EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007G0714(01)

Rezoluția Consiliului din 31 mai 2007 privind Strategia europeană pentru politica de protecție a consumatorilor (2007-2013)

OJ C 162, 14.7.2007, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007

14.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/1


REZOLUȚIA CONSILIULUI

din 31 mai 2007

privind Strategia europeană pentru politica de protecție a consumatorilor (2007-2013)

(2007/C 162/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

REAMINTEȘTE că, având în vedere articolul 153 din Tratatul de instituire a Comunității Europene:

(a)

Comunitatea contribuie la protecția sănătății, siguranței și intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educație și organizare în vederea apărării intereselor lor;

(b)

cerințele de protecție a consumatorilor sunt luate în considerare în definirea și punerea în aplicare a altor politici și activități comunitare.

RECUNOAȘTE rolul important al politicii de protecție a consumatorilor în construirea pieței interne și sinergia acesteia cu politicile elaborate în cadrul pieței interne. Încrederea consumatorilor și a întreprinderilor reprezintă o cerință prealabilă pentru buna funcționare a pieței interne, contribuind la stimularea concurenței, inovației și dezvoltării economice. Consumatorii bine informați și responsabilizați, care se bucură de drepturi efective și care au încredere în aceste drepturi, sunt motorul succesului economic și al schimbării.

RECUNOAȘTE potențialul pieței cu amănuntul, care rămâne încă puternic fragmentată de-a lungul frontierelor naționale, de a aduce avantaje consumatorilor și întreprinderilor prin eliminarea barierelor și extinderea în acest fel a oportunităților pentru consumatori și comercianții cu amănuntul.

RECUNOAȘTE oportunitățile oferite de noile tehnologii, în special în domeniul digital, și de inovații pentru a da consumatorilor posibilitatea de a alege și pentru a mări accesul la noi piețe, ca și provocările pe care le reprezintă asigurarea unor drepturi pentru consumatori care să fie adecvate, clare, transparente și garantate, precum și dezvoltarea în continuare a unor mecanisme care să asigure un consum durabil și înțelegerea comportamentului consumatorilor.

SUBLINIAZĂ, având în vedere și principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, importanța dreptului comunitar pentru asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor și nevoia unor mecanisme eficiente de punere în aplicare a legislației, inclusiv în domeniul tranzacțiilor transfrontaliere efectuate de consumatori.

ESTE DE ACORD să integreze interesele consumatorilor în toate domeniile politicilor europene. Aceasta este o cerință prealabilă pentru elaborarea unei politici eficiente de protecție a consumatorilor și constituie o bază solidă în vederea realizării obiectivelor Strategiei de la Lisabona. Preocupările privind interesele economice ale consumatorilor și în special informarea acestora au în vedere multe politici specializate. Integrarea intereselor consumatorilor în alte domenii de acțiune, inclusiv în cadrul serviciilor de interes general, constituie o sarcină comună care trebuie îndeplinită de toate instituțiile Uniunii Europene și de statele membre.

I.

SALUTĂ elaborarea de către Comisie a unei Strategii privind politica de protecție a consumatorilor pentru perioada 2007-2013 (1) la nivelul Uniunii, strategie care să pună accentul pe maximizarea alegerilor pe care le pot face consumatorii și a încrederii acestora prin creșterea rolului și a protecției lor, prin stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice, și extinderea piețelor competitive, și al cărei obiectiv este realizarea unei piețe interne cu amănuntul mai bine integrate și mai eficiente.

II.

INVITĂ COMISIA să pună în aplicare cele trei obiective principale ale strategiei, și în mod special:

1.

să continue politica de protecție a consumatorilor strâns legată de transparența piețelor și întărirea, în continuare, a capacității pieței interne de a răspunde așteptărilor consumatorilor. O politică de protecție a consumatorilor puternic orientată spre crearea unor piețe eficiente contribuie la creșterea economică și la dezvoltarea pieței muncii și sporește bunăstarea consumatorilor;

2.

să dea prioritate unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, diversificării alegerilor acestora și accesibilității în spațiul comunitar, asigurând astfel încrederea consumatorilor în realizarea de achiziții și contracte transfrontaliere, și să acorde o atenție deosebită dezvoltării politicii privind consumatorii și a măsurilor de protecție a acestora în domeniul serviciilor;

3.

să asigure coerența obiectivelor operaționale cu cele care stau la baza Deciziei nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind stabilirea unui program de acțiune comunitar în domeniul politicii de protecție a consumatorilor (2007-2013) (2);

4.

să promoveze și să apere interesele consumatorilor într-o lume în care gradul de globalizare crește din ce în ce mai mult și să le promoveze în contextul relațiilor internaționale și prin intermediul acordurilor internaționale;

5.

să revizuiască acquis-ul comunitar privind protecția consumatorilor în vederea simplificării, modernizării, ameliorării procesului de legiferare, prin eliminarea inconsecvențelor existente și respectarea cerințelor privind noile tehnologii, având totodată în vedere respectarea principiului subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene; și să formuleze, dacă este cazul și luând totodată în considerare rezultatul consultărilor pe tema Cărții Verzi privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor, propuneri pentru adaptarea în mod relevant a acquis-ului cu condiția ca drepturile și obligațiile care fac obiectul acestor revizuiri să asigure un înalt nivel de protecție a consumatorilor și să îmbunătățească funcționarea pieței comune;

6.

să revizuiască situațiile în care mecanismele de autoreglementare și de coreglementare ar putea completa dispozițiile legislative existente;

7.

să susțină cercetarea globală axată pe consumatori, prin evaluarea modului de funcționare a pieței, a așteptărilor și a comportamentului consumatorilor, să instituie mecanisme de monitorizare axate pe consumatori în scopul orientării și al evaluării politicii de protecție a consumatorilor, și să elaboreze indicatori adecvați pe baza unei expertize relevante;

8.

să susțină cooperarea între instituții în vederea punerii în aplicare a reglementărilor și a legislației care reglementează siguranța produselor, să promoveze activitățile în rețea ale acestor instituții, să dezvolte sistemele de informare și să extindă acordurile internaționale de cooperare administrativă pe bază de reciprocitate între UE și statele terțe;

9.

să monitorizeze neîntrerupt eficiența recomandărilor existente care conțin garanții minime specifice privind procedurile alternative de rezolvare a litigiilor și să facă eforturi pentru consolidarea și aplicarea la o scară mai largă a principiilor reglementate de acestea, precum și să asigure o mai bună interconectare între mecanismele alternative existente de soluționare a litigiilor și o mai bună comunicare prin utilizarea instrumentelor de informare existente;

10.

să analizeze cu atenție mecanismele de recurs colectiv și să prezinte rezultatele studiilor relevante în curs în scopul identificării de propuneri sau acțiuni posibile;

11.

să acorde o atenție deosebită nivelului cerut de protecție a consumatorilor, alegerilor și facilităților oferite acestora în cadrul pieței interne aflate în formare în sectorul serviciilor financiare, din perspectiva importanței vitale a deciziilor privind produsele financiare pentru consumatori, spre exemplu pensiile pentru bătrânețe sau finanțarea investițiilor imobiliare;

12.

să acorde o mai mare importanță analizelor globale de impact a tuturor politicilor care afectează interesele consumatorilor pe termen lung;

13.

să încurajeze și mai mult participarea actorilor implicați în politica de protecție a consumatorilor la consultările organizate în cadrul altor politici comunitare cu privire la propuneri având un impact major asupra consumatorilor;

III.

INVITĂ COMISIA ȘI STATELE MEMBRE:

14.

să continue să se pronunțe în favoarea unei mai bune corelări cu preocupările și prioritățile din diferitele sectoare ale politicii și să-și adapteze mai bine politicile de protecție a consumatorilor la alte politici specializate, în special la politica economică, a transporturilor, a telecomunicațiilor, energetică și de mediu;

15.

să facă eforturi în vederea asigurării protecției eficiente și a educației consumatorilor din toate statele membre, inclusiv educația pentru un consum durabil, permițând astfel consumatorilor să fie la fel de activi și să dispună de aceleași puteri la nivelul întregii piețe interne;

16.

să consolideze și mai mult sistemele de punere în aplicare a legislației în statele membre și de cooperare între statele membre în domeniul protecției consumatorilor, sprijinind în același timp cooperarea în vederea punerii în aplicarea a reglementărilor referitoare la protecția consumatorilor;

17.

să continue să protejeze interesele consumatorilor privind serviciile de interes general și să consolideze drepturile consumatorilor în acest domeniu în mod corespunzător;

18.

să ia în considerare interesele consumatorilor în cadrul schemelor de standardizare și de etichetare atât la nivel european, cât și la nivel național, și să facă eforturi pentru apărarea intereselor consumatorilor pe plan internațional;

19.

să recunoască importanța considerabilă a asociațiilor de consumatori reprezentative și eficiente, astfel încât acestea să fie în măsură să reprezinte interesele consumatorilor în mod independent la nivel comunitar și în statele membre;

20.

să sprijine în mod constant rețelele de centre europene ale consumatorilor (CEC-Net) și să asigure existența punctelor de contact în toate statele membre pentru a asista consumatorii în mod eficient în rezolvarea litigiilor transfrontaliere.

IV.

INVITĂ STATELE MEMBRE să se asigure că obiectivele strategiei privind politica de protecție a consumatorilor sunt luate în considerare și în cadrul politicilor lor naționale.

V.

INVITĂ Comisia:

(a)

să consulte în mod regulat statele membre în vederea evaluării punerii în aplicare a acestei strategii, și, dacă este cazul, să aducă modificări sau rectificări în cadrul celei de-a doua etape și

(b)

să notifice progresele obținute în cadrul politicii de protecție a consumatorilor și, de asemenea, să prezinte până în martie 2011 un raport de evaluare intermediară referitor la punerea în aplicare a strategiei privind politica de protecție a consumatorilor și un raport de evaluare ex post până în decembrie 2015.


(1)  Doc. 7503/07.

(2)  JO L 404, 30.12.2006, p. 39.


Top