EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0469

Poziția comună 2007/469/PESC a Consiliului din 28 iunie 2007 referitoare la Conferința de examinare a Convenției privind interzicerea dezvoltării, a producerii, a acumulării și a folosirii armelor chimice și privind distrugerea acestora (CIAC) din 2008

OJ L 176, 6.7.2007, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/469/oj

6.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 176/39


POZIȚIA COMUNĂ 2007/469/PESC A CONSILIULUI

din 28 iunie 2007

referitoare la Conferința de examinare a Convenției privind interzicerea dezvoltării, a producerii, a acumulării și a folosirii armelor chimice și privind distrugerea acestora (CIAC) din 2008

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 29 aprilie 1997 a intrat în vigoare Convenția privind interzicerea dezvoltării, a producerii, a acumulării și a folosirii armelor chimice și privind distrugerea acestora (CIAC). Convenția urmărește eliminarea unei întregi categorii de arme de distrugere în masă, prin interzicerea dezvoltării, a producerii, a achiziției, a acumulării, a deținerii, a transferului sau a folosirii armelor chimice de către statele părți. Statele părți, la rândul lor, trebuie să întreprindă demersurile necesare pentru a impune interdicția respectivă persoanelor (fizice sau juridice) aflate sub jurisdicția lor.

(2)

Uniunea Europeană consideră CIAC drept un element esențial al cadrului internațional privind neproliferarea și dezarmarea și drept un instrument unic de dezarmare și neproliferare, a cărui integritate și aplicare strictă trebuie garantate pe deplin. Toate statele membre ale UE sunt părți semnatare ale CIAC.

(3)

În perioada 28 aprilie-9 mai 2003, statele părți la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) s-au întrunit la Haga în cadrul primei conferințe de examinare a CIAC. În special, prima conferință de examinare a evaluat procesul de distrugere a arsenalurilor declarate. Conferința a avut în vedere progresele științifice și tehnologice relevante realizate de la redactarea convenției. De asemenea, conferința a revăzut și a reexaminat dispozițiile convenției privitoare la verificare în industria chimică. Conferința a oferit orientări strategice pentru următoarea fază de punere în aplicare a CIAC.

(4)

La 17 noiembrie 2003, Consiliul a adoptat Poziția comună 2003/805/PESC (1) privind universalizarea și consolidarea acordurilor multilaterale în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora. În temeiul acestei poziții comune, CIAC constituie unul dintre aceste acorduri multilaterale.

(5)

La 12 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, care reafirmă angajamentul UE la sistemul de tratate multilaterale și subliniază, inter alia, rolul crucial al CIAC și al OIAC în crearea unei lumi fără arme chimice.

(6)

La 28 aprilie 2004, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate Rezoluția 1540 (2004), care califică proliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora drept amenințare la adresa păcii și a securității internaționale. Punerea în aplicare a dispozițiilor acestei rezoluții contribuie la punerea în aplicare a CIAC.

(7)

La 22 noiembrie 2004, Consiliul a adoptat prima Acțiune comună 2004/797/PESC privind sprijinirea activităților OIAC în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (2). Această acțiune comună a fost urmată de Acțiunea comună 2005/913/PESC (3), adoptată la 12 decembrie 2005, și de Acțiunea comună 2007/185/PESC (4), adoptată la 19 martie 2007.

(8)

La 6 decembrie 2006, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat prin consens o rezoluție referitoare la punerea în aplicare a Convenției privind interzicerea dezvoltării, a producerii, a acumulării și a folosirii armelor chimice și privind distrugerea acestora.

(9)

În vederea celei de-a doua conferințe de examinare a CIAC din perioada 7-18 aprilie 2008, este oportun să se definească abordarea Uniunii Europene, care să orienteze statele membre UE în participarea la această conferință,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Obiectivul urmărit de Uniunea Europeană este de consolidare în continuare a Convenției privind interzicerea dezvoltării, a producerii, a acumulării și a folosirii armelor chimice și privind distrugerea acestora (CIAC), în special prin promovarea respectării CIAC, inclusiv a prevederilor de distrugere fără întârziere a tuturor armelor chimice, prin îmbunătățirea regimului de verificare al convenției și prin eforturi susținute de universalizare a acesteia.

Uniunea Europeană urmărește prin urmare succesul celei de a doua conferințe de examinare din 2008.

Articolul 2

Pentru realizarea obiectivului stabilit la articolul 1, Uniunea Europeană:

(a)

contribuie, cu ocazia celei de a doua conferințe de examinare, la o examinare completă a funcționării CIAC, inclusiv a punerii în aplicare a obligațiilor statelor părți în temeiul tratatului, cât și la identificarea domeniilor în care trebuie să se facă progrese pe viitor și a mijloacelor prin intermediul cărora se poate realiza acesta;

(b)

ajută la realizarea unui consens pentru a permite succesul celei de-a doua conferințe de examinare, pe baza cadrului stabilit cu ocazia primei conferințe de examinare, și promovează, inter alia, următoarele subiecte principale:

(i)

reafirmarea caracterului global al interzicerii armelor chimice, astfel cum este stabilit în Criteriul general al întrebuințării, prin:

reconfirmarea faptului că interdicțiile din convenție se aplică pentru toate substanțele chimice toxice, cu excepția celor care sunt întrebuințate în scopuri care nu sunt interzise de convenție, cu condiția ca tipurile și cantitățile acestor substanțe să fie conforme acestor întrebuințări, luându-se astfel în considerare toate progresele științifice și tehnologice ulterioare primei conferințe de examinare;

accentuarea obligației statelor părți de a asigura o reflectare corectă a criteriului general al întrebuințării în legislația lor națională de punere în aplicare și în practica administrativă de aplicare;

accentuarea obligației statelor părți de a declara substanțele folosite pentru menținerea ordinii publice;

(ii)

reafirmarea obligației statelor deținătoare de arme chimice de a distruge armele lor chimice în termenele stabilite de CIAC, prin:

salutarea progreselor și a eforturilor întreprinse de statele deținătoare pentru respectarea termenelor, invitându-le în același timp să depășească întârzierile survenite în procesul de distrugere;

sublinierea importanței verificărilor sistematice privind distrugerea armelor chimice prin inspecții permanente la fața locului;

evaluarea procesului înregistrat în distrugerea armelor chimice, ținând cont, inter alia, de rezultatele vizitelor reprezentanților Consiliului Executiv, în conformitate cu decizia celei de-a unsprezecea sesiuni a conferinței statelor părți;

sublinierea responsabilității organismelor însărcinate cu elaborarea politicilor de a avea în vedere la momentul potrivit respectarea termenelor impuse statelor părți;

(iii)

consolidarea în continuare a regimului de verificare, în privința activităților care nu sunt interzise de convenție, în vederea creșterii nivelului de încredere referitor la neproliferarea armelor chimice și a promovării cooperării cu industria chimică, prin:

continuarea acțiunilor de sensibilizare cu privire la interdicțiile convenției, în mediul guvernamental, industrial, academic și la nivelul organizațiilor neguvernamentale;

sublinierea nevoii de a spori numărul inspecțiilor în alte instalații de producție chimică (AIPC) și de a îmbunătăți eficacitatea regimului, acolo unde este necesar, acordându-se prioritate amplasamentelor foarte relevante din punctul de vedere al convenției și îmbunătățirii declarațiilor obținute din partea statelor părți cu privire la amplasamentele AIPC;

(iv)

punerea în aplicare a dispozițiilor convenției referitoare la consultări, cooperare și anchete, în special mecanismul inspecțiilor la cerere, care rămâne un instrument indispensabil și accesibil, viabil și util în cadrul regimului de verificare OIAC, sublinierea dreptului legal al statelor părți de a solicita o inspecție la cerere fără consultări prealabile și încurajarea utilizării din oficiu a mecanismului când este cazul;

(v)

dezvoltarea de strategii personalizate pentru obținerea universalității CIAC, în special în ceea ce privește Orientul Mijlociu, inclusiv prin organizarea unor ateliere regionale în zonele de interes;

(vi)

îmbunătățirea continuă a măsurilor naționale de punere în aplicare și reafirmarea faptului că respectarea deplină a articolului VII este un factor vital pentru eficiența prezentă și viitoare a regimului CIAC, inclusiv prin:

oferirea de asistență statelor părți solicitante, astfel cum se exemplifică prin acțiunile comune ale Uniunii Europene; și

consolidarea controalelor naționale asupra exporturilor, care trebuie să împiedice dobândirea de arme chimice;

(vii)

asigurarea capacității OIAC de a acorda asistență și protecție;

(viii)

încurajarea cooperării internaționale în conformitate cu dispozițiile convenției și, în special, sprijinirea activităților de dezvoltare instituțională desfășurate de OIAC în statele părți pentru dezvoltarea industriei chimice și a comerțului din această ramură;

(ix)

demararea unor demersuri, după finalizarea distrugerii tuturor armelor chimice, menite să garanteze o poziție favorabilă pentru OIAC în continuarea celorlalte activități ale sale, în special cele de neproliferare;

(x)

respectarea obligațiilor care decurg din Rezoluțiile 1540 (2004) și 1673 (2006) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în special pentru afirma necesitatea cooperării practice între OIAC și Comitetul ONU 1540, cât și cu alte foruri, în scopul de a se evita riscul achiziționării sau al utilizării armelor chimice în activități teroriste, precum și riscul accesului teroriștilor la substanțe, echipamente și cunoștințe care ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea și producerea armelor chimice;

(xi)

programele de parteneriat global ale G8, destinate să prevină proliferarea armelor și a materialelor de distrugere în masă prin sprijinirea dezarmării, a controlului și a securității materialelor, a instalațiilor și a cunoștințelor sensibile.

Articolul 3

Acțiunea desfășurată de Uniunea Europeană în sensul articolului 2 cuprinde:

(a)

un acord între statele membre cu privire la propuneri legate de aspecte de fond care vor fi supuse, în numele Uniunii Europene, în vederea examinării de către statele părți la convenție, în faza de pregătire și în cadrul celei de-a doua conferințe de examinare;

(b)

dacă este cazul, demersuri efectuate de către președinție în conformitate cu articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană:

(i)

în vederea promovării aderării universale la CIAC;

(ii)

pentru promovarea punerii în aplicare efective la nivel național a CIAC de către statele părți;

(iii)

pentru stimularea statelor părți să sprijine și să participe la o examinare eficace și completă a CIAC, reiterând astfel angajamentul lor față de acest instrument internațional fundamental de luptă împotriva armelor chimice;

(iv)

pentru promovarea propunerilor menționate anterior, supuse de Uniunea Europeană în vederea examinării de către statele părți și care vizează consolidarea în continuare a CIAC;

(c)

declarații ale Uniunii Europene formulate de președinție în perioada care precede cea de-a doua conferință de examinare și în cursul acesteia.

Articolul 4

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 5

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 28 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GABRIEL


(1)  JO L 302, 20.11.2003, p. 34.

(2)  JO L 349, 25.11.2004, p. 63.

(3)  JO L 331, 17.12.2005, p. 34.

(4)  JO L 85, 27.3.2007, p. 10.


Top