EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/092/05

Cerere de exprimare a interesului pentru postul de membru în Consiliul de administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară

OJ C 92, 24.3.2017, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 92/10


Cerere de exprimare a interesului pentru postul de membru în Consiliul de administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară

(2017/C 92/05)

Se solicită depunerea de dosare de candidatură pentru 7 din 14 posturi de membru în Consiliul de administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, înființată prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1). Autoritatea este situată în Parma, Italia.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) reprezintă elementul-cheie al sistemului Uniunii Europene de evaluare a riscurilor legate de siguranța alimentelor și a hranei pentru animale. Autoritatea a fost înființată în scopul furnizării de consultanță științifică și sprijin pentru legislația și politicile Uniunii din toate domeniile care ar putea avea un impact direct sau indirect asupra siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, precum și în ceea ce privește problemele conexe din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor și din domeniul fitosanitar. Autoritatea furnizează informații independente în legătură cu aceste aspecte și comunică în privința riscurilor. Misiunea ei include, de asemenea, furnizarea de consultanță științifică în numeroase domenii legate de legislația privind alimentele și hrana pentru animale și în orice privință prevăzută de legislația Uniunii, inclusiv în ceea ce privește noile tehnologii alimentare, precum OMG-urile. Autoritatea este recunoscută la scară largă ca punct de referință, datorită independenței sale, calității opiniilor sale din punct de vedere științific și modului de informare a publicului, precum și datorită transparenței procedurilor sale și diligenței cu care își îndeplinește sarcinile. Pe lângă propriul personal specializat, autoritatea beneficiază de sprijinul rețelelor organizațiilor competente din UE.

Contextul juridic

În conformitate cu articolul 25 din regulamentul menționat mai sus, „membrii Consiliului de administrație se numesc astfel încât să se asigure cele mai ridicate standarde de competență, o gamă largă de experiențe în materie și, în concordanță cu acestea, o cât mai mare repartizare geografică pe teritoriul Uniunii”. În plus, patru dintre membrii Consiliului de administrație „trebuie să fi lucrat în organizații reprezentând consumatorii și alte interese din lanțul trofic”.

În plus, considerentul 40 din regulamentul menționat anterior prevede că „cooperarea cu statele membre este și ea indispensabilă”, iar considerentul 41 prevede că „Consiliul de administrație ar trebui numit astfel încât să se asigure cel mai ridicat standard de competență, o largă experiență în domeniu, de exemplu în management și în administrația publică și cea mai largă distribuție geografică în cadrul Uniunii. Aceasta ar trebui facilitată de o rotație a diferitelor țări de origine a membrilor Consiliului de administrație, nerezervându-se nici un post pentru reprezentanții unui anumit stat membru.”

Rolul și modul de funcționare al Consiliului de administrație

Responsabilitățile Consiliului de administrație includ, în special:

monitorizarea generală a activității autorității în scopul asigurării îndeplinirii misiunii acesteia și a sarcinilor care i-au fost atribuite în conformitate cu mandatul ei, într-un climat de independență și transparență;

numirea directorului executiv pe baza unei liste de candidați întocmită de Comisie și, dacă este cazul, demiterea acestuia;

numirea membrilor comitetului și grupurilor științifice responsabile cu furnizarea opiniilor științifice ale autorității;

adoptarea programelor anuale și multianuale de lucru ale autorității și a raportului general anual de activitate;

adoptarea regulamentului intern și a regulamentului financiar al autorității.

Funcționarea Consiliului este asigurată prin întruniri publice, sesiuni private și corespondență. Lucrările EFSA, corespondența Consiliului și sesiunile private se desfășoară în limba engleză. Consiliul se întrunește de patru până la șase ori pe an, cel mai adesea în Parma.

Componența Consiliului de administrație

Consiliul de administrație este compus din 14 membri, plus un reprezentant al Comisiei, după cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (2). Patru dintre membri trebuie să fi lucrat în organizații reprezentând consumatorii și alte interese din lanțul trofic. Durata mandatului pentru 7 membri ai actualului Consiliu de administrație expiră la 30 iunie 2018, în conformitate cu Decizia 2014/C 192/02 a Consiliului (3). Mandatul celorlalți șapte membri se va încheia la 30 iunie 2020, în conformitate cu Decizia 2016/C 223/08 a Consiliului (4).

Componența actuală a consiliului poate fi consultată la pagina web a EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/people/mbmembers.

Prezenta publicare privește depunerea de dosare de candidatură pentru cele șapte posturi de membru în Consiliul de administrație al căror mandat expiră la 30 iunie 2018.

Calificările necesare pentru ocuparea postului și criteriile de selecție

Membrii Consiliului de administrație trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de competență, să acopere o gamă largă de domenii de expertiză și să se angajeze să acționeze independent.

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații trebuie să fie resortisanți ai unui stat membru al UE și să demonstreze că:

1.

dețin o experiență de cel puțin 15 ani într-unul sau mai multe dintre cele 5 domenii de competență enumerate mai jos, inclusiv minimum 5 ani la nivel de conducere:

acordarea de consultanță științifică independentă, precum și de asistență tehnică și științifică pentru pregătirea legislației și a politicilor Uniunii Europene în toate domeniile care au un impact direct sau indirect asupra siguranței produselor alimentare și a hranei pentru animale;

management și administrație publică (inclusiv aspecte legate de resursele umane, aspecte juridice și financiare);

elaborarea de politici care să garanteze integritatea, independența, transparența, practicile etice și consultanța de o calitate științifică ridicată, menținând totodată fiabilitatea în rândul părților interesate;

eficacitate în ceea ce privește comunicarea cu publicul și informarea acestuia asupra activităților științifice;

asigurarea coerenței necesare între: evaluarea riscurilor, managementul de risc și comunicarea privind riscurile;

2.

dețin o experiență de cel puțin cinci ani în activități legate de siguranța alimentelor și a hranei pentru animale sau în alte domenii legate de misiunea autorității, în special în domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, al protecției mediului, în domeniul fitosanitar și în cel al alimentației;

3.

sunt capabili să lucreze într-un mediu multilingv, multicultural și multidisciplinar;

4.

se angajează să acționeze independent:

se așteaptă, din partea candidaților, să respecte cel mai înalt nivel de conduită etică, să acționeze în mod onest, independent, imparțial, cu discreție și să nu urmărească realizarea propriilor interese, precum și să evite orice situație susceptibilă de a duce la apariția unui conflict de interese personal.

La evaluarea candidaților, care se va baza pe meritele acestora și pe angajamentele lor de a acționa în mod independent, se vor aplica următoarele criterii:

expertiza în și capacitatea de a contribui cu eficacitate la unul sau mai multe dintre domeniile de competență menționate anterior;

expertiza în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale sau în alte domenii legate de misiunea autorității;

capacitatea de a lucra într-un mediu multilingv, multicultural și multidisciplinar.

Lista candidaților va fi analizată, de asemenea, în raport cu următoarele cerințe privind componența Consiliului de administrație:

expertiza colectivă bine echilibrată a membrilor Consiliului de administrație;

repartiția geografică cea mai largă cu putință, bazată pe rotația diferitelor naționalități ale membrilor Consiliului de administrație.

Candidații trebuie să completeze un formular de candidatură online și un formular de declarație de interese care includ angajamente și declarații specifice, pe proprie răspundere. De îndată ce sunt numiți de Consiliu, candidații vor trebui să prezinte anual o declarație scrisă de interese și să declare, la fiecare întrunire a Consiliului de administrație, eventualele interese care ar putea fi considerate dăunătoare independenței lor în raport cu punctele de pe ordinea de zi.

Scopul formularului de declarație de interese este de a demonstra capacitatea candidatului de a exercita funcția de membru al Consiliului de administrație al EFSA, în acord cu normele interne ale EFSA privind independența (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) și cu codul de conduită al Consiliului de administrație al EFSA (Code of Conduct of the EFSA Management Board). În conformitate cu aceste norme, membrii Consiliului nu trebuie să se implice în nicio activitate care ar putea duce la un conflict de interese sau care este susceptibilă de a provoca un conflict de interese în rândul publicului larg.

Se va ține seama de cazul particular al candidaților la funcția de membru cu experiență de muncă în organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul trofic. A se vedea secțiunea de mai jos intitulată: „Membrii Consiliului de administrație cu experiență de muncă în organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul trofic”.

Participarea la reuniunile Consiliului de administrație/Rambursare și indemnizații

Membrii Consiliului trebuie să își ia angajamentul ferm că vor participa la reuniunile Consiliului de administrație. Acestora li se cere să confirme în dosarul de candidatură disponibilitatea de a participa în mod activ la reuniunile Consiliului de administrație. Se estimează că aceste reuniuni vor avea loc de patru până la șase ori pe an. Membrii Consiliului de administrație nu sunt remunerați, dar li se vor deconta cheltuielile normale de deplasare și vor avea dreptul la o diurnă. Costurile de cazare sunt plătite direct de către EFSA. Ei vor primi, de asemenea, indemnizații pentru participarea la reuniuni, în conformitate cu articolul 3 din normele privind rambursarea, care prevede că: „Indemnizația specială este de 385 EUR pentru fiecare zi completă de participare la reuniuni. O reuniune de o jumătate de zi sau participarea timp de o jumătate de zi duce la înjumătățirea plății indemnizației.”

Membrii Consiliului de administrație cu experiență de muncă în organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul trofic

Candidații sunt invitați să precizeze și să justifice în dosarele lor de candidatură dorința lor de a fi considerați drept unul dintre cei patru membri ai Consiliului care au experiență de muncă în organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul trofic. Justificarea trebuie să includă detalii ale experienței lor de muncă în organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul trofic.

Numirea și durata mandatului

Cu excepția reprezentatului Comisiei, care este numit de către Comisie, membrii Consiliului de administrație sunt numiți de către Consiliu, după consultarea Parlamentului European, din lista întocmită de Comisie pe baza prezentei cereri de exprimare a interesului. Durata mandatului membrilor este de patru ani și poate fi prelungită o singură dată. Se atrage atenția candidaților asupra faptului că lista Comisiei va fi făcută publică și că au dreptul de a se opune publicării numelor lor, contactând Comisia la adresa indicată în declarația specifică de confidențialitate pentru prezenta cerere (a se vedea, de asemenea, secțiunea de mai jos intitulată „Protecția datelor cu caracter personal”). Exercitarea acestui drept nu aduce atingere candidaturii. Persoanele pe lista Comisiei care nu sunt numite pot fi invitate să constituie o listă de rezervă care să fie utilizată în eventualitatea în care este nevoie să fie înlocuiți membrii care nu pot să-și ducă la îndeplinire mandatul.

Egalitate de șanse

Se va acorda o atenție sporită evitării oricărei forme de discriminare și se încurajează candidaturi din partea femeilor.

Procedura și termenul limită pentru depunerea dosarelor

Candidaturile trebuie să respecte cerințele prevăzute în continuare; în caz contrar, ele nu vor fi luate în considerare:

1.

Persoanele interesate sunt invitate să își depună candidatura printr-un sistem online, accesând site-ul: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

Candidatura online trebuie să includă două documente atașate:

(a)

formularul de declarație de interese, cu semnătură manuscrisă, care poate fi găsit la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

(b)

un CV de minimum 1,5 pagini și de maximum 3 pagini.

2.

După transmiterea cu succes a candidaturii online, sistemul online va genera un număr de înregistrare. Dacă însă nu se generează niciun număr de înregistrare, candidatura nu a fost înregistrată.

În caz de probleme tehnice, vă rugăm să trimiteți un e-mail la sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu. Evoluția candidaturii nu poate fi urmărită online.

3.

Formularul de candidatură, formularul de declarație de interese, CV-ul și eventualele documente justificative trebuie să fie redactate într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, ar fi binevenită, fără a fi obligatorie, furnizarea unui rezumat în limba engleză al experienței și al celorlalte informații pertinente, în scopul facilitării procedurii de selecție. Toate dosarele vor fi tratate drept confidențiale. Documentele justificative trebuie depuse într-un stadiu ulterior al procedurii, dacă este cazul.

4.

Dacă doriți să vă depuneți dosarul de candidatură într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene decât limba engleză, puteți completa dosarul de candidatură în limba respectivă sau puteți să contactați secretariatul responsabil cu prezenta cerere la adresa sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu și să solicitați un formular de candidatură în limba respectivă. Veți primi un dosar de candidatură în format Word.

5.

Toate candidaturile vor fi tratate în mod confidențial.

6.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 19 mai 2017, ora 12:00 (amiază), ora Bruxelles-ului.

7.

Dosarul de candidatură trebuie să fie complet și termenul limită trebuie respectat. Recomandăm cu insistență candidaților să nu aștepte până în ultimele zile pentru a se înscrie, întrucât orice disfuncție a conexiunii internet ar putea duce la ratarea unei oportunități de depunere a candidaturii înainte de termenul limită. După expirarea termenului limită pentru depunerea candidaturii, nu vor mai fi acceptate înscrieri.

8.

Vor fi acceptate candidaturile trimise prin e-mail care respectă cerințele prevăzute la punctul (3). În general, nu vor fi acceptate candidaturile trimise prin poștă, fax sau înmânate personal și nici candidaturile trimise direct Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

9.

Prin depunerea candidaturii, candidații acceptă procedurile și condițiile descrise în prezenta cerere și în documentele la care face trimitere aceasta. La pregătirea dosarelor de candidatură, candidații nu pot în niciun caz să facă trimitere la documente trimise în dosare anterioare de candidatură (de exemplu: nu vor fi acceptate fotocopii ale unor candidaturi anterioare). Orice falsificare privind informațiile solicitate poate conduce la excluderea din prezenta cerere de exprimare a interesului.

10.

Toți candidații care dau curs prezentei cereri de exprimare a interesului vor fi informați cu privire la rezultatul procesului de selecție.

Protecția datelor cu caracter personal

Comisia se va asigura că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5). Aceste dispoziții se aplică în special confidențialității și securității datelor respective. Pentru informații mai detaliate privind domeniul de aplicare, obiectivele și mijloacele de prelucrare a datelor lor personale în contextul prezentei cereri de exprimare a interesului, candidații sunt invitați să consulte declarația specifică de confidențialitate publicată pe pagina internet a cererii, la următoarea adresă https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 13.

(3)  JO C 192, 21.6.2014, p. 2.

(4)  JO C 223, 21.6.2016, p. 7.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


Top