EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0422

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de asigurări sociale și stabilirea conținutului anexei XI COM(2006) 7 final — 2006/0008 (COD)

OJ C 161, 13.7.2007, p. 61–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 161, 13.7.2007, p. 18–18 (MT)

13.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/61


Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de asigurări sociale și stabilirea conținutului anexei XI”

COM(2006) 7 final — 2006/0008 (COD)

(2007/C 161/18)

La 10 februarie 2006, Consiliul, în conformitate cu articolul 262 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la propunerea sus-menţionată.

Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă, și-a adoptat avizul la 22 februarie 2007. Raportor: dl GREIF.

În cea de-a 434-a sesiune plenară, care a avut loc la 14 și 15 martie 2007 (ședința din 14 martie), Comitetul Economic și Social European a adoptat următorul aviz cu 163 de voturi pentru și 5 abțineri.

1.   Rezumat

1.1

CESE consideră oportună aplicarea cât mai curând posibil a noului regulament de coordonare în domeniul asigurărilor sociale între statele membre, ceea ce implică o intrare în vigoare rapidă a prezentei propuneri de regulament de aplicare, precum și realizarea acordului cu privire la regulamentul supus dezbaterii, care stabilește conținutul anexei XI la Regulamentul 883/2004.

1.2

CESE este conștient că aplicarea necondiționată a principiului asimilării faptelor, potrivit căruia autoritățile naționale nu se pot limita la faptele survenite pe teritoriul propriu, ar putea avea efecte considerabile asupra sistemului de asigurări sociale.

1.3

CESE recunoaște că anumite puncte din anexa XI referitoare la situații speciale din statele membre sunt necesare pentru a evita un conflict între legislațiile naționale și textul Regulamentului 883/2004. Comitetul recomandă însă evitarea unei creșteri necontrolate și limitarea pe cât posibil a numărului de puncte, veghind ca acestea să fie efectiv indispensabile pentru buna funcționarea a regulilor de coordonare în statul membru respectiv și să respecte principiul proporționalității.

1.4

CESE consideră că este foarte important ca procesul de coordonare să nu conducă în nici un caz la concluzia că punctele din anexa XI aduc prejudicii cetățenilor.

1.5

Pentru CESE, punctele aprobate nu pun nici un fel de probleme evidente nici pentru asigurații care se mută dintr-o țară în alta, nici pentru întreprinderile și instituțiile de asigurări sociale. Avantajele pentru beneficiari, oferite de coordonare, nu trebuie să fie subminate de aceste puncte.

1.6

CESE recunoaște efortul de simplificare încununat de succes al celor implicați, rezultatul fiind că anexa XI conține mult mai puține puncte decât anexa VI (echivalentă) la actualul Regulament de coordonare 1408/71.

1.7

Pentru ca regulamentul de bază să poată fi pus rapid în aplicare, CESE invită statele membre să furnizeze instituțiilor de asigurări sociale, fără întârziere, resursele umane și tehnice necesare pentru a face posibilă această punere în aplicare rapidă.

2.   Contextul și introducerea la propunerea de regulament

2.1

Normele comunitare privind coordonarea sistemelor de asigurări sociale ale fiecărui stat în parte sunt stabilite în momentul de față de Regulamentul (CEE) 1408/71 („regulament de bază”) și de „Regulamentul de aplicare” (CEE) 574/72, care au fost modificate și actualizate de mai multe ori de la intrarea în vigoare, în urmă cu 30 de ani.

2.1.1

Aceste regulamente au ca obiectiv definirea măsurilor necesare pentru ca persoanele cărora li se aplică regulamentele să nu-și piardă drepturile în materie de asigurări sociale atunci când călătoresc, obțin permis de ședere sau de rezidență într-un alt stat membru. Persoanele asigurate care se mută dintr-o țară în alta nu vor fi dezavantajate ca urmare a mutării și nu vor fi tratate diferențiat față de cele care nu se mută. Pentru a garanta aceste drepturi, regulamentele stabilesc atât principiile generale de coordonare, cât și diversele proceduri prin intermediul cărora se îndeplinesc cerințele specifice din diferite domenii de asigurări sociale.

2.2

Regulamentul 1408/71 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, care a fost adoptat la 29 aprilie 2004.

2.2.1

În conformitate cu articolul 89 din noul Regulament 883/2004, se dispune ca un regulament ulterior, care va înlocui Regulamentul actual de aplicare nr. 574/72, să reglementeze modalitățile de aplicare ale acestuia. Prezentul regulament de aplicare (1), publicat sub formă de proiect la 31 ianuarie 2006, este examinat momentan de Parlamentul European și de Consiliu, constituind deja obiectul unui aviz separat al CESE (2).

2.2.2

Numai după intrarea în vigoare a regulamentului de aplicare va putea fi aplicat Regulamentul 883/2004, iar utilizatorii vor putea beneficia de multiplele simplificări, clarificări și ameliorări pe care acesta le aduce în domeniul coordonării prevederilor dreptului social. Până atunci, rămân valabile Regulamentul 1408/71 și Regulamentul său de aplicare 574/72, care se aplică în totalitate.

2.3

Considerentul 41 din Regulamentul 883/2004 stipulează că „pentru facilitarea aplicării normelor de coordonare, este necesară stabilirea unor dispoziții speciale care corespund caracteristicilor proprii fiecărei legislații naționale”. Tocmai despre aceste „dispoziții speciale de aplicare a legislației statelor membre” este vorba în anexa XI la Regulamentul 883/2004, care face obiectul prezentului aviz.

2.3.1

Regulamentul de bază 883/2004 stabilește normele fundamentale de coordonare. Regulamentul de aplicare reprezintă un fel de „instrucțiuni de utilizare” a regulamentului de bază și reglementează îndeosebi aspectele administrative. În ceea ce privește anexa XI la Regulamentul 883/2004, aceasta conține dispoziții speciale, adaptate legislațiilor fiecărui stat membru pentru a facilita o bună aplicare a noilor norme de coordonare.

2.3.2

Anexa XI își propune, prin urmare, să evite orice conflict între sistemele naționale de asigurări sociale și normele de coordonare. Dispoziții specifice fiecărui regim național trebuie să fie garantate prin punctele introduse în anexa XI, pentru a nu constitui obstacole în calea coordonării. Anexa XI trebuie să permită astfel o bună interacțiune între legislația națională și cea comunitară în procesul coordonării sistemelor de asigurări sociale în statele membre.

2.4

Anexa XI va consacra un capitol special fiecărui stat membru. Numărul punctelor introduse pentru fiecare stat membru va varia foarte mult, în funcție de fiecare legislație națională.

2.5

La adoptarea noului Regulament de coordonare 883/2004 în anul 2004, anexa XI era încă lipsită de orice conținut. S-a hotărât atunci stabilirea conținutului său într-un regulament ulterior. Acest regulament se află acum în formă de proiect (3).

2.5.1

Anexa XI nu face exclusiv referire la Regulamentul 883/2004, ci și la regulamentul de aplicare. Cele trei documente nu pot fi privite separat. Drept urmare, conținutul anexei XI va fi examinat de grupul de lucru pe probleme sociale al Consiliului, în paralel cu textele corespunzătoare din regulamentul de aplicare. Ambele proiecte de regulament prezentate Comisiei în ianuarie 2006 sunt astfel discutate în paralel în Consiliu.

2.5.2

Conținutul anexei XI trebuie stabilit de Parlamentul European și de Consiliu înainte de intrarea în vigoare a regulamentului de aplicare. Finalizarea anexei XI constituie, prin urmare, o altă condiție pentru aplicarea noilor norme de coordonare în materie de asigurări sociale. Regulamentul supus examinării are ca temei legal articolele 42 și 308 din Tratatul CE. Intrarea sa în vigoare este condiționată de unanimitatea de voturi în cadrul Consiliului și de procedura de codecizie a Parlamentului European.

2.6

La 24 ianuarie 2006, Comisia a prezentat o propunere de modificare a anumitor puncte ale Regulamentului 883/2004 și de stabilire a conținutului anexei XI. Această propunere a luat naștere ca urmare a consultărilor cu statele membre. Anumite puncte ale Regulamentului 883/2004, care nu este încă aplicabil, au fost modificate pentru că unele aspecte, pentru care statele membre au solicitat introducerea câte unui punct în anexa XI, au fost considerate aspecte de natură orizontală, care trebuie reglementate la nivelul tuturor statelor membre. Prin introducerea acestora în regulamentul de bază, devine inutilă introducerea în anexa XI a punctelor analoage din partea mai multor state membre.

3.   Observații generale și particulare ale CESE

3.1

CESE a salutat, cu prilejul mai multor avize, noile norme de coordonare a sistemelor naționale de asigurări sociale ca pe o etapă importantă pentru ameliorarea liberei circulații în Uniune și a adoptat o poziție favorabilă față de lărgirea domeniului de aplicabilitate a regulamentului pentru un număr sporit de probleme și persoane, față de simplificările aduse în raport cu reglementările actuale, cât și față de toate măsurile menite să îmbunătățească cooperarea între instituțiile de asigurări sociale.

3.1.1

CESE consideră oportună o aplicare cât mai susținută a noului regulament de coordonare, ceea ce implică o intrare în vigoare rapidă a proiectului regulamentului de aplicare, precum și un acord asupra conținutului anexei XI. În acest sens, CESE face apel la toți actorii implicați să accelereze pe cât posibil examinarea proiectului regulamentului de aplicare care reglementează conținutul anexei XI (4).

3.1.2

În afară de aceasta, CESE a subliniat deja în avizul său privind acest regulament de aplicare că termenul prevăzut între adoptarea finală a regulamentului de aplicare și intrarea sa în vigoare nu trebuie să depășească sub nici o formă cele șase luni prevăzute de proiectul Comisiei (5).

3.2

Statele membre pot solicita introducerea de puncte în anexa XI pentru a putea continua aplicarea dispozițiilor naționale cărora le acordă o importanță deosebită. Această necesitate se justifică mai ales prin asimilarea globală a faptelor menționate în Regulamentul 883/2004, potrivit căruia toate faptele sau evenimentele cu efecte juridice în domeniul asigurărilor sociale care au survenit într-un alt stat membru trebuie să fie luate în considerare ca și cum ar fi survenit pe propriul teritoriu (6).

3.2.1

Asimilarea faptelor înseamnă, de exemplu, că acordarea unei pensii de către o instituție de asigurări sociale dintr-un alt stat membru va avea aceleași efecte juridice ca și acordarea unei pensii de către statul membru în cauză. În același timp, dacă, în urma unui accident survenit pe teritoriul național, se acordă, de exemplu, dreptul de a beneficia de o pensie de invaliditate, aceasta se va acorda și în cazul unui accident survenit într-un alt stat membru.

3.2.2

În trecut, Curtea Europeană de Justiție a pledat aproape întotdeauna în favoarea unei interpretări largi a asimilării faptelor, cu scopul de a asigura protecția lucrătorilor migranți. Regulamentul 1408/71, care se aplică momentan, nu prevede o asimilare generală a faptelor, ci doar câteva asimilări reglementate în mod explicit. În cazurile nereglementate explicit, Curtea de Justiție a fost ocazional sesizată. Astfel, s-a decis că este inadmisibil ca durata plății unei pensii de orfan să fie prelungită doar cu durata serviciului militar satisfăcut pe teritoriul statului membru respectiv (7) sau ca perioadele de invaliditate să fie luate în considerare la calcularea pensiei pentru limita de vârstă doar dacă persoana în chestiune intra sub incidența legislației statului membru respectiv la survenirea incapacității de muncă (8).

3.2.3

CESE este conștient că aplicarea necondiționată a principiului asimilării faptelor, care împiedică legislatorul național să se limiteze la faptele survenite pe teritoriul său în domeniul securității sociale, potrivit căruia autoritățile naționale nu se pot limita la faptele survenite pe teritoriul propriu, ar putea avea efecte considerabile asupra sistemului de asigurări sociale. De asemenea, considerentele 9-12 din Regulamentul 883/2004 demonstrează că se impun anumite limite principiului asimilării faptelor. Astfel, trebuie asigurat faptul că „principiul asimilării faptelor sau evenimentelor nu conduce la rezultate nejustificabile în mod obiectiv sau la un cumul de prestații de același tip pentru aceeași perioadă.” (Considerentul 12). Și considerentul 11 prevede că asimilarea faptelor și a evenimentelor survenite într-un stat membru nu fac în nici un caz alt stat membru competent și nici nu fac legislația acestuia aplicabilă.

3.2.4

Pentru a evita consecințele indezirabile ale asimilării faptelor, au fost incluse în Regulamentul de bază 883/2004 măsuri orizontale excepționale, aplicabile mai multor state membre. Consecințele indezirabile asupra sistemului de asigurări sociale al unui stat membru pot fi evitate prin introducerea unui punct în anexa XI.

3.3

Conținutul anexei XI se bazează pe contribuțiile statelor membre. Există, în domenii specifice, dispoziții speciale pe care acestea nu le pot emite sau menține în vigoare la nivel național fără a rezulta de aici, în anumite circumstanțe, un conflict cu textul Regulamentului 883/2004. Prin urmare, anexa XI trebuie să garanteze faptul că punctele din regulament privind anumite state membre sunt astfel adaptate încât să permită aplicarea acestora fără probleme în fiecare stat membru.

3.3.1

Având în vedere numărul ridicat de puncte care poate rezulta, anexa XI constituie un element esențial pentru intrarea în vigoare a Regulamentului 883/2004. CESE recunoaște că anumite puncte sunt necesare, dar susține evitarea creșterii necontrolate și limitarea, pe cât posibil, a numărului de puncte, veghind ca acestea trebuie să fie indispensabile bunei funcționări a normelor de coordonare în statul membru respectiv și să respecte principiul proporționalității. CESE consideră că este foarte important ca procesul de coordonare să nu conducă în nici un caz la concluzia că punctele din anexa XI aduc prejudicii cetățenilor.

3.3.2

CESE este conștient de complexitatea aspectelor care trebuie clarificate; cu toate acestea, solicită ca urmărirea anumitor interese să nu conducă la întârzieri suplimentare în aplicarea noilor norme de coordonare, ținând seama în special de faptul că Consiliul trebuie să voteze în unanimitate și în conformitate cu procedura de codecizie a Parlamentului European.

3.4

Încă din timpul consultărilor privind Regulamentul 883/2004, statele membre au fost invitate să facă propuneri pentru asigurarea aplicării fără probleme a diferitelor prevederi. Au fost prezentate aproximativ 150 de cereri de introducere de puncte în anexa XI. Serviciile Comisiei au evaluat propunerile și le-au discutat cu funcționarii statelor membre în cauză. În final, aproximativ 50 de puncte au fost reținute și introduse în anexă. Astfel, a fost elaborată anexa care figurează în acest moment în propunerea Comisiei și care face obiectul prezentului aviz. Grupul de lucru al Consiliului pe probleme sociale procedează acum la examinarea finală a punctelor din anexa XI, în paralel cu examinarea capitolelor corespunzătoare din regulamentul de aplicare.

3.4.1

Având în vedere complexitatea materialului care acoperă chestiuni de detaliu din dreptul social al statelor membre, CESE nu se va pronunța în detaliu asupra diferitelor puncte. La prima vedere, CESE consideră că punctele reținute nu prezintă probleme evidente nici pentru asigurații care se mută dintr-o țară în alta, nici pentru întreprinderile și instituțiile de asigurări sociale.

3.5

În plus, este clar de ce nu a fost inclusă majoritatea punctelor: unele cereri nu au fost incluse în anexa XI fie din motive de redundanță, fie de incompatibilitate cu Regulamentul 883/2004. Alte propuneri de introducere de puncte în anexa XI au fost transformate în propuneri de modificare a Regulamentului 883/2004. Aceste propuneri nu sunt specifice unui stat, ci prezintă un caracter general.

3.5.1

Aceste propuneri de modificare a Regulamentului 883/2004, care figurează de asemenea în proiectul de regulament, au permis evitarea includerii mai multor puncte similare referitoare la diferite state membre în anexa XI. Astfel, anexa este mai scurtă, iar regulamentul mai clar în ansamblul său.

3.5.2

Articolul 1 din proiectul de regulament constituie un exemplu de rezumat al aspectelor orizontale. Clarificările conținute aici sunt relevante pentru numeroase state membre și se adaugă în mod logic sub formă de amendamente la Regulamentul 883/2004, și nu ca o multitudine de puncte în anexa XI.

3.5.2.1

Articolul 1 alineatul (1) face referire la o modificare a articolului 14 din Regulamentul 883/2004 privind „Asigurarea voluntară sau asigurarea facultativă continuă”. Aceasta prevedere permite fiecărui stat membru să prevadă în legislația sa națională că o asigurare voluntară în sistemul propriu de asigurări sociale care condiționează dreptul la această asigurare de reședința beneficiarului sau de exercitarea unei activități anterioare în acest stat membru nu este posibilă decât cu condiția de a fi fost deja admis, la un moment oarecare, de sistemul acelui stat membru în temeiul exercitării unei activități. Fără o asemenea posibilitate de derogare, oricine ar avea permis de rezidență sau ar munci într-unul dintre statele Uniunii Europene ar putea să se asigure voluntar în acel stat membru în baza asimilării globale a faptelor, principiu prevăzut în articolul 5 din Regulamentul 883/2004. Datorita faptului că, în legislația unor state membre, asigurarea voluntară prezintă unele condiții extrem de avantajoase, accesul necondiționat ar putea avea, în anumite cazuri, consecințe care ar putea prejudicia echilibrul sistemului de asigurări din acel stat membru, punându-i astfel în dificultate pe asigurații statului membru respectiv. Acesta este motivul pentru care s-a decis ca toate statele membre să poată condiționa asigurarea voluntară de exercitarea unei activități anterioare.

3.5.2.2

Articolul 1 alineatul (3) modifică articolul 52 din Regulamentul 883/2004 „Stabilirea prestațiilor”.

Această modificare stabilește pentru toate statele membre, deci orizontal, în care dintre cazuri nu poate fi aplicată așa-numita metodă pro rata temporis pentru stabilirea cuantumului prestațiilor (9).

În orice caz, obiectivul urmărit este ca asigurații care se mută dintr-o țară în alta să nu fie tratați diferit față de cei care nu se mută.

Pentru asigurarea exactitudinii, trebuie menționat aici că propunerea înaintată de Comisie va fi dezbătută în cadrul lucrărilor Consiliului.

Acordul parțial la care s-a ajuns în Consiliu prevede că acele sisteme pentru care perioadele pentru calcularea cuantumului prestațiilor sunt irelevante nu trebuie să efectueze calculul pro rata temporis dacă sunt introduse în anexa VIII la Regulamentul 883/2004.

Este vorba, printre altele, de sistemele de contribuții definite la care se referă textul inițial al Comisiei.

3.5.3

Alte aspecte orizontale au fost, de asemenea, luate în considerare la propunerea de regulament de aplicare. Acestea sunt, în primul rând, propuneri de natură tehnică. Astfel, punctele din anexa XI trebuie să se limiteze la dispoziții specifice fiecărui stat membru.

3.6

CESE recunoaște efortul de simplificare încununat de succes al celor implicați, rezultatul fiind că anexa XI conține mult mai puține puncte decât anexa VI (echivalentă) la actualul regulament de coordonare 1408/71.

3.6.1

Se impune continuarea în aceeași direcție, examinând în special eventualele cereri de introducere de puncte în anexa XI (mai ales cele venind din partea României și Bulgariei, dată fiind aderarea acestora) pentru a stabili dacă nu cumva este vorba despre un aspect orizontal, care trebuie tratat conform sistemului în regulamentul de bază sau în regulamentul de aplicare.

De exemplu, avem cazul clauzelor de protecție în vigoare în sistemul public de asistență socială din numeroase state membre, menite să acorde asistență persoanelor a căror situație în materie de asigurări sociale a fost afectată din motive politice, religioase, respectiv din cauza originii acestora (10) sau, de asemenea, cazul dispozițiilor specifice aplicate persoanelor afectate de război, foștilor prizonieri de război, victimelor infracțiunilor, victimelor actelor teroriste sau persoanelor prejudiciate de regimuri totalitare anterioare. Aceste clauze de protecție, deși oferă anumitor grupuri de persoane protecția asigurărilor sociale (de exemplu asigurare medicală, pensie) sau compensații financiare, nu fac parte de regulă din sistemul de asigurări sociale. Acesta este motivul pentru care ar fi oportun să se prevadă introducerea în regulamentul de bază a unui articol valabil pentru toate statele membre pentru a exclude complet din regulament dispozițiile care prevăd drepturi sau despăgubiri acordate de stat, dar care nu țin de sistemul de asigurări sociale.

3.6.2

În același timp, CESE îi invită pe experții statelor membre să analizeze critic legislația statelor lor, având în vedere noile norme de coordonare. Cereri de introducere de puncte în anexa XI pot fi încă formulate în cazul în care aplicarea Regulamentului 883/2004 ar putea pune probleme. Dacă legislațiile naționale în materie de asigurări sociale nu corespund normelor de coordonare, acest lucru poate da naștere multor cazuri înaintate Curții Europene de Justiție.

4.   Alte observații referitoare la coordonare

4.1

Mobilitatea transfrontalieră se numără printre prioritățile de pe agenda europeană. De funcționarea coordonării în domeniul asigurărilor sociale va depinde în ce măsură cetățenii din UE o vor utiliza. Aceștia așteaptă, pe drept, să obțină avantaje practice din cooperarea comunitară.

4.2

CESE consideră că statele membre și Comisia au obligația să-și intensifice eforturile în această privință, pentru a le facilita tuturor utilizatorilor potențiali ai regulamentului înțelegerea normelor și avantajelor coordonării sistemelor de asigurări sociale. În opinia Comitetului, pregătirile necesare pentru aceasta trebuie începute imediat. Se recomandă ca instrumentele existente în domeniul consilierii în materie de mobilitate (11) să fie făcute cunoscute mai bine și să fie dezvoltate.

4.3

În acest context, CESE a subliniat, de asemenea, necesitatea ca personalul instituțiilor de asigurări sociale să fie pregătit din timp pentru noile reglementări și să dispună de toate dispozitivele de bază necesare. Pregătirea și cursurile de formare corespunzătoare ale personalului din statele membre sunt indispensabile.

4.4

Pentru ca regulamentul de bază să poată fi pus rapid în aplicare, CESE invită statele membre să furnizeze instituțiilor de asigurări sociale, fără întârziere, resursele umane și tehnice necesare pentru a face posibilă această punere în aplicare rapidă. Instrumentele existente la nivel național pentru actori și utilizatori — în special rețelele TRESS existente, care regrupează la nivelul statelor membre mediile și actorii interesați (12) — trebuie să fie utilizate pentru a evalua aplicarea practică a regulamentului după intrarea sa în vigoare în statele membre.

4.5

CESE își rezervă dreptul de a reveni asupra aspectelor funcționării practice ale coordonării într-un aviz din proprie inițiativă separat. Va fi vorba în special de a evalua în ce măsură cetățenii ar putea să beneficieze efectiv de avantajele planificate în materie de mobilitate transfrontalieră, printre altele și în ceea ce privește cardul european de asigurări de sănătate.

Bruxelles, 14 martie 2007.

Președintele

Comitetului Economic și Social European

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  JO C 318, 23.12.2006.

(2)  Avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului pentru stabilirea procedurii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială” COM(2006) 16 final — 2006/0006 (COD). Raportor: dl GREIF. JO C 324, 30.12.2006.

(3)  COM(2006) 7 final.

(4)  După cum s-a solicitat şi în avizul CESE privind „Asigurările sociale ale angajaţilor şi ale lucrătorilor independenţi” (Raportor: dl RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO), JO C 24, 31.1.2006 şi în avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de asigurări sociale” COM(2006) 16 final — 2006/0006 (COD), Raportor: dl GREIF. JO C 324, 30.12.2006.

(5)  JO C 324, 30.12.2006. Raportor: dl GREIF — punctul 4.4.1.

(6)  A se vedea articolul 5 din Regulamentul 883/2004. Cu excepţia cazului în care Regulamentul conţine prevederi contrare şi având în vedere dispoziţiile particulare de aplicare, sunt valabile următoarele:

a)

„Dacă, în conformitate cu legislaţia statului membru competent, acordarea de prestaţii de asigurări sociale sau de alte venituri implică anumite efecte juridice, dispoziţiile în cauză ale acestei legislaţii sunt de asemenea aplicabile în cazul acordării de prestaţii echivalente dobândite în conformitate cu legislaţia unui alt stat membru sau de venituri dobândite într-un alt stat membru.”

b)

„Dacă, în conformitate cu legislaţia statului membru competent, survenirea anumitor fapte sau evenimente produce efecte juridice, acel stat membru va lua în considerare faptele sau evenimentele similare survenite într-un alt stat membru ca şi cum acestea ar fi survenit pe teritoriul său”.

(7)  Cauza C-131/96, Mora Romero, Culegere 1997, I-3676.

(8)  Cauzele C-45/92 şi C-46/92, Lepore şi Scamuffa, Culegere 1995, I-6497.

(9)  În cazul metodei „pro rata temporis”, cuantumul pensiei parţiale plătite în sistemul naţional de pensii este rezultatul unui calcul proporţional. Înainte de toate, se efectuează un calcul fictiv, care porneşte de la premisa că persoana în cauză a petrecut întreaga perioadă de asigurare pe teritoriul naţional. Pensia parţială naţională este determinată apoi ca procent din acest calcul al pensiei fictive aferent părţii din perioada de asigurare petrecute pe teritoriul naţional în raport cu întreaga perioadă de asigurare. Există, totuşi, cazuri în care prestaţia calculată numai pe baza perioadelor de asigurare petrecute pe teritoriul naţional (prestaţie autonomă) este mereu superioară prestaţiei stabilite pe baza calculului proporţional. Aceste cazuri sunt enumerate în anexa VIII. Instituţia competentă poate să renunţe atunci la calcularea proporţională a drepturilor.

(10)  Cu privire la aceasta, a se vedea în anexa XI punctul 5 din partea Austriei.

(11)  A se vedea printre altele: The Community provisions on social security — Your rights when moving within the European Union:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=25;

precum şi baza de date a MISSOC cu privire la sistemele de protecţie socială din statele membre:

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_en.htm.

(12)  Training and Reporting on European Social Security (a se vedea de asemenea: http://www.tress-network.org/).


Top