EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1310

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014

OJ L 347, 20.12.2013, p. 865–883 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/oj

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/865


REGULAMENTUL (UE) NR. 1310/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2014, stabilește norme care reglementează sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rurală și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (3), fără a aduce atingere continuării aplicării regulamentelor de punere în aplicare a regulamentului respectiv până la abrogarea lor. Pentru a se facilita tranziția de la schemele de sprijin existente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 la noul cadru juridic care acoperă perioada de programare ce începe la 1 ianuarie 2014 („noua perioadă de programare”), ar trebui adoptate norme tranzitorii în scopul de a se evita orice fel de dificultăți sau de întârzieri în punerea în aplicare a sprijinului pentru dezvoltare rurală care ar putea interveni ca urmare a datei adoptării noilor programe de dezvoltare rurală. Din acest motiv, ar trebui să se permită statelor membre să își asume în continuare angajamente juridice în 2014 în temeiul programelor lor de dezvoltare rurală existente pentru anumite măsuri, iar cheltuielile rezultate ar trebui să fie eligibile pentru sprijin în noua perioadă de programare.

(2)

Având în vedere modificarea substanțială a metodei de delimitare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative în noua perioadă de programare, obligația impusă fermierului să își continue activitatea agricolă în zonă timp de cinci ani nu ar trebui să se aplice pentru noi angajamente juridice asumate în 2014.

(3)

Pentru a se asigura securitatea juridică pe durata tranziției, anumite cheltuieli efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 ar trebui să fie eligibile pentru o contribuție din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în noua perioadă de programare în cazul în care mai sunt încă plăți de efectuat. Acestea ar trebui să includă, de asemenea, anumite angajamente pe termen lung luate în temeiul unor măsuri similare prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 al Consiliului (4), de Regulamentul (CEE) nr. 2080/92 al Consiliului (5) și de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului (6), în cazul în care măsurile respective au primit sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 și există încă plăți care urmează să fie efectuate în 2014. În interesul unei bune gestiuni financiare și a punerii eficiente în aplicare a programului, cheltuielile respective ar trebui să fie identificate clar în programele de dezvoltare rurală și în ansamblul sistemelor de gestionare și control ale statelor membre. Pentru a se evita o complexitate inutilă în gestiunea financiară a programelor de dezvoltare rurală în noua perioadă de programare, ratele de cofinanțare din noua perioadă de programare ar trebui să se aplice cheltuielilor tranzitorii.

(4)

Având în vedere dificultățile semnificative cu care încă se confruntă o serie de state membre în ceea ce privește stabilitatea lor financiară și, în timpul tranziției de la actuala la noua perioadă de programare, pentru a limita efectele negative ale dificultăților respective prin autorizarea utilizării la maximum a fondurilor FEADR disponibile, durata derogării care majorează rata maximă a contribuției FEADR prevăzute la articolul 70 alineatul (4c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ar trebui să fie prelungită până la data finală de eligibilitate a cheltuielilor pentru perioada de programare 2007 - 2013, și anume 31 decembrie 2015.

(5)

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7) care stabilește noi scheme de sprijin urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2015. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (8) continuă să constituie baza pentru acordarea de sprijin pentru venit fermierilor în anul calendaristic 2014, dar ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 al Consiliului (9). Pentru a se asigura coerența în punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la ecocondiționalitate și respectarea standardelor impuse prin anumite măsuri, ar trebui să se prevadă că dispozițiile relevante care se aplică în perioada de programare 2007-2013 continuă să se aplice până când noul cadru legislativ devine aplicabil. Din aceleași motive, dispozițiile referitoare la plățile directe naționale complementare pentru Croația, care se aplică în 2013, ar trebuie să continue să se aplice.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013al Parlamentului European și al Consiliului (10) dă statelor membre posibilitatea să plătească avansuri pentru plățile directe. În temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009, este necesar ca exercițiul acestei posibilități să fie autorizat de Comisie. Experiența dobândită în punerea în aplicare a schemelor de sprijin direct a arătat că este oportun să se permită fermierilor să primească plăți în avans. În ceea ce privește cererile depuse în 2014, avansurile respective ar trebui limitate la 50 % din schemele de sprijin enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și la 80 % din plățile pentru carnea de vită și mânzat.

(7)

Pentru a se respecta Regulamentul (UE) Nr. 1311/2013 și în special egalizarea sumei disponibile pentru acordarea de sprijin direct fermierilor, precum și mecanismul de convergență externă, este necesar să se modifice plafoanele naționale fixate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul 2014. Modificarea plafoanelor naționale va avea în mod inevitabil un impact asupra sumelor pe care le pot primi fermierii individuali sub formă de plăți directe în 2014. Prin urmare, ar trebui stabilit modul în care această modificare va influența valoarea drepturilor la plată și nivelul altor plăți directe. Pentru a se ține cont de situația micilor fermieri, mai ales având în vedere că, în 2014, nu se aplică niciun mecanism de modulare sau de ajustare, inclusiv în mod special scutirea de la un astfel de mecanism pentru plățile directe de până la 5 000 EUR, statelor membre care nu acordă o plată redistributivă și care nu optează pentru transferarea de fonduri către sprijinul pentru dezvoltare rurală prin intermediul mecanismului de flexibilitate ar trebui să li se dea posibilitatea de a nu reduce valoarea tuturor drepturilor la plată.

(8)

Anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în special în ceea ce privește elementele vizate de cifrele indicate în anexa VIII la respectivul regulament și legătura cu posibilitatea acordată statelor membre de a utiliza fondurile necheltuite în cadrul schemei de plată unică pentru finanțarea sprijinului specific, ar trebui să fie clarificate pe baza experienței acumulate în cadrul punerii în aplicare a regulamentului în cauză.

(9)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009, statele membre puteau decide să utilizeze un anumit procent din propriul plafon național pentru sprijinul specific acordat fermierilor lor, precum și de a revizui o decizie anterioară hotărând să modifice sau să sisteze acordarea sprijinului respectiv. Este oportun să se prevadă o revizuire suplimentară a respectivelor decizii care să producă efecte începând cu anul calendaristic 2014. În același timp, pentru a se evita perturbarea nivelului sprijinului, este necesar să se prelungească cu încă un an condițiile speciale, stabilite la articolului 69 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în care se plătește sprijinul specific în unele state membre care urmează să expire în 2013. Având în vedere introducerea sprijinului cuplat facultativ care va fi disponibil începând cu 1 ianuarie 2015 pentru anumite sectoare sau regiuni în cazuri bine definite, este necesar ca statelor membre să li se permită să mărească nivelul anumitor tipuri de sprijin specific în temeiul articolului 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 la 6,5 % în 2014.

(10)

Sprijinul unitar pentru fermierii cu exploatații mai mici ar trebui să fie suficient în vederea îndeplinirii în mod eficient a obiectivului ajutorului pentru venit. Deoarece în 2014 nu se aplică niciun mecanism de modulare sau de ajustare, inclusiv în mod special scutirea de la un astfel de mecanism pentru plățile directe de până la 5 000 EUR, statelor membre ar trebui să li se dea încă din 2014 posibilitatea de a redistribui sprijinul direct între fermieri, acordându-le o plată suplimentară pentru primele hectare.

(11)

Schema de plată unică pe suprafață stabilită în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 are caracter tranzitoriu și ar fi trebuit să se încheie la 31 decembrie 2013. În contextul reformei politicii agricole comune (PAC), s-a hotărât că statelor membre care aplică această schemă ar trebui să li se dea posibilitatea să o aplice în scopul acordării plății de bază pentru o nouă perioadă de tranziție care să se încheie cel târziu la sfârșitul anului 2020. Prin urmare, perioada de aplicare a schemei de plată unică pe suprafață prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 ar trebui prelungită cu un an. Mai mult, pentru a se ține seama de procesul de restructurare a terenurilor aflat în curs și din motive de simplificare, terenurile agricole eligibile din statele membre respective ar trebui să includă, de asemenea, acele suprafețe eligibile care, la 30 iunie 2003, nu se aflau într-o stare agricolă bună, cum va fi cazul începând cu 1 ianuarie 2015 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013.

(12)

În conformitate cu articolul 133a din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, noile state membre, altele decât Bulgaria și România, care aplică schema de plată unică pe suprafață pot acorda ajutoare naționale tranzitorii către fermieri în 2013. Având în vedere prelungirea schemei de plată unică pe suprafață pentru anul 2014, acele state membre ar trebui să mențină această posibilitate în 2014. Având în vedere nivelul plăților naționale directe complementare în conformitate cu articolul 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 în Bulgaria și România în 2014, respectivele state membre ar trebui să poată opta pentru ajutoare naționale tranzitorii în 2014 în locul acordării de plăți directe naționale complementare.

(13)

Ajutoarele naționale tranzitorii urmează să fie acordate în aceleași condiții ca cele aplicate acestor ajutoare în 2013 sau, în cazul Bulgariei și României, în aceleași condiții ca cele aplicate plăților directe naționale complementare în 2013. Cu toate acestea, în vederea simplificării gestionării ajutoarelor naționale tranzitorii în 2014, nu ar trebui să se aplice reducerile menționate la articolul 132 alineatul (2) coroborat cu articolele 7 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În plus, în scopul asigurării coerenței ajutoarelor naționale tranzitorii cu mecanismul de convergență, nivelul maxim al ajutoarelor la nivel de sector ar trebui să fie limitat la un anumit procent. Având în vedere situația financiară dificilă din Cipru, pentru acest stat membru ar trebui prevăzute anumite adaptări.

(14)

Pentru a se permite statelor membre să răspundă nevoilor propriilor sectoare agricole sau să își consolideze politica de dezvoltare rurală într-o manieră mai flexibilă, ar trebui să li se dea posibilitatea de a transfera fonduri din plafoanele lor pentru plăți directe către sprijinul alocat dezvoltării rurale și vice versa. În același timp, statelor membre în care nivelul sprijinului direct rămâne sub 90 % din nivelul mediu al Uniunii ar trebui să li se acorde posibilitatea de a transfera fonduri suplimentare din sprijinul lor alocat dezvoltării rurale către plafoanele lor pentru plăți directe. Aceste decizii ar trebui făcute, în anumite limite, pentru întreaga perioadă care cuprinde exercițiile financiare 2015-2020, cu posibilitatea unei revizuiri în 2017, cu condiția ca orice decizie întemeiată pe această revizuire să nu genereze nicio reducere a sumelor destinate dezvoltării rurale.

(15)

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (11) a prevăzut abrogarea Directivei 80/68/CEE a Consiliului (12) cu începere de la 22 decembrie 2013. Pentru păstrarea acelorași norme referitoare la protecția apelor subterane din cadrul ecocondiționalității, precum cele prevăzute în Directiva 80/68/CEE în ultima zi de valabilitate a acesteia, este oportun să se ajusteze domeniul de aplicare al ecocondiționalității și să se definească un standard de bune condiții agricole și de mediu care să cuprindă cerințele prevăzute la articolele 4 și 5 din respectiva directivă.

(16)

Articolul 83 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (13) prevede ca trimiterea la articolul 3 din Directiva 91/414/CEE a Consiliului (14) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 să fie înțeleasă ca trimitere la articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Cu toate acestea, Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, limitează această trimitere astfel încât ea se referă acum numai la prima și a doua teză de la articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În vederea asigurării consecvenței între cerința privind utilizarea produselor fitosanitare în anul 2014 și în anii următori, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 ar trebui modificată în consecință.

(17)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (15) prevede integrarea sprijinului acordat pentru sericicultură în regimul de sprijin direct și, prin urmare, eliminarea sa din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Având în vedere aplicarea cu întârziere a noului regim de sprijin direct, ar trebui să se acorde în continuare ajutoare în sectorul sericiculturii timp de încă un an.

(18)

Finlanda a fost autorizată să plătească sprijin național anumitor sectoare agricole din sudul Finlandei în conformitate cu articolul 141 din Actul de aderare din 1994. Având în vedere calendarul reformei PAC și având în vedere că situația economică a agriculturii în sudul Finlandei este dificilă și, prin urmare, producătorii încă necesită un sprijin specific, este adecvat să se asigure măsuri de integrare prin care Finlanda, în conformitate cu articolul 42 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, poate să fie autorizată de Comisie să acorde ajutoare naționale în sudul Finlandei în anumite condiții. Ajutorul pentru venit ar trebui să fie redus treptat pe parcursul întregii perioade, până în 2020, și să nu depășească 30 % din cuantumurile acordate în 2013.

(19)

Dispozițiile privind sistemul de consiliere agricolă, sistemul integrat de administrare și control și ecocondiționalitatea prevăzute la titlul III, la titlul V capitolul II și, respectiv, la titlul VI din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2015.

(20)

După introducerea articolului 136a în Regulamentul (CE) nr. 73/2009, este necesar să se modifice trimiterile din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(21)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 73/2009, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1305/2013 ar trebui să fie modificate în consecință.

(22)

Pentru a permite aplicarea promptă a dispozițiilor tranzitorii preconizate, prezentul regulamentul ar trebui să intre în vigoare la data publicării și ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2014. Pentru a se evita orice suprapunere a normelor privind flexibilitatea între piloni stabilite în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 astfel cum este modificat prin prezentul regulament, respectiva modificare adusă Regulamentului (CE) nr. 73/2009 ar trebui să se aplice de la 31 decembrie 2013, iar modificările Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a regulamentului respectiv. În plus, modificările aduse anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care vizează asigurarea continuării normelor actuale referitoare la ecocondiționalitate, ar trebui să se aplice începând cu data abrogării Directivei 80/68/CEE, care este 22 decembrie 2013.

(23)

Ținând cont de faptul că 2014 va fi un an de tranziție, pe parcursul căruia statele membre vor trebui să pregătească punerea în aplicare integrală a reformei PAC, este important să se garanteze că sarcina administrativă rezultată din măsurile tranzitorii prevăzute de prezentul regulament este menținută la minimum absolut,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII TRANZITORII PRIVIND SPRIJINUL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Articolul 1

Angajamente juridice în 2014 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005

(1)   Fără a aduce atingere articolului 88 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, statele membre pot continua să își asume noi angajamente juridice în privința beneficiarilor în 2014, în legătură cu măsurile menționate la articolul 20, cu excepția literei (a) punctul (iii), a literei (c) punctul (i) și a literei (d), și la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în temeiul programelor de dezvoltare rurală adoptate pe baza respectivului regulament, chiar și după epuizarea resurselor financiare aferente perioadei de programare 2007 - 2013, cu condiția ca cererea pentru sprijin să fie depusă înainte de adoptarea programului de dezvoltare rurală respectiv pentru perioada de programare 2014 - 2020.

Fără a aduce atingere punctului E din anexa VI la Actul de aderare din 2012 și dispozițiilor adoptate în temeiul acestuia, Croația poate continua să își asume noi angajamente juridice față de beneficiari în 2014, în legătură cu măsurile menționate la articolul 171 alineatul (2) literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007al Comisiei (16), în baza Instrumentului de preaderare pentru dezvoltare rurală (IPARD) adoptat pe baza respectivului regulament, chiar și după epuizarea resurselor financiare aferente respectivului program, cu condiția ca cererea pentru sprijin să fie depusă înainte de adoptarea programului său de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014 - 2020.

Cheltuielile suportate pe baza angajamentelor respective sunt eligibile în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament.

(2)   Condiția prevăzută la articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 nu se aplică noilor angajamente juridice asumate în 2014 de statele membre în temeiul articolului 36 litera (a) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Articolul 2

Aplicarea în continuare a articolelor 50a și 51 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Fără a aduce atingere articolului 88 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, articolele 50a și 51 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 continuă să se aplice până la 31 decembrie 2014 pentru operațiunile selectate în cadrul programelor de dezvoltare rurală din perioada de programare 2014 - 2020, în temeiul articolului 21 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește prima anuală și în temeiul articolelor 28 - 31, 33 și 34 din regulamentul respectiv.

Articolul 3

Eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli

(1)   Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) și articolului 88 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cheltuielile legate de angajamentele juridice față de beneficiari, asumate în temeiul măsurilor prevăzute la articolele 20 și 36 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și, fără a aduce atingere punctului E din anexa VI la Actul de aderare din 2012 și dispozițiilor adoptate în temeiul acestuia, în cazul Croației măsurile menționate la articolul 171 alineatul (2) literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR în perioada de programare 2014 - 2020 în următoarele cazuri:

(a)

pentru plățile care urmează să fie efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2015, iar în cazul Croației între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2016, în cazul în care alocarea financiară pentru măsura relevantă din programul respectiv, adoptată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 sau al Regulamentului (CE) nr. 718/2007, a fost deja epuizată, și

(b)

pentru plățile care urmează a fi efectuate după 31 decembrie 2015, iar în cazul Croației după 31 decembrie 2016.

Prezentul alineat se aplică, de asemenea, angajamentelor juridice față de beneficiari asumate în temeiul măsurilor corespunzătoare prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 1257/1999, (CEE) nr. 2078/92 și (CEE) nr. 2080/92, care primesc sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

(2)   Cheltuielile menționate la alineatul (1) sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR în perioada de programare 2014 - 2020 sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

programul de dezvoltare rurală respectiv pentru perioada de programare 2014 - 2020 prevede astfel de cheltuieli;

(b)

se aplică rata contribuției din FEADR pentru măsura corespunzătoare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, astfel cum este stabilită în anexa I la prezentul regulament; și

(c)

statele membre se asigură că operațiunile tranzitorii relevante sunt clar identificate prin intermediul sistemelor lor de gestiune și control.

Articolul 4

Aplicarea anumitor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 în 2014

Prin derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, pentru anul 2014:

(a)

trimiterea de la articolele 28, 29, 30 și 33 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 la titlul VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se citește ca trimitere la articolele 5 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și la anexele II și III la acesta.

(b)

trimiterea de la articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se citește ca trimitere la articolul 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009;

(c)

trimiterea de la articolul 40 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se citește ca trimitere la articolul 121 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

CAPITOLUL II

MODIFICĂRI

Articolul 5

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1698/2005

Articolul 70 alineatul (4c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se modifică după cum urmează:

(a)

în primul paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(4c)   Prin derogare de la plafoanele stabilite la alineatele (3), (4) și (5), rata contribuției FEADR poate fi majorată până la maximum 95 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile eligibile în cadrul obiectivului de convergență și în regiunile ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee, respectiv 85 % din cheltuielile publice eligibile în celelalte regiuni. Aceste niveluri se aplică cheltuielilor eligibile nou declarate în fiecare declarație certificată de cheltuieli depusă până la data finală de eligibilitate a cheltuielilor pentru perioada de programare 2007 - 2013, și anume 31 decembrie 2015, atunci când la 20 decembrie 2013 sau după această dată, un stat membru îndeplinește una din următoarele condiții:”;

(b)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Un stat membru care dorește să se prevaleze de derogarea prevăzută la primul paragraf trebuie să solicite Comisiei modificarea programului său de dezvoltare rurală în consecință. Derogarea se aplică începând din momentul în care Comisia aprobă modificarea programului.”

Articolul 6

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 73/2009

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 29 se adaugă următorul alineat:

„(5)   Prin derogare de la alineatul (2), începând cu 16 octombrie 2014 statele membre pot plăti fermierilor avansuri de până la 50 % din plățile directe în cadrul schemelor de sprijin enumerate în anexa I în ceea ce privește cererile depuse în 2014. În cazul plăților pentru carnea de vită și mânzat, prevăzute în titlul IV capitolul 1 secțiunea 11, statele membre pot majora procentul respectiv până la 80 %.”

2.

Articolul 40 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 40

Plafoanele naționale

(1)   Pentru fiecare stat membru și în fiecare an, valoarea totală a tuturor drepturilor la plată alocate, a rezervei naționale menționate la articolul 41 și a plafoanelor fixate în conformitate cu articolul 51 alineatul (2), articolul 69 alineatul (3) și articolul 72b sunt egale cu plafonul său național stabilit în anexa VIII.

(2)   Dacă este cazul, statul membru efectuează o reducere sau o creștere liniară a valorii tuturor drepturilor la plată sau a sumei rezervei naționale menționate la articolul 41 sau a ambelor, pentru a asigura respectarea plafonului său național stabilit în anexa VIII.

Statele membre care decid să nu pună în aplicare dispozițiile titlului III capitolul 5a din prezentul regulament și nici să utilizeze posibilitatea prevăzută la articolul 136a alineatul (1) pot decide, în vederea obținerii reducerii necesare a valorii drepturilor la plată menționate la primul paragraf, să nu reducă drepturile la plată activate în 2013 de fermierii care în 2013 au solicitat mai puțin decât o valoare a plăților directe care urmează să fie stabilită de statul membru în cauză; cuantumul respectiv nu este mai mare de 5 000 EUR.

(3)   Fără a se aduce atingere articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (17), sumele plăților directe care pot fi acordate într-un stat membru pentru anul calendaristic 2014 în temeiul articolelor 34, 52, 53, 68 și 72a din prezentul regulament și ca ajutoare pentru sericicultori în temeiul articolului 111 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu depășesc plafoanele stabilite în anexa VIII la prezentul regulament pentru anul respectiv, din care se deduc sumele care rezultă din aplicarea articolului 136b din prezentul regulament pentru anul calendaristic 2014 în conformitate cu anexa VIIIa la prezentul regulament.

Dacă este cazul și în scopul respectării plafoanelor stabilite în anexa VIII la prezentul regulament, din care se deduc sumele care rezultă din aplicarea articolului 136b din prezentul regulament pentru anul calendaristic 2014 astfel cum figurează în anexa VIIIa la prezentul regulament, statele membre efectuează o reducere liniară a sumelor aferente plăților directe pentru anul calendaristic 2014.

(17)  Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).”"

3.

La articolul 41 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

valoarea totală a tuturor drepturilor la plată alocate și a plafoanelor stabilite în conformitate cu articolul 51 alineatul (2), articolul 69 alineatul (3) și articolul 72b din prezentul regulament.”

4.

La articolul 51 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Pentru 2014, plafoanele pentru plățile directe menționate la articolele 52 și 53 sunt identice cu plafoanele stabilite pentru 2013, înmulțite cu un coeficient care trebuie calculat pentru fiecare stat membru în cauză prin împărțirea plafonului național pentru 2014, stabilit în anexa VIII la plafonul național pentru 2013. Această înmulțire se aplică numai statelor membre al căror plafon național stabilit în anexa VIII pentru 2014 este mai mic decât plafonul național pentru 2013.”

5.

La articolul 68 alineatul (8), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   Până la 1 februarie 2014, statele membre care au adoptat decizia menționată la articolul 69 alineatul (1) o pot revizui și pot decide, începând cu 2014:”

6.

Articolul 69 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre pot decide, până la 1 august 2009, până la 1 august 2010, până la 1 august 2011, până la 1 septembrie 2012, până la data aderării sale în cazul Croației, sau până la 1 februarie 2014, să utilizeze, din anul următor deciziei respective, din primul an de punere în aplicare a schemei de plată unică în cazul Croației, sau, în cazul unei decizii luate până la 1 februarie 2014, din anul 2014, până la 10 % din plafonul lor național menționat la articolul 40 sau, în cazul Maltei, suma de 2 000 000 EUR, pentru ajutorul specific prevăzut la articolul 68 alineatul (1).”;

(b)

la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Exclusiv în scopul de a se asigura respectarea plafoanelor naționale astfel cum se prevede la articolul 40 alineatul (2) și de a se efectua calculul menționat la articolul 41 alineatul (1), sumele utilizate pentru a acorda ajutorul menționat la articolul 68 alineatul (1) litera (c) se deduc din plafonul național menționat la articolul 40 alineatul (1). Acestea se contabilizează ca drepturi la plată alocate.”

(c)

la alineatul (4), procentul „3,5 %” se înlocuiește cu „6,5 %”;

(d)

la alineatul (5) prima teză, anul „2013” se înlocuiește cu „2014”;

(e)

la alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Exclusiv în scopul de a se asigura respectarea plafoanelor naționale prevăzută la articolul 40 alineatul (2) și de a se efectua calculul menționat la articolul 41 alineatul (1), în situația în care un stat membru face uz de opțiunea prevăzută la primul paragraf litera (a) din prezentul alineat, suma respectivă nu este considerată ca făcând parte din plafoanele stabilite în temeiul alineatului (3) din prezentul articol.”

7.

La titlul III se adaugă următorul capitol:

„Capitolul 5a

PLATĂ REDISTRIBUTIVĂ PENTRU 2014

Articolul 72a

Norme generale

(1)   Statele membre pot decide, până la 1 martie 2014, să acorde o plată, pentru anul 2014, fermierilor care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată unică menționate la capitolele 1, 2 și 3 (denumită în continuare „plată redistributivă”).

Statele membre notifică Comisiei decizia lor până la 1 martie 2014.

(2)   Statele membre care au decis să aplice schema de plată unică la nivel regional în conformitate cu articolul 46 pot aplica plata redistributivă la nivel regional.

(3)   Fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare, reducerilor liniare astfel cum sunt menționate la articolul 40 alineatul (3), și nici aplicării articolelor 21 și 23, plata redistributivă se acordă în momentul activării drepturilor la plată de către fermier.

(4)   Statele membre calculează plata redistributivă înmulțind o cifră care urmează a fi stabilită de statul membru și care nu depășește 65 % din valoarea medie a plății naționale sau regionale pe hectar cu numărul de drepturi la plată activate de fermier în conformitate cu articolul 34. Numărul respectivelor drepturi la plată nu depășește un maxim stabilit de statele membre care nu depășește 30 de hectare sau suprafața medie a exploatațiilor agricole stabilite în anexa VIIIb, în cazul în care respectiva suprafață medie depășește 30 de hectare în statul membru în cauză.

(5)   Cu condiția respectării limitelor maxime prevăzute la alinatul (4), statele membre pot stabili, la nivel național, o gradație în cadrul numărului de hectare stabilit în conformitate cu respectivul alineat, care se aplică în mod identic tuturor fermierilor.

(6)   Plata medie pe hectar acordată la nivel național menționată la alinatul (4)se stabilește de către statele membre pe baza plafonului național prevăzut în anexa VIIIc și a numărului de hectare eligibile declarate în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) în 2014.

Plata medie pe hectar acordată la nivel regional menționată la alinatul (4)se stabilește de către statele membre pe baza unei cote din plafonul național prevăzut în anexa VIIIc și a numărului de hectare eligibile declarate pentru regiunea respectivă în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) în 2014. Pentru fiecare regiune, această cotă se calculează împărțind plafonul regional respectiv, stabilit în conformitate cu articolul 46 alineatul (3), la plafonul național determinat în conformitate cu articolul 40 pentru anul 2014.

(7)   Statele membre se asigură că nu se acordă niciun avantaj în temeiul prezentului capitol fermierilor în cazul cărora s-a stabilit că, după 18 octombrie 2011, și-au împărțit exploatațiile doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă. Această dispoziție se aplică și fermierilor ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.

Articolul 72b

Dispoziții financiare

(1)   În vederea finanțării plății redistributive, statele membre pot decide, până la 1 martie 2014, să utilizeze până la 30 % din plafonul național anual stabilit în conformitate cu articolul 40 pentru anul de cerere 2014. Acestea notifică Comisiei orice astfel de decizie până la data respectivă.

(2)   Pe baza procentului din plafonul național care urmează să fie utilizat de statele membre în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care fixează plafonul corespunzător pentru plata redistributivă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141b alineatul (2).”

8.

La articolul 90, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Cuantumul ajutorului per hectar eligibil se stabilește prin înmulțirea valorilor productivității stabilite la alineatul (2) cu următoarele valori de referință:

Bulgaria

:

520,20 EUR

Grecia

:

234,18 EUR

Spania

:

362,15 EUR

Portugalia

:

228,00 EUR.”

9.

La articolul 122, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Schema de plată unică pe suprafață este disponibilă până la 31 decembrie 2014.”

10.

La articolul 124, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Suprafața agricolă a unui nou stat membru inclusă în schema de plată unică pe suprafață reprezintă partea din suprafața agricolă utilizată de acesta care este menținută în bune condiții agricole, indiferent dacă se află sau nu în exploatare, ajustată în conformitate cu criteriile obiective și nediscriminatorii care urmează să fie stabilite de noul stat membru în cauză după aprobarea Comisiei.

În sensul prezentului titlu, „suprafață agricolă utilizată” înseamnă suprafața totală a terenurilor arabile, a pășunilor permanente, a culturilor permanente și a grădinilor familiale, conform definiției stabilite de Comisie în scopuri statistice.

(2)   În scopul acordării de plăți în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, toate parcelele agricole care corespund criteriilor prevăzute la alineatul (1), precum și parcelele agricole plantate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție (cod NC ex 0602 90 41) sunt eligibile.

Exceptând cazurile de forță majoră sau circumstanțele excepționale, parcelele menționate la primul paragraf se pun la dispoziția agricultorului la data stabilită de statul membru, dată care nu poate fi ulterioară datei stabilite în statul membru respectiv pentru modificarea cererii de ajutor.

Suprafața minimă eligibilă pe exploatație pentru care pot fi solicitate plăți este de 0,3 ha. Cu toate acestea, oricare dintre noile state membre poate decide, pe baza unor criterii obiective și după aprobarea Comisiei, să stabilească suprafața minimă eligibilă pe exploatație la un nivel mai ridicat, cu condiția ca aceasta să nu depășească 1 ha.”

11.

La titlul V se introduce următorul capitol:

„Capitolul 2a

PLATA REDISTRIBUTIVĂ PENTRU 2014

Articolul 125a

Norme generale

(1)   Noile state membre care aplică schema de plată unică pe suprafață pot decide, până la 1 martie 2014, să acorde o plată, pentru anul 2014, fermierilor care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată unice menționată la capitolul 2 (denumită în continuare „plata redistributivă pentru noile state membre”).

Noile state membre în cauză notifică Comisiei decizia lor până la 1 martie 2014.

(2)   Fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare și aplicării articolelor 21 și 23, plata redistributivă pentru noile state membre ia forma unei majorări a cuantumurilor pe hectar acordate în cadrul schemei de plată unică pe suprafață.

(3)   Statele membre calculează plata redistributivă pentru noile state membre înmulțind o cifră care urmează a fi stabilită de statul membru și care nu depășește 65 % din valoarea medie a plății naționale pe hectar cu numărul de hectare eligibile pentru care fermierului i se acordă plăți în cadrul schemei de plată unică pe suprafață. Numărul respectivelor hectare nu depășește un maxim stabilit de statele membre care nu depășește 30 de hectare sau suprafața medie a exploatațiilor agricole stabilite în anexa VIIIb, în cazul în care respectiva suprafață medie depășește 30 de hectare în noul stat membru vizat.

(4)   Cu condiția respectării limitelor maxime prevăzute la alineatul (3), statele membre pot stabili, la nivel național, o gradație în cadrul numărului de hectare stabilit în conformitate cu respectivul paragraf, care se aplică în mod identic tuturor fermierilor.

(5)   Plata medie pe hectar acordată la nivel național menționată la alineatul (3) se stabilește de către statele membre pe baza plafonului național prevăzut în anexa VIIIc și a numărului de hectare eligibile declarate în cadrul schemei de plată unică pe suprafață în 2014.

(6)   Noile state membre se asigură că nu se acordă niciun avantaj în temeiul prezentului capitol fermierilor în cazul cărora s-a stabilit că, după 18 octombrie 2011, și-au împărțit exploatațiile doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă pentru noile state membre. Această dispoziție se aplică și fermierilor ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.

Articolul 125b

Dispoziții financiare

(1)   În vederea finanțării plății redistributive pentru noile state membre, noile state membre pot decide, până la 1 martie 2014, să utilizeze până la 30 % din plafonul național anual menționat la articolul 40 pentru anul de cerere 2014, sau, în cazul Bulgariei și României, din cuantumurile stabilite în anexa VIIId. Acestea notifică Comisiei orice astfel de decizie până la data respectivă.

Pachetul financiar anual prevăzut la articolul 123 se reduce cu valoarea menționată la primul paragraf.

(2)   Pe baza procentului din plafonul național care urmează să fie utilizat de noile state membre vizate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care fixează plafonul corespunzător pentru plata redistributivă pentru noile state membre și reducerea corespunzătoare a pachetului financiar anual menționat la articolul 123. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141b alineatul (2).”

12.

La articolul 131, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Noile state membre care aplică schema de plată unică pe suprafață pot decide, până la 1 august 2009, până la 1 august 2010, până la 1 august 2011, până la 1 septembrie 2012 sau până la 1 februarie 2014, să utilizeze, din anul următor deciziei respective sau, în cazul unei decizii luate până la 1 februarie 2014, din anul 2014, până la 10 % din plafoanele lor naționale menționate la articolul 40 pentru a acorda ajutor fermierilor astfel cum se stabilește la articolul 68 alineatul (1) și în conformitate cu titlul III capitolul 5, astfel cum le sunt aplicabile.”

13.

Titlul articolului 133a se înlocuiește cu următorul text:

Ajutoarele naționale tranzitorii în 2013

14.

La titlul V capitolul 4 se introduce următorul articol:

„Articolul 133b

Ajutoarele naționale tranzitorii în 2014

(1)   Noile state membre care aplică schema de plată unică pe suprafață în conformitate cu articolul 122 pot decide să acorde ajutoare naționale tranzitorii în 2014.

(2)   Bulgaria și România pot acorda ajutoare în temeiul prezentului articol doar în cazul în care decid până la 1 februarie 2014 să nu acorde în 2014 nicio plată directă națională complementară în temeiul articolului 132.

(3)   Ajutoarele în temeiul prezentului articol pot fi acordate fermierilor din sectoarele pentru care au fost acordate în 2013 ajutoare naționale tranzitorii în temeiul articolului 133a sau, în cazul Bulgariei și României, plăți directe naționale complementare în temeiul articolului 132.

(4)   Condițiile de acordare a ajutoarelor în temeiul prezentului articol sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea plăților aferente anului 2013 în temeiul articolului 132 sau articolului 133a, cu excepția reducerilor realizate ca urmare a aplicării articolului 132 alineatul (2) coroborat cu articolele 7 și 10.

(5)   Cuantumul total al ajutoarelor care pot fi acordate fermierilor din oricare dintre sectoarele prevăzute la alineatul (3) este limitat la 80 % din pachetele financiare sectoriale specifice aferente anului 2013, astfel cum este autorizat de către Comisie în conformitate cu articolul 133a alineatul (5) sau, în cazul Bulgariei și României, în conformitate cu articolul 132 alineatul (7).

Pentru Cipru, valorile pachetelor financiare sectoriale specifice sunt prevăzute în anexa XVIIa.

(6)   Alineatele (3) și (4) nu se aplică pentru Cipru.

(7)   Noile state membre notifică Comisiei deciziile menționate la alineatele (1) și (2) până cel târziu la data de 31 martie 2014. Notificarea deciziei menționate la alineatul (1) include următoarele informații:

(a)

pachetul financiar pentru fiecare sector;

(b)

rata maximă a ajutoarelor naționale tranzitorii, după caz.

(8)   Noul stat membru poate decide, pe baza unor criterii obiective și în limitele autorizate de Comisie în temeiul alineatului (5), asupra cuantumurilor ajutoarelor naționale tranzitorii care urmează să fie acordate.”

15.

La titlul VI, se adaugă următorul articol:

„Articolul 136a

Flexibilitatea între piloni

(1)   Până la 31 decembrie 2013 statele membre pot decide să pună la dispoziție ca sprijin suplimentar pentru măsurile din cadrul programării pentru dezvoltare rurală finanțate din FEADR, după cum se precizează în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (18), până la 15 % din plafoanele lor naționale anuale pentru anul calendaristic 2014, astfel cum sunt stabilite în anexa VIII la prezentul regulament, și din plafoanele lor naționale anuale pentru anii calendaristici 2015 - 2019, astfel cum sunt stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (19). Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru acordarea de plăți directe.

Decizia la care se face referire la primul paragraf este notificată Comisiei până la 31 decembrie 2013. Decizia respectivă stabilește procentul menționat la paragraful respectiv, care poate varia de la un an calendaristic la altul.

Statele membre care nu iau decizia menționată la primul paragraf în ceea ce privește anul calendaristic 2014 pot lua decizia respectivă până la 1 august 2014, în ceea ce privește anii calendaristici 2015-2019. Acestea notifică Comisiei cu privire la orice astfel de decizie până la data menționată.

Statele membre pot decide să revizuiască decizia menționată la prezentul alineat cu începere din anul calendaristic 2018. Orice decizie bazată pe o astfel de revizuire nu duce la scăderea procentului notificat Comisiei, în conformitate cu primul, al doilea și al treilea paragraf. Statele membre notifică Comisiei orice decizie bazată pe o astfel de revizuire până la 1 august 2017.

(2)   Până la 31 decembrie 2013, statele membre care nu iau decizia menționată la alineatul (1) pot decide să pună la dispoziție, sub formă de plăți directe până la 15 % sau, în cazul Bulgariei, Estoniei, Spaniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Finlandei, Suediei și Regatului Unit, până la 25 % din cuantumul alocat pentru sprijinirea măsurilor din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în perioada 2015 - 2020, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru măsuri de sprijin în cadrul programării pentru dezvoltare rurală.

Decizia menționată la primul paragraf este notificată Comisiei până la 31 decembrie 2013. Decizia respectivă stabilește procentul, astfel cum este menționat la paragraful respectiv, care poate varia de la un an calendaristic la altul.

Statele membre care nu iau decizia menționată la primul paragraf în ceea ce privește anul financiar 2015 pot, până la 1 august 2014, lua decizia respectivă, în ceea ce privește perioada 2016 - 2020. Acestea notifică Comisiei cu privire la orice astfel de decizie până la data menționată.

Statele membre pot decide să revizuiască decizia menționată la prezentul alineat începând cu exercițiile financiare 2019 și 2020. Orice decizie bazată pe o astfel de revizuire nu duce la scăderea procentului notificat Comisiei, în conformitate cu primul, al doilea și al treilea paragraf. Statele membre notifică Comisiei orice decizie bazată pe o astfel de revizuire până la 1 august 2017.

(3)   Pentru a se ține seama de deciziile notificate de statele membre în conformitate cu alineatele (1) și (2), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 141a prin care să fie revizuite plafoanele stabilite în anexa VIII.

(18)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487)"

(19)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608)”"

16.

La Titlul VI, se adaugă următorul articol:

„Articolul 136b

Transfer către FEADR

Statele membre care au decis, în conformitate cu articolul 136, să pună la dispoziție o sumă începând cu exercițiul financiar 2011, ca sprijin din partea Uniunii în cadrul programării și finanțării în domeniul dezvoltării rurale, în cadrul FEADR, continuă să pună la dispoziție sumele prevăzute la anexa VIIIa pentru programarea și finanțarea în domeniul dezvoltării rurale, în cadrul FEADR pentru exercițiul financiar 2015.”

17.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 140a

Delegarea de competențe

Pentru a se ține seama de deciziile notificate de statele membre în conformitate cu articolul 136a alineatele (1) și (2), precum și de orice altă modificare a plafoanelor naționale stabilite la anexa VIII, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 141a prin care să adapteze plafoanele stabilite în anexa VIIIc.

Pentru a garanta aplicarea optimă a reducerii lineare prevăzute la articolul 40 alineatul (3) în 2014, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 141a prin care stabilesc normele privind baza de calcul a reducerilor pe care statele membre urmează să le aplice fermierilor în conformitate cu articolul 40 alineatul (3).”

18.

Articolul 141a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 141a

Exercitarea delegării de competențe

(1)   competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11a, articolul 136a alineatul (3) și articolul 140a se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2014.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 11a, la articolul 136a alineatul (3) și la articolul 140a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11a, al articolului 136a alineatul (3) și al articolului 140a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului”.

19.

Anexele I, VIII și XVIIa se modifică, iar noile anexe VIIIa, VIIIb, VIIIc și VIIId se adaugă în conformitate cu punctele (1), (4), (5) și (6) din anexa II la prezentul regulament.

20.

Anexele II și III se modifică în conformitate cu punctele (2) și (3) din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 7

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 1307/2013

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru a se ține seama de evoluțiile legate de cuantumurile maxime totale ale plăților directe care pot fi acordate, inclusiv de cele care rezultă din deciziile luate de statele membre în conformitate cu articolul 136a din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și cu articolul 14 din prezentul regulament, precum și de cele care rezultă din aplicarea articolului 20 alineatul (2) din prezentul regulament, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 70 din prezentul regulament prin care adaptează plafoanele naționale stabilite în anexa II la prezentul regulament.”

2.

La articolul 26 alineatul (6), se adaugă următorul paragraf:

„În scopul metodelor de calcul menționate la primul și la al doilea paragraf de la prezentul articol, cu condiția să nu se aplice plata redistributivă în temeiul articolului 41, statele membre iau în considerare pe deplin sprijinul acordat pentru anul calendaristic 2014 în temeiul articolelor 72a și 125a din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.”

3.

La articolul 36 alineatul (3), se introduce următorul paragraf după ultimul paragraf:

„Pentru a diferenția schema de plată unică pe suprafață, și cu condiția să nu se aplice plata redistributivă în temeiul articolului 41, statele membre iau în considerare pe deplin sprijinul acordat pentru anul calendaristic 2014 în temeiul articolului 125a din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.”

4.

La articolul 72 alineatul (2), se introduce următorul paragraf după primul paragraf:

„Acesta continuă însă să se aplice în cazul cererilor de ajutor referitoare la anii de cerere care încep înainte de 1 ianuarie 2015.”

Articolul 8

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 119 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și normele relevante de punere în aplicare continuă să se aplice până la 31 decembrie 2014, iar articolele 30 și 44a din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și normele relevante de punere în aplicare continuă să se aplice în cazul cheltuielilor și plăților efectuate pentru exercițiul financiar agricol 2013.”

(2)

Se introduce un următorul articol:

„Articolul 119a

Derogare de la Regulamentul (UE) nr. 966/2012

Prin derogare de la articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012 și de la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament, pentru exercițiul financiar agricol 2014 nu este necesar ca avizul organismului de certificare să stabilească dacă cheltuielile prezentate Comisiei spre rambursare sunt legale și conforme.”

(3)

La articolul 121, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cu toate acestea, se aplică următoarele dispoziții:

(a)

articolele 7, 8, 16, 25, 26 și 43, de la 16 octombrie 2013;

(b)

Articolul 52, titlul III, titlul V capitolul II și titlul VI, de la 1 ianuarie 2015.

(3)   În pofida alineatelor (2) și (3):

(a)

articolele 9, 18, 40 și 51, se aplică cheltuielilor efectuate începând cu 16 octombrie 2013;

(b)

Titlul VII capitolul IV se aplică plăților efectuate începând cu exercițiul financiar agricol 2014 în continuare.”

Articolul 9

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 1308/2013

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se modifică după cum urmează:

(1)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 214a

Plăți naționale pentru anumite sectoare din Finlanda

Sub rezerva autorizării de către Comisie, pentru perioada 2014-2020, Finlanda poate continua să acorde ajutoarele naționale pe care le-a acordat producătorilor în 2013 în temeiul articolului 141 din Actul de aderare din 1994 cu condiția ca:

(a)

cuantumul ajutorului pentru venit este degresiv pe parcursul întregii perioade, iar în 2020 nu depășește 30 % din cuantumul acordat în 2013, și

(b)

înainte de a da curs acestei posibilități, să se fi utilizat pe deplin schemele de sprijin din cadrul PAC pentru sectoarele în cauză.

Comisia adoptă autorizarea fără a aplica procedura menționată la articolul 229 alineatele (2) sau (3) din prezentul regulament.”

(2)

La articolul 230 alineatul (1), se introduc următoarele litere:

„(ba)

Articolul 111, până la 31 martie 2015;

(ca)

Articolul 125a alineatul (1) litera (e) și alineatul (2) și, în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor, anexa XVIa, până la data aplicării normelor corespunzătoare care urmează să fie stabilite în temeiul actelor delegate prevăzute la articolul 173 alineatul (1) literele (b) și (i),

(da)

Articolele 136, 138 și 140, precum și anexa XVIII în scopul aplicării respectivelor articole, până la data aplicării normelor care urmează să fie stabilite în temeiul actelor de punere în aplicare prevăzute la articolul 180 și la articolul 183 litera (a) sau până la 30 iunie 2014, aplicându-se data cea mai recentă.”

Articolul 10

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 1305/2013

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 31 se adaugă următorul alineat:

„(6)   În temeiul prezentei măsuri, Croația poate acorda plăți beneficiarilor din zonele care au fost desemnate în temeiul articolului 32 alineatul (3), chiar și atunci când exercițiul de reglare menționat la cel de al treilea paragraf din respectivul alineat nu a fost finalizat. Exercițiul de reglare se finalizează cel târziu la 31 decembrie 2014. Beneficiarilor din zonele care nu mai sunt eligibile ca urmare a finalizării exercițiului de reglare nu li se mai acordă plăți în temeiul prezentei măsuri.”

(2)

La articolul58, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Fondurile transferate în FEADR în aplicarea articolului 136a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, precum și fondurile transferate în FEADR în aplicarea articolelor 10b, 136 și 136b din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anii calendaristici 2013 și 2014 sunt, de asemenea, incluse în defalcarea anuală menționată la alineatul (4) din prezentul articol.”

(3)

La articolul 59 alineatul (4), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

100 % pentru o sumă de 100 de milioane EUR (raportată la prețurile din 2011) alocată Irlandei, pentru o sumă de 500 de milioane EUR (raportată la prețurile din 2011) alocată Portugaliei și pentru o sumă de 7 milioane EUR (raportată la prețurile din 2011) alocată Ciprului, cu condiția ca respectivele state membre să primească asistență financiară în conformitate cu articolele 136 și 143 din TFUE la 1 ianuarie 2014 sau la o dată ulterioară, până în 2016, când aplicarea prezentei dispoziții va fi reevaluată.”

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Cu toate acestea:

articolul 6 punctele (15), (17) și (18) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament;

articolul 6 punctul (20) se aplică de la 22 decembrie 2013; și

Articolul 8 punctul (3) se aplică de la datele de aplicare menționate.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  JO C 341, 21.11.2013, p. 71.

(2)  Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (A se vedea pagina 487 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind metodele de producție agricolă compatibile cu cerințele în materie de protecție a mediului și de întreținere a mediului rural (JO L 215, 30.7.1992, p. 85).

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 2080/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 de instituire a unui program comunitar de ajutor pentru măsuri forestiere în agricultură

(JO L 215, 30.7.1992, p. 96).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (JO L 160, 26.6.1999, p. 80).

(7)  Regulamentul (UE) Nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (A se vedea pagina 608 din prezentul Jurnal Oficial).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, 31.1.2009, p. 16).

(9)  Regulamentul (UE) Nr 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 (A se vedea pagina 884 din prezentul Jurnal Oficial)

(10)  Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (A se vedea pagina 549 din prezentul Jurnal Oficial).

(11)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(12)  Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase (JO L 20, 26.1.1980, p. 43).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(14)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(15)  Regulamentul (UE) Nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (A se vedea pagina 671 din prezentul Jurnal Oficial)

(16)  Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO L 170, 29.6.2007, p. 1).


ANEXA I

Corespondența dintre articolele privind măsurile din perioadele de programare 2007 - 2013 și 2014 - -2020

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Articolul 20 litera (a) punctul (i): Formare profesională și informare

Articolul 14

Articolul 20 litera (a) punctul (ii): Instalarea tinerilor fermieri

Articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (i)

Articolul 20 litera (a) punctul (iii): Pensionarea anticipată

/

Articolul 20 litera (a) punctul (iv): Utilizarea serviciilor de consultanță

Articolul 15 alineatul (1) litera (a)

Articolul 20 litera (a) punctul (v): Crearea de servicii de management, de înlocuire în exploatație și de consultanță

Articolul 15 alineatul (1) litera (b)

Articolul 20 litera (b) punctul (i): Modernizarea exploatațiilor agricole

Articolul 17 alineatul (1) litera (a)

Articolul 20 litera (b) punctul (ii): Creșterea valorii economice a pădurilor

Articolul 21 alineatul (1) litera (d)

Articolul 20 litera (b) punctul (iii): Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere

Articolul 17 alineatul (1) litera (b)

Articolul 21 alineatul (1) litera (e)

Articolul 20 litera (b) punctul (iv): Cooperare în vederea punerii la punct a noilor produse, procedee și tehnologii

Articolul 35

Articolul 20 litera (b) punctul (v): Infrastructuri ale sectoarelor agricol și forestier

Articolul 17 alineatul (1) litera (c)

Articolul 20 litera (b) punctul (vi): Măsuri de reconstituire și de prevenire

Articolul 18

Articolul 20 litera (c) punctul (i): Îndeplinirea standardelor

/

Articolul 20 litera (c) punctul (ii): Sisteme de calitate alimentară

Articolul 16

Articolul 20 litera (c) punctul (iii): Informare și promovare

Articolul 16

Articolul 20 litera (d) punctul (i): Agricultura de semisubzistență

Articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (iii)

Articolul 20 litera (d) punctul (ii): Grupuri de producători

Articolul 27

Articolul 36 litera (a) punctul (i): Plăți destinate compensării handicapurilor naturale în zone montane […]

Articolul 31

Articolul 36 litera (a) punctul (ii): Plăți destinate compensării handicapurilor naturale din alte zone decât cele montane

Articolul 31

Articolul 36 litera (a) punctul (iii): Natura 2000 și plăți aferente Directivei 2000/60/CE

Articolul 30

Articolul 36 litera (a) punctul (iv): Plăți pentru agromediu

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 36 litera (a) punctul (v): Plăți în favoarea bunăstării animalelor

Articolul 33

Articolul 36 litera (b) punctul (i): Prima împădurire a terenului agricol

Articolul 21 alineatul (1) litera (a)

Articolul 36 litera (b) punctul (ii): Prima instalare de sisteme agroforestiere

Articolul 21 alineatul (1) litera (b)

Articolul 36 litera (b) punctul (iii): Prima împădurire a terenurilor neagricole

Articolul 21 alineatul (1) litera (a)

Articolul 36 litera (b) punctul (iv): Plăți Natura 2000

Articolul 30

Articolul 36 litera (b) punctul (v): Plăți pentru silvomediu

Articolul 34

Articolul 36 litera (b) punctul (vi): Restabilirea potențialului forestier și introducerea unor măsuri preventive

Articolul 21 alineatul (1) litera (c)

Articolul 36 litera (b) punctul (vi): Investiții neproductive

Articolul 21 alineatul (1) litera (d)

Măsuri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 718/2007

Măsuri prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Articolul 171 alineatul (2) litera (a): Investiții în exploatațiile agricole, în vederea restructurării acestora și a alinierii lor la standardele comunitare

Articolul 17 alineatul (1) litera (a)

Articolul 171 alineatul (2) litera (c): Investiții în domeniul prelucrării și al comercializării produselor agricole și piscicole în vederea restructurării acestor activități și a alinierii lor la standardele comunitare

Articolul 17 alineatul (1) litera (b)


ANEXA II

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I, se introduce următorul rând după cel referitor la „ajutorul specific”:

„Plata redistributivă

Titlul III capitolul 5a și titlul V capitolul 2a

Plata decuplată”

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

litera A „Mediu” se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice(JO L 103, 25.4.1979, p. 1)

Articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) și (4) și articolul (5) literele (a), (b) și (d)

2.

3.

Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6)

Articolul 3

4.

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole(JO L 375, 31.12.1991, p. 1)

Articolele 4 și 5

5.

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7)

Articolul 6 și articolul 13 alineatul (1) litera (a)”

(b)

Punctul 9 litera B „Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor” se înlocuiește cu următorul text:

„9.

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului(JO L 309, 24.11.2009, p. 1)

Articolul 55 primele două teze”

3.

La anexa III,rubrica „Protejarea și gestionarea apelor” se înlocuiește cu următorul text:

„Protejarea și gestionarea apelor:

Crearea de zone tampon de-a lungul cursurilor de apă (1)

Protejarea apelor împotriva poluării și a formării de șiroaie și gestionarea utilizării apei

În cazul în care utilizarea apei în irigații este supusă autorizării, respectarea procedurilor de obținere a autorizațiilor

 

Protecția apelor subterane împotriva poluării: interdicția deversării directe în apele subterane și măsurile de prevenire a poluării indirecte a apelor subterane prin descărcarea pe pământ și scurgerea prin sol a substanțelor periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilității sale, în măsura în care se referă la activitatea agricolă

4.

La anexa VIII, coloana pentru anul 2014 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 1

(mii EUR)

Stat membru

2014

Belgia

544 047

Danemarca

926 075

Germania

5 178 178

Grecia

2 047 187

Spania

4 833 647

Franța

7 586 341

Irlanda

1 216 547

Italia

3 953 394

Luxemburg

33 662

Țările de Jos

793 319

Austria

693 716

Portugalia

557 667

Finlanda

523 247

Suedia

696 487

Regatul Unit

3 548 576


Tabelul 2 (2)

(mii EUR)

Bulgaria

642 103

Republica Cehă

875 305

Estonia

110 018

Cipru

51 344

Letonia

168 886

Lituania

393 226

Ungaria

1 272 786

Malta

5 240

Polonia

2 970 020

România

1 428 531

Slovenia

138 980

Slovacia

377 419

Croația

113 908

5.

Se introduc următoarele anexe după anexa VIII:

Anexa VIIIa

Sume rezultate după aplicarea articolului 136b în 2014

Germania

:

42 600 000 EUR

Suedia

:

9 000 000 EUR

Anexa VIIIb

Suprafața medie a exploatației agricole care urmează să fie aplicată în temeiul articolului 72a alineatul (4) și al articolului 125a alineatul (3)

Stat membru

Suprafața medie a exploatației agricole

(în hectare)

Belgia

29

Bulgaria

6

Republica Cehă

89

Danemarca

60

Germania

46

Estonia

39

Irlanda

32

Grecia

5

Spania

24

Franța

52

Croația

5,9

Italia

8

Cipru

4

Letonia

16

Lituania

12

Luxemburg

57

Ungaria

7

Malta

1

Țările de Jos

25

Austria

19

Polonia

6

Portugalia

13

România

3

Slovenia

6

Slovacia

28

Finlanda

34

Suedia

43

Regatul Unit

54

Anexa VIIIc

Plafoanele naționale menționate la articolul 72a alineatul (3) și la articolul 125a alineatul (3)

(mii EUR)

Belgia

505 266

Bulgaria

796 292

Republica Cehă

872 809

Danemarca

880 384

Germania

5 018 395

Estonia

169 366

Irlanda

1 211 066

Grecia

1 931 177

Spania

4 893 433

Franța

7 437 200

Croația

265 785

Italia

3 704 337

Cipru

48 643

Letonia

302 754

Lituania

517 028

Luxemburg

33 432

Ungaria

1 269 158

Malta

4 690

Țările de Jos

732 370

Austria

691 738

Polonia

3 061 518

Portugalia

599 355

România

1 903 195

Slovenia

134 278

Slovacia

394 385

Finlanda

524 631

Suedia

699 768

Regatul Unit

3 591 683

Anexa VIIId

Cuantumurile pentru Bulgaria și România menționate la articolul 125b alineatul (1)

Bulgaria

789 365 000 EUR

România

1 753 000 000 EUR

6.

Anexa XVIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Anexa XVIIa

Ajutoare naționale tranzitorii în Cipru

(EUR)

Sectorul

2013

2014

Cereale (cu excepția grâului dur)

141 439

113 151

Grâu dur

905 191

724 153

Lapte și lactate

3 419 585

2 735 668

Carne de vită

4 608 945

3 687 156

Ovine și caprine

10 572 527

8 458 022

Sectorul cărnii de porc

170 788

136 630

Păsări de curte și ouă

71 399

57 119

Vinul

269 250

215 400

Ulei de măsline

3 949 554

3 159 643

Struguri de masă

66 181

52 945

Struguri uscați

129 404

103 523

Tomate prelucrate

7 341

5 873

Banane

4 285 696

3 428 556

Tutun

1 027 775

822 220

Fructele pomilor cu frunze căzătoare, inclusiv fructe sâmburoase

173 390

138 712

Total

29 798 462

23 838 770”


(1)  

Notă:

Zonele tampon prevăzute de GAEC trebuie să respecte, atât în interiorul, cât și în afara zonelor vulnerabile desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 91/676/CEE, cel puțin cerințele legate de condițiile privind utilizarea îngrășămintelor pe terenuri aflate în apropierea cursurilor de apă, menționate la punctul A.4 din anexa II la Directiva 91/676/CEE, care urmează să fie aplicate în conformitate cu programele de acțiune ale statelor membre stabilite în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Directiva 91/676/CEE.”

(2)  Plafoane calculate luând în considerare calendarul pentru creșteri prevăzut la articolul 121.”


Top