EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_205_R_0035_01

Regulamentul (CE) nr. 894/2007 al Consiliului din 23 iulie 2007 privind încheierea unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană
Acord de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană

JO L 205, 7.8.2007, p. 35–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/35


REGULAMENTUL (CE) NR. 894/2007 AL CONSILIULUI

din 23 iulie 2007

privind încheierea unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comunitatea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Príncipe au negociat și parafat un acord de parteneriat în sectorul pescuitului care acordă navelor de pescuit din Comunitate posibilitatea de a pescui în apele asupra cărora Republica Democratică São Tomé și Príncipe are suveranitate sau jurisdicție.

(2)

Este în interesul Comunității să aprobe acordul menționat anterior.

(3)

Este important să se precizeze metoda de repartizare a posibilităților de pescuit între statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Comunității, Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană.

Textul acordului este anexat la prezentul regulament.

Articolul 2

Posibilitățile de pescuit stabilite prin protocolul la acordul de parteneriat sunt alocate statelor membre conform metodei următoare:

Categoria de pescuit

Tipul navei

Statul membru

Licențe sau cote

Pescuitul de ton

Toniere frigorifice cu plasă pungă

Spania

13

Franța

12

Pescuitul de ton

Nave de pescuit cu paragate plutitoare

Spania

13

Portugalia

5

În cazul în care cererile de licență din partea acestor state membre nu acoperă toate posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia poate să ia în considerare cererile de licență ale oricărui alt stat membru.

Articolul 3

Statele membre ale căror nave pescuiesc în temeiul prezentului acord informează Comisia cu privire la cantitățile fiecărei capturi din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, în conformitate cu normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de vasele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în larg (1).

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoanele împuternicite să semneze acordul, prin care Comunitatea își asumă obligații.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

L. AMADO


(1)  JO L 73, 15.3.2001, p. 8.


ACORD DE PARTENERIAT ÎN SECTORUL PESCUITULUI

încheiat între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SÃO TOMÉ ȘI PRÍNCIPE,

denumită în continuare „Săo Tomé și Príncipe”,

și

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Comunitatea”

denumite în continuare „Părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE relațiile strânse de cooperare între Comunitate și São Tomé și Príncipe, în special în contextul Acordului Cotonou, precum și dorința comună de a intensifica aceste relații;

AVÂND ÎN VEDERE dorința celor două părți de a promova exploatarea responsabilă a resurselor halieutice prin intermediul cooperării;

ȚINÂND SEAMĂ de dispozițiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării;

HOTĂRÂTE să aplice deciziile și recomandările Comisiei internaționale pentru conservarea tonului de Atlantic, denumită în continuare „CICTA”;

CONȘTIENTE de importanța principiilor stabilite prin Codul de Conduită FAO pentru pescuitul responsabil, adoptat la Conferința FAO în 1995;

HOTĂRÂTE să coopereze în interes reciproc în vederea instituirii unui pescuit responsabil pentru a garanta conservarea pe termen lung și exploatarea durabilă a resurselor marine vii;

AVÂND CONVINGEREA că o astfel de cooperare trebuie să se bazeze pe complementaritatea inițiativelor și măsurilor luate de către părți, atât împreună cât și separat, asigurând, prin urmare, politici coerente și sinergia eforturilor depuse;

DETERMINATE, în acest scop, să pună bazele unui dialog pe tema politicii în sectorul pescuitului, adoptată de Guvernul São Tomé și Príncipe, și să identifice mijloacele potrivite pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestei politici, precum și implicarea în acest proces a agenților economici și a societății civile;

ÎN DORINȚA de a stabili termenii și condițiile care guvernează activitățile de pescuit ale navelor Comunității în apele São Tomé și Príncipe și sprijinul Comunității în instituirea unui pescuit responsabil în aceste ape;

CONVINSE să continue cooperarea economică mai strânsă în domeniul pescuitului industrial și al activităților conexe prin înființarea și dezvoltarea unor societăți mixte care să implice întreprinderi din ambele părți,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul acord stabilește principiile, normele și procedurile care reglementează:

cooperarea economică, financiară, tehnică și științifică în domeniul pescuitului, în vederea promovării unui pescuit responsabil în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, pentru a asigura conservarea și exploatarea durabilă a resurselor halieutice și dezvoltarea sectorului pescuitului în São Tomé și Príncipe;

condițiile de acces al navelor de pescuit ale Comunității în apele São Tomé și Príncipe;

cooperarea în domeniul procedurilor de control al pescuitului în apele São Tomé și Príncipe, pentru a se garanta respectarea condițiilor sus-amintite, eficiența măsurilor de conservare și gestionare a resurselor halieutice și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;

parteneriatele între întreprinderi care au ca scop dezvoltarea, în interes comun, de activități economice în domeniul pescuitului și de activități conexe.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului protocol:

(a)

„autoritățile din São Tomé și Príncipe” înseamnă Guvernul São Tomé și Príncipe;

(b)

„autoritățile comunitare” înseamnă Comisia Europeană;

(c)

„zona de pescuit a São Tomé și Príncipe” înseamnă apele asupra cărora São Tomé și Príncipe are suveranitate sau jurisdicție;

(d)

„navă de pescuit” înseamnă orice navă echipată în scopul exploatării comerciale a resurselor acvatice vii;

(e)

„navă comunitară” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității și care este înregistrată în cadrul Comunității;

(f)

„comisie mixtă” înseamnă o comisie formată din reprezentanți ai Comunității și ai São Tomé și Príncipe, menționată la articolul 9 din prezentul acord;

(g)

„transbordare” înseamnă transferul, în port sau pe mare, al unei părți sau al tuturor capturilor de pe o navă de pescuit pe o altă navă;

(h)

„împrejurări neobișnuite” înseamnă o serie de împrejurări, altele decât fenomenele naturale, care nu țin de controlul rațional al uneia dintre părți și care pot împiedica exercitarea activității de pescuit în apele São Tomé și Príncipe;

(i)

„marinar ACP” înseamnă orice marinar care este cetățean al unei țări non-europene semnatare a Acordului Cotonou. În acest sens, un marinar din São Tomé și Príncipe este un marinar ACP;

(j)

„capturi secundare” înseamnă orice cantitate capturată din speciile neenumerate în anexa 1 la Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1982.

Articolul 3

Principiile și obiectivele aflate la baza punerii în aplicare a prezentului acord

(1)   Părțile se angajează să promoveze pescuitul responsabil în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe pe baza principiilor nediscriminatorii între diversele flote care pescuiesc în aceste ape, fără a aduce prejudicii acordurilor încheiate între țările în curs de dezvoltare din aceeași regiune geografică, inclusiv acordurile de reciprocitate în domeniul pescuitului.

(2)   Părțile cooperează în vederea punerii în aplicare a unei politici sectoriale în domeniul pescuitului, adoptată de Guvernul din São Tomé și Príncipe, și inițiază, în acest scop, un dialog politic pe tema reformelor necesare. Părțile se consultă în prealabil pentru adoptarea unor posibile măsuri în acest domeniu.

(3)   Părțile cooperează, de asemenea, atât împreună, cât și separat, la realizarea unor evaluări ex-ante, concomitente și ex-post a măsurilor, programelor și acțiunilor puse în aplicare în baza prevederilor din prezentul acord.

(4)   Părțile se angajează să asigure punerea în aplicare a prezentului acord în conformitate cu principiile bunei guvernări economice și sociale, respectând starea resurselor halieutice.

(5)   Încadrarea în muncă a marinarilor ACP la bordul navelor Comunității este reglementată, în special, de Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, care se aplică de drept contractelor respective și condițiilor generale de muncă. Aceasta se referă, în special, la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și profesia.

Articolul 4

Cooperarea în domeniul științific

(1)   Pe durata prezentului acord, Comunitatea și São Tomé și Príncipe monitorizează evoluția stării resurselor halieutice din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe.

(2)   Pe baza recomandărilor și rezoluțiilor adoptate în cadrul Comisiei internaționale pentru conservarea tonului de Atlantic (CICTA) și ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile, cele două părți se consultă în cadrul Comisiei mixte menționate la articolul 9 din acord pentru a adopta, dacă este cazul, după fiecare ședință științifică și de comun acord, o serie de măsuri care să urmărească gestionarea durabilă a resurselor halieutice destinate activităților navelor comunitare.

(3)   Părțile se angajează să se consulte, fie direct, inclusiv la nivelul subregiunii, în cadrul COREP (Comitetul Regional pentru Pescuit în Golful Guineei), fie în cadrul organizațiilor internaționale competente, pentru a asigura gestionarea și conservarea resurselor biologice din Atlantic și pentru a coopera în cadrul cercetărilor științifice legate de această zonă.

Articolul 5

Accesul navelor comunitare la apele din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe

(1)   São Tomé și Príncipe se angajează să autorizeze navele Comunității să întreprindă activități de pescuit în zona sa de pescuit, în conformitate cu prezentul acord, inclusiv protocolul și anexa la acesta.

(2)   Activitățile de pescuit guvernate de prezentul acord se supun actelor cu putere de lege și normelor administrative în vigoare din São Tomé și Príncipe. Autoritățile din São Tomé și Príncipe aduc la cunoștința Comisiei orice modificare a acestei legislații.

(3)   São Tomé și Príncipe se angajează să ia toate măsurile corespunzătoare pentru punerea în aplicare efectivă a prevederilor din protocol privind controlul pescuitului în această zonă. Navele comunitare cooperează cu autoritățile competente din São Tomé și Príncipe la realizarea acestor controale.

(4)   Comunitatea se angajează să întreprindă toate măsurile pentru a garanta că navele sale respectă dispozițiile din prezentul acord, precum și legislația care reglementează pescuitul în apele asupra cărora São Tomé și Príncipe are jurisdicție.

Articolul 6

Licențele

(1)   Navele comunitare pot desfășura activități de pescuit în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe numai dacă dețin o licență de pescuit emisă în conformitate cu prezentul acord și cu protocolul la acesta.

(2)   Procedura pentru obținerea licenței de pescuit pentru o navă, taxele aplicabile și modul de efectuare a plății de către armatori sunt stabilite în anexa la protocol.

Articolul 7

Contribuția financiară

(1)   Comunitatea achită statului São Tomé și Príncipe o contribuție financiară în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în protocol și în anexă. Această contribuție unică este definită ținând seama de două elemente conexe, și anume:

(a)

accesul navelor comunitare la resursele halieutice din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe și

(b)

sprijinul financiar al Comunității acordat promovării unui pescuit responsabil și exploatării durabile a resurselor halieutice din apele São Tomé și Príncipe.

(2)   Componenta contribuției financiare menționate la alineatul anterior este stabilită în funcție de identificarea de către cele două părți, de comun acord și în conformitate cu prevederile protocolului, a obiectivelor care urmează să fie îndeplinite în cadrul politicii sectoriale în domeniul pescuitului, definită de Guvernul São Tomé și Príncipe, și a unei programări anuale și multianuale pentru punerea în aplicare a acestei politici.

(3)   Contribuția financiară vărsată de Comunitate se achită anual, în conformitate cu normele prevăzute în protocol și sub rezerva dispozițiilor prezentului acord și protocol cu privire la eventualele modificări ale valorii contribuției, ca rezultat:

(a)

al unor împrejurări neobișnuite;

(b)

al reducerii, de comun acord, a posibilităților de pescuit acordate navelor comunitare, în aplicarea măsurilor de gestionare a stocurilor afectate, acolo unde se consideră necesar pentru conservarea și exploatarea durabilă a resurselor, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile;

(c)

al creșterii posibilităților de pescuit acordate navelor comunitare, stabilită de comun acord între părți, dacă, pe baza celui mai bun aviz științific disponibil, starea resurselor halieutice permite acest lucru;

(d)

al reevaluării condițiilor de acordare a sprijinului financiar al Comunității pentru punerea în aplicare a politicii în domeniul pescuitului în São Tomé și Príncipe, în cazul în care rezultatele programării anuale și multianuale convenite de către părți justifică acest lucru;

(e)

al denunțării prezentului acord, în conformitate cu prevederile articolului 13;

(f)

al suspendării punerii în aplicare a prezentului acord, în conformitate cu prevederile articolului 12.

Articolul 8

Promovarea cooperării între agenții economici și în cadrul societății civile

(1)   Părțile încurajează cooperarea economică, științifică și tehnică în domeniul pescuitului și în domeniile conexe. Acestea se consultă reciproc pentru a coordona diferitele măsuri care trebuie luate în acest sens.

(2)   Părțile se angajează să promoveze schimbul de informații cu privire la tehnicile și echipamentele de pescuit, la metodele de conservare și la procesarea industrială a peștelui.

(3)   Părțile depun eforturi pentru crearea de condiții favorabile promovării relațiilor între întreprinderile ambelor părți în domeniul tehnic, economic și comercial, favorizând crearea unui mediu favorabil dezvoltării afacerilor și investițiilor.

(4)   Părțile încurajează, în special, constituirea unor societăți mixte care să urmărească interesul reciproc al părților, cu respectarea sistematică a legislației din São Tomé și Príncipe și a legislației comunitare în vigoare.

Articolul 9

Comisia mixtă

(1)   Se instituie o comisie mixtă responsabilă de monitorizarea prezentului acord. Comisia mixtă exercită următoarele funcții:

(a)

monitorizează îndeplinirea, interpretarea și aplicarea prezentului acord, în special definirea și evaluarea punerii în aplicare a programării anuale și multianuale menționate la articolul 7 alineatul (2);

(b)

asigură legătura dintre părți în probleme de interes comun legate de pescuit, în special analiza statistică a rapoartelor de captură;

(c)

acționează ca un forum pentru rezolvarea pe cale amiabilă a oricăror litigii legate de interpretarea sau aplicarea prezentului acord;

(d)

reevaluează, după caz, nivelul posibilităților de pescuit și, prin urmare, al contribuției financiare;

(e)

orice altă funcție pe care părțile hotărăsc, de comun acord, să i-o acorde.

(2)   Comisia mixtă se întrunește cel puțin o dată pe an, alternativ în São Tomé și Príncipe și în cadrul Comunității, și este prezidată de partea care găzduiește ședința. La cererea oricărei părți, comisia mixtă se poate întruni în ședință extraordinară.

Articolul 10

Zona geografică de aplicare a acordului

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, pe teritoriile în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene, în condițiile prevăzute de respectivul tratat și, pe de altă parte, pe teritoriul São Tomé și Príncipe.

Articolul 11

Durata

Prezentul acord se aplică pe o durată de 4 ani de la data intrării sale în vigoare și poate fi reînnoit în mod tacit pentru perioade suplimentare de 4 ani, în cazul în care nu este denunțat în conformitate cu articolul 13.

Articolul 12

Suspendarea

(1)   Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți în cazul unui dezacord grav referitor la aplicarea prevederilor acordului. Suspendarea aplicării acordului este supusă notificării scrise de către partea interesată a intenției sale, cu cel puțin trei luni înainte de data la care ar urma să intre în vigoare suspendarea. La primirea notificării, părțile încep consultările în vederea rezolvării diferendului dintre ele pe cale amiabilă.

(2)   Plata contribuției financiare menționate la articolul 7 este redusă, pe perioada suspendării, proporțional și pro rata temporis.

Articolul 13

Rezilierea

(1)   Prezentul acord poate fi denunțat de către oricare dintre părți în cazul unor evenimente neobișnuite, precum degradarea stocurilor de pește, constatarea unui nivel scăzut de exploatare a posibilităților de pescuit acordate navelor comunitare sau nerespectarea angajamentelor semnate de părți cu privire la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

(2)   Partea interesată notifică în scris cealaltă parte în legătură cu intenția sa de a denunța acordul, cu cel puțin șase luni înainte de data expirării duratei inițiale sau a fiecărei durate suplimentare.

(3)   Trimiterea notificării menționate la alineatul precedent antrenează începerea consultărilor între părți.

(4)   Plata contribuției financiare menționate la articolul 7, pentru anul în care denunțarea își produce efectele, se reduce proporțional și pro rata temporis.

Articolul 14

Protocolul și anexa

Protocolul și anexa fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 15

Dispoziții de drept intern aplicabile

Activitățile navelor de pescuit comunitare care își desfășoară activitatea în apele São Tomé și Príncipe sunt reglementate de legislația în vigoare din São Tomé și Príncipe, în cazul în care acordul, prezentul protocol și anexa și apendicele la acesta nu dispun altfel.

Articolul 16

Abrogarea

La data intrării sale în vigoare, prezentul acord abrogă și înlocuiește acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Republica São Tomé și Príncipe cu privire la pescuitul în largul coastei São Tomé și Príncipe, care a intrat în vigoare la 25 februarie 1984.

Cu toate acestea, protocolul care stabilește pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010 posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Republica São Tomé și Príncipe cu privire la pescuitul în largul coastei São Tomé și Príncipe rămâne în vigoare pentru perioada menționată la articolul 1 alineatul (1) din protocol și devine parte integrantă a prezentului acord.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul acord, redactat în dublu exemplar în limbile cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, poloneză, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic, intră în vigoare la data la care părțile își notifică în scris îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop.

PROTOCOL

de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în acordul încheiat între Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană privind pescuitul în largul coastei São Tomé și Príncipe pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010

Articolul 1

Perioada de aplicare și posibilitățile de pescuit

(1)   Începând cu 1 iunie 2006, pentru o perioadă de patru ani, posibilitățile de pescuit acordate în temeiul articolului 5 din acord sunt stabilite după cum urmează:

Pești mari migratori (specii enumerate în anexa 1 la Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1982):

toniere frigorifice cu plasă pungă: 25 de nave;

nave de pescuit cu paragate plutitoare: 18 nave.

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4 și 5 din prezentul protocol.

(3)   Navele care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității Europene pot exercita activități de pescuit în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe doar în condițiile în care dețin o licență de pescuit eliberată în cadrul prezentului protocol și în conformitate cu modalitățile descrise în anexa la prezentul protocol.

Articolul 2

Contribuția financiară – Metode de plată

(1)   Contribuția financiară menționată la articolul 7 din acord cuprinde, pe de o parte, pentru perioada menționată la articolul 1, o sumă anuală de 552 500 EUR, echivalentul unui tonaj de referință de 8 500 de tone pe an, și, pe de altă parte, o sumă specifică de 1 105 000 EUR pe an, destinată susținerii și punerii în aplicare a unor inițiative luate în contextul politicii sectoriale în domeniul pescuitului din São Tomé și Príncipe. Această sumă specifică face parte integrantă a contribuției financiare unice definite la articolul 7 din acord.

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4, 5 și 7 din prezentul protocol.

(3)   Valoarea totală a sumelor menționate în alineatul (1), adică 663 000 EUR, este plătită anual de către Comunitate pe întreaga durată de aplicare a prezentului protocol.

(4)   În cazul în care cantitatea totală a capturilor efectuate de către navele comunitare în apele statului São Tomé și Príncipe depășește 8 500 de tone pe an, suma de 552 500 EUR, reprezentând contribuția financiară, va fi majorată cu 65 EUR pentru fiecare tonă capturată în plus. Cu toate acestea, suma anuală totală plătită de Comunitate nu poate depăși dublul valorii echivalente cu tonajul de referință (adică 1 105 000 EUR). În cazul în care cantitatea de pește capturat de navele comunitare depășește cantitatea corespunzătoare dublului sumei anuale totale (17 000 de tone), suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită este plătită în anul următor.

(5)   Plata contribuției financiare menționate la alineatul (1) se efectuează până la 15 mai 2007 pentru primul an și până la data de 31 iulie 2007, 2008 și 2009 pentru anii următori.

(6)   Sub rezerva dispozițiilor articolului 6, alocarea acestei contribuții este de competența exclusivă a autorităților din São Tomé și Príncipe.

(7)   Contribuția financiară este vărsată într-un cont unic al bugetului de stat din São Tomé și Príncipe, deschis la o instituție financiară desemnată de autoritățile din São Tomé și Príncipe.

Articolul 3

Cooperare pentru un pescuit responsabil – Cooperarea științifică

(1)   Cele două părți se angajează să promoveze un pescuit responsabil în apele statului São Tomé și Príncipe, în baza principiilor de non-discriminare între diferitele flote prezente în aceste ape.

(2)   Comunitatea și autoritățile din São Tomé și Príncipe vor depune eforturi de monitorizare a evoluției stării resurselor din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe pe întreaga durată de aplicare a prezentului protocol.

(3)   Cele două părți se angajează să promoveze cooperarea la nivelul subregiunii în ceea ce privește pescuitul responsabil, în special în cadrul COREP.

(4)   În temeiul articolului 4 din acord, pe baza recomandărilor și rezoluțiilor adoptate în cadrul Comisiei internaționale pentru conservarea tonului de Atlantic (CICTA) și ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile, părțile se consultă în cadrul Comisiei mixte menționate la articolul 9 din acord pentru a adopta, după caz, după o ședință științifică, eventual la nivelul subregiunii, și de comun acord, o serie de măsuri care să urmărească o gestionare durabilă a resurselor halieutice destinate activităților navelor comunitare.

Articolul 4

Revizuirea de comun acord a posibilităților de pescuit

(1)   Posibilitățile de pescuit menționate la articolul 1 pot fi majorate de comun acord în măsura în care, potrivit concluziilor grupului științific menționat la articolul 3 alineatul (4), această majorare nu pune în pericol gestionarea durabilă a resurselor halieutice din São Tomé și Príncipe. În acest caz, contribuția financiară de 552 500 EUR, menționată la articolul 2 alineatul (1), este majorată proporțional și pro rata temporis. Valoarea totală a contribuției financiare plătite de către Comunitatea Europeană, care definește tonajul de referință, nu poate depăși, totuși, dublul valorii de 552 500 EUR. În cazul în care cantitatea de pește capturat anual de navele comunitare depășește dublul cantității de 8 500 de tone (17 000 de tone), suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită este plătită în anul următor.

(2)   În cazul în care, din contră, părțile sunt de acord să adopte o reducere a posibilităților de pescuit menționate la articolul 1, contribuția financiară este redusă proporțional și pro rata temporis.

(3)   Alocarea posibilităților de pescuit între diferitele categorii de nave poate fi, de asemenea, revizuită după consultarea părților și de comun acord cu acestea, respectându-se orice recomandare posibilă venită din partea grupului științific menționat la articolul 3, în ceea ce privește gestionarea stocurilor care ar putea fi afectate de această redistribuire. Părțile se pun de acord cu privire la ajustarea corespunzătoare a contribuției financiare, dacă redistribuirea posibilităților de pescuit justifică acest fapt.

Articolul 5

Posibilități noi de pescuit

În cazul în care navele de pescuit comunitare ar fi interesate de unele activități de pescuit care nu sunt indicate la articolul 1, Comunitatea va consulta São Tomé și Príncipe în vederea autorizării acestor noi activități. După caz, părțile se pun de acord cu privire la condițiile aplicabile acestor noi posibilități de pescuit și, dacă este necesar, aduc amendamente prezentului protocol și anexei sale.

Articolul 6

Suspendarea și revizuirea plății contribuției financiare în caz de forță majoră

(1)   În cazul unor împrejurări neobișnuite, altele decât fenomenele naturale, care împiedică desfășurarea activităților de pescuit în zona economică exclusivă (ZEE) a São Tomé și Príncipe, plata contribuției financiare indicate la articolul 2 alineatul (1) poate fi suspendată de către Comunitatea Europeană. Decizia de suspendare va fi luată după o serie de consultări între cele două părți, în termen de două luni de la solicitarea uneia dintre părți în acest sens și cu condiția ca orice sumă datorată să fi fost plătită la momentul suspendării.

(2)   Plata contribuției financiare se reia imediat ce părțile constată, de comun acord, în urma consultațiilor, că împrejurările care au dus la încetarea activităților de pescuit nu mai sunt prezente și/sau că situația face posibilă reluarea activităților de pescuit.

(3)   Valabilitatea licențelor acordate navelor comunitare, suspendată concomitent cu plata contribuției financiare, se prelungește pe o durată egală cu perioada de suspendare a activităților de pescuit.

Articolul 7

Promovarea unui pescuit responsabil în apele São Tomé și Príncipe

(1)   Din suma totală a contribuției financiare (663 000 EUR) stabilită la articolul 2, 50 % din această sumă (adică 331 500 EUR) contribuie anual la sprijinirea și punerea în aplicare a inițiativelor luate în cadrul politicii sectoriale în domeniul pescuitului, trasată de Guvernul São Tomé și Príncipe.

Gestionarea de către São Tomé și Príncipe a valorii respective se bazează pe identificarea de către cele două părți, de comun acord și în conformitate cu prioritățile actuale ale politicii în domeniul pescuitului a São Tomé și Príncipe, în vederea asigurării unei gestionări durabile și responsabile a acestui sector, a obiectivelor care trebuie îndeplinite și a programării anuale și multianuale corespunzătoare, cu respectarea alineatului (2) de mai jos.

(2)   La propunerea São Tomé și Príncipe și în scopul punerii în aplicare a alineatului precedent, Comunitatea Europeană și São Tomé și Príncipe se pun de acord, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, imediat după intrarea în vigoare a acordului și în cel mult trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, cu privire la un program sectorial multianual și la modalitățile sale de aplicare, inclusiv, în special:

(a)

orientările anuale și multianuale în funcție de care vor fi utilizate procentajul din contribuția financiară menționate la alineatul (1) și sumele specifice necesare inițiativelor care trebuie dezvoltate anual;

(b)

obiectivele anuale și multianuale care trebuie realizate în vederea promovării unui pescuit durabil și responsabil, ținând seama de prioritățile exprimate de către São Tomé și Príncipe în cadrul politicii naționale în domeniul pescuitului sau al altor politici care au legătură sau care au un impact asupra promovării unui pescuit durabil și responsabil;

(c)

criteriile și procedurile care trebuie utilizate pentru a permite evaluarea rezultatelor obținute în fiecare an;

(d)

o revizuire eventuală a procentajului valorii totale a contribuției financiare menționate la alineatul (1) al prezentului articol, aplicabilă în anii care urmează primului an de aplicare a prezentului protocol.

(3)   Orice propunere de modificare a programului sectorial multianual sau a utilizării sumelor specifice destinate inițiativelor care trebuie dezvoltate anual trebuie să fie aprobată de către cele două părți în cadrul comisiei mixte.

(4)   São Tomé și Príncipe alocă anual suma corespunzătoare procentajului menționat la alineatul (1), în scopul punerii în aplicare a programului multianual. În ceea ce privește primul an de valabilitate a protocolului, această alocare trebuie să fie notificată Comunității în momentul în care programul sectorial multianual este aprobat în cadrul comisiei mixte. Pentru fiecare an ulterior, această alocare este comunicată de către São Tomé și Príncipe Comunității până la data de 1 mai a anului precedent.

(5)   În cazul în care evaluarea anuală a rezultatelor punerii în aplicare a programului sectorial multianual justifică acest lucru, Comunitatea Europeană va putea solicita o reajustare a contribuției financiare menționate la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol, pentru a adapta la aceste rezultate suma reală a fondurilor alocate în scopul punerii în aplicare a programului.

Articolul 8

Dispute – suspendarea aplicării protocolului

(1)   Orice dispută apărută între părți în ceea ce privește interpretarea dispozițiilor prezentului protocol și aplicarea acestora trebuie să facă obiectul unei consultări între părți în cadrul comisiei mixte stabilite la articolul 9 din acord și, dacă este necesar, în cadrul comisiei mixte convocate în ședință extraordinară.

(2)   Fără a aduce prejudicii dispozițiilor articolului 9, punerea în aplicare a protocolului poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți în cazul în care disputa care pune față în față părțile este gravă, iar consultările avute în cadrul comisiei mixte, conform alineatului (1), nu au permis stingerea disputei pe cale amiabilă.

(3)   Suspendarea aplicării protocolului este condiționată de notificarea scrisă de către partea interesată a intenției sale, cu cel puțin trei luni înainte de data intrării în vigoare a suspendării.

(4)   În cazul suspendării, părțile continuă să se consulte în vederea găsirii unei rezolvări pe cale amiabilă a disputei care le pune față în față. Imediat ce disputa a fost rezolvată pe cale amiabilă, aplicarea protocolului se reia, iar valoarea compensației financiare se reduce proporțional și pro rata temporis, în funcție de durata de suspendare a aplicării protocolului.

Articolul 9

Suspendarea aplicării protocolului pe motiv de neplată

Sub rezerva dispozițiilor articolului 6, în cazul în care Comunitatea ar omite efectuarea plăților prevăzute la articolul 2, aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată în următoarele condiții:

(a)

Autoritățile competente din São Tomé și Príncipe trimit o notificare prin care îi fac cunoscută Comisiei Europene neplata obligațiilor sale. Aceasta din urmă procedează la verificările corespunzătoare și, dacă este necesar, la plata în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(b)

Dacă nu se face plata și nu există o justificare adecvată pentru neplata în termenul prevăzut la articolul 2 alineatul (5) din prezentul protocol, autoritățile competente din São Tomé și Príncipe au dreptul de a suspenda aplicarea protocolului. Acestea informează imediat Comisia Europeană cu privire la această acțiune.

(c)

Aplicarea protocolului se reia imediat ce a fost făcută plata în cauză.

Articolul 10

Dispoziții aplicabile din legislația națională

Activitățile navelor de pescuit comunitare care își desfășoară activitatea în apele São Tomé și Príncipe sunt reglementate de legislația în vigoare din São Tomé și Príncipe, în cazul în care acordul, prezentul protocol și anexa și apendicele la acesta nu dispun altfel.

Articolul 11

Abrogarea

Anexa la acordul încheiat între Comunitatea Economică Europeană și São Tomé și Príncipe, cu privire la pescuitul în largul coastei São Tomé și Príncipe, se abrogă și se înlocuiește cu anexa la prezentul protocol.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul protocol și anexa sa intră în vigoare la data la care părțile își notifică îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

(2)   Se aplică începând cu 1 iunie 2006.

ANEXĂ

Condiţii de exercitare a activităţilor de pescuit de către navele comunitare în zona de pescuit a São Tomé şi Príncipe

CAPITOLUL I

FORMALITĂȚI APLICABILE CERERII ȘI ACORDĂRII DE LICENȚE

SECŢIUNEA 1

Acordarea licențelor

1.   Numai navele eligibile pot obține licență de pescuit în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe.

2.   Pentru ca o navă să fie eligibilă, trebuie ca armatorul, căpitanul și nava în sine să nu aibă interdicție de a pescui în apele São Tomé și Príncipe și trebuie să se afle într-o situație corectă vizavi de administrația din São Tomé și Príncipe, în sensul că trebuie să-și fi îndeplinit toate obligațiile anterioare apărute din derularea activităților de pescuit în São Tomé și Príncipe, în conformitate cu acordurile de pescuit semnate cu Comunitatea.

3.   Autoritățile comunitare competente expediază către Ministerul responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe, pe cale electronică, câte o cerere pentru fiecare navă care intenționează să pescuiască în conformitate cu acordul încheiat, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data începerii perioadei solicitate de valabilitate.

4.   Cererile de licență se înaintează Ministerului responsabil de activitatea de pescuit, conform formularului prezentat ca model în apendicele I. Autoritățile din São Tomé și Príncipe iau toate măsurile necesare pentru ca datele primite prin cererea de licență să fie tratate în mod confidențial. Aceste date vor fi utilizate exclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordului de pescuit.

5.   Fiecare cerere de licență este însoțită de următoarele documente:

dovada plății avansului forfetar pentru perioada de valabilitate a licenței;

(orice alt document sau certificat necesar, în temeiul dispozițiilor speciale aplicabile în funcție de tipul navei, în conformitate cu prezentul protocol).

6.   Plata redevenței se efectuează în contul indicat de către autoritățile din São Tomé și Príncipe, în temeiul articolului 2 alineatul (7) din prezentul protocol.

7.   Redevențele includ toate taxele naționale și locale, cu excepția taxelor portuare și cheltuielilor pentru prestarea de servicii.

8.   Licențele pentru toate navele sunt eliberate de către Ministerul responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe, armatorilor sau reprezentanților lor, prin intermediul Delegației Comisiei Europene în Gabon, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea întregii documentații menționate la punctul 5.

9.   Licența se acordă în numele unei nave anume și nu este transferabilă.

10.   Totuși, la solicitarea Comunității Europene și în caz de forță majoră demonstrată, licența unei nave poate fi înlocuită cu o nouă licență, întocmită în numele unei alte nave din aceeași categorie cu prima navă, conform dispozițiilor articolului 1 din protocol, fără a fi necesară plata unei noi redevențe. În acest caz, calcularea nivelului capturilor efectuate, pentru stabilirea oportunității unei eventuale plăți suplimentare, va ține seama de capturile totale ale celor două nave.

11.   Armatorul navei care trebuie înlocuită sau reprezentantul acestuia remite licența anulată ministerului responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe prin intermediul Delegației Comisiei Europene.

12.   Data intrării în vigoare a noii licențe este aceea a remiterii licenței anulate ministerului responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe. Delegația Comisiei Europene în Gabon este informată în legătură cu transferul licenței.

13.   Licența trebuie păstrată în permanență la bordul navei. Comunitatea Europeană actualizează un proiect de listă a navelor pentru care se solicită o licență de pescuit în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol. Acest proiect este adus la cunoștința autorităților din São Tomé și Príncipe imediat după întocmirea sa și, apoi, de fiecare dată când este actualizat. Imediat după primirea proiectului de listă, precum și a notificării plății avansului, adresată de către Comisia Europeană autorităților din São Tomé și Príncipe, nava este înscrisă de autoritatea competentă din São Tomé și Príncipe pe o listă a navelor autorizate să pescuiască, care este adusă la cunoștința autorităților însărcinate cu controlul pescuitului. În acest caz, o copie conformă a acestei liste poate fi obținută de către armator și păstrată la bord în locul licenței de pescuit până în momentul acordării acesteia din urmă.

SECŢIUNEA 2

Condițiile licenței – redevențe și avansuri

1.   Licențele au o durată de valabilitate de un an și pot fi reînnoite.

2.   Redevența este stabilită la 35 EUR pe tona de pește capturat în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe pentru tonierele frigorifice cu plasă pungă și navele de pescuit cu paragate plutitoare.

3.   Licențele se eliberează după plata către autoritățile naționale competente a următoarelor sume forfetare:

5 250 EUR pentru tonier cu plasă pungă, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 150 de tone pe an;

1 925 EUR pentru navă de pescuit cu paragate plutitoare, sumă echivalentă cu redevențele datorate pentru 55 de tone pe an.

4.   Statele membre îi transmit Comisiei Europene, până la data de 15 iunie a fiecărui an, tonajele capturilor efectuate în anul precedent, astfel cum au fost confirmate de către institutele științifice menționate la punctul 5 de mai jos.

5.   Decontul final al taxelor datorate pentru anul n este stabilit de către Comisia Europeană până la data de 31 iulie a anului n + 1, în baza declarațiilor de captură întocmite de fiecare armator și confirmate de către institutele științifice responsabile cu verificarea datelor referitoare la capturi din statele membre, precum IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima), prin intermediul Delegației Comisiei Europene.

6.   Acest decont este trimis simultan ministerului responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe și armatorilor.

7.   Orice altă plată suplimentară (pentru capturile mai mari de 150 de tone, în cazul tonierelor cu plasă pungă, și, respectiv, 55 de tone, în cazul navelor de pescuit cu paragate) va fi realizată de către armatori până la data de 31 august a anului n + 1 în contul autorităților competente din São Tomé și Príncipe, cont menționat în secțiunea 1 punctul 6 din capitolul de față, ținând seama de suma de referință de 35 EUR pe tonă.

8.   Totuși, dacă suma din decontul final este mai mică decât valoarea avansului menționat la punctul 3 din prezenta secțiune, diferența respectivă nu se rambursează armatorului.

CAPITOLUL II

ZONELE DE PESCUIT

1.   Navele Comunității sunt autorizate să exercite activități de pescuit în apele situate la 12 mile marine de liniile de bază, pentru tonierele cu plasă pungă și navele de pescuit cu paragate plutitoare.

2.   Este interzisă, fără discriminare, orice activitate de pescuit desfășurată în zona destinată exploatării comune a São Tomé și Príncipe și a Nigeriei, delimitată de coordonatele enumerate în apendicele 3.

CAPITOLUL III

SISTEMUL DE DECLARARE A CAPTURILOR

1.   Durata ieșirii pe mare a unei nave comunitare în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, în sensul prezentei anexe, este definită după cum urmează:

fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea și ieșirea din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe;

fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe și transbordarea și/sau debarcarea în São Tomé și Príncipe.

2.   Toate navele autorizate să pescuiască în apele São Tomé și Príncipe în cadrul acordului sunt obligate să comunice capturile efectuate ministerului responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe, pentru ca aceste autorități să poată controla cantitățile capturate, care vor fi validate de către institutele științifice competente, conform procedurii menționate în capitolul I secțiunea 2 punctul 4 din prezenta anexă. Modalitățile de comunicare a capturilor sunt următoarele:

2.1.

În perioada anuală de valabilitate a licenței, în sensul capitolului I secțiunea 2 din prezenta anexă, declarațiile cuprind capturile efectuate de navă în cursul fiecărei ieșiri pe mare. Originalele declarațiilor, pe suport fizic, sunt trimise ministerului responsabil de activitatea de pescuit în São Tomé și Príncipe în termen de 45 de zile de la ultima ieșire pe mare efectuată în perioada respectivă.

2.2.

Navele își declară capturile efectuate prin formularul echivalent cu jurnalul de bord prezentat ca model în apendicele 2. Pentru perioadele în care nava nu s-a aflat în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, este obligatoriu să se specifice în jurnalul de bord „În afara zonei de pescuit a São Tomé și Príncipe”.

2.3.

Formularele sunt completate lizibil și sunt semnate de căpitanul navei sau de reprezentantul său legal.

3.   La cererea uneia dintre părți, comisia mixtă se poate întruni pentru a compara datele referitoare la activitățile de pescuit.

4.   În caz de nerespectare a dispozițiilor prezentului capitol, Guvernul Republicii Democratice São Tomé și Príncipe își rezervă dreptul de a suspenda licența navei incriminate până la îndeplinirea formalităților și de a-i aplica armatorului navei penalitatea prevăzută de legislația în vigoare a São Tomé și Príncipe. Comisia Europeană și statul membru de pavilion sunt informate cu privire la acest aspect.

CAPITOLUL IV

TRANSBORDAREA

Cele două părți cooperează în vederea îmbunătățirii posibilităților de transbordare în radele și porturile din São Tomé și Príncipe.

1.   Transbordări:

Tonierele comunitare care folosesc pentru transbordare, în mod deliberat, o radă sau un port din São Tomé și Príncipe beneficiază de o reducere a redevenței de 5 EUR pe tona de pește capturat în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, aplicată sumei indicate în capitolul I secțiunea 2 punctul 2 din prezenta anexă.

Acest mecanism se va aplica, pentru fiecare navă comunitară, până la nivelul a maxim 50 % din decontul final al capturilor efectuate (astfel cum este definit în capitolul III din anexă), încă din primul an de aplicare a prezentului protocol.

2.   Modalitățile de aplicare a controlului tonajelor transbordate vor fi definite în prima ședință a comisiei mixte.

3.   Evaluare:

Nivelul stimulentelor financiare, precum și procentajul maxim al decontului final pentru capturile efectuate vor fi ajustate în cadrul comisiei mixte, în funcție de impactul socio-economic generat de transbordările efectuate în cursul anului respectiv.

CAPITOLUL V

ÎMBARCAREA MARINARILOR

1.   Armatorii tonierelor cu plasă pungă și ai navelor de pescuit cu paragate plutitoare încadrează resortisanți din țările ACP, în condițiile și în limitele următoare:

pentru flotele de nave de pescuit ton cu plasă pungă, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați pe durata sezonului de pescuit în zona de pescuit a țării terțe vor fi de origine ACP;

pentru flotele de nave de pescuit cu paragate plutitoare, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați pe durata sezonului de pescuit în zona de pescuit a țării terțe vor fi de origine ACP.

2.   Armatorii fac toate demersurile pentru a lua la bord personal complementar din São Tomé și Príncipe.

3.   Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică și drepturilor marinarilor îmbarcați pe navele comunitare. Aceasta se referă, în special, la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă a lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării privind ocuparea forței de muncă și profesia.

4.   Contractele de încadrare ale marinarilor ACP, din care o copie se înmânează părților semnatare ale contractelor, se încheie între reprezentanții armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Aceste contracte le vor garanta marinarilor asigurarea drepturilor sociale, inclusiv asigurarea de deces și de boală și asigurarea în caz de accident.

5.   Salariile marinarilor ACP sunt plătite de către armatori. Acestea sunt stabilite prin înțelegere reciprocă între armatori sau reprezentanții lor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Cu toate acestea, condițiile de salarizare acordate marinarilor ACP nu pot fi mai mici decât cele aplicabile echipajelor din țările respective și în niciun caz nu pot fi sub standardele OIM.

6.   Orice marinar angajat la bordul navelor comunitare trebuie să se prezinte la comandantul navei desemnate cu o zi înainte de data propusă de îmbarcare. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data și ora convenite pentru îmbarcare, armatorul va fi în mod automat absolvit de obligația de a-l lua la bord pe respectivul marinar.

7.   Totuși, în cazul în care la bordul navei nu sunt luați marinari ACP din alte motive decât cele menționate la punctul anterior, armatorii navelor comunitare în cauză sunt obligați să plătească, pentru fiecare zi de pescuit în apele São Tomé și Príncipe, o sumă forfetară de 20 USD pe zi. Plata acestei sume se face în limitele stipulate în capitolul I secțiunea 2 punctul 7 din prezenta anexă.

CAPITOLUL VI

MĂSURI TEHNICE

1.   Navele respectă măsurile și recomandările adoptate de către CICTA în regiune, cu privire la echipamentele de pescuit, la specificațiile lor tehnice și la orice alte măsuri tehnice aplicabile activităților de pescuit.

2.   Tonierele cu plasă pungă vor pune eventualele capturi secundare la dispoziția Direcției pentru Pescuit din São Tomé și Príncipe, care se va ocupa de recuperarea și debarcarea lor.

3.   Cele două părți sunt de acord să desemneze prin înțelegere reciprocă un mecanism de punere în aplicare efectivă a punctului anterior sau să adopte o soluție alternativă în cadrul primei ședințe a comisiei mixte menționate la articolul 9 din acord. În această privință, comisia mixtă analizează orice opțiune posibilă, inclusiv obligația tonierelor cu plasă pungă de a plăti o contribuție anuală echivalentă cu o parte din valoarea capturilor secundare în contul Direcției pentru Pescuit din São Tomé și Príncipe, destinat sprijinirii pescuitului artizanal.

CAPITOLUL VII

OBSERVATORI

1.   Navele autorizate să pescuiască în apele São Tomé și Príncipe, în conformitate cu prevederile acordului, iau la bord observatori desemnați de către Organizația Regională a Pescuitului (ORP) competentă, în următoarele condiții:

1.1.

La cererea autorității competente, navele comunitare iau la bord un observator desemnat de către aceasta pentru verificarea capturilor efectuate în apele São Tomé și Príncipe.

1.2.

Autoritatea competentă întocmește o listă cu navele desemnate să ia un observator la bord, precum și o listă a observatorilor desemnați pentru îmbarcare. Aceste liste vor fi actualizate în permanență. Ele se înaintează Comisiei Europene imediat după redactare și, apoi, la fiecare trei luni după eventuala lor actualizare.

1.3.

Autoritatea competentă informează armatorii respectivi sau reprezentanții acestora în legătură cu numele observatorului desemnat spre a fi luat la bordul navei în momentul acordării licenței sau cu cel mult 15 zile înainte de data prevăzută de îmbarcare a observatorului.

2.   Timpul petrecut la bord de către observator reprezintă durata unei ieșiri pe mare. Cu toate acestea, la cererea expresă a autorităților competente din São Tomé și Príncipe, îmbarcarea se poate desfășura pe parcursul mai multor ieșiri pe mare, în funcție de durata medie a ieșirii pe mare pentru o anumită navă. Solicitarea este formulată de către autoritatea competentă în momentul în care se face cunoscut numele observatorului desemnat spre a fi luat la bordul navei respective.

3.   Condițiile de îmbarcare a observatorului sunt convenite de comun acord între armator sau reprezentantul acestuia și autoritatea competentă.

4.   Îmbarcarea observatorului are loc într-un port ales de către armator la începutul primei ieșiri în apele São Tomé și Príncipe după notificarea listei cu navele desemnate.

5.   În termen de două săptămâni și cu un preaviz de zece zile, armatorii respectivi fac cunoscute porturile din subregiune și datele la care intenționează să ia observatori la bord.

6.   În cazul în care observatorul este luat la bord într-un port din afara subregiunii, costurile de călătorie ale acestuia vor fi suportate de către armator. În cazul în care nava care are la bord un observator regional părăsește zona de pescuit regională, trebuie să se ia toate măsurile pentru asigurarea repatrierii observatorului cât de repede posibil, pe cheltuiala armatorului.

7.   În cazul în care observatorul nu este prezent la momentul și locul convenite și în termen de douăsprezece ore de la momentul convenit, armatorul va fi în mod automat absolvit de obligația de a-l lua la bord pe respectivul observator.

8.   La bord, observatorul este tratat ca ofițer. Când nava operează în apele São Tomé și Príncipe, acesta îndeplinește următoarele sarcini:

8.1.

supraveghează activitățile de pescuit ale navelor;

8.2.

verifică poziția navelor angajate în activități de pescuit;

8.3.

prelevă mostre biologice în contextul programelor științifice;

8.4.

face o listă cu echipamentul de pescuit folosit;

8.5.

verifică datele capturilor efectuate în apele São Tomé și Príncipe înregistrate în jurnalul de bord;

8.6.

verifică procentajele capturilor secundare și estimează volumul aruncărilor peste bord de specii de pește comercializabile;

8.7.

raportează autorității competente, prin orice mijloc adecvat, datele referitoare la pescuit, inclusiv cantitățile de capturi și de capturi secundare de la bord.

9.   Comandantul face tot posibilul pentru a garanta siguranța fizică și morală a observatorului pe durata realizării responsabilităților acestuia.

10.   Observatorul dispune de toate facilitățile necesare pentru exercitarea obligațiilor sale. Comandantul îi facilitează accesul la mijloacele de comunicare necesare exercitării sarcinilor sale, la documentele care privesc în mod direct activitățile de pescuit ale navei, inclusiv la jurnalul de bord și la jurnalul de pescuit, precum și la acele părți ale navei necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor sale.

11.   Pe durata șederii la bordul navei, observatorul:

11.1.

ia toate dispozițiile corespunzătoare pentru ca prezența sa la bordul navei, precum și condițiile de îmbarcare să nu întrerupă sau să deranjeze operațiunile de pescuit;

11.2.

respectă bunurile și echipamentul de la bord, precum și confidențialitatea tuturor documentelor care aparțin respectivei nave.

12.   La sfârșitul perioadei de observație și înainte de părăsirea navei, observatorul întocmește un raport de activitate, care este transmis apoi autorităților competente, iar o copie a acestuia este transmisă Comisiei Europene. Observatorul semnează raportul în prezența comandantului, care poate să adauge sau să dispună adăugarea tuturor observațiilor pe care el le consideră utile, însoțindu-le de propria semnătură. În momentul debarcării, observatorul înmânează o copie a raportului comandantului navei.

13.   Armatorul asigură, pe propria cheltuială, cazarea și masa observatorilor în aceleași condiții ca ofițerii, în limitele posibilităților practice oferite de navă.

14.   Salariul și contribuțiile sociale ale observatorului sunt suportate de către autoritatea competentă.

15.   Cele două părți se vor consulta în cele mai bune termene cu părțile terțe interesate cu privire la stabilirea unui sistem de observatori regionali și la alegerea organizației regionale competente pe probleme de pescuit. În așteptarea punerii în aplicare a unui sistem de observatori regionali, navele autorizate să pescuiască în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe, în conformitate cu prezentul acord, vor lua la bord, în locul observatorilor regionali, observatori desemnați de către autoritățile competente din São Tomé și Príncipe, în conformitate cu regulile stabilite mai sus.

CAPITOLUL VIII

CONTROL

1.   În conformitate cu punctul 13 din prima secțiune a capitolului I din prezenta anexă, Comunitatea Europeană păstrează o listă actualizată a navelor pentru care a fost eliberată o licență de pescuit în conformitate cu prevederile din prezentul protocol. Această listă este notificată autorităților din São Tomé și Príncipe responsabile de controlul activităților de pescuit imediat după redactare și, apoi, după fiecare actualizare.

2.   Imediat după primirea acestui proiect de listă, precum și a notificării plății avansului (menționat la punctul 3 din secțiunea 2 a capitolului I din prezenta anexă) adresată de către Comisia Europeană autorităților din statul de coastă, nava este înscrisă de către autoritatea competentă din São Tomé și Príncipe pe o listă a navelor autorizate să pescuiască, listă care este adusă la cunoștința autorităților responsabile de controlul activităților de pescuit. În acest caz, o copie conformă a acestei liste poate fi obținută de către armator și păstrată la bord în locul licenței de pescuit până în momentul acordării acesteia din urmă.

3.   Intrarea în zonă și părăsirea zonei

3.1.

Navele comunitare notifică, cu cel puțin trei ore în avans, autorităților din São Tomé și Príncipe responsabile de controlul activităților de pescuit intenția lor de a intra sau de a părăsi zona de pescuit a São Tomé și Príncipe; în plus, navele declară cantitățile totale și speciile de pește de la bord.

3.2.

În momentul în care notifică părăsirea zonei, fiecare navă comunitară comunică, de asemenea, și poziția sa. Aceste informații vor fi comunicate, de preferință, prin fax: (+ 239 222 828) sau prin e-mail (dpescas1@cstome.net) sau, în ultimă instanță, prin radio (Cod de apel: de la 08.00 la 12.00-12.00 Hz, de la 14.00 la 17.00-8 634 Hz).

3.3.

Orice navă care pescuiește fără să fi informat autoritatea competentă din São Tomé și Príncipe se consideră că săvârșește o infracțiune.

3.4.

La eliberarea licenței de pescuit, navele sunt, de asemenea, informate în legătură cu numerele de fax și de telefon, precum și cu adresa de e-mail.

4.   Proceduri de control

4.1.

Comandanții navelor comunitare angajate în activități de pescuit în apele São Tomé și Príncipe permit și înlesnesc oricărui funcționar din São Tomé și Príncipe responsabil de inspecția și controlul activităților de pescuit urcarea la bord și îndeplinirea sarcinilor sale.

4.2.

Prezența la bordul navei a acestor funcționari nu depășește timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

4.3.

La finalizarea fiecărei inspecții și a fiecărui control, comandantului navei i se eliberează un certificat.

5.   Monitorizarea prin satelit

5.1.

Toate navele comunitare care pescuiesc în cadrul prezentului acord se supun monitorizării prin satelit, în conformitate cu prevederile specificate în apendicele 4. Prezentele prevederi intră în vigoare în cea de a zecea zi de la data notificării Delegației Comisiei Europene în Gabon de către Guvernul São Tomé și Príncipe asupra intrării în operare a Centrului de Monitorizare a Activităților de Pescuit (FMC) din São Tomé și Príncipe.

6.   Inspecția la bord

6.1.

Autoritățile competente din São Tomé și Príncipe informează statul de pavilion și Comisia Europeană, în termen de maximum 24 de ore, în legătură cu toate inspecțiile la bord efectuate și toate penalitățile impuse navelor comunitare în apele São Tomé și Príncipe.

6.2.

Statul de pavilion și Comisia Europeană primesc în același timp un raport succint privind împrejurările și motivele care au dus la respectiva inspecție la bord.

7.   Procesul-verbal de inspecție la bord

7.1.

Comandantul navei este obligat să semneze procesul-verbal de constatare întocmit de către autoritatea competentă din São Tomé și Príncipe.

7.2.

Această semnătură nu prejudiciază drepturile și mijloacele de apărare la care comandantul poate recurge pentru a răspunde respectivei acuzații de infracțiune. Dacă refuză să semneze documentul, comandantul trebuie să precizeze în scris motivele acestui refuz, caz în care inspectorul va aplica pe document mențiunea „refuz de semnătură”.

7.3.

Comandantul trebuie să ducă nava în portul indicat de către autoritățile din São Tomé și Príncipe. În cazul unei infracțiuni minore, autoritățile competente din São Tomé și Príncipe pot autoriza nava inspectată să continue activitățile de pescuit.

8.   Ședința de consultări în caz de arestare a navei

8.1.

Înainte de lua în calcul unele eventuale măsuri vizavi de comandantul sau de echipajul navei sau orice acțiune îndreptată asupra încărcăturii și echipamentului navei, mai puțin cele destinate protejării dovezilor privind presupusa infracțiune, are loc o ședință de consultări, în termen de o zi lucrătoare de la primirea respectivelor informații, între Comisia Europeană și autoritățile competente din São Tomé și Príncipe, cu participarea posibilă a unui reprezentant al statului membru implicat.

8.2.

În cursul consultărilor, fiecare parte pune la dispoziția celeilalte orice document și orice informație utilă care ar putea ajuta la clarificarea circumstanțelor care au dus la faptele constatate. Armatorul sau reprezentantul său este informat în legătură cu rezultatul acestor consultări, precum și în legătură cu toate măsurile pe care le impune arestarea navei.

9.   Soluționarea arestării navei

9.1.

Înainte de demararea oricărei proceduri judiciare, se încearcă soluționarea presupusei infracțiuni printr-o procedură tranzacțională. Această procedură se finalizează în cel mult trei zile lucrătoare de la arestarea navei.

9.2.

În cazul unei proceduri tranzacționale, valoarea penalității aplicate este stabilită în conformitate cu legislația din São Tomé și Príncipe.

9.3.

În situația în care cazul nu poate fi soluționat prin procedura tranzacțională și trebuie adus în fața unui organism judiciar competent, armatorul plătește o garanție bancară, stabilită ținând seama de costurile de arestare a navei, precum și de amenzile și reparațiile care trebuie plătite de către părțile responsabile pentru respectiva infracțiune, într-un cont bancar indicat de către autoritățile competente din São Tomé și Príncipe.

9.4.

Garanția bancară este irevocabilă până la finalizarea procedurii judiciare și se deblochează imediat ce procedura se încheie fără condamnare. În mod similar, în cazul unei condamnări care duce la o amendă mai mică decât garanția depusă, soldul rezultat este deblocat de către autoritățile competente din São Tomé și Príncipe.

9.5.

Nava este eliberată și echipajul este autorizat să părăsească portul:

fie după îndeplinirea obligațiilor rezultate din aplicarea procedurii tranzacționale;

fie după depunerea garanției bancare menționate la punctul 9.3 și acceptarea ei de către autoritățile competente din São Tomé și Príncipe, până la finalizarea procedurii judiciare.

10.   Transbordarea

10.1.

Orice navă comunitară care dorește să transbordeze capturile de pește în apele São Tomé și Príncipe efectuează această operațiune în porturile și/sau în rada porturilor din São Tomé și Príncipe.

10.2.

Armatorii acestor nave trebuie să aducă la cunoștința autorităților competente din São Tomé și Príncipe, cu cel puțin 24 de ore înainte, următoarele informații:

denumirea navelor de pescuit care trebuie să efectueze transbordarea;

denumirea, numărul OMI și pavilionul cargoului;

tonajul care trebuie transbordat, pe specii;

data și locul transbordării.

10.3.

Transbordarea este considerată drept o ieșire din zona de pescuit a São Tomé și Príncipe. Prin urmare, comandanții navelor trebuie să înainteze jurnalele de bord autorităților competente din São Tomé și Príncipe și să își declare intenția de a continua activitatea de pescuit sau de a părăsi zona de pescuit a São Tomé și Príncipe.

10.4.

Orice operațiune de transbordare a capturilor care nu respectă punctele anterioare este interzisă în zona de pescuit a São Tomé și Príncipe. Orice persoană care încalcă această prevedere se expune sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare din São Tomé și Príncipe.

11.   Comandanții navelor de pescuit comunitare angajate în operațiuni de debarcare sau de transbordare într-un port din São Tomé și Príncipe permit și înlesnesc controlul acestor operațiuni de către inspectorii din São Tomé și Príncipe. După finalizarea fiecărei inspecții și a fiecărui control din port, comandantul navei primește o copie a raportului de inspecție și de control sau un certificat.

Apendice

1.

Formular de cerere de licență

2.

Jurnal de bord al CICTA

3.

Coordonatele zonei în care pescuitul este interzis

4.

Prevederile aplicabile sistemului de monitorizare a navelor prin satelit (VMS) și coordonatele zonei de pescuit São Tomé și Príncipe

Apendicele 1

Image

Image

Apendicele 2

JURNAL DE BORD AL CICTA PENTRU PESCUITUL DE TON

Image

Apendicele 3

Latitudine

Longitudine

Grade

Minute

Secunde

Grade

Minute

Secunde

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Apendicele 4

Protocolul (VMS)

de stabilire a prevederilor aplicabile monitorizării prin satelit a navelor de pescuit ale Comunității care operează în Zona Economică Exclusivă a São Tomé și Príncipe

1.   Prevederile prezentului protocol completează protocolul care stabilește posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în acordul de parteneriat încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Príncipe cu privire la pescuitul în largul coastei São Tomé și Príncipe pentru perioada cuprinsă între 1 iunie 2006 și 31 mai 2010 și se aplică în conformitate cu punctul 5 din „Capitolul VIII – Control” din anexa sa.

2.   Toate navele de pescuit cu o lungime de peste 15 metri care pescuiesc în conformitate cu prevederilor acordului de pescuit încheiat între Comunitatea Europeană și São Tomé și Príncipe vor fi monitorizate prin satelit atunci când se află în ZEE a São Tomé și Príncipe.

În scopul monitorizării prin satelit, autoritățile din São Tomé și Príncipe comunică părții comunitare coordonatele de latitudine și de longitudine ale ZEE São Tomé și Príncipe.

Autoritățile din São Tomé și Príncipe vor transmite aceste informații în format electronic; informațiile vor fi exprimate în grade decimale (WGS 84).

3.   Părțile vor face un schimb de informații cu privire la adresele X.25 și la specificațiile utilizate la transmiterea de date electronice între centrele de control, în conformitate cu condițiile prevăzute la punctele 5 și 7. Aceste informații includ, pe cât este posibil, următoarele: denumirile, numerele de telefon, de telex și de fax și adresele electronice (Internet sau X.400) care pot fi folosite în scopuri de comunicare generală între centrele de control.

4.   Poziția navelor va fi stabilită cu o marjă de eroare de mai puțin de 500 de metri și un interval de conformitate de 99 %.

5.   Când o navă care pescuiește în conformitate cu prezentul acord și care se supune monitorizării prin satelit în temeiul legislației comunitare intră în ZEE a São Tomé și Príncipe, rapoartele referitoare la poziția ulterioară (identificare navă, longitudine, latitudine, curs și viteză) sunt transmise imediat de către centrul de control al statului de pavilion către Centrul de Monitorizare a Activităților de Pescuit din São Tomé și Príncipe (FMC) la intervale maxime de trei ore. Mesajele respective sunt identificate ca fiind rapoarte de poziție.

6.   Mesajele menționate la punctul 5 sunt transmise pe cale electronică în formatul X.25 sau în orice alt protocol securizat. Aceste mesaje sunt comunicate în timp real, în formatul stabilit în tabelul II.

7.   În cazul în care echipamentul de monitorizare permanentă prin satelit instalat la bordul navei de pescuit înregistrează o defecțiune sau o cădere tehnică, comandantul navei transmite în timp util informațiile specificate la punctul 5 către centrul de control al statului de pavilion și către FMC São Tomé și Príncipe. Va fi necesar, în aceste condiții, să se trimită un raport de poziție global la fiecare nouă ore. Acest raport de poziție global va include rapoartele de poziție înregistrate de către comandantul navei la fiecare trei ore, potrivit condițiilor prevăzute la punctul 5.

Centrul de control al statului de pavilion va trimite aceste mesaje către FMC São Tomé și Príncipe. Echipamentul defect va fi reparat sau înlocuit în termen de maximum o lună. După acest termen limită, nava respectivă va trebui să părăsească ZEE a São Tomé și Príncipe.

8.   Centrele de control ale statelor de pavilion vor monitoriza deplasarea navelor lor în apele São Tomé și Príncipe. În cazul în care navele de pescuit nu sunt monitorizate în conformitate cu condițiile prevăzute în acord, FMC São Tomé și Príncipe va fi informat în legătură cu acest lucru, imediat după constatare, și se va aplica procedura stabilită la punctul 7.

9.   În cazul în care FMC São Tomé și Príncipe constată că statul de pavilion nu transmite informațiile prevăzute la punctul 5, departamentele competente din cadrul Comisiei Europene vor fi imediat informate în legătură cu acest lucru.

10.   Datele de monitorizare comunicate celeilalte părți, în conformitate cu prezentele dispoziții, vor fi folosite exclusiv în scopurile stabilite de către autoritățile din São Tomé și Príncipe referitoare la controlul și monitorizarea flotei comunitare care pescuiește în conformitate cu acordul de pescuit încheiat între Comunitatea Europeană și São Tomé și Príncipe. Aceste date nu vor putea fi comunicate, în niciun caz, altor părți.

11.   Componentele de software și de hardware ale sistemului de monitorizare prin satelit trebuie să fie fiabile, să nu permită falsificarea pozițiilor și să nu poată fi suprascrise manual.

Sistemul trebuie să fie operațional și automatizat complet în orice moment, indiferent de condițiile de mediu și climatice. Este interzisă distrugerea, avarierea, cauzarea caracterului inoperațional sau modificarea sistemului de monitorizare prin satelit.

Comandanții navelor se vor asigura că:

datele nu sunt modificate;

antena sau antenele conectate la echipamentul de monitorizare prin satelit nu sunt în niciun fel obstrucționate;

alimentarea cu energie a echipamentului de monitorizare prin satelit nu este întreruptă;

echipamentul de monitorizare prin satelit nu este îndepărtat de pe navă.

12.   La cerere, părțile sunt de acord să facă schimb de informații cu privire la echipamentul folosit la monitorizarea prin satelit, pentru a se asigura că fiecare echipament este compatibil în întregime cu cerințele exprimate de cealaltă parte, în respectarea prezentelor dispoziții.

13.   Orice diferend legat de interpretarea sau de punerea în aplicare a prezentelor dispoziții face obiectul unor consultări între părți, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord.

14.   Părțile sunt de acord să revizuiască prezentele dispoziții, după caz.

Comunicarea mesajelor VMS către São Tomé și Príncipe

Raport de poziție

Data

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Detaliu sistem – indică începutul înregistrării

Beneficiar

AD

O

Detaliu mesaj – beneficiar. Cod țară Alpha 3 ISO

Emitent

FR

O

Detaliu mesaj – emitent. Cod țară Alpha 3 ISO

Statul de pavilion

FS

F

 

Tipul de mesaj

TM

O

Detaliu mesaj – tip mesaj „POS”

Indicativ de apel radio

RC

O

Detaliu navă – indicativ internațional de apelare radio a navei

Numărul de referință intern al părții contractante

IR

F

Detaliu navă – numărul unic al părții contractante (cod ISO-3 al statului de pavilion, urmat de număr)

Numărul extern de înmatriculare

XR

O

Detaliu navă – număr marcat pe partea laterală a navei

Latitudine

LA

O

Detaliu poziție navă – poziția în grade și minute N/S GG.mmm (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Detaliu poziție navă – poziția în grade și minute E/V GG.mmm (WGS-84)

Curs

CO

O

Cursul navei pe scală de 360°

Viteza

SP

O

Viteza navei în noduri

Data

DA

O

Detaliu poziție navă – data înregistrării poziției UTC (AAAALLZZ)

Ora

TI

O

Detaliu poziție navă – ora înregistrării poziției UTC (HHMM)

Final înregistrare

ER

O

Detaliu sistem – indică sfârșitul înregistrării

Set caracter: ISO 8859.1

Fiecare transmisie de date este structurată după cum urmează:

două bare oblice (//) și un cod marchează începutul transmisiei,

o singură bară oblică (/) marchează separarea între cod și date.

Datele facultative trebuie introduse între începutul și sfârșitul înregistrării.

Limitele Zonei Economice Exclusive a São Tomé și Príncipe

Coordonate

Denumire FMC:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X.25 =

Declararea intrărilor/ieșirilor:


Top