EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XR1674

Rezoluția Comitetului European al Regiunilor pe tema Conferinței privind viitorul Europei

COR 2021/01674

OJ C 300, 27.7.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 300/1


Rezoluția Comitetului European al Regiunilor pe tema Conferinței privind viitorul Europei

(2021/C 300/01)

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR (CoR)

1.

este pe deplin convins de necesitatea unei dezbateri ample, cu adevărat incluzive, transparente, echilibrate din punct de vedere geografic și politic și descentralizate privind viitorul Uniunii Europene;

2.

salută lansarea mult-așteptată a lucrărilor legate de Conferința privind viitorul Europei, în pofida provocărilor persistente datorate pandemiei de COVID-19, și așteaptă cu interes să își poată aduce contribuția la obținerea unor rezultate ambițioase, de mare anvergură și durabile, care să aducă beneficii concrete pentru toți cetățenii UE;

3.

regretă întârzierea în lansarea conferinței, care va face ca procesul, conceput să dureze doi ani, să se reducă la un an; îndeamnă, cu toate acestea, să se sporească eforturile, pentru ca conferința să aibă succes în ceea ce privește participarea democratică și implicarea cetățenilor;

4.

subliniază că conferința ar trebui să fie un proces care să ofere tuturor cetățenilor posibilitatea de a se exprima, indiferent de proveniență, vârstă, origine sau loc de reședință; încurajează toți actorii să organizeze evenimente și să promoveze platforma digitală în întreaga societate, și nu numai în cadrul grupurilor obișnuite care participă la dezbaterile privind UE, astfel încât aceasta să ducă la o dezbatere pe deplin incluzivă;

5.

ia act de declarația comună semnată de Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană și salută, în special, referirile clare pe care aceasta le face la autoritățile locale și regionale, la parlamentele regionale și la principiile subsidiarității și proporționalității; își reiterează solicitarea de a se număra printre semnatarii acestei declarații comune;

6.

subliniază că în UE există aproximativ un milion de reprezentanți aleși la nivel local și regional, care lucrează în numele cetățenilor lor în cadrul a aproape 90 000 de autorități subnaționale, constituind cel mai amplu nivel de reprezentare democratică și cel mai apropiat de cetățeni din UE; împreună, aceștia sunt responsabili pentru jumătate din investițiile publice din UE și pentru punerea în aplicare a cu mult peste jumătate din legislația europeană, contribuind astfel în mod semnificativ la atingerea obiectivelor politice ale UE;

7.

reafirmă pozițiile prezentate în rezoluția sa din 12 februarie 2020 și reamintește că majoritatea subiectelor selectate spre dezbatere în cadrul conferinței, inclusiv clima, mediul, depopularea și provocarea demografică, sănătatea, educația, cultura, migrația, statul de drept, transformarea digitală, o economie mai puternică și justiția socială, țin de competența autorităților locale și regionale; subliniază, prin urmare, că conferința nu va putea formula propuneri concrete decât dacă o mare parte dintre ele rezultă în urma unui dialog activ cu nivelul subnațional și a unor consultări cu acesta din urmă;

8.

susține opinia conform căreia conferința ar trebui să urmeze o abordare deschisă în ceea ce privește reformarea politicilor și a instituțiilor și să deschidă calea pentru reforme durabile ale Uniunii Europene, care să depășească durata conferinței;

9.

consideră că conferința reprezintă o ocazie de a aduce Europa mai aproape de cetățenii săi și de a consolida sentimentul lor de apartenență la proiectul european prin intermediul „Casei europene a democrației”, autoritățile locale și regionale reprezentând temelia, statele membre zidurile, iar UE acoperișul acestei case; își ia angajamentul de a participa în mod activ la analizarea diferitelor căi politice de consolidare a guvernanței pe mai multe niveluri și de promovare a unei mai profunde integrări în Europa, în domenii în care acest lucru se impune și aduce valoare adăugată;

10.

consideră că, având în vedere pandemia actuală, a devenit esențial să se consolideze principiile democratice și rolul central al orașelor și regiunilor în oferirea unor răspunsuri credibile cetățenilor, și să se sublinieze importanța colaborării la toate nivelurile de guvernanță și dincolo de frontiere pentru a întâmpina provocările comune. Acest lucru ar trebui să se reflecte pe deplin în componența și regulamentul de procedură al conferinței;

11.

intenționează să joace un rol activ în cadrul conferinței prin participarea membrilor săi la comitetul executiv și, în calitate de delegați, la adunarea plenară a conferinței; își asumă angajamentul de a aduce o contribuție tematică la conferință cu privire la teme de interes major pentru autoritățile locale și regionale, inclusiv printr-o serie de dialoguri locale cu cetățenii, pe care le va organiza în întreaga UE; solicită participarea tinerilor și a persoanelor care reprezintă diversitatea societăților noastre ca o condiție prealabilă pentru desfășurarea unor discuții cuprinzătoare;

12.

consideră că adunarea plenară a conferinței ar trebui să se întemeieze pe baze democratice solide și, prin urmare, ar trebui să includă printre membrii săi un număr adecvat de reprezentanți ai parlamentelor și consiliilor regionale și locale, alături de omologii lor din Parlamentul European și din parlamentele naționale; subliniază necesitatea unei reprezentări echilibrate din punct de vedere geografic, politic și de gen în cadrul conferinței;

13.

subliniază necesitatea de a intensifica eforturile administrative pentru a include în dezbaterea Conferinței privind viitorul Europei vocea regiunilor ultraperiferice ale UE, a căror situație este unică și specifică în cadrul UE și care reprezintă „vârfuri de lance” ale UE pe alte continente;

14.

salută lansarea platformei digitale multilingve pentru Conferința privind viitorul Europei și se angajează să o promoveze și să contribuie la ea prin organizarea de dialoguri participative și furnizarea de feedback relevant; încurajează autoritățile locale și regionale să facă cunoscută platforma în rândul cetățenilor și să promoveze participarea întregii societăți, fără să se facă vreo deosebire în funcție de proveniență, de origine sau de locul de reședință;

15.

este de părere că toate tipurile de opinii despre UE și viitorul său trebuie să fie reprezentate, atât în cadrul evenimentelor, cât și în cadrul platformei digitale, pentru a organiza o conferință care să poată fi considerată un proces cu adevărat democratic; subliniază, cu toate acestea, că trebuie respectate valorile de bază și că, dintre aceste opinii, nu ar trebui să se permită exprimarea celor care aduc atingere demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și respectării drepturilor omului și nici a celor care implică declarații abuzive, defăimătoare, de incitare la ură, rasiste sau care contravin ordinii publice; organizatorii și participanții trebuie să se angajeze să respecte întotdeauna aceste valori;

16.

subliniază că a început deja să organizeze dezbateri în sesiunile sale plenare și ședințele comisiilor, și să adopte avize pe teme relevante pentru lucrările conferinței. În plus, principalele manifestări ale CoR – cum ar fi Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor, Conferința anuală EuroPCom și dialogurile și consultările cu cetățenii la nivel local și regional, precum și evenimentele organizate de grupurile politice ale Comitetului – se vor axa pe conferință;

17.

subliniază necesitatea de a intensifica eforturile la toate nivelurile administrative pentru ca în dezbaterea din cadrul Conferinței privind viitorul Europei să se facă auzită și vocea zonelor afectate de dezavantaje naturale sau demografice grave și permanente, cum ar fi zonele slab populate, teritoriile insulare, regiunile transfrontaliere sau regiunile muntoase;

18.

subliniază inițiativa sa actuală de a consulta cetățenii prin dialoguri locale și regionale găzduite de membrii CoR, o serie de manifestări de succes fiind deja organizate înainte de lansarea conferinței. Aceste manifestări înlesnesc interacțiunea cetățenilor cu politicienii de la toate nivelurile de guvernare și demonstrează că dezbaterea cu privire la direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană este foarte importantă pentru regiunile și orașele Europei;

19.

reamintește că conferința trebuie să implice toate zonele din Europa, urbane și rurale; subliniază rolul fundamental pe care l-ar putea juca nivelurile subnaționale pentru ca dezbaterile conferinței să ajungă în zonele rurale și pentru a permite ca nevoile specifice ale acestor zone să fie și ele luate în considerare;

20.

apreciază cooperarea interinstituțională și sinergiile sporite în ceea ce privește desfășurarea acestor activități și va sprijini alte acțiuni de sensibilizare prin cooperarea cu partenerii săi, cum ar fi: parlamentele regionale, prin intermediul Conferinței adunărilor legislative regionale europene (CALRE), a inițiativei REGLEG lansate de un grup de regiuni cu competențe legislative, a rețelei RegHub și a rețelei Alianța pentru coeziune; tinerii politicieni aleși, prin intermediul propriului program specific; politicienii regionali și locali responsabili pentru centrele Europe Direct; și proiectul-pilot „Construirea Europei împreună cu entitățile locale” (Building Europe with Local Entities – BELE);

21.

va continua să își consolideze cooperarea cu asociațiile europene și naționale de autorități locale și regionale, cu comunitățile de părți interesate din regiuni și orașe, cu camerele inferioare ale parlamentelor naționale și cu alți actori;

22.

se angajează să mărească impactul și aria de difuzare a mesajului conferinței, precum și să promoveze și să utilizeze forme inovatoare de democrație participativă. Autoritățile locale și regionale dispun de o experiență dovedită în ceea ce privește valorificarea contribuției cetățenilor în cadrul procesului decizional politic; invită statele membre să-și asume un rol activ în desfășurarea la nivel național a conferinței și să asigure implicarea autorităților locale și regionale. Este esențial ca ele să se alăture dezbaterii și reflecției, mobilizându-i pe cetățenii din regiunile lor, astfel încât vocea lor să fie auzită, iar așteptările lor să se concretizeze în procesul de luare a deciziilor politice;

23.

solicită stabilirea unui dialog european permanent cu cetățenii pentru a consolida democrația la toate nivelurile de guvernare și a-i încuraja pe cetățeni să se simtă responsabili în ceea ce privește proiectul european și să participe la acesta, astfel cum se indică în avizul său pe tema „Autoritățile locale și regionale în dialog permanent cu cetățenii” (1), adoptat în octombrie 2020; consideră că dialogurile cu cetățenii nu trebuie să reprezinte un exercițiu de comunicare într-o singură direcție, ci trebuie să contribuie la procesul de elaborare a politicilor la nivelul UE;

24.

subliniază că valorificarea contribuțiilor cetățenilor, și îndeosebi a recomandărilor finale ale conferinței, sunt la fel de importante ca metoda de contribuție; insistă asupra faptului că această valorificare ar trebui efectuată într-o manieră coordonată și incluzivă și ar trebui, de asemenea, să implice pe deplin CoR; consideră, totodată, că ar trebui să se acorde suficient timp conferinței pentru a putea prezenta propuneri concrete de îmbunătățire a cadrului instituțional și a pregătirii pentru viitor ale UE; recunoaște că, deși conferința poate câștiga încrederea publicului, ea poate, în egală măsură, pierde această încredere în cazul în care promisiunea de a oferi rezultate și de a ține seama de toate opiniile exprimate nu este îndeplinită; subliniază insistent că succesul conferinței va depinde în ultimă instanță de posibilitatea ca cetățenii să constate că vocile lor s-au făcut auzite și că și-au putut aduce contribuția la modelarea viitorului UE;

25.

subliniază că, pentru a sprijini misiunea sa politică și instituțională pe durata conferinței, CoR a înființat un Grup la nivel înalt privind democrația europeană (2), prezidat de fostul președinte al Consiliului European, dl Herman Van Rompuy, care va însufleți discuțiile cu privire la viziunea CoR asupra democrației europene, din perspectiva autorităților subnaționale, și la modalitățile de consolidare a impactului și a influenței autorităților locale și regionale și ale CoR asupra procesului decizional european;

26.

așteaptă cu interes să colaboreze cu Președinția slovenă a Consiliului UE și să prezinte contribuțiile autorităților locale și regionale la viitorul UE în cadrul celui de-al 9-lea Summit european al regiunilor și orașelor, care va avea loc în timpul Președinției franceze a Consiliului UE;

27.

încredințează președintelui său sarcina de a transmite prezenta rezoluție președintelui Parlamentului European, președintei Comisiei Europene, președintelui Consiliului European și Președinției Consiliului.

Bruxelles, 7 mai 2021.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  CDR 4989/2019.

(2)  Grupul la nivel înalt este prezidat de dl Herman Van Rompuy, președinte emerit al Consiliului European, și este alcătuit din șase alți membri: dl Joaquín Almunia și dna Androulla Vassiliou, foști comisari europeni, dnele Rebecca Harms și Maria João Rodrigues, foste deputate în Parlamentul European, dna Silja Markkula, președinta Forumului European de Tineret, și dl Tomasz Grosse, profesor la Universitatea din Varșovia.


Top