EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0109

Regulamentul (UE) nr. 109/2012 al Comisiei din 9 februarie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (substanțe CMR) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 37, 10.2.2012, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 258 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/109/oj

10.2.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 37/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 109/2012 AL COMISIEI

din 9 februarie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (substanțe CMR)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 68 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la intrările 28-30, interzice vânzarea către publicul larg a substanțelor care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), categoriile 1A sau 1B, sau a amestecurilor care le conțin într-o concentrație ce depășește concentrațiile limită. Substanțele vizate sunt menționate în apendicele 1-6 la anexa XVII.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (2) a fost modificat la 5 septembrie 2009 de Regulamentul (CE) nr. 790/2009 al Comisiei (3) pentru a include un număr de substanțe CMR nou-clasificate. Apendicele 1-6 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificate pentru a le alinia la rubricile referitoare la substanțele CMR din Regulamentul (CE) nr. 790/2009.

(3)

În temeiul articolului 68 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, pot fi propuse restricții în ceea ce privește utilizarea de către consumatori a substanțelor CMR din categoriile 1A și 1B în mod individual, în amestec sau într-un articol.

(4)

S-a stabilit că o serie de compuși ai borului sunt toxici pentru reproducere, aceștia fiind clasificați ca substanțe toxice pentru reproducere în clasa de pericol și categoria Repr. 1B, fraza de pericol H360FD, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 790/2009. Un studiu de piață realizat pentru Comisie (4) cu privire la utilizarea boraților în amestecuri comercializate publicului larg a arătat că perboratul de sodiu tetrahidrat și perboratul de sodiu monohidrat sunt utilizați într-o concentrație care depășește concentrația limită specifică menționată în Regulamentul (CE) nr. 790/2009 în detergenții și agenții de curățare de uz casnic.

(5)

La 29 aprilie 2010, Comitetul de evaluare a riscurilor din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a emis un aviz privind utilizarea compușilor borului în aplicațiile fotografice (5). În avizul său, comitetul a indicat că există „mai multe surse posibile care contribuie la expunerea totală la bor a consumatorilor” și că aceste „alte surse trebuie să fie luate în considerare în evaluarea riscurilor prezentate de compușii borului”. Sursele multiple de expunere la bor a consumatorilor nu au fost luate în considerare în precedentele evaluări ale riscurilor, spre deosebire de preocupările actuale legate de sursele multiple de expunere în general.

(6)

Perboratul de sodiu tetrahidrat și perboratul de sodiu monohidrat sunt utilizați în general ca agenți de înălbire în compoziția detergenților de rufe și a detergenților pentru mașini de spălat vase. Statul membru raportor responsabil pentru realizarea evaluării riscurilor referitoare la perboratul de sodiu în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente (6) a transmis un dosar în conformitate cu anexa XV din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 Agenției Europene pentru Produse Chimice, în conformitate cu articolul 136 din regulamentul respectiv. Respectiva evaluare a riscurilor, publicată în 2007, a concluzionat că utilizarea perboratului de sodiu în detergenții de rufe și agenții de curățare de uz casnic, luați în considerare în mod izolat ca sursă unică de expunere la bor, nu prezintă un risc inacceptabil pentru publicul larg. Totuși, având în vedere faptul că sursele de expunere a publicului larg la bor sunt multiple, astfel cum se menționează în avizul emis de comitetul de evaluare a riscurilor în 2010 și întrucât această substanță este toxică pentru reproducere, este de dorit să se reducă expunerea publicului larg la bor. În plus, având în vedere numărul mare de consumatori expuși la borul conținut de detergenții de rufe și agenții de curățare de uz casnic și întrucât sunt disponibili înlocuitori ai perboratului pentru aceste aplicații, este oportun să se limiteze utilizarea perboraților în detergenții de rufe și agenții de curățare de uz casnic. Cu toate acestea, ar trebui acordată o derogare limitată în timp anumitor producători, pentru a le permite acestora să adapteze și să înlocuiască, dacă este necesar, compușii borului cu înlocuitori în aceste aplicații.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 februarie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 235, 5.9.2009, p. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf.

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp.

(6)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1.


ANEXĂ

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În tabelul care prevede denumirea substanței, a grupelor de substanțe și a amestecurilor, precum și condițiile restrictive, în coloana 2 de la intrările 28, 29 și 30, la punctul 2 se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

substanțele prevăzute în apendicele 11 coloana 1, pentru aplicațiile sau utilizările prevăzute în apendicele 11 coloana 2. În cazul în care este precizată o dată în coloana 2 a apendicelui 11, derogarea se va aplica până la data respectivă.”

2.

În apendicele 1-6, în preambul, se introduce următoarea notă B între nota A și nota C:

Nota B:

Unele substanțe (acizi, baze etc.) sunt introduse pe piață sub formă de soluții apoase cu diverse concentrații și, prin urmare, aceste soluții necesită o clasificare și etichetare diferite, deoarece pericolele variază în funcție de concentrație.”

3.

În apendicele 1, tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

se introduc următoarele intrări în conformitate cu ordinea intrărilor din apendicele 1 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006:

„Dihidroxid de nichel; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Hidroxid de nichel; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Sulfat de nichel

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Carbonat de nichel;

028-010-00-0

 

 

 

Carbonat bazic de nichel;

 

 

Acid carbonic, sare de nichel (2+); [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Acid carbonic, sare de nichel; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[Carbonato(2-)-O:O’]] dihidroxi trinichel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[Carbonato(2-)] tetrahidroxitrinichel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Diclorură de nichel

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Diazotat de nichel; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Acid azotic, sare de nichel; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Mată de nichel

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Sedimente și nămoluri, rafinare electrolitică a cuprului, decuprate, cu sulfat de nichel

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Sedimente și nămoluri, de la rafinarea electrolitică a cuprului, decuprate

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Diperclorat de nichel;

Acid percloric, sare de nichel (II)

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Bis(sulfat) de dipotasiu-nichel; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Bis(sulfat) de diamoniu-nichel; [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Bis(sulfamidat) de nichel;

Sulfamat de nichel

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Bis(tetrafluoroborat) de nichel

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Diformat de nichel; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Acid formic, sare de nichel; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Acid formic, sare de nichel cupru; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Diacetat de nichel; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Acetat de nichel; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Dibenzoat de nichel

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Bis(4-ciclohexilbutirat) de nichel

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Stearat de nichel (II);

Octadecanoat de nichel (II)

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Dilactat de nichel

028-027-00-3

16039-61-5

 

Octanoat de nichel (II)

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Difluorură de nichel; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Dibromură de nichel; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Diiodură de nichel; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Fluorură de nichel potasiu; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Hexafluorosilicat de nichel

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Selenat de nichel

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Hidrogenofosfat de nichel; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Bis(dihidrogenofosfat) de nichel; [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Bis(ortofosfat) de trinichel; [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Difosfat de dinichel; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Bis(fosfinat) de nichel; [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Fosfinat de nichel; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Acid fosforic, sare de calciu-nichel; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Acid difosforic, sare de nichel (ii) [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Hexacianoferat de diamoniu nichel

028-033-00-6

74195-78-1

 

Dicianură de nichel

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Cromat de nichel

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Silicat de nichel (II); [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Ortosilicat de dinichel; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Silicat de nichel (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Acid silicic, sare de nichel; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Hidroxibi[ortosilicato(4-)]trinichelat(3-) de trihidrogen; [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Hexacianoferat de dinichel

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Bis(arsenat) de trinichel;

Arsenat de nichel (ii)

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Oxalat de nichel; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Acid oxalic, sare de nichel; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Telură de nichel

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Tetrasulfură de trinichel

028-041-00-X

12137-12-1

 

Bis(arsenit) de trinichel

028-042-00-5

74646-29-0

 

Periclaz gri de cobalt nichel;

028-043-00-0

 

 

 

C.I. Pigment Black 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Dioxid de cobalt-nichel; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Oxid de cobalt-nichel; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Trioxid de nichel-staniu;

Stanat de nichel

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Decaoxid de nichel triuraniu

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Ditiocianat de nichel

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Dicromat de nichel

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Selenit de nichel (II)

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Seleniură de nichel

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Acid silicic, sare de plumb-nichel

028-050-00-9

68130-19-8

 

Diarseniură de nichel; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Arseniură de nichel; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Priderit galben nichel bariu titan;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigment Yellow 157;

 

 

C.I. 77900

 

 

Diclorat de nichel; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Dibromat de nichel; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Hidrogenosulfat de etil, sare de nichel(ii); [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Trifluoracetat de nichel(II); [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Propionat de nichel(II); [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Bis(benzensulfonat) de nichel; [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Hidrogenocitrat de nichel (II); [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Acid citric, sare de amoniu-nichel; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Acid citric, sare de nichel; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Bi(2-etilhexanoat) de nichel [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

Acid 2-etilhexanoic, sare de nichel; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Acid dimetilhexanoic, sare de nichel; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Izooctanoat de nichel(II); [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Izooctanoat de nichel; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Bis(izononanoat) de nichel; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Neononanoat de nichel (II); [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Izodecanoat de nichel (II); [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Neodecanoat de nichel (II); [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Acid neodecanoic, sare de nichel; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Neoundecanoat de nichel (II); [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-gluconato-O1,O2)nichel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

3,5-Bis(terț-butil)-4-hidroxibenzoat de nichel (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Palmitat de nichel (II); [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-Etilhexanoato-O)(izononanoato-O)nichel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(Izononanoato-O)(izooctanoato-O)nichel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(Izooctanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2- Etilhexanoato-O)(izodecanoato-O)nichel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2- Etilhexanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(Izodecanoato-O)(izooctanoato-O)nichel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(Izodecanoato-O)(izononanoato-O)nichel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(Izononanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Acizi grași, cu catenă C6-19, săruri de nichel; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Acizi grași, C8-18 și C18-nesaturați, săruri de nichel; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

Acid 2,7-naftalendisulfonic, sare de nichel(II); [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Sulfit de nichel (II); [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Trioxid de nichel-telur; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Tetraoxid de nichel-telur; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Hidroxid oxid fosfat de molibden-nichel; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Borură de nichel (nib); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Borură de dinichel; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Borură de trinichel; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Borură de nichel; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Siliciură de dinichel; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Disiliciură de nichel; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Fosfură de dinichel; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Fosfură de nichel-bor; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Tetraoxid de dialuminiu-nichel; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Trioxid de nichel-titan; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Oxid de nichel-titan; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Hexaoxid de nichel-divanadiu; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Octaoxid de cobalt-dimolibden-nichel; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Trioxid de nichel-zirconiu; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Tetraoxid de molibden-nichel; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Tetraoxid de nichel-wolfram; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Olivină, nichel verde; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Dioxid de litiu-nichel; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Oxid de molibden-nichel; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Oxid de cobalt-litiu-nichel

028-058-00-2

442-750-5

 

Hidrocarburi, C4, fără 1,3-butadienă și izobutenă;

Gaz petrolier

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K”

(b)

următoarele intrări 028-003-00-2; 028-004-00-8; 028-005-00-3; 028-006-00-9; 028-007-00-4; 033-005-00-1; 603-046-00-5 se înlocuiesc cu:

„Monoxid de nichel; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Oxid de nichel; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunsenit; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Dioxid de nichel

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Trioxid de nichel

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Sulfură de nichel (II); [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Sulfură de nichel; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Millerit; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Disulfură de trinichel;

028-007-00-4

 

 

 

Subsulfură de nichel; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Heazlewoodit; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Acid arsenic și sărurile acestuia, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă

033-005-00-1

A”

Bis(clormetil) eter;

Oxibi(clormetan)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

4.

În apendicele 2, tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

următoarele intrări se elimină: 024-004-01-4; 649-118-00-X;

(b)

se introduc următoarele intrări în conformitate cu ordinea intrărilor din apendicele 2 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006:

„O-izobutil-N-etoxicarboniltiocarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-hexil-N-etoxicarboniltiocarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

Amestec de: (2-(hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonat de dimetil;

(2-(Hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonat de dietil;

(2-(Hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonat de metil etil

015-196-00-3

435-960-3

 

Acetat de cobalt

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Azotat de cobalt

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Carbonat de cobalt

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Cromat de plumb

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Sulfocromat galben de plumb;

C.I. Pigment Yellow 34;

[Această substanță este identificată prin numărul de Color Index C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Cromat molibdat sulfat roșu de plumb;

C.I. Pigment Red 104;

[Această substanță este identificată prin numărul de Color Index C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

Clorură de 2,3-epoxipropiltrimetilamoniu …%;

Clorură de glicidil trimetilamoniu …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-Amino-5-clorfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etandiol, hidroclorură;

[conținând < 0,1 % 4-cloranilină (Nr. CE 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Fenolftaleină

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

1-(2,4-Diclorfenil)-5-(triclormetil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxilat de etil

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-diacetilbenzidină

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Bifenil-3,3′,4,4′- tetrailtetraamină;

Diaminobenzidină

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

Clorură de (2-cloretil)(3-hidroxipropil)amoniu

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-Amino-9-etil carbazol;

9-Etilcarbazol-3-ilamină

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Chinolină

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamidă

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri naftalenice;

Ulei naftalenic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice și alte tipuri de hidrocarburi, compuși fenolici și compuși azotați aromatici și are un punct de distilare cuprins între 200 °C și 250 °C (392 °F și 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Reziduuri de extracție (cărbune), temperatură scăzută, gudron de cărbune alcalin;

[Reziduul obținut în urma spălării alcaline, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, a uleiurilor gudronice de temperatură scăzută, pentru îndepărtarea acizilor din gudronul de cărbune brut. Compus cu precădere din hidrocarburi și baze azotate aromatice.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Acizi gudronici, cărbune, brut;

Fenoli bruți;

[Produsul de reacție obținut prin neutralizarea extractului alcalin al uleiului din gudronul de cărbune cu soluție acidă, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric, sau cu dioxid de carbon gazos pentru obținerea acizilor liberi. Compus cu precădere din acizi gudronici, de exemplu fenoli, crezoli și xilenoli.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M”

(c)

următoarele intrări 024-004-00-7; 609-007-00-9; 612-099-00-3; 612-151-00-5; 648-043-00-X; 648-080-00-1; 648-098-00-X; 648-099-00-5; 648-100-00-9; 648-102-00-X; 648-138-00-6; 650-017-00-8 se înlocuiesc cu:

„Dicromat de sodiu

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-Dinitrotoluen; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotoluen; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-Metil-m-fenilendiamină;

2,4-Toluendiamină

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Metil-fenilen diamină;

Diaminotoluen;

[produs tehnic – masă de reacție de 4-metil-m-fenilen diamină (Nr. CE 202-453-1) și 2-metil-m-fenilen diamină (Nr. CE 212-513-9)]

612-151-00-5

 

Ulei de creozot, fracția acenaftenică, fără acenaftenă;

Redistilatul uleiului de spălare;

[Uleiul rămas după îndepărtarea prin cristalizare a acenaftenei din uleiul acenaftenic din gudronul de cărbune. Compus cu precădere din naftalină și alchil-naftaline.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Reziduuri (gudron de cărbune), distilate ale uleiului de creozot;

Redistilatul uleiului de spălare;

[Reziduul format în urma distilării fracționate a uleiului de spălare cu punct de fierbere la temperaturi cuprinse între aproximativ 270 °C și 330 °C (518 °F și 626 °F). Constă cu precădere în hidrocarburi dinucleare aromatice și heterociclice.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Ulei de creozot, fracția acenaftenică;

Ulei de spălare;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune și având punctul de fierbere cuprins între aproximativ 240 °C și 280 °C (464 °F și 536 °F). Compus cu precădere din acenaftenă, naftalină și alchil-naftalină.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Ulei de creozot;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice și poate conține cantități apreciabile de acizi gudronici și baze gudronice. Are un punct de distilare cuprins între aproximativ 200 °C și 325 °C (392 °F și 617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Ulei de creozot, distilat cu punct de fierbere ridicat;

Ulei de spălare;

[Fracția de distilare cu punct de fierbere ridicat obținută prin carbonizarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos care este rafinată în continuare pentru îndepărtarea excesului de săruri cristaline. Constă cu precădere din ulei de creozot din care au fost îndepărtate unele dintre sărurile aromatice polinucleare, componente normale ale distilatelor gudronului de cărbune. Nu conține cristale la aproximativ 5 °C (41 °F).]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Reziduuri de extracție (cărbune), acid de ulei de creozot;

Reziduu al spălării uleiului de extracție;

[O combinație complexă de hidrocarburi din fracția distilatului gudronului de cărbune din care au fost îndepărtate bazele, având un punct de fierbere cuprins între aproximativ 250 °C și 280 °C (482 °F și 536 °F). Constă cu precădere în difenil și difenilnaftaline izomerice.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Ulei de creozot, distilat cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

Ulei de spălare;

[Fracția cu punct de fierbere la temperaturi scăzute obținută prin carbonizarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos care este rafinată în continuare pentru îndepărtarea excesului de săruri cristaline. Constă cu precădere în ulei de creozot, din care au fost îndepărtate unele dintre sărurile aromatice polinucleare, componente normale ale distilatului gudronului de cărbune. Nu conține cristale la aproximativ 38 °C (100 °F).]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Fibre ceramice refractare, fibre cu destinație specială, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă;

[Fibre de sticlă (de silicați) artificiale cu orientare aleatorie, cu un conținut de oxizi alcalini și oxizi alcalinopământoși (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) mai mic sau egal cu 18 % procente de greutate]

650-017-00-8

A, R”

5.

În apendicele 4, tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

se elimină următoarea intrare: 024-004-01-4;

(b)

se introduc următoarele intrări în conformitate cu ordinea intrărilor din apendicele 4 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006:

„O-izobutil-N-etoxicarboniltiocarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-hexil-N-etoxicarboniltiocarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

Amestec de: (2-(hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonat de dimetil;

(2-(hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonat de dietil;

(2-(hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonat de metil etil

015-196-00-3

435-960-3

 

2-Clor-6-fluor-fenol

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

Clorură de (2-cloretil)(3-hidroxipropil)amoniu

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Colchicină

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamidă

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Uleiuri de gudron de cărbune, lignit;

Ulei ușor;

[Distilatul gudronului de lignit având un punct de fierbere cuprins între aproximativ 80 °C și 250 °C (176 °F și 482 °F). Compus cu precădere din hidrocarburi alifatice și aromatice și fenoli monobazici.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Precursorii benzenului (cărbune);

Redistilatul uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[Distilatul uleiului ușor din cuptorul de cocsificare al cărui punct de distilare se situează sub 100 °C (212 °F). Compus cu precădere din hidrocarburi alifatice C4 până la C6.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Distilate (gudron de cărbune), fracția benzenică bogată în BTX;

Redistilatul uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[Un reziduu de distilare al benzenului brut pentru îndepărtarea frunților de benzen. Compus cu precădere din benzen, toluen și xileni cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 75 °C și 200 °C (167 °F și 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Hidrocarburi aromatice, C6-10, bogate în C8;

Redistilatul uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi scăzute

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Solvent nafta ușor (cărbune);

Redistilatul uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi scăzute

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Solvent nafta (cărbune), fracția xilen-stiren;

Redistilatul uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi intermediare

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Solvent nafta (cărbune), cu conținut de cumaronă și stiren;

Redistilatul uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi intermediare

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Fracția nafta (cărbune), reziduuri de distilare;

Redistilatul uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi înalte;

[Reziduul rămas după distilarea fracției nafta recuperate. Compus cu precădere din naftalină și produși de condensare ai indenului și stirenului.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Hidrocarburi aromatice, C8;

Redistilatul uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi înalte

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Hidrocarburi aromatice, C8-9, produși secundari de polimerizare ai rășinilor hidrocarbonate;

Redistilatul uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi înalte;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin evaporarea în vid a solventului rășinilor polimere hidrocarbonate. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C8 și C9 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 120 °C și 215 °C (248 °F și 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Hidrocarburi aromatice, C9-12, distilate de benzen;

Redistilatul uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi înalte

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Reziduuri de extracție (cărbune), fracția alcalină benzenică, extracție acidă;

Reziduuri de extracție ale uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[Produsul de redistilare a distilatului gudronului cărbunelui bituminos din care s-au îndepărtat acizii gudronici și bazele gudronice și care are un punct de fierbere cuprins între aproximativ 90 °C și 160 °C (194 °F și 320 °F). Constă cu precădere în benzen, toluen și xileni.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Reziduuri de extracție (gudron de cărbune), fracția alcalină benzenică, din extracție acidă;

Reziduuri de extracție ale uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin redistilarea distilatului gudronului de cărbune la temperatură înaltă (fără acizi și baze gudronice). Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice mononucleare nesubstituite și substituite cu punct de fierbere cuprins între 85 °C și 195 °C (185 °F și 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Reziduuri de extracție (cărbune), fracția acidă a benzenului;

Reziduuri de extracție ale uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[Produs secundar acid sub formă de nămol, obținut în urma procesului de rafinare la temperatură înaltă a acidului sulfuric din cărbunele brut. Compus cu precădere din acid sulfuric și compuși organici.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, frunți de distilare;

Reziduuri de extracție ale uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[Prima fracție de distilare a hidrocarburilor aromatice, sedimente din coloana de prefracționare bogate în cumaronă, naftalină și inden sau ulei fenolic spălat având un punct de fierbere cu mult mai scăzut decât 145 °C (293 °F). Alcătuită cu precădere din hidrocarburi alifatice și aromatice de C7 și C8.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, extracție acidă, fracția indenică;

Reziduuri de extracție ale uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi intermediare

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, fracția nafta inden;

Reziduuri de extracție ale uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi înalte;

[Distilatul hidrocarburilor aromatice, sedimente din coloana de prefracționare bogată în cumaronă, naftalină și inden sau ale uleiurilor fenolice spălate având un punct de fierbere cuprins între 155 °C și 180 °C (311 °F și 356 °F). Alcătuit cu precădere din inden, indan și trimetilbenzeni.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solvent nafta (cărbune);

[Distilatul gudronului de cărbune la temperatură înaltă, al uleiului ușor din cuptorul de cocsificare sau al reziduului de extracție al uleiului alcalin din gudronul de cărbune având un punct de distilare cuprins între aproximativ 130 °C și 210 °C (266 °F și 410 °F). Compus cu precădere din inden și alte sisteme policiclice cu inele conținând un singur inel aromatic. Poate conține compuși fenolici și baze azotate aromatice.];

Reziduuri de extracție ale uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi înalte

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare, fracție neutră;

Reziduuri de extracție ale uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi înalte;

[Un distilat rezultat în urma distilării fracționate a gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Compus cu precădere din hidrocarburi aromatice cu un singur inel aromatic substituit cu alchil având un punct de fierbere cuprins între aproximativ 135 °C și 210 °C (275 °F și 410 °F). Poate conține, de asemenea, hidrocarburi nesaturate, cum ar fi indenul și cumarona.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare, extracte acide;

Reziduuri de extracție ale uleiului ușor cu punct de fierbere la temperaturi înalte;

[Ulei constituit dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice, în principal din inden, naftalină, cumaronă, fenol, o-, m- și p-cresol cu puncte de fierbere situate între 140 °C și 215 °C (284 °F și 419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare;

Ulei fenolic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Conține atât hidrocarburi aromatice, cât și alte tipuri de hidrocarburi, compuși fenolici și compuși azotați aromatici având punctul de distilare cuprins între 150 °C și 210 °C (302 °F și 410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Uleiuri gudronice, cărbune;

Ulei fenolic;

[Distilatul la temperatură înaltă a gudronului de cărbune având punctul de distilare între aproximativ 130 °C și 250 °C (266 °F și 410 °F). Compus cu precădere din naftalină, alchil-naftaline, compuși fenolici și baze azotate aromatice.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, extracție acidă;

Reziduul de extracție al uleiului fenolic;

[Uleiul rezultat în urma spălării acide a uleiului fenolic spălat în prealabil cu alcali pentru îndepărtarea urmelor de compuși bazici (baze gudronice). Compus cu precădere din inden, indan și alchilbenzeni.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei gudronic alcalin;

Reziduul de extracție al uleiului fenolic;

[Reziduul obținut din gudron de cărbune printr-o spălare alcalină, de exemplu cu o soluție apoasă de hidroxid de sodiu după îndepărtarea acizilor gudronului de cărbune brut. Compus cu precădere din naftaline și baze azotate aromatice.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Uleiuri de extracție (cărbune), ulei ușor;

Extract acid;

[Extras apos produs în urma spălării acide a uleiului fenolic spălat în prealabil în mediu alcalin. Compus cu precădere din sărurile acide ale diferitelor baze azotate aromatice, inclusiv piridină, chinolină și derivații lor alchilați.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Piridină, derivați alchilici;

Baze gudronice brute;

[Combinația complexă de priridine polialchilate obținute la distilarea gudronului de cărbune sau obținute sub formă de distilate cu punct de fierbere la temperaturi înalte de peste aproximativ 150 °C (302 °F) prin reacția amoniacului cu aldehidă acetică, formaldehidă sau paraformaldehidă.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Baze gudronice, fracția picolinică;

Baze distilate;

[Baze piridinice cu punct de fierbere cuprins între 125 °C și 160 °C (257 °F și 320 °F) obținute prin distilarea extractului acid neutralizat al fracției conținând baze de gudron obținute prin distilarea gudroanelor bituminoase de cărbune. Compus mai ales din lutidine și picoline.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Baze gudronice, fracția lutidinică;

Baze distilate

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Uleiuri de extracție (cărbune), baze gudronice, fracția colidinei;

Baze distilate;

[Extractul produs prin extracție acidă a bazelor din uleiurile aromatice ale gudronului de cărbune brut, neutralizarea și distilarea bazelor. Compus cu precădere din colidine, anilină, toluidine, lutidine, xilidine.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Baze gudronice, cărbune, fracția colidinei;

Baze distilate;

[Fracția de distilare, având punct de fierbere cuprins între aproximativ 181 °C și 186 °C (356 °F și 367 °F) a bazelor brute obținute din fracțiile de gudron care conțin baze extrase cu acizi și neutralizate obținute prin distilarea gudronului cărbunelui bituminos. Conține cu precădere anilină și colidine.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Baze gudronice, cărbune, fracția anilinică;

Baze distilate;

[Fracția de distilare cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 180 °C și 200 °C (356 °F și 392 °F), din bazele brute obținute prin defenolare și îndepărtarea bazelor din uleiul carbolat obținut prin distilarea gudronului de cărbune. Conține cu precădere anilină, colidine, lutidine și toluidine.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Baze gudronice, fracția toluidinică;

Baze distilate

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Distilate (petrol), alchene-alchine produse din ulei de piroliză, amestecate cu gudron de cărbune de temperatură înaltă, fracția inden;

Redistilate;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs de redistilare din distilarea fracționată a gudronului de temperatură înaltă din cărbune bituminos și uleiuri reziduale obținute prin producerea pirolitică a alchenelor și alchinelor din produși petrolieri și gaze naturale. Constă cu precădere în inden și are punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între aproximativ 160 °C și 190 °C (320 °F și 374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Distilate (cărbune), uleiuri rezultate din piroliza gudronului de cărbune, uleiuri naftalenice;

Redistilate;

[Redistilat obținut prin distilarea fracționată a gudronului de temperatură înaltă din cărbune bituminos și uleiurilor reziduale de piroliză, având punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între aproximativ 190 °C și 270 °C (374 °F și 518 °F). Compus cu precădere din compuși aromatici dinucleari substituiți.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri reziduale din piroliza gudronului de cărbune, ulei naftalenic, redistilat;

Redistilate;

[Redistilatul rezultat prin distilarea fracționată a uleiului metilnaftalenic defenolat și din care s-au îndepărtat bazele, obținut din gudronul de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și uleiuri reziduale de piroliză având punctul de fierbere cuprins între aproximativ 220 °C și 230 °C (428 °F și 446 °F). Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice dinucleare substituite și nesubstituite.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri reziduale din piroliza gudronului de cărbune, uleiuri naftalenice;

Redistilate;

[Ulei neutru obținut prin îndepărtarea bazelor și a fenolilor din uleiul obținut prin distilarea gudronului de temperatură înaltă și uleiuri reziduale de piroliză având punctul de fierbere cuprins între 225 °C și 255 °C (437 °F și 491 °F). Compus cu precădere din hidrocarburi aromatice dinucleare substituite.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri reziduale din piroliza gudronului de cărbune, uleiuri naftalenice, reziduuri de distilare;

Redistilate;

[Reziduul rezultat în urma distilării uleiului metilnaftalenic din care au fost îndepărtate bazele și fenolul (din gudronul cărbunelui bituminos și uleiuri reziduale de piroliză) cu punct de fierbere la temperaturi cuprinse între 240 °C și 260 °C (464 °F și 500 °F). Compus cu precădere din hidrocarburi aromatice dinucleare substituite și hidrocarburi heterociclice.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Distilate (cărbune), ulei ușor din cuptorul de cocsificare, fracție naftalenică;

Ulei naftalenic;

[Combinația complexă de hidrocarburi obținută prin prefracționarea (distilare continuă) a uleiului ușor din cuptorul de cocsificare. Constă cu precădere în naftalină, cumaronă și inden și are punct de fierbere mai înalt de 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri naftalenice;

Ulei naftalenic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice și alte tipuri de hidrocarburi, compuși fenolici și compuși azotați aromatici și are un punct de distilare cuprins între 200 °C și 250 °C (392 °F și 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri naftalenice, cu conținut scăzut de naftalină;

Redistilatul uleiului naftalenic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cristalizarea uleiului naftalenic. Compusă cu precădere din naftalină, alchil-naftaline și compuși fenolici.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Distilate (gudron de cărbune), ulei naftalenic cristalizat, soluție-mamă;

Redistilatul uleiului naftalenic;

[O combinație complexă de compuși organici obținută sub forma unui filtrat în urma cristalizării fracției naftalenice din gudronul de cărbune și care are punctul de fierbere cuprins între aproximativ 200 °C și 230 °C (392 °F și 446 °F). Conține cu precădere naftalină, tionaften și alchil-naftaline.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei naftalenic, alcalin;

Reziduuri de extracție ale uleiului naftalenic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma îndepărtării compușilor fenolici (acizi gudronici) prin spălarea alcalină a uleiului naftalenic. Constă cu precădere în naftalină și alchil-naftaline.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei naftalenic, alcalin, cu conținut scăzut de naftalină;

Reziduuri de extracție ale uleiului naftalenic;

[O combinație complexă de hidrocarburi care rămâne după îndepărtarea printr-un proces de cristalizare a naftalinei din uleiul naftalenic spălat alcalin. Este compus cu precădere din naftalină și alchil-naftaline.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri naftalenice, fără naftalină, extracție alcalină;

Reziduuri de extracție ale uleiului naftalenic;

[Uleiul care rămâne după îndepărtarea compușilor fenolici (acizi gudronici) prin spălarea alcalină a uleiului naftalenic. Compus cu precădere din naftalină și alchil-naftaline.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei naftalenic alcalin, frunți de distilare;

Reziduuri de extracție ale uleiului naftalenic;

[Distilatul uleiului naftalenic spălat alcalin având punctul de distilare cuprins între aproximativ 180 °C și 220 °C (356 °F și 428 °F). Compus cu precădere din naftalină, alchilbenzeni, inden și indan.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri naftalenice, fracție metilnaftalenică;

Ulei metilnaftalenic;

[Un distilat rezultat în urma distilării fracționate a gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Compus cu precădere din hidrocarburi aromatice substituite cu două inele și baze azotate aromatice cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 225 °C și 255 °C (437 °F și 491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri naftalenice, fracția indol-metilnaftalenică;

Ulei metilnaftalenic;

[Un distilat rezultat în urma distilării fracționate a gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Compus preponderent din indol și metilnaftalină, care are punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între aproximativ 235 °C și 255 °C (455 °F și 491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri naftalenice, extracție acidă;

Reziduul de extracție al uleiului metilnaftalenic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma îndepărtării bazelor din fracția metilnaftalenică rezultată prin distilarea gudronului de cărbune și care are punct de fierbere cuprins între aproximativ 230 °C și 255 °C (446 °F și 491 °F). Conține cu precădere 1(2)-metilnaftalină, naftalină, dimetilnaftalină și bifenil.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei naftalenic alcalin, reziduuri de distilare;

Reziduul de extracție al uleiului metilnaftalenic;

[Reziduul rezultat în urma distilării uleiului naftalenic după spălarea alcalină, cu punct de distilare situat între 220 °C și 300 °C (428 °F și 572 °F). Compus cu precădere din naftalină, alchil-naftaline și baze azotate aromatice.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Uleiuri de extracție (cărbune), acide, fără baze gudronice;

Reziduul de extracție al uleiului metilnaftalenic;

[Uleiul de extracție cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 220 °C și 265 °C (428 °F și 509 °F) din reziduul de extracție alcalin al gudronului de cărbune produs în urma unei spălări acide pentru îndepărtarea bazelor gudronice după distilare, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric. Compusă cu precădere din alchil-naftaline.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Distilate (gudron de cărbune), reziduuri de distilare ale fracției benzenice;

Ulei de spălare;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzenului brut (gudron de cărbune de temperatură înaltă). Poate fi un lichid al cărui punct de distilare este cuprins între 150 °C și 300 °C (302 °F și 572 °F) sau un semisolid sau solid cu punct de topire de până la 70 °C (158 °F). Este compus cu precădere din naftalină și alchil-naftaline.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Ulei antracenic, pastă de antracen;

Fracția uleiului antracenic;

[Solidul bogat în antracen obținut prin cristalizarea și centrifugarea uleiului antracenic. Este compus preponderent din antracen, carbazol și fenantren.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Ulei antracenic, având un conținut scăzut de antracen;

Fracția uleiului antracenic;

[Uleiul rămas după îndepărtarea prin cristalizare a solidului bogat în antracen (pastă de antracen) din uleiul antracenic. Este compus cu precădere din compuși aromatici cu două, trei și patru inele.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Reziduuri (gudron de cărbune), distilat al uleiului antracenic;

Fracția uleiului antracenic;

[Reziduul din distilatul fracționat al antracenului brut având un punct de fierbere cuprins între 340 °C și 400 °C (644 °F și 752 °F). Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice tri- și polinucleare și hidrocarburi heterociclice.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Ulei antracenic, pastă antracenică, fracția antracenică;

Fracția uleiului antracenic;

[O combinație complexă de hidrocarburi rezultată din distilarea antracenului obținut prin cristalizarea uleiului antracenic din gudronul bituminos de temperatură înaltă și cu un punct de fierbere cuprins între 330 °C și 350 °C (626 °F și 662 °F). Constă cu precădere în antracen, carbazol și fenantren.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Ulei antracenic, pastă de antracen, fracția de carbazol;

Fracția uleiului antracenic;

[O combinație complexă de hidrocarburi rezultată din distilarea antracenului obținut prin cristalizarea uleiului antracenic din gudronul de cărbune bituminos de temperatură înaltă având punctul de fierbere cuprins între aproximativ 350 °C și 360 °C (662 °F și 680 °F). Constă cu precădere în antracen, carbazol și fenantren.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Ulei antracenic, pastă de antracen, distilați ușori;

Fracția uleiului antracenic;

[O combinație complexă de hidrocarburi rezultată din distilarea antracenului obținut prin cristalizarea uleiului antracenic din gudronul de cărbune de temperatură înaltă având punctul de fierbere cuprins între 290 °C și 340 °C (554 °F și 644 °F). Conține cu precădere compuși aromatici trinucleari și derivații dihidro ai acestora.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Uleiuri gudronice, cărbune, temp. scăzute;

Ulei gudronic cu punct de fierbere ridicat;

[Un distilat al gudronului de cărbune de temperatură scăzută. Compus cu precădere din hidrocarburi, compuși fenolici și baze azotate aromatice, având punctul de fierbere cuprins între 160 °C și 340 °C (320 °F și 644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Reziduuri de extracție (cărbune), temperatură scăzută, gudron de cărbune alcalin;

[Reziduul obținut în urma spălării alcaline, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, a uleiurilor gudronice de temperatură scăzută, pentru îndepărtarea acizilor din gudronul de cărbune brut. Compus cu precădere din hidrocarburi și baze azotate aromatice.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenoli, extracție cu amoniac lichid;

Extract alcalin;

[Combinația fenolilor extrași cu ajutorul acetatului de izobutil din lichidul amoniacal condensat din gazul rezultat prin distilarea distructivă la temperaturi scăzute (mai joase de 700 °C (1 292 °F)) a cărbunelui. Constă cu precădere într-un amestec de fenoli monohidrici și dihidrici.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare, extracție alcalină;

Extract alcalin;

[Extractul apos din uleiul fenolic produs prin spălarea alcalină, de exemplu cu soluție apoasă din hidroxid de sodiu. Compus cu precădere din sărurile alcaline ale diferiților compuși fenolici.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Extracte, ulei alcalin din gudron de cărbune;

Extract alcalin;

[Extractul uleiului din gudron de cărbune produs în urma spălării alcaline, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu. Compus cu precădere din sărurile alcaline ale diferiților compuși fenolici.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Distilate (gudron de cărbune), uleiuri naftalenice, extracție alcalină;

Extract alcalin;

[Extractul apos din uleiul naftalenic produs prin spălare alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu. Compus cu precădere din sărurile alcaline ale diferiților compuși fenolici.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei gudronic alcalin, carbonatat, cu var;

Fenoli bruți;

[Produsul obținut prin tratarea extractului alcalin al uleiului din gudronul de cărbune cu CO2și CaO. Compus cu precădere din CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 și alte impurități organice și anorganice.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Acizi gudronici, cărbune, brut;

Fenoli bruți;

[Produsul de reacție obținut prin neutralizarea extractului alcalin al uleiului din gudronul de cărbune cu soluție acidă, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric, sau cu dioxid de carbon gazos pentru obținerea acizilor liberi. Compus cu precădere din acizi gudronici, de exemplu fenoli, crezoli și xilenoli.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Acizi gudronici, cărbune brun, brut;

Fenoli bruți;

[Un extract alcalin acidifiat al distilatului gudronului de cărbune brun. Compus cu precădere din fenol și omologi ai fenolului.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Acizi gudronici, gazeificarea cărbunelui brun;

Fenoli bruți;

[O combinație complexă de compuși organici, obținută prin gazeificarea cărbunelui brun. Compusă cu precădere din fenoli aromatici C6-10 hidroxi și omologii acestora.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Acizi gudronici, reziduuri de distilare;

Fenoli de distilare;

[Un reziduu obținut din distilarea fenolului brut din cărbune. Constă cu precădere în fenoli având numărul atomilor de carbon cuprins între C8 și C10 și al cărui punct de înmuiere este cuprins între 60 °C și 80 °C (140 °F și 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Acizi gudronici, fracția metilfenolică;

Fenoli de distilare;

[Fracția acidului gudronic bogată în 3- și 4-metilfenol, recuperată prin distilarea acizilor gudronici din gudronul de cărbune brut de temperatură joasă.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Acizi gudronici, fracția polialchil fenolică;

Fenoli de distilare;

[Fracția acizilor fenolici, recuperată prin distilarea acizilor gudronici din gudronul de cărbune brut de temperatură joasă, având un punct de fierbere cuprins între aproximativ 225 °C și 320 °C (437 °F și 608 °F). Compusă cu precădere din polialchilfenoli.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Acizi gudronici, fracția xilenolului;

Fenoli de distilare;

[Fracția acizilor gudronici bogată în 2,4- și 2,5-dimetil fenol, recuperată prin distilarea acizilor gudronici din gudronul de cărbune brut de temperatură joasă.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Acizi gudronici, fracția etilfenolică;

Fenoli de distilare;

[Fracția acizilor gudronici, bogată în 3- și 4-etilfenol, recuperată prin distilarea acizilor gudronici din gudronul de cărbune brut de temperatură joasă.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Acizi gudronici, fracția 3,5-xilenolului;

Fenoli de distilare;

[Fracția acizilor gudronici, bogată în 3,5-dimetilfenol, recuperată prin distilarea acizilor din gudronul de cărbune de temperatură joasă.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Acizi gudronici, reziduuri distilate, prima fracție;

Fenoli de distilare;

[Reziduul produs prin distilarea uleiului fenolic ușor la temperaturi cuprinse între 235 °C și 355 °C (481 °F și 697 °F).]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Acizi gudronici, crezilici, reziduuri;

Fenoli de distilare;

[Reziduul acizilor gudronici din gudronul de cărbune brut după îndepărtarea fenolului, crezolilor, xilenolilor și a oricărui compus fenolic cu punct de fierbere la temperaturi înalte. Un solid negru cu un punct de topire de aproximativ 80 °C (176 °F). Compus cu precădere din polialchilfenoli, gume rășinice și săruri anorganice.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoli, C9-11;

Fenoli de distilare

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Acizi gudronici, crezilici;

Fenoli de distilare;

[O combinație complexă de compuși organici obținută din cărbune brun și cu punct de fierbere cuprins între 200 °C și 230 °C (392 °F și 446 °F). Conține cu precădere fenoli și baze piridinice.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Acizi gudronici, cărbune brun, fracția C2-alchilfenolică;

Fenoli de distilare;

[Distilatul rezultat în urma acidifierii după spălarea alcalină a produsului de distilare al gudronului de lignit și al cărui punct de fierbere este cuprins între aproximativ 200 °C și 230 °C (392 °F și 446 °F). Compus cu precădere atât din m- și p-etilfenoli, precum și din crezoli și xilenoli.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri naftalenice;

Extract acid;

[Extractul apos rezultat în urma spălării acide a uleiului naftalenic spălat alcalin. Compus cu precădere din sărurile acide ale diferitelor baze azotate aromatice, inclusiv piridină, chinolină și derivații lor alchilați.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Baze gudronice, derivați chinolinici.;

Baze distilate

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Baze gudronice, cărbune, fracție cu derivați chinolinici;

Baze distilate

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Baze gudronice, cărbune, reziduuri de distilare;

Baze distilate;

[Reziduul de distilare în urma distilării fracțiilor gudronice bazice rezultate din extracția acidă neutralizată obținute prin distilarea gudroanelor de cărbune. Conține cu precădere anilină, colidine, chinolină și derivați chinolinici și toluidinici.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Uleiuri hidrocarbonate, aromatice, amestecate cu polietilenă și polipropilenă, pirolizate, fracția uleiului ușor;

Produșii tratamentului termic;

[Uleiul obținut în urma tratamentului termic al amestecului polietilenă /polipropilenă cu smoala de gudron de cărbune sau cu uleiuri aromatice. Constă cu precădere în benzen și omologii săi și are un punct de fierbere cuprins între 70 °C și 120 °C (158 °F și 248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Uleiuri hidrocarbonate, aromatice, amestecate cu polietilenă, pirolizate, fracția uleiului ușor;

Produșii tratamentului termic;

[Uleiul obținut în urma tratamentului termic al polietilenei cu smoala de gudron de cărbune sau cu uleiuri aromatice. Constă cu precădere în benzen și omologii acestuia și are un punct de fierbere cuprins între 70 °C și 120 °C (158 °F și 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Uleiuri hidrocarbonate, aromatice, amestecate cu polistiren, pirolizate, fracția uleiului ușor;

Produșii tratamentului termic;

[Uleiul obținut în urma tratamentului termic al polistirenului cu smoala de gudron de cărbune sau cu uleiuri aromatice. Constă cu precădere în benzen și omologii săi și are un punct de fierbere cuprins între 70 °C și 210 °C (158 °F și 410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Reziduuri de extracție (cărbune), ulei gudronic alcalin, reziduuri de distilare ale naftalinei;

Reziduuri de extracție ale uleiului naftalenic;

[Reziduul obținut din extracția chimică a uleiului după îndepărtarea naftalinei prin distilare, compus cu precădere din hidrocarburi aromatice cu două până la patru inele condensate și din baze azotate aromatice.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Uleiuri acide crezolice de gudron, săruri de sodiu, soluții caustice;

Extract alcalin

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Uleiuri de extracție (cărbune), bază gudronică;

Extract acid;

[Extractul din reziduul de extracție alcalin obținut din uleiul din gudronul de cărbune produs prin spălare acidă, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric, după îndepărtarea naftalinei prin distilare. Compus cu precădere din sărurile acide ale diferitelor baze azotate aromatice, inclusiv piridina, chinolina și derivații lor alchilați.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Baze gudronice, cărbune, brut;

Baze gudronice brute;

[Produsul de reacție obținut prin neutralizarea cu soluție alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, a uleiului de extracție bazic din gudronul de cărbune pentru obținerea bazelor libere. Compus cu precădere din baze organice cum ar fi acridina, fenantridina, piridina, chinolina și derivații lor alchilați.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Ulei ușor (cărbune), cocsificare;

Benzen brut;

[Lichid organic volatil extras din gazul degajat în urma distilării distructive a cărbunelui la temperaturi înalte (mai înalte de 700 °C (1 292 °F)). Compus cu precădere din benzen, toluen și xileni. Poate conține și alte hidrocarburi minore.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Distilate (cărbune), extracție cu solvent lichid, primar;

[Lichidul rezultat în urma condensării vaporilor emiși în timpul digestiei cărbunelui într-un solvent lichid și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 30 °C și 300 °C (86 °F și 572 °F). Compus cu precădere din hidrocarburi aromatice cu inele condensate parțial hidrogenate, compuși aromatici cu azot, oxigen și sulf, și derivații lor alchilați al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C4 și C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Distilate (cărbune), extracție cu solvent, hidrocracat;

[Distilat obținut prin hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției produse prin procese de extracție cu solvent lichid sau extracție cu gaz supercritic și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 30 °C și 300 °C (86 °F și 572 °F). Compus cu precădere din compuși aromatici, aromatici hidrogenați și naftenici, derivații alchilați ai acestora și alcani al căror număr de atomi de carbon este cuprins cu precădere între C4 și C14. Mai sunt prezenți și compuși aromatici și aromatici hidrogenați care conțin azot, sulf și oxigen.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Fracția nafta (cărbune), extracție cu solvent, hidrocracat;

[Fracția distilatului obținut prin procese de hidrocracare a extractului de cărbune sau a soluției produse prin extracție cu solvent lichid sau gaz supercritic și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 30 °C și 180 °C (86 °F și 356 °F). Compus cu precădere din compuși aromatici, aromatici hidrogenați și naftenici, derivații alchilați ai acestora și alcani al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C4 și C9. Mai sunt prezenți și compuși aromatici și aromatici hidrogenați care conțin azot, sulf și oxigen.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Distilate (cărbune), extracție cu solvent, hidrocracat, fracție mijlocie;

[Distilat obținut prin hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic și al cărui punct de fierbere este cuprins între aproximativ 180 °C și 300 °C (356 °F și 572 °F). Compus cu precădere din compuși aromatici cu două inele, compuși aromatici hidrogenați și compuși naftenici și derivații alchilați ai acestora și alcani al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C9 și C14. Mai sunt prezenți și compuși care conțin azot, sulf și oxigen.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Distilate (cărbune), extracție cu solvent, hidrocracat, fracția mijlocie hidrogenată;

[Distilat rezultat din hidrogenarea distilatului mijlociu de hidrocracare al extractului de cărbune sau al soluției produse prin extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 180 °C și 280 °C (356 °F și 536 °F). Compus cu precădere din compuși carbonici hidrogenați cu două inele și din derivații alchilați ai acestora, al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C9 și C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Ulei ușor (cărbune), proces de semicocsificare;

Ulei proaspăt;

[Lichidul organic volatil obținut prin condensarea gazului rezultat în procesul de distilare distructivă la temperaturi scăzute (mai joase de 700 °C (1 292 °F)). Compus cu precădere din hidrocarburi C6-10.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Hidrocarburi, C4, fără 1,3-butadienă și izobutenă;

Gaz petrolier

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Benzină, naturală;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi separată din gazul natural prin procese cum ar fi refrigerarea și absorbția. Constă cu precădere în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C4 și C8 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 120 °C (– 4 °F și 248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Fracția nafta;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[Produși rafinați, parțial rafinați sau nerafinați rezultați în urma distilării gazului natural. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C5 și C6 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 100 °C și 200 °C (212 °F și 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroină;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării fracționate a petrolului. Punctul de fierbere al acestei fracții este situat la temperaturi cuprinse între aproximativ 20 °C și 135 °C (58 °F și 275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Fracția nafta (petrol), grea, de distilare directă;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării țițeiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C6 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 230 °C (149 °F și 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Fracția nafta (petrol), întregul domeniu de distilare directă;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării țițeiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 220 °C (– 4 °F și 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, de distilare directă;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării țițeiului brut. Constă în hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C4 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 180 °C (– 4 °F și 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, extrasă cu solvent alifatic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării țițeiului brut sau a benzinei naturale. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate al căror număr de atomi variază cu precădere între C5 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 160 °C (95 °F și 320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Distilate (petrol), directe, fracție ușoară;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării țițeiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C2 și C7 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 88 °C și 99 °C (– 127 °F și 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzină, recuperare cu vapori;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi separată din gazele rezultate în sistemele de recuperare a vaporilor prin răcire. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 196 °C (– 4 °F și 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzină, distilare directă, instalație de dezbenzinare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă în instalația de dezbenzinare prin distilarea țițeiului brut. Fierbe la temperaturi cuprinse între aproximativ 36,1 °C și 193,3 °C (97 °F și 380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Fracția nafta (petrol), nedesulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă în urma distilării fluxurilor fracției nafta din diferite procese de rafinare. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C5 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 0 °C și 230 °C (25 °F și 446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Distilate (petrol), benzină ușoară din frunțile de fracționare și stabilizare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma procesului de fracționare a benzinei ușoare de distilare directă. Constă în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon este cuprins cu precădere între C3 și C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Fracția nafta (petrol), fracția directă grea, conținând compuși aromatici;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma procesului de distilare a petrolului brut. Constă în principal în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C8 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 130 °C și 210 °C (266 °F și 410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Fracția nafta (petrol), întreaga gamă de compuși alchilați;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine având, de obicei, numărul de atomi de carbon cuprins între C3 și C5. Constă predominant în hidrocarburi ramificate saturate cu număr de atomi de carbon cuprins cu precădere între C7 și C12 și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 90 °C și 220 °C (194 °F și 428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Fracția nafta (petrol), grea alchilată;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine având, de obicei, numărul de atomi de carbon cuprins între C3 și C5. Constă predominant în hidrocarburi ramificate saturate cu număr de atomi de carbon cuprins cu precădere între C9 și C12 și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 150 °C și 220 °C (302 °F și 428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Fracția nafta (petrol), ușor alchilată;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine având, de obicei, numărul de atomi de carbon cuprins între C3 și C5. Constă predominant în hidrocarburi ramificate saturate cu număr de atomi de carbon cuprins cu precădere între C7 și C10 și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 90 °C și 160 °C (194 °F și 320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Fracția nafta (petrol), izomerizare;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin izomerizarea catalitică a hidrocarburilor parafinice cu catenă liniară al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C6. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate, cum ar fi izobutanul, izopentanul, 2,2-dimetilbutan, 2-metilpentan și 3-metilpentan.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Fracția nafta (petrol), ușoară rafinată cu solvent;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs de rafinare printr-un proces de extracție cu solvent. Constă în hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 190 °C (95 °F și 374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Fracția nafta (petrol), grea rafinată cu solvent;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs de rafinare printr-un proces de extracție cu solvent. Constă în hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 90 °C și 230 °C (194 °F și 446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Produse rafinate (petrol), extracte de reformare catalitică contracurent etilenglicol-apă;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un produs rafinat în urma procesului de extracție UDEX asupra fluxului de la reformarea catalitică. Constă în principal în hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C6 și C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Produse rafinate (petrol), reformare catalitică, unitate de separare Lurgi;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[Combinația complexă de hidrocarburi obținută ca un produs rafinat într-o unitate de separare Lurgi. Constă cu precădere în hirocarburi nearomatice, cu cantități variate și mici de hidrocarburi aromatice, al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C6 și C8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Fracția nafta (petrol), întreaga gamă de compuși alchilați, cu conținut de butan;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi monoolefinice, care de obicei au numărul atomilor de carbon cuprins între C3 și C5. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate cu catena ramificată, al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 200 °C (95 °F și 428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Distilate (petrol), derivați ai fracției nafta prin cracare cu vapori, ușoară hidrotratată, rafinate cu solvent;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs de rafinare prin procesul de extracție cu solvenți a distilatului ușor hidrotratat al fracției nafta cracată cu vapori.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Fracția nafta (petrol), C4-12 butan-alchilat, bogată în izooctan;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin alchilarea butanilor. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C4 și C12, bogate în izooctan și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 35 °C și 210 °C (95 °F și 410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Hidrocarburi, distilate ale fracției nafta ușoare hidrotratate, rafinate cu solvent;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției nafta hidrotratate urmată de un proces de extracție cu solvenți și un proces de distilare. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 94 °C și 99 °C (201 °F și 210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Fracția nafta (petrol), izomerizare, fracția C6;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea benzinei care a fost izomerizată catalitic. Constă în principal în izomeri hexani al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 60 °C și 66 °C (140 °F și 151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Hidrocarburi, C6-7, fracția nafta de cracare, rafinate cu solvent;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin sorbția benzenului din fracția de hidrocarbură bogată în benzen și hidrogenată catalitic complet, obținută prin distilarea fracției nafta cracate prehidrogenate. Constă în principal în hidrocarburi parafinoase și naftenice, al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C6 și C7 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 70 °C și 100 °C (158 °F și 212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Hidrocarburi, bogate în C6, distilate ale fracției nafta ușoare hidrotratate, rafinate cu solvent;

Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției nafta hidrotratate urmată de o extracție cu solvenți. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 70 °C (149 °F și 158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Fracția nafta (petrol), fracție grea, cracare catalitică;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor procesului de cracare catalitică. Constă în principal în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C6 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 230 °C (148 °F și 446 °F). Conține o proporție relativ mare de hidrocarburi nesaturate.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, cracare catalitică;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor procesului de cracare catalitică. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 190 °C (– 4 °F și 374 °F).] Conține o proporție relativ mare de hidrocarburi nesaturate.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Hidrocarburi, C3-11, distilate de cracare catalitică;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor procesului de cracare catalitică. Constă în principal în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C3 și C11 și al căror punct de fierbere variază până la maximum 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, distilate de cracare catalitică;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor procesului de cracare catalitică. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C1 și C5.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Distilate (petrol), derivate ale fracției nafta cracată cu vapori, aromatice ușoare hidrotratate;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin tratarea distilatului ușor din fracția nafta cracată cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Fracția nafta (petrol), grea, cracare catalitică, desulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin supunerea distilatului petrolier cracat catalitic la un proces de desulfurare pentru transformarea mercaptanilor sau pentru înlăturarea impurităților acide. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C6 și C12 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 60 °C și 200 °C (140 °F și 392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, cracare catalitică, desulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin supunerea fracției nafta care rezultă din procesul de cracare catalitică la un proces de desulfurare pentru transformarea mercaptanilor sau pentru înlăturarea impurităților acide. Constă în principal în hidrocarburi al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 210 °C (95 °F și 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Hidrocarburi, C8-12, cracare catalitică, neutralizate chimic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea unei fracții din procesul de cracare catalitică și care a fost supusă unei spălări alcaline. Constă în principal în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C8 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 130 °C și 210 °C (266 °F și 410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Hidrocarburi, C8-12, distilate de cracare catalitică;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea produșilor procesului de cracare catalitică. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C8 și C12 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 140 °C și 210 °C (284 °F și 410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Hidrocarburi, C8-12, distilate de cracare catalitică, neutralizate chimic, desulfurate;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, reformată catalitic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor unui proces catalitic de reformare. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 190 °C (95 °F și 374 °F).] Conține o proporție relativ mare de hidrocarburi aromatice și cu catena ramificată. Acest flux poate conține benzen în proporție de 10 % sau mai mult.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Fracția nafta (petrol), grea, reformată catalitic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor unui proces catalitic de reformare. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 90 °C și 230 °C (194 °F și 446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Distilate (petrol), produse de depentanizare reformate catalitic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma distilării produșilor unui proces catalitic de reformare. Constă în hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C3 și C6 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 49 °C și 63 °C (– 57 °F și 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Hidrocarburi, fracția C2-6, reformare catalitică fracția C6-8;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Reziduuri (petrol), C6-8 reformare catalitică;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[Un reziduu complex de reformare catalitică din șarja de alimentare C6-8. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C2 și C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, reformată catalitic, fără compuși aromatici;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor unui proces catalitic de reformare. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C8 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 120 °C (95 °F și 248 °F). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi cu catenă ramificată, din care au fost îndepărtate componentele aromatice.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Distilate (petrol), fracție nafta directă, reformată catalitic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută printr-un proces catalitic de reformare a fracției nafta directe urmat de fracționarea efluentului total. Constă în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon este cuprins cu precădere între C2 și C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Produse petroliere, reformate de hidrofinare și producere de energie;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[Combinația complexă de hidrocarburi obținută în cadrul unui proces de hidrofinare-producere de energie, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 27 °C și 210 °C (80 °F și 410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Fracția nafta (petrol), întregul domeniu de reformare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reformare catalitică. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C5 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 230 °C (95 °F și 446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Fracția nafta (petrol), reformată catalitic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor procesului catalitic de reformare. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C4 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 30 °C și 220 °C (90 °F și 430 °F).] Conține o proporție relativ mare de hidrocarburi aromatice și cu catena ramificată. Acest flux poate conține benzen în proporție de 10 % sau mai mult.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Distilate (petrol), reformate catalitic, hidrotratate, ușoare, fracția aromatică C8-12;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de alchilbenzeni obținută prin reformarea catalitică a fracției nafta petroliere. Constă cu precădere în alchilbenzeni al căror număr de atomi variază în principal între C8 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 160 °C și 180 °C (320 °F și 356 °F)].

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Hidrocarburi aromatice, fracția C8, derivați de reformare catalitică;

Fracția nafta punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Hidrocarburi aromatice, C7-12, bogate în C8;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea din fracția ce conține produși obținuți la platformare. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C12 (în special C8), pot conține hidrocarburi nearomatice, ambele având un punct de fierbere cuprins între aproximativ 130 °C și 200 °C (266 °F și 392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzină, C5-11, reformată cu conținut ridicat de octan stabilizat;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi cu cifra octanică ridicată, obținută prin dehidrogenarea catalitică a fracției nafta predominant naftenice. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice și nearomatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 45 °C și 185 °C (113 °F și 365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Hidrocarburi, C7-12, bogate în fracții aromatice C >9, fracția grea de reformare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea din fracția ce conține produși obținuți la platformare. Constă în principal în hidrocarburi nearomatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 120 °C și 210 °C (248 °F și 380 °F) și hidrocarburi aromatice cu C9 sau mai mulți atomi de carbon.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Hidrocarburi, C5-11, bogate în hidrocarburi nearomatice, fracția ușoară de reformare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea din fracția ce conține produși obținuți la platformare. Constă în principal în hidrocarburi nearomatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 125 °C (94 °F și 257 °F), benzen și toluen.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, cracată termic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[O combinație complexă de hidrocarburi din distilarea produșilor procesului de cracare termică. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C4 și C8 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 10 °C și 130 °C (14 °F și 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Fracția nafta (petrol), grea cracată termic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor cracării termice. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C6 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 220 °C (148 °F și 428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Distilate (petrol), grele, aromatice;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[Combinația complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor obținuți din cracarea termică a etanului și propanului. Această fracție cu punctul de fierbere mai ridicat constă cu precădere în hidrocarburi aromatice C5-7 cu unele hidrocarburi alifatice nesaturate al căror număr de atomi de carbon constă cu precădere în C5. Acest flux poate conține benzen.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Distilate (petrol), ușoare, aromatice;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[Combinația complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor obținuți din cracarea termică a etanului și propanului. Această fracție cu punctul de fierbere mai scăzut constă cu precădere în hidrocarburi aromatice C5-7 cu unele hidrocarburi alifatice nesaturate al căror număr de atomi de carbon constă cu precădere în C5. Acest flux poate conține benzen.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Distilate (petrol), derivate ale fracției nafta rafinate prin piroliză, amestec de benzină;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[Combinația complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea prin piroliză la 816 °C (1 500 °F) a fracției nafta și a produsului rafinat. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este C9 și al căror punct de fierbere este de aproximativ 204 °C (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Hidrocarburi aromatice, C6-8, derivate ale fracției nafta rafinate prin piroliză;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea prin piroliză la 816 °C (1 500 °F) a fracției nafta și a produsului rafinat. Constă în principal în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C6 și C8, inclusiv benzen.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Distilate (petrol), fracția nafta cracată termic și motorină;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției nafta cracate termic și/sau a motorinei. Constă cu precădere în hidrocarburi olefinice al căror număr de atomi de carbon este în principal C5 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 33 °C și 60 °C (91 °F și 140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Distilate (petrol), fracția nafta cracată termic și motorină, cu conținut C5 - dimer;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea extractivă a fracției nafta cracate termic și/sau a motorinei. Constă în principal în hidrocarburi olefinice al căror număr de atomi de carbon este C5, cu unele olefine dimerizate C5 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 33 °C și 184 °C (91 °F și 363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Distilate (petrol), fracția nafta cracată termic și motorină, extractive;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea extractivă a fracției nafta cracate termic și/sau a motorinei. Constă în principal în hidrocarburi parafinoase și olefinice, în special izoamilene, cum ar fi 2-metil-1-butenă și 2-metil-2-butenă, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 31 °C și 40 °C (88 °F și 104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Distilate (petrol), fracție ușoară cracată termic, aromatice debutanizate;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor procesului de cracare termică. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice, în principal benzen.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, cracată termic, desulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată termic;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin procesul de desulfurare a produsului de distilare rezultate din cracarea termică la temperatură înaltă a fracțiilor grele de țiței pentru transformarea mercaptanilor. Constă cu precădere în compuși aromatici, olefine și hidrocarburi saturate al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 20 °C și 100 °C (68 °F și 212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Fracția nafta (petrol), grea hidrotratată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea fracției petroliere cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C6 și C13 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 230 °C (149 °F și 446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Fracția nafta (petrol), ușoară hidrotratată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea fracției petroliere cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 190 °C (– 4 °F și 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Fracția nafta (petrol), ușoară hidrodesulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin procesul de hidrodesulfurare catalitică. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 190 °C (– 4 °F și 374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Fracția nafta (petrol), grea hidrodesulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin procesul de hidrodesulfurare catalitică. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 90 °C și 230 °C (194 °F și 446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Distilate (petrol), fracția mijlocie hidrotratată, punct de fierbere intermediar;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor procesului de hidrotratare a distilatului mediu. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C5 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 127 °C și 188 °C (262 °F și 370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Distilate (petrol), distilat ușor din procesul de hidrotratare, punct de fierbere la temperaturi scăzute;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor procesului de hidrotratare a distilatului ușor. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C6 și C9 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 3 °C și 194 °C (37 °F și 382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Distilate (petrol), fracția nafta grea hidrotratată, frunți de deizohexanizare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor procesului de hidrotratare a fracției nafta grele. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C3 și C6 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 49 °C și 68 °C (– 57 °F și 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solvent nafta (petrol), ușor aromatic, hidrotratat;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea fracției petroliere cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C8 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 135 °C și 210 °C (275 °F și 410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Fracția nafta (petrol), ușoară hidrodesulfurată cracată termic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea distilatului cracat termic și hidrodesulfurat. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 23 °C și 195 °C (73 °F și 383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Fracția nafta (petrol), ușoară hidrotratată, conținând cicloalcan;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea unei fracții petroliere. Constă cu precădere în alcani și cicloalcani al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 190 °C (– 4 °F și 374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Fracția nafta grea (petrol), grea, cracată cu vapori, hidrogenată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Fracția nafta (petrol), întregul domeniu de hidrodesulfurare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin procesul de hidrodesulfurare catalitică. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C4 și C11 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 30 °C și 250 °C (86 °F și 482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, cracată cu vapori, hidrotratată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea fracției petroliere derivată dintr-un proces de piroliză cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 190 °C (95 °F și 374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Hidrocarburi, C4-12, cracarea fracției nafta, hidrotratate;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsului rezultat din procesul de cracare cu vapori a fracției nafta și hidrogenarea catalitică selectivă a compușilor formatori de gume. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C4 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 30 °C și 230 °C (86 °F și 446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solvent nafta (petrol), fracția naftenică ușoară hidrotratată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea fracției petroliere cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă cu precădere în hidrocarburi cicloparafinice al căror număr de atomi de carbon variază între C6 și C7 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 73 °C și 85 °C (163 °F și 185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Fracția nafta (petrol) ușoară, cracată cu vapori, hidrogenată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin separarea și apoi hidrogenarea produșilor procesului de cracare cu vapori pentru obținerea etilenei. Constă cu precădere în parafine saturate și nesaturate, parafine ciclice și hidrocarburi aromatice ciclice al căror număr de atomi de carbon se situează cu precădere între C4 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 50 °C și 200 °C (122 °F și 392 °F).] Proporția de hidrocarburi benzenice poate varia până la 30 % în procente de greutate iar fluxul poate conține, de asemenea, mici cantități de sulf și compuși oxigenați.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Hidrocarburi, C6-11, hidrotratate, dearomatizate;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținute ca solvenți care au fost supuși hidrotratării cu scopul transformării compușilor aromatici în naftene prin hidrogenare catalitică.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Hidrocarburi, C9-12, hidrotratate, dearomatizate;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținute ca solvenți care au fost supuși hidrotratării cu scopul transformării compușilor aromatici în naftene prin hidrogenare catalitică.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Solvent Stoddard;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[Un distilat incolor al petrolului rafinat care nu are mirosuri râncede sau neplăcute și al cărui punct de fierbere este cuprins între aproximativ 148,8 °C și 204,4 °C (300 °F și 400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Produși de condensare ai gazului natural (petrol);

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi sub formă de lichid separat din gazul natural prin condensare retrogradă în separator de fază. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C2 și C20.] Este lichidă la temperatură și presiune atmosferică.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Gaz natural (petrol), amestec lichid brut;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi separată din gazul natural într-o unitate de reciclare a gazului prin procese cum ar fi refrigerarea sau absorbția. Constă cu precădere în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C2 și C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, hidrocracată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma distilării produșilor unui proces de hidrocracare. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 180 °C (– 4 °F și 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Fracția nafta (petrol) grea, hidrocracată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma distilării produșilor unui proces de hidrocracare. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C6 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 230 °C (148 °F și 446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Fracția nafta (petrol), desulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma procesului de desulfurare a fracției nafta pentru transformarea mercaptanilor sau pentru îndepărtarea impurităților acide. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C4 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 10 °C și 230 °C (14 °F și 446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Fracția nafta (petrol), tratată cu acid;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat în urma tratamentului cu acid sulfuric. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 90 °C și 230 °C (194 °F și 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Fracția nafta (petrol), grea, neutralizată chimic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă printr-un proces de îndepărtare a materiilor acide. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C6 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 230 °C (149 °F și 446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, neutralizată chimic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă printr-un proces de îndepărtare a materiilor acide. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 190 °C (– 4 °F și 374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Fracția nafta (petrol), din care s-au îndepărtat catalitic cerurile;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea catalitică a cerurilor din fracția petrolieră. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C5 și C12 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 35 °C și 230 °C (95 °F și 446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Fracția nafta (petrol), ușoară cracată cu vapori;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 190 °C (– 4 °F și 374 °F).] Este probabil ca acest flux să conțină benzen în proporție de 10 % sau mai mult.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solvent nafta (petrol), ușor aromatic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fluxurilor aromatice. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C8 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 135 °C și 210 °C (275 °F și 410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Hidrocarburi aromatice, fracția C6-10, tratate cu acid, neutralizate;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Distilate (petrol), C3-5, bogate în 2-metil-2-butenă;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma distilării hidrocarburilor al căror număr de atomi de carbon variază în general între C3 și C5, predominând izopentanul și 3-metil-1-butena. Constă în hidrocarburi saturate și nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C5, predominând 2-metil-2-butena.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Distilate (petrol), distilate petroliere polimerizate cracate cu vapori, fracția C5-12;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor petrolieri de distilare polimerizați cracați cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Distilate (petrol), cracate cu vapori, fracția C5-12;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de compuși organici obținută prin distilarea produșilor procesului de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Distilate (petrol), cracate cu vapori, fracția C5-10, amestecate cu fracția C5 din nafta petrolieră ușoară cracată cu vapori;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Produși de extracție acidă la rece (petrol), C4-6;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de compuși organici produși prin extracție acidă la rece a hidrocarburilor alifatice saturate și nesaturate, al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C6, predominând pentanii și amilenele. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate și nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C6, predominând C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Distilate (petrol), frunți de depentanizare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cracarea catalitică a fluxului gazos. Constă în hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C4 și C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Reziduuri (petrol), sedimente din unitatea de separare a butanului;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[Un reziduu complex obținut prin distilarea fluxului de butan. Constă în hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C4 și C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Uleiuri reziduale (petrol), turnul de deizobutanizare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[Un reziduu complex obținut prin distilarea atmosferică a fluxului butan-butilen. Constă în hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C4 și C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Fracția nafta (petrol), întregul domeniu de cocsificare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați dintr-o cocsificare fluidă. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C4 și C15 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 43 °C și 250 °C (110 °F-500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Fracția nafta (petrol), medie, cracată cu vapori, aromatică;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 130 °C și 220 °C (266 °F și 428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Fracția nafta (petrol), întregul domeniu de distilare directă tratată cu argilă;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma tratării fracției nafta din întregul domeniu de distilare cu argilă naturală sau modificată, de obicei printr-un proces de percolație, pentru îndepărtarea urmelor de compuși polari și a impurităților. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 220 °C (– 4 °F și 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, de distilare directă tratată cu argilă;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma tratării fracției ușoare de distilare directă cu argilă naturală sau modificată, de obicei printr-un proces de percolație, pentru îndepărtarea urmelor de compuși polari și a impurităților. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C7 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 93 °C și 180 °C (200 °F și 356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, cracată cu vapori, aromatică;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C9 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 110 °C și 165 °C (230 °F și 329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, cracată cu vapori, debenzenizată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C4 și C12 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 80 °C și 218 °C (176 °F și 424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Fracția nafta (petrol), cu conținut aromatic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Benzină, piroliză, sedimente de debutanizare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea sedimentelor de depropanizare. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este predominant mai mare decât C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, desulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma desulfurării distilatului petrolier pentru transformarea mercaptanilor sau pentru îndepărtarea impurităților acide. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate și nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C3 și C6 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 20 °C și 100 °C (– 4 °F și 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Produși de condensare din gazul natural;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi separată și/sau condensată din gazul natural în timpul transportului și colectată la capul sondei și/sau din producție, cumulare, transmisie și din conducte de distribuție în adâncime, epuratoarele de gaz etc. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C2 și C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Distilate (petrol), separator prin rafinare a fracției nafta;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi, produsă prin îndepărtarea produșilor din separatorul prin rafinarea fracțiilor nafta. Constă în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon este cuprins cu precădere între C2 și C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, fără compuși aromatici, reformată catalitic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi rămasă după îndepărtarea compușilor aromatici din fracția ușoară nafta reformată catalitic printr-un proces de absorbție selectivă. Constă cu precădere în compuși parafinici și ciclici al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C8 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 66 °C și 121 °C (151 °F și 250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzină;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi constând predominant în parafine, cicloparafine, hidrocarburi aromatice și olefine al căror număr de atomi de carbon este cu precădere mai mare de C3și al căror punct de fierbere variază între 30 °C și 260 °C (86 °F și 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Hidrocarburi aromatice, fracția C7-8, produși de dezalchilare, reziduuri de distilare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Hidrocarburi, C4-6, produși ușori de depentanizare, aromatici, hidrotratați;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută din primele fracții din coloana de depentanizare înainte de hidrotratarea sarcinilor aromatice. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C4 și C6, predominând pentanii și pentenele, și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 25 °C și 40 °C (77 °F și 104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Distilate (petrol), fracția nafta impregnată termic, cracată cu vapori, bogată în C5;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției nafta cracată cu vapori impregnată termic. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins între C4 și C6, predominând C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Extracte (petrol), cu solvent fracția nafta ușoară reformată catalitic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută sub forma unui extract rezultat în urma extracției cu solvent din fracția petrolieră reformată catalitic. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C8 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 100 °C și 200 °C (212 °F și 392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Fracția nafta (petrol), ușoară hidrodesulfurată, dearomatizată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracțiilor petroliere ușoare hidrodesulfurate și dearomatizate. Constă cu precădere în parafine și cicloparafine C7 al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 90 °C și 100 °C (194 °F și 212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, bogată în C5, desulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma procesului de desulfurare a fracției nafta pentru transformarea mercaptanilor sau pentru îndepărtarea impurităților acide. Constă în hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon cuprins cu precădere între C4 și C5, predominând C5, și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ – 10 °C și 35 °C (14 °F și 95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Hidrocarburi, C8-11, cracarea fracției nafta și fracția toluenului;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor de cracare ai fracției nafta hidrogenate în prealabil. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C8 și C11 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 130 °C și 205 °C (266 °F și 401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Hidrocarburi, C4-11, produși de cracare ai fracției nafta fără compuși aromatici;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută din produșii de cracare ai fracției nafta hidrogenate în prealabil după separarea prin distilare a fracțiilor de hidrocarburi ce conțin benezen și toluen și a unei fracții cu punct de fierbere la temperaturi mai înalte. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C4 și C11 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 30 °C și 205 °C (86 °F și 401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, impregnată termic, cracată cu vapori;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea fluxului nafta, cracată cu vapori după ce a fost recuperată din procesul de impregnare termică în care predomină hidrocarburile având un număr de atomi de carbon cuprins cu precădere între C4 și C6 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 0 °C și 80 °C (32 °F și 176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Distilate (petrol), bogate în C6;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea petrolului ca materie primă. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins între C5 și C7, bogate în C6 și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 60 °C și 70 °C (140 °F și 158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzină, piroliză, hidrogenată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O fracție de distilare obținută prin hidrogenarea benzinei de piroliză cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 20 °C și 200 °C (68 °F și 392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Distilate (petrol), cracate cu vapori, fracția C8-12, polimerizată, distilate ușoare;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției compușilor polimeri C8 până la C12 rezultată în urma cracării cu vapori a produșilor de distilare ai petrolului. Constă predominant în hidrocarburi aromatice având un număr de atomi de carbon cuprins cu precădere între C8 și C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Extracte (petrol) solvent greu fracția nafta tratată cu argilă;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea fracției grele naftenice extrasă cu solvent din petrol cu pământ decolorant. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C6 și C10 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 80 °C și 180 °C (175 °F și 356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, cracată cu vapori, din care s-a îndepărtat benezenul, tratată termic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea și distilarea fracției nafta petroliere ușoare, cracată cu vapori și din care s-a îndepărtat benezenul. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C7 și C12 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 95 °C și 200 °C (203 °F și 392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Fracția nafta (petrol), ușoară, cracată cu vapori, tratată termic;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea și distilarea fracției nafta petroliere ușoare, cracată ușor cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C5 și C6 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 95 °F și 35 °C (175 °F și 176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Distilate (petrol), C7-9, bogate în C8, hidrodesulfurizate dearomatizate;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției petroliere ușoare, hidrodesulfurate și dearomatizate. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C9, predominând parafinele și cicloparafinele C8, cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 120 °C și 130 °C (248 °F și 266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Hidrocarburi, C6-8, hidrogenate dearomatizate prin sorbție, rafinarea toluenului;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în timpul sorbției toluenului din fracția hidrocarburilor rezultată din benzina de cracare hidrogenată catalitic. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C6 și C8 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 80 °C și 135 °C (176 °F și 275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Fracția nafta (petrol), întreaga gamă de cocsificare hidrodesulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea distilatelor produșilor de cocsificare hidrodesulfurați. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 23 °C și 196 °C (73 °F și 385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Fracția nafta (petrol), ușoară desulfurată;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma procesului de desulfurare a fracției nafta pentru transformarea mercaptanilor sau pentru îndepărtarea impurităților acide. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C5 și C8 și un punct de fierbere cuprins între aproximativ 20 °C și 130 °C (68 °F și 266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Hidrocarburi, C3-6, bogate în C5, fracția nafta cracată cu vapori;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției nafta cracată cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins între C3 și C6, predominând C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Hidrocarburi bogate în C5, conținând diciclopentadienă;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați în urma procesului de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi având atomi de carbon C5 și diciclopentadienă și al căror puncte de fierbere este cuprins între aproximativ 30 °C și 170 °C (86 °F și 338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Reziduuri (petrol) ale procesului de cracare cu vapori, ușoare, aromatice;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați în urma cracării cu vapori sau a altor procedee similare după îndepărtarea produșilor foarte ușori ce au ca rezultat un reziduu care pornește de la hidrocarburi aromatice cu număr de carbon mai mare decât C5. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice cu număr de carbon mai mare de C5 și cu punct de fierbere mai mare decât aproximativ 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Hidrocarburi, C≥5, bogate în C5-6;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Hidrocarburi bogate în C5;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Hidrocarburi aromatice, C8-10;

Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute - nespecificat

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P”

(c)

următoarele intrări 024-004-00-7; 649-089-00-3; 649-119-00-5; 649-151-00-X se înlocuiesc cu:

„Dicromat de sodiu

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Hidrocarburi, C1-4, desulfurate;

Gaz petrolier;

[O combinație complexă de hidrocarburi obținută printr-un proces de desulfurare a gazelor conținând hidrocarburi pentru transformarea mercaptanilor sau îndepărtarea impurităților acide. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este cuprins în principal între C1 și C4 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ – 164 °C și – 0,5 °C (– 263 °F și 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Produse rafinate cu C3-5, saturate și nesaturate (petrol), fără butadienă, extract de acetat de cupru amoniacal din fracția C4 de la cracarea cu vapori;

Gaz petrolier

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Produse petroliere, gaze de rafinărie;

Gaz de rafinărie;

[Combinație complexă constituită, în principal, din hidrogen cu mici cantități de metan, etan și propan.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K”

6.

În apendicele 5, tabelul se modifică după cum urmează:

Se introduc următoarele intrări în conformitate cu ordinea intrărilor din apendicele 5 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006:

„Sedimente și nămoluri, de la rafinarea electrolitică a cuprului, decuprate

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Acid silicic, sare de plumb-nichel

028-050-00-9

68130-19-8”

 

7.

În apendicele 6, tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

se elimină următoarea intrare: 024-004-01-4;

(b)

se introduc următoarele intrări în conformitate cu ordinea intrărilor din apendicele 6 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006:

„Hidrogenoborat de dibutilstaniu

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Acid boric; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Acid boric, brut natural, cu un conținut maxim de H3BO3 de 85 % calculat la greutatea substanței uscate; [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Trioxid de dibor;

Oxid de bor

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Tetraborat de disodiu, anhidru;

005-011-00-4

 

 

 

Acid boric, sare disodică; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Heptaoxid de tetrabor și disodiu, hidrat; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Acid ortoboric, sare de sodiu; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Tetraborat de disodiu decahidrat;

Borax decahidrat

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Tetraborat de disodiu pentahidrat;

Borax pentahidrat

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Perborat de sodiu; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Peroxometaborat de sodiu; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Peroxoborat de sodiu;

[conținând < 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

 

 

Perborat de sodiu; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Peroxometaborat de sodiu; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Peroxoborat de sodiu;

[conținând ≥ 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

 

 

Acid perboric (H3BO2(O2)), sare monosodică, trihidrat; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Acid perboric, sare sodică, tetrahidrat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Acid perboric (HBO(O2)), sare sodică, tetrahidrat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Peroxoborat de sodiu hexahidrat;

[conținând < 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

 

 

Acid perboric (H3BO2(O2)), sare monosodică, trihidrat; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Acid perboric, sare sodică, tetrahidrat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Acid perboric (HBO(O2)), sare sodică, tetrahidrat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Peroxoborat de sodiu hexahidrat;

[conținând ≥ 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

 

 

Acid perboric, sare sodică; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Acid perboric, sare sodică, monohidrat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Acid perboric (H3BO2(O2)), sare monosodică, monohidrat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Peroxoborat de sodiu;

[conținând < 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

 

 

Acid perboric, sare sodică; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Acid perboric, sare sodică, monohidrat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Acid perboric (H3BO2(O2)), sare monosodică, monohidrat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Peroxoborat de sodiu;

[conținând ≥ 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

 

 

(4-Etoxifenil)(3-(4-fluoro-3-fenoxifenil)propil)dimetilsilan

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Fosfat de tris(2-cloretil)

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glufosinat de amoniu (ISO);

2-Amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirat de amoniu

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Diclorură de cobalt

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Sulfat de cobalt

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Acetat de cobalt

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Azotat de cobalt

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Carbonat de cobalt

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Dihidroxid de nichel; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Hidroxid de nichel; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Sulfat de nichel

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Carbonat de nichel;

028-010-00-0

 

 

 

Carbonat bazic de nichel;

 

 

Acid carbonic, sare de nichel (2+); [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Acid carbonic, sare de nichel; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[Carbonato(2-)-O:O’]] dihidroxi trinichel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[Carbonato(2-)] tetrahidroxitrinichel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Diclorură de nichel

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Diazotat de nichel; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Acid azotic, sare de nichel; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Sedimente și nămoluri, de la rafinarea electrolitică a cuprului, decuprate, cu sulfat de nichel

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Diperclorat de nichel;

Acid percloric, sare de nichel (II)

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Bis(sulfat) de dipotasiu-nichel; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Bis(sulfat) de diamoniu-nichel; [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Bis(sulfamidat) de nichel;

Sulfamat de nichel

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Bis(tetrafluoroborat) de nichel

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Diformat de nichel; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Acid formic, sare de nichel; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Acid formic, sare de nichel cupru; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Diacetat de nichel; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Acetat de nichel; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Dibenzoat de nichel

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Bis(4-ciclohexilbutirat) de nichel

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Stearat de nichel (II);

Octadecanoat de nichel (II)

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Dilactat de nichel

028-027-00-3

16039-61-5

 

Octanoat de nichel (II)

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Difluorură de nichel; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Dibromură de nichel; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Diiodură de nichel; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Fluorură de nichel potasiu; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Hexafluorosilicat de nichel

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Selenat de nichel

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Ditiocianat de nichel

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Dicromat de nichel

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Diclorat de nichel; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Dibromat de nichel; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Hidrogenosulfat de etil, sare de nichel(II); [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Trifluoracetat de nichel(II); [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Propionat de nichel(II); [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Bis(benzensulfonat) de nichel; [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Hidrogenocitrat de nichel (II); [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Acid citric, sare de amoniu-nichel; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Acid citric, sare de nichel; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Bi(2-etilhexanoat) de nichel [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

Acid 2-etilhexanoic, sare de nichel; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Acid dimetilhexanoic, sare de nichel; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Izooctanoat de nichel(II); [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Izooctanoat de nichel; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Bis(izononanoat) de nichel; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Neononanoat de nichel (II); [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Izodecanoat de nichel (II); [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Neodecanoat de nichel (II); [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Acid neodecanoic, sare de nichel; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Neoundecanoat de nichel (II); [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(d-gluconato-O1,O2)nichel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

3,5-Bis(terț-butil)-4-hidroxibenzoat de nichel (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Palmitat de nichel (II); [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-Etilhexanoato-O)(izononanoato-O)nichel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(Izononanoato-O)(izooctanoato-O)nichel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(Izooctanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2- Etilhexanoato-O)(izodecanoato-O)nichel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2- Etilhexanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(Izodecanoato-O)(izooctanoato-O)nichel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(Izodecanoato-O)(izononanoato-O)nichel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(Izononanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Acizi grași, cu catenă C6-19, săruri de nichel; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Acizi grași, C8-18 și C18-nesaturați, săruri de nichel; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

Acid 2,7-naftalendisulfonic, sare de nichel(II); [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Diclorură de dibutil staniu;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Mercur

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-Aminoetilamino)etanol

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-Dietoxietan

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenil-but-1-enil]fenol

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-metil-2-pirolidonă;

1-Metil-2-pirolidonă

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-Butiril-3-hidroxi-5-tio-ciclohexan-3-il-ciclohex-2-en-1-onă

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

3-(1,2-Etandiilacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dionă ciclică

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

Acid 1,2-benzendicarboxilic;

Esteri de dialchil ramificați în C6-8, bogați în C7

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Ftalat de diizobutil

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Acid perfluoroctan sulfonic;

607-624-00-8

 

 

 

Acid heptadecafluorooctan-1-sulfonic; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Perfluorooctan sulfonat de potasiu;

 

 

Heptadecafluorooctan-1-sulfonat de potasiu; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Perfluorooctan sulfonat de dietanolamină; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Perfluoroctan sulfonat de amoniu;

 

 

Heptadecafluoroctansulfonat de amoniu; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Perfluoroctan sulfonat de litiu;

 

 

Heptadecafluoroctansulfonat de litiu; [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Clorură de clor-N,N-dimetilformiminiu

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-Metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-chinazolin-4-onă;

[conținând ≥ 0,5 % formamidă (Nr. CE 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketoconazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diclorfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanonă

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

1-Metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat de potasiu;

[conținând ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamidă (Nr. CE 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamidă

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

N,N-(dimetilamino)tioacetamidă clorhidrat

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9”

 

(c)

următoarele intrări 024-004-00-7; 609-023-00-6 se înlocuiesc cu:

„Dicromat de sodiu

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinocap (ISO);

Crotonați de (RS)-2,6-dinitro-4-octilfenil și crotonați de (RS)-2,4-dinitro-6-octilfenil în care «octil» reprezintă masa de reacție a grupurilor 1-metilheptil, 1-etilhexil și 1-propilpentil

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3”

 

8.

Se introduce următorul apendice 11:

„Apendicele 11

Intrările 28-30 – Derogări pentru substanțe specifice

Substanțe

Derogări

1.

(a)

Perborat de sodiu; acid perboric, sare sodică; acid perboric, sare sodică, monohidrat; peroxometaborat de sodiu; acid perboric (HBO(O2)), sare sodică, monohidrat; peroxoborat de sodiu

Nr. CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

Nr. CE 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

(b)

Acid perboric (H3BO2(O2)), sare monosodică, trihidrat; acid perboric, sare sodică, tetrahidrat; acid perboric (HBO(O2)), sare sodică, tetrahidrat; peroxoborat de sodiu, hexahidrat

Nr. CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

Nr. CE 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Detergenți astfel cum sunt definiți în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Derogarea se aplică până la 1 iunie 2013.


(1)  JO L 104, 8.4.2004, p. 1.”


Top