Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0288

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire a normelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime cu privire la modelul pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană

OJ L 87, 22.3.2014, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/288/oj

22.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 288/2014 AL COMISIEI

din 25 februarie 2014

de stabilire a normelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime cu privire la modelul pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană

COMISIA EUROPEANĂ,

Având în vedere Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 96 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (2), în special articolul 8 alineatul (11),

După consultarea Comitetului de coordonare a fondurilor de investiții și structurale europene instituit prin articolul 150 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,

întrucât:

(1)

este necesar să se stabilească două modele, unul pentru programele operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă și unul pentru programele de cooperare în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană. Fiecare model va stabili condiții uniforme pentru prezentarea informațiilor în fiecare secțiune din programele operaționale sau de cooperare. Aceasta lucru este necesar pentru a se asigura faptul că informațiile sunt consecvente, comparabile și, dacă este necesar, că pot fi agregate.

(2)

Dispozițiile din prezentul regulament sunt strâns legate, deoarece acestea se referă la dispoziții privind conținutul programelor în cadrul politicii de coeziune. Pentru a asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp și pentru a facilita o imagine cuprinzătoare și accesul compact al tuturor rezidenților din Uniune la acestea, este de dorit să se includă dispoziții privind stabilirea modelelor pentru programele din cadrul politicii de coeziune care urmează a fi stabilite prin acte de punere în aplicare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și de Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 într-un singur regulament.

(3)

Modelele vor constitui baza dezvoltării sistemului de schimb electronic de date menționat la articolul 74 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în ceea ce privește conținutul și prezentarea programelor operaționale și a programelor de cooperare. Prin urmare, acestea ar trebui să stabilească modul în care datele cu privire la programele operaționale și la programele de cooperare vor fi introduse în sistemul de schimb electronic de date. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să afecteze prezentarea finală a programelor operaționale și a programelor de cooperare, inclusiv configurația textului și a tabelelor, deoarece sistemul de schimb electronic de date trebuie să permită structurarea și prezentarea în mod diferit a datelor care au fost introduse în respectivul sistem.

(4)

Modelul pentru programele operaționale ar trebui să corespundă structurii programului operațional stabilită la articolul 96 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, iar modelul pentru programele de cooperare ar trebui să corespundă structurii stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013. Pentru a asigura condiții uniforme de introducere a datelor, modelele ar trebui să stabilească caracteristicile tehnice ale fiecărui domeniu al sistemului electronic de schimb de informații. Pe lângă informațiile structurate, modelele ar trebui să asigure opțiunea prezentării informațiilor nestructurate sub formă de anexe obligatorii sau neobligatorii. Pentru astfel de anexe nu este necesar să se menționeze caracteristicile tehnice.

(5)

Pentru a asigura aplicarea corectă a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013, modelele ar trebui să identifice informațiile care se supun unei decizii de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a programului. În plus, modelul pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă ar trebui să identifice, de asemenea, elementele care pot fi prezentate exclusiv în Acordul de parteneriat, în conformitate cu articolul 96 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(6)

Este, de asemenea, necesar să se precizeze secțiunile modelului pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă care nu ar trebui să fie completate de către statele membre în cazul în care programele operaționale sunt rezervate exclusiv asistenței tehnice sau Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, astfel cum se menționează la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Deoarece cerințele privind conținutul pentru programele operaționale dedicate garanției comune nereduse și instrumentelor financiare de securitizare în favoarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (4) și puse în aplicare de către Banca Europeană de Investiții reprezintă un subset de cerințe privind conținutul altor programe în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă, este necesar să se identifice domeniile din respectivul model care ar trebui incluse în aceste programe specializate.

(7)

Pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

1.   Modelul pentru pregătirea programelor operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă este stabilit în anexa I la prezentul regulament.

2.   Modelul pentru pregătirea programelor de cooperare în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană este stabilit în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 259.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).

(4)  Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).


ANEXA I

MODEL PENTRU PROGRAME OPERAȚIONALE ÎN TEMEIUL OBIECTIVULUI PRIVIND INVESTIȚIILE PENTRU CREȘTERE ȘI LOCURI DE MUNCĂ

ICC (instrument de convergență și competitivitate)

<0.1 type=„S” maxlength=„15” input=„S”“SME”>  (1)

Titlul

<0.2 type=„S” maxlength=„255” input=„M” „SME”>

Versiunea

<0.3 type=„N” input=„G” „SME ”>

Primul an

<0.4 type=„N” maxlength=„4” input=„M” „SME”>

Ultimul an

<0.5 type=„N” maxlength=„4” input=„M” „SME”>

Eligibil de la

<0.6 type=„D” input=„G” „SME”>

Eligibil până la

<0.7 type=„D” input=„G” „SME“>

Numărul deciziei CE

<0.8 type=„S” input=„G” „SME”>

Data deciziei CE

<0.9 type=„D” input=„G” „SME”>

Numărul deciziei de modificare a statului membru

<0.10 type=„S” maxlength=„20” input=„M” „SME”>

Data deciziei de modificare a statului membru

<0.11 type=„D” input=„M” „SME”>

Data intrării în vigoare a deciziei de modificare a statului membru

<0.12 type=„D” input=„M” „SME”>

Regiunile NUTS (nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică) acoperite de programul operațional

<0.12 type=„S” input=„S“ „SME“>

SECȚIUNEA 1

STRATEGIA PENTRU CONTRIBUȚIA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL LA STRATEGIA UNIUNII PENTRU O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII ȘI REALIZAREA COEZIUNII ECONOMICE, SOCIALE ȘI TERITORIALE

[Referință: Articolul 27 alineatul (1) și articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului] (2)

1.1.   Strategia pentru contribuția programului operațional la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale

1.1.1.

Descrierea modului în care programul contribuie la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și pentru realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale.

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

O justificare pentru alegerea obiectivelor tematice, a priorităților de investiții aferente și a alocărilor financiare, ținând seama de acordul de parteneriat, pe baza identificării necesităților regionale și, după caz, naționale, inclusiv necesitatea de abordare a dificultăților identificate în recomandările specifice corespunzătoare adresate fiecărei țări, adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE, precum și recomandările corespunzătoare ale Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, ținând seama de evaluarea ex ante.

Tabelul 1

Justificare pentru selectarea obiectivelor tematice și a priorităților de investiții

Obiectiv tematic selectat

Prioritatea de investiții selectată

Justificarea selectării

<1.1.2 type=„S” input=„S” PA=Y TA=”NA”>

<1.1.3 type=„S” input=„S” PA=Y TA=”NA”>

<1.1.4 type=„S” maxlength=„1000” input=„M” PA=Y TA=”NA”>

 

 

 

1.2.   Justificarea alocării financiare

Justificarea alocării financiare (sprijinul din partea Uniunii) pentru fiecare obiectiv tematic și, după caz, pentru fiecare prioritate de investiții, în conformitate cu cerințele de concentrare tematică, luând în considerare evaluarea ex-ante.

<1.2.1 type=„S” maxlength=„7000” input=„M” PA=Y TA=”NA”>

Tabelul 2

Imagine de ansamblu asupra strategiei de investiții a programului operațional

Axa prioritară

Fondul (FEDR (3), Fondul de coeziune, FSE (4) sau YEI) (5)

Sprijinul din partea Uniunii (6)

(EUR)

Proporția sprijinului total al Uniunii pentru programul operațional (7)

Obiectiv tematic (8)

Priorități de investiții (9)

Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții

Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

<1.2.1 type=„S” input=„G”>

<1.2.2 type=„S” input=„G”>

<1.2.3 type=„N” input=„G”>

<1.2.4 type=„P” input=„G”>

<1.2.5 type=„S” input=„G”>

<1.2.6 type=„S” input=„G”>

<1.2.7 type=„S” input=„G”>

<1.2.8 type=„S” input=„G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 2

AXELE PRIORITARE

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

2.A   O descriere a axelor prioritare, altele decât asistența tehnică

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

2.A.1    Axa prioritară (se repetă pentru fiecare axă prioritară)

ID-ul axei prioritare

<2A.1 type=„N” input=„G”“SME» >

Denumirea axei prioritare

<2A.2 type=„S” maxlength=„500” input=„M”“SME” >


Întreaga axă prioritară se va implementa exclusiv prin instrumente financiare

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

Întreaga axă prioritară se va implementa exclusiv prin instrumente financiare stabilite la nivelul Uniunii

<2A.4 type=„C” input=„M”“SME” >

Întreaga axă prioritară se va implementa prin dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

<2A.5 type=„C” input=„M”>

În ceea ce privește FSE: Întreaga axă prioritară este dedicată inovării sociale sau cooperării transnaționale sau ambelor

<2A.6 type=„C” input=„M”>

2.A.2    Justificarea stabilirii unei axe prioritare care acoperă mai mult de o categorie de regiune, obiectiv tematic sau Fond (dacă este cazul)

[Referință: Articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

<2A.0 type=„S” maxlength=„3500” input=„M”>

2.A.3    Fondul, categoria de regiune și baza de calcul pentru sprijinul Uniunii

(Se repetă pentru fiecare combinație în cadrul unei axe prioritare)

Fond

<2A.7 type=„S” input=„S”“SME” >

Categorie de regiune

<2A.8 type=„S” input=„S”“SME “>

Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile sau al cheltuielilor publice eligibile)

<2A.9 type=„S” input=„S”“SME” >

Categorie de regiune pentru regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate (dacă este cazul)

<2A.9 type=„S” input=„S” >

2.A.4    Prioritate de investiții

(Se repetă pentru fiecare prioritate de investiții în cadrul unei axe prioritare)

Prioritate de investiții

<2A.10 type=„S” input=„S”“SME” >

2.A.5    Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții și rezultate preconizate

(Se repetă pentru fiecare obiectiv specific acoperit de prioritatea de investiții)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

ID

<2A.1.1 type=„N” input=„G” „SME”>

Obiectiv Specific

<2A.1.2 type=„S” maxlength=„500” input=„M” „SME”>

Rezultatele pe care statul membru caută să le obțină prin sprijinul din partea Uniunii

<2A.1.3 type=„S” maxlength=„3500” input=„M“ „SME“>


Tabelul 3

Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul de coeziune)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

ID

Indicator

Unitate de măsură

Categoria regiunii (dacă este relevantă)

Valoarea de referință

Anul de referință

Valoarea-țintă (10) (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

<2A.1.4 type=„S” maxlength=„5” input=„M”“SME” >

<2A.1.5 type=„S” maxlength=„255” input=„M”“SME” >

<2A.1.6 type=„S” input=„M” „SME”>

<2A.1.7 type=„S” input=„S”“SME” >

Cantitativă <2A.1.8 type=„N” input=„M”“SME” >

Calitativă <2A.1.8 type=„S” maxlength=„100” input=„M”“SME”

<2A.1.9 type=„N” input=„M” „SME”>

Cantitativă <2A.1.10 type=„N” input=„M”>

Calitativă <2A.1.10 type=„S” maxlength=„100” input=„M”“SME” >

<2A.1.11 type=„S” maxlength=„200” input=„M”“SME”>

<2A.1.12 type=„S” maxlength=„100” input=„M”“SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 4

Indicatorii de rezultat comuni pentru care a fost stabilită o valoare-țintă și indicatorii de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific (pe prioritate de investiții și categorie de regiune) (pentru FSE)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

ID

Indicator

Categorie de regiune

Unitatea de măsură a indicatorului

Indicatorul de rezultat comun utilizat ca bază pentru stabilirea obiectivului

Valoarea de referință

Unitatea de măsură pentru nivelul de referință și obiectiv

Anul de referință

Valoarea-țintă (11) (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

B

F

T

B

F

T

Specific programului <2A.1.21 type=„S” maxlength=„5” input=„M”>

Comun <2A.1.13 type=„S” input=„S”>

Specific programului <2A.1.14 type=„S” maxlength=„255” input=„M”>

Comun <2A.1.14 type=„S” input=„S”>

<2A.1.15 type=„S” input=„S”>

Specific programului <2A.1.16 type=„S” input=„M”>

Comun <2A.1.16 type=„S” input=„S”>

Specific programului <2A.1.17 type=„S” input=„M”>

Comun <2A.1.17 type=„S” input=„S”>

Indicatori comuni de rezultat <2A.1.18 type=„S” input=„S”>

Cantitativ <2A.1.19 type=„S” input=„M”>

Comun <2A.1.19 type=„S” input=„G”>

<2A.1.20 type=„N” input=„M”>

Cantitativ <2A.1.21 type=„N” input=„M”>

Calitativ <2A.1.21 type=„S” maxlength=„100” input=„M”>

<2A.1.22 type=„S” maxlength=„200” input=„M”>

<2A.1.23 type=„S” maxlength=„100” input=„M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 4a

Indicatori de rezultat pentru YEI și indicatori de rezultat specifici programului

(pe axă prioritară sau parte a unei axe prioritare)

(Referință: Articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (12))

ID

Indicator

Unitatea de măsură a indicatorului

Indicatorul de rezultat comun utilizat ca bază pentru stabilirea obiectivului

Valoarea de referință

Unitatea de măsură pentru nivelul de referință și obiectiv

Anul de referință

Valoarea-țintă (13) (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

B

F

T

B

F

T

Specific programului <2A.1.24 type=„S” maxlength=„5” input=„M”>

Comun <2A.1.24 type=„S” input=„S”>

Specific programului <2A.1.25 type=„S” maxlength=„255” input=„M”>

Comun <2A.1.25 type=„S” input=„S”>

Specific programului <2A.1.26 type=„S” input=„M”>

Comun <2A.1.26 type=„S” input=„S”>

Specific programului <2A.1.27 type=„S” input=„M”>

Comun <2A.1.27 type=„S” input=„S”>

Indicatori comuni de realizare <2A.1.28 type=„S” input=„S”>

Cantitativ <2A.1.29 type=„S” input=„M”>

Comun <2A.1.29 type=„S” input=„G”>

<2A.1.30 type=„N” input=„M”>

Cantitativ <2A.1.31 type=„N” input=„M”>

Calitativ <2A.1.31 type=„S” maxlength=„100” input=„M”>

<2A.1.32 type=„S” maxlength=„200” input=„M”>

<2A.1.33 type=„S” maxlength=„100” input=„M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6    Acțiunea care urmează să fie sprijinită în cadrul priorității de investiții

(pe prioritate de investiții)

2.A.6.1   Descrierea tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile preconizate la obiectivele specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice vizate și a tipurilor de beneficiari

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Prioritate de investiții

<2A.2.1.1 type=„S” input=„S”>

<2A.2.1.2 type=„S” maxlength=„17500” input=„M”>

2.A.6.2   Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Prioritate de investiții

<2A.2.2.1 type=„S” input=„S”>

<2A.2.2.2 type=„S” maxlength=„5000” input=„M”>

2.A.6.3   Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Prioritate de investiții

<2A.2.3.1 type=„S” input=„S”>

Utilizarea planificată a instrumentelor financiare

<2A.2.3.2 type=„C” input=„M”>

<2A.2.3.3 type=„S” maxlength=„7000” input=„M”>

2.A.6.4   Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Prioritate de investiții

<2A.2.4.1 type=„S” input=„S”>

<2A.2.4.2 type=„S” maxlength=„3500” input=„M”>

2.A.6.5   Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie de regiune

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 5

Indicatori de realizare comuni și specifici programului

(pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FSE și, dacă este cazul, pentru FEDR)

ID

Indicator

Unitate de măsură

Fond

Categoria regiunii (dacă este relevantă)

Valoarea-țintă (2023) (14)

Sursa datelor

Frecvența raportării

B

F

T

<2A.2.5.1 type=„S” input=„S” SME >

<2A.2.5.2 type=„S” input=„S” SME >

<2A.2.5.3 type=„S” input=„S” SME >

<2A.2.5.4 type=„S” input=„S” SME >

<2A.2.5.5 type=„S” input=„S” SME >

<2A.2.5.6 type=„N” input=„M” SME >

<2A.2.5.7 type=„S” maxlength=„200” input=„M” SME >

<2A.2.5.8 type=„S” maxlength=„100” input=„M” SME >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Inovare socială, cooperare transnațională și contribuție la obiectivele tematice 1-7  (15)

Prevederi specifice pentru FSE (16), după caz (pe axă prioritară și, dacă este relevant, categorie de regiune): inovare socială, cooperare transnațională și contribuția FSE la obiectivele tematice 1-7.

Descrierea contribuției acțiunilor planificate ale axei prioritare la:

inovarea socială (dacă aceasta nu este acoperită de o axă prioritară dedicată);

cooperarea transnațională (dacă aceasta nu este acoperită de o axă prioritară dedicată);

obiective tematice menționate la articolul 9 primul paragraf punctele (1)-(7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Axa prioritară

<2A.3.1 type=„S” input=„S”>

<2A.3.2 type=„S” maxlength=„7000” input=„M”>

2.A.8    Cadrul de performanță

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctul (v) și anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 6

Cadrul de performanță al axei prioritare

(pe fond și, în cazul FEDR și FSE, pe categorie de regiune) (17)

Axa prioritară

Tipul Indicatorului

(Etapa cheie de implementare, indicatorul financiar, indicatorul de realizare sau, dacă este cazul, indicatorul de rezultat)

ID

Indicator sau etapă cheie de implementare

Unitate de măsură, dacă este cazul

Fond

Categorie de regiune

Punctul de referință pentru 2018 (18)

Obiectivul final (2023) (19)

Sursa datelor

Explicarea relevanței indicatorului, dacă este cazul

B

F

T

B

F

T

<2A.4.1 type=„S” input=„S”>

<2A.4.2 type=„S” input=„S”>

Măsură de implementare sau indicator financiar <2A.4.3 type=„S” maxlength=„5” input=„M”>

Realizare sau rezultat<2A.4.3 type=„S” input=„S”>

Măsură de implementare sau indicator financiar <2A.4.4 type=„S” maxlength=„255” input=„M”>

Realizare sau rezultat <2A.4.4 type=„S” input=„G” or “M”>

Măsură de implementare sau indicator financiar <2A.4.5 type=„S” input=„M”>

Realizare sau rezultat <2A.4.5 type=„S” input=„G” or “M”>

<2A.4.6 type=„S” input=„S”>

<2A.4.7 type=„S” input=„S”>

<2A.4.8 type=„S” maxlength=„255” input=„M”>

Măsură de implementare sau financiară <2A.4.9 type=„S” input=„M”>

Realizare sau rezultat <2A.4.8 type=„S” input=„M”>

Măsură de implementare sau financiară <2A.4.10 type=„S” maxlength=„200” input=„M”>

Realizare sau rezultat <2A.4.10 type=„S” input=“M”>

<2A.4.11 type=„S” maxlength=„500” input=„M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informații calitative suplimentare referitoare la stabilirea cadrului de performanță

(opțional)

<2A.4.12 type=„S” maxlength=„7000” input=„M”>

2.A.9    Categoriile de intervenție

[Referință: articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Categoriile de intervenție corespunzătoare conținutului axei prioritare bazate pe o nomenclatură adoptată de Comisie și defalcarea indicativă a sprijinului Uniunii.

Tabelele 7-11

Categoriile de intervenție  (20)

(pentru fiecare fond și fiecare categorie de regiune, în cazul în care axa prioritară se referă la mai multe)

Tabelul 7

Dimensiunea 1 – Domeniul de intervenție

Fond

<2A.5.1.1 type=„S” input=„S” Decision=N >

Categorie de regiune

<2A.5.1.2 type=„S” input=„S” Decision=N >

Axa prioritară

Codul

Sumă (EUR)

<2A.5.1.3 type=„S” input=„S” Decision=N>

<2A.5.1.4 type=„S” input=„S” Decision=N >

<2A.5.1.5 type=„N” input=„M” Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabelul 8

Dimensiunea 2 – Forma de finanțare

Fond

<2A.5.2.1 type=„S” input=„S” Decision=N >

Categorie de regiune

<2A.5.2.2 type=„S” input=„S” Decision=N >

Axa prioritară

Codul

Sumă (EUR)

<2A.5.2.3 type=„S” input=„S” Decision=N>

<2A.5.2.4 type=„S” input=„S” Decision=N >

<2A.5.2.5 type=„N” input=„M” Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabelul 9

Dimensiunea 3 – Tipul teritoriului

Fond

<2A.5.3.1 type=„S” input=„S” Decision=N >

Categorie de regiune

<2A.5.3.2 type=„S” input=„S” Decision=N >

Axa prioritară

Codul

Sumă (EUR)

<2A.5.3.3 type=„S” input=„S” Decision=N>

<2A.5.3.4 type=„S” input=„S” Decision=N >

<2A.5.3.5 type=„N” input=„M” Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabelul 10

Dimensiunea 4 – Mecanismele teritoriale de furnizare

Fond

<2A.5.4.1 type=„S” input=„S” Decision=N >

Categorie de regiune

<2A.5.4.2 type=„S” input=„S” Decision=N >

Axa prioritară

Codul

Sumă (EUR)

<2A.5.4.2 type=„S” input=„S” Decision=N>

<2A.5.4.4 type=„S” input=„S” Decision=N >

<2A.5.4.5 type=„N” input=„M” Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabelul 11

Dimensiunea 6 – Tema secundară pentru FSE  (21) (doar FSE)

Fond

<2A.5.5.1 type=„S” input=„S” Decision=N >

Categorie de regiune

<2A.5.5.2 type=„S” input=„S” Decision=N >

Axa prioritară

Codul

Sumă (EUR)

<2A.5.5.3 type=„S” input=„S” Decision=N>

<2A.5.5.4 type=„S” input=„S” Decision=N >

<2A.5.5.5 type=„N” input=„M” Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.10    Rezumat al utilizării planificate pentru asistența tehnică, inclusiv, dacă este necesar, acțiunile de consolidare a capacității administrative a autorităților implicate în managementul și controlul programelor și beneficiarilor (după caz)

(pe axă prioritară)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctul (vii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axa prioritară

<3A.6.1 type=„S” input=„S”>

<2A.6.2 type=„S” maxlength=„2000” input=„M”>

2.B.   O descriere a axelor prioritare, altele decât asistența tehnică

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

2.B.1    Axa prioritară (se repetă pentru fiecare axă prioritară de asistență tehnică)

ID-ul axei prioritare

<2B.0.2 type=„N” maxlength=„5” input=„G”>

Denumirea axei prioritare

<2B.0.3 type=„S” maxlength=„255” input=„M”>

2.B.2    Justificare pentru stabilirea unei axe prioritare care acoperă mai mult de o categorie de regiune (dacă este cazul)

[Referință: Articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

<2B.0.1 type=„S” maxlength=„3500” input=„M”>

2.B.3    Fond și categorie de regiune (repetat pentru fiecare combinație în cadrul axei prioritare)

Fond

<2B.0.4 type=„S” input=„S”>

Categorie de regiune

<2B.0.5 type=„S” input=„S”>

Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile sau al cheltuielilor publice eligibile)

<2B.0.6 type=„S” input=„S”>

2.B.4    Obiective specifice și rezultatele preconizate

(se repetă pentru fiecare obiectiv specific acoperit de axa prioritară)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (c) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

ID

<2B.1.1 type=„N” maxlength=„5” input=„G”>

Obiectiv Specific

<2B.1.2 type=„S” maxlength=„500” input=„M”>

Rezultatele pe care statul membru caută să le obțină prin sprijinul din partea UE (22)

<2B.1.3 type=„S” maxlength=„3500” input=„M”>

2.B.5    Indicatori de rezultat  (23)

Tabelul 12

Indicatori de rezultat specifici programului (pe obiectiv specific)

(pentru FEDR/FSE/Fondul de coeziune)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

ID

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea de referință

Anul de referință

Valoarea-țintă (24) (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

B

F

T

B

F

T

<2.B.2.1 type=„S” maxlength=„5” input=„M”>

<2.B.2.2 type=„S” maxlength=„255” input=„M”>

<2.B.2.3 type=„S” input=„M”>

Cantitativă <2.B.2.4 type=„N” input=„M”>

<2.B.2.5 type=„N” input=„M”>

Cantitativă<2.B.2.6 type=„N” input=„M”>

Calitativă <2.B.2.6 type=„S” maxlength=„100” input=„M”>

<2.B.2.7 type=„S” maxlength=„200” input=„M”>

<2.B.2.8 type=„S” maxlength=„100” input=„M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6    Acțiunile care urmează să fie sprijinite și contribuția lor preconizată la obiectivele specifice (pe axă prioritară)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (c) punctele (i) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

2.B.6.1   O descriere a acțiunilor care urmează să fie sprijinite și contribuția anticipată a acestora la obiectivele specifice

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (c) punctele (i) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axa prioritară

<2.B.3.1.1 type=„S” input=„S”>

<2.B.3.1.2 type=„S” maxlength=„7000” input=„M”>

2.B.6.2   Indicatorii de realizare a căror contribuție la rezultate este anticipată (pe axă prioritară)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (c) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 13

Indicatori de rezultat (pe axă prioritară)

(pentru FEDR/FSE/Fondul de coeziune)

ID

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea-țintă (2023) (25)

(opțional)

Sursa datelor

B

F

T

<2.B.3.2.1 type=„S” maxlength=„5” input=„M”>

<2.B.2.2.2 type=„S” maxlength=„255” input=„M”>

<2.B.3.2.3 type=„S” input=„M”>

<2.B.3.2.4 type=„N” input=„M”>

<2.B.3.2.5 type=„S” maxlength=„200” input=„M”>

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7    Categorii de intervenție (pe axă prioritară)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (c) punctul (v) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Categorii de intervenție corespunzătoare bazate pe nomenclatorul adoptat de Comisie și defalcarea indicativă a sprijinului din partea Uniunii.

Tabelele 14-16

Categoriile de intervenție  (26)

Tabelul 14

Dimensiunea 1 – Domeniul de intervenție

Categoria regiunii: <type=„S” input=„S”>

Axa prioritară

Codul

Sumă (EUR)

<2B.4.1.1 type=„S” input=„S” > Decision=N>

<2B.4.1.2 type=„S” input=„S”> Decision=N>

<2B.4.1.3 type=„N” input=„M”> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabelul 15

Dimensiunea 2 – Forma de finanțare

Categoria regiunii: <type=„S” input=„S”>

Axa prioritară

Codul

Sumă (EUR)

<2B.4.2.1 type=„S” input=„S” > Decision=N>

<2B.4.2.2 type=„S” input=„S”> Decision=N>

<2B.4.2.3 type=„N” input=„M”> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabelul 16

Dimensiunea 3 – Tipul teritoriului

Categoria regiunii: <type=„S” input=„S”>

Axa prioritară

Codul

Sumă (EUR)

<2B.4.3.1 type=„S” input=„S” > Decision=N>

<2B.4.3.2 type=„S” input=„S”> Decision=N>

<2B.4.3.3 type=„N” input=„M”> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 3

PLAN DE FINANȚARE

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

3.1   Alocare financiară din fiecare fond și sumele aferente rezervei de performanță

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (d) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 17

 

Fond

Categorie de regiune

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

 

 

 

Alocare principală (27)

Rezerva de performanță

Alocare principală

Rezerva de performanță

Alocare principală

Rezerva de performanță

Alocare principală

Rezerva de performanță

Alocare principală

Rezerva de performanță

Alocare principală

Rezerva de performanță

Alocare principală

Rezerva de performanță

Alocare principală

Rezerva de performanță

 

<3.1.1 type=„S” input=„G”“SME”>

<3.1.2 type=„S” input=„G”“SME” >

<3.1.3 type=„N” input=„M” „SME” >

<3.1.4 type=„N” input=„M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.5 type=„N” input=„M” „SME” >

<3.1.6 type=„N” input=„M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.7type=„N” input=„M” „SME” >

<3.1.8 type=„N” input=„M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.9 type=„N” input=„M” „SME” >

<3.1.10 type=„N” input=„M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.11 type=„N” input=„M” „SME” >

<3.1.12 type=„N” input=„M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.13 type=„N” input=„M” „SME” >

<3.1.14 type=„N” input=„M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.15 type=„N” input=„M” „SME” >

<3.1.16 type=„N” input=„M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.17 type=„N” input=„G” „SME” >

<3.1.18 type=„N” input=„G”

TA - “NA” YEI –“NA”>

(1)

FEDR

În regiunile mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

În regiunile aflate în tranziție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

În regiunile mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

FSE  (28)

În regiunile mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

 

În regiunile aflate în tranziție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

 

În regiunile mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)

Alocare specifică YEI

Nu se aplică

 

Nu se aplică

 

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

(10)

Fondul de Coeziune

Nu se aplică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)

FEDR

Alocarea specială pentru regiunile cele mai îndepărtate sau cele nordice slab populate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Alocare financiară totală pentru fiecare fond și cofinanțare națională (EUR)

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

1.

Tabelul prezintă planul financiar pe axă prioritară.

2.

În cazul în care axa prioritară se referă la mai mult de un fond, datele privind sprijinul de la Uniune și cofinanțarea națională sunt defalcate pe fiecare fond cu o rată separată de cofinanțare în cadrul axei prioritare aferente fiecărui fond.

3.

În cazul în care axa prioritară acoperă mai mult de o categorie de regiune, sprijinul Uniunii și cofinanțarea națională sunt defalcate pe categorie de regiune cu o rată separată de cofinanțare în cadrul axei prioritare aferente fiecărei categorii de regiune.

4.

Contribuția BEI este prezentată la nivel de axă prioritară.

Tabelul 18a

Plan de finanțare

Axa prioritară

Fond

Categorie de regiune

Baza de calcul pentru sprijinul din partea Uniunii

(Costul total eligibil sau costul public eligibil)

Sprijinul din partea Uniunii

Contrapartidă națională

Defalcarea indicativă a contrapartidei naționale

Finanțare totală

Rata de cofinanțare

Pentru informare

Contribuțiile BEI

Alocarea principală (finanțarea totală cu excepția rezervei de performanță)

Rezerva de performanță

Suma rezervei de performanță ca proporție din sprijinul total din partea Uniunii

Finanțarea publică națională

Finanțarea privată națională (29)

Sprijinul din partea Uniunii

Contrapartidă națională

Sprijinul din partea Uniunii

Contrapartidă națională (31)

 

 

 

 

 

(a)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type=„S” input=„G”“SME” >

<3.2.A.2 type=„S” input=„G”“SME” >

<3.2.A.3 type=„S” input=„G”“SME” >

<3.2.A.4 type=„S” input=„G”“SME” >

<3.2.A.5 type=„N” input=„M”“SME” >

<3.2.A.6 type=„N“SME”„ input=”G”>

<3.2.A.7 type=„N” input=„M”“SME” >

<3.2.A.8 type=„N” input=„M”“SME” >

<3.2.A.9 type=„N” input=„G“SME””>

<3.2.A.10 type=„P” input=„G”“SME” >

<3.2.A.11 type=„N” input=„M”“SME” >

<3.2.A.12 type=„N” input=„M” TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.13 type=„N” input=„M” TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.14 type=„N” input=„M” TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.15 type=„N” input=„M” TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.16 type=„N” input=„G” TA - “NA” YEI –“NA”>

Axa prioritară 1

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară 2

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară 3

YEI (32)

nu se aplică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

Axa prioritară 4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEI (33)

nu se aplică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

Axa prioritară 5

Fondul de Coeziune

nu se aplică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDR

Mai puțin dezvoltate

 

Egal cu totalul (1) din tabelul 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDR

În tranziție

 

Egal cu totalul (2) din tabelul 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDR

Mai dezvoltate

 

Egal cu totalul (3) din tabelul 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDR

Alocarea specială pentru regiunile cele mai îndepărtate sau cele nordice slab populate

 

Egal cu totalul (11) din tabelul 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FSE (34)

Mai puțin dezvoltate

 

Nu este egal cu totalul (5) din tabelul 17, care include și sprijinul FSE aferent YEI (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FSE (36)

În tranziție

 

Nu este egal cu totalul (6) din tabelul 17, care include și sprijinul FSE aferent YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FSE (37)

Mai dezvoltate

 

Nu este egal cu totalul (7) din tabelul 17, care include și sprijinul FSE aferent YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

YEI (38)

nu se aplică

 

Nu este egal cu totalul (9) din tabelul 17, care include doar alocarea specifică pentru YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Fondul de Coeziune

nu se aplică

 

Egal cu totalul (10) din tabelul 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

Egal cu totalul (12) din tabelul 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 18b

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor – alocări specifice FSE și YEI  (41) (după caz)

 

Fond (42)

Categorie de regiune

Baza de calcul pentru sprijinul din partea Uniunii

(Costul total eligibil sau costul public eligibil)

Sprijinul din partea Uniunii (a)

Contrapartidă națională

Formula

Defalcarea indicativă a contrapartidei naționale

Finanțare totală

Formula

Rata de cofinanțare

Formula  (40)

Finanțarea publică națională

(c)

Finanțarea publică națională

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type=„S” input=„G”>

<3.2.B.2 type=„S” input=„G”>

<3.2.B.3 type=„S” input=„G”>

<3.2.B.1 type=„N” input=„M”>

<3.2.B.4 type=„N” input=„G”>

<3.2.B.5 type=„N” input=„M”>

<3.2.B.6 type=„N” input=„M”>

<3.2.B.7 type=„N” input=„G”>

<3.2.B.8 type=„P” input=„G”>

1.

Alocare specifică YEI

nu se aplică

 

 

0

 

 

 

100 %

2.

Sprijin FSE aferent

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sprijin FSE aferent

în tranziție

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sprijin FSE aferent

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

5.

TOTAL: axă prioritară [parte a axei prioritare] YEI

[trebuie să fie egal cu [parte a axei prioritare 3]

 

Sumă (1:4)

Sumă (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

Proporția FSE pentru regiunile mai puțin dezvoltate

2/sumă (2:4)

<3.2.c.11 type=„P” input=„G”>

 

 

 

 

 

7.

 

 

Proporția FSE pentru regiunile aflate în tranziție

3/sumă (2:4)

<3.2.c.13 type=„P” input=„G”>

 

 

 

 

 

8.

 

 

Proporția FSE pentru regiunile mai dezvoltate

4/sumă (2:4)

<3.2.c.14 type=„P” input=„G”>

 

 

 

 

 


Tabelul 18c

Defalcarea planului de finanțare în funcție de axă prioritară, fond, categorie de regiuni și obiective tematice

[Referință: articolul 96 alineatul (2) primul paragraf litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axa prioritară

Fond (43)

Categorie de regiune

Obiectiv tematic

Sprijinul din partea Uniunii

Contrapartidă națională

Finanțare totală

<3.2.C.1 type=„S” input=„G”>

<3.2.C.2 type=„S” input=„G”>

<3.2.C.3 type=„S” input=„G”>

<3.2.C.4 type=„S” input=„G”>

<3.2.C.5 type=„N” input=„M”>

<3.2.C.6 type=„N” input=„M”>

<3.2.C.7 type=„N” input=„M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


Tabelul 19

Valoarea indicativă a sprijinului care urmează să fie utilizat pentru obiectivele aferente schimbărilor climatice

[Referință: Articolul 27 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] (44)

Axa prioritară

Valoarea indicativă a sprijinului care urmează să fie utilizat pentru obiectivele aferente schimbărilor climatice (EUR)

Proporția alocării totale pentru programul operațional (%)

<3.2.C.8 type=„S” input=„G”>

<3.2.C.9 type=„N” input=„G”> Decision=N>

<3.2.C.10 type=„P” input=„G”> Decision=N>

 

 

 

Total

 

 

SECȚIUNEA 4

ABORDARE INTEGRATĂ A DEZVOLTĂRII TERITORIALE

[Referință: Articolul 96 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

O descriere a abordării integrate a dezvoltării teritoriale, luând în considerare conținutul și obiectivele programului operațional, având în vedere Acordul de parteneriat și prezentând modul în care acesta contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului operațional și a rezultatelor preconizate

<4.0 type=„S” maxlength=„3500” input=„M”>

4.1   Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (după caz)

[Referință: articolul 96 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Abordarea utilizării instrumentelor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și principiile de identificare a zonelor unde acestea vor fi implementate

<4.1 type=„S” maxlength=„7000” input=„M” PA=Y>

4.2   Acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană durabilă (după caz)

[Referință: articolul 96 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] Articolul 7 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (45))

După caz, valoarea indicativă a sprijinului FEDR aferent acțiunilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă, care vor fi implementate în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 și alocarea indicativă a sprijinului FSE pentru acțiune integrată.

<4.2.1 type=„S” maxlength=„3500” input=„M”>

Tabelul 20

Acțiuni integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă – volume indicative ale sprijinului FEDR și FSE

Fond

Sprijinul FEDR și FSE (cu titlu indicativ)

(EUR)

Proporția totală a cotelor alocărilor totale ale Fondului pentru program

<4.2.2 type=„S” input=„G”>

<4.2.3 type=„N” input=„M”>

<4.2.3 type=„P” input=„G”>

Total FEDR

 

 

Total FSE

 

 

TOTAL FEDR+FSE

 

 

4.3   Investiția teritorială integrată (ITI) (după caz)

[Referință: articolul 96 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Abordarea utilizării Investiției Teritoriale Integrate (ITI) (astfel cum este definită la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), cu excepția cazurilor acoperite de punctul 4.2, precum și alocarea financiară indicativă respectivă din cadrul fiecărei axe prioritare.

<4.3.1 type=„S” maxlength=„5000” input=„M PA=Y”>

Tabelul 21

Alocare financiară indicativă pentru ITI, altele decât cele menționate la punctul 4.2

(valoarea totală)

Axa prioritară

Fond

Alocarea financiară indicativă (sprijinul din partea Uniunii) (EUR)

<4.3.2 type=„S” input=„G” PA=Y>

<4.3.3 type=„S” input=„G” PA=Y >

<4.3.4 type=„N” input=„M” PA=Y >

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

4.4   Acordurile privind acțiunile interregionale și transnaționale, din cadrul programului operațional, încheiate cu beneficiarii din cel puțin un stat membru (după caz)

[Referință: articolul 96 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

<4.4.1 type=„S” maxlength=„3500” input=„M” PA=Y>

4.5   Contribuția intervențiilor planificate în cadrul programului la strategii macroregionale și la strategiile aferente bazinelor maritime, în funcție de nevoile zonei vizate de program definite de statul membru (dacă este cazul)

(în cazul în care statul membru și regiunile participă la strategiile macroregionale și la strategiile aferente bazinelor maritime)

[Referință: articolul 96 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

<4.4.2 type=„S” maxlength=„3500” input=„M” >

SECȚIUNEA 5

NEVOILE SPECIFICE ALE ZONELOR GEOGRAFICE CEL MAI GRAV AFECTATE DE SĂRĂCIE SAU ALE GRUPURILOR ȚINTĂ SUPUSE CELUI MAI RIDICAT RISC DE DISCRIMINARE SAU DE EXCLUDERE SOCIALĂ (DUPĂ CAZ)

[Referință: articolul 96 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

5.1   Zonele geografice cele mai afectate de sărăcie/grupurile-țintă cu cel mai mare risc de discriminare sau excluziune socială

<5.1.1 type=„S” maxlength=„7000” input=„M” Decision= N PA=Y>

5.2   Strategie care să răspundă nevoilor specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie/ ale grupurilor-țintă cu cel mai mare risc de discriminare sau excluziune socială și, dacă este relevant, contribuția la abordarea integrată stabilită în Acordul de parteneriat

<5.2.1 type=„S” maxlength=„7000” input=„M” Decision= N PA=Y>

Tabelul 22

Acțiuni pentru abordarea nevoilor specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie/ale grupurilor-țintă cu cel mai mare risc de discriminare sau excluziune socială  (46)

Grup țintă/zonă geografică

Tipurile principale de acțiuni planificate care fac parte din abordarea integrată

Axa prioritară

Fond

Categorie de regiune

Prioritate de investiții

<5.2.2 type=„S” maxlength=„255” input=„M” Decision=N PA=Y >

<5.2.3type=„S” maxlength= „1500” input=„M” Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type=„S” input=„S” Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type=„S” input=„S” Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type=„S” input=„S” Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type=„S” input=„S” PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 6

NEVOILE SPECIFICE ALE ZONELOR GEOGRAFICE CARE SUFERĂ DE PE URMA UNOR HANDICAPURI NATURALE SAU DEMOGRAFICE SEVERE ȘI PERMANENTE (DUPĂ CAZ)

[Referință: articolul 96 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

<6.1 type=„S” maxlength=„5000” input=„M” Decisions=N PA=Y>

SECȚIUNEA 7

AUTORITĂȚILE ȘI ORGANISMELE RESPONSABILE CU MANAGEMENTUL, CONTROLUL ȘI AUDITUL, PRECUM ȘI ROLUL PARTENERILOR RELEVANȚI

[Referință: Articolul 96 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

7.1   Autorități și organisme relevante

[Referință: articolul 96 alineatul (5) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 23

Autorități și organisme relevante

Autoritate/organism

Denumirea autorității/organismului și a direcției sau unității

Directorul autorității/organismului (funcția sau postul)

<7.1.1 type=„S” input=„S” Decision=N “SME” >

<7.1.2 type=„S” maxlength= „255” input=„M” Decision=N “SME” >

<7.1.3 type=„S” maxlength= „255” input=„M” Decision=N “SME” >

Autoritatea de management

 

 

Autoritatea de certificare, dacă este cazul

 

 

Autoritatea de audit

 

 

Organism către care Comisia va efectua plăți

 

 

7.2   Implicarea partenerilor relevanți

[Referință: articolul 96 alineatul (5) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

7.2.1    Acțiunile întreprinse cu scopul de a implica partenerii relevanți în pregătirea programului operațional și rolul acestora în implementarea, monitorizarea și evaluarea programului

<7.2.1 type=„S” maxlength=„14000” input=„M” Decisions=N “SME”>

7.2.2    Granturi generale (pentru FSE, după caz)

[Referință: Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013)

<7.2.2 type=„S” maxlength=„5000” input=„M” Decisions=N>

7.2.3    Alocarea unei sume pentru consolidarea capacităților (pentru FSE, după caz)

[Referință: Articolul 6 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013]

<7.2.3 type=„S” maxlength=„14000” input=„M” Decisions=N>

SECȚIUNEA 8

COORDONAREA DINTRE FONDURI, FEADR, FEPAM ȘI ALTE INSTRUMENTE DE FINANȚARE NAȚIONALE ȘI ALE UNIUNII, PRECUM ȘI COORDONAREA CU BEI

[Referință: articolul 96 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Mecanismelor de asigurare a coordonării între Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) și alte instrumente de finanțare ale Uniunii și naționale și cu Banca Europeană de Investiții (BEI), ținând seama de dispozițiile relevante stabilite în cadrul strategic comun.

<8.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N PA=Y>

SECȚIUNEA 9

CONDIȚIONALITĂȚI EX-ANTE

[Referință: articolul 96 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

9.1   Condiționalități ex-ante

Informații referitoare la evaluarea aplicabilității și îndeplinirii condiționalităților ex-ante (opțional).

<9.0 type=„S” maxlength=„14000” input=„M” PA=Y>

Tabelul 24

Condiționalitățile ex-ante aplicabile și evaluarea îndeplinirii acestora

Condiționalitate ex-ante

Axele prioritare la care se aplică condiționalitatea

Condiționalitatea ex-ante îndeplinită (da/nu/parțial)

Criteriile

Criteriile îndeplinite (da/nu)

Referință

(referire la strategii, acte juridice sau alte documente relevante, inclusiv la secțiunile, articolele sau alineatele relevante, însoțite de linkuri la site-uri sau acces la textul complet)

Explicații

<9.1.1 type=„S” maxlength=„500” input=„S” PA=Y“SME” >

<9.1.2 type=„S” maxlength=„100” input=„S” PA=Y “SME” >

<9.1.3 type=„C” input=„G” PA=Y “SME” >

<9.1.4 type=„S” maxlength=„500” input=„S” PA=Y “SME” >

<9.1.5 type=„B” input=„S” PA=Y “SME” >

<9.1.6 type=„S” maxlength=„500” input=„M” PA=Y “SME” >

<9.1.7 type=„S” maxlength=„1000” input=„M” PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Descrierea acțiunilor pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante, organisme responsabile și calendar  (47)

Tabelul 25

Acțiunile pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante generale aplicabile

Condiționalitate ex-ante generală

Criteriile neîndeplinite

Acțiunile care urmează să fie întreprinse

Termenul-limită (data)

Organisme responsabile

<9.2.1 type=„S” maxlength=„500” input=„G” PA=Y “SME” >

<9.2.2 type=„S” maxlength=„500” input=„G” PA=Y “SME” >

<9.2.3 type=„S” maxlength=„1000” input=„M” PA=Y “SME” >

<9.2.4 type=„D” input=„M” PA=Y “SME” >

<9.2.5 type=„S” maxlength=„500” input=„M” PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 26

Acțiunile pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante tematice aplicabile

Condiționalitate ex-ante tematică

Criteriile neîndeplinite

Acțiunile care urmează să fie întreprinse

Termenul-limită (data)

Organisme responsabile

<9.2.1 type=„S” maxlength=„500” input=„G” PA=Y “SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type=„S” maxlength=„500” input=„G” PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.3 type=„S” maxlength=„1000” input=„M” PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.4 type=„D” input=„M ” PA=Y „SME”

TA- “NA” >

<9.2.5 type=„S” maxlength=„500” input=„M” PA=Y “SME”

TA- “NA“>

1. X

 

Acțiunea 1

Termenul-limită al acțiunii 1

 

 

Acțiunea 2

Termenul-limită al acțiunii 2

 

SECȚIUNEA 10

REDUCEREA SARCINII ADMINISTRATIVE PENTRU BENEFICIARI

[Referință: articolul 96 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Rezumat al evaluării sarcinii administrative a beneficiarilor și, dacă este cazul, acțiunile planificate însoțite de un grafic indicativ de reducere a sarcinii administrative.

<10.0 type=„S” maxlength=„7000” input=„M” decision=N PA=Y>

SECȚIUNEA 11

PRINCIPII ORIZONTALE

[Referință: Articolul 96 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

11.1   Dezvoltarea durabilă

Descrierea acțiunii specifice pentru luarea în considerare a cerințelor de protecție a mediului, eficienței resurselor, diminuarea și adaptarea la schimbările climatice, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscului în selectarea operațiilor.

<13.1 type=„S” maxlength=„5500” input=„M” decision=N>

11.2   Egalitatea de șanse și nediscriminarea

Descriere a acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării programului operațional și, în special, în legătură cu accesul la finanțare, luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu handicap.

<13.2 type=„S” maxlength=„5500” input=„M” decision=N>

11.3   Egalitatea de gen

Descrierea contribuției programului operațional la promovarea egalității de gen și, dacă este cazul, aranjamentele prin care se asigură integrarea acestei perspective la nivelul programului operațional și al operațiunilor.

<13.2 type=„S” maxlength=„5500” input=„M” decision=N>

SECȚIUNEA 12

ELEMENTE SEPARATE

12.1   Proiecte majore care vor fi implementate pe parcursul perioadei de programare

[Referință: articolul 96 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 27

Lista proiectelor majore

Proiect

Notificarea/data de depunere planificată

(an, trimestru)

Data planificată pentru începerea implementării

(an, trimestru)

Data planificată a finalizării

(an, trimestru)

Axe prioritare/Priorități de investiții

<12.1.1 type=„S” maxlength=„500” input=„S” decision=N>

<12.1.2 type=„D” input=„M” decision=N >

<12.1.3 type=„D” input=„M” decision=N >

<12.1.4 type=„D” input=„M” decision=N >

<12.1.5 type=„S” input=„S” decision=N >

 

 

 

 

 

12.2   Cadrul de performanță al programului operațional

Tabelul 28

Cadrul de performanță pentru fiecare fond și fiecare categorie de regiune (tabel rezumativ)

Axa prioritară

Fond

Categorie de regiune

Indicator sau etapă cheie de implementare

Unitate de măsură, dacă este cazul

Punctul de referință pentru 2018

Obiectivul final (2023) (48)

B

F

T

<12.2.1 type=„S” input=„G”>

<12.2.2 type=„S” input=„G”>

<12.2.3 type=„S” input=„G”>

<12.2.4 type=„S” input=„G”>

<12.2.5 type=„S” input=„G”>

<12.2.6 type=„S” input=„G”>

<12.2.7 type=„S”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Parteneri relevanți implicați în pregătirea programului

<12.3 type=„S” maxlength=„10500” input=„M” decision=N>

ANEXE (încărcate în sistemul electronic de schimb de informații sub formă de fișiere separate):

Proiect de raport privind evaluarea ex ante cu rezumat (obligatoriu)

[Referință: Articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Documentația referitoare la evaluarea aplicabilității și îndeplinirii condiționalităților ex-ante (după caz).

Aviz al organismelor naționale de promovare a egalității privind secțiunile 11.2 și 11.3 (după caz) (Referință: Articolul 96 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Rezumat al cetățenilor, cu privire la programul operațional (după caz).


(1)  Legenda pentru caracteristicile domeniilor:

tip:

N=Număr, D=Data, S=Șir, C=Caseta de selectare, P=Procent, B=Boolean

decizie:

N=nu face parte din decizia Comisiei de aprobare a programului operațional

informație:

M=Manual, S=Selecție, G=Generat de sistem

„maxlength” =

Numărul maxim de caractere, inclusiv spațiile

PA – Y =

Elementul poate fi acoperit doar de acordul de parteneriat

TA – NA =

nu se aplică în cazul programelor operaționale dedicate exclusiv asistenței tehnice

YEI – NA =

nu se aplică în cazul programelor operaționale dedicate exclusiv inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

IMM =

aplicabil de asemenea programelor dedicate garanției neplafonate comune și instrumentelor financiare comune de securitizare în favoarea IMM-urilor, implementate de BEI

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(3)  Fondul european de dezvoltare regională.

(4)  Fondul social european.

(5)  Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

(6)  Sprijinul total al Uniunii (inclusiv principala alocare și rezerva de performanță).

(7)  Informații pentru fiecare fond și pe fiecare axă prioritară.

(8)  Titlul obiectivului tematic (nu se aplică asistenței tehnice).

(9)  Titlul priorității de investiții (nu se aplică asistenței tehnice).

(10)  Pentru FEDR și Fondul de Coeziune, valorile-țintă pot fi calitative sau cantitative.

(11)  Această listă include indicatorii de rezultat comuni în legătură cu care a fost stabilită o valoare-țintă, precum și toți indicatorii de rezultat specifici programului. Valorile țintă pentru indicatorii comuni de rezultat trebuie să fie cuantificate; Pentru indicatorii de rezultat specifici programului, acestea pot fi calitative sau cantitative. Valoarea-țintă poate fi prezentată sub formă de total (femei + bărbați) sau defalcată pe gen, valorile de referință pot fi ajustate după caz. “B”=bărbați, “F”=femei, “T”=total.

(12)  Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).

(13)  Această listă include indicatorii de rezultat comuni în legătură cu care a fost stabilită o valoare-țintă, precum și toți indicatorii de rezultat specifici programului. Valorile țintă pentru indicatorii comuni de rezultat trebuie să fie cuantificate; Pentru indicatorii de rezultat specifici programului, acestea pot fi calitative sau cantitative. Toți indicatorii de rezultat în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, folosiți pentru a monitoriza implementarea YEI trebuie să fie legați de o valoare țintă cuantificată. Valoarea-țintă poate fi prezentată sub formă de total (femei + bărbați) sau defalcată pe gen, valorile de referință pot fi ajustate după caz. “B”=bărbați, “F”=femei, “T”=total.

(14)  În ceea ce privește FSE, lista include indicatorii comuni de realizare pentru care a fost stabilită o valoare țintă. Valoarea-țintă poate fi prezentată sub formă de total (femei + bărbați) sau defalcată pe gen. În ceea ce privește FEDR și Fondul de coeziune, defalcarea pe gen este irelevantă în cele mai multe din cazuri. “B”=bărbați, “F”=femei, “T”=total.

(15)  Doar pentru programele sprijinite de FSE.

(16)  În ceea ce privește FSE, lista include indicatorii comuni de realizare pentru care a fost stabilită o valoare țintă, precum și toți indicatorii de realizare specifici programului.

(17)  Acolo unde YEI este implementată ca parte a axei prioritare, punctele de referință și țintele stabilite pentru YEI trebuie separate de alte puncte de referință și ținte ale respectivei axe prioritare, în conformitate cu actele de implementare menționate în baza articolului 22 alineatul (7) paragraful 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 deoarece resursele alocate pentru YEI (alocarea specifică și sprijinul FSE corespunzător) sunt excluse din rezerva de performanță.

(18)  Punctele de referință pot fi prezentate sub formă de total (femei + bărbați) sau defalcate pe gen. “B”=bărbați, “F”=femei, “T”=total.

(19)  Valoarea-țintă poate fi prezentată sub formă de total (femei + bărbați) sau defalcată pe gen. “B”=bărbați, “F”=femei, “T”=total.

(20)  Sumele includ ajutorului total din partea Uniunii (alocarea principală și alocarea din rezerva de performanță).

(21)  A se include, după caz, informații cuantificate privind contribuția FSE la obiectivele tematice menționate la articolul 9 primul paragraf punctele (1)-(7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(22)  Necesar acolo unde sprijinul acordat de Uniune pentru asistența tehnică în cadrul programului depășește 15 milioane EUR.

(23)  Necesar în cazul în care acest lucru este justificat în mod obiectiv având în vedere conținutul acțiunii și în cazul în care sprijinul Uniunii pentru asistență tehnică în cadrul programului depășește 15 milioane EUR.

(24)  Valorile-țintă pot fi calitative sau cantitative. Valorile-țintă pot fi prezentate sub formă de total (femei + bărbați) sau defalcată pe gen, valorile de referință pot fi ajustate după caz. “B”=bărbați, “F”=femei, “T”=total.

(25)  Valorile țintă pentru indicatorii de realizare în cadrul asistenței tehnice sunt opționali. Valoarea-țintă poate fi prezentată sub formă de total (femei + bărbați) sau defalcată pe gen. “B”=bărbați, “F”=femei, “T”=total.

(26)  Sumele includ ajutorului total din partea Uniunii (alocarea principală și alocarea din rezerva de performanță).

(27)  Alocarea totală (sprijinul din partea Uniunii) mai puțin alocarea pentru rezerva de performanță.

(28)  Alocarea totală de la FSE, inclusiv sprijinul FSE concordant pentru YEI. Coloanele pentru rezerva de performanță nu includ sprijinul FSE concordant pentru YEI, pentru că acesta este exclus din rezerva de performanță.

(29)  A se completa doar când axele prioritare sunt exprimate în costuri totale.

(30)  Această rată poate fi rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă din tabel. Rata exactă utilizată pentru rambursări este raportul (f).

(31)  Contrapartida națională este împărțită pro rata între alocarea principală și rezerva de performanță.

(32)  Această axă prioritară include alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE aferent.

(33)  Această parte a axei prioritare include alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE aferent.

(34)  Alocarea FSE fără sprijinul aferent YEI.

(35)  Valoarea sprijinului FSE total din regiunile mai puțin dezvoltate, aflate în tranziție și mai dezvoltate și resursele alocate pentru YEI din tabelul 18a este egală cu valoarea sprijinului FSE total din aceste regiuni și alocarea specifică pentru YEI din tabelul 17.

(36)  Alocarea FSE fără sprijinul aferent YEI.

(37)  Alocarea FSE fără sprijinul aferent YEI.

(38)  Include alocarea specială pentru YEI și sprijinul aferent de la FSE.

(39)  A se completa doar când axele prioritare sunt exprimate în costuri totale.

(40)  Această rată poate fi rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă din tabel. Rata exactă utilizată pentru rambursări este raportul (f).

(41)  A se completa pentru fiecare (parte dintr-o) axă prioritară, care implementează YEI.

(42)  YEI (alocarea specifică și sprijinul FSE aferent) este considerată Fond și apare ca rând separat chiar dacă face parte din axa prioritară.

(43)  În scopul prezentului tabel, YEI (alocarea specifică și sprijinul FSE aferent) este considerată fond.

(44)  Acest tabel este generat automat pe baza tabelelor pe categorii de intervenție din cadrul fiecărei axe prioritare.

(45)  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al f1303Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).

(46)  În cazul în care programul se referă la mai mult de o categorie de regiune, o defalcare pe categorii poate fi necesară.

(47)  Tabelele 25 și 26 acoperă doar condiționalitățile ex-ante generale și tematice aplicabile care sunt complet neîndeplinite sau parțial îndeplinite (a se vedea tabelul 24) la data prezentării programului.

(48)  Valoarea-țintă poate fi prezentată sub formă de total (femei + bărbați) sau defalcată pe gen.


ANEXA II

MODEL PENTRU PROGRAMELE DE COOPERARE ÎN CADRUL OBIECTIVULUI DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ

ICC (instrument de convergență și competitivitate)

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Titlul

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Versiunea

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Primul an

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Ultimul an

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Eligibil de la

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Eligibil până la

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

Numărul deciziei CE

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Data deciziei CE

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

Numărul deciziei de modificare a statului membru

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Data deciziei de modificare a statului membru

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Data intrării în vigoare a deciziei de modificare a statului membru

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Regiunile NUTS acoperite de programul de cooperare

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

SECȚIUNEA 1

STRATEGIA PENTRU CONTRIBUȚIA PROGRAMULUI DE COOPERARE LA STRATEGIA UNIUNII PENTRU O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII ȘI REALIZAREA COEZIUNII ECONOMICE, SOCIALE ȘI TERITORIALE

[Referință: Articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3)

1.1   Strategia pentru contribuția programului de cooperare la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale

1.1.1.

Descrierea strategiei programului de cooperare pentru contribuția la furnizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale.

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

Justificarea selectării obiectivelor tematice și a priorităților de investiții corespunzătoare, luând în considerare cadrul strategic comun, pe baza unei analize a necesităților în domeniul programului în integralitatea sa și a strategiei selectate ca răspuns la aceste necesități, abordând, după caz, legăturile lipsă din infrastructura transfrontalieră, ținând cont de rezultatele evaluării ex-ante

Tabelul 1

Justificare pentru selectarea obiectivelor tematice și a priorităților de investiții

Obiectiv tematic selectat

Prioritatea de investiții selectată

Justificarea selectării

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ >

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

1.2   Justificarea alocării financiare

Justificarea alocării financiare (și anume sprijinul din partea Uniunii) pentru fiecare obiectiv tematic și, după caz, pentru fiecare prioritate de investiții, în conformitate cu cerințele de concentrare tematică, luând în considerare evaluarea ex-ante.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

Tabelul 2

Imagine de ansamblu asupra strategiei de investiții a programului de cooperare

Axa prioritară

Sprijinul FEDR (în EUR)

Proporția (%) sprijinului total din partea Uniunii pentru programul de cooperare (pe fond) (4)

Obiectiv tematic (5)

Priorități de investiții (6)

Obiective specifice corespunzătoare priorităților de investiții

Indicatorii de rezultat care corespund obiectivului specific

FEDR (7)

ENI (8) (dacă este cazul)

IPA (9) (dacă este cazul)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 2

AXELE PRIORITARE

[Referință: articolul 8 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

2.A.   O descriere a axelor prioritare, altele decât asistența tehnică

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

2.A.1    Axa prioritară (se repetă pentru fiecare axă prioritară)

ID-ul axei prioritare

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Denumirea axei prioritare

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


Întreaga axă prioritară se va implementa exclusiv prin instrumente financiare

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

Întreaga axă prioritară se va implementa exclusiv prin instrumente financiare stabilite la nivelul Uniunii

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

Întreaga axă prioritară se va implementa prin dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

2.A.2.    Justificarea stabilirii unei axe prioritare care acoperă mai mult de un obiectiv tematic (dacă este cazul)

[Referință: Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3    Fondul și baza de calcul pentru sprijinul Uniunii (se repetă pentru fiecare fond acoperit de axa prioritară)

Fond

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile sau al cheltuielilor publice eligibile)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4    Prioritatea de investiții (se repetă pentru fiecare prioritate de investiții în cadrul unei axe prioritare)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Prioritate de investiții

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5.    Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții și rezultate preconizate (se repetă pentru fiecare obiectiv specific acoperit de prioritatea de investiții)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

ID

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Obiectiv Specific

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Rezultatele pe care statul membru caută să le obțină prin sprijinul din partea Uniunii

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Tabelul 3

Indicatori de rezultat specifici programului (pe obiectiv specific)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

ID

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea de referință

Anul de referință

Valoarea-țintă (2023) (10)

Sursa datelor

Frecvența raportării

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Cantitativă <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Cantitativă <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Calitativă <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’

Calitativă <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6.    Acțiunile care urmează să fie sprijinite în cadrul priorității de investiții (pe prioritate de investiții)

2.A.6.1.   Descrierea tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile preconizate la obiectivele specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice vizate și a tipurilor de beneficiari

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Prioritate de investiții

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2.   Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Prioritate de investiții

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3.   Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Prioritate de investiții

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Utilizarea planificată a instrumentelor financiare

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4.   Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Prioritate de investiții

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5.   Indicatori de realizare (pe prioritate de investiții)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Tabelul 4

Indicatori de realizare comuni și specifici programulu

ID

Indicator (denumirea indicatorului)

Unitate de măsură

Valoarea-țintă (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7.    Cadrul de performanță

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 și anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 5

Cadrul de performanță al axei prioritare

Axa prioritară

Tipul Indicatorului

(Etapa cheie de implementare, indicatorul financiar, indicatorul de realizare sau, dacă este cazul, indicatorul de rezultat)

ID

Indicator sau etapă cheie de implementare

Unitate de măsură, dacă este cazul

Punctul de referință pentru 2018

Obiectivul final (2023)

Sursa datelor

Explicarea relevanței indicatorului, dacă este cazul

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Măsură de implementare sau financiară <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Realizare sau rezultat <2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’>

Măsură de implementare sau financiară <2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Realizare sau rezultat <2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

Măsură de implementare sau financiară <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’>

Realizare sau rezultat <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Realizare sau rezultat <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Realizare sau rezultat <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informații calitative suplimentare referitoare la stabilirea cadrului de performanță

(opțional)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8.    Categoriile de intervenție

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (vii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Categoriile de intervenție corespunzătoare conținutului axei prioritare bazate pe o nomenclatură adoptată de Comisie și defalcarea indicativă a sprijinului Uniunii.

Tabelele 6-9

Categoriile de intervenție

Tabelul 6

Dimensiunea 1 Domeniul de intervenție

Axa prioritară

Codul

Suma (EUR)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabelul 7

Dimensiunea 2 Forma de finanțare

Axa prioritară

Codul

Suma (EUR)

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabelul 8

Dimensiunea 3 Tipul de teritoriu

Axa prioritară

Codul

Suma (EUR)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabelul 9

Dimensiunea 6 Mecanismele teritoriale de furnizare

Axa prioritară

Codul

Suma (EUR)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.9.    Dacă este cazul, un rezumat al utilizării planificate pentru asistența tehnică, inclusiv acțiunile de consolidare a capacității administrative a autorităților implicate în managementul și controlul programelor și beneficiarilor și, dacă este necesar, acțiunile de sporire a capacității administrative a partenerilor relevanți care participă la implementarea programelor (după caz)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Axa prioritară

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.B.   Descriere a axelor prioritare pentru asistența tehnică

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

2.B.1    Axa prioritară

ID

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Titlul

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

2.B.2    Fondul și baza de calcul pentru sprijinul Uniunii (se repetă pentru fiecare fond acoperit de axa prioritară)

Fond

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile sau al cheltuielilor publice eligibile)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3.    Obiective specifice și rezultatele preconizate

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (c) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Obiectiv specific (se repetă pentru fiecare obiectiv specific)

ID

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Obiectiv Specific

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Rezultatele pe care statul membru caută să le obțină prin sprijinul din partea Uniunii (11)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4.    Indicatori de rezultat  (12)

Tabelul 10

Indicatori de rezultat specifici programului (pe obiectiv specific)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

ID

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea de referință

Anul de referință

Valoarea-țintă (13) (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Cantitativă <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Cantitativă <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Calitativă <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5.    Acțiunile care urmează să fie sprijinite și contribuția lor preconizată la obiectivele specifice (pe axă prioritară)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (c) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

2.B.5.1.   Descrierea acțiunilor care urmează să fie sprijinite și contribuția anticipată a acestora la obiectivele specifice

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (c) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013

Axa prioritară

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2   Indicatorii de realizare a căror contribuție la rezultate este anticipată (pe axă prioritară)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (c) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013

Tabelul 11

Indicatorii de realizare

ID

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea-țintă (2023)

(opțional)

Sursa datelor

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6.    Categoriile de intervenție

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (c) punctul (v) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013

Categorii de intervenție corespunzătoare bazate pe nomenclatorul adoptat de Comisie și defalcarea indicativă a sprijinului din partea Uniunii.

Tabelele 12-14

Categoriile de intervenție

Tabelul 12

Dimensiunea 1 Domeniul de intervenție

Axa prioritară

Codul

Suma (EUR)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ’>

 

 

 

 

 

 


Tabelul 13

Dimensiunea 2 Forma de finanțare

Axa prioritară

Codul

Suma (EUR)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabelul 14

Dimensiunea 3 Tipul de teritoriu

Axa prioritară

Codul

Suma (EUR)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.3.2 type=‘S’ input= ‘Decision=N S’>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ’>

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 3

PLAN DE FINANȚARE

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

3.1   Alocare financiară din FEDR (în EUR)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Tabelul 15

Fond

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

FEDR

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

Sumele de la IPA (dacă este cazul)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumele de la ENI (dacă este cazul)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.    Alocare financiară totală din FEDR și cofinanțare națională (în EUR)

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

1.

Tabelul cu date financiare stabilește planul financiar al programului de cooperare per axă prioritară. Dacă programele pentru regiunile cele mai îndepărtate combină alocări transfrontaliere și transnaționale, pentru fiecare dintre acestea vor fi stabilite axe prioritare separate.

2.

În scop informativ, tabelul cu date financiare va prezenta orice contribuție din partea țărilor terțe care participă la programul de cooperare (altele decât contribuțiile de la IPA și ENI)

3.

Contribuția BEI (14) ar trebui prezentată la nivelul axei prioritare.

Tabelul 16

Plan de finanțare

Axa prioritară

Fond

Baza de calcul pentru sprijinul din partea Uniunii

(Costul total eligibil sau costul public eligibil)

Sprijinul din partea Uniunii (a)

Contrapartidă națională

Formula

Defalcarea indicativă a contrapartidei naționale

Finanțare totală

Formula

Rata de cofinanțare

Formula  (16)

Pentru informații

 

 

 

 

Finanțarea publică națională (c)

Finanțarea privată națională (d) (15)

 

 

Contribuții din partea țărilor terțe

Contribuțiile BEI

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

Axa prioritară 1

FEDR (posibil inclusiv sumele transferate de la IPA și ENI) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară N

FEDR (posibil inclusiv sumele transferate de la IPA și ENI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Total

Totalul tuturor fondurilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B.    Defalcare pe axă prioritară și obiectiv tematic

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Tabelul 17

Axa prioritară

Obiectiv tematic

Sprijinul din partea Uniunii

Contrapartidă națională

Finanțare totală

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 


Tabelul 18

Valoarea indicativă a sprijinului care urmează să fie utilizat pentru obiectivele aferente schimbărilor climatice

[Referință: Articolul 27 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] (18)

Axa prioritară

Valoarea indicativă a sprijinului care urmează să fie utilizat pentru obiectivele aferente schimbărilor climatice (EUR)

Procentul alocării totale pentru programul de cooperare (%)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N >

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N >

 

 

 

Total

 

 

SECȚIUNEA 4

ABORDARE INTEGRATĂ A DEZVOLTĂRII TERITORIALE

[Referință: Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Descriere a abordării integrate a dezvoltării teritoriale, luând în considerare conținutul și obiectivele programului de cooperare, inclusiv cu privire la zonele menționate la articolul 174 alineatul (3) din TFUE (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), având în vedere acordurile de parteneriat încheiate cu statele membre participante și prezentând modul în care acestea contribuie la îndeplinirea obiectivelor și rezultatelor anticipate ale programului

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1   Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (după caz)

Abordarea utilizării instrumentelor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și principiile de identificare a zonelor unde acestea vor fi implementate

[Referință: articolul 8 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

4.2.   Acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană durabilă (după caz)

Principiile de identificare a zonelor urbane unde vor fi implementate acțiunile integrate de dezvoltare urbană durabilă și alocarea indicativă din sprijinul FEDR pentru aceste acțiuni

[Referință: articolul 8 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Tabelul 19

Acțiuni integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă – volume indicative ale sprijinului FEDR

Fond

Valoarea indicativă a sprijinului FEDR

(EUR)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

FEDR

 

4.3.   Investiția teritorială integrată (ITI) (după caz)

Abordarea utilizării Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI) (astfel cum este definită la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), cu excepția cazurilor acoperite de punctul 4.2, precum și alocarea financiară indicativă respectivă din cadrul fiecărei axe prioritare

[Referință: articolul 8 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ’>

Tabelul 20

Alocare financiară indicativă pentru ITI, cu excepția celor menționate la punctul 4.2 (valoarea totală)

Axa prioritară

Alocarea financiară indicativă (sprijinul din partea Uniunii) (EUR)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ >

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

Total

 

4.4   Contribuția intervențiilor planificate în cadrul programului la strategii macroregionale și la strategiile aferente bazinelor maritime, în funcție de nevoile zonei vizate de program definite de statul membru (după caz)

(în cazul în care statele membre și regiunile participă la strategiile macroregionale și la strategiile aferente bazinelor maritime)

[Referință: articolul 8 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

SECȚIUNEA 5

PREVEDERI DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE COOPERARE

[Referință: Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

5.1   Autorități și organisme relevante

[Referință: Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Tabelul 21

Autoritățile implicate în program

[Referință: articolul 8 alineatul (4) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Autoritate/organism

Denumirea autorității/organismului și a direcției sau unității

Directorul autorității/organismului (funcția sau postul)

Autoritatea de management

. <5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’ >

. <5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’ >

Autoritatea de certificare, dacă este cazul

. <5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’ >

. <5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’ >

Autoritatea de audit

. <5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’ >

. <5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’ >

Organismul către care Comisia efectuează plățile este:

[Referință: articolul 8 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Autoritatea de management

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>

Autoritatea de certificare

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


Tabelul 22

Organismul sau organismele care îndeplinesc sarcinile de verificare și control

[Referință: articolul 8 alineatul (4) litera (a) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Autoritate/organism

Denumirea autorității/organismului și a direcției sau unității

Directorul autorității/organismului (funcția sau postul)

Organismul sau organismele desemnate să îndeplinească sarcinile de control

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

Organismul sau organismele desemnate să îndeplinească sarcinile de audit

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

5.2   Procedurile de înființare a secretariatului comun

[Referință: articolul 8 alineatul (4) litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ >

5.3   O descriere pe scurt a acordurilor de management și control

[Referință: articolul 8 alineatul (4) litera (a) punctul (v) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’ >

5.4   Alocarea răspunderii în rândul statelor membre participante, în cazul corecțiilor financiare impuse de autoritatea de management sau de Comisie

[Referință: articolul 8 alineatul (4) litera (a) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >

5.5   Utilizarea monedei Euro (după caz)

[Referință: Articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Metoda selectată pentru conversia cheltuielilor suportate într-o altă monedă decât Euro

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’ >

5.6   Implicarea partenerilor relevanți

[Referință: articolul 8 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Acțiunile întreprinse cu scopul de a implica partenerii menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în pregătirea programului de cooperare și rolul acestora în pregătirea și implementarea programului de cooperare, inclusiv implicarea lor în comitetul de monitorizare

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

SECȚIUNEA 6

COORDONARE

[Referință: articolul 8 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Mecanismele care asigură coordonarea eficientă dintre FEDR, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și alte instrumente de finanțare naționale și ale Uniunii, inclusiv coordonarea dintre posibilele combinații dintre Mecanismul Conectarea Europei, ENI, Fondul european de dezvoltare (FED), IPA și BEI, luând în considerare prevederile stabilite în cadrul strategic comun și în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În cazul în care statele membre și țările terțe participă la programele de cooperare care includ utilizarea alocărilor de la FEDR pentru regiunile cele mai îndepărtate, precum și resurse de la FED, mecanismele de coordonare trebuie să fie la nivelul adecvat pentru a facilita coordonarea eficientă a utilizării acestor resurse

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >

SECȚIUNEA 7

REDUCEREA SARCINII ADMINISTRATIVE PENTRU BENEFICIARI

[Referință: articolul 8 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 (19)]

Un rezumat al evaluării sarcinii administrative a beneficiarilor și, dacă este cazul, acțiunile planificate însoțite de un grafic indicativ de reducere a sarcinii administrative.

<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N >

SECȚIUNEA 8

PRINCIPII ORIZONTALE

(Referință: Articolul 8 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

8.1.   Dezvoltarea durabilă  (20)

Descrierea acțiunilor specifice pentru luarea în considerare a cerințelor de protecție a mediului, eficienței resurselor, diminuarea și adaptarea la schimbările climatice, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscului în selectarea operațiilor.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2.   Egalitatea de șanse și nediscriminarea  (21)

Descriere a acțiunilor specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a oricărui tip de discriminare de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării programului de cooperare și, în special, în legătură cu accesul la finanțare, luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele privind asigurarea accesibilității pentru persoanele cu handicap.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.   Egalitatea de gen

Descrierea contribuției programului de cooperare la promovarea egalității de gen și, dacă este cazul, aranjamentele prin care se asigură integrarea acestei perspective la nivelul programului de cooperare și operațional.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

SECȚIUNEA 9

ELEMENTE SEPARATE

9.1.   Proiecte majore care vor fi implementate în cursul perioadei de programare

[Referință: articolul 8 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Tabelul 23

Lista proiectelor majore (22)

Proiect

Notificarea/data de depunere planificată

(an, trimestru)

Data planificată pentru începerea implementării

(an, trimestru)

Data planificată a finalizării

(an, trimestru)

Axe prioritare/priorități de investiții

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’ >

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’ >

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’ >

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S decision=‘N’’>

 

 

 

 

 

9.2.   Cadrul de performanță al programului de cooperare

Tabelul 24

Cadrul de performanță (tabel rezumativ)

Axa prioritară

Indicator sau etapă cheie de implementare

Unitate de măsură, dacă este cazul

Punctul de referință pentru 2018

Obiectivul final (2023)

<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3   Partenerii relevanți implicați în pregătirea programului de cooperare

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4   Condițiile de implementare a programului aplicabile și care guvernează managementul financiar, programarea, monitorizarea, evaluarea și controlul participării țărilor terțe la programele transnaționale și interregionale prin contribuția cu resurse de la ENI și IPA

[Referință: Articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

ANEXE (încărcate în sistemele electronice de schimb de informații sub formă de fișiere separate):

Proiect de raport privind evaluarea ex ante cu un rezumat (obligatoriu)

[Referință: Articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Confirmarea aprobării în scris cu privire la conținutul programului de cooperare (obligatoriu)

[Referință: Articolul 8 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

O hartă a zonei acoperite de programul de cooperare (după caz)

Un rezumat al cetățenilor, cu privire la programul de cooperare (după caz)


(1)  Legendă:

tip:

N=Număr, D=Data, S=Șir, C=Caseta de selectare, P=Procent, B=Boolean

decizie:

N=nu face parte din decizia Comisiei de aprobare a programului de cooperare

informație:

M=Manual, S=Selecție, G=Generat de sistem

“maxlength”= Numărul maxim de caractere, inclusiv spațiile.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (JO L 347, 20.12.2013, p. 259)

(4)  Prezentarea procentelor corespunzătoare sumelor de la ENI și IPA depinde de opțiunea de management selectată.

(5)  Titlul obiectivului tematic (nu se aplică asistenței tehnice).

(6)  Titlul priorității de investiții (nu se aplică asistenței tehnice).

(7)  Fondul european de dezvoltare regională.

(8)  Instrumentul european de vecinătate.

(9)  Instrumentul de asistență pentru preaderare.

(10)  Valorile-țintă pot fi calitative sau cantitative.

(11)  Necesar dacă sprijinul acordat de Uniune pentru asistența tehnică aferentă programului de cooperare depășește 15 milioane EUR.

(12)  Necesar în cazul în care acest lucru este justificat în mod obiectiv având în vedere conținutul acțiunii și în cazul în care sprijinul Uniunii pentru asistență tehnică în program depășește 15 milioane EUR și în cazul în care acest lucru este justificat în mod obiectiv având în vedere conținutul acțiunilor.

(13)  Valorile-țintă pot fi calitative sau cantitative.

(14)  Banca Europeană de Investiții

(15)  A se completa doar când axele prioritare sunt exprimate în costuri totale.

(16)  Această rată poate fi rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă din tabel. Rata exactă utilizată pentru rambursări este raportul (f).

(17)  Prezentarea sumelor transferate de la ENI și IPA depinde de opțiunea de management selectată.

(18)  Acest tabel este generat automat pe baza tabelelor pe categorii de intervenție din cadrul fiecărei axe prioritare.

(19)  Nu este necesar pentru INTERACT și ESPON.

(20)  Nu se aplică pentru URBACT, INTERACT și ESPON.

(21)  Nu se aplică pentru URBACT, INTERACT și ESPON.

(22)  Nu se aplică pentru INTERACT și ESPON.


Top