Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Relațiile culturale internaționale – o strategie a UE

Go to the summaries’ table of contents

Relațiile culturale internaționale – o strategie a UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare comună [JOIN(2016) 29 final] – Strategia internațională de cooperare culturală

Articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI ȘI AL ARTICOLULUI 6 DIN TFUE?

 • Comunicarea propune o strategie pentru relații culturale internaționale mai eficiente (adică schimbul de idei, puncte de vedere și opinii între diferitele culturi) pentru a sprijini prioritatea Comisiei Europene de a transforma UE într-un participant cu o mai mare influență pe scena mondială, un partener internațional mai bun, cu un rol mai important în ceea ce privește creșterea economică durabilă.
 • Aceasta propune un model de cooperare culturală între țările UE, organizațiile culturale naționale și organismele private și publice care utilizează „diplomația culturală” pentru a promova o ordine globală bazată pe pace, statul de drept, libertatea de exprimare, înțelegerea reciprocă și respectarea drepturilor fundamentale.
 • Deși politica în domeniul culturii este în primul rând o chestiune a țărilor UE în sine, articolul 6 din TFUE prevede că UE poate juca un rol în sprijinirea, coordonarea și completarea activităților țărilor UE în domeniu.

ASPECTE-CHEIE

Cultura nu se referă numai la artă și literatură. Aceasta cuprinde o gamă largă de activități, de la dialogul intercultural* la turism, de la educație și cercetare la sectoarele creative, de la protejarea patrimoniului la promovarea industriilor creative și a noilor tehnologii, precum și de la artizanat la cooperarea pentru dezvoltare.

De asemenea, cultura joacă un rol important în politica externă a UE, în care cooperarea culturală contracarează stereotipurile și prejudecățile, iar dialogul poate preveni conflictele și favoriza reconcilierea. Aceasta ajută în a răspunde la provocările globale, cum ar fi integrarea refugiaților, combaterea radicalizării violente și protejarea patrimoniului cultural mondial.

Cultura poate fi, de asemenea, un instrument pentru a oferi beneficii sociale și economice importante, cum ar fi participarea cetățenilor și veniturile din turism, atât în interiorul, cât și în afara UE.

Strategia se dezvoltă și actualizează comunicările anterioare privind cultura și rolul UE în relațiile internaționale și rolul culturii în cooperarea pentru dezvoltare a UE și se axează pe consolidarea cooperării culturale în 3 domenii principale:

 • Susținerea dezvoltării sociale și economice durabile, prin consolidarea industriilor culturale și creative și sprijinirea rolului autorităților locale. Printre exemplele practice în acest sens se numără:
 • Promovarea relațiilor pașnice între comunități și popoare cu credințe religioase diverse. Dialogul poate contribui la promovarea unor societăți echitabile, pașnice și favorabile incluziunii, care respectă drepturile omului și țin cont de sensibilitățile locale, cu acțiuni adaptate la contexte și interese culturale specifice. Acestea cuprind:
 • Îmbunătățirea cooperării cu privire la patrimoniul cultural, prin promovarea cercetării, combaterea traficului ilicit de bunuri culturale și sprijinirea protejării siturilor de patrimoniu. Reabilitarea și promovarea patrimoniului cultural atrage turismul și sporește creșterea economică. Printre exemple se numără:
  • cercetarea în cadrul Orizont 2020 pentru a găsi noi modalități de conservare și gestionare a patrimoniului cultural amenințat de schimbările climatice, la care să poată participa țări din afara UE;
  • combaterea traficului de patrimoniu, inclusiv sprijinirea instruirii funcționarilor vamali la controalele la frontieră pentru a ajuta la detectarea timpurie a artefactelor furate;
  • colaborarea cu UNESCO pentru instituirea unui mecanism de reacție rapidă pentru protejarea siturilor de patrimoniu cultural. Fondul regional al UE ca răspuns la criza siriană va contribui, de asemenea, la conservarea patrimoniului cultural și la promovarea diversității culturale.

Cooperarea UE în domeniul culturii cuprinde atât țările UE, cât și țările în curs de dezvoltare și poate fi îmbunătățită prin:

 • punerea în comun a resurselor și colaborarea în țările terțe;
 • o mai bună cooperare cu institutele culturale naționale din cadrul UE;
 • intensificarea utilizării ambasadelor UE în țări din afara UE (delegații);
 • înființarea de case de cultură europene, menite să ofere servicii populației locale, să se implice în proiecte comune și să ofere burse și schimburi culturale și educaționale;
 • evenimente culturale comune ale UE;
 • concentrarea asupra partenerilor strategici internaționali;
 • schimburi de studenți, cercetători și absolvenți între țările UE și cele din afara UE.

Această strategie culturală poate fi promovată utilizând resursele existente, cum ar fi:

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Dialog intercultural: schimbul de idei, puncte de vedere și opinii între diferite culturi.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu: Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale [JOIN(2016) 29 final, 8.6.2016]

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea întâi – Principiile – Titlul I – Categorii și domenii de competențe ale Uniunii – Articolul 6 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 52-53)

DOCUMENTE CONEXE

Concluziile Consiliului privind cultura în relațiile externe ale UE, cu accent pe cultură în cooperarea pentru dezvoltare (JO C 417, 15.12.2015, pp. 41-43)

Concluzii ale Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, privind promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural în relațiile externe ale Uniunii Europene și ale statelor sale membre (JO C 320, 16.12.2008, pp. 10-12)

Data ultimei actualizări: 17.07.2017

Top