EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0320

Condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))
P6_TC1-COD(2008)0098 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție
ANEXA I
ANEXA II
ANEXA III
ANEXA IV
ANEXA V
ANEXA VI

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 441–482 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 184/441


Vineri, 24 aprilie 2009
Condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție ***I

P6_TA(2009)0320

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

2010/C 184 E/80

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0311),

având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0203/2008),

având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei privind piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0068/2009),

1.

aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului,


Vineri, 24 aprilie 2009
P6_TC1-COD(2008)0098

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei ║,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din Tratat (3),

întrucât:

(1)

Normele statelor membre impun ca lucrările de construcții să fie proiectate și executate astfel încât să nu pună în pericol siguranța persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor și să nu dăuneze mediului natural sau antropic .

(2)

Normele respective influențează în mod direct cerințele aplicabile produselor de construcție. Cerințele respective se reflectă, la rândul lor, în standardele naționale aplicabile produselor, autorizările tehnice naționale și alte specificații și dispoziții tehnice naționale privind produsele de construcție. Din cauza disparității acestora, respectivele cerințe sunt o piedică în calea schimburilor comerciale în interiorul Comunității.

(3)

Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcții (4), viza suprimarea barierelor tehnice din calea comerțului în domeniul produselor de construcție, cu scopul de a favoriza libera lor circulație pe piața internă.

(4)

Pentru atingerea acestui obiectiv, Directiva 89/106/CEE a prevăzut stabilirea de norme armonizate pentru produsele de construcție și eliberarea de autorizații tehnice europene.

(5)

Directiva 89/106/CEE ar trebui să fie înlocuită pentru a simplifica și preciza cadrul existent, precum și de a mări transparența și eficacitate măsurilor în vigoare.

(6)

Este necesar să se prevadă proceduri simplificate pentru elaborarea declarațiilor de performanță, în scopul ușurării sarcinii financiare a IMM-urilor și, în mod particular, a microîntreprinderilor.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93  (5) și Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului  (6) instituie un cadru juridic orizontal pentru comercializarea produselor pe piața internă. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să țină cont de respectivul cadru juridic.

(8)

Ar trebui ca produsele fabricate la locul unde se realizează lucrările de construcții să nu fie incluse în conceptul de furnizare de produse de construcție pe piața comunitară. Fabricanților care își incorporează produsele de construcție în lucrări ar trebui să li se permită să declare performanțele produselor respective în conformitate cu prezentul regulament, dar nu ar trebui obligați să facă acest lucru.

(9)

Înlăturarea barierelor tehnice în domeniul construcțiilor poate fi obținută numai prin stabilirea unor specificații tehnice armonizate în scopul de a evalua performanțele produselor de construcție.

(10)

Performanțele unui produs de construcție nu se stabilesc doar pe baza proprietățile tehnice și a caracteristicilor fundamentale ale acestuia, ci integrând și aspectele sanitare sau de siguranță ale utilizării produsului pe durata întregului său ciclu de viață.

(11)

Respectivele specificații tehnice armonizate ar trebui să includă testarea, calculele și alte mijloace, definite în cadrul standardelor armonizate și al documentelor de evaluare europene (DEE), care permit evaluarea performanței în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale produselor de construcție.

(12)

Metodele utilizate de către statele membre în cerințele acestora aplicabile lucrărilor de construcții, precum și alte norme naționale referitoare la caracteristicile esențiale ale produselor de construcție, trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice armonizate.

(13)

Este necesar să se definească cerințele fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru a crea o bază pentru pregătirea mandatelor și a standardelor armonizate și pentru elaborarea DEE pentru produsele de construcție.

(14)

Evaluarea utilizării durabile a resurselor și a impactului lucrărilor de construcții asupra mediului ar trebui să se bazeze pe declarațiile de mediu ale produsului („Environmental Product Declarations – EPD”).

(15)

După caz, ar trebui încurajată utilizarea în standardele armonizate a unor niveluri de performanță legate de caracteristicile esențiale ale produselor de construcție, astfel încât să țină seama de diversele cerințe fundamentale aplicabile în cazul lucrărilor, precum și de diferențele între condițiile climatice, geologice, geografice sau altele, existente în statele membre. În cazul în care aceste niveluri nu au fost deja stabilite de Comisie, organismele europene de standardizare ar trebui să fie împuternicite să le stabilească, pe baza unui mandat revizuit.

(16)

Acolo unde este cazul, nivelurile de performanță legate de caracteristicile esențiale, care trebuie să fie atinse de produsele de construcție din statele membre ar trebui să fie stabilite în cadrul specificațiilor tehnice armonizate astfel încât să se țină seama de diferențele între nivelurile de cerințe fundamentale pentru anumite lucrări, precum și de diferențele între condițiile climatice, geologice, geografice sau altele, existente în statele membre.

(17)

Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul european de standardizare electrotehnică (Cenelec) sunt recunoscute ca fiind organismele competente pentru a adopta standardele armonizate în conformitate cu orientările generale (7) pentru cooperarea dintre Comisie și aceste două organisme, semnate la 28 martie 2003.

(18)

Respectivele standarde armonizate ar trebui să constituie instrumentele adecvate pentru evaluarea armonizată a performanței legate de caracteristicile esențiale ale produselor de construcție. Standardele armonizate ar trebui să fie stabilite pe baza unor mandate adoptate de către Comisie, referitoare la familiile relevante de produse de construcție, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale  (8) . Comisia ar trebui să ia măsuri vizând extinderea gamei de produse care intră în domeniul unor standarde armonizate.

(19)

Este necesar ca organismele reprezentative ale principalelor profesii care participă la proiectarea, fabricarea și comercializarea produselor pentru construcții să adere la organismele tehnice europene pentru a garanta că funcționează într-un mod echitabil și în condiții de transparență și a asigura eficiența pieței.

(20)

Pentru a asigura înțelegerea informațiilor furnizate de fabricant, declarația de performanță ar trebui întocmită în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale statului membru în care produsul este introdus pe piață. Dacă un stat membru are mai multe limbi oficiale, alegerea limbii folosite pentru redactarea declarației de performanță ar trebui făcută cu acordul beneficiarului.

(21)

Procedurile prevăzute prin Directiva 89/106/CEE de evaluare a performanței privind caracteristicile esențiale ale produselor de construcție care nu intră în domeniul unui standard armonizat ar trebui să fie simplificate pentru o mai mare transparență și pentru a reduce costurile ce revin fabricanților de produse de construcție.

(22)

Pentru a permite fabricanților și importatorilor de produse de construcție să stabilească o declarație de performanță pentru produse de construcție care nu intră sau nu intră în totalitate în domeniul unui standard armonizat este necesar să se prevadă o evaluare tehnică europeană.

(23)

Fabricanții și importatorii produselor de construcție ar trebui să fie autorizați să solicite o evaluare tehnică europeană a produselor lor pe baza orientărilor pentru autorizarea tehnică europeană stabilite prin Directiva 89/106/CEE. Prin urmare, ar trebui asigurată validitatea continuă a acestor orientări în calitate de DEE-uri.

(24)

Stabilirea unor ▐ DEE și eliberarea de evaluări tehnice europene ar trebui să fie încredințate unor organisme de evaluare tehnică (OET) desemnate de către statele membre. Pentru a se asigura că OET-urile posedă competența necesară pentru efectuarea acestor sarcini, condițiile necesare desemnării lor ar trebui să fie fixate la nivel comunitar. Prin urmare, este de asemenea necesar să se prevadă evaluări periodice ale OET-urilor cu ajutorul OET-urilor din alte state membre.

(25)

OET-urile ar trebui să creeze o organizație care să coordoneze și să garanteze transparența procedurilor de stabilire a ▐ DEE și de eliberare de evaluări tehnice europene. Aceasta ar trebui să garanteze, în principal, că fabricanții sunt bine informați și, după caz, că grupurile de lucru constituite de OET-uri organizează o audiere a unui expert științific independent și/sau a unei organizații profesionale desemnate de fabricant.

(26)

Printre caracteristicile esențiale, ar trebui să se distingă caracteristicile pentru care cerințele minime în materie de niveluri sau de clase de performanță sunt determinate de Comisie respectând procedura corespunzătoare a comitetului și caracteristicile care se aplică independent de locul în care produsul este comercializat.

(27)

Introducerea pe piață a produselor de construcție care nu intră în domeniul unui standard armonizat sau pentru care a fost eliberată o evaluare tehnică europeană ar trebui să fie însoțită de o declarație de performanță cu privire la caracteristicile lor esențiale, în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate corespunzătoare.

(28)

Este necesar să se prevadă proceduri simplificate pentru elaborarea declarațiilor de performanță, în scopul ușurării sarcinii financiare a IMM-urilor și, în mod particular, a microîntreprinderilor.

(29)

Pentru a se asigura că declarația de performanță este exactă și fiabilă, performanța produsului de construcție ar trebui să fie evaluată și producția în uzină ar trebui să fie controlată conform unui sistem adecvat de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului de construcție.

(30)

Datorită specificității produselor de construcție și orientării particulare a sistemului lor de evaluare, procedurile de evaluare a conformității prevăzute prin Decizia nr. 768/2008/CE, și modulele definite în respectiva decizie nu sunt adecvate produselor în cauză. Prin urmare, ar trebui stabilite metode specifice pentru evaluarea și verificarea constanței performanței în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale produselor de construcție.

(31)

Ținând seama de diferențele de semnificație a marcajului CE pentru produsele de construcție, atunci când sunt comparate cu principiile generale stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008, ar trebui prevăzute dispoziții specifice care să asigure clar obligația de a aplica marcajul CE pe produsele de construcție și consecințele respectivei aplicări.

(32)

Prin aplicare sau dispunerea aplicării marcajului CE pe un produs de construcție, fabricantul, reprezentantul autorizat sau importatorul ar trebui să își asume responsabilitatea pentru conformitatea respectivului produs cu performanța sa declarată.

(33)

Marcajul CE ar trebui să fie aplicat pe toate produsele de construcție pentru care fabricantul a stabilit o declarație de performanță în conformitate cu prezentul regulament. ▐

(34)

Marcajul CE ar trebui să fie singurul marcaj de conformitate al produsului de construcție cu performanța declarată și cu cerințele legislației comunitare de armonizare aplicabile. Cu toate acestea, pot fi utilizate și alte marcaje, cu condiția ca acestea să contribuie la îmbunătățirea protecției utilizatorilor de produse de construcție și să nu fie prevăzute de legislația comunitară de armonizare.

(35)

Pentru a evita testarea inutilă a produselor de construcție a căror performanță a fost deja suficient demonstrată prin rezultate stabile la testările anterioare sau prin alte date existente, ar trebui să i se permită fabricantului, în condițiile prevăzute prin specificațiile tehnice armonizate sau printr-o decizie a Comisiei, să declare un anumit nivel sau o anumită clasă de performanță fără testări sau testări suplimentare.

(36)

Pentru a evita duplicarea unor testări deja efectuate, fabricantul unui produs de construcție ar trebui să aibă permisiunea de a utiliza rezultatele testelor obținute de o terță parte.

(37)

Pentru a reduce costul pentru micro-întreprinderi al introducerii pe piață a produselor, este necesar să se prevadă proceduri simplificate de evaluare și de verificare a constanței performanței, atunci când produsele în cauză nu provoacă preocupări majore din punct de vedere al siguranței.

(38)

Pentru a permite un control eficient al pieței și a garanta un înalt nivel de protecție a consumatorilor, este important ca procedurile simplificate care fac posibilă declararea unui anumit nivel sau a unei anumite clase de performanță fără efectuarea de teste sau fără teste complementare să nu se aplice importatorilor care introduc pe piață un produs sub numele sau sub marca lor sau care modifică un produs de construcție deja introdus pe piață, în așa fel încât conformitatea cu performanța declarată poate fi afectată. Aceasta privește utilizarea rezultatelor stabile din testările anterioare sau a altor date existente, precum și utilizarea rezultatelor obținute de terți în urma unor testări. Aceasta privește totodată procedura simplificată aplicabilă microîntreprinderilor.

(39)

În cazul produselor de construcție proiectate și fabricate în mod individual, fabricantul ar trebui să aibă permisiunea de a utiliza proceduri simplificate de evaluare și de verificare a constanței performanței, atunci când se poate demonstra conformitatea produsului introdus pe piață cu dispozițiile de reglementare aplicabile.

(40)

Este important să se asigure accesibilitatea regulilor tehnice naționale, astfel încât întreprinderile și, în special IMM-urile să poată aduna informații fiabile și exacte cu privire la legislația în vigoare în statul membru în care intenționează să își comercializeze produsele. Punctele de informare despre produse, instituite prin Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei 3052/95/CE (9) ar trebui deci să furnizeze informații privind normele aplicabile încorporării, asamblării sau instalării unui tip specific de produs de construcție. Acestea ar trebui, de asemenea, să poată furniza oricărui fabricant toate informațiile referitoare la căile de atac disponibile în caz de contestare a condițiilor de acces al unuia sau mai multor produse ale fabricantului la marcajul CE, în special căile de atac adecvate împotriva deciziilor luate în urma evaluării.

(41)

În scopul asigurării unei aplicări omogene și coerente a legislației comunitare de armonizare, ar trebui ca statele membre să asigure o supraveghere eficace a pieței. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 definește condițiile de bază pentru funcționarea unei astfel de supravegheri.

(42)

Responsabilitatea statelor membre pentru siguranța, sănătatea și alte aspecte la care se referă cerințele esențiale privind lucrările de pe teritoriul acestora ar trebui să fie recunoscută într-o clauză de salvgardare care să prevadă măsuri de protecție adecvate.

(43)

Deoarece este necesară garantarea pe întreg teritoriul Comunității a unui nivel uniform de performanță a organismelor care efectuează evaluarea și verificarea constanței performanței produselor de construcție și deoarece toate aceste organisme trebuie să își îndeplinească funcțiile la același nivel și în condiții de competiție echitabilă, ar trebui stabilite cerințe pentru organismele de evaluare a performanței care doresc să fie notificate în sensul prezentului regulament. De asemenea, trebuie să se prevadă dispoziții referitoare la furnizarea de informații adecvate în legătură cu aceste organisme și pentru monitorizarea acestora.

(44)

Pentru a se asigura un nivel calitativ coerent al evaluării și verificării constanței performanței produselor de construcție, este, de asemenea, necesar să se stabilească cerințe aplicabile autorităților responsabile de notificarea către Comisie și către celelalte state membre a organismelor care efectuează sarcinile respective.

(45)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume de a asigura funcționarea normală a pieței interne a produselor de construcție prin utilizarea specificațiilor tehnice armonizate pentru exprimarea performanței produselor de construcție, nu poate fi atins în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, datorită amplorii și a efectelor sale, poate să fie mai bine atins la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(46)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (10).

(47)

În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească condițiile în care declarația de performanță ar putea fi disponibilă pe un site internet, să determine perioada în timpul căreia fabricanții, importatorii și distribuitorii ar trebui să țină la dispoziție documentația tehnică și declarația de performanță, să definească clasele de performanță referitoare la caracteristicile esențiale ale produselor de construcție, să instituie sistemul de evaluare a performanței și de verificare a constanței performanței declarate căreia trebuie să îi corespundă un produs de construcție sau o familie de produse de construcție, să stabilească forma evaluării tehnice europene, să stabilească procedurile de efectuare a evaluării OET-urilor și să modifice anexele I la VI. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale din prezentul regulament, printre altele, prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(48)

Mandatele actuale de stabilire a standardelor europene armonizate ar trebui luate în considerare. CEN ar trebui să elaboreze standarde pentru clarificarea cerinței de bază nr. 7 intitulată „Utilizarea durabilă a resurselor naturale”.

(49)

Cerința de bază pentru lucrări nr. 7 ar trebui să țină seama de caracterul reciclabil al lucrărilor de construcție, a materialelor și părților lor componente după demolare, de durabilitatea lucrărilor de construcții și utilizarea unor materii prime și secundare ecologice pentru lucrările de construcție.

(50)

Dată fiind necesitatea unei perioade de timp pentru instituirea cadrului care să asigure funcționarea corectă a prezentului regulament, punerea lui în aplicare ar trebui să fie amânată, cu excepția dispozițiilor privind desemnarea OET-urilor, a autorităților de notificare și a organismelor notificate, stabilirea unei organizații a OET-urilor și instituirea comitetului permanent.

(51)

Comisia și statele membre ar trebui, în colaborare cu părțile implicate, să lanseze campanii de informare a sectorului construcțiilor, în special a operatorilor economici și a utilizatorilor, cu privire la stabilirea unui limbaj tehnic comun, distribuirea responsabilităților între operatorii economici individuali, aplicarea marcajului CE pe produsele de construcție, revizuirea cerințelor de bază pentru lucrări și a sistemelor de evaluare și verificare a constanței performanței.

(52)

În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului o propunere de revizuire a sistemului european de standardizare pentru a spori transparența sistemului în general, în special pentru a garanta participarea echilibrată a părților implicate în comitetele tehnice ale organismelor europene de standardizare și pentru a preveni conflictele de interese între acestea. În același timp ar trebui luate măsuri pentru accelerarea adoptării standardelor europene și pentru traducerea acestora în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, în special traducerea orientărilor pentru IMM-uri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește condițiile de comercializare a produselor de construcție adoptând dispoziții privind modul de exprimare a performanței produselor de construcție referitor la caracteristicile lor esențiale și la utilizarea marcajului CE aplicat pe respectivele produse.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„produs de construcție” înseamnă orice produs sau kit fabricat și introdus pe piață în scopul de a fi încorporat în mod permanent în lucrări de construcții sau părți ale acestora, astfel încât demontarea produsului să reducă performanța lucrărilor de construcții, iar demontarea sau înlocuirea produsului să constituie o operație de construcție;

2.

„produs care nu intră sau nu intră în totalitate în domeniul de aplicare al unui standard armonizat” înseamnă un produs de construcție ale cărui caracteristici esențiale și performanță nu pot fi evaluate în întregime în conformitate cu un standard armonizat existent, deoarece, printre altele:

(a)

produsul nu intră în sfera de aplicare a niciunui standard armonizat existent;

(b)

produsul nu respectă una sau mai multe definiții ale caracteristicilor incluse într-un asemenea standard armonizat;

(c)

una sau mai multe caracteristici esențiale ale produsului care nu intră în mod corespunzător în domeniul niciunui astfel de standard armonizat; sau

(d)

una sau mai multe metode de testare necesare pentru evaluarea performanței produsului lipsesc sau nu se pot aplica;

3.

„lucrare” înseamnă clădire și lucrare de inginerie civilă;

4.

„caracteristici esențiale” înseamnă acele caracteristici ale produsului de construcție care se referă la cerințele fundamentale aplicate lucrărilor stabilite în anexa I. Dintre aceste caracteristici esențiale menționate în specificațiile tehnice armonizate, se face o distincție între:

(a)

caracteristicile care există în locul în care fabricantul sau importatorul intenționează să introducă produsul pe piață; și

(b)

caracteristicile care trebuie notificate indiferent de locul în care produsul este introdus pe piață și pentru care cerințele minime sunt stabilite în termeni de niveluri sau de clasă de performanță, pentru fiecare familie de produse enumerată în anexa V tabelul 1, și în funcție de tipul aplicației, de către organismele europene de standardizare, cu acordul Comisiei și al Comitetului permanent pentru construcții menționat la articolul 51 alineatul (1).

Dacă este cazul, pentru fiecare familie de produse menționată în anexa V tabelul 1, caracteristicile menționate la litera (b) din prezentul punct sunt stabilite de Comisie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 51 alineatul (2); acestea privesc, printre altele, chestiuni de interes general cum ar fi mediul, siguranța și evaluarea unor posibile riscuri la adresa sănătății pe durata întregului ciclu de viață al produsului de construcție;

5.

„performanța produsului de construcție” înseamnă performanța referitoare la diferite caracteristici esențiale ale produsului exprimate prin intermediul valorii sale, nivelului său, categoriei sale și valorilor sale limită sau prin intermediul unei descrieri;

6.

„nivel-prag” se referă la valoarea minimă a performanței unui produs. Nivelul-prag poate avea un caracter tehnic sau normativ și se poate aplica unei singure caracteristici sau poate include o serie de caracteristici;

7.

„clasă” se referă la scara pe care se situează performanța unui produs, delimitată de o valoare minimă a performanței și o valoare maximă. O clasă se poate aplica unei caracteristici unice sau poate include o serie de caracteristici;

8.

„specificații tehnice armonizate” înseamnă standarde armonizate și documente de evaluare europene;

9.

„evaluare tehnică europeană” înseamnă o evaluare bazată pe un documentul de evaluare european, rezervat pentru produsele de construcție care nu intră sau nu intră în totalitate în domeniul unui standard armonizat;

10.

„standard armonizat” înseamnă un standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza unei cereri din partea Comisiei, în conformitate cu articolul 6 din respectiva directivă;

11.

„document de evaluare european” înseamnă un document adoptat de către organizația organismelor de evaluare tehnică în vederea emiterii unei evaluări tehnice europene și care privește un produs care nu intră sau nu intră în totalitate în domeniul unui standard armonizat ;

12.

„operatori economici” înseamnă producătorul, importatorul, distribuitorul și reprezentantul autorizat;

13.

„fabricant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs de construcție sau dispune fabricarea unui astfel de produs, sub numele său sau sub marca sa;

14.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică rezidentă în Comunitate, care introduce pe piața comunitară un produs de construcție dintr-o țară terță;

15.

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, altul decât fabricantul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un produs de construcție;

16.

„reprezentantul autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică rezidentă în Comunitate care a primit un mandat din partea fabricantului pentru a efectua sarcini specifice în numele acestuia;

17.

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unui produs de construcție pentru distribuire, consum sau uz pe piața comunitară în cadrul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit; aceasta nu se aplică:

(a)

niciunui produs transformat pe un șantier de către utilizatori pentru uzul propriu în cadrul activității lor profesionale;

(b)

niciunui produs fabricat pe și/sau în afara șantierului și încorporate de fabricant într-o lucrare, fără a fi introduse pe piață;

18.

„introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui produs pe piața comunitară;

19.

„retragere” înseamnă orice măsură care are scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui produs de construcție în cadrul lanțului de aprovizionare;

20.

„returnare” înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unui produs de construcție care a fost deja pus la dispoziție pe piață;

21.

„acreditarea” are semnificația care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

22.

„utilizator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă cu încorporarea în condiții de siguranță a unui produs de construcție în lucrările de construcție;

23.

„organism de evaluare tehnică” înseamnă un organism desemnat de un stat membru să participe la elaborarea documentelor de evaluare europene și să evalueze performanța caracteristicilor esențiale ale produselor de construcție care nu intră sau nu intră în totalitate în domeniul unui standard armonizat, din categoriile de produse enumerate în anexa V;

24.

„produs-tip” înseamnă performanța unui produs de construcție fabricat prin utilizarea unei anumite combinații de materii prime sau de alte elemente în cadrul unui procedeu de producție specific;

25.

„controlul producției în fabrică” înseamnă controlul intern permanent al producției de către fabricant, care garantează că fabricarea produsului de construcție și produsul fabricat respectă specificațiile tehnice;

26.

„microîntreprindere” înseamnă o microîntreprindere așa cum este ea definită în Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definiția întreprinderilor micro, mici și mijlocii (11);

27.

„ciclu de viață” înseamnă etapele succesive și interdependente din viața unui produs, de la achiziția materiilor prime sau generarea din resurse naturale până la eliminarea finală.

28.

„kit” se referă la un ansamblu de cel puțin două componente separate care trebuie asamblate pentru a fi instalate cu titlu permanent în lucrări pentru a deveni un sistem asamblat.

Articolul 3

Cerințele fundamentale aplicabile lucrărilor și caracteristicile esențiale ale produselor

║ Caracteristicile esențiale ale produselor de construcție urmează a fi stabilite în specificațiile tehnice armonizate în funcție de exigențele fundamentale aplicabile lucrărilor, stabilite în anexa I.

CAPITOLUL II

Declarația de performanță și marcajul CE

Articolul 4

Condițiile întocmirii unei declarații de performanță

(1)   Atunci când introduce un produs de construcție pe piață, fabricantul sau importatorul întocmește o declarație de performanță dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții ▐:

(a)

produsul de construcție intră în domeniul unui standard armonizat ▐

(b)

produsul de construcție a făcut obiectul unei evaluări tehnice europene.

(2)   Statele membre presupun că declarația de performanță întocmită de fabricant sau de importator este exactă și fiabilă.

Articolul 5

Conținutul declarației de performanță

(1)   Declarația de performanță exprimă performanța produselor de construcție în ceea ce privește cele două tipuri de caracteristici esențiale ale acestora, stabilite la articolul 2 alineatul (4) , conform specificațiilor tehnice armonizate relevante.

(2)   Declarația d performanță trebuie să conțină informațiile următoare:

(a)

produsul-tip pentru care a fost întocmită aceasta;

(b)

lista completă a caracteristicilor esențiale indicată în specificația tehnică armonizată pentru produsul de construcție, iar pentru fiecare caracteristică esențială fie valorile declarate, clasa sau nivelul declarat de performanță, fie „fără performanță determinată” ;

(c)

titlul și numărul de referință al standardului armonizat, al documentului de evaluare european sau al documentației tehnice specifice care au fost utilizate pentru evaluarea fiecărei caracteristici esențiale;

(d)

utilizarea generică preconizată stabilită în specificația tehnică armonizată corespunzătoare;

(e)

detalii privind procedura folosită pentru evaluarea și verificarea constanței performanței; dacă sistemul aplicabil de evaluare a performanței a fost înlocuit cu procedura simplificată menționată la articolul 27 sau la articolul 28, fabricantul face următoarea declarație: „DTS - Procedură simplificată”;

(f)

informații privind substanțele periculoase din produsul de construcție, astfel cum este menționat în anexa IV, precum și detalii privind substanțele periculoase care urmează să fie declarate în conformitate cu alte norme de armonizare comunitare;

Articolul 6

Forma declarației de performanță

(1)   O copie a declarației de performanță a fiecărui produs pus la dispoziție pe piață este furnizată în format hârtie sau transmisă folosind mijloace electronice .

Totuși, atunci când un lot din același produs este livrat aceluiași utilizator, acesta poate fi însoțit de o copie unică a declarației de performanță.

(2)    La solicitarea destinatarului , producătorul transmite copia declarației de performanță în format hârtie .

(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), conținutul declarației de performanță poate fi pus la dispoziție pe un site internet, în conformitate cu condițiile fixate de către Comisie.

Măsurile respective ║ destinate să modifice elemente neesențiale din prezentul regulament, completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 51alineatul (2).

(4)   Declarația de performanță este întocmită conform modelului prezentat în anexa III în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care produsul este introdus pe piață.

Articolul 7

Utilizarea marcajului CE

(1)   Marcajul CE este aplicat ▐pe acele produse de construcție, pentru care fabricantul a întocmit o declarație de performanță în conformitate cu articolele 4, 5 și 6. În absența unei declarații de performanță, marcajul CE nu poate fi aplicat.

Dacă o declarație de performanță nu a fost întocmită de către fabricant conform articolelor 4, 5 și 6, marcajul CE nu poate fi aplicat pe produsele de construcție.

Prin aplicare sau dispunerea aplicării marcajului CE pe un produs de construcție, fabricantul sau, dacă este cazul, importatorul, își asumă responsabilitatea pentru conformitatea respectivului produs de construcție cu performanța sa declarată.

(2)   Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului de construcție cu performanța declarată.

Statele membre se abțin de la adoptarea de măsuri naționale sau retrag orice trimitere la un marcaj de conformitate altul decât marcajul CE.

(3)   Pe teritoriul lor sau aflat sub responsabilitatea lor, statele membre se abțin de la interzicerea sau restrângerea punerii la dispoziție pe piață sau utilizării produselor de construcție purtătoare ale marcajului CE în cazul în care dispozițiile privitoare la utilizarea în cauză în statul membru vizat corespund performanței declarate.

(4)   Statele membre se asigură că utilizarea produselor purtătoare ale marcajului CE nu este restricționată prin norme sau condiții impuse de către organisme publice sau de către organisme private acționând în calitate de întreprinderi publice sau de organisme publice datorită poziției lor de monopol sau datorită unui mandat public, atunci când dispozițiile referitoare la utilizarea respectivă în statul membru interesat corespund cu performanța declarată.

Articolul 8

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1)   Marcajul CE este supus principiilor generale stabilite la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008

(2)   Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe produsul de construcție pe plăcuța cu datele produsului , ▐ pe ambalaj sau pe documentele de însoțire.

(3)   Marcajul CE este urmat ▐ de numele sau marca distinctivă a fabricantului și de codul de identificare unic al produsului de construcție ▐.

(4)   Marcajul CE se aplică înainte ca produsul de construcție să fie introdus pe piață. Acesta poate fi însoțit de o pictogramă sau orice altă însemnare care indică un risc special sau o utilizare specială.

(5)     Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile adecvate în caz de utilizare abuzivă a marcajului. Statele membre prevăd, de asemenea, sancțiuni pentru încălcări, inclusiv sancțiuni penale pentru încălcările grave. Aceste sancțiuni sunt proporționale cu gravitatea încălcării.

Articolul 9

Puncte de informare despre produse

Fiecare stat membru se asigură ca Punctele de informare despre produse stabilite conform Regulamentului (CE) nr. 764/2008 furnizează, de asemenea, folosind termeni transparenți și ușor de înțeles, și informații cu privire la:

(a)

orice norme tehnice sau dispoziții reglementative aplicabile încorporării, asamblării sau instalării unui tip specific de produs de construcție pe teritoriul statului membru respectiv.

(b)

dacă este cazul, căile de atac pe care toți fabricanții le au la dispoziție pentru contestarea condițiilor de acces al unuia sau mai multor produse ale acestora la marcajul CE, în special căile de atac adecvate împotriva deciziilor luate în urma evaluării .

Punctele de informare despre produse sunt independente de orice organism sau organizație implicată în procedura de acces la marcajul CE. Orientările privind rolul și responsabilitatea punctelor de informare sunt elaborate de către Comisie și adoptate de către comitetul pentru construcții menționat la articolul 51 alineatul (1).

CAPITOLUL III

Obligațiile operatorilor economici

Articolul 10

Obligațiile fabricanților

(1)   Fabricanții întocmesc documentația tehnică necesară care descrie toate elementele importante legate de atestarea aplicabilă a performanței declarate.

Fabricanții întocmesc declarația de performanță în conformitate cu articolele 4, 5 și 6 și aplică marcajul CE în conformitate cu articolele 7 și 8.

(2)   Fabricanții păstrează documentația tehnică și declarația de performanță pe timpul unei perioade fixate de către Comisie pentru fiecare familie de produse de construcție, în funcție de durata de viață anticipată și de rolul produsului de construcție în lucrări.

Măsurile respective, ║ destinate să modifice elemente neesențiale din prezentul regulament completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 51 alineatul (2).

(3)   Fabricanții se asigură de punerea în aplicare a procedurilor adecvate pentru ca performanța declarată să fie menținută în producția de serie. Se ține seama în mod corespunzător de modificările efectuate asupra produsului-tip și asupra specificațiilor tehnice armonizate aplicabile.

(4)   Fabricanții se asigură de faptul că produsele lor poartă mențiunea tipului, lotului sau numărului de serie sau a oricărui alt element de identificare, sau informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul de construcție.

(5)   Fabricanții își indică numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați în marcajul de pe produsul de construcție sau ▐ pe ambalajul acestuia sau pe un document de însoțire a produsului de construcție..

(6)   Fabricanții care consideră sau au motive să creadă că un produs de construcție introdus pe piață nu este conform performanței declarate, iau imediat măsurile corective necesare pentru punerea în conformitate a produsului de construcție sau îl retrag de pe piață și de la utilizatorii finali, după caz. Aceștia informează imediat autoritățile naționale din statele membre atunci când au pus la dispoziție pe piață un produs de construcție în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

(7)   La cererea motivată a autorităților naționale competente, fabricanții comunică acestora toate informațiile și toate documentele necesare pentru a demonstra conformitatea produsului de construcție cu performanța declarată. Aceștia cooperează cu respectivele autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de produsele de construcție pe care le-au introdus pe piață.

Articolul 11

Reprezentanții autorizați

(1)   Fabricanții pot desemna un reprezentant autorizat, printr-un mandat scris.

Întocmirea documentației tehnice nu poate fi încredințată reprezentantului autorizat.

(2)   În cazul în care fabricantul a numit un reprezentant autorizat, acesta din urmă îndeplinește cel puțin următoarele:

(a)

menține declarația de performanță și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere pe durata menționată în articolul 10 alineatul (2);

(b)

la cererea autorităților naționale competente, le furnizează toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului cu performanța declarată;

(c)

cooperează cu autoritățile competente, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor reprezentate de produsele de construcție acoperite de mandatul acestuia.

Articolul 12

Obligațiile importatorilor

(1)   În cazul în care introduc un produs de construcție pe piața comunitară, importatorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentului regulament.

(2)   Înainte de a introduce un produs de construcție pe piață, importatorii se asigură că evaluarea și verificarea constanței performanței declarate au fost efectuate de către fabricant. Aceștia se asigură că fabricantul a întocmit documentația tehnică vizată în primul paragraf al articolului 10 alineatul (1). Aceștia întocmesc declarația de performanță în conformitate cu articolele 4, 5 și 6. Importatorii se asigură, de asemenea, că produsul poartă marcajul CE necesar, că este însoțit de documentele necesare și că fabricantul a respectat obligațiile prevăzute la articolul 10 alineatele (4) și (5).

Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că produsul de construcție nu este conform declarației de performanță, el poate să nu introducă produsul pe piață, până când acesta este în conformitate cu declarația de performanță însoțitoare sau până când aceasta a fost corectată.

(3)   Importatorii își indică numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați pe produsul de construcție sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia sau pe un document de însoțire a produsului de construcție.

(4)   Pe perioada în care produsul de construcție se află în responsabilitatea lor, importatorii se asigură că condițiile de stocare sau de transport nu compromit conformitatea acestuia cu performanța declarată.

(5)   Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs de construcție pe care l-au introdus pe piață nu este conform performanței declarate, iau imediat măsurile corective necesare pentru punerea în conformitate a produsului de construcție sau îl retrag de pe piață și de la utilizatorii finali, după caz. Aceștia informează imediat autoritățile naționale din statele membre atunci când au pus la dispoziție pe piață un produs de construcție în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

(6)   Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței, pe durata prevăzută în articolul 10 alineatul (2) și se asigură că documentația tehnică poate sta la dispoziția acestor autorități, la cerere.

(7)   La cererea motivată a autorităților naționale competente, importatorii comunică acestora toate informațiile și toate documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului de construcție cu performanța declarată. Aceștia cooperează cu respectivele autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de produsele de construcție pe care le-au introdus pe piață.

Articolul 13

Obligațiile distribuitorilor

(1)   În cazul în care pun la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii acordă o atenție deosebită cerințelor prezentului regulament.

(2)   Înainte de a pune la dispoziție un produs de construcție pe piață, distribuitorii se asigură că produsul poartă marcajul CE necesar și că este însoțit de documentele necesare conform prezentului regulament și de instrucțiunile și informațiile privind siguranța, redactate într-o limbă ușor inteligibilă de către utilizatorii din statul membru în care produsul este pus la dispoziție pe piață, și că fabricantul și importatorul au respectat cerințele prevăzute, respectiv, în articolul 10 alineatul (4) și alineatul (5), precum și în articolul 12 alineatul (3).

Atunci când un distribuitor consideră sau are motive să creadă că produsul de construcție nu este conform declarației de performanță, el nu poate pune la dispoziție produsul pe piață, decât după ce acesta este conform cu declarația de performanță sau după ce aceasta a fost corectată. Distribuitorul informează fabricantul sau importatorul, precum și autoritățile de supraveghere a pieței, atunci când produsul prezintă un risc.

(3)   Pe perioada în care produsul de construcție se află în responsabilitatea sa, distribuitorul se asigură că condițiile de stocare sau de transport nu compromit conformitatea acestuia cu performanța declarată.

(4)   Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs de construcție pe care l-au introdus pe piață nu este conform performanței declarate, iau imediat măsurile corective necesare pentru punerea în conformitate a produsului de construcție sau îl retrag de pe piață și de la utilizatorii finali, după caz. Aceștia informează imediat autoritățile naționale din statele membre atunci când au introdus pe piață un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

(5)   La cererea motivată a autorităților naționale competente, distribuitorii comunică acestora toate informațiile și toată documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului de construcție cu performanța declarată. Aceștia cooperează cu respectivele autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de produsele de construcție puse la dispoziție pe piață.

Articolul 14

Situațiile în care obligațiile fabricanților se aplică importatorilor și distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor este considerat ca fiind un fabricant în sensul prezentului regulament atunci când introduce pe piață un produs sub numele său propriu sau sub propria sa marcă sau atunci când modifică un produs de construcție deja introdus pe piață într-un mod în care conformitatea cu declarația de performanță ar putea fi afectată și, în consecință, va fi supus obligațiilor care revin fabricantului, în virtutea articolului 10.

Articolul 15

Identificarea operatorilor economici

Operatorii economici sunt capabili să identifice, la cerere și în folosul autorităților de supraveghere a pieței, pe durata prevăzută în articolul 10 alineatul (2):

(a)

orice operator economic care le-a furnizat un produs;

(b)

orice operator economic cărora i-au furnizat un produs.

CAPITOLUL IV

Specificațiile tehnice armonizate

Articolul 16

Standardele armonizate

(1)   Standardele armonizate sunt stabilite de organismele europene de standardizare cuprinse în anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza cererilor prezentate de către Comisie în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) prima liniuță din respectiva directivă și de Comitetul permanent în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din directiva respectivă .

Organismele europene de standardizare garantează că nicio categorie de actori dintr-un sector specific nu reprezintă mai mult de 25 % din participanții la o comisie tehnică sau un grup de lucru. În cazul în care una sau mai multe categorii de actori nu poate participa sau alege să nu participe la un grup de lucru, această cerință poate fi reevaluată cu acordul tuturor participanților.

(2)   Standardele armonizate definesc metodele și criteriile de evaluare a performanței și a durabilității produselor de construcție în ceea ce privește caracteristicile lor esențiale.

După caz, standardele armonizate definesc utilizarea generică preconizată a produselor; de asemenea, acestea furnizează caracteristicile, ale căror cerințe minime sunt stabilite de Comisie în termeni de niveluri sau de clasă de performanță în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 51 alineatul (2), pentru fiecare familie de produse enumerată în anexa V tabelul 1, și în funcție de tipul aplicației.

Standardele armonizate definesc, după caz, metodele mai puțin costisitoare decât testarea pentru evaluarea performanței produselor de construcție în ceea ce privește caracteristicile lor esențiale.

(3)   Organismele europene de standardizare determină, în standardele armonizate, controlul producției în fabrică aplicabil, care ține seama de condițiile specifice ale procesului de fabricație a produsului de construcție în cauză.

(4)   Comisia evaluează conformitatea standardelor armonizate stabilite de către organismele europene de standardizare deținătoare ale mandatului relevant.

Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista trimiterilor la standardele armonizate care sunt conforme mandatelor corespunzătoare și fixează data de aplicabilitate a acestor standarde.

Comisia publică orice actualizare a listei respective.

Articolul 17

Obiecția formală împotriva standardelor armonizate

(1)   Atunci când un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu îndeplinește în totalitate cerințele prevăzute în mandatul relevant, Comisia sau statul membru în cauză sesizează comitetul permanent instituit prin articolul 5 alineatul (1) din Directiva 98/34/CE, prezentându-și argumentele. După consultarea cu organismele europene de standardizare relevante, comitetul își exprimă avizul fără întârziere.

(2)   Ținând cont de avizul comitetului, Comisia decide să publice, să nu publice, să publice cu restricție, să mențină, să mențină cu restricție sau să retragă trimiterile la standardul armonizat în cauză, în sau din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Comisia informează organismul european de standardizare în cauză și, în cazul în care este necesar, solicită revizuirea standardelor armonizate în cauză.

(4)     Atunci când un standard armonizat a fost aprobat de un organism european de standardizare, comitetul permanent pentru construcții menționat la articolul 51 alineatul (1) își poate asuma responsabilitatea pentru orice verificări care să garanteze că standardul corespunde cerințelor stabilite în mandatul acordat de Comisie sau de un stat membru.

Articolul 18 ║

Niveluri sau clase de performanță

(1)   Comisia poate stabili clase de performanță în funcție de caracteristicile esențiale ale produselor de construcție.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control, menționată la articolul 51, alineatul (2).

(2)   În timp ce clasele de performanță definite în funcție de caracteristicile esențiale ale produselor de construcție nu sunt stabilite de Comisie, ele pot fi stabilite de organismele europene de standardizare care au în atribuțiuni armonizarea standardelor.

În cazul în care Comisia a stabilit clase de performanță în funcție de caracteristicile esențiale ale produselor de construcție, organismele europene de standardizare folosesc clasele respective , pe baza unui mandat revizuit ║.

(3)    În cazurile specificate de mandatul aplicabil, organismele europene de standardizare stabilesc în standardele armonizate niveluri minime de performanță pentru caracteristicile esențiale și, dacă este cazul, utilizări finale preconizate ale produselor de construcție în statele membre.

(4)     Comisia poate stabili condițiile în care un produs de construcție este considerat că se încadrează într-un anumit nivel sau clasă de performanță fără testare sau fără teste suplimentare.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 51 alineatul (2).

În cazul în care aceste condiții nu sunt stabilite de Comisie, ele pot fi stabilite în standarde armonizate de către organismele europene de standardizare, pe baza unui mandat revizuit.

(5)   Statele membre pot determina nivelele sau clasele de performanță care trebuie respectate de produsele de construcție în funcție de caracteristicile esențiale ale produselor de construcție doar în conformitate cu sistemele de clasificare stabilite de organismele europene de standardizare care au în atribuțiuni armonizarea standardelor sau de către Comisie.

Articolul 19 ║

Evaluarea și verificarea constanței performanței

(1)   Evaluarea și verificarea constanței performanței declarate a produselor de construcție în funcție de caracteristicile lor esențiale se efectuează în conformitate cu unul dintre sistemele menționate în anexa VI.

(2)   Comisia stabilește care dintre sisteme este aplicabil unui anume produs de construcție sau familii de produse de construcție în funcție de următoarele criterii:

(a)

importanța pe care o are produsul în cadrul cerințelor de bază ale lucrărilor;

(b)

natura produsului;

(c)

efectul variabilității caracteristicilor esențiale ale produsului de construcție în cursul duratei de viață în serviciu a produsului;

(d)

susceptibilitatea la defecte în cursul fabricării produsului.

În orice caz, Comisia alege sistemul cel mai puțin oneros care asigură încorporarea în condiții de siguranță a produsului de construcție în lucrările de construcții .

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control ║ menționată la articolul 51║ alineatul (2).

(3)   Sistemul astfel ales și informațiile privind utilizarea sa generică preconizată sunt indicate în mandatele de standardizare armonizată și în specificațiile tehnice armonizate.

Articolul 20 ║

Documentul european de evaluare

(1)    Pentru produsele de construcție care nu intră sau nu intră în totalitate în domeniul unui standard armonizat, documentul european de evaluare (DEE) se adoptă de organizația Organismelor de evaluare tehnică menționat la articolul 25 ║ alineatul (1), ca urmare a unei cereri de evaluare tehnică europeană din partea unui fabricant sau a unui importator, în conformitate cu procedura menționată în anexa II.

(2)   Organizația organismelor de evaluare tehnică, menționată la articolul 25, alineatul (1) stabilește, în DEE, metodele și criteriile de evaluare a performanței, în funcție de acele caracteristici esențiale ale produselor de construcție care sunt în legătură cu utilizarea declarată de fabricant.

(3)   Organizația Organismelor de evaluare tehnică, menționată la articolul 25, alineatul (1) stabilește, în DEE, controlul specific care se aplică producției din fabrică, ținând cont de condițiile particulare ale procesului de fabricație a produsului de construcție în cauză.

(4)     Atunci când Comisia consideră că s-a atins un nivel suficient de experiență tehnică și științifică cu privire la un DEE, aceasta încredințează organismelor europene de standardizare mandatul de a stabili un standard armonizat pe baza respectivului DEE.

Articolul 21 ║

Evaluarea tehnică europeană

(1)    Pentru produsele de construcție care nu intră sau nu intră în totalitate în domeniul unui standard armonizat, evaluarea tehnică europeană (ETE) este emisă de un Organism de evaluare tehnică, pentru orice produs de construcție, la cererea unui fabricant sau importator, pe baza unui DEE, în conformitate cu procedura menționată în anexa II.

(2)   Comisia stabilește formatul ETE.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale din prezentul regulament, completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control ║ menționată la articolul 51 ║ alineatul (2).

CAPITOLUL V

Organismele de evaluare tehnică

Articolul 22 ║

Desemnarea organismelor de evaluare tehnică

(1)   Statele membre pot desemna organisme de evaluare tehnică (OET) pentru categoriile de produse enumerate în tabelul 1 din anexa V.

Statele membre care au desemnat un OET comunică celorlalte state membre și Comisiei numele, adresa OET-ului și categoria de produse pentru care OET-ul respectiv este desemnat.

(2)   Comisia va face publică lista OET-urilor, indicând categoriile de produse pentru care acestea sunt desemnate.

Comisia va face publică orice actualizare a listei respective.

Articolul 23 ║

Cerințele referitoare la OET

(1)   OET îndeplinesc cerințele menționate în tabelul 2 din anexa V.

(2)   În cazul în care un OET nu îndeplinește cerințele menționate la alineatul (1), statul membru retrage desemnarea pentru OET-ul respectiv.

(3)   Statele membre informează Comisia și celelalte state membre despre procedurile lor naționale de evaluare a OET-urilor, despre monitorizarea activității lor și despre orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Articolul 24 ║

Evaluarea OET-urilor

(1)   OET-urile verifică dacă alte OET-uri îndeplinesc criteriile respective, menționate în tabelul 2 din anexa V.

Evaluarea se organizează de către organizația menționată la articolul 25 ║ alineatul (1) și se desfășoară o dată la fiecare patru ani, în cadrul categoriilor de produse enumerate în tabelul 1 din anexa V, pentru care au fost desemnate OET-urile.

(2)   Comisia stabilește proceduri transparente de desfășurare a evaluării, inclusiv căile de atac adecvate și accesibile împotriva deciziilor luate ca urmare a evaluării.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale din prezentul regulament, completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control ║ menționată la articolul 51║ alineatul (2).

Evaluarea unei OET nu poate fi efectuată de o OET din același stat membru.

(3)   Organizația menționată la articolul 25, alineatul (1) comunică rezultatele evaluării OET-urilor tuturor statelor membre și Comisiei.

În cooperare cu statele membre, Comisia monitorizează respectarea normelor și derularea adecvată a evaluărilor OET-urilor.

Articolul 25 ║

Coordonarea OET-urilor

(1)   OET-urile stabilesc o organizație destinată evaluărilor tehnice, denumită în continuare „organizația OET-urilor”.

(2)   Organizația OET-urilor are următoarele sarcini:

(a)

coordonează aplicarea normelor și procedurilor menționate la articolul 19 și în anexa II și furnizează sprijinul necesar desfășurării acestei activități;

(b)

informează Comisia de două ori pe an despre orice problemă legată de pregătirea DEE-urilor și despre orice aspect legat de interpretarea normelor și procedurilor menționate la articolul 19 și anexa II;

(c)

adoptă DEE-urile;

(d)

organizează evaluarea OET-urilor;

(e)

asigură coordonarea OET-urilor;

(f)

garantează tratamentul egal al OET-urilor în cadrul organizației OET-urilor;

(g)

garantează transparența procedurilor definite la articolul 19 și în anexa II, precum și consultarea fabricantului în cadrul acestor proceduri.

(3)   Comisia poate furniza asistență organizației OET-urilor în desfășurarea sarcinilor menționate la alineatul (2), litera (e). Comisia poate încheia un acord-cadru de parteneriat cu organizația OET-urilor în vederea îndeplinirii sarcinilor respective.

(4)   Statele membre se asigură că OET-urile contribuie cu resurse financiare și umane la organizația OET-urilor.

CAPITOLUL VI

PROCEDURI SIMPLIFICATE

Articolul 26 ║

Utilizarea documentației tehnice specifice

(1)   În cazul în care fabricantul stabilește tipul de produs, el poate înlocui testarea în funcție de tip sau calcularea în funcție de tip printr-o documentație tehnică specifică (DTS) care demonstrează că:

(a)

pentru una sau mai multe dintre caracteristicile esențiale ale produsului de construcție pe care îl comercializează, se consideră că produsul atinge un anumit nivel sau clasă de performanță fără testare ori calculare sau fără testare ori calculare suplimentare, în conformitate cu condițiile menționate în specificațiile tehnice armonizate relevante sau în decizia Comisiei;

(b)

produsul de construcție pe care îl introduce pe piață face parte din același tip de produs cu alt produs de construcție, fabricat de un alt fabricant și testat deja în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate relevante. Când aceste condiții sunt îndeplinite, fabricantul este îndreptățit să declare performanța corespunzătoare tuturor sau unora din rezultatele testării acestui alt produs. Fabricantul poate utiliza rezultatele testării obținute de un alt fabricant doar după ce a obținut o autorizație de la acel fabricant, care este în continuare responsabil de acuratețea, fiabilitatea și consecvența rezultatelor testării respective; sau

(c)

produsul de construcție pe care îl comercializează este un sistem fabricat din componente, pe care îl asamblează în mod corespunzător, conform unor instrucțiuni precise indicate de furnizorul unui astfel de sistem sau de componente, care a testat deja una sau câteva dintre caracteristicile esențiale ale sistemului sau componentei respective, în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate relevante. Când aceste condiții sunt îndeplinite, fabricantul este îndreptățit să declare performanța corespunzătoare tuturor sau unora din rezultatele testării sistemului sau componentei care i-a fost furnizată.

Fabricantul poate utiliza rezultatele testării obținute de un alt fabricant sau furnizor de sistem doar după ce a obținut o autorizație de la acel fabricant sau furnizor de sistem , care este în continuare răspunzător de acuratețea, fiabilitatea și consecvența rezultatelor testării respective. Fabricantul continuă să fie răspunzător pentru conformitatea produsului cu toate performanțele declarate, în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate corespunzătoare. Fabricantul garantează că performanțele produsului nu sunt afectate în mod negativ într-o etapă ulterioară a procesului de fabricație sau de asamblare.

(2)    DTS-ul este verificat de un organism de certificare corespunzător, în sensul anexei VI, dacă produsul de construcție, menționat la alineatul (1), aparține unei familii de produse de construcție pentru care sistemul aplicabil evaluării și verificării constanței performanței este reprezentat ▐, astfel cum este menționat în anexa VI, de:

sistemul 1 + sau 1 pentru produsele care corespund articolului 26 alineatul (1) litera (a) (fără testare/fără testare suplimentară);

sistemul 1+, 1 sau 3 pentru produsele care corespund articolului 26 alineatul (1) litera (b) (același tip de produs);

sistemul 1+ sau 1 pentru produsele care corespund articolului 26 alineatul (1) litera (c) (propagare în cascadă).

(3)     Prezentul articol nu se aplică importatorilor care introduc un produs pe piață sub numele sau marca lor sau care modifică un produs de construcție deja introdus pe piață în așa fel încât conformitatea cu performanța declarată ar putea fi afectată, în sensul articolului 14.

Articolul 27 ║

Utilizarea documentației tehnice specifice de către microîntreprinderile care fabrică produse de construcție

(1)   Microîntreprinderile care fabrică produse de construcție pot înlocui sistemul aplicabil de evaluare a performanței declarate a produsului de construcție printr-o DTS. DTS demonstrează conformitatea produsului de construcție cu cerințelor aplicabile.

(2)   Dacă produsul de construcție menționat la alineatul (1) aparține unei familii de produse de construcție pentru care sistemul aplicabil evaluării și verificării constanței performanței este reprezentat de sistemul 1+ sau 1, astfel cum este menționat în anexa VI, DTS este verificată de un organism de certificare relevant, astfel cum este menționat în anexa VI.

(3)     DTS asigură un nivel echivalent de protecție a sănătății și de siguranță pentru persoane și pentru alte chestiuni de interes public. Fabricantul răspunde în continuare pentru conformitatea produsului cu caracteristicile menționate în declarația de performanță. Fabricantul furnizează informații privind utilizarea finală preconizată a produsului.

(4)     Până la …  (12) , Comisia întocmește un raport privind aplicarea prezentului articol, examinând, între altele, posibilitatea de extindere a aplicării sale în cazul altor întreprinderi, de adaptare la producția de serie mică sau de a-l abroga. Comisia prezintă acest raport Parlamentului European și Consiliului, alături de propuneri legislative, după caz.

(5)     Prezentul articol nu se aplică importatorilor care introduc un produs pe piață sub numele sau marca lor sau care modifică un produs de construcție deja introdus pe piață în așa fel încât conformitatea cu performanța declarată ar putea fi afectată, în sensul articolului 14.

Articolul 28 ║

Utilizarea documentației tehnice specifice pentru produse fabricate individual

(1)   Pentru un produs de construcție proiectat și fabricat printr-un proces de fabricare neindustrializat ca răspuns la o comandă specifică și instalat într-o singură lucrare identificată, fabricantul poate înlocui sistemul aplicabil de evaluare a performanței printr-o DTS care demonstrează conformitatea produsului respectiv cu cerințele aplicabile. DTS asigură un nivel echivalent de încredere și fiabilitate a performanței cu privire la cerințele fundamentale aplicabile lucrărilor.

(2)   Dacă produsul de construcție menționat la alineatul (1) aparține unei familii de produse de construcție pentru care sistemul aplicabil evaluării și verificării constanței performanței este reprezentat de sistemul 1+ sau 1, astfel cum este menționat în anexa VI, DTS este verificată de un organism de certificare relevant, astfel cum este menționat în anexa VI.

CAPITOLUL VII

Autoritățile de notificare și organismele notificate

Articolul 29 ║

Notificarea

Statele membre notifică Comisia și celelalte state membre referitor la organismele autorizate să îndeplinească sarcini în calitate de părți în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței în temeiul prezentului regulament.

Articolul 30

Autoritățile de notificare

(1)   Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de instituirea și efectuarea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor care necesită a fi autorizate în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în calitate de părți terțe în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței declarate în sensul prezentului regulament, precum și de monitorizarea organismelor notificate, inclusiv conformitatea cu dispozițiilor articolului 33.

(2)   În cazul în care notificarea se bazează pe un certificat de acreditare, statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către organismele naționale de acreditare în sensul și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(3)   În cazul în care autoritatea de notificare delegă, subcontractează sau încredințează într-un alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, organismul delegat sau împuternicit în vreun alt mod este o persoană juridică care se conformează cerințelor stabilite la articolul 33, cu toate modificările lor ulterioare. În plus, un astfel de organism dispune de înțelegeri destinate a compensa răspunderile care decurg din activitățile sale.

(4)   Autoritatea de notificare își asumă deplina responsabilitate față de sarcinile îndeplinite de organismele delegate sau împuternicite în vreun alt mod.

(5)     Autoritatea de notificare verifică realizarea în mod corespunzător a evaluărilor de conformitate, fără a impune sarcini inutile întreprinderilor și ținând în mod adecvat seama de dimensiunea întreprinderii, de caracteristicile specifice ale sectorului construcțiilor, de structura acestuia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză și de natura, volumul și periodicitatea procesului de fabricație.

Articolul 31

Cerințe referitoare la autoritățile de notificare

(1)   Autoritatea de notificare se stabilește astfel încât să nu existe niciun conflict de interese cu organismele notificate.

(2)   Autoritatea notificatoare este astfel organizată și administrată încât garantează obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

(3)   Autoritatea de notificare este astfel organizată încât fiecare decizie referitoare la notificarea organismului de evaluare a performanței este luată de persoane competente, diferite de cele care au efectuat evaluarea.

(4)   Autoritatea de notificare nu oferă sau prestează nicio activitate sau serviciu de consultanță efectuate în mod curent, pe baze comerciale sau de competitivitate, de către organismele notificate.

(5)   Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.

(6)   Autoritatea de notificare are la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.

Articolul 32

Obligația de a informa a autorităților de notificare

Statele membre informează Comisia și celelalte state membre despre procedurile lor naționale de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a performanței și de monitorizare a organismelor notificate, precum și despre orice modificări ale informațiilor respective.

Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Articolul 33 ║

Cerințe referitoare la organismele notificate

(1)   În scopul notificării, un organism de evaluare a performanței îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2) - (11).

(2)   Organismul de evaluare a performanței este înființat în baza legislației naționale și are personalitate juridică.

(3)   Organismul de evaluare a performanței este un organism terț, independent de organizația sau de produsul de construcție pe care îl evaluează.

Un organism care aparține unei asociații de firme sau federații profesionale care reprezintă întreprinderi implicate în proiectarea, fabricarea, aprovizionarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea produselor de construcție pe care le evaluează, poate fi considerat ca fiind un astfel de organism, cu condiția demonstrării independenței sale și absenței oricărui conflict de interese.

(4)   Organismul de evaluare a performanței, direcțiunea sa și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor care le revin în calitate de parte terță în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței declarate nu este reprezentat de proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau responsabilul cu întreținerea produselor de construcție pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre părțile respective. Aceasta nu împiedică utilizarea produselor evaluate care sunt necesare funcționării organismului notificat sau utilizarea produselor în scopuri personale.

Aceștia nu trebuie să devină direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construirea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea produselor de construcție respective, nici nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective. Ei nu se vor angaja în nicio activitate care poate fi în conflict cu independența, capacitatea lor de judecată sau integritatea lor în contextul activităților față de care au fost notificați.

Organismul notificat se asigură că activitățile filialelor sale sau ale subcontractanților săi nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale de evaluare și verificare.

(5)   Organismul notificat și personalul acestuia îndeplinesc, în condiții de transparență deplină față de fabricant, sarcinile care le revin în calitate de parte terță în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența capacitatea de judecată sau rezultatele activităților lor de evaluare și verificare, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.

(6)   Organismul notificat este capabil să îndeplinească toate sarcinile care îi revin în calitate de parte terță în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței încredințat unui astfel de organism în conformitate cu anexa VI și pentru care a fost notificat, fie că sarcinile respective sunt îndeplinite de însuși organismul notificat sau în numele său și sub responsabilitatea sa.

În orice moment, pentru fiecare sistem de evaluare și verificare a constanței performanței și pentru fiecare categorie de produse de construcție, caracteristici și sarcini pentru care este notificat, organismul notificat dispune de:

(a)

personal necesar, înzestrat cu cunoștințe tehnice și experiență suficientă și adecvată pentru a efectua sarcinile care îi revin în calitate de parte terță în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței;

(b)

descrieri de proceduri conform cărora se efectuează evaluarea performanței, garantând transparența și posibilitatea reproducerii acestor proceduri. El dispune de politici și proceduri adecvate care permit distincția între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și orice altă activitate;

(c)

proceduri necesare desfășurării activităților, ținând cont de dimensiunea, sectorul, structura întreprinderilor, gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză și de caracterul de masă sau de serie al procesului de producției.

El are mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile pentru care este notificat și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

(7)   Personalul responsabil de efectuarea activităților pentru care organismul a fost notificat dispune de următoarele:

(a)

instruire tehnică și profesională temeinică, care să acopere toate sarcinile care îi revin ca parte terță în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței declarate, în domeniul relevant pentru care organismul a fost notificat;

(b)

cunoaștere satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor și verificărilor pe care le efectuează și autoritate corespunzătoare în vederea efectuării unor astfel de activități;

(c)

cunoaștere și înțelegere adecvate a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante ale regulamentului;

(d)

abilitatea necesară pentru a întocmi certificate, evidențe și rapoarte, necesare pentru a demonstra că evaluările și verificările au fost efectuate.

(8)   Se garantează imparțialitatea organismului notificat, a conducerii sale și a personalului de evaluare al acestuia.

Remunerarea conducerii și a personalului de evaluare al organismului notificat nu depinde de numărul de evaluări efectuate sau de rezultatele acestor evaluări.

(9)   Organismul notificat încheie o asigurare de răspundere, cu excepția situațiilor în care răspunderea este asumată de stat, în conformitate cu legislația națională, altminteri însuși statul membru este direct responsabil de evaluarea și verificarea efectuată.

(10)   Personalul organismului notificat este obligat să păstreze secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în cursul îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul anexei V, excepție făcând relația cu autoritățile administrative competente ale statului membru în care sunt îndeplinite activitățile sale. Drepturile de autor sunt protejate.

(11)   Organismul notificat participă la, sau garantează că personalul său de evaluare este informat de, activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul prezentului regulament și aplică, sub forma unor directive generale, deciziile și documentele produse ca rezultat al activității grupului respectiv.

(12)     Organismele notificate oferă informații și servicii de consultare clienților, în interesul acestora.

Articolul 34

Prezumția de conformitate

În cazul în care un organism de evaluare a performanței poate demonstra conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți ale acestora, ale căror trimiteri au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acesta se conformează cerințelor prevăzute la articolul 33 în măsura în care standardele armonizate aplicabile acoperă aceste cerințe.

Articolul 35

Filiale și subcontractanți ai organismelor notificate

(1)   În cazul în care organismul notificat subcontractează sarcini specifice care sunt în legătură cu sarcinile care le revin în calitate de părți terțe în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței sau a recurs la serviciile unei filiale, el va garanta că subcontractantul sau filiala îndeplinesc cerințele menționate la articolul 33 și informează autoritatea de notificare.

(2)   Organismul notificat își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

(3)   Activitățile pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.

(4)   Organismul notificat păstrează la dispoziția autorităților naționale documentele relevante referitoare la evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și la activitățile îndeplinite de către subcontractant sau filială în temeiul anexei VI.

Articolul 36 ║

Testele martor

(1)   În cazul în care există justificare de natură tehnică, economică sau logistică, organismele notificate pot decide să efectueze testele menționate în anexa VI, sau aceste teste să fie efectuate sub supravegherea sa, fie în fabricile care utilizează echipamentele de testare ale laboratorului intern al fabricantului fie, cu consimțământul prealabil al fabricantului, într-un laborator privat sau public, utilizând echipamentele de testare ale laboratorului respectiv.

(2)   Înainte de efectuarea acestor teste, organismul notificat verifică dacă echipamentul de testare are un sistem de calibrare adecvat și dacă sistemul respectiv este funcțional.

Articolul 37 ║

Cererea de notificare

(1)   Un organism care necesită a fi autorizat pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin ca parte terță în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței prezintă o cerere de notificare autorității de notificare a statului membru în care este înființat.

(2)   Cererea este însoțită de o descriere a activităților de efectuat, a procedurilor de evaluare și verificare față de care organismul pretinde a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care acesta există, eliberat de autoritatea națională de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, care atestă că organismul îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 33.

(3)   În cazul în care organismul în cauză nu poate prezenta un certificat de acreditare, el prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea regulată a conformității cu cerințele prevăzute la articolul 33.

Articolul 38 ║

Procedura de notificare

(1)   Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele care au îndeplinit cerințele prevăzute la articolul 33.

(2)   Acestea notifică Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și administrat de Comisie.

În mod excepțional, pentru notificările orizontale menționate la alineatul (3) al doilea paragraf, pentru care instrumentul electronic adecvat nu este disponibil, se acceptă notificarea în scris.

(3)   Notificarea include detalii complete ale funcțiilor de efectuat, trimiterea la specificația tehnică armonizată relevantă și, pentru scopul sistemului menționat la punctul 1.4 din anexa VI, caracteristicile esențiale față de care organismul este competent.

Totuși, trimiterea la specificația tehnică armonizată relevantă nu este necesară în următoarele cazuri de caracteristici esențiale:

(a)

comportamentul la foc;

(b)

rezistența la foc;

(c)

performanța în condiții de foc;

(d)

absorbția zgomotului.

(4)   În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare, autoritatea de notificare pune la dispoziția Comisiei și a celorlaltor state membre toate documentele justificative care atestă competența organismului notificat și aranjamentele existente pentru a garanta că organismul va monitoriza regulat și va îndeplini în continuare cerințele menționate la articolul 33.

(5)   Organismul în cauză poate efectua activitățile unui organism notificat doar în cazul în care nu s-au formulat obiecții de către Comisie și de către alte state membre în termen de două săptămâni de la o notificare, în caz că este utilizat un certificat de acreditare și în termen de două luni de la o notificare, în caz că acreditarea nu este utilizată.

Numai un astfel de organism este considerat un organism notificat în sensul prezentului regulament.

(6)   Comisia și celelalte state membre sunt notificate cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.

Articolul 39 ║

Numerele de identificare și listele cu organisme notificate

(1)   Comisia atribuie un număr de identificare unui organism notificat.

Ea atribuie un singur număr de identificare, chiar și în cazul în care organismul este notificat în temeiul mai multor acte comunitare.

(2)   Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în baza prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate și activitățile pentru care au fost notificate.

Comisia asigură actualizarea acestei liste.

Articolul 40 ║

Modificările notificării

(1)   În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 33 sau că el nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea lipsei îndeplinirii cerințelor sau obligațiilor respective. Ea informează imediat Comisia și celelalte state membre.

(2)   În caz de retragere, restricționare sau suspendare a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru în cauză care a transmis notificarea adoptă măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele sunt fie prelucrate de un alt organism notificat fie, la cerere, sunt puse la dispoziția autorităților de notificare și de supraveghere a pieței responsabile.

Articolul 41 ║

Contestarea competenței organismelor notificate

(1)   Comisia investighează toate cazurile în care ea are dubii sau în care îi sunt supuse atenției dubii privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea continuă de către un organism notificat a cerințelor și responsabilităților care îi revin.

(2)   Statul membru care a transmis notificarea furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la baza notificării sau menținerii competenței organismului în cauză.

(3)   Comisia se asigură că toate informațiile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate în mod confidențial.

(4)   În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, ea informează statul membru care a transmis notificarea și îi solicită să adopte măsurile corective necesare, inclusiv, dacă este cazul, denotificarea.

Articolul 42

Obligații operaționale pentru organismele notificate

(1)   Organismele notificate îndeplinesc sarcini în calitate de părți terțe, în conformitate cu sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței prevăzute în anexa VI.

(2)   Evaluările și verificările constanței performanței se efectuează într-o manieră proporțională, evitând suprasolicitarea nejustificată a operatorilor economici. Organismele notificate își desfășoară activitățile ținând cont de dimensiunea, sectorul, structura întreprinderilor implicate, gradul de complexitate a tehnologiei utilizate de produsele de construcție și de caracterul de serie al producției.

Totuși, în desfășurarea acestor activități, organismele respectă gradul de rigoare pe care îl presupune produsul în temeiul prezentului regulament și rolul produsului în siguranța lucrărilor.

(3)   În cazul în care, în cursul activității de monitorizare având ca scop verificarea constanței performanțelor produsului fabricat, un organism notificat constată că un produs de construcție nu mai are aceeași performanță cu produsul-tip, el solicită fabricantului să adopte măsurile corective adecvate și, dacă e necesar, îi suspendă sau îi retrage certificatul.

(4)   În cazul în care nu sunt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.

Articolul 43

Obligația de a informa a organismelor notificate

(1)   Organismele notificate informează autoritatea de notificare:

(a)

despre orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor;

(b)

despre orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;

(c)

despre orice informație cu privire la evaluarea și verificarea constanței performanței activității efectuate pe care au primit-o de la autoritățile de supraveghere a pieței;

(d)

la cerere, despre sarcinile care le revin în calitate de parte terță, în conformitate cu sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței, efectuate în limitele în care au fost notificați și orice altă activitate efectuată, inclusiv activitățile transfrontaliere și cele de subcontractare.

(2)   Organismele notificate furnizează celorlaltor organisme notificate în temeiul prezentului Regulament, care îndeplinesc sarcini ce le revin în calitate de parte terță, în conformitate cu sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței și care se adresează acelorași produse de construcție, informații referitoare la chestiuni legate de rezultatele negative și, la cerere, de cele pozitive, ale acestor evaluări și verificări.

Articolul 44 ║

Schimbul de experiență

Comisia prevede organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.

Articolul 45 ║

Coordonarea organismelor notificate

Comisia se asigură de instituirea unor relații de coordonare și cooperare adecvate între organismele notificate în temeiul articolului 29 și de desfășurarea adecvată a acestor relații sub forma unor grupuri de organisme notificate la nivel sectorial și intersectorial.

Statele membre se asigură că organismele notificate de ele participă la activitatea grupurilor respective, direct sau prin reprezentanți desemnați.

CAPITOLUL VIII

Supravegherea pieței și procedurile referitoare la protecție

Articolul 46 ║

Procedura de tratare a produselor de construcție care prezintă un risc la nivel național

(1)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au acționat în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au motive suficiente să creadă că un produs de construcție nu atinge performanțele declarate și/sau reprezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte de interes public referitoare la protecție care cad sub incidența prezentului regulament, ele fac o evaluare produsului în cauză care să adreseze toate cerințele stabilite de prezentul regulament. Operatorii economici în cauză cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în orice modalitate se consideră a fi necesară.

În cazul în care, în cursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul de construcție nu respectă cerințele stabilite de prezentul regulament, ele solicită, fără întârziere, operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective necesare pentru ca produsul să fie în conformitate cu cerințele respective sau să retragă produsul de pe piață sau să îl returneze de la vânzare într-o perioadă pe atât de rezonabilă, concordantă cu natura riscului, pe cât ele o pot permite.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismele notificate relevante.

Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate anterior.

(2)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, acestea informează Comisia și celelalte state membre despre rezultatele evaluării și despre acțiunile pe care ele le-au solicitat a fi întreprinse de operatorul economic.

(3)   Operatorul economic se asigură că orice acțiuni corective sunt aplicate tuturor produsele de construcție în cauză pe care el le-a introdus pe piață, pe tot cuprinsul Comunității.

(4)   În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în decursul perioadei menționate la al doilea paragraf al alineatului (1), autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii necesare pentru a interzice sau restrânge accesul la produsul de construcție pe piața națională sau pentru a retrage produsul de construcție de pe piaa respectivă sau a-l returna de la vânzare.

Ele informează, fără întârziere, Comisia și celelalte state membre cu privire la astfel de măsuri.

(5)   Informațiile menționate la alineatul (4) prevăd toate detaliile disponibile, îndeosebi cele referitoare la datele necesare identificării produsului de construcție neconform, originea produsului de construcție, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și punctele de vedere formulate de operatorul economic în cauză. În mod particular, autoritățile de supraveghere a pieței indică dacă neconformitatea se datorează unuia din următoarele motive:

(a)

lipsa îndeplinirii de către produs a cerințelor referitoare la sănătate sau siguranța persoanelor sau la alte aspecte de interes public referitoare la protecție, stabilite de prezentul regulament;

(b)

lacunele specificațiilor tehnice armonizate sau ale DTS.

(6)   Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura, informează fără întârziere Comisia și celelalte state membre, cu privire la orice măsuri adoptate și la orice informații suplimentare referitoare la neconformitatea produsului de construcție în cauză aflat în jurisdicția lor și, în cazul unui dezacord referitor la măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor.

(7)   În cazul în care, în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primirea informației menționate la alineatul (4) nu a fost formulată nicio obiecție, fie de către un stat membru, fie de către Comisie, cu privire la o măsură provizorie adoptată de un stat membru referitor la produsul de construcție în cauză, măsura este considerată justificată.

(8)   Statele membre se asigură că măsurile restrictive adecvate referitoare la produsul de construcție în cauză, cum ar fi retragerea produsului de pe piață, se iau fără întârziere.

Articolul 47 ║

Procedura comunitară referitoare la protecție

(1)   În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 46 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri naționale adoptate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională este contrară legislației comunitare, Comisia începe, fără întârziere, consultările cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici respectivi și procedează la evaluarea măsurii naționale. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă o decizie, indicând dacă măsura este justificată sau nu.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora, precum și operatorului sau operatorilor economici relevanți.

(2)   Dacă măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că produsul de construcție neconform este retras de pe piețele lor. Statele membre informează Comisia cu privire la acest fapt. Dacă măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.

(3)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea produsului de construcție este atribuită unor lacune ale standardelor armonizate, astfel cum apar la articolul 46 alineatul (5) litera (b), Comisia informează organismul sau organismele de standardizare europene relevante și înaintează cazul comitetului permanent instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE. Comitetul respectiv se consultă cu organismele de standardizare europene relevante și își exprimă avizul fără întârziere.

În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea produsului de construcție este atribuită unor lacune ale DEE și DTS, astfel cum apar la articolul 46 alineatul (5) litera (b), Comisia adoptă măsurile adecvate.

Articolul 48 ║

Produsele de construcție conforme care prezintă totuși un risc pentru sănătate și siguranță

(1)   În cazul în care un stat membru, în urma desfășurării unei evaluări în temeiul articolului 46 alineatul (1), constată că, deși un produs de construcție este în conformitate cu prezentul regulament, el prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte de interes public referitoare la protecție, statul membru solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul de construcție în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă riscul respectiv sau pentru a retrage produsul de construcție de pe piață sau pentru a-l returna de la vânzare, într-o perioadă pe atât de rezonabilă, concordantă cu natura riscului, pe cât ele o pot permite.

(2)   Operatorul economic se asigură că orice acțiuni corective sunt aplicate tuturor produsele de construcție în cauză pe care el le-a pus la dispoziție pe piață, pe tot cuprinsul Comunității.

(3)   Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile furnizează toate detaliile disponibile, în special cele referitoare la datele necesare identificării produsului de construcție în cauză, originea și lanțul de aprovizionare referitor la produs, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.

(4)   Comisia începe, fără întârziere, consultarea cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți și procedează la evaluarea măsurii naționale. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia ia o decizie, indicând dacă măsura este sau nu justificată și, dacă este cazul, propune măsuri adecvate.

(5)   Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora, precum și operatorului sau operatorilor economici relevanți.

Articolul 49 ║

Neconformitatea formală

(1)   Fără a aduce atingere articolului 46, în cazul în care un stat membru constată unul din următoarele aspecte, acesta solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității în cauză:

(a)

marcajul CE este aplicat prin încălcarea articolului 7 sau a articolului 8;

(b)

marcajul CE nu a fost aplicat, în cazurile în care era necesar conform articolului 7 alineatul (1);

(c)

declarația de performanță nu a fost realizată, în cazurile în care era necesară conform articolului 4;

(d)

declarația de performanță nu a fost realizată în conformitate cu articolele 4, 5 și 6;

(e)

documentația tehnică este fie absentă, fie incompletă.

(2)   În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) persistă, statul membru ia toate măsurile necesare pentru a restricționa sau interzice accesul pe piață al produsului de construcție sau pentru a asigura că acesta este returnat de la vânzare sau retras de pe piață.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Articolul 50 ║

Modificarea anexelor

(1)   Comisia poate modifica anexele I – VI.

(2)   Măsurile respective ║ destinate să modifice elemente neesențiale din prezentul regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 51 alineatul (2).

Articolul 51 ║

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet, denumit Comitetul permanent pentru construcții.

(2)   Atunci când se face referire la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1) – (4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)     Statele membre garantează că membrii comitetului menționat la alineatul (1) sunt independenți de părțile implicate în evaluarea conformității produselor de construcție.

Articolul 52 ║

Abrogarea

(1)   Directiva 89/106/CEE se abrogă.

(2)   Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 53 ║

Dispoziții tranzitorii

(1)   Produsele de construcție care au fost introduse pe piață în conformitate cu Directiva 89/106/CEE înainte de 1 iulie 2011 se consideră conforme cu prezentul regulament.

(2)   Fabricanții și importatorii pot face o declarație de performanță pe baza unui certificat de conformitate sau pe baza unei declarații de conformitate, care a fost emisă înainte de 1 iulie 2011, în conformitate cu Directiva 89/106/CEE.

(3)   Ghidurile de aprobare tehnică europeană care au fost publicate înainte de 1 iulie 2011 în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/106/CEE , precum și interpretările comune ale procedurilor de evaluare a produselor de construcție adoptate de Organizația Europeană pentru Agremente Tehnice (EOTA) înainte de 1 iulie 2011 pe baza articolului 9 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE, pot fi utilizate ca DEE-uri. Atunci când Comisia consideră că s-a atins un nivel suficient de expertiză tehnică și științifică în ceea ce privește orientările europene de aprobare tehnică, aceasta încredințează organismelor europene de standardizare mandatul de a stabili un standard armonizat pe baza respectivelor orientări, în conformitate cu articolul 20 alineatul (4).

(4)   Fabricanții și importatorii pot utiliza aprobările tehnice europene emise în conformitate cu articolul 9 al Directivei 89/106/CEE înainte de 1 iulie 2011 ca evaluări tehnice europene, pe toată durata perioadei de validitate a aprobărilor respective.

Articolul 54 ║

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

║ Articolele 3 – 21, 26, 27, ║ 28, ║ 46 – 50, 52 și 53, precum și anexele I, II, III și VI se aplică începând cu data de 1 iulie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ║

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele


(1)  Avizul din 25 februarie 2009 (nepublicat încă în JO).

(2)  JO C ║

(3)  Poziția Parlamentului European din 24 aprilie 2009.

(4)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12. ║

(5)   JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

(6)   JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

(7)   JO C 91, 16.4.2003, p. 7. .

(8)   JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(9)   JO L 218, 13.8.2008, p. 21.

(10)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23 . ║

(11)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(12)   5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Vineri, 24 aprilie 2009
ANEXA I

Cerințe de bază pentru lucrări

Lucrările de construcții, atât în ansamblu cât și în părțile lor separate, trebuie să corespundă utilizării propuse , luând în considerare sănătatea și siguranța persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viață al lucrărilor .

În condițiile unei întrețineri normale, cerințele de bază pentru lucrări asigură o durată de utilizare rezonabilă din punct de vedere economic.

1.   REZISTENȚA MECANICĂ ȘI STABILITATEA

Lucrările de construcții trebuie proiectate și construite astfel încât sarcinile care pot fi exercitate asupra lor în timpul construirii și utilizării să nu ducă la niciunul din următoarele:

(a)

prăbușirea întregii lucrări sau a unei părți a acesteia;

(b)

deformări majore de o amploare inadmisibilă;

(c)

deteriorarea altor părți ale lucrării sau a instalațiilor sau a echipamentelor instalate ca urmare a unor deformări majore a scheletului de susținere;

(d)

deteriorare disproporționată față de evenimentul cauzator inițial.

2.   SIGURANȚA ÎN CAZ DE INCENDIU

Lucrările de construcții trebuie să fie proiectate și construite în așa fel încât, în caz de incendiu:

(a)

capacitatea portantă a construcției să poată fi asumată pe o perioadă determinată,

(b)

apariția și propagarea focului și a fumului în interiorul lucrărilor să fie limitate,

(c)

extinderea focului către lucrările de construcții învecinate să fie limitată,

(d)

să fie luată în considerare siguranța echipelor de salvare.

3.   IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările de construcții trebuie să fie astfel proiectate și construite încât să nu reprezinte o amenințare pentru igiena, sănătatea sau siguranța lucrătorilor, ocupanților și vecinilor de-a lungul întregului lor ciclu de viață, nici să exercite un impact exagerat de mare asupra calității mediului sau a climei pe întreaga lor durată de viață, în cursul construirii, utilizării, demolării, în special ca rezultat al oricărora din următoarele:

(a)

emanații de gaze toxice;

(b)

emisii de substanțe periculoase, de compuși organici volatili (COV), de gaze care produc efect de seră sau de particule periculoase în aerul din interior sau în atmosferă;

(c)

emisie de radiații periculoase;

(d)

scurgerea de substanțe periculoase în apa potabilă, apa freatică, apa marină sau în sol;

(e)

evacuarea improprie a apei reziduale, emisia de fum sau eliminarea improprie a reziduurilor solide sau lichide;

(f)

prezenței igrasiei în anumite părți ale lucrării sau pe suprafețe din interiorul lucrării.

4.   SIGURANȚA UTILIZĂRII

Lucrările de construcție trebuie proiectate și construite astfel încât să nu prezinte riscuri inacceptabile de accidente în cursul funcționării sau utilizării, cum ar fi prăbușiri, căderi, ciocniri, arsuri, electrocutări și leziuni cauzate de explozii.

5.   PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Lucrările de construcții trebuie proiectate și construite astfel încât zgomotul perceput de către ocupanți sau de către persoane aflate în apropiere să fie menținut la un nivel la care sănătatea lor să nu fie periclitată și să le permită să doarmă, să se odihnească și să lucreze în condiții satisfăcătoare.

6.   ECONOMIA DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ

Lucrările de construcții cu instalațiile lor de încălzire, răcire, iluminare și ventilare trebuie astfel proiectate și construite încât consumul de energie necesar funcționării să fie mic, ținând cont de condițiile locale de climă și de ocupanți. De asemenea, produsele de construcție trebuie să fie eficiente din punct de vedere energetic; acestea trebuie să utilizeze o cantitate cât se poate de mică de energie pe durata ciclului lor de viață.

7.   UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Lucrările de construcții trebuie astfel proiectate, construite și demolate încât utilizarea resurselor naturale să fie durabilă și să asigure cel puțin următoarele:

(a)

reciclabilitatea lucrărilor de construcții, a materialelor și părților componente, după demolare;

(b)

durabilitatea lucrărilor de construcții;

(c)

utilizarea la lucrările de construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

Vineri, 24 aprilie 2009
ANEXA II

Procedura de adoptare a documentației de evaluare europene și de emitere a evaluării tehnice europene pentru produsele de construcție care nu intră sau nu intră în totalitate în domeniul unui standard armonizat

1.

Organismul de evaluate tehnică (OET) efectuează evaluarea și emite evaluarea tehnică europeană (ETE) în domeniul de produse pentru care a fost desemnat.

Dispozițiile prezentei anexe referitoare la fabricanți se aplică și importatorilor.

2.

Elaborarea și adoptarea unui document de evaluare europeană se efectuează în conformitate cu punctele 2.1 – 2.11.

2.1.

În coordonare cu organismele de evaluare tehnică ale pieței de destinație alese, organismul de evaluare tehnică responsabil realizează evaluarea potrivit dispozițiilor celui de-al doilea contract și ale proiectului de program de lucru, emite evaluarea tehnică europeană corespunzătoare și o comunică Comisiei, precum și tuturor celorlalte OET-uri desemnate pentru aceeași gamă de produse în conformitate cu anexa V tabelul 1.

2.2.

OET-ul care primește o cerere de ETE (denumit în continuare „OET-ul responsabil”) pentru un produs de construcție informează organizația OET-urilor menționată la articolul 25 alineatul (1) și Comisia despre conținutul cererii și despre referirea la decizia Comisiei de evaluare și verificare a constanței performanței, pe care OET intenționează să o aplice acestui produs sau despre lipsa unei astfel de decizii din partea Comisiei.

2.3.

În acord cu celelalte OET-uri, OET-ul responsabil realizează evaluarea potrivit dispozițiilor celui de-al doilea contract și ale proiectului de program de lucru, emite evaluarea tehnică europeană corespunzătoare și o comunică Comisiei, precum și tuturor celorlalte OET-uri desemnate pentru aceeași gamă de produse în conformitate cu anexa V tabelul 1.

2.4.

OET-ul responsabil obține, în cooperare cu fabricantul, informațiile relevante despre produs și despre utilizarea sa propusă. OET-ul responsabil informează fabricantul dacă produsul face obiectul, integral sau parțial, unei alte specificații tehnice armonizate. OET-ul responsabil redactează apoi un proiect de prim contract care trebuie încheiat cu fabricantul, definind termenii elaborării programului lucrării.

2.5.

În termen de o lună de la încheierea primului contract, fabricantul trimite OET-ului responsabil un dosar tehnic descriind produsul, utilizarea propusă și detalii referitoare la controlul din fabrică al producției pe care îl aplică.

2.6.

În termen de o lună de la primirea dosarului tehnic, OET-ul responsabil pregătește și trimite fabricantului proiectul celui de-al doilea contract și proiectul de program al lucrării, conținând în detaliu toate aspectele și acțiunile pe care el le va întreprinde în vederea evaluării performanței caracteristicilor esențiale ale produsului în contextul utilizării sale propuse. Proiectul de program al lucrării include cel puțin următoarele părți:

(a)

partea 1: programul de evaluare indicând metodele de testare, metodele de calculare, metodele descriptive, parametri și toate celelalte mijloace, inclusiv criteriile de evaluare considerate potrivite pentru identificarea produsului, pentru evaluarea performanței caracteristicilor sale esențiale în contextul utilizării propuse și aspectele referitoare la durabilitate ale caracteristicilor esențiale;

(b)

partea 2: activitățile legate de inspecția inițială a fabricii în care este fabricat produsul care face obiectul cererii;

(c)

partea 3: locurile vor fi efectuate unde testele;

(d)

partea 4: timpul și costurile estimate.

2.7.

După încheierea celui de-al doilea contract între OET-ul responsabil și fabricant, conținând programul agreat al lucrării, OET-ul responsabil trimite partea 1 a programului lucrării împreună cu partea din dosarul tehnic care se referă la descrierea produsului și utilizarea sa propusă, tuturor celorlalte OET-uri desemnate pentru același domeniu de produse, menționat în tabelul 1 din anexa V. OET-urile respective se constituie într-un grup de lucru care este coordonat de OET-ul responsabil.

Fabricantul poate solicita audierea de către grupul de lucru susmenționat a unui expert științific independent la alegerea sa pentru a completa informațiile puse la dispoziția OET-urilor. Grupul de lucru este obligat să organizeze o astfel de audiere.

În decurs de două săptămâni de la primirea respectivelor documente de către toate OET-urile în cauză, grupul de lucru stabilește un proiect de DEE, care conține metodele de evaluare și criteriile de performanță ale caracteristicilor esențiale relevante, pe baza părții 1 a programului lucrării și pe baza contribuțiilor tehnice pertinente și justificate ale membrilor săi.

2.8.

Proiectul de DEE este comunicat apoi OET-ului responsabil, împreună cu partea relevantă din dosarul tehnic, care conține descrierea produsului și utilizarea sa propusă, către toate OET-urile.

În decurs de două săptămâni, aceste alte OET-uri comunică OET-ului responsabil informațiile relevante despre reglementările naționale referitoare la clădiri, precum și alte dispoziții legale sau administrative aplicabile produsului și utilizării sale propuse, după caz. OET-ul responsabil informează membrii grupului de lucru și fabricantul despre conținutul acestor contribuții.

2.9.

OET-ul responsabil include contribuțiile respective, după consultare cu grupul de lucru, în proiectul de DEE, pe care îl trimite organizației OET-urilor menționată la articolul 25 alineatul (1). După comunicarea proiectului de DEE final către fabricant, care are la dispoziție o săptămână să-și exprime opiniile, și după consultarea a cel puțin unei organizații profesionale desemnate de fabricant, în cazul în care acesta își exprimă dorința de a face acest lucru, organizația OET-urilor adoptă DEE ca document provizoriu. Organizația OET-urilor trimite fabricantului și Comisiei câte o copie a DEE provizorii adoptate. În cazul în care Comisia comunică organizației OET-urilor observațiile sale referitoare la DEE provizorie în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primire, aceasta va fi modificată în consecință de către organizația OET-urilor. După acest termen, OET-ul responsabil începe pregătirile pentru efectuarea evaluării.

2.10.

OET-ul responsabil efectuează evaluarea în conformitate cu dispozițiile DEE provizorii adoptate și, consecutiv, emite ETE corespunzătoare.

2.11.

De îndată ce OET-ul responsabil a emis prima ETE pe baza unei anumite DEE, această DEE va fi ajustată, dacă este cazul, de organizația OET-urilor pe baza unei propuneri din partea OET-ului responsabil. DEE finală este apoi adoptată de către organizația OET-urilor și trimisă Comisiei. Comisia publică trimiterea la DEE finală în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

3.

În cazul în care trimiterea la DEE finală a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pregătirile pentru ETE-uri pe baza oricăror cereri ulterioare, referitoare la produse de construcție cu caracteristici esențiale similare în contextul unei utilizări propuse, conform primei cereri, se efectuează în conformitate cu această DEE finală.

4.

Un reprezentant al Comisiei poate asista, ca observator, la toate întrunirile grupului de lucru menționat la punctul 2.7.

5.

Dacă nu există acord între toate OET-urile și fabricant asupra DEE, organizația OET-urilor prezintă această chestiune Comisiei în vederea unei rezolvări corespunzătoare.

Vineri, 24 aprilie 2009
ANEXA III

1.

Nr. … (cod unic de identificare al produsului)

2.

Numele sau marca de identificare și adresa (reprezentantului autorizat al) fabricantului:

3.

Această declarația de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului:

4.

Identificare produsului (permițând trasabilitatea) și menționarea utilizării generice prevăzute :

5.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 7.

6.

… (nume, numărul organismului notificat, dacă este relevant)

a efectuat … (descrierea intervenției)

și a emis … (certificatul de conformitate al produsului, certificatul de conformitate rezultat în urma controlului din fabrică al producției, rezultatele testelor – dacă este relevant):

în conformitate cu sistemul … [nr.] de evaluare și verificare a constanței performanței

7.

Declarația de performanță (listă, nivele sau clase și trimitere la specificația tehnică armonizată corespunzătoare/documentația tehnică specifică utilizată la evaluarea performanței caracteristicilor esențiale declarate)

Numele caracteristicilor esențiale declarate

Nivel sau clasă de performanță ale caracteristicilor esențiale declarate

Trimiterea la specificația tehnică armonizată / documentația tehnică specifică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat pentru și în numele: …

(locul și data emiterii)

(numele, funcția)(semnătura)

Vineri, 24 aprilie 2009
ANEXA IV

Substanțe periculoase care trebuie declarate în declarația de performanță

1.     Substanțe de cea mai mare îngrijorare

(a)

substanțele aflate pe lista substanțelor identificate în vederea unei eventuale includeri din REACH (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (1);

(b)

substanțele persistente, bioacumulabile sau toxice (PBT) în conformitate cu REACH (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006);

(c)

substanțele foarte persistente sau foarte bioacumulabile (vPvB) în conformitate cu REACH (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006);

(d)

substanțele cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere, de categoria 1 sau 2 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (2).

2.     Substanțe cu anumite clasificări

Substanțele care întrunesc criteriile de clasificare stabilite prin Directiva 67/548/CEE pentru următoarele categorii:

(a)

cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere de categoria 3;

(b)

substanțe caracterizate prin toxicitate cronică (R48);

(c)

substanțe periculoase pentru mediu cu posibile efecte pe termen lung (R50-53);

(d)

substanțe care diminuează stratul de ozon (R59);

(e)

substanțe care pot avea efecte de sensibilizare prin inhalare (R42);

(f)

substanțe care pot avea efecte de sensibilizare în urma contactului cu pielea (R43).

3.     Substanțele periculoase prioritare

Substanțele periculoase prioritare, enumerate în anexa X la Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (3) (directiva-cadru privind apa).


(1)   JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)   JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(3)   JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

Vineri, 24 aprilie 2010
ANEXA V

Domeniile de produse și cerințele pentru organismele de evaluare tehnică

Tabel 1 –   Domenii de produse

Codul domeniului

Domeniul produsului

Familii de produse de construcție

A

INGINERIE CIVILĂ

Geotextile și produse înrudite – Dispozitive circulante – Pardoseli, pavaje și finisaje pentru drumuri – Agregate – Produse de construcție pentru drumuri – Țevi, rezervoare și auxiliare care nu vin în contact cu apa, compatibile cu consumul uman – Suporturi pentru pardoseli inclusiv pardoseli suspendate cu pământ, drumuri sau alte zone de pasaj – Asfalt pentru straturi ultrafine – Produse destinate apelor reziduale – Kituri de protecție împotriva pietrelor – Kituri de aplicare a lichidelor destinate hidrofugării punții podurilor – Îmbinări expandabile pentru poduri rutiere

B

UNITĂȚI TOTAL/PARȚIAL PREFABRICATE PENTRU CONSTRUCȚII

Kituri de prefabricate din grinzi și bușteni pentru construcții – Kituri pentru construcții destinate păstrării la frig și kituri pentru învelirea construcțiilor destinate păstrării la frig – Unități din prefabricate pentru construcții – Kituri pentru grinzi din beton – Kituri pentru grinzi din metal

C

MATERIALE ȘI COMPONENTE PORTANTE

Produse de cherestea structurală și auxiliare – Ciment, var pentru construcții și alți lianți pe bază de apă – Oțel de ranforsare și pretensionare pentru beton – Produse metalice structurale și auxiliare – Produse pentru beton, mortar și tencuială – Sprijinitori structurali – Produse prefabricate din beton – Kituri de prefabricate pentru scări – Bârne și piloni ușori din material lemnos compozit – Kituri de posttensionare pentru structuri pretensionate – Bolțuri de ancorare

D

ACOPERIȘURI ȘI ÎNVELITORI PENTRU CONSTRUCȚII

Kituri de perdele pentru ziduri – Învelișuri pentru acoperișuri, iluminatoare pentru acoperișuri, ferestre pentru acoperișuri și produse auxiliare – Sticlă plană, sticlă profilată și produse din sticlă masivă – Uși și ferestre de interior și exterior, deschizători pentru acoperișuri și iluminatoare pentru poduri – Kituri de aplicare a lichidelor destinate hidrofugării acoperișurilor – Kituri pentru armături exterioare – Sisteme de izolare a structurilor de sticlă – Kituri pentru membrane flexibile fixate mecanic de hidrofugare a acoperișurilor – Panouri de învelire prefabricate portante pe bază de lemn și panouri autoportante ușoare din materiale compozite

E

COMPONENTE/KITURI DE INTERIOR/EXTERIOR PENTRU CLĂDIRI

Dispozitive sanitare – Panouri pe bază de lemn – Cărămizi și produse înrudite – Finisaje de interior și exterior pentru tavane – Produse din gips – Kituri de separare pentru interior – Kituri de învelire hidrofuge pentru pardoseli și pereți ale încăperilor supuse umezelii – Kituri de cofraje permanente neportante pe bază de cărămizi cu perforații sau de panouri din materiale izolante și/sau beton

F

ÎNCĂLZIRE/VENTILARE/IZOLARE

Șemineuri, hornuri și produse specifice – Dispozitive de încălzire pentru spații individuale – Produse de izolare termică – Kituri compozite pentru izolare termică externă – Kituri de izolare inversată a acoperișurilor – Învelitori

G

ETANȘORI/ADEZIVI DE FIXARE

Adezivi pentru construcții – Cuie pentru îmbinări structurale / Conectori – Plăci tridimensionale îmbinate în cuie – Bolțuri de ancorare / Șuruburi – Plăci de perete din oțel inoxidabil. – Jgheaburi cavitare – Fixatori pentru armături exterioare de perete și acoperișuri orizontale sau înclinate – Conectori pentru elemente de beton tip sandviș – Etanșori de gaz și apă pentru conducte de perete și pardosea – Kituri, profile și benzi de etanșare – Componente pentru îmbinare etanșă – Fixatori suspendați elastici – Bastoane de tensionare – Închizătoare într-un singur punct – Tratamente de învelire și impermeabilizare a suprafețelor – Închizătoare de aliniere pentru acoperișuri, pereți și pentru uzul la interior – Tratamente / produse de hidrofugare

H

PRODUSE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FOCULUI ȘI ÎNRUDITE

Alarme de incendiu, detectori de foc, instrumente fixe de luptă împotriva focului, produse de control al focului și fumului și de prevenire a exploziilor – Produse de stingere, etanșeizare sau protecție împotriva focului.

I

INSTALAȚII ELECTRICE

Orice produs de construcție destinat unei instalații electrice.

J

INSTALAȚII DE GAZ

Orice produs de construcție destinat unei instalații de gaz.

K

APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

Kit cuprinzând un sifon cu închidere parțială mecanică, montat într-un șanț fără sifon – Kit pentru acoperirea gurilor de vizitare cuprinzând un capac și inele suplimentare din plastic având diferite scopuri – Kituri de țevi pentru apă rece și caldă, inclusiv cele compatibile cu consumul uman – Sisteme de țevi pentru drenaj și canalizare cu sau fără presiune – Racorduri flexibile pentru canalizare gravitațională și sub presiune și țevi de drenaj – Toalete care generează compost


Tabel 2 –   Cerințe pentru organismele de evaluare tehnică

Competență

Descrierea competenței

Cerință

1.

Analiza riscurilor

Identificarea posibilelor riscuri și beneficii determinate de utilizarea produselor de construcție inovatoare în absența unor informații tehnice consacrate/solide referitoare la performanța lor atunci când sunt folosite la lucrări de construcții.

Un OET este independent față de părțile implicate și față de orice interese private.

În plus, un OET dispune de personal cu:

(a)

raționament tehnic întemeiat și obiectiv;

(b)

cunoștințe detaliate despre dispozițiile legale și despre alte cerințe în vigoare în statele membre, referitoare la domeniile de produse pentru care urmează a fi desemnat;

(c)

înțelegere de ansamblu a practicilor din construcții și cunoștințe tehnice detaliate, referitoare la domeniile de produse pentru care urmează a fi desemnat;

(d)

cunoștințe detaliate despre riscurile specifice implicate și despre aspectele tehnice ale procesului de construire;

(e)

cunoștințe detaliate despre standardele de armonizare existente și despre metodele de testare în domeniile de produse pentru care urmează a fi desemnat;

(f)

aptitudini lingvistice adecvate.

2.

Stabilirea criteriilor tehnice

Transformarea rezultatului analizei de risc în criteriu tehnic de evaluare a comportamentului și performanței produsului de construcție referitor la îndeplinirea cerințelor naționale aplicabile;

informațiile tehnice de care au nevoie cei care participă la procesul de construire ca potențiali utilizatori ai produselor de construcție (fabricanți, proiectanți, contractori, instalatori).

3.

Stabilirea metodelor de evaluare

Conceperea și validarea unor metode adecvate (teste sau calcule) de evaluare a performanței caracteristicilor esențiale ale produsului, ținând cont de nivelul actual de cunoaștere.

 

4.

Determinare controlului specific din fabrică al producției

Înțelegerea și evaluarea procesului de fabricare a unui produs specific în vederea identificării măsurilor adecvate care asigură constanța produsului de-a lungul respectivului proces de fabricare.

Un OET dispune de personal având cunoștințe adecvate despre relația dintre procesul de fabricare și caracteristicile produsului legate de controlul din fabrică al producției.

5.

Evaluarea produsului

Evaluarea performanței caracteristicilor esențiale ale produselor de construcție pe baza metodelor armonizate în funcție de criterii armonizate.

Pe lângă cerințele enumerate la punctele 1, 2 și 3, un OET dispune de acces la mijloacele și echipamentele necesare în vederea evaluării performanței caracteristicilor esențiale ale produselor de construcție în domeniile de produse pentru care urmează a fi desemnat.

6.

Administrare generală

Asigurarea consecvenței, fiabilității, obiectivității și trasabilității prin aplicarea constantă a metodelor de administrare adecvate.

Un OET dispune de:

(a)

un istoric cert de respectare a bunului comportament în administrare;

(b)

politică, cu procedurile de rigoare, de garantare a confidențialității informațiilor sensibile în interiorul OET-ului și față de toți partenerii săi;

(c)

un sistem de control al documentelor pentru a garanta înregistrarea, trasabilitatea, întreținerea și arhivarea tuturor documentelor relevante;

(d)

un mecanism de revizuire administrativă și audit intern pentru a garanta monitorizarea regulată a conformității cu metodele de administrare adecvate;

(e)

o procedură care permite tratarea cu obiectivitate a contestațiilor și plângerilor.

Vineri, 24 aprilie 2009
ANEXA VI

Evaluarea și verificarea constanței performanței

1.   SISTEME DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI

1.1.

Sistemul 1+: Declarația de performanță din partea fabricantului referitoare la caracteristicile esențiale ale produsului pe baza următoarelor elemente:

(a)

fabricantul efectuează:

(i)

controlul în fabrică al producției (CFP);

(ii)

testarea suplimentară a eșantioanelor recoltate în fabrică în conformitate cu un plan de testare prestabilit;

(b)

organismul notificat emite certificatul de conformitate al produsului pe baza:

(i)

determinării tipului de produs pe baza testării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării tipului, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;

(ii)

inspectării inițiale a fabricii și a CFP;

(iii)

supravegherii și evaluării continue a CFP;

(iv)

auditării-testării eșantioanelor recoltate în fabrică.

1.2.

Sistemul 1: Declarația de performanță din partea fabricantului referitoare la caracteristicile esențiale ale produsului pe baza următoarelor elemente:

(a)

fabricantul efectuează:

(i)

controlul producției în fabrică;

(ii)

testarea suplimentară a eșantioanelor recoltate în fabrică de către fabricant în conformitate cu un plan de testare prestabilit;

(b)

organismul notificat emite certificatul de conformitate al produsului pe baza:

(i)

determinării tipului de produs pe baza testării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării tipului, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;

(ii)

inspectării inițiale a fabricii și a CFP;

(iii)

supravegherii și evaluării continue a CFP.

1.3.

Sistemul 2+: Declarația de performanță din partea fabricantului referitoare la caracteristicile esențiale ale produsului pe baza următoarelor elemente:

(a)

fabricantul efectuează:

(i)

determinarea tipului de produs pe baza testării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării tipului, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;

(ii)

controlul producției în fabrică;

(iii)

testarea eșantioanelor recoltate în fabrică în conformitate cu un plan de testare prestabilit;

(b)

organismul notificat emite certificatul de conformitate al CFP pe baza:

(i)

inspectării inițiale a fabricii și a CFP;

(ii)

supravegherii și evaluării continue a CFP.

1.4.

Sistemul 3: Declarația de performanță din partea fabricantului referitoare la caracteristicile esențiale ale produsului pe baza următoarelor elemente:

(a)

fabricantul efectuează controlul în fabrică al producției;

(b)

organismul notificat efectuează determinarea tipului de produs pe baza testării de tip (pe baza eșantionării efectuate de fabricant), a calculării tipului, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;

1.5.

Sistemul 4: Declarația de performanță din partea fabricantului referitoare la caracteristicile esențiale ale produsului pe baza următoarelor elemente:

(a)

fabricantul:

(i)

efectuează determinarea tipului de produs pe baza testării de tip, a calculării tipului, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;

(ii)

efectuează controlul producției în fabrică;

(b)

nu îndeplinește nicio sarcină pentru organismul notificat.

2.   ORGANISMELE IMPLICATE ÎN EVALUAREA ȘI VERIFICAREA CONSTANȚEI PERFORMANȚEI

În ce privește funcția organismelor notificate implicate în evaluarea și verificarea constanței performanței produselor de construcție, se face distincție între:

(1)

organismul de certificare: un organism notificat, guvernamental sau non-guvernamental, având competența și responsabilitatea necesare pentru a efectua o certificare în conformitate cu norme procedurale și de administrare prestabilite;

(2)

organismul de inspecție: un organism notificat având nivelul de organizare, de dotare cu personal, de competență și de integritate necesare pentru a îndeplini, conform unor criterii specificate, următoarele funcții: evaluarea, recomandarea acceptării și auditarea în consecință a operațiunilor de control desfășurate de fabricanți, precum și selectarea și evaluarea produselor de construcție la nivelul fabricii, în conformitate cu criterii specifice;

(3)

laboratorul de testare: un laborator notificat care măsoară, examinează, testează, calibrează sau determină în orice alt mod caracteristicile sau performanțele materialelor sau produselor de construcție.


Top