Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0240

Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene

OJ L 74, 14.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/240/oj

14.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 240/2014 AL COMISIEI

din 7 ianuarie 2014

privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Scopul prezentului regulament este de a prevedea un cod european de conduită pentru a sprijini și ajuta statele membre în organizarea de parteneriate pentru acorduri de parteneriat și programele sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). Aceste fonduri se derulează în prezent într-un cadru comun și sunt denumite „fonduri structurale și de investiții europene” (în continuare „fondurile ESI”).

(2)

Munca în parteneriat este un principiu deja stabilit în punerea în aplicare a fondurilor ESI. Parteneriatul implică o strânsă colaborare între autoritățile publice, partenerii economici și sociali și organizațiile societății civile la nivel național, regional și local, pe parcursul întregului ciclu de program, constând în pregătire, punerea în aplicare, monitorizare și evaluare.

(3)

Este necesar ca partenerii selectați să fie cei mai reprezentativi dintre părțile interesate relevante. Procedurile de selecție trebuie să fie transparente și să țină seama de diferitele cadre instituționale și juridice ale statelor membre și de competențele lor naționale și regionale.

(4)

Partenerii ar trebui să includă autorități publice, parteneri economici și sociali și organisme care reprezintă societatea civilă, inclusiv parteneri în domeniul protecției mediului, organizații din cadrul comunităților și organizații de voluntari, care pot influența în mod semnificativ sau care pot fi afectați în mod semnificativ de punerea în aplicare a acordului de parteneriat și a programelor. Ar trebui să se acorde atenție specială includerii grupurilor care pot fi afectate de programe, dar care întâmpină dificultăți în a le influența, în special comunitățile cele mai vulnerabile și cele marginalizate, care sunt cele mai expuse riscului de discriminare sau de excludere socială, în special persoanele cu handicap, imigranții și romii.

(5)

Pentru selectarea partenerilor, este necesar să se ia în considerare diferențele existente între acordurile de parteneriat și programe. Acordurile de parteneriat acoperă toate fondurile ESI care oferă sprijin pentru fiecare stat membru, în timp ce programele se referă exclusiv la fondurile ESI care contribuie la acestea. Caracterul relevant al partenerilor la acordurile de parteneriat trebuie evaluat ținând cont de utilizarea planificată a tuturor fondurilor ESI, în timp ce pentru programe este suficient ca partenerii să fie relevanți având în vedere utilizarea planificată a fondurilor ESI care contribuie la program.

(6)

Partenerii ar trebui să fie implicați în pregătirea și în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și a programelor. În acest scop, este necesar să se stabilească principii fundamentale și bune practici privind consultarea la timp, în mod relevant și transparent a partenerilor în ceea ce privește analiza provocărilor și a nevoilor care trebuie abordate, selectarea obiectivelor și a priorităților pentru soluționarea acestora și structurile de coordonare și acordurile de guvernanță pe mai multe niveluri necesare pentru aplicarea eficientă a politicii.

(7)

Partenerii ar trebui să fie reprezentați în comitetele de monitorizare a programelor. Normele care reglementează componența comitetelor și regulamentele de procedură ar trebui să promoveze continuitatea și dreptul de proprietate asupra de programării și punerii în aplicare și modalități de lucru clare și transparente, precum și promptitudinea și nediscriminarea.

(8)

Prin participarea lor activă în cadrul comitetelor de monitorizare, partenerii ar trebui să fie implicați în evaluarea rezultatelor privind diferitele priorități, rapoartele relevante privind programele și, după caz, cererile de propuneri.

(9)

Pentru a asigura un parteneriat eficient, este nevoie de sprijinirea partenerilor relevanți pentru a consolida capacitatea instituțională în vederea pregătirii și punerii în aplicare a programelor.

(10)

Comisia ar trebui să faciliteze schimbul de bune practici, consolidarea capacității instituționale și difuzarea rezultatelor relevante la nivelul statelor membre, al autorităților de gestionare și al reprezentanților partenerilor, prin crearea unei Comunități europene de practică pentru parteneriat care să acopere toate fondurile ESI.

(11)

Rolul partenerilor în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și performanța și eficiența parteneriatului în perioada de programare ar trebui să facă obiectul unei evaluări de către statele membre.

(12)

Pentru a sprijini și ajuta statele membre în organizarea parteneriatului, Comisia ar trebui să pună la dispoziție exemple de bune practici deja existente în statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament instituie Codul european de conduită privind parteneriatul pentru acordurile de parteneriat și programele sprijinite de fondurile de investiții și structurale europene.

CAPITOLUL II

PRINCIPIILE DE BAZĂ PRIVIND PROCEDURILE TRANSPARENTE DE URMAT ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII PARTENERILOR RELEVANȚI

Articolul 2

Reprezentativitatea partenerilor

Statele membre se asigură că partenerii menționați la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt cei mai reprezentativi pentru părțile interesate relevante și sunt desemnați ca reprezentanți autorizați în mod corespunzător, luând în considerare competența lor, capacitatea de a participa în mod activ și nivelul adecvat de reprezentare.

Articolul 3

Identificarea partenerilor relevanți pentru acordul de parteneriat

(1)   Pentru acordul de parteneriat, statele membre trebuie să identifice partenerii relevanți, cel puțin dintre:

(a)

autorități regionale, locale, urbane și alte autorități publice competente, inclusiv:

(i)

autoritățile regionale, reprezentanții naționali ai autorităților locale și autoritățile locale care reprezintă cele mai mari orașe și zone urbane, ale căror competențe sunt legate de utilizarea planificată a fondurilor ESI;

(ii)

reprezentanți naționali ai instituțiilor de învățământ superior, furnizorii de educație și formare și centrele de cercetare, în vederea utilizării planificate a fondurilor ESI;

(iii)

alte autorități publice naționale responsabile cu aplicarea principiilor orizontale menționate la articolele 4-8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în vederea utilizării planificate a fondurilor ESI; și, în special, organismele de promovare a egalității de tratament stabilite în conformitate cu Directiva 2000/43/CE a Consiliului (2), Directiva 2004/113/CE a Consiliului (3) și Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4);

(b)

parteneri economici și sociali, inclusiv:

(i)

organizații ale partenerilor sociali recunoscute la nivel național, în special organizațiile de tip confederativ generale și organizațiile sectoriale, ale căror sectoare sunt legate de utilizarea planificată a fondurilor ESI;

(ii)

camere de comerț naționale și asociații profesionale care reprezintă interesele generale ale industriilor și sectoarelor, în scopul utilizării planificate a fondurilor ESI și în vederea asigurării unei reprezentări echilibrate a întreprinderilor mari, medii, mici și a microîntreprinderilor, alături de reprezentanți ai economiei sociale;

(c)

organisme care reprezintă societatea civilă, cum ar fi parteneri în domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale și organisme însărcinate cu promovarea incluziunii sociale, egalitatea dintre femei și bărbați și nediscriminarea, inclusiv:

(i)

organisme care își desfășoară activitatea în domenii legate de utilizarea planificată a fondurilor ESI și de aplicarea principiilor orizontale menționate la articolele 4-8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în funcție de reprezentativitatea lor și ținând seama de acoperirea geografică și tematică, de capacitatea de gestionare, de expertiză și de abordările inovatoare;

(ii)

alte organizații sau grupuri care sunt afectate în mod semnificativ sau care ar putea fi afectate în mod semnificativ de implementarea fondurilor ESI, în special grupurile considerate ca fiind expuse riscului de discriminare și de excluziune socială.

(2)   În cazul în care autoritățile publice, partenerii economici și sociali, precum și organismele care reprezintă societatea civilă au înființat o organizație care regrupează intereselor lor pentru a facilita participarea acestora la parteneriat („organizație-umbrelă”), acestea pot desemna un reprezentant unic pentru a prezenta punctele de vedere ale organizației-umbrelă în cadrul parteneriatului.

Articolul 4

Identificarea partenerilor relevanți pentru programe

(1)   Pentru fiecare program, statele membre trebuie să identifice partenerii relevanți, cel puțin dintre:

(a)

autorități regionale, locale, urbane și alte autorități publice competente, inclusiv:

(i)

autoritățile regionale, reprezentanții naționali ai autorităților locale și autoritățile locale care reprezintă cele mai mari orașe și zone urbane, ale căror competențe sunt legate de utilizarea planificată a fondurilor ESI care contribuie la program;

(ii)

reprezentanți naționali sau regionali ai instituțiilor de învățământ superior, furnizorii de servicii de formare și consiliere și centrele de cercetare, în vederea utilizării planificate a fondurilor ESI care contribuie la program;

(iii)

alte autorități publice responsabile cu aplicarea principiilor orizontale menționate la articolele 4-8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în vederea utilizării prevăzute a fondurilor ESI care contribuie la program și, în special, organismele de promovare a egalității de tratament, stabilite în conformitate cu Directiva 2000/43/CE, Directiva 2004/113/CE și Directiva 2006/54/CE;

(iv)

alte organisme organizate la nivel național, regional sau local și autoritățile care reprezintă domeniile în care se efectuează investițiile teritoriale integrate și strategiile de dezvoltare locală finanțate de program;

(b)

parteneri economici și sociali, inclusiv:

(i)

organizații ale partenerilor sociali recunoscute la nivel național sau regional, în special organizațiile de tip confederativ generale și organizațiile sectoriale, ale căror sectoare sunt legate de utilizarea planificată a fondurilor ESI care contribuie la program;

(ii)

camere de comerț naționale sau regionale și asociații profesionale care reprezintă interesele generale ale industriilor și sectoarelor, în vederea asigurării unei reprezentări echilibrate a întreprinderilor mari, medii, mici și a microîntreprinderilor, alături de reprezentanți ai economiei sociale;

(iii)

alte organisme similare organizate la nivel național sau regional;

(c)

organisme care reprezintă societatea civilă, cum ar fi parteneri în domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale și organisme însărcinate cu promovarea incluziunii sociale, a egalității dintre femei și bărbați și a nediscriminării, inclusiv:

(i)

organisme care își desfășoară activitatea în domenii legate de utilizarea planificată a fondurilor ESI care contribuie la program și de aplicarea principiilor orizontale menționate la articolele 4-8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în funcție de reprezentativitatea lor și ținând seama de acoperirea geografică și tematică, de capacitatea de gestionare, de expertiză și de abordările inovatoare;

(ii)

organisme care reprezintă grupurile de acțiune locală menționate în articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(iii)

alte organizații sau grupuri care sunt semnificativ afectate sau care ar putea fi afectate în mod semnificativ de implementarea fondurilor ESI; în special, grupurile considerate ca fiind expuse riscului de discriminare și de excluziune socială.

(2)   În ceea ce privește programele de cooperare teritorială europeană, statele membre pot implica în parteneriat:

(i)

grupări europene de cooperare teritorială care își desfășoară activitatea în zona vizată de programul transfrontalier sau transnațional respectiv;

(ii)

autorități sau organisme care sunt implicate în dezvoltarea sau în punerea în aplicare a unei strategii macroregionale sau de bazin maritim în zona vizată de program, inclusiv coordonatorii de domenii prioritare pentru strategiile macroregionale.

(3)   În cazul în care autoritățile publice, partenerii economici și sociali, precum și organismele care reprezintă societatea civilă au stabilit o organizație-umbrelă, acestea pot desemna un reprezentant unic pentru a prezenta punctele de vedere ale organizației-umbrelă în cadrul parteneriatului.

CAPITOLUL III

PRINCIPIILE DE BAZĂ ȘI BUNELE PRACTICI PRIVIND IMPLICAREA PARTENERILOR RELEVANȚI ÎN PREGĂTIREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT ȘI A PROGRAMELOR

Articolul 5

Consultarea partenerilor relevanți în vederea pregătirii acordului de parteneriat și a programelor

(1)   Pentru a asigura transparența și implicarea efectivă a partenerilor relevanți, statele membre și autoritățile de gestionare îi vor consulta pe aceștia cu privire la procesul și calendarul de pregătire a acordului de parteneriat și a programelor. Astfel, ele trebuie să le informeze pe larg cu privire la conținutul acestora și eventualele modificări conexe.

(2)   În ceea ce privește consultarea partenerilor relevanți, statele membre trebuie să țină cont de necesitatea următoarelor aspecte:

(a)

informații oportune și acces ușor la informațiile pertinente;

(b)

suficient timp pentru parteneri pentru a analiza și prezenta observații cu privire la principalele documente pregătitoare și proiectul de acord de parteneriat și proiectele de program;

(c)

canale disponibile prin care partenerii pot pune întrebări, pot aduce contribuții și sunt informați cu privire la modul în care propunerile lor au fost luate în considerare;

(d)

difuzarea rezultatelor consultării.

(3)   În ceea ce privește programele de dezvoltare rurală, statele membre trebuie să țină seama de rolul pe care rețelele rurale naționale, stabilite în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5), îl pot juca implicând partenerii relevanți.

(4)   În cazul în care au fost stabilite acorduri formale între diferitele niveluri de guvernanță mai jos de nivelul național, statul membru trebuie să ia în considerare aceste acorduri de guvernanță la mai multe niveluri, în conformitate cu cadrul său juridic și instituțional.

Articolul 6

Pregătirea acordului de parteneriat

Statele membre implică parteneri relevanți, în conformitate cu cadrul lor juridic și instituțional, în pregătirea acordului de parteneriat, în special în ceea ce privește:

(a)

analiza decalajelor, a nevoilor de dezvoltare și a potențialului de creștere, ținând cont de obiectivele tematice, inclusiv cele vizate de recomandările specifice relevante adresate fiecărei țări;

(b)

rezumatele condițiilor ex-ante ale programelor și principalele constatări ale eventualelor evaluări ex-ante ale acordului de parteneriat, realizate la inițiativa statului membru;

(c)

alegerea obiectivelor tematice și alocarea orientativă a fondurilor ESI și principalele rezultate preconizate;

(d)

lista programelor și mecanismele la nivel național și regional pentru a asigura coordonarea fondurilor ESI între ele și cu alte instrumente de finanțare europene și naționale și cu Banca Europeană de Investiții;

(e)

dispozițiile luate pentru a se asigura o abordare integrată a utilizării fondurilor ESI pentru dezvoltarea teritorială a zonelor urbane, rurale, de coastă și a zonelor de pescuit, precum și a zonelor cu caracteristici teritoriale deosebite;

(f)

dispozițiile luate pentru a se asigura o abordare integrată în ceea ce privește nevoile specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie și ale grupurilor-țintă care prezintă cel mai ridicat risc de discriminare sau excludere, în special ale comunităților marginalizate;

(g)

punerea în aplicare a principiilor orizontale menționate la articolele 5, 7 și 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 7

Informații privind implicarea partenerilor relevanți în acordul de parteneriat

Statele membre se vor asigura că acordul de parteneriat dispune cel puțin de următoarele informații:

(a)

lista partenerilor implicați în pregătirea acordului de parteneriat;

(b)

acțiunile adoptate pentru a asigura participarea activă a partenerilor, inclusiv acțiunile întreprinse în ceea ce privește accesibilitatea, în special pentru persoanele cu handicap;

(c)

rolul partenerilor în pregătirea acordului de parteneriat;

(d)

rezultatele consultării cu partenerii și o descriere a valorii sale adăugate în pregătirea acordului de parteneriat.

Articolul 8

Pregătirea programelor

Statele membre vor implica parteneri relevanți, în conformitate cu cadrul lor juridic și instituțional, în pregătirea programelor, în special în ceea ce privește:

(a)

analiza și identificarea nevoilor;

(b)

definirea sau selectarea de priorități și obiective specifice conexe;

(c)

alocarea fondurilor;

(d)

definirea indicatorilor specifici ai programelor;

(e)

punerea în aplicare a principiilor orizontale, astfel cum acestea sunt definite la articolele 7 și 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(f)

componența comitetului de monitorizare.

Articolul 9

Informații privind implicarea în programe a partenerilor relevanți

Statele membre trebuie să prevadă pentru programe cel puțin următoarele informații:

(a)

acțiunile întreprinse cu scopul de a implica partenerii relevanți în pregătirea programelor și în modificările acestora;

(b)

acțiunile planificate pentru a asigura participarea partenerilor în punerea în aplicare a programelor.

CAPITOLUL IV

BUNE PRACTICI PRIVIND FORMULAREA NORMELOR REFERITOARE LA APARTENENȚA LA COMITETELE DE MONITORIZARE ȘI LA PROCEDURILE INTERNE ALE ACESTORA

Articolul 10

Normele privind apartenența la comitetul de monitorizare

(1)   Atunci când formulează normele privind apartenența la comitetul de monitorizare, statele membre trebuie să ia în considerare implicarea partenerilor care au participat la pregătirea programelor și să urmărească să promoveze egalitatea dintre bărbați și femei și nediscriminarea.

(2)   În ceea ce privește comitetele de monitorizare ale programelor de cooperare teritorială europeană, partenerii pot fi reprezentați de organizații-umbrelă la nivel european sau transnațional pentru programele de cooperare interregională și transnațională. Statele membre pot implica parteneri în lucrările comitetului de monitorizare, în special prin participarea acestora în cadrul comitetelor de coordonare la nivel național, organizate în statele membre participante.

Articolul 11

Regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare

Atunci când formulează regulamentul de procedură, comitetele de monitorizare trebuie să ia în considerare următoarele elemente:

(a)

drepturile de vot ale membrilor;

(b)

convocarea la reuniuni și transmiterea de documente, care, ca regulă generală, trebuie făcute înainte cu cel puțin 10 zile lucrătoare;

(c)

modalitățile de publicare și accesibilitatea documentele pregătitoare prezentate comitetelor de monitorizare;

(d)

procedura privind adoptarea, publicarea și accesibilitatea minutelor;

(e)

modalitățile de înființare și activitățile grupurilor de lucru în cadrul comitetelor de monitorizare;

(f)

dispozițiile privind conflictul de interese al partenerilor implicați în activitatea de monitorizare și evaluare și în cererile de propuneri;

(g)

condițiile, principiile și dispozițiile privind normele de rambursare, posibilitatea de consolidare a capacităților și utilizarea asistenței tehnice.

CAPITOLUL V

PRINCIPIILE MAJORE ȘI BUNELE PRACTICI PRIVIND IMPLICAREA PARTENERILOR RELEVANȚI ÎN PREGĂTIREA CERERILOR DE PROPUNERI, A RAPOARTELOR PRIVIND PROGRESELE ÎNREGISTRATE ȘI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROGRAMELOR

Articolul 12

Obligațiile privind protecția datelor, confidențialitatea și conflictul de interese

Statele membre trebuie să se asigure că partenerii implicați în pregătirea cererilor de propuneri, a rapoartelor privind progresele înregistrate și în monitorizarea și evaluarea programelor sunt conștienți de obligațiile care le revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese.

Articolul 13

Implicarea partenerilor relevanți în pregătirea cererilor de propuneri

Autoritățile de management trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita potențialele conflicte de interese în ceea ce privește implicarea partenerilor relevanți în pregătirea cererilor de propuneri sau în evaluarea lor.

Articolul 14

Implicarea partenerilor relevanți în pregătirea rapoartelor privind progresele înregistrate

Statele membre trebuie să implice partenerii relevanți în pregătirea rapoartelor privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului de parteneriat menționat la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în special în ceea ce privește evaluarea rolului partenerilor în punerea în aplicare a acordului de parteneriat și avizele emise de parteneri în timpul consultării, inclusiv, dacă este cazul, descrierea modului în care avizele partenerilor au fost luate în considerare.

Articolul 15

Implicarea partenerilor relevanți în monitorizarea programelor

Autoritățile de management trebuie să implice partenerii, în cadrul comitetului de monitorizare și în lucrările grupurilor de lucru corespunzătoare, în evaluarea performanței programului, inclusiv concluziile evaluării rezultatelor, precum și în pregătirea rapoartelor anuale de punere în aplicare privind programele.

Articolul 16

Implicarea partenerilor în evaluarea programelor

(1)   Autoritățile de management trebuie să implice partenerii relevanți în evaluarea programelor în cadrul comitetelor de monitorizare și, după caz, în grupurile de lucru specifice stabilite de comitetele de monitorizare în acest scop.

(2)   Autoritățile de management pentru programele sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune consultă partenerii cu privire la rapoartele care sintetizează rezultatele evaluărilor efectuate în timpul perioadei de programare, în conformitate cu articolul 114 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

CAPITOLUL VI

DOMENIILE, TEMELE ȘI BUNELE PRACTICI PRIVIND UTILIZAREA FONDURILOR ESI PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE A PARTENERILOR RELEVANȚI ȘI ROLUL COMISIEI ÎN DISEMINAREA BUNELOR PRACTICI

Articolul 17

Consolidarea capacității instituționale a partenerilor relevanți

(1)   Autoritatea de gestionare examinează dacă este necesar să se facă uz de asistență tehnică pentru a sprijini consolidarea capacității instituționale a partenerilor, în special în ceea ce privește micile autorități locale, partenerii economici și sociali și organizațiile neguvernamentale, cu scopul de a le ajuta să poată participa în mod activ la pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor.

(2)   Sprijinul menționat la alineatul (1) poate fi sub formă de, printre altele, ateliere specializate, sesiuni de formare, structuri de coordonare și de rețea sau contribuții la costul participării la reuniuni privind pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programului.

(3)   Pentru programele de dezvoltare rurală, sprijinul menționat la alineatul (1) poate fi furnizat prin intermediul rețelei rurale naționale stabilite în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(4)   Pentru programele FSE, autoritățile de gestionare din regiunile mai puțin dezvoltate sau în tranziție ori din statele membre eligibile pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune se asigură că, în funcție de necesitate, sunt alocate resursele FSE necesare pentru consolidarea capacităților partenerilor sociali și a organizațiilor neguvernamentale care participă la programe.

(5)   Pentru cooperarea teritorială europeană, sprijinul menționat la alineatele (1) și (2) poate viza, de asemenea, sprijinirea partenerilor pentru a-și consolida capacitatea instituțională în vederea participării la activități de cooperare internațională.

Articolul 18

Rolul Comisiei în diseminarea bunelor practici

(1)   Comisia instituie un mecanism de cooperare denumit Comunitatea europeană de practică pentru parteneriat, care va fi comună fondurilor ESI și accesibilă statelor membre interesate, autorităților de gestionare și organizațiilor care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii.

Comunitatea europeană de practică pentru parteneriat facilitează schimbul de experiență, consolidarea capacităților, precum și difuzarea rezultatelor relevante.

(2)   Comisia pune la dispoziție exemple de bune practici în organizarea parteneriatului.

(3)   Schimbul de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici și de abordări inovatoare în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de cooperare interregională și a acțiunilor menționate la articolul 2 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6) cuprinde experiența privind parteneriatul în programele de cooperare.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 19

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180, 19.7.2000, p. 22).

(3)  Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, 21.12.2004, p. 37).

(4)  Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (JO L 347, 20.12.2013, p. 259).


Top