Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0673

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

OJ L 114I , 4.5.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/673/oj

4.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 114/1


REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/673 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 3 mai 2018

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 224,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Curții de Conturi (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește un statut juridic european specific de care pot beneficia partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora și prevede ca acestea să fie finanțate de la bugetul general al Uniunii Europene.

(2)

S-a constatat că este necesară modificarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 pentru o mai bună îndeplinire a obiectivului de a încuraja și sprijini partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora în efortul lor de a asigura o legătură puternică între societatea civilă europeană și instituțiile Uniunii, în special Parlamentul European.

(3)

În urma modificării Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (5) („Regulamentul financiar”), definiția punctului de contact național ar trebui să fie revizuită. Autoritățile competente din statele membre ar trebui să desemneze în mod specific o persoană sau mai multe persoane în scopul schimbului de informații în cadrul aplicării prezentului regulament. În acest scop, statele membre ar putea să aleagă dintre persoanele sau organismele deja desemnate pentru aspecte legate de sistemul de detectare timpurie și de excludere, creat și administrat de către Comisie pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii.

(4)

Este necesar să se asigure mai bine faptul că partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora au o adevărată dimensiune transnațională pentru a dobândi un statut juridic european specific prin înregistrare. Mai mult, pentru a se consolida legătura dintre activitatea politică de la nivel național și cea de la nivelul Uniunii și pentru a se evita situația în care același partid național creează în mod artificial mai multe partide politice europene cu tendințe politice similare sau identice, ar trebui ca membrii aceluiași partid politic național să nu fie luați în considerare pentru a stabili dacă diferitele alianțe politice îndeplinesc cerințele minime de reprezentare pentru ca aceste alianțe să fie înregistrate ca un partid european. Prin urmare, numai partidele politice, și nu persoanele fizice, ar trebui să fie luate în considerare în scopul îndeplinirii cerințelor minime de reprezentare menționate.

(5)

Partidelor politice europene și fundațiilor politice europene afiliate acestora ar trebui să li se dea posibilitatea să utilizeze o parte mai mare din creditele alocate pentru finanțarea lor din bugetul general al Uniunii Europene. Prin urmare, ar trebui majorat procentul maxim pe care contribuțiile financiare sau granturile de la bugetul general al Uniunii Europene îl pot reprezenta din cheltuielile rambursabile anuale indicate în bugetul unui partid politic european și din costurile eligibile suportate de o fundație politică europeană.

(6)

Din motive de transparență și pentru a spori controlul și răspunderea democratică a partidelor politice europene și legătura dintre societatea civilă europeană și instituțiile Uniunii, în special Parlamentul European, accesul la finanțare din bugetul general al Uniunii Europene ar trebui să fie condiționat de publicarea de către partidele membre din Uniune, în mod vizibil și ușor accesibil pentru utilizatori, a programului politic și a logoului partidului politic european în cauză. Ar trebui încurajată includerea de informații privind echilibrul de gen în raport cu fiecare dintre partidele membre ale partidelor politice europene.

(7)

Pentru ca alocarea resurselor din bugetul general al Uniunii Europene să fie mai proporțională și să reflecte în mod obiectiv sprijinul electoral efectiv acordat unui partid politic european, finanțarea partidelor politice europene și, prin extensie, a fundațiilor politice europene afiliate acestora, ar trebui să fie corelată mai strâns cu un nivel demonstrabil de sprijin electoral. Prin urmare, normele privind repartizarea fondurilor ar trebui să fie adaptate astfel încât să țină seama într-o mai mare măsură de numărul de membri aleși pe care fiecare partid politic european îi are în Parlamentul European.

(8)

În cazul în care, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor, un partid politic european sau o fundație politică europeană nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile necesare pentru înregistrare, ar trebui să se procedeze la radierea sa din registru.

(9)

Din motive de securitate juridică și de transparență, ar trebui să se prevadă în mod explicit că un partid politic european sau o fundație politică europeană poate fi radiat(ă) din registru într-un termen rezonabil, dacă partidul sau fundația a furnizat informații false sau incomplete pe baza cărora s-a luat decizia de înregistrare a partidului sau a fundației în cauză.

(10)

Ar trebui întărit nivelul de protecție a intereselor financiare ale Uniunii prin asigurarea recuperării efective, în cazurile de infracțiune, a finanțării de la bugetul general al Uniunii Europene prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit de la persoanele fizice responsabile pentru infracțiunea în cauză, luând în considerare, după caz, circumstanțele excepționale legate de persoanele fizice respective.

(11)

Pentru ca implicațiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014, astfel cum este modificat prin prezentul regulament, să poată fi evaluate pe baza unor dovezi substanțiale desprinse din aplicarea în practică a acestuia, data evaluării cuprinzătoare propusă ar trebui amânată. Această evaluare cuprinzătoare ar trebui să acorde o atenție deosebită implicațiilor Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament, pentru situația micilor partide politice europene și a fundațiilor politice europene afiliate acestora.

(12)

Noile cerințe privind publicarea programului politic și a logoului partidelor politice europene ar trebui să se aplice deja, în cea mai mare măsură posibilă, cererilor de finanțare pentru 2019, acesta fiind anul în care vor avea loc următoarele alegeri pentru Parlamentul European. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să prevadă măsuri tranzitorii.

(13)

Pentru a se garanta că modificările aduse Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014, introduse prin prezentul regulament, se aplică în timp util, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(14)

Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Considerentul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„(12)

Partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora, care doresc să obțină recunoașterea ca atare la nivelul Uniunii în virtutea deținerii statutului juridic european și să primească fonduri publice din bugetul general al Uniunii Europene, ar trebui să respecte anumite principii și să îndeplinească anumite condiții. În special, este necesar ca partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora să respecte, mai ales în programele și activitățile lor, valorile pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt formulate la articolul 2 din Tratatul UE, și anume respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.”

2.

Se introduce următorul considerent:

„(30a)

În conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului (*1), Parchetul European (EPPO) are competența de a investiga presupuse infracțiuni în contextul finanțării partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene care afectează interesele financiare ale Uniunii, în înțelesul Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului (*2). Obligația prevăzută la articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/1939 se aplică autorității.

(*1)  Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1)."

(*2)  Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).”"

3.

La articolul 2, punctul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„10.

«punct național de contact» înseamnă orice persoană sau persoane special desemnată(e) de către autoritățile competente din statele membre în scopul schimburilor de informații în aplicarea prezentului regulament;”.

4.

Articolul 3 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„partidele sale membre trebuie să fie reprezentate, în cel puțin un sfert din statele membre, de deputați în Parlamentul European sau de membri ai parlamentelor naționale, ai parlamentelor regionale ori ai adunărilor regionale; sau”;

(b)

se introduce următoarea literă:

„(ba)

partidele sale membre nu sunt membre ale unui alt partid politic european;”.

5.

La articolul 10 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Parlamentul European, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri motivate din partea unui grup de cetățeni, depuse conform dispozițiilor pertinente din Regulamentul său de procedură, Consiliul sau Comisia pot depune la Autoritate o cerere de verificare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și la articolul 3 alineatul (2) litera (c) de către un anumit partid politic european sau o anumită fundație politică europeană. În astfel de cazuri și în cazurile menționate la articolul 16 alineatul (3) litera (a), Autoritatea îi solicită Comitetului de personalități independente instituit în conformitate cu articolul 11 un aviz cu privire la situația respectivă. Comitetul își prezintă avizul în termen de două luni.”

6.

Articolul 17 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Contribuțiile financiare sau granturile de la bugetul general al Uniunii Europene nu depășesc 90 % din cheltuielile rambursabile anuale indicate în bugetul unui partid politic european și 95 % din costurile eligibile suportate de o fundație politică europeană. Partidele politice europene pot utiliza, în cursul unui exercițiu financiar ulterior datei la care a fost acordată, orice parte neutilizată din contribuția Uniunii alocată pentru acoperirea cheltuielilor rambursabile. Sumele neutilizate după respectivul exercițiu financiar se recuperează în conformitate cu Regulamentul financiar.”

7.

La articolul 18 se introduce următorul alineat:

„(2a)   Un partid politic european include în cererea sa dovezi pentru a demonstra că, de regulă, partidele sale membre din UE au publicat pe site-urile lor internet, într-un mod vizibil și ușor accesibil pentru utilizatori, pe parcursul celor 12 luni anterioare datei finale pentru depunerea cererii, programul politic și logoul partidului politic european.”

8.

Articolul 19 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Creditele respective puse la dispoziția partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene cărora li s-au atribuit contribuții sau subvenții în conformitate cu articolul 18 se alocă anual, pe baza următoarelor principii de repartizare:

10 % se repartizează între partidele politice europene beneficiare, în mod egal;

90 % se repartizează între partidele politice europene beneficiare, proporțional cu numărul lor de deputați aleși în Parlamentul European.

Aceeași cheie de repartizare se utilizează pentru a se atribui finanțare fundațiilor politice europene, în baza afilierii lor la un partid politic european.”

9.

Articolul 27 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

atunci când se stabilește, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 10 alineatele (2)-(5), că partidul sau fundația în cauză nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) sau (2);”;

(b)

se introduce următoarea literă:

„(ba)

atunci când decizia de înregistrare a partidului sau fundației în cauză se bazează pe informații incorecte sau înșelătoare, pentru care solicitantul este responsabil, sau dacă o astfel de decizie a fost obținută prin înșelăciune; sau”.

10.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 27a

Răspunderea persoanelor fizice

În cazul în care impune sancțiuni financiare în situațiile menționate la articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctul (v) sau (vi), autoritatea poate stabili, în scopul recuperării în temeiul articolului 30 alineatul (2), că o persoană fizică care este membru al organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al partidului politic european sau al fundației politice europene, sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în ceea ce privește partidul politic european sau fundația politică europeană poartă, de asemenea, răspunderea pentru infracțiune în următoarele cazuri:

(a)

în situația menționată la articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctul (v) în cazul în care s-a stabilit, în hotărârea menționată la dispoziția respectivă, că persoana fizică poartă, de asemenea, răspunderea pentru activitățile ilegale în cauză;

(b)

în situația menționată la articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctul (vi) în cazul în care persoana fizică poartă, de asemenea, răspunderea pentru comportamentul sau inexactitățile în cauză.”

11.

Articolul 30 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Un partid politic european sau o fundație politică europeană care a făcut obiectul unei sancțiuni pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 27 alineatul (1) și la articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctele (v) și (vi) nu mai respectă, din acest motiv, dispozițiile articolului 18 alineatul (2). În consecință, ordonatorul de credite al Parlamentului European reziliază acordul privind contribuția sau grantul ori decizia privind finanțarea din bugetul Uniunii primită în temeiul prezentului regulament și recuperează sumele plătite în mod necuvenit în baza acordului privind contribuția sau grantul ori în baza deciziei de finanțare, precum și orice fond al Uniunii necheltuit din anii precedenți. Ordonatorul de credite al Parlamentului European recuperează, de asemenea, sumele plătite în mod necuvenit, în baza unei decizii sau a unui acord privind contribuția sau grantul, de la persoana fizică în legătură cu care s-a luat o hotărâre în temeiul articolului 27a, luând în considerare, după caz, circumstanțele excepționale legate de persoana fizică respectivă.”;

(b)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul rezilierii, plățile din partea ordonatorului de credite al Parlamentului European se limitează la cheltuielile rambursabile suportate de partidul politic european sau la costurile eligibile suportate de fundația politică europeană până la momentul intrării în vigoare a deciziei de reziliere.”

12.

Articolul 32 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

o descriere a sprijinului tehnic acordat partidelor politice europene;”;

(b)

litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

„(j)

raportul de evaluare al Parlamentului European privind aplicarea prezentului regulament și activitățile finanțate menționat la articolul 38; și”;

(c)

se adaugă următoarea literă:

„(k)

o listă actualizată a deputaților în Parlamentul European care sunt membri ai unui partid politic european.”

13.

Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 34

Dreptul de a fi audiat

Înainte ca Autoritatea sau ordonatorul de credite al Parlamentului European să adopte o decizie care ar putea afecta în mod negativ drepturile unui partid politic european, ale unei fundații politice europene, ale unui solicitant astfel cum este menționat la articolul 8 sau ale unei persoane fizice astfel cum este menționată la articolul 27a, aceștia audiază reprezentanții partidului politic european, ai fundației politice europene sau ai solicitantului sau persoana fizică în cauză. Autoritatea sau Parlamentul European își expun în mod corespunzător motivele aflate la baza deciziei.”

14.

Articolul 38 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 38

Evaluare

Parlamentul European publică, până la 31 decembrie 2021 și la fiecare cinci ani după aceea, după consultarea Autorității, un raport privind aplicarea prezentului regulament și activitățile finanțate. În raport se arată, după caz, eventualele modificări care trebuie aduse statutului și sistemelor de finanțare.

Comisia prezintă, cel târziu la șase luni de la publicarea raportului de către Parlamentul European, un raport privind aplicarea prezentului regulament în care să acorde o atenție deosebită efectelor acestuia asupra situației micilor partide politice europene și a fundațiilor politice europene. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.”

15.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 40a

Dispoziție tranzitorie

(1)   Dispozițiile din prezentul regulament aplicabile înainte de 4 mai 2018 continuă să se aplice în ceea ce privește actele și angajamentele legate de finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene pentru exercițiul financiar 2018.

(2)   Prin derogare de la articolul 18 alineatul (2a), ordonatorul de credite al Parlamentului European, înainte de a decide cu privire la o cerere privind finanțarea pentru exercițiul financiar 2019, solicită dovezile menționate la articolul 18 alineatul (2a) numai pentru o perioadă începând cu 5 iulie 2018.

(3)   Partidele politice europene înregistrate înainte de 4 mai 2018 prezintă cel târziu până la 5 iulie 2018 documente care dovedesc că îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (ba).

(4)   Autoritatea radiază din registru partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora care nu reușesc să demonstreze, în termenul stabilit la alineatul (3), că îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (ba).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

L. PAVLOVA


(1)  JO C 129, 11.4.2018, p. 96.

(2)  JO C 18, 18.1.2018, p. 1.

(3)  Poziția Parlamentului European din 17 aprilie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 aprilie 2018.

(4)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


Top