Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Abordări locale axate pe oameni referitoare la patrimoniul cultural al UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Abordări locale axate pe oameni referitoare la patrimoniul cultural al UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Concluziile Consiliului privind guvernanța participativă a patrimoniului cultural

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTOR CONCLUZII?

Concluziile evidențiază beneficiile implicării oamenilor și organizațiilor din diverse ramuri ale societății și ale guvernului în protejarea patrimoniului cultural*.

Acestea sugerează măsuri de îmbunătățire a situației curente.

ASPECTE-CHEIE

Printre beneficiile abordării participative se numără:

încurajarea participării democratice*, a sustenabilității* și a coeziunii sociale*;

sporirea responsabilității și a transparenței investițiilor din resurse publice, precum și consolidarea încrederii în deciziile politice;

reducerea riscului utilizării necorespunzătoare și sporirea beneficiilor sociale și economice prin creșterea sensibilizării;

susținerea lucrărilor culturale, artistice și creative contemporane care pot reprezenta patrimoniul cultural al viitorului.

Acțiuni la nivel național

Țările Uniunii Europene (UE) sunt invitate să ia mai multe măsuri, inclusiv:

dezvoltarea de structuri pentru guvernarea patrimoniului cultural care implică diferite părți ale societății și consolidarea legăturilor dintre diferitele niveluri de guvernare, de la local până la european;

promovarea participării persoanelor implicate sau afectate de politica privind patrimoniul cultural de-a lungul procesului decizional;

promovarea structurilor care pot pune în aplicare politicile privind patrimoniul cultural, care sunt benefice totodată diverselor sectoare, precum dezvoltarea economică locală și educația;

dezvoltarea unor conexiuni mai bune între strategiile pentru turismul durabil și sectoarele culturale și creative; și

utilizarea finanțării naționale și din partea UE pentru îndeplinirea acestor obiective.

Acțiuni la nivel național și la nivelul UE

Comisia și țările UE sunt invitate să ia măsuri în limita competențelor proprii, inclusiv:

să coopereze în aspectele legate de guvernanța participativă (adică implicarea cetățenilor) pentru a identifica și pentru a difuza cele mai bune practici (de exemplu, pentru dezvoltarea competențelor persoanelor implicate);

să utilizeze tehnologiile digitale pentru a garanta că toate grupurile sociale au acces și pot participa la guvernanța patrimoniului cultural;

să examineze rolul comunităților online în dezvoltarea și în punerea în aplicare a politicilor privind patrimoniul cultural, sprijinirea gestionării și a finanțării patrimoniului cultural;

să înregistreze progrese concrete pentru asigurarea viitorului pe termen lung al bibliotecii digitale Europeana și pentru facilitarea legăturii acesteia cu educația, cu turismul cultural și cu alte sectoare;

să acționeze pe baza Comunicării Comisiei intitulate „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” și să colaboreze la dezvoltarea unei strategii europene cuprinzătoare pentru patrimoniul cultural;

să coopereze mai bine cu organizații internaționale precum Consiliul Europei și UNESCO pentru a promova o abordare participativă.

Acțiuni la nivelul UE

Concluziile îndeamnă Comisia:

să promoveze cercetarea bazată pe elemente concrete cu privire la impactul abordărilor participative asupra politicilor privind patrimoniul cultural și asupra guvernanței acestuia pentru a crea strategii;

să continue discuțiile cu organizațiile neguvernamentale și cu grupurile de interese preocupate de patrimoniul cultural și să examineze ideea de a prezenta o propunere pentru un „An European al Patrimoniului Cultural” .

CONTEXT

Sprijinirea patrimoniului cultural

TERMENI-CHEIE

* Patrimoniu cultural: conform definiției UNESCO, acesta cuprinde:

patrimoniul cultural material:

mobil: picturi, sculpturi, monede, manuscrise;

imobil: monumente, situri arheologice etc.;

subacvatic: epave, ruine și orașe subacvatice;

patrimoniul cultural imaterial:

tradiții orale, arte ale spectacolului și ritualuri.

* Participare democratică: implicarea cetățenilor în îngrijirea patrimoniului lor cultural.

* Sustenabilitate: asigurarea conservării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare. Acesta este un mijloc de menținere a identității, a tradițiilor și a practicilor locale.

* Coeziune socială: patrimoniul cultural are un rol important în promovarea coeziunii sociale, adică un simț al comunității și voința oamenilor de a coopera unii cu alții în interesul bunului comun. Printre exemple se numără regenerarea zonelor neglijate ale orașelor, ceea ce poate crea locuri de muncă la nivel local și poate spori mândria oamenilor față de cartierul lor.

ACT

Concluziile Consiliului privind guvernanța participativă a patrimoniului cultural (JO C 463, 23.12.2014, pp. 1-3)

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european (COM(2014) 477 final, 22.7.2014)

Data ultimei actualizări: 16.11.2015

Top