EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/176/05

Cerere de propuneri IX-2014/01 – „Subvenții pentru partidele politice la nivel european”

OJ C 176, 21.6.2013, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/13


Cerere de propuneri IX-2014/01 – „Subvenții pentru partidele politice la nivel european”

2013/C 176/05

În conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii. Mai mult decât atât, articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, menționate la articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special regulile legate de finanțarea acestora.

În acest context, Parlamentul European lansează o cerere de propuneri pentru a acorda subvenții partidelor politice la nivel european.

1.   Actul de bază

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 [denumit în continuare „Regulamentul (CE) nr. 2004/2003”] privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 (denumită în continuare „Decizia Biroului din 29 martie 2004”) (2).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (numit în continuare „Regulamentul financiar”) (3).

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (denumit în continuare „Normele de aplicare”) (4).

2.   Obiectiv

În conformitate cu articolul 2 din Decizia Biroului din 29 martie 2004, „Parlamentul European publică anual, înainte de sfârșitul primului semestru, o cerere de propuneri în vederea acordării subvențiilor pentru finanțarea partidelor și a fundațiilor”.

Prezenta cerere de propuneri se referă la cererile de subvenționare pentru exercițiul financiar 2014 care acoperă perioada de activitate cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2014. Obiectivul subvenției este să sprijine programul anual de lucru al beneficiarului.

3.   Admisibilitate

Vor fi admise numai cererile prezentate în scris, pe formularul de cerere de subvenționare din anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004, transmise președintelui Parlamentului European până la termenul-limită.

4.   Criterii și documente justificative

4.1.   Criterii de eligibilitate

Pentru a avea dreptul la subvenționare, un partid politic la nivel european trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, și anume:

(a)

trebuie să aibă personalitate juridică în statul membru în care își are sediul;

(b)

trebuie să fie reprezentat, în cel puțin o pătrime din statele membre, de deputați în Parlamentului European sau în parlamentele naționale, parlamentele regionale ori adunările regionale sau trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime din statele membre, cel puțin 3 % din voturile exprimate în fiecare dintre statele membre respective la ultimele alegeri pentru Parlamentul European;

(c)

trebuie să respecte, în special în programul său și în cadrul activităților sale, principiile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, și anume principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și principiul statului de drept;

(d)

trebuie să fi participat la alegerile pentru Parlamentul European ori să își fi exprimat intenția în acest sens.

Pentru aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 2004/2003, un deputat în Parlamentul European poate fi membru într-un singur partid politic la nivel european [articolul 10 alineatul (1) ultimul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003].

Având în vedere cele menționate mai sus, partidele politice sunt informate că Parlamentul European pune în aplicare dispozițiile de la articolul 3 alineatul (1) litera (b) în sensul că un deputat în Parlamentul European poate fi membru numai într-un partid politic la nivel european în care este membru partidul său politic de la nivel național.

4.2.   Criterii de excludere

Solicitanții trebuie, de asemenea, să dovedească că nu se află în niciuna dintre situațiile descrise la articolul 106 alineatul (1) și la articolul 107 din Regulamentul financiar.

4.3.   Criterii de selecție

Solicitanții trebuie să dovedească că au viabilitatea legală și financiară necesară pentru a realiza programul de lucru care face obiectul cererii de finanțare și că dispun de capacitatea tehnică și de competențele de gestionare necesare pentru a realiza cu succes programul de lucru pentru care solicită subvenția.

4.4.   Criterii de acordare

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, creditele disponibile pentru exercițiul 2014 se repartizează între partidele politice la nivel european ale căror cereri de finanțare au obținut un aviz favorabil pe baza criteriilor de eligibilitate, de excludere și de selecție după cum urmează:

(a)

15 % se repartizează în părți egale;

(b)

85 % se repartizează între partidele care au membri aleși în Parlamentul European, proporțional cu numărul de membri aleși.

4.5.   Documente justificative

Pentru evaluarea criteriilor menționate mai sus, solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

(a)

nota de însoțire originală care să specifice cuantumul subvenției solicitate;

(b)

formularul de cerere din anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004, completat și semnat corespunzător (inclusiv declarația scrisă pe propria răspundere);

(c)

statutul partidului politic, inclusiv o listă a organizațiilor afiliate în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul financiar;

(d)

certificatul de înregistrare oficial;

(e)

un document recent care să facă dovada existenței partidului politic;

(f)

lista directorilor/membrilor Consiliului de administrație (nume și prenume, titluri sau funcții în cadrul partidului solicitant);

(g)

documente care certifică faptul că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

(h)

documente care certifică faptul că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 (5);

(i)

programul partidului politic;

(j)

situația financiară completă pentru 2012, certificată de un organism de audit extern (6);

(k)

bugetul provizoriu de funcționare pentru perioada în cauză (1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014), cu menționarea cheltuielilor eligibile pentru finanțare din bugetul Uniunii.

În ceea ce privește literele (c), (d), (f), (h) și (i), solicitantul poate depune o declarație pe propria răspundere că informațiile furnizate în etapa anterioară rămân valabile.

5.   Finanțarea de la bugetul UE

Creditele alocate pentru exercițiul financiar 2014 la articolul 402 din bugetul Parlamentului, „Contribuții în beneficiul partidelor politice europene”, se ridică la 27 794 200 EUR. Acestea sunt supuse aprobării autorității bugetare.

Cuantumul maxim plătit beneficiarului de către Parlamentul European nu poate depăși 85 % din cheltuielile de funcționare eligibile ale partidelor politice la nivel european. Sarcina probei îi revine partidului politic în cauză.

Finanțarea ia forma unui grant (subvenție) de funcționare, în sensul Regulamentului financiar și al Normelor de aplicare. Modalitățile de plată a subvenției și obligațiile privind utilizarea sa vor fi stabilite într-o decizie de acordare a subvenției, al cărei model se află în anexa 2a la Decizia Biroului din 29 martie 2004.

6.   Procedura și data-limită de depunere a propunerilor

6.1.   Data-limită și depunerea cererilor

Data-limită de depunere a cererilor este 30 septembrie 2013. Cererile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

Cererile trebuie:

(a)

să fie redactate pe formularul de cerere de subvenționare (anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004);

(b)

să fie semnate obligatoriu de solicitant sau de reprezentantul său autorizat;

(c)

să fie depuse într-un plic dublu. Cele două plicuri vor fi închise. Pe plicul interior se menționează, pe lângă departamentul căruia îi este adresat, conform indicației din cererea de propuneri, următorul text:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Dacă se utilizează plicuri autocolante, acestea trebuie sigilate cu bandă adezivă, iar expeditorul trebuie să semneze peste bandă. Semnătura expeditorului trebuie să includă, pe lângă semnătura sa olografă, și ștampila organizației sale.

Plicul exterior trebuie să indice adresa expeditorului, precum și a destinatarului, astfel:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Pe plicul interior trebuie să se menționeze următoarea adresă:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

(d)

să fie expediate cel târziu la data-limită stabilită în cererea de propuneri, fie prin scrisoare recomandată, ștampila poștei dovedind data expedierii, fie printr-un serviciu de curierat, după cum rezultă din chitanța de depunere.

6.2.   Procedura și calendarul orientative

Pentru acordarea de subvenții partidelor politice la nivel european se aplică următoarea procedură și următorul calendar:

(a)

depunerea cererii la Parlamentul European (cel târziu la 30 septembrie 2013);

(b)

evaluarea și selecția de către departamentele competente ale Parlamentului European; doar cererile considerate admisibile vor fi examinate pe baza criteriilor de eligibilitate, de excludere și de selecție prevăzute în cererea de propuneri;

(c)

adoptarea deciziei finale de acordare a subvenției de către Biroul Parlamentului (în principiu, nu mai târziu de 1 ianuarie 2014, astfel cum se prevede la articolul 4 din Decizia Biroului din 29 martie 2004);

(d)

notificarea deciziilor de subvenționare;

(e)

plata unui avans de 80 % (în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei de acordare a subvenției).

6.3.   Informații suplimentare

Următoarele texte sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului European, la următoarea adresă:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

(a)

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

(b)

Decizia Biroului din 29 martie 2004;

(c)

Formularul de cerere de subvenționare (anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004).

Toate întrebările referitoare la prezenta cerere de propuneri privind acordarea de subvenții se trimit prin e-mail, menționând referința publicării, la următoarea adresă: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (7), datele cu caracter personal incluse în cererea de finanțare și în anexele sale vor fi prelucrate în conformitate cu principiile corectitudinii, legalității și proporționalității în scopul explicit și legitim al acestui proiect. În vederea prelucrării cererii și în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților, datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către serviciile și organele competente ale Parlamentului European și transferate serviciilor interne de audit, Curții de Conturi Europene, Grupului pentru nereguli financiare sau Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Numele membrilor și reprezentanților partidelor politice europene care sunt comunicate împreună cu cererea de finanțare pentru a îndeplini criteriul de reprezentativitate prevăzut la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 pot fi publicate de către Parlamentul European și pot fi aduse la cunoștința publicului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European (8). Partidele politice sunt invitate să anexeze la cererea lor o declarație semnată de către membrii sau reprezentanții în cauză ai partidului, conform căreia au fost informați despre aducerea la cunoștința publicului a numelor lor și sunt de acord cu acest lucru.

Contestațiile se pot trimite Autorității Europene pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 297, 15.11.2003, p. 1.

(2)  JO C 155, 12.6.2004, p. 1.

(3)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 362, 31.12.2012, p. 1.

(5)  Inclusiv lista persoanelor alese menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) primul paragraf și la articolul 10 alineatul (1) litera (b).

(6)  Cu excepția cazului în care partidul politic la nivel european a fost înființat în exercițiul în curs.

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


Top