EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0005

Directiva 2008/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008 privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor mențiuni obligatorii decât cele prevăzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 27, 31.1.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 159 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; abrogat prin 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/5/oj

31.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/12


DIRECTIVA 2008/5/CE A COMISIEI

din 30 ianuarie 2008

privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor mențiuni obligatorii decât cele prevăzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare destinate consumatorului final, precum și la publicitatea făcută în privința lor (1), în special articolul 4 alineatul (2),

având în vedere Directiva 94/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare (2), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

Directiva 94/54/CE a Comisiei din 18 noiembrie 1994 privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor mențiuni obligatorii decât cele prevăzute de Directiva 79/112/CEE a Consiliului (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2)

Pentru a asigura o informare adecvată a consumatorilor, este necesar să se prevadă, pentru anumite produse alimentare, mențiuni obligatorii suplimentare față de cele prevăzute în articolul 3 din Directiva 2000/13/CE.

(3)

În special, gazele de ambalare utilizate pentru împachetarea unor produse alimentare nu ar trebui să fie considerate ingrediente în sensul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2000/13/CE și nu ar trebui deci să figureze pe etichetă în lista ingredientelor.

(4)

Cu toate acestea, consumatorul trebuie să fie informat cu privire la utilizarea acestor gaze în măsura în care o astfel de informație îi permite să înțeleagă din ce cauză produsul pe care îl cumpără are o perioadă de garanție mai mare decât produse similare ambalate diferit.

(5)

Pentru a asigura consumatorului o informare adecvată, se dovedește necesară obligativitatea indicării pe etichetele produselor alimentare care conțin îndulcitori a unei mențiuni din care să reiasă această caracteristică.

(6)

În afară de aceasta, este necesar, de asemenea, să se prevadă mențiuni de avertizare pe etichetele produselor alimentare care conțin anumite categorii de îndulcitori.

(7)

În plus, se impune prevederea unei etichetări care să ofere consumatorilor informații clare privind prezența acidului glicirizinic și a sării sale de amoniu în produse zaharoase și băuturi. În cazul prezenței în acele produse a unui conținut ridicat de acid glicirizinic sau de sarea sa de amoniu, consumatorii, în special cei care suferă de hipertensiune, ar trebui, de asemenea, informați asupra faptului că trebuie evitat consumul în exces. Pentru a asigura o bună înțelegere a unor astfel de informații de către consumatori, trebuie, de preferință, să fie folosit termenul bine cunoscut de „lemn dulce”.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(9)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 3 din Directiva 2000/13/CE, etichetarea produselor alimentare incluse în anexa I la prezenta directivă cuprinde mențiuni obligatorii suplimentare așa cum sunt precizate în această anexă.

Articolul 2

Directiva 94/54/CE, astfel cum a fost modificată prin directivele prevăzute în anexa II partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor prevăzute în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/68/CE (JO L 310, 28.11.2007, p. 11).

(2)  JO L 237, 10.9.1994, p. 3. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/52/CE (JO L 204, 26.7.2006, p. 10).

(3)  JO L 300, 23.11.1994, p. 14. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/77/CE (JO L 162, 30.4.2004, p. 76).

(4)  A se vedea anexa II partea A.


ANEXA I

Lista produselor alimentare pe eticheta cărora trebuie să figureze una sau mai multe mențiuni obligatorii suplimentare

Tipul sau categoria de produse alimentare

Mențiuni

Produse alimentare a căror perioadă de garanție a fost prelungită prin folosirea de gaze de ambalare autorizate în temeiul Directivei 89/107/CEE a Consiliului (1)

„ambalat în atmosferă protectoare”

Produse alimentare care conțin unul sau mai mulți edulcoranți autorizați de Directiva 94/35/CE

„cu edulcorant (edulcoranți)”

Această mențiune însoțește descrierea de vânzare prevăzută la articolul 5 din Directiva 2000/13/CE

Produse alimentare care conțin în același timp zahăr sau zaharuri adăugate și unul sau mai mulți îndulcitor autorizați de Directiva 94/35/CE

„cu zahăr (zaharuri) și edulcorant (edulcoranți)”

Această mențiune însoțește denumirea de vânzare prevăzută la articolul 5 din Directiva 2000/13/CE

Produse alimentare care conțin aspartam

„conține o sursă de fenilalanină”

Produse alimentare în care au fost încorporați polioli într-un procent mai mare de 10

„un consum excesiv poate avea efecte laxative”

Produse zaharoase sau băuturi care conțin acid glicirizinic sau sarea sa de amoniu, ca urmare a adaosului substanței sau substanțelor în sine sau a plantei de lemn dulce Glycyrrhiza glabra, la o concentrație de 100 mg/kg sau 10 mg/l sau mai mult

Se adaugă mențiunea „conține lemn dulce” imediat după lista de ingrediente, în cazul în care termenul „lemn dulce” nu este deja inclus în lista de ingrediente sau în denumirea de comercializare a produsului. În lipsa unei liste de ingrediente, mențiunea figurează lângă denumirea de comercializare a produsului.

Produse zaharoase care conțin acid glicirizinic sau sarea sa de amoniu ca urmare a adaosului substanței sau substanțelor în sine sau a plantei de lemn dulce Glycyrrhiza glabra, la o concentrație de 4 g/kg sau mai mult

După lista de ingrediente se adaugă următoarea mențiune: „conține lemn dulce – persoanele care suferă de hipertensiune trebuie să evite consumul în exces”. În lipsa unei liste de ingrediente, mențiunea figurează lângă denumirea de comercializare a produsului.

Băuturi care conțin acid glicirizinic sau sarea sa de amoniu ca urmare a adaosului substanței sau substanțelor în sine sau a plantei de lemn dulce Glycyrrhiza glabra, de concentrații de 50 mg/l sau mai mult, sau de 300 mg/l sau mai mult în cazul băuturilor care conțin peste 1,2 % alcool în volum (2)

După lista de ingrediente se adaugă următoarea mențiune: „conține lemn dulce – persoanele care suferă de hipertensiune trebuie să evite consumul în exces”. În lipsa unei liste de ingrediente, mențiunea figurează lângă denumirea de comercializare a produsului.


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 27.

(2)  Nivelul se aplică produselor gata de consum sau reconstituite în conformitate cu instrucțiunile fabricanților.


ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 2)

Directiva 94/54/CE a Comisiei

(JO L 300, 23.11.1994, p. 14)

Directiva 96/21/CE a Consiliului

(JO L 88, 5.4.1996, p. 5)

Directiva 2004/77/CE a Comisiei

(JO L 162, 30.4.2004, p. 76)

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 2)

Directiva

Data limită de transpunere

94/54/CE

30 iunie 1995 (1)

96/21/CE

30 iunie 1996 (2)

2004/77/CE

20 mai 2005 (3)


(1)  În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Directiva 94/54/CE:

„Statele membre își modifică, dacă este necesar, actele cu putere de lege și actele administrative până la 30 iunie 1995, astfel încât:

să admită comerțul cu produsele conforme cu prezenta directivă până la 1 iulie 1995;

să interzică comerțul cu produsele neconforme cu prezenta directivă de la 1 ianuarie 1997. Cu toate acestea, produsele comercializate sau etichetate înainte de această dată și neconforme cu prezenta directivă pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.”

(2)  În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Directiva 96/21/CE:

„Statele membre își modifică, după caz, actele cu putere de lege și actele administrative înainte de 1 iulie 1996, astfel încât:

să admită comerțul cu produse conforme cu prezenta directivă până la 1 iulie 1996;

să interzică comerțul cu produse care nu sunt conforme cu prezenta directivă începând de la 1 iulie 1997. Cu toate acestea, produsele introduse pe piață sau etichetate înainte de această dată și care nu sunt conforme cu prezenta directivă pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.”

(3)  În conformitate cu articolul 2 din Directiva 2004/77/CE:

„(1)   Statele membre autorizează comerțul cu produse conforme cu prezenta directivă de la 20 mai 2005.

(2)   Statele membre interzic comerțul cu produse care nu sunt conforme cu prezenta directivă de la 20 mai 2006.

Cu toate acestea, produsele care nu sunt conforme cu prezenta directivă și care au fost etichetate înainte de 20 mai 2006 sunt autorizate până la epuizarea stocurilor.”


ANEXA III

Tabel de corespondență

Directiva 94/54/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Anexă

Anexa I

Anexa II

Anexa III


Top