Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Accesul online la patrimoniul cultural al Europei

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Accesul online la patrimoniul cultural al Europei

Această comunicare prezintă progresele realizate în dezvoltarea bibliotecii digitale europene Europeana, care va oferi publicului un punct comun de acces la patrimoniul cultural al Europei. Principalele aspecte tratate vizează digitalizarea, accesibilitatea online şi conservarea digitală a materialului cultural.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 11 august 2008 – Patrimoniul cultural al Europei la îndemână printr-un simplu clic: Progresele în domeniul digitalizării, al accesibilităţii online a materialului cultural şi al conservării digitale în UE [COM(2008) 513 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare defineşte progresele realizate până în prezent şi măsurile care trebuie luate în viitor pentru a dezvolta Europeana, biblioteca digitală europeană. Se pune un accent deosebit pe acţiunile desfăşurate de statele membre pentru punerea în aplicare a Recomandării 2006/585/CE a Comisiei din 24 august 2006 cu privire la digitalizarea şi accesibilitatea online a materialului cultural şi conservarea digitală, susţinută în Concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2008.

Europeana va fi un punct comun de acces la materialul european digitalizat. În 2007, dezvoltarea bibliotecii a cunoscut un nou avânt, în special prin crearea Fundaţiei pentru biblioteca digitală europeană, care reuneşte diferite sectoare culturale. Site-ul demonstrativ al Europeana a fost publicat în februarie 2008, lansarea prototipului fiind programată pentru luna noiembrie a aceluiaşi an. Se prevede trecerea de la prototip la un serviciu complet operaţional în termen de doi ani.

Printre problemele care mai trebuie rezolvate în dezvoltarea Europeana se numără:

 • încorporarea materialelor protejate de drepturi de autor;
 • asigurarea căutării şi regăsirii multilingve a datelor;
 • integrarea instrumentelor colaborative;
 • promovarea Europeana în rândul publicului larg.

Pe baza Recomandării menţionate mai sus, statele membre au realizat progrese în ceea ce priveşte următoarele:

 • digitalizarea – majoritatea statelor membre au întocmit prezentări generale ale activităţilor de digitalizare, precum şi strategii şi planuri de digitalizare. Totuşi, aceste prezentări generale nu sunt utilizate sistematic, iar strategiile şi planurile nu prezintă obiective cantitative clare. În cadrul acestor domenii sunt necesare eforturi suplimentare, precum şi în cel al planificării financiare. Deşi unele state membre au alocat resurse substanţiale pentru digitalizare, sunt necesare fonduri suplimentare. Aceste fonduri ar putea fi asigurate prin parteneriate public-privat sau prin sponsorizare privată. De asemenea, este esenţial să crească în continuare volumul de materiale digitalizate. În acest scop, numeroase state membre au înfiinţat centre de digitalizare;
 • accesibilitatea online – numeroase state membre au creat sau sunt în curs de a crea portaluri naţionale, care pot funcţiona ca mijloace de regrupare a conţinutului pentru Europeana. De asemenea, cele mai multe state membre lucrează la standardele care sunt esenţiale pentru a permite interoperabilitatea în Europa. Pentru a face posibilă disponibilitatea materialelor protejate de drepturi de autor, unele state membre au început să implice în activitatea lor titulari de conţinut privaţi. În ceea ce priveşte operele „orfane”, progresele par însă a fi limitate. În această privinţă, unele state membre şi-au exprimat dorinţa privind o soluţie la nivel european. Tot astfel, s-au realizat progrese foarte limitate în ceea ce priveşte acordarea drepturilor de digitalizare şi difuzare online a lucrărilor care nu se mai reeditează sau sunt epuizate, precum şi în ceea ce priveşte obstacolele în calea utilizării operelor care aparţin domeniului public. În special celui de al doilea aspect trebuie să i se acorde atenţie, deoarece este absolut necesar să se ofere în continuare acces la lucrările respective;
 • conservarea digitală – majoritatea statelor membre au început să formuleze strategii de conservare digitală, iar unele au elaborat deja planuri specifice de conservare; totuşi, controlul ulterior şi suportul financiar pentru acestea sunt în continuare limitate. Reproducerea în mai multe exemplare în scopul conservării este deja permisă în majoritatea statelor membre, iar celelalte state membre iau deja în calcul acţiunile legislative necesare în acest sens. Tot astfel, legislaţia referitoare la depozitul legal a fost deja actualizată în majoritatea statelor membre, dar există diferenţe substanţiale privind materialele vizate şi criteriile de depozit. Numeroase state membre au implementat, de asemenea, legi privind recoltarea de pe web de către anumite instituţii de cultură (de obicei, biblioteca naţională). În rest, accesul la materiale recoltate de pe web rămâne restricţionat datorită drepturilor de proprietate intelectuală şi datorită confidenţialităţii.

Deşi statele membre au realizat progrese considerabile privind punerea la dispoziţie online a informaţiilor culturale, sunt necesare acţiuni suplimentare, în special cu privire la:

 • finanţarea şi obiectivele cantitative ale digitalizării;
 • sprijinul pentru Europeana;
 • acţiunile legislative şi alte măsuri care să permită digitalizarea şi accesibilitatea operelor „orfane” şi a operelor nereeditate sau epuizate;
 • măsurile financiare şi organizatorice referitoare la conservarea digitală.

Grupul de experţi la înalt nivel privind bibliotecile digitale, înfiinţat în 2006, a oferit statelor membre asistenţă practică pentru punerea în aplicare a Recomandării de mai sus. Activitatea Grupului vizează în principal aspecte privind parteneriatele public-privat, informaţiile ştiinţifice şi drepturile de autor.

Pentru a dezvolta serviciile furnizate de Europeana, sunt necesare progrese în ceea ce priveşte aspectele tehnice, în special pentru obţinerea unor tehnici de digitalizare şi conservare mai ieftine şi de mai bună calitate. Comisia a sprijinit aceste progrese prin Programele-cadru pentru cercetare şi dezvoltare şi prin programul eContentplus . Comisia şi-a exprimat angajamentul de a oferi în continuare sprijin prin iniţiative de politică şi programe de finanţare pentru dezvoltarea proiectului Europeana şi a altor proiecte care îmbunătăţesc accesibilitatea şi conservarea materialului cultural digital.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – „Europeana – etapele următoare” [COM(2009) 440 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Această comunicare prezintă provocările viitoare în ceea ce priveşte implementarea proiectului Europeana.

Rezultatele proiectului Europeana sunt pozitive, în sensul că biblioteca oferă acces la peste 4,6 milioane de cărţi digitalizate, publicaţii, clipuri video, hărţi, fotografii şi documente şi primeşte contribuţii de la peste 1.000 de instituţii culturale.

Cu toate acestea, comunicarea observă o serie de probleme legate de:

 • un dezechilibru între statele membre în ceea ce priveşte furnizarea de material cultural. Franţa are o contribuţie de 47 % din totalul obiectelor digitalizate, în timp ce alte state membre, cum ar fi Polonia şi Ungaria, au contribuit în principal cu cărţi;
 • drepturile de autor, în sensul că lucrările recente se bucură de o protecţie care limitează accesul la ele, spre deosebire de lucrările dinainte de 1900. Este importantă stabilirea unei colaborări cu titularii de drepturi, pentru a îmbunătăţi accesul la lucrările protejate. O altă provocare constă în consecinţele juridice ale digitalizării;
 • finanţarea şi guvernarea Europeana.

Prin urmare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a le permite cetăţenilor să se bucure pe deplin de serviciile oferite de Europeana.

Concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2008 privind biblioteca digitală europeană Europeana [Jurnalul Oficial C 319 din 13.12.2008]. În concluziile sale, Consiliul Uniunii Europene s-a arătat satisfăcut de constituirea treptată a bibliotecii europene Europeana şi de angajarea statelor membre în cadrul acestui proiect. Pentru ca proiectul să aibă succes, Consiliul invită statele membre:

 • să îşi continue strategia de implementare a obiectivelor naţionale;
 • să promoveze sinergiile dintre ele în procesul de digitalizare şi de creştere a accesibilităţii online a materialului cultural;
 • să încorporeze material cultural digital în Europeana;
 • să faciliteze digitalizarea şi accesul online la operele „orfane”.

Comisia Europeană este invitată să încurajeze dezvoltarea proiectului Europeana şi să îl promoveze în Europa şi în lume, precum şi să încurajeze înfiinţarea de parteneriate public-privat pentru dezvoltarea acestuia.

See also

 • Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul iniţiativei „Biblioteci digitale” (DE) (EN) (FR) în cadrul portalului tematic „Societatea informaţională a Europei” al Comisiei Europene

Ultima actualizare: 19.11.2009

Top