EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0895

Regulamentul (UE) nr. 895/2014 al Comisiei din 14 august 2014 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice ( „REACH” ) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 244, 19.8.2014, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/895/oj

19.8.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/6


REGULAMENTUL (UE) NR. 895/2014 AL COMISIEI

din 14 august 2014

de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice („REACH”)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 58 și articolul 131,

întrucât:

(1)

Formaldehidele, produse de reacție oligomerică cu anilina (MDA tehnic) îndeplinesc criteriile de clasificare ca substanțe carcinogene (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv.

(2)

Acidul arsenic îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1A) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Substanța bis(2-metoxietil) eter (diglimă) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(4)

Substanța 1,2-dicloretan (EDC) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv.

(5)

Substanța 2,2′-diclor-4,4′-metilen-dianilină (MOCA) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv.

(6)

Substanța tri dicrom(cromat) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv.

(7)

Substanța cromat de stronțiu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv.

(8)

Substanța hidroxioctaoxodizincatdicromat de potasiu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1A) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv.

(9)

Substanța cromat hidroxid de zinc îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1A) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv.

(10)

Substanțele menționate mai sus au fost identificate și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În recomandarea sa din 17 ianuarie 2013 (3), Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) a acordat prioritate substanțelor susmenționate în vederea includerii în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu articolul 58 din regulamentul respectiv. Prin urmare, este oportun să se introducă substanțele menționate în anexa precizată mai sus.

(11)

Substanța N,N-dimetilacetamidă (DMAC) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv. Această substanță a fost, de asemenea, identificată și inclusă în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și i s-a acordat prioritate pentru includerea în anexa XIV la regulamentul menționat, conform recomandării agenției din 17 ianuarie 2013 în temeiul articolului 58 din regulamentul respectiv. DMAC are proprietăți intrinsece similare cu cele ale substanței N-metil-2-pirolidonă (NMP) și ambele substanțe pot fi considerate alternative potențiale pentru câteva dintre utilizărilor lor principale. În prezent, substanța chimică NMP face obiectul unei proceduri de restricționare în temeiul articolului 69 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Având în vedere similaritatea celor două substanțe, atât în ceea ce privește proprietățile intrinsece, cât și aplicațiile lor industriale, și pentru garantarea unei abordări consecvente a reglementării, Comisia consideră adecvată amânarea deciziei privind includerea DMAC în anexa XIV.

(12)

Este adecvat să se precizeze, în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, datele-limită pentru primirea de cereri și datele expirării menționate la punctele (i) și (ii) din articolul 58 alineatul (1) litera (c) din regulamentul susmenționat.

(13)

Recomandarea agenției din 17 ianuarie 2013 a identificat datele menționate în articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 până la care trebuie să se primească cereri în cazul în care solicitantul dorește să continue utilizarea unei anumite substanțe sau introducerea sa pe piață pentru anumite utilizări, pentru fiecare dintre substanțele incluse în anexa la prezentul regulament. Aceste date au fost stabilite pe baza timpului necesar estimat pentru pregătirea unei cereri de autorizare, ținându-se cont de informațiile disponibile cu privire la diferitele substanțe și de informațiile primite în timpul consultării publice desfășurate în conformitate cu articolul 58 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Capacitatea agenției de a prelucra cererile în termenele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 a fost, de asemenea, luată în considerare, astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(14)

În ceea ce privește substanțele tri dicrom(cromat), cromat de stronțiu, hidroxioctaoxodizincatdicromat de potasiu și cromat hidroxid de zinc, care sunt toate compuși ai cromului (VI), agenția a propus ca ultima dată pentru depunerea cererilor să fie stabilită la 24 de luni după intrarea în vigoare a prezentului regulament. Cu toate acestea, Comisia consideră că data-limită pentru primirea de cereri ar trebui stabilită la 35 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru a respecta abordarea adoptată pentru ceilalți șapte compuși ai cromului VI deja incluși în listă ca intrările nr. 16-22 din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(15)

Pentru fiecare dintre substanțele enumerate în anexa la prezentul regulament, data menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui să fie stabilită la 18 luni de la data menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din regulamentul menționat mai sus.

(16)

Articolul 58 alineatul (1) litera (e) coroborat cu articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 prevede posibilitatea exceptării unor utilizări sau a unor categorii de utilizări în cazurile în care există o legislație specifică a Uniunii care impune cerințe minime referitoare la protecția sănătății umane sau a mediului și care garantează un control adecvat al riscurilor. În conformitate cu informațiile disponibile în prezent, nu este necesară acordarea unor exceptări pe baza acestor dispoziții.

(17)

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu este necesară stabilirea unor exceptări pentru activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese.

(18)

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu este necesară stabilirea unor termene de revizuire a anumitor utilizări.

(19)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(20)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf


ANEXĂ

În tabelul din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, se adaugă următoarele intrări:

Intrare nr.

Substanța

Proprietate (proprietăți) intrinsecă(e) menționată(e) la articolul 57

Dispoziții tranzitorii

Utilizări (categorii de utilizări) exceptate

Perioade de reexaminare

Data limită de introducere a cererii (1)

Data expirării (2)

„23.

Formaldehide, produse de reacție oligomerică cu anilina (MDA tehnic)

Nr. CE: 500-036-1

Nr. CAS: 25214-70-4

Carcinogenă

(categoria 1B)

22 februarie 2016

22 august 2017

24.

Acid arsenic

Nr. CE: 231-901-9

Nr. CAS: 7778-39-4

Carcinogenă

(categoria 1A)

22 februarie 2016

22 august 2017

25.

Bis(2-metoxietil) eter (diglimă)

Nr. CE: 203-924-4

Nr. CAS: 111-96-6

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

22 februarie 2016

22 august 2017

26.

1,2-dicloretan (EDC)

Nr. CE: 203-458-1

Nr. CAS: 107-06-2

Carcinogenă

(categoria 1B)

22 mai 2016

22 noiembrie 2017

27.

2,2′-diclor-4,4′-metilen-dianilină (MOCA)

Nr. CE: 202-918-9

Nr. CAS: 101-14-4

Carcinogenă

(categoria 1B)

22 mai 2016

22 noiembrie 2017

28.

Tri dicrom(cromat)

Nr. CE: 246-356-2

Nr. CAS: 24613-89-6

Carcinogenă

(categoria 1B)

22 iulie 2017

22 ianuarie 2019

29.

Cromat de stronțiu

Nr. CE: 232-142-6

Nr. CAS: 7789-06-2

Carcinogenă

(categoria 1B)

22 iulie 2017

22 ianuarie 2019

30.

Hidroxioctaoxodizincatdicromat de potasiu

Nr. CE: 234-329-8

Nr. CAS: 11103-86-9

Carcinogenă

(categoria 1A)

22 iulie 2017

22 ianuarie 2019

31.

Cromat hidroxid de zinc

Nr. CE: 256-418-0

Nr. CAS: 49663-84-5

Carcinogenă

(categoria 1A)

22 iulie 2017

22 ianuarie 2019

—”


(1)  Data menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)  Data menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.


Top