Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0779

Regulamentul (UE) 2015/779 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, în ceea ce privește acordarea unei sume de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale sprijinite de Inițiativa „Locuri de Muncă pentru Tineri”

OJ L 126, 21.5.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/779/oj

21.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/779 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 mai 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, în ceea ce privește acordarea unei sume de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale sprijinite de Inițiativa „Locuri de Muncă pentru Tineri”

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 164,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Având în vedere nivelurile în continuare ridicate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniune, s-a instituit o Inițiativă „Locuri de Muncă pentru Tineri” (YEI) în scopul de a oferi sprijin tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează nicio formă de învățământ sau de pregătire profesională în regiunile cele mai afectate. Pentru a asigura o reacție rapidă de combatere a șomajului în rândul tinerilor, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilesc dispoziții pentru a permite o mobilizare mai rapidă a resurselor alocate YEI, dar și, printre altele, angajarea tuturor resurselor în primii doi ani ai perioadei de programare, posibilitatea de a adopta programe operaționale dedicate YEI înainte ca acordul de parteneriat, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, să fie transmis Comisiei, și eligibilitatea cheltuielilor suportate pentru operațiunile din cadrul YEI începând cu 1 septembrie 2013.

(2)

Constrângerile bugetare cu care se confruntă statele membre și indisponibilitatea finanțării în etapa inițială a perioadei de programare au cauzat întârzieri semnificative în punerea în aplicare a YEI. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 a stabilit nivelurile prefinanțării inițiale care trebuie plătite pentru a se asigura că statele membre dispun de mijloacele necesare pentru a oferi sprijin beneficiarilor încă de la începutul punerii în aplicare a programelor operaționale. Cu toate acestea, în contextul YEI, aceste sume sunt considerate insuficiente pentru a asigura necesarul de plăți către beneficiari în vederea executării operațiunilor.

(3)

În vederea soluționării constrângerilor bugetare cu care se confruntă statele membre în prima parte a perioadei de programare și ținând seama de nevoia urgentă de a rezolva problema șomajului în rândul tinerilor, dar și de particularitățile YEI, ar trebui să se prevadă dispoziții care să completeze Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pentru a majora nivelul prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de YEI în 2015. Pentru a se asigura că statele membre dispun de mijloace suficiente pentru a face plăți către beneficiarii responsabili de executarea operațiunilor care vizează șomajul în rândul tinerilor, o sumă de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale sprijinite de YEI ar trebui plătită în 2015, din alocarea specifică pentru YEI, în vederea completării sumelor de prefinanțare plătite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(4)

Pentru a se asigura că suma de prefinanțare inițială suplimentară este folosită pentru punerea în aplicare imediată a YEI, acestă sumă ar trebui să fie rambursată Comisiei în cazul în care contribuția Uniunii acordată în cadrul YEI nu se ridică la un nivel adecvat în ceea ce privește cererile de plată intermediară transmise Comisiei în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5)

Pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 se introduce următorul articol:

„Articolul 22a

Plata unei sume de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale sprijinite de YEI

(1)   În plus față de suma prefinanțării inițiale plătită în conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, se plătește în 2015, din alocarea specifică pentru YEI, o sumă de prefinanțare inițială suplimentară pentru toate programele operaționale sprijinite de YEI, indiferent de forma modalităților de programare în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament, astfel încât prefinanțarea inițială din alocarea specifică pentru YEI să fie majorată la 30 % (denumită în continuare «suma de prefinanțare inițială suplimentară»).

(2)   În scopul calculării sumei de prefinanțare inițială suplimentară, se scad sumele plătite programului operațional din alocarea specifică pentru YEI în conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)   Dacă până la 23 mai 2016, un stat membru nu transmit cereri de plată intermediară în care contribuția Uniunii acordată în cadrul YEI este egală cu cel puțin 50 % din valoarea sumei de prefinanțare inițială suplimentară, respectivul stat membru rambursează Comisiei suma totală a prefinanțării inițiale suplimentare plătite în conformitate cu alineatul (1). Contribuția din alocarea specifică pentru YEI la programul operațional în cauză nu este afectată de o astfel de rambursare.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 20 mai 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avizul din 18 martie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 19 mai 2015.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).


Top