EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0348

Regulamentul (UE) nr. 348/2013 al Comisiei din 17 aprilie 2013 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice ( „REACH” ) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 108, 18.4.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 238 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/348/oj

18.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 108/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 348/2013 AL COMISIEI

din 17 aprilie 2013

de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice („REACH”)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 58 și articolul 131,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 prevede că pot face obiectul unei autorizări substanțele care îndeplinesc criteriile de clasificare ca substanțe carcinogene (categoria 1A sau 1B), mutagene (categoria 1A sau 1B) și toxice pentru reproducere (categoria 1A sau 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (2), precum și substanțele care sunt persistente, bioacumulative și toxice, substanțele care sunt foarte persistente și foarte bioacumulative și substanțele pentru care există dovezi științifice ale unor probabile efecte grave asupra sănătății umane sau a mediului care generează un nivel de îngrijorare echivalent.

(2)

Tricloretilena îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Trioxidul de crom îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1A) și mutagenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 literele (a) și (b) din regulamentul respectiv.

(4)

Acizii generați de trioxidul de crom și oligomerii acestora îndeplinesc criteriile de clasificare ca substanțe carcinogene (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv.

(5)

Dicromatul de sodiu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B), mutagenă (categoria 1B) și toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 literele (a), (b) și (c) din regulamentul respectiv.

(6)

Dicromatul de potasiu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B), mutagenă (categoria 1B) și toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 literele (a), (b) și (c) din regulamentul respectiv.

(7)

Dicromatul de amoniu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B), mutagenă (categoria 1B) și toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 literele (a), (b) și (c) din regulamentul respectiv.

(8)

Cromatul de potasiu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B) și mutagenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 literele (a) și (b) din regulamentul respectiv.

(9)

Cromatul de sodiu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță carcinogenă (categoria 1B), mutagenă (categoria 1B) și toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 literele (a), (b) și (c) din regulamentul respectiv.

(10)

Substanțele menționate mai sus au fost identificate și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În recomandarea sa din data de 20 decembrie 2011 (3), Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „Agenția”) a acordat prioritate substanțelor susmenționate în vederea includerii acestora în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu articolul 58 din regulamentul respectiv. Prin urmare, este oportun să se introducă substanțele în anexa precizată mai sus.

(11)

Următorii compuși ai cobaltului: sulfatul de cobalt, diclorura de cobalt(II), dinitratul de cobalt(II), carbonatul de cobalt(II) și diacetatul de cobalt(II) îndeplinesc criteriile de clasificare ca substanțe carcinogene (categoria 1B) și toxice pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 literele (a) și (c) din regulamentul respectiv. Aceste substanțe au fost identificate și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(12)

În recomandarea sa din data de 20 decembrie 2011, Agenția a acordat prioritate acestor compuși ai cobaltului în vederea includerii lor în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu articolul 58 din regulamentul respectiv. Cu toate acestea, Comisia consideră că cel puțin una dintre utilizările acestor substanțe (de exemplu, tratarea de suprafață) prezintă un risc pentru sănătatea umană care nu este controlat în mod adecvat și trebuie abordat. Prin urmare, în conformitate cu articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Comisia ar trebui să solicite Agenției să pregătească un dosar în conformitate cu cerințele anexei XV la regulamentul respectiv. Prin urmare, este adecvat să se amâne decizia cu privire la includerea oricăreia dintre aceste substanțe în anexa XIV până după sfârșitul procedurii prevăzute la articolele 69-73 din regulamentul respectiv.

(13)

Recomandarea Agenției din 20 decembrie 2011 a identificat termenele de depunere a cererii menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru fiecare dintre substanțele enumerate în anexa la prezentul regulament. Aceste date au fost stabilite pe baza timpului necesar estimat pentru pregătirea unei cereri de autorizare, ținându-se cont de informațiile disponibile cu privire la diferitele substanțe și de informațiile primite în timpul consultării publice desfășurate în conformitate cu articolul 58 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Capacitatea Agenției de a prelucra cererile în termenele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 a fost, de asemenea, luată în considerare.

(14)

În ceea ce privește cei șapte compuși ai cromului, agenția a propus ca data aplicării să fie cel târziu 21 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Cu toate acestea, pe baza discuțiilor cu statele membre, a unei evaluări mai largi a semnificației structurii specifice a piețelor relevante și a lanțurilor de aprovizionare aferente, s-a ajuns la concluzia că data aplicării ar trebui să fie cel târziu 35 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(15)

Pentru fiecare dintre substanțele enumerate în anexa la prezentul regulament, data expirării menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui să fie la 18 luni de la termenul de introducere a cererii menționat la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din regulamentul menționat mai sus.

(16)

Este adecvat să se precizeze, în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, datele menționate la punctele (i) și (ii) de la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din regulamentul susmenționat.

(17)

Articolul 58 alineatul (1) litera (e) coroborat cu articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 prevede posibilitatea exceptării unor utilizări sau a unor categorii de utilizări în cazurile în care există o legislație specifică a Uniunii prin care sunt impuse cerințe minime referitoare la protecția sănătății umane sau a mediului și care garantează un control adecvat al riscurilor. În conformitate cu informațiile disponibile în prezent, nu este necesară acordarea unor exceptări pe baza acestor dispoziții.

(18)

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu este necesară acordarea unor exceptări pentru activități de cercetare și de dezvoltare orientate către produse și procese.

(19)

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu este necesară fixarea unor perioade de reexaminare a anumitor utilizări.

(20)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(21)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf


ANEXĂ

În tabelul din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se adaugă următoarele rubrici:

Rubrica nr.

Substanță

Proprietate (proprietăți) intrinsecă (intrinseci) menționată (menționate) la articolul 57

Dispoziții tranzitorii

Utilizări (categorii de utilizări) exceptate

Perioade de reexaminare

Termenul de introducere a cererii (1)

Data expirării (2)

„15.

Tricloretilenă

Nr. CE: 201-167-4

Nr. CAS: 79-01-6

Carcinogenă

(categoria 1B)

21 octombrie 2014

21 aprilie 2016

16.

Trioxid de crom

Nr. CE: 215-607-8

Nr. CAS: 1333-82-0

 

Carcinogenă

(categoria 1A)

 

Mutagenă

(categoria 1B)

21 martie 2016

21 septembrie 2017

17.

Acizi generați de trioxidul de crom și oligomerii lor

Grup care include:

 

Acid cromic

Nr. CE: 231-801-5

Nr. CAS: 7738-94-5

 

Acid dicromic

Nr. CE: 236-881-5

Nr. CAS: 13530-68-2

 

Oligomeri ai acidului cromic și ai acidului dicromic

Nr. CE: nealocat încă

Nr. CAS: nealocat încă

Carcinogenă

(categoria 1B)

21 martie 2016

21 septembrie 2017

18.

Dicromat de sodiu

Nr. CE: 234-190-3

Nr. CAS: 7789-12-0

10588-01-9

 

Carcinogenă

(categoria 1B)

 

Mutagenă

(categoria 1B)

 

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

21 martie 2016

21 septembrie 2017

19.

Dicromat de potasiu

Nr. CE: 231-906-6

Nr. CAS: 7778-50-9

 

Carcinogenă

(categoria 1B)

 

Mutagenă

(categoria 1B)

 

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

21 martie 2016

21 septembrie 2017

20.

Dicromat de amoniu

Nr. CE: 232-143-1

Nr. CAS: 7789-09-5

 

Carcinogenă

(categoria 1B)

 

Mutagenă

(categoria 1B)

 

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

21 martie 2016

21 septembrie 2017

 

 

21.

Cromat de potasiu

Nr. CE: 232-140-5

Nr. CAS: 7789-00-6

 

Carcinogenă

(categoria 1B)

 

Mutagenă

(categoria 1B)

21 martie 2016

21 septembrie 2017

 

 

22.

Cromat de sodiu

Nr. CE: 231-889-5

Nr. CAS: 7775-11-3

 

Carcinogenă

(categoria 1B)

 

Mutagenă

(categoria 1B)

 

Toxică pentru reproducere

(categoria 1B)

21 martie 2016

21 septembrie 2017”

 

 


(1)  Dată menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)  Dată menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.


Top