Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0746

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/746 al Comisiei din 18 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește modificarea cererilor unice, a cererilor de plată și a controalelor

C/2018/2976

OJ L 125, 22.5.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/746/oj

22.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/746 AL COMISIEI

din 18 mai 2018

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește modificarea cererilor unice, a cererilor de plată și a controalelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 62 alineatul (2) primul paragraf literele (a) și (b) și articolul 78 primul paragraf literele (b) și (c),

întrucât:

(1)

Articolul 15 alineatul (2a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (2) stabilește termenul până la care beneficiarii își pot modifica cererile unice sau cererile de plată după notificarea rezultatelor controalelor preliminare. Pentru a se asigura beneficiarilor un tratament egal, este necesar să se asigure faptul că toți beneficiarii dispun întotdeauna de același număr de zile după termenul limită de notificare a rezultatelor controalelor preliminare pentru a-și modifica cererile unice sau cererile de plată.

(2)

Articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede că inspecțiile fizice pe teren sunt obligatorii ori de câte ori fotointerpretarea imaginilor aeriene sau din satelit nu oferă rezultate concludente cu privire la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau la dimensiunea corectă a suprafeței care face obiectul controalelor administrative sau la fața locului. Noile tehnologii, precum sistemele de aeronave fără pilot la bord, fotografiile cu etichetare geografică, receptoarele GNSS combinate cu EGNOS și Galileo, datele culese cu ajutorul sateliților Sentinel ai programului Copernicus și altele, furnizează date relevante referitoare la activitățile desfășurate pe suprafețele agricole. Cu scopul de a reduce sarcina controalelor pentru autoritățile competente și pentru beneficiari, în special numărul de inspecții fizice pe teren, și de a stimula utilizarea noilor tehnologii în cadrul sistemului integrat de administrare și control, este oportun să fie permis ca dovezile relevante colectate prin utilizarea unor astfel de tehnologii, precum și orice alt document justificativ să fie utilizate pentru verificarea conformității cu criteriile de eligibilitate, cu angajamentele sau cu alte obligații privind schema de ajutoare sau măsura de sprijin în cauză, precum și respectarea cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate. Dacă aceste dovezi nu duc la rezultate concludente, ar trebui să fie în continuare necesare inspecții fizice pe teren.

(3)

Folosind date de la EGNOS/Galileo, sateliții Sentinel ai programului Copernicus asigură date deschise gratuite, complete și relevante care permit monitorizarea tuturor zonelor agricole din statele membre. Este adecvat să se permită statelor membre sau regiunilor să utilizeze o metodă alternativă pentru efectuarea controalelor prin utilizarea sistematică a acestor date sau a unor date similare și prin prelucrarea lor automată, precum și urmărirea cazurilor în care prelucrarea automată a datelor duce la rezultate neconcludente, fără a compromite performanțele sistemului în ceea ce privește obținerea nivelului necesar de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor (denumită în continuare „monitorizare”). Prin urmare, ar trebui să se asigure un cadru juridic care să stabilească în ce condiții controalele prin monitorizare într-un stat membru sau într-o regiune pot înlocui controalele la fața locului pe suprafață.

(4)

Atunci când controalele prin monitorizare permit autorităților competente să concluzioneze dacă trebuie aplicată sancțiunea administrativă prevăzută la articolul 19a alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei (3), ar trebui să se prevadă că controlul la fața locului în conformitate cu articolul 33a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 nu este necesar.

(5)

Ținând seama de investiția inițială de care au nevoie autoritățile competente pentru a înlocui actualele controale la fața locului cu controale prin monitorizare, este necesar să se prevadă o anumită flexibilitate care să permită efectuarea de controale prin monitorizare numai pentru anumite scheme de ajutoare, măsuri de sprijin sau tipuri de operațiuni, precum și posibilitatea de introducere treptată a controalelor prin monitorizare pentru o anumită schemă de ajutor sau măsură de sprijin. Pe parcursul perioadei de introducere treptată, care ar trebui să fie limitată pentru a asigura un tratament egal al beneficiarilor, noile dispoziții ar trebui să asigure faptul că statele membre sau regiunile își extind în mod treptat utilizarea controalelor de monitorizare la toată zona acoperită de schema de ajutoare sau de măsura de sprijin. O astfel de abordare va permite statelor membre sau regiunilor să se pregătească pentru implementarea integrală a monitorizării și să îmbunătățească procedurile de urmărire și instrumentele informatice utilizate pentru analiza datelor. În cazul în care controalele prin monitorizare se limitează la zonele alese pe baza unor criterii clar definite, obiective și nediscriminatorii, toți beneficiarii din aceste zone ar trebui să facă obiectul unor controale prin monitorizare.

(6)

Este necesar să se stabilească o rată minimă de control pentru a se asigura că verificările privind respectarea condițiilor de eligibilitate, a cerințelor și a altor obligații sunt satisfăcătoare în situațiile în care datele furnizate de sateliții Sentinel ai programului Copernicus nu sunt relevante. Inspecțiile fizice pe teren ar trebui să fie necesare doar dacă dovezile colectate cu ajutorul noilor tehnologii, cum ar fi fotografiile cu etichetare geografică și sistemele de aeronave fără pilot la bord, sau documentele justificative relevante nu duc la un rezultat concludent sau dacă autoritățile competente anticipează că niciunul dintre aceste tipuri de probe nu va fi eficace pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate, a cerințelor și a altor obligații care nu pot fi monitorizate.

(7)

Rezultatele analizei automate a datelor de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau a unor date similare pot reprezenta un instrument de sprijinire a beneficiarilor în vederea respectării cerințelor. Alertele de avertizare cu privire la eventuale neconformități ar trebui comunicate beneficiarilor, iar autoritățile naționale ar trebui să aibă obligația de a crea instrumente adecvate în acest scop. Este adecvat să se prevadă faptul că comunicarea cu beneficiarii cu privire la aceste rezultate nu este considerată o notificare adresată beneficiarului cu privire la intenția autorității competente de a efectua un control la fața locului. De asemenea, beneficiarii ar trebui să aibă posibilitatea de a-și modifica cererile de ajutor sau cererile de plată pentru a-și corecta declarația privind utilizarea zonelor agricole, cu condiția respectării cerințelor în cauză. În plus, este oportun să se permită statelor membre să stabilească un termen până la care aceste modificări să poată fi acceptate.

(8)

Este necesar să se clarifice faptul că cererile sau solicitanții în privința cărora se constată că nu sunt admisibile, respectiv eligibili pentru plată în momentul controlului la fața locului nu ar trebui să facă parte din populația de control din care sunt selectate eșantioane pentru a îndeplini ratele minime de control. De asemenea, ar trebui să se prevadă că aceste cereri sau datele referitoare la acești solicitanți ar trebui să fie utilizate pentru controalele încrucișate, astfel încât să se detecteze cererile duble în rândul cererilor admisibile și informațiile relevante pentru actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole.

(9)

Pentru a clarifica domeniul de aplicare al controalelor la fața locului cu privire la obligația de reconversie în cazul nerespectării obligației privind suprafețele cu pășuni permanente sensibile din punctul de vedere al mediului, este necesar să se prevadă efectuarea controalelor la fața locului asupra parcelelor care trebuie reconvertite, astfel încât să se verifice dacă obligația de reconversie a fost respectată.

(10)

Pentru a permite statelor membre să își optimizeze selecția eșantionului, este oportun să se prevadă o mai mare flexibilitate în ceea ce privește selectarea eșantioanelor de control în conformitate cu articolele 30-33 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014. Metoda de selecție obligatorie ar trebui înlocuită cu principii generale privind modul în care pot fi combinate eșantioanele. În plus, pentru a obține o rată de eroare reprezentativă, ar trebui prevăzut un eșantion aleatoriu minim pentru fiecare dintre schemele de ajutor și măsurile de sprijin. În scopul menținerii abordării bazate pe riscuri pentru controalele privind plata de ecologizare, este adecvată definirea metodei de selecție pentru eșantioanele de control relevante.

(11)

Pentru a facilita punerea în aplicare a sistemului integrat și pentru a reduce timpul de efectuare a controalelor, ar trebui extinsă posibilitatea de a limita controalele privind măsurarea suprafețelor la un eșantion aleatoriu de 50 % din parcelele agricole declarate, pentru a include și controalele privind eligibilitatea.

(12)

În scopul monitorizării punerii în aplicare a controalelor prin monitorizare, ar trebui prevăzută o obligație de notificare pentru statele membre.

(13)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Pentru a permite statelor membre să utilizeze cât mai curând posibil noile tehnologii în sistemele lor integrate de administrare și control, noile norme privind cererile unice și cererile de plată și controalele ar trebui să se aplice începând cu anul de cerere 2018. Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru plăți directe și al Comitetului pentru dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat (1b):

„(1b)   În cazul în care se efectuează controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 40a, beneficiarii pot modifica cererea unică sau cererea de plată privind utilizarea parcelelor agricole individuale, cu condiția respectării cerințelor din cadrul schemelor de plată directă sau al măsurilor de dezvoltare rurală în cauză.”;

(b)

alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

„(2a)   Modificările realizate în urma controalelor preliminare în conformitate cu alineatul (1a) sunt notificate autorității competente în termen de nouă zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către beneficiar a rezultatelor controalelor preliminare menționate la articolul 11 alineatul (4).

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.”;

(c)

se introduce următorul alineat (2b):

„(2b)   Modificările efectuate în conformitate cu alineatul (1b) sunt notificate autorității competente până la data stabilită de către respectiva autoritate competentă. Data este de cel puțin 15 zile calendaristice înaintea datei la care urmează să fie efectuată către beneficiari plata primei tranșe sau plata în avans în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.”;

(d)

la alineatul (3) se adaugă al doilea paragraf, după cum urmează:

„În sensul primului paragraf, obligația prevăzută la articolul 40a alineatul (1) litera (d) nu este considerată o notificare adresată beneficiarului cu privire la intenția unei autorități competente de a efectua un control la fața locului.”

2.

La articolul 24, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Autoritatea competentă efectuează inspecții fizice pe teren în cazul în care fotointerpretarea ortoimaginilor prin satelit sau aeriene ori alte probe relevante, inclusiv dovezile furnizate de beneficiar la solicitarea autorității competente, nu oferă rezultate care să permită formularea unor concluzii definitive acceptabile pentru autoritatea competentă cu privire la eligibilitatea sau, dacă este cazul, dimensiunea corectă a suprafeței care face obiectul controalelor administrative sau la fața locului.”

3.

La articolul 29 alineatul (1) se adaugă al treilea paragraf, după cum urmează:

„Datele din cererile considerate inadmisibile pentru plată sau referitoare la solicitanții considerați neeligibili pentru plată, astfel cum se menționează la articolul 34 alineatul (1), se utilizează în sensul literelor (a), (c) și (e) de la primul paragraf al prezentului alineat.”

4.

La articolul 31 alineatul (1), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

100 % din totalul parcelelor în cazul cărora se aplică obligația de a reconverti suprafețe în suprafețe cu pășuni permanente în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014;”.

5.

La articolul 33a, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Monitorizarea la fața locului prevăzută la alineatul (1) nu este necesară în cazul în care supradeclararea identificată a dus la o actualizare a parcelelor de referință în cauză în sistemul de identificare a parcelelor agricole menționat la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 în anul în care a avut loc constatarea sau în cazul în care controalele prin monitorizare menționate la articolul 40a din prezentul regulament sunt efectuate pentru schema de ajutoare sau pentru măsura de sprijin în cauză în anul de cerere următor și permit autorității competente să stabilească dacă se aplică sancțiunea administrativă prevăzută la articolul 19a alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.”

6.

Articolul 34 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Cererile considerate inadmisibile pentru plată sau solicitanții considerați neeligibili pentru plată la momentul depunerii cererilor sau după efectuarea controalelor administrative sau a controalelor la fața locului nu sunt incluse, respectiv incluși în populația de control.

(2)   În sensul articolelor 30 și 31, selectarea eșantionului asigură faptul că:

(a)

se selectează aleatoriu între 1 % și 1,25 % din populația de control menționată la articolul 30 literele (a)-(f) și (h) și la articolul 31 alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e);

(b)

se selectează aleatoriu între 0,6 % și 0,75 % din populația de control menționată la articolul 31 alineatul (1) litera (b);

(c)

se selectează aleatoriu între 4 % și 5 % din populația de control menționată la articolul 31 alineatul (1) litera (h);

(d)

numărul rămas de beneficiari din eșantionul de control menționat la articolul 31 alineatul (1) literele (a)-(e) și (h) se selectează pe baza unei analize a riscurilor.

În sensul articolului 31, statele membre asigură reprezentativitatea eșantionului de control în ceea ce privește diferitele practici.

Beneficiarii suplimentari care urmează să fie supuși controalelor la fața locului în sensul articolului 31 alineatul (3) primul paragraf sunt selectați pe baza unei analize a riscurilor.

(3)   În sensul articolelor 32 și 33, se selectează aleatoriu între 20 % și 25 % din numărul minim de beneficiari care urmează să fie supuși controalelor la fața locului și, dacă se aplică articolul 32 alineatul (2a), 100 % din colective și între 20 % și 25 % din angajamentele care urmează să fie supuse controalelor la fața locului. Numărul rămas de beneficiari și de angajamente care urmează să fie supuse controalelor la fața locului se selectează pe baza unei analize a riscurilor.

În sensul articolelor 32 și 33, partea aleatorie a eșantionului poate să includă, de asemenea, fie beneficiarii care au fost deja selectați aleatoriu în conformitate cu alineatul (2) literele (a), (b) și (c), fie beneficiarii suplimentari care au fost selectați aleatoriu în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) al doilea paragraf, fie ambele tipuri de beneficiari. Numărul acestor beneficiari din eșantionul de control nu trebuie să depășească proporția lor în populația de control.

În sensul articolului 32, statele membre pot să selecteze, în urma unei analize a riscurilor, măsuri specifice de dezvoltare rurală care se aplică beneficiarilor.”;

(b)

se introduce următorul alineat (4a):

„(4a)   În sensul articolelor 30-33 și al articolului 40a alineatul (1) litera (c), același beneficiar poate fi utilizat pentru a respecta mai multe dintre ratele minime de control în cauză, cu condiția ca eficacitatea selecției eșantioanelor bazate pe riscuri care sunt necesare pentru acestea să nu fie afectată.

Controlul la fața locului privind beneficiarii selectați poate fi limitat la schema de ajutoare sau la măsura de dezvoltare rurală pentru care au fost selectați dacă ratele minime de control ale altor scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pentru care aceștia au depus cereri sunt deja respectate.”;

(c)

la alineatul (5), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

prin compararea rezultatelor în ceea ce privește diferența dintre suprafața declarată și suprafața determinată ale eșantionului bazat pe riscuri și selectat aleatoriu; sau prin compararea rezultatelor în ceea ce privește diferența dintre animalele declarate și animalele determinate ale eșantionului bazat pe riscuri și selectat aleatoriu;”.

7.

Articolul 38 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Controalele privind eligibilitatea și măsurarea suprafețelor reale ale parcelelor agricole în cadrul unui control la fața locului pot fi limitate la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de ajutor sau de plată în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață sau în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală. Atunci când acest control asupra eșantionului relevă orice neconformitate, se măsoară și se supun controalelor privind eligibilitatea toate parcelele agricole ori se extrapolează concluziile formulate în urma controlului asupra eșantionului.”;

(b)

la alineatul (7), cuvintele „articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 17 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014”;

(c)

la alineatul (8), cuvintele „două măsurări separate” se înlocuiesc cu cuvintele „măsurări separate”.

8.

La articolul 39, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Eligibilitatea parcelelor agricole se verifică prin orice mijloace adecvate, inclusiv prin dovezi furnizate de beneficiar la cererea autorității competente. Respectiva verificare include și o verificare a culturii, dacă este cazul. În acest scop, se solicită dovezi suplimentare, dacă este necesar.”

9.

La articolul 40, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

efectuează inspecții fizice pe teren în cazul tuturor parcelelor agricole pentru care fotointerpretarea sau alte dovezi relevante solicitate de autoritatea competentă nu permit autorității competente să verifice în mod satisfăcător exactitatea declarării suprafețelor;”.

10.

Se introduce următorul articol 40a:

„Articolul 40a

Controale prin monitorizare

(1)   Autoritățile competente pot efectua controale prin monitorizare. În cazul în care aleg să facă acest lucru, ele:

(a)

instituie o procedură de observare, de urmărire și de evaluare regulată și sistematică a tuturor criteriilor de eligibilitate, angajamentelor sau altor obligații care pot fi monitorizate cu ajutorul datelor obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau al altor date cu valoare cel puțin echivalentă, în decursul unei perioade de timp care să permită să se ajungă la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat;

(b)

realizează, atunci când este necesar, activități de urmărire adecvate pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat;

(c)

efectuează controale pentru 5 % dintre beneficiarii vizați de criteriile de eligibilitate, de angajamentele și de alte obligații care nu pot fi monitorizate cu ajutorul datelor de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau al altor date cu o valoare cel puțin echivalentă, dar care sunt relevante pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului. Între 1 % și 1,25 % dintre beneficiari sunt selectați aleatoriu. Restul beneficiarilor sunt selectați pe baza unei analize a riscurilor;

(d)

informează beneficiarii cu privire la decizia de a efectua controale prin monitorizare și instituie instrumente adecvate pentru a comunica cu beneficiarii cel puțin cu privire la alertele de avertizare și la dovezile solicitate în sensul literelor (b) și (c).

În sensul literelor (b) și (c), se efectuează inspecții fizice pe teren atunci când dovezile relevante, inclusiv dovezile furnizate de beneficiar la cererea autorității competente, nu permit să se ajungă la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinul solicitat. Inspecțiile fizice pe teren pot fi limitate la controale privind criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații care sunt relevante pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat.

(2)   În cazul în care autoritatea competentă efectuează controale prin monitorizare în conformitate cu alineatul (1), poate demonstra existența unor proceduri operaționale eficace care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 7, 17 și 29 din prezentul regulament și a dovedit calitatea sistemului de identificare a parcelelor agricole, evaluat în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014:

(a)

articolele 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, articolul 37 alineatele (2), (3) și (4) și articolele 38 și 40 din prezentul regulament nu se aplică;

(b)

verificarea conținutului de tetrahidrocanabinol din culturile de cânepă în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 639/2014 se efectuează pentru 30 % din suprafață sau pentru 20 % din suprafață în cazul în care statul membru dispune de un sistem de aprobare prealabilă în vigoare.

(3)   Autoritatea competentă poate decide să aplice controale prin monitorizare la nivelul fiecărei scheme de ajutor pe suprafață ori măsuri de sprijin sau al fiecărui tip de operațiune sau în cazul anumitor grupuri de beneficiari supuși controalelor la fața locului pentru plata de ecologizare, astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) literele (a)-(h).

În primii doi ani de aplicare, autoritatea competentă poate decide să efectueze controale prin monitorizare în cazul beneficiarilor unei scheme de ajutor sau măsuri de sprijin în zone alese pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. În astfel de cazuri, suprafețele supuse controalelor prin monitorizare în cel de-al doilea an de aplicare sunt mai mari decât în primul an de aplicare.

În cazul în care autoritatea competentă decide să efectueze controale în conformitate cu primul sau cu al doilea paragraf, alineatele (1) și (2) se aplică doar beneficiarilor care fac obiectul controalelor prin monitorizare.”

11.

Se introduce următorul articol 40b:

„Articolul 40b

Notificări

Până la data de 1 decembrie a anului calendaristic care precede anul calendaristic în care începe efectuarea controalelor prin monitorizare, statele membre notifică Comisiei decizia lor de a opta pentru controale prin monitorizare și indică schemele, măsurile sau tipurile de operațiuni și, dacă este cazul, suprafețele aferente acestor scheme sau măsuri care sunt supuse controalelor prin monitorizare, precum și criteriile utilizate la selectarea acestora.

Cu toate acestea, în cazul în care autoritatea competentă a decis să efectueze controale prin monitorizare începând cu anul de cerere 2018, notificarea se face în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

12.

Articolul 41 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă al doilea paragraf, după cum urmează:

„În cazul în care controalele prin monitorizare sunt efectuate în conformitate cu articolul 40a, literele (b)-(e) de la primul paragraf nu se aplică. Raportul de control indică rezultatele controalelor prin monitorizare la nivel de parcelă.”;

(b)

la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care controlul la fața locului este efectuat prin teledetecție în conformitate cu articolul 40 sau prin monitorizare în conformitate cu articolul 40a, statele membre pot decide să nu îi ofere beneficiarului posibilitatea de a semna raportul de control dacă în urma controlului prin teledetecție sau prin monitorizare nu s-a constatat nicio neconformitate. În cazul în care se constată o neconformitate în urma unor astfel de controale sau prin monitorizare, se acordă posibilitatea semnării raportului înainte ca autoritatea competentă să tragă concluziile pe baza constatărilor cu privire la orice reduceri, refuzuri, retrageri sau sancțiuni administrative rezultate.”

13.

La articolul 70, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Acolo unde este cazul, controalele la fața locului pot fi efectuate cu ajutorul tehnicilor de teledetecție sau prin utilizarea datelor obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau a altor date cu valoare cel puțin echivalentă.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității (JO L 181, 20.6.2014, p. 48).


Top