Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0867

Regulamentul (UE) nr. 867/2012 al Consiliului din 24 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

OJ L 257, 25.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/867/oj

25.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 867/2012 AL CONSILIULUI

din 24 septembrie 2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La data de 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (2), pentru a pune în aplicare majoritatea măsurilor prevăzute în Decizia 2011/782/PESC.

(2)

Decizia 2012/420/PESC a Consiliului din 23 iulie 2012 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (3) prevede o măsură suplimentară, și anume că statele membre ar trebui să inspecteze toate navele și aeronavele cu destinația Siria în cazul în care există motive întemeiate de a presupune că încărcătura conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export face obiectul unei interdicții sau autorizări.

(3)

Cu privire la măsura menționată, Decizia 2012/420/PESC prevede de asemenea că aeronavele și navele care transportă încărcături către Siria sunt supuse obligației de raportare suplimentară înainte de sosire sau înainte de plecare cu privire la toate mărfurile transferate în interiorul sau în afara unui stat membru.

(4)

În plus, Decizia 2012/420/PESC prevede o derogare de la înghețarea fondurilor și resurselor economice în legătură cu un transfer de fonduri datorate în legătură cu furnizarea de sprijin financiar pentru resortisanții sirieni care urmează studii, formare profesională sau activități de cercetare științifică în Uniune.

(5)

Ar trebui modificate dispozițiile care instituie derogări de la înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale Băncii Centrale a Siriei.

(6)

Unele dintre măsurile respective intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special în scopul de a se asigura aplicarea uniformă a acestor măsuri de către operatorii economici în toate statele membre.

(7)

Din același motiv, este necesară o modificare pentru a clarifica domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 36/2012.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se introduce următoarea literă:

„(r)

«teritoriul vamal al Uniunii» înseamnă teritoriul astfel cum este definit la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (4).

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2c

(1)   Normele care reglementează obligația de a prezenta informații anticipate, în conformitate cu dispozițiile relevante privind declarațiile sumare și declarațiile vamale prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 (5) se aplică tuturor mărfurilor care părăsesc teritoriul vamal al Uniunii cu destinația Siria.

Persoana sau entitatea care furnizează informațiile respective prezintă, de asemenea, orice autorizație, dacă este necesară conform prezentului regulament.

(2)   Confiscarea și eliminarea echipamentelor, produselor sau tehnologiei a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă la articolele 2 și 2a din prezentul regulament poate fi efectuată, în conformitate cu legislația națională sau cu hotărârile unei autorități competente, pe cheltuiala persoanei sau entității menționate la alineatul (1) sau, dacă nu este posibilă recuperarea cheltuielilor de la persoana sau entitatea respectivă, cheltuielile pot fi recuperate, în conformitate cu legislația națională, de la orice persoană sau entitate care își asumă responsabilitatea pentru transportul produselor sau echipamentelor în tentativa de furnizare, vânzare, transfer sau export ilicit.

3.

La articolul 12, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzice:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul echipamentelor sau tehnologiilor enumerate în anexa VII care sunt destinate să fie utilizate în construirea sau instalarea în Siria a unor noi centrale electrice pentru producerea de energie electrică;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau de asistență financiară, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și de asigurare sau reasigurare în legătură cu orice proiect menționat la litera (a).”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 20a

Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile web menționate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, transferul către sau prin o entitate financiară menționată în anexa II sau IIa de fonduri sau resurse economice, în cazul în care transferul este legat de o plată efectuată de o persoană sau entitate care nu se găsește pe lista din anexa II sau IIa în legătură cu asigurarea de sprijin financiar pentru cetățenii sirieni care urmează studii, cursuri de formare profesională sau sunt angajați în cercetarea academică în Uniune, cu condiția ca autoritatea competentă a statului membru relevant să fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, că plata nu va fi primită direct sau indirect de o persoană sau entitate dintre cele enumerate în anexa II sau IIa.”

5.

Articolul 21a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21a

(1)   Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile web enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare:

(a)

un transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice primite și înghețate după data desemnării acesteia, în cazul în care transferul este legat de o plată datorată în legătură cu un contract comercial specific; sau

(b)

un transfer de fonduri sau resurse economice efectuat către sau prin Banca Centrală a Siriei, în cazul în care transferul este legat de o plată datorată în legătură cu un contract comercial specific,

cu condiția ca autoritatea competentă a statului membru relevant să fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, că plata nu va fi primită în mod direct sau indirect de vreo persoană sau entitate dintre cele enumerate în anexa II sau IIa și cu condiția ca transferul să nu fi fie interzis în orice alt mod prin prezentul regulament.

(2)   Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile web enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, un transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice înghețate cu scopul de a furniza instituțiilor financiare aflate sub jurisdicția statelor membre lichidități pentru finanțarea comerțului.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 319, 2.12.2011, p. 56.

(2)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.

(3)  JO L 196, 24.7.2012, p. 59.

(4)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.”

(5)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.”


Top