EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0126

Regulamentul (UE) nr. 126/2013 al Comisiei din 13 februarie 2013 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 43, 14.2.2013, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 170 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/126/oj

14.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 43/24


REGULAMENTUL (UE) NR. 126/2013 AL COMISIEI

din 13 februarie 2013

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 131,

întrucât:

(1)

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 a preluat restricțiile prevăzute anterior în Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (2). La poziția 6 punctul (1) din anexa XVII la respectivul regulament, termenul „produs” utilizat în restricția inițială referitoare la azbest în Directiva 76/769/CEE a fost înlocuit cu termenul „articol”, care nu include amestecurile. Pentru ca poziția 6 punctul (1) să includă aceleași elemente ca directiva respectivă, ar trebui adăugat termenul „amestecuri”.

(2)

Derogările de la pozițiile 16 și 17 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 în ceea ce privește utilizarea carbonaților de plumb și a sulfaților de plumb în vopselele destinate restaurării și întreținerii lucrărilor de artă, a construcțiilor istorice și a interioarelor acestora ar trebui să se aplice nu numai în cazul utilizării, ci și al introducerii pe piață, pentru ca aceste vopsele să fie, de asemenea, disponibile pentru lucrări de restaurare și întreținere.

(3)

Restricția de la pozițiile 28, 29 și 30 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 face trimitere la o limită de concentrație specifică stabilită în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (3) și la o limită de concentrație menționată în Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (4), limite care se aplică pentru a stabili dacă o substanță sau un amestec este vizat de restricția respectivă. Ar trebui să se precizeze faptul că limita de concentrație menționată în Directiva 1999/45/CE se aplică numai în cazul în care limita de concentrație specifică nu este prevăzută în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 519/2012 al Comisiei din 19 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexa I (5) a inclus parafinele clorurate cu catenă scurtă (denumite în continuare „PCCS”) în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (6). Prin urmare, producerea, introducerea pe piață și utilizarea PCCS sunt interzise, cu unele derogări specifice. Poziția 42 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care restricționează două utilizări ale PCCS care acum sunt interzise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 850/2004 a devenit superfluă și, prin urmare, ar trebui eliminată.

(5)

Ar trebui utilizată o metodă de testare armonizată, adoptată de Comitetul European de Standardizare, pentru determinarea conținutului de crom VI solubil în apă din ciment, în conformitate cu Directiva 2003/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de efectuare a celei de-a douăzeci și șasea modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (nonilfenol, etoxilat de nonilfenol și ciment) (7). Pentru claritate, poziția 47 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui să conțină o trimitere la această metodă de testare.

(6)

Substanța metilen-difenil diizocianat (MDI) de la poziția 56 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, identificată cu numărul CAS 26447-40-5 și numărul CE 247-714-0, include toate amestecurile izomerice și toți izomerii specifici. Cu toate acestea, anumiți izomeri specifici au numere CAS sau CE specifice. Pentru a preciza că sunt incluși toți izomerii, ar trebui adăugate trei numere CAS și CE specifice.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (8) a eliminat notele E, H și S din prefața la apendicele 1-6 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, precum și din apendicele 1, 2, 3, 5 și 6. Din motive de coerență, notele E, H și S ar trebui eliminate și din apendicele 4.

(8)

Mențiunea privind ftalatul de diizopentil din apendicele 6 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 indică numere CE și CAS incorecte, care ar trebui corectate.

(9)

Comitetul European de Standardizare a adoptat noi standarde privind metodele de testare pentru coloranții azoici. Prin urmare, pentru a ține seama de aceste standarde, este necesar să se actualizeze apendicele 10 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

(3)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 200, 30.7.1999, p. 1.

(5)  JO L 159, 20.6.2012, p. 1.

(6)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

(7)  JO L 178, 17.7.2003, p. 24.

(8)  JO L 164, 26.6.2009, p. 7.


ANEXĂ

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La poziția 6 coloana 2 punctul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Sunt interzise fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea acestor fibre, a articolelor și a amestecurilor care conțin aceste fibre, adăugate în mod intenționat.”

2.

La punctul 16 coloana 2, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, statele membre pot, în conformitate cu dispozițiile Convenției nr. 13 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), să permită utilizarea pe teritoriul lor a substanței sau a amestecului pentru restaurarea și întreținerea lucrărilor de artă, a construcțiilor istorice și a interioarelor acestora, precum și introducerea pe piață în scopul acestei utilizări. Statele membre care utilizează această derogare informează Comisia în acest sens.”

3.

La punctul 17 coloana 2, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, statele membre pot, în conformitate cu dispozițiile Convenției nr. 13 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), să permită utilizarea pe teritoriul lor a substanței sau a amestecului pentru restaurarea și întreținerea lucrărilor de artă, a construcțiilor istorice și a interioarelor acestora, precum și introducerea pe piață în scopul acestei utilizări. Statele membre care utilizează această derogare informează Comisia în acest sens.”

4.

La pozițiile 28, 29 și 30 coloana 2 punctul (1), a cincea liniuță de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„—

fie concentrația relevantă specificată în Directiva 1999/45/CE, în cazul în care nu este prevăzută o limită de concentrație specifică în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.”

5.

La poziția 40 coloana 1, cuvintele „la regulamentul respectiv” se înlocuiesc cu „la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008”.

6.

Poziția 42 se elimină.

7.

La poziția 47 coloana 2, se adaugă următorul punct (4):

„4.

Standardul adoptat de Comitetul European de Standardizare (CEN) pentru testarea conținutului de crom (VI) solubil în apă din ciment și din amestecurile care conțin ciment este utilizat ca metodă de testare pentru demonstrarea conformității cu alineatul (1).”

8.

La poziția 56, coloana 1 se înlocuiește cu următorul text:

„56.

Metilen-difenil diizocianat (MDI)

Nr. CAS 26447-40-5;

Nr. CE 247-714-0,

inclusiv următorii izomeri specifici:

(a)

diizocianat de 4,4’-metilen-difenil:

Nr. CAS 101-68-8;

Nr. CE 202-966-0;

(b)

diizocianat de 2,4’-metilen-difenil:

Nr. CAS 5873-54-1;

Nr. CE 227-534-9;

(c)

diizocianat de 2,2’-metilen-difenil:

Nr. CAS 2536-05-2;

Nr. CE 219-799-4.”

9.

În apendicele 4, în coloana intitulată „Note”, se elimină trimiterile la notele E, H și S.

10.

În apendicele 6, rândul corespunzător poziției referitoare la dipentilesterul acidului 1,2-benzendicarboxilic, ramificat și liniar, la ftalatul de n-pentil-izopentil, ftalatul de di-n-pentil, ftalatul de diizopentil se înlocuiește cu următorul text:

Substanțe

Număr index

Nr. CE

Nr. CAS

Note

„Dipentilester al acidului 1,2-benzendicarboxilic, ramificat și liniar [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

Ftalat de n-pentil și de izopentil [2]

 

[2]

[2]

 

Ftalat de di-n-pentil [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

Ftalat de diizopentil [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]”

 

11.

Apendicele 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele 10

Intrarea 43 — Coloranți azoici — Lista metodelor de testare

Lista metodelor de testare

Organizația europeană pentru standardizare

Referința și titlul standardului armonizat

Referința standardului înlocuit

CEN

EN ISO 17234-1:2010

Piele – Testări chimice pentru determinarea anumitor coloranți azoici în pielea vopsită – Partea 1: Determinarea anumitor amine aromatice derivate din coloranți azoici

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Piele – Testări chimice pentru determinarea anumitor coloranți azoici în pielea vopsită – Partea 2: Determinarea 4-aminoazobenzenului

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362-1:2012

Textile – Metode de determinare a anumitor amine aromatice derivate din coloranți azoici – Partea 1: Detectarea utilizării anumitor coloranți azoici accesibili cu și fără extracția fibrelor

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CEN

EN 14362-3:2012

Textile – Metode de determinare a anumitor amine aromatice derivate din coloranți azoici – Partea 3: Detectarea utilizării anumitor coloranți azoici care pot elibera 4-aminoazobenzen”

 


Top