EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0126(01)

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 2011 de instituire a grupului de experți „Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer”

OJ C 24, 26.1.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2015; abrogat prin 32015D0128(01)

26.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/3


DECIZIA COMISIEI

din 25 ianuarie 2011

de instituire a grupului de experți „Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer”

2011/C 24/03

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2007/75/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a unui grup de experți privind prețurile de transfer (1), a fost instituit un grup de experți numit „Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer”. Decizia respectivă expiră la 31 martie 2011.

(2)

Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer a fost instituit, în mod informal, în 2002. De la instituirea sa, el reprezintă un forum de discuții util între statele membre și sectorul privat și a determinat Comisia să propună trei coduri de conduită care au fost adoptate ulterior de către statele membre în cadrul Consiliului. În plus, Comisia a adoptat o serie de documente bazate pe lucrările Forumului comun al UE pentru prețurile de transfer.

(3)

Având în vedere importanța chestiunilor fiscale legate de prețurile de transfer pe piața internă, experiența pozitivă a asistenței și consilierii oferite Comisiei de Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer și nevoia permanentă a Comisiei de a dispune de un asemenea organism, este necesar să se instituie un nou grup de experți „Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer” pentru a continua lucrările forumului și să se definească sarcinile și structura acestuia.

(4)

Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer trebuie să asiste și să consilieze Comisia cu privire la chestiunile fiscale legate de prețurile de transfer.

(5)

Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer trebuie să fie format din experți din sectorul public și din sectorul privat în domeniul prețurilor de transfer. Este totodată de dorit să se introducă posibilitatea înlocuirii membrilor pentru a menține o reprezentare echilibrată a domeniilor de expertiză și de interes.

(6)

Este necesară definirea unor norme privind divulgarea informațiilor de către membrii grupului, fără a aduce atingere normelor Comisiei privind securitatea, prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (2).

(7)

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3).

(8)

Decizia 2007/75/CE trebuie abrogată.

(9)

Este oportun să se stabilească o perioadă de aplicare pentru prezenta decizie. Comisia va lua în considerare, la momentul potrivit, oportunitatea unei prelungiri,

DECIDE:

Articolul 1

Obiect

Se înființează grupul de experți numit „Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer”, denumit în continuare „grupul”.

Articolul 2

Sarcini

Sarcinile grupului sunt următoarele:

1.

să creeze o platformă unde experții din cadrul întreprinderilor și al administrațiilor fiscale naționale să poată discuta probleme legate de prețurile de transfer care constituie obstacole pentru activitățile comerciale transfrontaliere din cadrul Uniunii;

2.

să consilieze Comisia cu privire la aspectele fiscale legate de prețurile de transfer;

3.

să sprijine Comisia în găsirea unor soluții practice, compatibile cu Ghidul OCDE referitor la prețurile de transfer pentru companiile multinaționale și administrațiile fiscale, pentru a asigura o aplicare mai uniformă a normelor privind prețurile de transfer în cadrul Uniunii.

Articolul 3

Consultare

(1)   Comisia poate consulta grupul cu privire la orice aspect legat de prețurile de transfer.

(2)   Președintele grupului poate recomanda Comisiei să consulte grupul cu privire la o chestiune specifică.

Articolul 4

Componență – Numirea membrilor

(1)   Grupul este alcătuit din:

(a)

un reprezentant din fiecare stat membru;

(b)

16 reprezentanți din sectorul privat;

(c)

un președinte.

(2)   Membrii care reprezintă statele membre sunt numiți de către autoritățile naționale competente. Acești membri sunt funcționari publici care se ocupă de chestiuni legate de prețurile de transfer.

(3)   Membrii din sectorul privat sunt numiți de către Directorul General al DG Impozitare și Uniune Vamală din rândul unor specialiști cu experiență și competențe în domeniile menționate la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (1) care au răspuns invitației de a depune candidaturi.

(4)   Candidații considerați eligibili, dar care nu sunt numiți, pot fi înscriși pe o listă de rezervă, pe care Comisia o poate folosi pentru numirea unor supleanți.

(5)   Membrii sunt numiți pe o perioadă de doi ani. Ei rămân în funcție până la data la care sunt înlocuiți sau până la încheierea mandatului lor. Mandatul acestora poate fi reînnoit.

(6)   Membrii pot fi înlocuiți pentru durata rămasă a mandatului în următoarele cazuri:

(a)

dacă demisionează;

(b)

atunci când nu mai pot contribui în mod eficace la lucrările grupului;

(c)

dacă nu respectă condițiile prevăzute la articolul 339 din tratat;

(d)

atunci când nu sunt independenți de orice influență exterioară;

(e)

dacă nu informează Comisia în timp util cu privire la un conflict de interese;

(f)

dacă acest lucru este de dorit pentru a menține o reprezentare echilibrată a domeniilor de expertiză și de interes.

(7)   Membrii din sectorul privat sunt numiți cu titlu personal și acționează în mod independent și în interes public.

(8)   Numele persoanelor desemnate cu titlu personal sunt publicate în registrul grupurilor de experți și alte entități similare ale Comisiei, denumit în continuare „registrul”, și pe un site internet dedicat.

(9)   Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 5

Funcționarea

(1)   Directorul General al DG Impozitare și Uniune Vamală numește președintele grupului.

(2)   Cu acordul serviciilor Comisiei, grupul poate înființa subgrupuri pentru a analiza probleme specifice, pe baza unui mandat stabilit de grup. Aceste subgrupuri se desființează de îndată ce își îndeplinesc mandatul.

(3)   Reprezentantul Comisiei poate invita ad-hoc experți din afara grupului care au competențe specifice în legătură cu un subiect de pe ordinea de zi să participe la activitatea grupului sau a subgrupului. În plus, reprezentantul Comisiei poate acorda statutul de observator unor persoane fizice, unor organizații, așa cum sunt definite în regula 8(3) din regulile orizontale aplicabile grupurilor de experți, unor agenții ale UE și unor țări în curs de aderare. Concret, pot fi invitați în calitate de observatori reprezentanți ai țărilor în curs de aderare și din cadrul Secretariatului OCDE.

(4)   Membrii grupurilor de experți și reprezentanții acestora, experții și observatorii invitați trebuie să respecte obligațiile de secret profesional prevăzute în tratate și în normele de implementare a acestora, precum și normele de securitate ale Comisiei în materie de informații clasificate UE, prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom. În cazul nerespectării acestor obligații, Comisia poate lua toate măsurile care se impun.

(5)   Reuniunile grupului și ale subgrupurilor vor avea loc de regulă la unul dintre sediile Comisiei. Comisia va asigura serviciile de secretariat. La reuniunile grupului și ale subgrupurilor pot participa și alți funcționari ai Comisiei care sunt interesați de lucrări.

(6)   Grupul adoptă propriul regulament de procedură pe baza regulamentului de procedură standard pentru grupurile de experți.

(7)   Comisia publică informații relevante despre activitățile desfășurate de grup fie prin includerea acestora în registru, fie prin afișarea lor pe un site internet dedicat.

Articolul 6

Cheltuieli aferente reuniunilor

(1)   Participanții la activitățile grupului nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(2)   Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și, dacă este cazul, cheltuielile de ședere ale participanților la activitățile grupului în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei.

(3)   Respectivele cheltuieli sunt rambursate în limitele fondurilor disponibile alocate în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 7

Abrogare

Decizia 2007/75/CE se abrogă.

Articolul 8

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplică până la 31 martie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 25 ianuarie 2011.

Pentru Comisie

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 32, 6.2.2007, p. 189.

(2)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


Top