EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Regulamentul (UE) 2018/675 al Comisiei din 2 mai 2018 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 114/4


REGULAMENTUL (UE) 2018/675 AL COMISIEI

din 2 mai 2018

de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 68 alineatul (2) și articolul 131,

întrucât:

(1)

Rubricile 28, 29 și 30 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 interzic introducerea pe piață sau utilizarea în vederea comercializării către publicul larg a substanțelor care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), din categoria 1A sau 1B, sau a amestecurilor care conțin astfel de substanțe în concentrații specifice. Substanțele vizate sunt menționate în apendicele 1-6 la anexa respectivă.

(2)

Substanțele sunt clasificate ca CMR în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și sunt enumerate în partea 3 din anexa VI la regulamentul respectiv.

(3)

Întrucât apendicele 1-6 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 au fost actualizate pentru a reflecta noile clasificări ale substanțelor drept CMR în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, partea 3 din anexa VI la acesta din urmă a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2017/776 al Comisiei (3).

(4)

Regulamentul (UE) 2017/776 prevede, de asemenea, modificări la titlurile și la numerotarea din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, ceea ce necesită modificarea trimiterilor la regulamentul menționat din coloana 1 a rubricilor 28-30 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(5)

Substanța formaldehidă a fost clasificată drept cancerigenă de categoria 1B prin Regulamentul (UE) nr. 605/2014 al Comisiei (4); cu toate acestea, Comisia a ales să omită această substanță de la ultimul exercițiu de actualizare, în așteptarea rezultatelor unei examinări în curs privind toate utilizările sale, efectuată de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (5), în vederea unei posibile restricții specifice. În cadrul reuniunii de la 16 martie 2017 a comitetului instituit în temeiul articolului 133 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, majoritatea statelor membre și-au exprimat preferința de a include formaldehida la rubrica 28 din anexa XVII la REACH, fără a aduce atingere niciunei propuneri specifice ulterioare de a restricționa substanța, iar Comisia a fost de acord să facă acest lucru cu următoarea ocazie.

(6)

Dat fiind faptul că operatorii pot aplica clasificările armonizate stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 la o dată anterioară, aceștia ar trebui să aibă posibilitatea, în mod voluntar, de a aplica mai devreme dispozițiile prezentului regulament.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la 1 decembrie 2018, cu excepția faptului că, în măsura în care punctul 2 din anexă se aplică substanței „formaldehidă … %”, punctul respectiv se aplică de la data intrării în vigoare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2017/776 al Comisiei din 4 mai 2017 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 116, 5.5.2017, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 605/2014 al Comisiei din 5 iunie 2014 de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 167, 6.6.2014, p. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


ANEXĂ

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Coloana 1 de la rubricile 28-30 se înlocuiește cu următorul text:

„28.

Substanțe care sunt clasificate ca fiind cancerigene de categoria 1A sau 1B în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care sunt prezentate în lista din apendicele 1 sau, respectiv, din apendicele 2.

29.

Substanțe care sunt clasificate ca fiind mutagene pentru celulele germinative de categoria 1A sau 1B în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care sunt prezentate în lista din apendicele 3 sau, respectiv, din apendicele 4.

30.

Substanțe care sunt clasificate ca fiind toxice pentru reproducere de categoria 1A sau 1B în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care sunt prezentate în lista din apendicele 5 sau, respectiv, din apendicele 6.”

2.

În apendicele 2 se adaugă următoarele rubrici în tabel, în ordinea numerelor de index stabilite în acesta:

„metacrilat de 2,3-epoxipropil;

metacrilat de glicidil

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

carbonat de cadmiu

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

hidroxid de cadmiu; dihidroxid de cadmiu

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

nitrat de cadmiu; dinitrat de cadmiu

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehidă … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrachinonă

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′ -metilendimorfolină;

N,N′-metilenbismorfolină;

[formaldehidă eliberată din N,N′-metilenbismorfolină];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 3:2);

[formaldehidă eliberată din 3,3′-metilenbis[5-metiloxazolidină];

formaldehidă eliberată din oxazolidină];

[MBO]

612-290-00-1

 

produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 1:1);

[formaldehidă eliberată din α,α,α-trimetil-1,3,5-triazină-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanol];

[HPT]

612-291-00-7

 

metilhidrazină

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3.

În apendicele 4 se adaugă următoarele rubrici în tabel, în ordinea numerelor de index stabilite în acesta:

„carbonat de cadmiu

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

hidroxid de cadmiu; dihidroxid de cadmiu

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

nitrat de cadmiu; dinitrat de cadmiu

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4.

În apendicele 6 se adaugă următoarele rubrici în tabel, în ordinea numerelor de index stabilite în acesta:

„2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-onă

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

metacrilat de 2,3-epoxipropil;

metacrilat de glicidil

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

ciproconazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorfenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

dilaurat de dibutilstaniu; dibutil[bis(dodecanoiloxi)]stanan

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

acid nonadecafluorodecanoic; [1]

nonadecafluorodecanoat de amoniu; [2]

nonadecafluorodecanoat de sodiu [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol;

α-terț-butil-β-(4-clorofenoxi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

8-chinolinol;

8-hidroxichinolină

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiacloprid (ISO);

(Z)-3-(6-clor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamidă;

{(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianamidă

613-325-00-3

111988-49-9

 

carbetamidă (ISO);

(R)-1-(etilcarbamoil)etil carbanilat; (2R)-1-(etilamino)-1-oxopropan-2-il fenilcarbamat

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


Top