EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0494

Regulamentul (UE) nr. 494/2011 al Comisiei din 20 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (Cadmiu) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 134, 21.5.2011, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 276 - 279

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/494/oj

21.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 134/2


REGULAMENTUL (UE) NR. 494/2011 AL COMISIEI

din 20 mai 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (Cadmiu)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 131,

întrucât:

(1)

Prin Rezoluția sa din 25 ianuarie 1988 privind un program de acțiune comunitară (2), Consiliul a invitat Comisia să combată poluarea mediului înconjurător prin cadmiu.

(2)

În tabelul din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, rubrica 23 conține restricții privind utilizarea și comercializarea cadmiului în amestecuri și articole.

(3)

Cadmiul și oxidul de cadmiu sunt clasificați drept substanțe cancerigene de categoria 1B, cu toxicitate acvatică acută și cronică de categoria 1.

(4)

Cu începere de la 31 decembrie 1992, în temeiul Directivei 76/769/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (3), cadmiul a fost interzis ca agent colorant într-o serie de polimeri și vopsele, ca stabilizator în clorura de polivinil (PVC) în anumite aplicații, iar tratamentul de suprafață cu cadmiu (cadmierea) este interzis, de asemenea, într-o serie de aplicații. Directiva 76/769/CEE a fost abrogată și înlocuită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 care a intrat în vigoare la 1 iunie 2009.

(5)

În anul 2007, a fost încheiată evaluarea la nivel european a riscurilor legate de cadmiu (4), în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente (5). La 14 iunie 2008, Comisia a publicat o comunicare privind rezultatele evaluării riscurilor și strategiile de reducere a riscurilor prezentate de substanțele: cadmiu și oxid de cadmiu (6), prin care se recomanda restricționarea comercializării și utilizării cadmiului în aliaje de lipit sub formă de bară și bijuterii.

(6)

Comunicarea sublinia nevoia de măsuri specifice în vederea limitării riscurilor legate de utilizarea aliajelor de lipit sub formă de bară care conțin cadmiu și de purtarea bijuteriilor cu conținut de cadmiu. Utilizatorii profesioniști și amatori sunt expuși la emanațiile formate în timpul brazării. Consumatorii, inclusiv copiii, sunt expuși la cadmiul din bijuterii prin contact cutanat sau lingere.

(7)

Comisia a comandat realizarea unui studiu cu privire la impactul socioeconomic al unei eventuale actualizări a restricțiilor privind comercializarea și utilizarea cadmiului în bijuterii, aliaje de brazare și PVC. Rezultatele studiului au fost publicate în ianuarie 2010 (7).

(8)

Dispozițiile existente privind vopseaua cu conținut de zinc ar trebui clarificate pentru a defini conținutul ridicat de zinc. Dispozițiile referitoare la vopseaua aplicată pe articolele vopsite ar trebui, de asemenea, clarificate.

(9)

Din anul 2001, industria europeană a PVC-ului a luat în mod voluntar inițiativa de a renunța la utilizarea cadmiului ca stabilizator în PVC-ul nou produs pentru acele aplicații care nu au fost încă reglementate în cadrul Directivei 76/769/CEE. Această inițiativă voluntară a condus, în cele din urmă, la eliminarea progresivă a utilizării cadmiului în PVC.

(10)

Interdicția referitoare la utilizarea cadmiului ar trebui extinsă pentru a cuprinde toate articolele fabricate din PVC în vederea respectării obiectivului de combatere a poluării cu cadmiu.

(11)

Ar trebui acordată o derogare privind amestecurile pe bază de deșeuri din PVC, denumite „PVC recuperat”, pentru a li se permite introducerea pe piață în vederea utilizării lor în anumite produse pentru construcții.

(12)

Ar trebui să fie încurajată utilizarea PVC-ului recuperat la fabricarea anumitor produse din domeniul construcțiilor, deoarece, astfel, se permite reutilizarea PVC-ului vechi, care poate conține cadmiu. Prin urmare, ar trebui atribuită o valoare-limită mai ridicată pentru conținutul de cadmiu din aceste produse pentru construcții. Astfel s-ar evita aruncarea PVC-ului în gropile de gunoi sau incinerarea acestuia, ceea ce ar cauza eliberarea de bioxid de carbon și de cadmiu în mediul înconjurător.

(13)

Prezentul regulament ar trebui să fie aplicabil după șase luni de la intrarea sa în vigoare pentru a le permite operatorilor să asigure respectarea dispozițiilor prevăzute de acesta.

(14)

Se prevede că, datorită interzicerii cadmiului în PVC-ul nou, conținutul de cadmiu din produsele pentru construcții fabricate din PVC recuperat ar trebui să scadă treptat. Prin urmare, valoarea-limită a conținutului de cadmiu ar trebui revizuită în consecință, iar Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) ar trebui implicată în revizuirea restricțiilor, astfel cum se prevede la articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(15)

În conformitate cu dispozițiile privind măsurile tranzitorii de la articolul 137 alineatul (1) litera (a) din REACH, este necesară modificarea anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 10 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO C 30, 4.2.1988, p. 1.

(3)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

(5)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1.

(6)  JO C 149, 14.6.2008, p. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ANEXĂ

În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, tabelul care stabilește denumirea substanțelor, a grupurilor de substanțe și a amestecurilor, precum și condițiile în care se aplică restricțiile se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica 23, în a doua coloană, punctele 1-4 se înlocuiesc cu următorul text:

 

„1.

Este interzisă utilizarea în amestecuri și articole fabricate din polimeri sintetici organici (denumiți în continuare «material plastic»), cum sunt:

polimeri sau copolimeri ai clorurii de vinil (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretan (PUR) [3909 50]

polietilenă de densitate joasă (LDPE), cu excepția polietilenei de densitate joasă utilizate pentru producerea de preamestecuri colorate (amestecuri în topitură colorate) [3901 10]

acetat de celuloză (CA) [3912 11]

acetobutirat de celuloză (CAB) [3912 11]

rășini epoxidice [3907 30]

rășini melamin-formaldehidice (MF) [3909 20]

rășini ureo-formaldehidice (UF) [3909 10]

poliesteri nesaturați (UP) [3907 91]

polietilentereftalat (PET) [3907 60]

polibutilentereftalat (PBT)

polistiren transparent/uz general (universal) [3903 11]

acrilonitril-metacrilat de metil (AMMA)

polietilenă reticulată (VPE)

polistiren cu rezistență crescută la impact

polipropilenă (PP) [3902 10]

polietilenă de înaltă densitate (HDPE) [3901 20]

acrilonitril-butadien-stiren (ABS) [3903 30]

poli(metacrilat de metil) (PMMA) [3906 10].

Amestecurile și articolele fabricate din material plastic nu se introduc pe piață în cazul în care concentrația de cadmiu (exprimată sub formă de cadmiu metalic) este egală cu sau depășește 0,01 % din greutatea materialului plastic.

Prin derogare, al doilea paragraf nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață înainte de 10 ianuarie 2012.

Primul și al doilea paragraf se aplică fără a aduce atingere Directivei 94/62/CE a Consiliului (1) și actelor adoptate în temeiul acesteia.

2.

Este interzisă utilizarea în vopselele [3208] [3209].

Pentru vopselele cu un conținut de zinc care depășește 10 % din greutatea vopselei, concentrația de cadmiu (exprimată sub formă de cadmiu metalic) nu poate fi egală cu sau nu poate depăși 0,1 % din greutate.

Articolele vopsite nu se introduc pe piață în cazul în care concentrația de cadmiu (exprimată sub formă de cadmiu metalic) este egală cu sau depășește 0,1 % din greutatea vopselei aplicate pe articolul vopsit respectiv.

3.

Prin derogare, punctele 1 și 2 nu se aplică în cazul articolelor colorate cu amestecuri care conțin cadmiu din motive de siguranță.

4.

Prin derogare, punctul 1 al doilea paragraf nu se aplică:

în cazul amestecurilor produse din deșeuri din PVC, denumite în continuare «PVC recuperat»;

în cazul amestecurilor și articolelor cu conținut de PVC recuperat, în situația în care concentrația de cadmiu (exprimată sub formă de cadmiu metalic) nu depășește 0,1 % din greutatea materialului plastic în cadrul următoarelor aplicații ale PVC-ului rigid:

(a)

profile și foi rigide pentru aplicații în construcții;

(b)

uși, ferestre, obloane, pereți, jaluzele, împrejmuiri și jgheaburi de acoperiș;

(c)

pardoseli și terase;

(d)

conducte pentru cabluri;

(e)

conducte de apă nepotabilă, dacă PVC-ul recuperat este utilizat în stratul intermediar al unei conducte cu mai multe straturi și este acoperit cu un strat de PVC nou, produs în conformitate cu punctul 1 de mai sus.

Înainte de a introduce pe piață pentru prima dată amestecurile și articolele cu conținut de PVC recuperat, furnizorii se asigură că acestea poartă în mod vizibil, lizibil și de neșters, marcajul următor: «Conține PVC recuperat» sau pictograma următoare:

Image

În conformitate cu articolul 69 din prezentul regulament, derogarea acordată la punctul 4 va fi revizuită până la 31 decembrie 2017, în special în vederea reducerii valorii-limită a cadmiului și a reevaluării derogării pentru aplicațiile enumerate la literele (a)-(e).

2.

La rubrica 23, în a doua coloană, punctele 8, 9, 10 și 11 se adaugă după cum urmează:

 

„8.

Se interzice utilizarea în materialele de adaos pentru brazare în cazul în care concentrația cadmiului este egală cu sau depășește 0,01 % din greutate.

Materialele de adaos pentru brazare nu se introduc pe piață în cazul în care concentrația de cadmiu (exprimată sub formă de cadmiu metalic) este egală cu sau depășește 0,01 % din greutate.

În sensul prezentului punct, brazare înseamnă o tehnică de sudare prin intermediul unor aliaje, care se desfășoară la temperaturi de peste 450 °C.

9.

Prin derogare, punctul 8 nu se aplică în cazul materialelor de adaos pentru brazare utilizate în aplicațiile din domeniul apărării și al industriei aerospațiale și nici în cazul materialelor de adaos pentru brazare utilizate din motive de siguranță.

10.

Se interzice utilizarea sau introducerea pe piață în cazul în care concentrația este egală cu sau depășește 0,01 % din greutatea metalului în:

(i)

mărgele din metal și alte componente din metal necesare pentru fabricarea bijuteriilor;

(ii)

părți din metal ale bijuteriilor și ale imitațiilor de bijuterii și accesorii pentru păr, inclusiv:

brățări, coliere și inele;

bijuterii de tip piercing;

ceasuri de mână și articole de tip brățară;

broșe și butoni.

11.

Prin derogare, punctul 10 nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață înainte de 10 ianuarie 2012 și al bijuteriilor care la 10 ianuarie 2012 au o vechime mai mare de 50 de ani.”


(1)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10.”


Top