Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0453

Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 133, 31.5.2010, p. 1–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 203 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/453/oj

31.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010 AL COMISIEI

din 20 mai 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 131,

întrucât:

(1)

Fișele cu date de securitate constituie o metodă larg acceptată și eficientă pentru furnizarea de informații privind substanțele și amestecurile din Comunitate și fac parte integrantă din sistemul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)

În vederea facilitării comerțului mondial, protejându-se totodată sănătatea umană și mediul, la nivel internațional, în cadrul structurilor Organizației Națiunilor Unite (ONU), au fost formulate, în decursul unei perioade de peste 10 ani, criterii armonizate de clasificare și etichetare, precum și norme pentru fișele cu date de securitate, ceea ce a condus la apariția Sistemului Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice (denumit în continuare „GHS”).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (2) armonizează dispozițiile și criteriile pentru clasificarea și etichetarea substanțelor, a amestecurilor și a anumitor articole în cadrul Comunității, luând în considerare criteriile de clasificare și regulile privind etichetarea ale GHS.

(4)

Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (3), precum și Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (4) au fost modificate de mai multe ori. Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE vor fi înlocuite după o perioadă de tranziție după care substanțele trebuie clasificate, etichetate și ambalate conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 de la 1 decembrie 2010, iar amestecurile de la 1 iunie 2015, deși de la 1 decembrie 2010 până la 1 iunie 2015 este necesară clasificarea substanțelor, atât în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, cât și cu Regulamentul (CE) nr. 1278/2008. Ambele directive vor fi abrogate în întregime de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 începând de la 1 iunie 2015.

(5)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui să fie modificată pentru a fi adaptată la criteriile de clasificare și la alte dispoziții relevante stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(6)

Cerințele pentru fișa cu date de securitate prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui, de asemenea, să fie adaptate luând în considerare normele pentru fișele cu date de securitate ale GHS, pentru a permite mecanismului triplu de clasificare, etichetare și fișe cu date de securitate să-și îndeplinească rolul prin interacțiunea părților sale componente.

(7)

Fișele cu date de securitate astfel modificate ar trebui să constituie în continuare un element important de comunicare privind pericolele și să furnizeze un mecanism de transmitere a informațiilor corespunzătoare referitoare la securitate pentru substanțele și amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă, precum și a anumitor substanțe și amestecuri care nu îndeplinesc criteriile respective, ținând cont de informațiile din raportul de securitate chimică relevant, către utilizatorii situați imediat în aval de-a lungul lanțului de aprovizionare.

(8)

Aplicarea cerinței de a include clasificarea și etichetarea pentru substanțe și amestecuri în fișa cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1278/2008, astfel cum a fost modificat de prezentul regulament, ar trebui să urmărească aplicarea planificată în timp a normelor de clasificare și etichetare pentru substanțe și amestecuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Prin urmare și deoarece clasificarea și comunicarea pericolelor pentru amestecuri depind de clasificarea și comunicarea pericolelor pentru substanțe, cerința de a include clasificarea și etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru amestecuri ar trebui să se aplice numai după cerința de a include clasificarea și etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanțe.

(9)

Furnizorii de amestecuri care optează pentru posibilitatea de a aplica, în mod voluntar, atât clasificarea, cât și etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 înainte de 1 iunie 2015 ar trebui să furnizeze în fișele cu date de securitate relevante clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 împreună cu clasificarea în conformitate cu Directiva 1999/45/CE.

(10)

Fișele cu date de securitate pentru substanțe care furnizează informații referitoare la clasificare și etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui, înainte de 1 iunie 2015, să furnizeze de asemenea informații privind clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, pentru a permite furnizorilor de amestecuri care nu au optat pentru posibilitatea de aplica mai devreme atât clasificarea, cât și etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 să clasifice și să eticheteze corect amestecurile respective.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

De la data de 1 decembrie 2010:

(a)

anexa II se înlocuiește cu anexa I la prezentul regulament;

(b)

în secțiunea 3.7 din anexa VI, în titlu, cuvintele „(a se vedea titlul 16 din fișa cu date de securitate)” se înlocuiesc cu „(a se vedea secțiunea 1 din fișa cu date de securitate)”.

2.

De la 1 iunie 2015, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se înlocuiește cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Până la 1 decembrie 2010, furnizorii de substanțe care aplică articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pot aplica anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificată prin articolul 1 punctul 1 din prezentul regulament.

(2)   Până la 1 decembrie 2010, furnizorii de amestecuri pot aplica anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificată prin articolul 1 punctul 1 din prezentul regulament.

(3)   Până la 1 iunie 2015, furnizorii de amestecuri care aplică articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pot aplica anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificată prin articolul 1 punctul 2 din prezentul regulament.

(4)   Până la 1 iunie 2015, furnizorii de amestecuri care aplică alineatul (3) furnizează în subsecțiunea 3.2 din fișele cu date de securitate relevante clasificarea substanțelor indicate în subsecțiunea respectivă în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, inclusiv indicația de pericol, litera (literele) care simbolizează pericolul și frazele R, pe lângă clasificarea, inclusiv frazele de pericol conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

(5)   Până la 1 iunie 2015, furnizorii de amestecuri care aplică alineatul (3) furnizează în subsecțiunea 2.1 din fișele cu date de securitate relevante clasificarea amestecului în conformitate cu Directiva 1999/45/CE pe lângă clasificarea, inclusiv frazele de pericol conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

Până la 1 iunie 2015, furnizorii de amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 indică, la aplicarea alineatului (3), substanțele care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu în sensul Directivei 67/548/CEE în subsecțiunea 3.2 a fișelor cu date de securitate relevante dacă substanțele respective sunt prezente în concentrații egale sau superioare celei mai mici valori enumerate la punctul 3.2.1 litera (a) din anexa II la prezentul regulament, pe lângă substanțele menționate la punctul 3.2.1 din anexa respectivă.

Până la 1 iunie 2015, furnizorii de amestecuri care nu îndeplinesc criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 indică, la aplicarea alineatului (3), substanțele care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu în sensul Directivei 67/548/CEE în subsecțiunea 3.2 a fișelor cu date de securitate relevante dacă substanțele respective sunt prezente într-o concentrație individuală egală sau superioară valorii de 1 % din greutate în amestecuri nongazoase și 0,2 % din volum în amestecuri gazoase, pe lângă substanțele menționate la punctul 3.2.2 din anexa II la prezentul regulament.

(6)   Fără a aduce atingere articolului 31 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, pentru substanțele introduse pe piață înainte de 1 decembrie 2010 și pentru care reetichetarea și reambalarea nu sunt necesare, în conformitate cu articolul 61 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, fișa cu date de securitate nu este necesar să fie înlocuită cu o fișă cu date de securitate care respectă dispozițiile anexei I la prezentul regulament înainte de 1 decembrie 2012.

Fără a aduce atingere articolului 31 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, pentru amestecurile introduse pe piață înainte de 1 iunie 2015 și pentru care reetichetarea și reambalarea nu sunt necesare, în conformitate cu articolul 61 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, fișa cu date de securitate nu este necesar să fie înlocuită cu o fișă cu date de securitate care respectă dispozițiile anexei II la prezentul regulament înainte de 1 iunie 2017.

(7)   Fără a aduce atingere articolului 31 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, fișele cu date de securitate pentru amestecuri furnizate oricărui destinatar cel puțin o dată înainte de 1 decembrie 2010 pot continua să fie utilizate și nu este necesar să respecte dispozițiile anexei I la prezentul regulament până la 30 noiembrie 2012.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(4)  JO L 200, 30.7.1999, p. 1.


ANEXA I

„ANEXA II

CERINȚE PENTRU COMPLETAREA FIȘELOR CU DATE DE SECURITATE

PARTEA A

0.1.   Introducere

0.1.1.

Prezenta anexă stabilește cerințele pe care furnizorul trebuie să le îndeplinească pentru completarea unei fișe cu date de securitate care este furnizată pentru o substanță sau un amestec, în conformitate cu articolul 31.

0.1.2.

Informațiile furnizate în fișa cu date de securitate trebuie să fie conforme cu cele din raportul de securitate chimică, în cazul în care este solicitat un astfel de raport. În cazul în care a fost întocmit un raport de securitate chimică, scenariul (scenariile) de expunere relevant(e) se anexează la fișa cu date de securitate.

0.2.   Cerințe generale pentru completarea unei fișe cu date de securitate

0.2.1.

Fișa cu date de securitate permite utilizatorilor să adopte măsurile necesare referitoare la protecția sănătății umane și a securității la locul de muncă, precum și la protecția mediului înconjurător. Persoana care completează fișa cu date de securitate ține cont de faptul că o astfel de fișă trebuie să informeze persoanele care o citesc cu privire la pericolele pe care le prezintă o substanță sau un amestec și să ofere informații privind depozitarea, manipularea și eliminarea în condiții de siguranță a substanței sau a amestecului.

0.2.2.

Informațiile oferite de fișa cu date de securitate îndeplinesc, de asemenea, cerințele prevăzute în Directiva 98/24/CE a Consiliului. Fișele cu date de securitate trebuie, în special, să permită angajatorilor să determine orice prezență a agenților chimici periculoși la locul de muncă și să evalueze eventualele riscuri pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor care apar în urma utilizării acestora.

0.2.3.

Informațiile din fișa cu date de securitate trebuie să fie redactate clar și concis. Fișa cu date de securitate trebuie să fie întocmită de către o persoană competentă care ia în considerare nevoile specifice și cunoștințele utilizatorilor, în măsura în care acestea sunt cunoscute. Furnizorii de substanțe și amestecuri se asigură că persoanele competente respective au beneficiat de o formare adecvată, inclusiv de cursuri de perfecționare.

0.2.4.

Limbajul folosit la redactarea fișei cu date de securitate trebuie să fie simplu, clar și precis, evitându-se jargonul, acronimele și abrevierile. Nu trebuie utilizați termeni precum «poate fi periculos», «fără efecte asupra sănătății», «inofensiv în majoritatea condițiilor de utilizare» sau «inofensiv» sau alți termeni care indică faptul că substanța sau amestecul nu este periculoasă (periculos) sau orice alt termen care nu respectă clasificarea substanței sau a amestecului în cauză.

0.2.5.

Data completării fișei cu date de securitate se menționează pe prima pagină a acesteia. În cazul în care fișa cu date de securitate a fost revizuită și se furnizează adresanților o versiune nouă, revizuită, modificările se evidențiază în secțiunea 16 a fișei cu date de securitate, cu excepția cazului în care acestea au fost specificate într-un alt loc. În cazul respectiv, data întocmirii identificată sub forma «Revizuire: (data)» precum și numărul versiunii, numărul revizuirii, data înlocuirii sau alte indicații privind versiunea care este înlocuită figurează pe prima pagină.

0.3.   Formatul fișei cu date de securitate

0.3.1.

O fișă cu date de securitate nu este un document cu dimensiuni fixe. Dimensiunea fișei cu date de securitate este direct proporțională cu pericolul prezentat de substanța sau amestecul în cauză și cu informațiile disponibile.

0.3.2.

Toate paginile fișei cu date de securitate, inclusiv anexele, sunt numerotate și se indică fie lungimea acesteia (sub forma: «pagina 1 din 3»), fie dacă textul se continuă sau nu pe pagina următoare (sub forma: «continuarea pe pagina următoare» sau «încheierea fișei cu date de securitate»).

0.4.   Conținutul fișei cu date de securitate

Informațiile cerute în prezenta anexă se includ în fișa cu date de securitate, după caz și atunci când sunt disponibile, în subsecțiunile relevante stabilite în partea B. Fișa cu date de securitate nu trebuie să conțină subsecțiuni goale.

0.5.   Alte cerințe de informare

Includerea unor informații suplimentare relevante și disponibile în subsecțiunile relevante se poate dovedi necesară în unele cazuri, având în vedere gama largă de proprietăți ale substanțelor și amestecurilor.

0.6.   Unități

Se utilizează unitățile de măsură stabilite în Directiva 80/181/CEE a Consiliului (1).

0.7.   Cazuri speciale

Fișele cu date de securitate sunt cerute și pentru cazurile speciale enumerate la punctul 1.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru care există derogări privind etichetarea.

1.    SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

Această secțiune stabilește modul în care se identifică substanța sau amestecul și în care se specifică pe fișa cu date de securitate utilizările relevante identificate, numele furnizorului substanței sau al amestecului și informațiile de contact ale furnizorului respectiv, inclusiv date de contact în caz de urgență.

1.1.   Element de identificare a produsului

În cazul unei substanțe, elementul de identificare a produsului se furnizează în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și astfel cum se prevede pe eticheta redactată în limba oficială (limbile oficiale) a(le) statului membru (statelor membre) în care substanța se introduce pe piață, cu excepția cazului în care statul membru (statele membre) în cauză dispun(e) altfel.

Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, elementul de identificare a produsului este conform cu cel furnizat în scopul înregistrării și se indică, de asemenea, numărul de înregistrare alocat în temeiul articolului 20 alineatul (3) din prezentul regulament.

Fără a aduce atingere obligațiilor care revin utilizatorilor finali stabilite în articolul 39 din prezentul regulament, partea numărului de înregistrare care se referă la persoana care înregistrează o cerere comună poate fi omisă de un furnizor care este distribuitor sau utilizator din aval, cu condiția ca:

(a)

furnizorul respectiv să își asume responsabilitatea de a transmite, la cerere, numărul complet de înregistrare în scopul aplicării regulamentului sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, să transmită cererea furnizorului său, în conformitate cu litera (b); precum și

(b)

furnizorul respectiv să transmită, la cerere, numărul de înregistrare complet către autoritatea statului membru responsabilă cu aplicarea regulamentului (denumită în continuare «autoritatea responsabilă cu aplicarea», în termen de 7 zile, primit fie direct de la autoritatea responsabilă cu aplicarea sau transmis de destinatar, sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, furnizorul respectiv transmite cererea furnizorului său, la cerere, în termen de 7 zile și informează în același timp autoritatea responsabilă cu aplicarea despre aceasta.

În cazul unui amestec, denumirea comercială sau descrierea amestecului sunt furnizate în conformitate cu articolul 10 alineatul (2)1 din Directiva 1999/45/CE.

Poate fi furnizată o singură fișă cu date de securitate pentru mai multe substanțe sau amestecuri, în cazul în care informațiile din fișa cu date de securitate respectivă îndeplinesc cerințele prezentei anexe pentru fiecare dintre substanțele sau amestecurile respective.

Alte mijloace de identificare

Se pot furniza alte denumiri sau sinonime prin care substanța sau amestecul sunt etichetate sau cunoscute în mod normal, cum ar fi denumirile alternative, numerele, codurile pentru produse ale întreprinderilor sau alte elemente unice de identificare.

1.2.   Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Se indică cel puțin utilizările relevante identificate pentru destinatarul (destinatarii) substanței sau al (ai) amestecului. Aceasta se face sub forma unei descrieri scurte a destinației pe care substanța sau amestecul trebuie să o aibă, cum ar fi «agent de ignifugare», «antioxidant».

Se precizează, după caz, utilizările pe care furnizorul le contraindică și motivul contraindicațiilor. Nu este necesar ca aceasta să fie o listă completă.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, informațiile din această subsecțiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere din raportul de securitate chimică anexate la fișa cu date de securitate.

1.3.   Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Se identifică furnizorul, dacă acesta este producător, importator, reprezentant unic, utilizator din aval sau distribuitor. Se indică adresa completă și numărul de telefon al furnizorului, precum și adresa de e-mail a unei persoane competente responsabile de fișa cu date de securitate.

În plus, în cazul în care furnizorul nu își are sediul în statul membru în care substanța sau amestecul sunt introduse pe piață și acesta a numit o persoană responsabilă în statul membru respectiv, se specifică adresa completă și numărul de telefon ale persoanei respective.

Pentru solicitanții înregistrării, informațiile trebuie să fie conforme cu informațiile privind identitatea producătorului sau a importatorului specificate în cererea de înregistrare.

În cazul în care a fost desemnat un reprezentant unic, pot fi furnizate și detalii privind producătorul din afara Comunității sau formulatorul.

1.4.   Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Se fac trimiteri către serviciile de informare în caz de urgență. În cazul în care există un organism consultativ oficial în statul membru în care substanța sau amestecul se introduce pe piață [acesta poate fi organismul responsabil cu primirea informațiilor referitoare la sănătate menționate la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și la articolul 17 din Directiva 1999/45/CE], este suficient să se precizeze numărul de telefon al acestuia. În cazul în care disponibilitatea este limitată din motive precum orele de funcționare sau dacă sunt impuse limite privind anumite tipuri de informații furnizate, acestea sunt precizate în mod clar.

2.    SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie pericolele prezentate de substanța sau amestecul în cauză și informațiile de avertizare adecvate asociate pericolelor respective.

2.1.   Clasificarea substanței sau a amestecului

În cazul unei substanțe, se menționează clasificarea care derivă din aplicarea normelor privind clasificarea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În cazul în care furnizorul a comunicat informații privind substanța în inventarul de clasificare și etichetare, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, clasificarea menționată în fișa cu date de securitate este aceeași cu clasificarea furnizată în notificarea respectivă.

Se menționează, de asemenea, clasificarea substanței în conformitate cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului.

În cazul unui amestec, se menționează clasificarea care derivă din aplicarea normelor privind clasificarea prevăzute în Directiva 1999/45/CE. În cazul în care amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Directiva 1999/45/CE, acest fapt se specifică în mod clar. Informațiile privind substanțele din amestec se precizează la subsecțiunea 3.2.

În cazul în care clasificarea, inclusiv frazele de pericol și frazele R, nu sunt scrise integral, se face trimitere către secțiunea 16 în care se include textul complet al fiecărei clasificări, inclusiv fiecare frază de pericol și frază R.

Cele mai importante efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului se specifică în conformitate cu secțiunile 9-12 din fișa cu date de securitate, astfel încât să se permită chiar și persoanelor care nu sunt experți să identifice pericolele implicate de substanța sau amestecul în cauză.

2.2.   Elemente pentru etichetă

În cazul unei substanțe, pe baza clasificării, se furnizează cel puțin următoarele elemente care trebuie să figureze pe etichetă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: pictogramă (pictograme) de pericol, cuvânt (cuvinte) de avertizare, frază (fraze) de pericol și frază (fraze) de precauție. Pictograma color prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 poate fi înlocuită doar cu o reproducere grafică a pictogramei de pericol complete în alb-negru sau cu o reproducere grafică a simbolului.

În cazul unui amestec, pe baza clasificării, se furnizează cel puțin simbolul (simbolurile) corespunzător (corespunzătoare), indicația (indicațiile) de pericol, fraza (frazele) de risc și frazele de securitate care apar pe etichetă, în conformitate cu Directiva 1999/45/CE. Simbolul poate fi furnizat ca o reproducere grafică a simbolului în alb-negru.

Se furnizează elementele pentru etichetă aplicabile, în conformitate cu articolul 25 și articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2009, în cazul unei substanțe, sau secțiunile A și B din anexa V la Directiva 1999/45/CE, în cazul unui amestec.

2.3.   Alte pericole

Se specifică dacă substanța sau amestecul în cauză îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu anexa XIII.

Se furnizează informații privind alte pericole care nu duc la clasificare, dar care pot contribui la ansamblul de pericole cauzate de substanță sau de amestec, precum formarea de contaminanți ai aerului pe parcursul solidificării sau al prelucrării, formarea de praf, pericolul de explozie a prafului, sensibilizarea încrucișată, asfixierea, înghețul, gust sau miros puternic sau efecte asupra mediului, cum ar fi pericole pentru organismele care trăiesc în sol sau potențialul de a forma ozon fotochimic.

3.    SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie identitatea chimică a componentului (componenților) substanței sau amestecului, inclusiv impuritățile și aditivii de stabilizare, astfel cum se prevede în continuare. Se indică informații referitoare la securitate disponibile și corespunzătoare privind chimia suprafeței.

3.1.   Substanțe

Se specifică identitatea chimică a principalului constituent al substanței prin furnizarea a cel puțin un element de identificare a produsului sau printr-unul dintre celelalte mijloace de identificare menționate la subsecțiunea 1.1.

Identitatea chimică a oricărei impurități, aditiv de stabilizare sau constituent individual în afara constituentului principal, care la rândul său este clasificat și care contribuie la clasificarea substanței, se specifică după cum urmează:

(a)

elementul de identificare a produsului în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(b)

în cazul în care elementul de identificare a produsului nu este disponibil, una dintre celelalte denumiri (denumirea uzuală, denumirea comercială, abrevierea) sau numerele de identificare.

Furnizorii de substanțe pot alege să menționeze, în plus, toți constituenții, inclusiv pe cei neclasificați.

Această subsecțiune poate fi utilizată, de asemenea, pentru a furniza informații privind substanțele multiconstituent.

3.2.   Amestecuri

Elementul de identificare a produsului, dacă este disponibil, concentrația sau intervalele de concentrație și clasificările se precizează cel puțin pentru toate substanțele menționate la punctele 3.2.1 sau 3.2.2. Furnizorii de amestecuri pot alege să menționeze, în plus, toate substanțele din amestec, inclusiv substanțele care nu îndeplinesc criteriile pentru clasificare. Aceste informații trebuie să permită destinatarului identificarea facilă a pericolelor pe care le prezintă substanțele din amestec. Pericolele pe care le prezintă amestecul, ca întreg, se indică la secțiunea 2.

Concentrațiile substanțelor dintr-un amestec sunt descrise sub una dintre formele de mai jos:

(a)

procentele exacte, în ordinea descrescătoare a masei sau volumului, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

(b)

intervalele procentelor, în ordinea descrescătoare a masei sau volumului, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Atunci când se utilizează un interval de procente, pericolele asupra sănătății și a mediului descriu efectele avute de concentrația cea mai ridicată a fiecărui component.

În cazul în care efectele amestecului, ca întreg, sunt disponibile, aceste informații se includ în secțiunea 2.

În cazul în care utilizarea unei denumiri chimice alternative a fost permisă în temeiul articolului 15 din Directiva 1999/45/CE sau al articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se poate folosi denumirea respectivă.

3.2.1.

Pentru un amestec care îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Directiva 1999/45/CE, se indică următoarele substanțe, specificând concentrația sau intervalul de concentrație al acestora în amestec:

(a)

substanțe care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu, în sensul Directivei 67/548/CEE, și substanțe care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, cu condiția ca informațiile care corespund criteriilor de clasificare din regulamentul respectiv să fi fost puse la dispoziția furnizorului amestecului, în cazul în care sunt prezente în concentrații egale cu sau mai mari decât cea mai mică dintre:

(i)

concentrațiile aplicabile definite în tabelul de la articolul 3 alineatul (3) din Directiva 1999/45/CE;

(ii)

limitele de concentrație specifice prevăzute în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(iii)

în cazul în care a fost prevăzut un factor de multiplicare în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, valoarea-limită generică din tabelul 1.1 din anexa I la respectivul regulament, ajustată folosind metoda de calcul prevăzută la secțiunea 4.1 din anexa I la respectivul regulament;

(iv)

limitele de concentrație menționate în partea B a anexei II la Directiva 1999/45/CE;

(v)

limitele de concentrație menționate în partea B a anexei III la Directiva 1999/45/CE;

(vi)

limitele de concentrație indicate în anexa V la Directiva 1999/45/CE;

(vii)

limitele de concentrație specifice prevăzute în inventarul de clasificare și etichetare stabilit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008;

(viii)

în cazul în care a fost prevăzut un factor de multiplicare în inventarul de clasificare și etichetare stabilit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, valoarea-limită generică din tabelul 1.1 din anexa I la respectivul regulament, ajustată folosind metoda de calcul prevăzută la secțiunea 4.1 din anexa I la respectivul regulament;

(b)

substanțe pentru care există la nivelul Comunității limite ale concentrațiilor admise pentru expunerea la locul de muncă, care nu sunt incluse încă la litera (a);

(c)

substanțele persistente, bioacumulative și toxice sau care sunt foarte persistente și foarte bioacumulative în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII sau substanțele incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1), din alte motive decât pericolele menționate la litera (a), în cazul în care concentrația unei substanțe individuale este egală cu sau mai mare decât 0,1 %.

3.2.2.

Pentru un amestec care nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Directiva 1999/45/CE, se indică substanțele prezente intr-o concentrație individuală egală cu sau mai mare decât următoarele concentrații, împreună cu concentrația sau intervalul de concentrație al acestora:

(a)

1 % din greutate în amestecuri nongazoase și 0,2 % din volum în amestecuri gazoase pentru:

(i)

substanțe care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu, în sensul Directivei 67/548/CEE, și substanțe care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, cu condiția ca informațiile care corespund criteriilor de clasificare din regulamentul respectiv să fi fost puse la dispoziția furnizorului amestecului; sau

(ii)

substanțele pentru care sunt stabilite limite comunitare de expunere la locul de muncă;

(b)

0,1 % din greutate pentru substanțele persistente, bioacumulative și toxice în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII, care sunt foarte persistente și foarte bioacumulative în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII, sau substanțele incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1), din alte motive decât pericolele menționate la litera (a).

3.2.3.

Pentru substanțele indicate în subsecțiunea 3.2, se furnizează clasificarea substanței în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, inclusiv indicația de pericol, litera (literele) simbol a (ale) pericolului și frazele R. Se furnizează, de asemenea, clasificarea substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, inclusiv clasa (clasele) de pericol și codul (codurile) categoriei, astfel cum este prevăzut în tabelul 1.1 din anexa VI la regulamentul respectiv, precum și frazele de pericol care sunt alocate în conformitate cu pericolele fizice, pentru sănătatea umană sau mediu aferente, cu condiția ca informațiile care corespund criteriilor de clasificare din regulamentul respectiv să fi fost puse la dispoziția furnizorului amestecului. Nu este necesar ca frazele de pericol și frazele R să fie scrise integral în această secțiune; codurile acestora sunt suficiente. În cazul în care nu sunt scrise integral, se face trimitere către secțiunea 16, în care se include textul complet al fiecărei fraze de pericol și al fiecărei fraze R relevante. În cazul în care substanța nu întrunește criteriile de clasificare, se prezintă motivul pentru care substanța este menționată la secțiunea 3.2, cum ar fi: «substanță vPvB neclasificată» sau «substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă».

3.2.4.

Pentru substanțele indicate în subsecțiunea 3.2, se menționează denumirea și, dacă este disponibil, numărul de înregistrare, astfel cum este alocat în temeiul articolului 20 alineatul (3) din prezentul regulament.

Fără a aduce atingere obligațiilor care revin utilizatorilor din aval stabilite în articolul 39 din prezentul regulament, partea numărului de înregistrare care se referă la persoana care înregistrează o cerere comună poate fi omisă de furnizorul amestecului, cu condiția ca:

(a)

furnizorul respectiv să își asume responsabilitatea de a transmite, la cerere, numărul complet de înregistrare în scopul aplicării regulamentului sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, să transmită cererea furnizorului său, în conformitate cu litera (b); precum și

(b)

furnizorul respectiv să transmită, la cerere, numărul de înregistrare complet către autoritatea statului membru responsabilă cu aplicarea regulamentului (denumită în continuare «autoritatea responsabilă cu aplicarea»,) în termen de 7 zile, primit fie direct de la autoritatea responsabilă cu aplicarea sau transmis de destinatar, sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, furnizorul respectiv transmite cererea furnizorului său, la cerere, în termen de 7 zile și informează în același timp autoritatea responsabilă cu aplicarea despre aceasta.

Numărul CE, în cazul în care acesta este disponibil, se transmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Numărul CAS, în cazul în care acesta este disponibil, și denumirea IUPAC, în cazul în care aceasta este disponibilă, pot fi transmise de asemenea.

Pentru substanțele indicate în această subsecțiune prin intermediul unei denumiri chimice alternative, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 1999/45/CE sau cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, numărul de înregistrare, numărul CE și alți identificatori chimici preciși nu sunt necesari.

4.    SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie asistența inițială care trebuie acordată astfel încât aceasta să poată fi înțeleasă și acordată de o persoană fără pregătire specializată, fără a utiliza un echipament sofisticat și fără a avea la dispoziție o gamă variată de medicamente. Dacă este necesară asistența medicală, instrucțiunile trebuie să menționeze acest lucru, inclusiv cât de urgent trebuie acordată această asistență.

4.1.   Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.1.1.

Instrucțiunile de prim ajutor se furnizează în funcție de căile de expunere relevante. Subdiviziunile se utilizează pentru a indica procedura pentru fiecare cale de expunere, precum: inhalare, contact cu pielea sau cu ochii și ingerare.

4.1.2.

Se furnizează sfaturi privind:

(a)

necesitatea asistenței medicale imediate și eventualitatea apariției unor efecte întârziate după expunere;

(b)

recomandarea de a muta persoana expusă din zona expunerii către o zonă cu aer proaspăt;

(c)

recomandarea de a scoate hainele și încălțămintea persoanei expuse și modul de manipulare a hainelor și încălțămintei respective; precum și

(d)

recomandarea utilizării unui echipament de protecție personală de către persoanele care acordă primul ajutor.

4.2.   Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Se furnizează informații succinte privind cele mai importante simptome și efecte, atât cele acute, cât și cele întârziate, provocate de expunere.

4.3.   Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

După caz, se furnizează informații privind testele clinice și monitorizarea medicală a efectelor întârziate, detalii specifice privind antidoturile (atunci când acestea sunt cunoscute) și privind contraindicațiile.

Pentru anumite substanțe sau amestecuri poate fi important să se evidențieze faptul că trebuie să fie disponibile la locul de muncă mijloace speciale care să permită acordarea imediată a unui tratament specific.

5.    SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie cerințele pentru combaterea unui incendiu provocat de substanța sau amestecul în cauză sau a unui incendiu care izbucnește în vecinătatea acestora.

5.1.   Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Se furnizează informații privind mijloacele de stingere corespunzătoare.

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Se dau indicații privind eventualele mijloace de stingere care nu sunt adecvate în circumstanțe specifice care implică substanța sau amestecul în cauză.

5.2.   Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Se furnizează informații privind pericolele care pot fi provocate de substanța sau amestecul în cauză, precum produșii de combustie periculoși care se formează atunci când substanța sau amestecul ard, informațiile respective fiind prezentate, de exemplu, sub forma: «în caz de ardere, poate produce vapori toxici de monoxid de carbon» sau «în timpul combustiei produce oxizi de sulf și azot».

5.3.   Recomandări destinate pompierilor

Se furnizează sfaturi privind orice măsuri de protecție care trebuie întreprinse în cursul stingerii incendiilor, cum ar fi: «mențineți containerele reci prin pulverizarea de apă», și privind echipamentul de protecție special destinat pompierilor, precum cizmele, salopeta, mănușile, apărătoarele pentru ochi și față și aparatele de respirat.

6.    SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Această secțiune a fișei cu date de securitate recomandă acțiunile adecvate adoptate ca răspuns la vărsarea, scurgerile sau dispersia substanței sau amestecului, în vederea prevenirii sau a minimizării efectelor adverse avute asupra persoanelor, a bunurilor și a mediului. Se face distincția între acțiunile adoptate ca răspuns la vărsarea unor cantități mici și cele adoptate ca răspuns la vărsarea unor cantități mari, în cazul în care volumul vărsat are un impact semnificativ asupra pericolului. În cazul în care procedurile de izolare și recuperare indică faptul că sunt necesare practici diferite, acestea se precizează în fișa cu date de securitate.

6.1.   Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1.   Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Se furnizează sfaturi cu privire la vărsările și dispersiile accidentale ale substanței sau ale amestecului, precum:

(a)

purtarea unui echipament de protecție adecvat (inclusiv a echipamentului de protecție personală menționat la secțiunea 8 a fișei cu date de securitate) pentru a preveni orice contaminare a pielii, a ochilor și a hainelor personale;

(b)

îndepărtarea surselor de scântei, asigurarea unui nivel suficient de ventilare, controlul prafului; precum și

(c)

proceduri de urgență precum necesitatea de a evacua zona de pericol sau de a consulta un expert.

6.1.2.   Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Se furnizează sfaturi cu privire la materialul adecvat pentru îmbrăcămintea de protecție personală (precum: «adecvat: butilenă»; «neadecvat: PVC»).

6.2.   Precauții pentru mediul înconjurător

Se oferă sfaturi privind precauțiile care trebuie să fie luate față de mediul înconjurător în legătură cu vărsările și dispersiile accidentale ale substanței sau amestecului, precum păstrarea acestora la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane.

6.3.   Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.3.1.

Se oferă sfaturi adecvate privind modul de izolare a unei cantități vărsate. Tehnica adecvată de izolare poate include oricare dintre următoarele:

(a)

îndiguire (bunding), acoperirea canalelor de evacuare;

(b)

proceduri de acoperire (capping procedures).

6.3.2.

Se oferă sfaturi adecvate privind modul de curățare a unei cantități vărsate. Procedurile adecvate de curățare pot include oricare dintre următoarele:

(a)

tehnici de neutralizare;

(b)

tehnici de decontaminare;

(c)

materiale absorbante;

(d)

tehnici de curățare;

(e)

tehnici de aspirare;

(f)

echipament necesar pentru izolare/curățare (inclusiv utilizarea, după caz, de instrumente și echipamente care nu se aprind prin scânteie).

6.3.3.

Se furnizează orice alte informații referitoare la vărsări și dispersii, inclusiv sfaturi privind tehnici inadecvate de izolare sau curățare, de exemplu prin indicații de tipul: «a nu se utiliza niciodată …».

6.4.   Trimiteri către alte secțiuni

Dacă e cazul, se fac trimiteri către secțiunile 8 și 13.

7.    SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Această secțiune a fișei cu date de securitate prezintă sfaturi privind practicile de manipulare în condiții de siguranță. Aceasta subliniază precauțiile care sunt adecvate pentru utilizările identificate menționate la subsecțiunea 1.2 și pentru proprietățile unice ale substanței sau amestecului.

Informațiile furnizate la această secțiune a fișei cu date de securitate se referă la protecția sănătății umane, la securitate și la protecția mediului. Acestea au rolul de a-l ajuta pe angajator să elaboreze proceduri de lucru și măsuri organizatorice adecvate, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/24/CE și articolul 5 din Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, informațiile din această secțiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu informațiile furnizate pentru utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere care evidențiază controlul riscurilor, incluse în raportul de securitate chimică, anexate la fișa cu date de securitate.

În plus față de informațiile prezentate în această secțiune, se pot găsi informații relevante și în secțiunea 8.

7.1.   Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

7.1.1.

Se precizează recomandări pentru a:

(a)

permite manipularea în condiții de securitate a substanței sau a amestecului, precum izolarea și măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf;

(b)

preveni manipularea substanțelor sau a amestecurilor incompatibile; precum și

(c)

reduce gradul de dispersie a substanței sau a amestecului în mediul înconjurător, precum evitarea vărsărilor sau păstrarea distanței față de căile de scurgere.

7.1.2.

Se furnizează sfaturi privind igiena generală la locul de muncă, precum:

(a)

a nu se mânca, bea sau fuma în zonele de lucru;

(b)

a se spăla mâinile după utilizare; precum și

(c)

a se îndepărta îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa.

7.2.   Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Sfaturile oferite trebuie să fie coerente cu proprietățile fizice și chimice descrise la secțiunea 9 a fișei cu date de securitate. Dacă este relevant, se furnizează sfaturi privind cerințele specifice de depozitare, inclusiv:

(a)

cum se gestionează riscurile asociate cu:

(i)

atmosferele explozive;

(ii)

condițiile favorabile coroziunii;

(iii)

pericolele de inflamabilitate;

(iv)

substanțele sau amestecurile incompatibile;

(v)

condițiile favorabile evaporării; precum și

(vi)

sursele potențiale de scântei (inclusiv echipamentul electric);

(b)

cum să se controleze efectele avute de:

(i)

condițiile meteorologice;

(ii)

presiunea ambientală;

(iii)

temperatură;

(iv)

lumina soarelui;

(v)

umiditate; precum și

(vi)

vibrații;

(c)

cum să se mențină integritatea substanței sau a amestecului prin utilizarea:

(i)

stabilizatorilor; precum și

(ii)

a antioxidanților;

(d)

alte sfaturi, printre care:

(i)

cerințe privind ventilația;

(ii)

proiectarea specială a spațiilor de depozitare sau a rezervoarelor (inclusiv ziduri de retenție și ventilație);

(iii)

cantitățile limită care pot fi depozitate (dacă este cazul); precum și

(iv)

compatibilitățile privind ambalarea.

7.3.   Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Pentru substanțele și amestecurile destinate unei (unor) utilizări finale specifice, recomandările se referă la utilizarea identificată (utilizările identificate) menționată (menționate) la subsecțiunea 1.2, recomandările respective fiind detaliate și funcționale. În cazul în care se atașează un scenariu de expunere, se poate face trimitere la acesta, în caz contrar furnizându-se informațiile cerute la subsecțiunile 7.1 și 7.2. În cazul în care una dintre părțile implicate în lanțul de aprovizionare a efectuat o evaluare a securității chimice pentru amestecul în cauză, este suficient ca fișa cu date de securitate și scenariile de expunere să fie conforme cu raportul de securitate chimică pentru amestecul în cauză în loc de a fi conformă cu rapoartele de securitate chimică pentru fiecare dintre substanțele din amestec. În cazul în care sunt disponibile orientări specifice industriei sau sectorului, se pot face trimiteri detaliate la acestea (inclusiv sursa și data publicării).

8.    SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie limitele de expunere profesională aplicabile și măsurile necesare de gestionare a riscurilor.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, informațiile din această secțiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu informațiile furnizate pentru utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere care evidențiază controlul riscurilor, incluse în raportul de securitate chimică, anexate la fișa cu date de securitate.

8.1.   Parametri de control

8.1.1.

Atunci când acestea sunt disponibile, se enumeră următoarele valori limită naționale, precum și temeiul juridic al fiecărei valori, aplicabile în prezent în statele membre în care fișa cu date de securitate este furnizată pentru substanța în cauză sau pentru fiecare dintre substanțele din amestec. La enumerarea valorilor limită de expunere profesională, se utilizează identitatea chimică specificată în secțiunea 3.

8.1.1.1.

valorile limită naționale de expunere profesională care corespund valorilor limită comunitare de expunere profesională, în conformitate cu Directiva 98/24/CE, precum și notațiile specificate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia 95/320/CE a Comisiei (2);

8.1.1.2.

valorile limită naționale de expunere profesională care corespund valorilor limită comunitare, în conformitate cu Directiva 2004/37/CE, precum și notațiile specificate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia 95/320/CE;

8.1.1.3.

orice alte valori limită naționale de expunere profesională;

8.1.1.4.

valorile limită biologice naționale care corespund valorilor limită biologice comunitare, în conformitate cu Directiva 98/24/CE, precum și notațiile specificate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia 95/320/CE;

8.1.1.5.

orice alte valori limită biologice naționale.

8.1.2.

Se furnizează informații cu privire la procedurile de monitorizare recomandate în prezent cel puțin pentru substanțele cele mai relevante.

8.1.3.

În cazul în care se formează contaminanți în aer la utilizarea recomandată a substanței sau a amestecului, se precizează și valorile limită de expunere profesională/biologice aplicabile acestora.

8.1.4.

În cazul în care este necesar un raport de securitate chimică sau un nivel DNEL, astfel cum se menționează la secțiunea 1.4 din anexa I, sau o concentrație PNEC, astfel cum se menționează la secțiunea 3.3 din anexa I, nivelurile DNEL relevante și concentrațiile PNEC pentru substanță se indică pentru scenariile de expunere din raportul de securitate chimică prevăzute în anexa la fișa cu date de securitate.

8.1.5.

În cazul în care este recomandată o abordare de control specific pe intervale de expunere (control banding approach) pentru asigurarea protecției în legătură cu anumite utilizări specifice, se furnizează suficiente detalii pentru a permite o gestionare eficientă a riscurilor. Se precizează în mod clar contextul și limitele recomandării privind controlul specific pe intervale de expunere.

8.2.   Controale ale expunerii

Se furnizează informațiile solicitate în prezenta subsecțiune, cu excepția cazului în care se atașează la fișa cu date de securitate un scenariu de expunere care conține aceste informații.

În cazul în care furnizorul a renunțat la un test în temeiul secțiunii 3 din anexa XI, acesta indică, pentru a justifica renunțarea, condițiile specifice de utilizare pe care s-a bazat.

În cazul în care substanța a fost înregistrată ca intermediar izolat (la locul de producere sau transportat), furnizorul indică faptul că această fișă cu date de securitate este conformă cu condițiile specifice pe care s-a bazat pentru a justifica înregistrarea, în conformitate cu articolele 17 sau 18.

8.2.1.   Controale tehnice corespunzătoare

Descrierea măsurilor adecvate de control al expunerii se referă la utilizarea identificată (utilizările identificate) a(le) substanței sau amestecului, astfel cum se menționează la subsecțiunea 1.2. Aceste informații trebuie să fie suficiente pentru a permite angajatorului să efectueze o evaluare a riscurilor pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor care sunt provocate de prezența substanței sau a amestecului, în conformitate cu articolele 4-6 din Directiva 98/24/CE, precum și în conformitate cu articolele 3-5 din Directiva 2004/37/CE, după caz.

Aceste informații vin în completarea celor furnizate deja la secțiunea 7.

8.2.2.   Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală

8.2.2.1.

Informațiile privind utilizarea echipamentului de protecție personală trebuie să fie conforme cu bunele practici de igienă profesională și în concordanță cu alte măsuri de control, inclusiv controalele tehnice, ventilarea și izolarea. După caz, se face trimitere la secțiunea 5 pentru sfaturi specifice privind echipamentul de protecție personală contra incendiilor sau a substanțelor chimice.

8.2.2.2.

Ținând cont de Directiva 89/686/CEE a Consiliului (3) și făcând trimitere la standardele CEN adecvate, se furnizează specificații detaliate privind tipul de echipament care va asigura protecția adecvată, inclusiv:

(a)

Protecția ochilor/feței

Tipul de echipament de protecție a ochilor/feței necesar, precum ochelarii de protecție sau măștile de protecție, se specifică în funcție de pericolul prezentat de substanța sau amestecul în cauză și de potențialul de contact.

(b)

Protecția pielii

(i)

Protecția mâinilor

Se specifică în mod clar tipul de mănuși care trebuie purtate în momentul manipulării substanței sau amestecului, în funcție de pericolul prezentat de substanța sau amestecul în cauză și de potențialul de contact și în raport cu cantitatea și durata expunerii cutanate, inclusiv:

tipul de material și grosimea acestuia;

timpul tipic sau minim de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile.

Dacă este necesar, se indică orice măsuri suplimentare de protecție a mâinilor.

(ii)

Altele

Dacă este necesar să fie protejată o parte a corpului alta decât mâinile, se specifică tipul și calitatea echipamentului de protecție necesar, precum: mănuși de protecție, cizme, echipament complet de protecție, în funcție de pericolul asociat substanței sau amestecului și de potențialul de contact.

În cazul în care este necesar, se indică orice alte măsuri suplimentare de protecție a pielii și măsuri de igienă specifice.

(c)

Protecția respirației

Pentru gaze, vapori, ceață sau praf, tipul de echipament de protecție care trebuie utilizat se specifică în funcție de pericol și de potențialul de expunere, inclusiv aparatele de purificare a aerului respirat, specificându-se elementul specific de purificare (cartuș sau canistră), filtrele adecvate și măștile corespunzătoare sau aparatul de respirat autonom.

(d)

Pericole termice

Atunci când se specifică echipamentul de protecție care trebuie purtat pentru materialele care prezintă un pericol termic, se acordă o atenție specială modului în care este fabricat echipamentul de protecție personală.

8.2.3.   Controlul expunerii mediului

Se specifică informațiile necesare angajatorului în vederea îndeplinirii obligațiilor sale în conformitate cu legislația comunitară privind protecția mediului.

În cazul în care este necesar un raport de securitate chimică, pentru scenariile de expunere prezentate în anexa la fișa cu date de securitate se furnizează un rezumat al măsurilor de gestionare a riscurilor care controlează efectiv expunerea mediului la substanță.

9.    SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie datele empirice privind substanța sau amestecul în cauză, după caz. Informațiile din această secțiune trebuie să fie conforme cu informațiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanței sau amestecului în cauză.

9.1.   Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Următoarele proprietăți se identifică în mod clar, inclusiv, după caz, o trimitere la metodele de testare utilizate și se specifică unitățile adecvate de măsură și/sau condițiile de referință, atunci când acest lucru este adecvat. Dacă este relevant pentru interpretarea valorii numerice, se furnizează și metoda de determinare (de exemplu metoda pentru punctul de aprindere sau metoda recipient închis/recipient deschis):

(a)

aspect:

Se indică starea fizică [solidă (inclusiv, după caz, informații referitoare la securitate disponibile și adecvate privind granulometria și suprafața specifică, în cazul în care nu sunt specificate deja în altă parte în această fișă cu date de securitate), lichidă, gazoasă] și culoarea substanței sau a amestecului în forma în care este furnizat;

(b)

miros:

În cazul în care mirosul este perceptibil, se prezintă o scurtă descriere a acestuia;

(c)

pragul de acceptare a mirosului;

(d)

pH:

pH-ul se indică pentru substanță sau amestec sub forma în care sunt furnizate sau sub formă de soluție apoasă; în acest ultim caz, se indică și concentrația;

(e)

punctul de topire/punctul de înghețare;

(f)

punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere;

(g)

punctul de aprindere;

(h)

viteza de evaporare;

(i)

inflamabilitatea (solid, gaz);

(j)

limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie;

(k)

presiunea de vapori;

(l)

densitatea vaporilor;

(m)

densitatea relativă;

(n)

solubilitatea (solubilitățile);

(o)

coeficientul de partiție: n-octanol/apă;

(p)

temperatura de autoaprindere;

(q)

temperatura de descompunere;

(r)

vâscozitatea;

(s)

proprietăți explozive;

(t)

proprietăți oxidante.

În cazul în care se afirmă că o anumită proprietate nu se aplică sau atunci când informațiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele.

Pentru a permite adoptarea măsurilor de control adecvate, se furnizează toate informațiile relevante privind substanța sau amestecul. Informațiile din această secțiune trebuie să fie conforme cu cele furnizate la înregistrare, în cazul în care aceasta este necesară.

În cazul unui amestec, informațiile scrise indică în mod clar căreia dintre substanțele din amestec i se aplică datele, cu excepția cazului în care aceste date se aplică întregului amestec.

9.2.   Alte informații

Se indică alți parametri fizici și chimici necesari, precum miscibilitatea, solubilitatea în grăsime (uleiul – solvent trebuie specificat), conductivitatea sau grupul de gaze. Se indică informații referitoare la securitate disponibile și adecvate privind potențialul redox, potențialul formării de radicali și proprietățile fotocatalitice.

10.    SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie stabilitatea substanței sau amestecului și posibilitatea apariției unor reacții periculoase în anumite condiții de utilizare și la eliberarea în mediul înconjurător, inclusiv, după caz, o trimitere către metodele de testare utilizate. În cazul în care se afirmă că o anumită proprietate nu se aplică sau atunci când informațiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele.

10.1.   Reactivitate

10.1.1.

Se descriu pericolele de reactivitate a substanței sau a amestecului. Se furnizează date privind testele specifice pentru substanța sau amestecul, ca întreg, atunci când aceste date sunt disponibile. Cu toate acestea, informațiile se pot baza și pe date generale pentru clasa sau familia substanței sau a amestecului, în cazul în care astfel de date reprezintă în mod adecvat pericolul anticipat pe care îl prezintă substanța sau amestecul în cauză.

10.1.2.

Dacă nu sunt disponibile date pentru amestecuri, se furnizează date privind substanțele din amestec. La determinarea incompatibilității, se ține cont de substanțele, recipientele și contaminanții la care substanța sau amestecul în cauză ar putea fi expuse în timpul transportului, al depozitării și al utilizării.

10.2.   Stabilitate chimică

Se indică dacă substanța sau amestecul sunt stabile sau instabile în condiții ambientale normale, precum și condițiile de temperatură și presiune în care se anticipează că vor avea loc depozitarea și manipularea. Se descriu orice stabilizatori care sunt sau care ar putea fi utilizați pentru menținerea stabilității chimice a substanței sau amestecului. Se indică semnificația, în planul securității, a oricărei modificări a aspectului fizic al substanței sau amestecului.

10.3.   Posibilitatea de reacții periculoase

Dacă este relevant, se declară dacă substanța sau amestecul vor reacționa sau polimeriza, eliberând presiune sau căldură în exces sau creând alte condiții periculoase. Se descriu condițiile în care pot apărea reacții periculoase.

10.4.   Condiții de evitat

Se enumeră condițiile precum temperatura, presiunea, lumina, șocurile, descărcările electrostatice, vibrațiile sau alte presiuni fizice care ar putea crea o situație periculoasă și, după caz, se furnizează o descriere scurtă a măsurilor care urmează a fi luate pentru a gestiona riscurile asociate acestor pericole.

10.5.   Materiale incompatibile

Se menționează familiile de substanțe sau amestecuri sau substanțele specifice precum apa, aerul, acizii, bazele, agenții de oxidare, cu care substanța sau amestecul ar putea reacționa pentru a produce o situație periculoasă (cum ar fi o explozie, o eliberare de materiale toxice sau inflamabile sau degajarea unei călduri excesive) și, după caz, se furnizează o descriere scurtă a măsurilor care urmează a fi luate pentru a gestiona riscurile asociate acestor pericole.

10.6.   Produși de descompunere periculoși

Se enumeră produșii de descompunere periculoși cunoscuți și anticipați în mod rezonabil care sunt produși în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii. Produsele de combustie periculoase se includ în secțiunea 5 a fișei cu date de securitate.

11.    SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Această secțiune a fișei cu date de securitate este destinată utilizării în principal de către personalul medical, de profesioniștii în domeniul sănătății și securității în muncă și de toxicologi. Se furnizează o descriere concisă, dar completă și cuprinzătoare, a diverselor efecte toxicologice (asupra sănătății) și a datelor disponibile utilizate pentru a identifica efectele respective, inclusiv, după caz, informații referitoare la toxicocinetică, metabolism și distribuție. Informațiile din această secțiune trebuie să fie conforme cu informațiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanței sau amestecului în cauză.

11.1.   Informații privind efectele toxicologice

11.1.1.   Substanțe

11.1.1.1.

Diferitele clase de pericole relevante, pentru care se furnizează informații, sunt:

(a)

toxicitate acută;

(b)

corodarea/iritarea pielii;

(c)

lezarea gravă/iritarea ochilor;

(d)

sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

(e)

mutagenitatea celulelor germinative;

(f)

cancerogenitatea;

(g)

toxicitatea pentru reproducere;

(h)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică;

(i)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată;

(j)

pericol prin aspirare.

11.1.1.2.

Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, se includ rezumate ale informațiilor obținute în urma aplicării anexelor VII-XI, inclusiv, după caz, o trimitere către metodele de testare utilizate. Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, informațiile includ, de asemenea, și rezultatul comparației dintre datele disponibile și criteriile menționate în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru CMR, categoriile 1A și 1B, în conformitate cu punctul 1.3.1 din anexa I la prezentul regulament.

11.1.2.   Amestecuri

11.1.2.1.

Efectele relevante pentru care se furnizează informații sunt:

(a)

toxicitate acută;

(b)

iritație;

(c)

corozivitate;

(d)

sensibilizare;

(e)

toxicitate la doze repetate;

(f)

cancerogenitatea;

(g)

mutagenitate;

(h)

toxicitate pentru reproducere.

11.1.2.2.

Pentru efectele asupra sănătății ale carcinogenității, mutagenității și toxicității pentru reproducere, se furnizează clasificarea pentru un efect asupra sănătății dat, pe baza metodei convenționale menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Directiva 1999/45/CE și a informațiilor relevante pentru substanțele enumerate în secțiunea 3.

11.1.2.3.

Pentru alte efecte asupra sănătății, dacă un amestec nu a fost testat ca atare în ceea ce privește un anumit efect asupra sănătății, se furnizează informații relevante privind efectul respectiv asupra sănătății în legătură cu substanțele enumerate în secțiunea 3, dacă acest lucru este relevant.

11.1.3.   Se furnizează informații pentru fiecare clasă de pericole, diferențiere sau efect. Dacă se afirmă că substanța sau amestecul nu este clasificat pentru o anumită clasă de pericole, diferențiere sau efect, fișa cu date de securitate menționează clar dacă acest lucru se datorează lipsei de date, imposibilității tehnice de a obține datele, faptului că datele sunt neconcludente sau că sunt concludente, dar nu sunt suficiente pentru clasificare; în ultimul dintre cazuri, fișa cu date de securitate poartă mențiunea «pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite».

11.1.4.   Datele incluse în această subsecțiune se aplică substanței sau amestecului sub forma în care sunt introduse pe piață. În cazul în care sunt disponibile, se specifică și proprietățile toxicologice relevante ale substanțelor periculoase dintr-un amestec, precum LD50, estimări ale toxicității acute sau LC50.

11.1.5.   În cazul în care există o cantitate substanțială de date privind testele efectuate asupra substanței sau amestecului, ar putea fi necesar să se rezume rezultatele studiilor critice utilizate, de exemplu în funcție de calea de expunere.

11.1.6.   Atunci când nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare pentru o anumită clasă de pericole, se furnizează informații în sprijinul acestei concluzii.

11.1.7.   Informații privind căile probabile de expunere

Se oferă informații privind căile probabile de expunere și efectele substanței sau amestecului pe fiecare cale posibilă de expunere, și anume prin ingerare (înghițire), inhalare sau expunere a pielii/ochilor. În cazul în care nu sunt cunoscute efectele asupra sănătății, acest fapt trebuie menționat.

11.1.8.   Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Se descriu reacțiile adverse potențiale și simptomele asociate expunerii la substanța sau amestecul în cauză, precum și la componenții acestora sau la produșii secundari cunoscuți. Este necesar să se furnizeze informațiile disponibile privind simptomele determinate de proprietățile fizice, chimice și toxicologice ale substanței sau amestecului în urma expunerii. Se descriu de la primele simptome la expuneri reduse până la consecințele unei expuneri grave, cum ar fi «pot apărea dureri de cap și amețeli, care pot duce la stări de leșin sau pierderea cunoștinței; dozele mari pot cauza coma sau decesul».

11.1.9.   Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

Se furnizează indicații privind efectele întârziate și cele imediate care pot fi așteptate în urma unei expuneri pe termen lung sau scurt. Se furnizează, de asemenea, informații privind efectele toxicității acute și cronice asupra sănătății legate de expunerea umană la substanță sau amestec. Atunci când nu sunt disponibile date privind efectele asupra oamenilor, se rezumă date provenite din studii pe animale și se identifică în mod clar speciile. Trebuie precizat dacă datele toxicologice se bazează pe date provenite din studii efectuate pe oameni sau pe animale.

11.1.10.   Efecte interactive

Se includ informații privind interacțiunile, dacă acestea sunt relevante și disponibile.

11.1.11.   Absența datelor specifice

S-ar putea să nu fie întotdeauna posibilă obținerea informațiilor privind pericolele prezentate de o substanță sau un amestec. În cazurile în care nu sunt disponibile date cu privire la substanța sau amestecul specific, se pot utiliza date privind substanțe sau amestecuri similare, cu condiția ca substanța sau amestecul similar relevant să fie identificate. Atunci când nu se utilizează date specifice, sau când nu sunt disponibile date, acest lucru trebuie precizat în mod clar.

11.1.12.   Informații referitoare la amestec în raport cu substanța

11.1.12.1.

Substanțele dintr-un amestec pot interacționa între ele în organism, conducând la rate diferite de absorbție, metabolism și excreție. Ca urmare, efectele toxice pot fi modificate, iar toxicitatea generală a amestecului poate fi diferită de cea a substanțelor care îl compun. Acest lucru se ia în considerare atunci când se furnizează informații toxicologice în această secțiune a fișei cu date de securitate.

11.1.12.2.

Clasificarea amestecurilor ca având efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere trebuie să fie calculată din informațiile disponibile privind substanțele din amestec. Pentru alte efecte asupra sănătății, este necesar să se analizeze dacă concentrația fiecărei substanțe este suficientă pentru a contribui la efectele globale ale amestecului asupra sănătății. Informațiile privind efectele toxice se prezintă pentru fiecare substanță, cu excepția următoarelor cazuri:

(a)

în cazul în care informațiile sunt în duplicat, acestea se prezintă o singură dată pentru întregul amestec, precum în cazul în care două substanțe provoacă, fiecare dintre ele, voma și diareea;

(b)

în cazul în care este puțin probabil ca efectele respective să apară în concentrațiile date, precum în cazul în care o substanță ușor iritantă este diluată sub o anumită concentrație într-o soluție noniritantă;

(c)

în cazul în care informațiile privind interacțiunile dintre substanțele dintr-un amestec nu sunt disponibile, nu se fac estimări, ci, în locul acestora, se menționează separat efectele avute de fiecare substanță asupra sănătății.

11.1.13.   Alte informații

Alte informații relevante privind efectele adverse asupra sănătății trebuie incluse, chiar și atunci când acestea nu sunt cerute de criteriile de clasificare.

12.    SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie informațiile prezentate în vederea evaluării impactului avut de substanță sau de amestec asupra mediului, în cazul în care acestea sunt eliberate în mediul înconjurător. La subsecțiunile 12.1-12.6 din fișa cu date de securitate se prezintă un rezumat al datelor, inclusiv, atunci când sunt disponibile, al datelor privind testele relevante, și se indică în mod clar specia, mediul de testare, unitățile, durata testului și condițiile în care s-a efectuat testarea. Aceste informații pot fi folosite la momentul gestionării vărsărilor și al evaluării practicilor de tratare a deșeurilor, la controlul dispersiilor și în cadrul măsurilor privind dispersiile accidentale și al transportului. În cazul în care se afirmă că o anumită proprietate nu se aplică sau atunci când informațiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele.

Se specifică informații privind bioacumularea, persistența și degradabilitatea, atunci când acestea sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță relevantă din amestec. Se furnizează informații și pentru produșii de transformare periculoși care rezultă în urma degradării substanțelor și a amestecurilor.

Informațiile din această secțiune trebuie să fie conforme cu informațiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanței sau amestecului în cauză.

12.1.   Toxicitate

Informațiile privind toxicitatea care utilizează date din testele efectuate asupra organismelor acvatice și/sau terestre se furnizează atunci când sunt disponibile. Se includ datele disponibile relevante privind toxicitatea acvatică, acută și cronică pentru pești, crustacee, alge și alte plante acvatice. În plus, atunci când sunt disponibile, se includ și date privind toxicitatea pentru microorganismele și macroorganismele din sol și pentru alte organisme relevante din mediul înconjurător, cum ar fi păsări, albine și plante. În cazul în care substanța sau amestecul au efecte inhibitoare asupra activității microorganismelor, trebuie menționat posibilul impact asupra stațiilor de epurare a apelor uzate.

Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, se includ rezumate ale informațiilor obținute în urma aplicării anexelor VII-XI.

12.2.   Persistență și degradabilitate

Persistența și degradabilitatea reprezintă potențialul substanței sau al substanțelor corespunzătoare dintr-un amestec de a se degrada în mediul înconjurător, fie prin biodegradare, fie prin alte procese, cum ar fi oxidarea sau hidroliza. Rezultatele relevante ale testelor pentru evaluarea persistenței și a degradabilității sunt furnizate, atunci când acestea sunt disponibile. În cazul în care se menționează timpi de înjumătățire prin degradare, trebuie să se specifice dacă aceștia se referă la mineralizare sau la degradarea primară. Se menționează, de asemenea, și potențialul substanței sau al anumitor substanțe dintr-un amestec de a se degrada în instalațiile de epurare a apelor uzate.

Aceste informații se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță din compoziția amestecului care trebuie enumerată în secțiunea 3 din fișa cu date de securitate.

12.3.   Potențial de bioacumulare

Potențialul de bioacumulare reprezintă potențialul substanței sau al anumitor substanțe dintr-un amestec de a se acumula în masa biotică și, în cele din urmă, de a trece prin lanțul trofic. Se furnizează rezultatele relevante ale testelor pentru evaluarea potențialului de bioacumulare. Acestea includ trimiteri la coeficientul de partiție octanol-apă (Kow) și la factorul de bioconcentrare (BCF), dacă sunt disponibile.

Aceste informații se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță din compoziția amestecului care trebuie enumerată în secțiunea 3 din fișa cu date de securitate.

12.4.   Mobilitate în sol

Mobilitatea în sol reprezintă potențialul substanței sau al componenților dintr-un amestec, atunci când sunt emise în mediul înconjurător, de a ajunge prin intermediul forțelor naturii în apele subterane sau departe de locul emisiei. Se menționează potențialul mobilității în sol, atunci când acesta este disponibil. Informațiile privind mobilitatea pot fi determinate pe baza datelor relevante privind mobilitatea, precum studiile de adsorbție sau studii de levigare, distribuția estimată sau cunoscută în compartimentele de mediu sau tensiunea superficială. De exemplu, valorile Koc pot fi estimate pe baza coeficienților de partiție octanol/apă (Kow). Levigarea și mobilitatea pot fi estimate pe baza modelelor.

Aceste informații se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță din compoziția amestecului care trebuie enumerată în secțiunea 3 din fișa cu date de securitate.

În cazul în care sunt disponibile date experimentale, datele respective au, în general, întâietate față de modele sau estimări.

12.5.   Rezultatele evaluării PBT și vPvB

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, se furnizează rezultatele evaluărilor PBT și vPvB, astfel cum sunt indicate în raportul de securitate chimică.

12.6.   Alte efecte adverse

În cazul în care sunt disponibile, se includ informații cu privire la orice alte efecte adverse asupra mediului, de exemplu evoluția în mediul înconjurător (expunerea), potențialul de formare fotochimică a ozonului, potențialul de epuizare a stratului de ozon, potențialul de a afecta sistemul endocrin și/sau potențialul de încălzire globală.

13.    SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie informațiile necesare pentru gestionarea adecvată a deșeurilor substanței sau amestecului și/sau a recipientului acestora pentru a fi folosite la determinarea opțiunilor de gestionare a deșeurilor care sunt sigure și preferabile pentru mediul înconjurător, în sensul cerințelor conforme cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) pentru statul membru în care se furnizează fișa cu date de securitate. Informațiile relevante pentru securitatea persoanelor care desfășoară activitățile de gestionare a deșeurilor trebuie să completeze informațiile din secțiunea 8.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, iar analiza stadiului de deșeu a fost efectuată, informațiile privind măsurile de gestionare a deșeurilor trebuie să fie conforme cu utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere din raportul de securitate chimică anexate la fișa cu date de securitate.

13.1.   Metode de tratare a deșeurilor

(a)

Recipientele și metodele de tratare a deșeurilor se specifică, inclusiv metodele adecvate de tratare a deșeurilor, atât pentru substanță sau amestec, cât și pentru orice ambalaj contaminat (de exemplu: incinerare, reciclare, depozitare finală).

(b)

Se specifică proprietățile fizico-chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare a deșeurilor.

(c)

Se descurajează eliminarea prin sistemul de canalizare.

(d)

Atunci când este adecvat, se identifică orice precauții speciale pentru orice opțiune de tratare a deșeurilor recomandată.

Se menționează orice dispoziții comunitare relevante privind deșeurile. În absența acestora, se face referire la orice dispoziții naționale sau regionale în vigoare relevante.

14.    SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Această secțiune a fișei cu date de securitate furnizează informații de clasificare de bază pentru transportarea/livrarea substanțelor sau amestecurilor în temeiul secțiunii 1 transport rutier, feroviar, maritim, pe căi navigabile interioare sau aerian. Atunci când nu sunt disponibile informații sau când acestea nu sunt relevante, se menționează acest lucru.

După caz, se furnizează informații privind clasificarea pentru transport pentru fiecare Regulament-tip ONU: Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) (5), Regulamentele privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) (6), Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) (7), toate acestea fiind puse în aplicare prin Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (8), Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase (IMDG) (9) (cale maritimă) și Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase (ICAO) (10) (calea aerului).

14.1.   Numărul ONU

Se precizează numărul ONU (și anume numărul format din patru cifre de identificare a substanței, amestecului sau articolului precedate de literele «ONU») din Regulamentele-tip ONU.

14.2.   Denumirea corectă ONU pentru expediție

Se furnizează denumirea corectă ONU pentru expediție din Regulamentele-tip ONU, cu excepția cazului în care aceasta figurează drept element de identificare a produsului în subsecțiunea 1.1.

14.3.   Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Se furnizează clasa de pericol pentru transport (și riscurile subsidiare) alocată substanțelor sau amestecurilor, în funcție de pericolul predominant pe care îl prezintă, în conformitate cu Regulamentele-tip ONU.

14.4.   Grupul de ambalare

Se furnizează numărul alocat grupului de ambalare din Regulamentele-tip ONU, dacă este aplicabil. Numărul grupului de ambalare este alocat anumitor substanțe, în conformitate cu gradul de periculozitate al acestora.

14.5.   Pericole pentru mediul înconjurător

Se indică dacă substanța sau amestecul prezintă un pericol pentru mediul înconjurător în conformitate cu criteriile Regulamentelor-tip ONU (astfel cum sunt reflectate în Codul IMDG, ADR, RID și AND) și/sau dacă poluează mediul acvatic marin în conformitate cu Codul IMDG. În cazul în care substanța sau amestecul sunt autorizate sau destinate să fie transportate în containere pe apele continentale, se indică dacă acestea sunt periculoase pentru mediu în containere numai în conformitate cu ADN.

14.6.   Precauții speciale pentru utilizatori

Se furnizează informații privind orice precauții speciale pe care un utilizator ar trebui sau trebuie să le respecte sau să le cunoască în ceea ce privește transportul sau deplasarea în interiorul sau în exteriorul sediului său.

14.7.   Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Această subsecțiune se aplică numai atunci când încărcăturile sunt destinate să fie transportate în vrac, în conformitate cu următoarele instrumente ale Organizației Maritime Internaționale (OMI): Anexa II la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată de Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78) (11) și Codul internațional pentru construirea și echiparea navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac (Codul internațional pentru substanțele chimice transportate în vrac) (Codul IBC) (12).

Se furnizează denumirea produsului (în cazul în care aceasta este diferită de cea furnizată în subsecțiunea 1.1), astfel cum este cerută în documentul de transport și în conformitate cu denumirea utilizată în lista cu denumirile produselor din capitolele 17 sau 18 ale Codului IBC sau în cea mai recentă ediție a Circularei Comitetului OMI pentru protecția mediului marin (MEPC).2 (13). Se indică tipul de ambarcațiune necesar și categoria de poluare.

15.    SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie celelalte informații de reglementare privind substanța sau amestecul care nu figurează deja în fișa cu date de securitate [cum ar fi dacă substanța sau amestecul fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (14), al Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (15) sau al Regulamentului (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (16)].

15.1.   Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Se furnizează informații privind dispozițiile comunitare relevante în domeniul securității, sănătății și al mediului [de exemplu, categoria Seveso/denumirea substanțelor în anexa I la Directiva 96/82/CE a Consiliului (17)] sau informațiile naționale privind statutul de reglementare a substanței sau amestecului (inclusiv a substanțelor din amestec), inclusiv recomandările privind măsurile care ar trebui întreprinse de destinatar ca urmare a acestor dispoziții. În cazul în care este relevant, se menționează legile naționale din statele membre relevante care pun în aplicare dispozițiile respective, precum și orice alte măsuri naționale care pot fi relevante.

În cazul în care substanța sau amestecul pentru care s-a întocmit această fișă cu date de securitate fac obiectul unor dispoziții specifice privind protecția sănătății umane sau a mediului la nivel comunitar (de exemplu, autorizații emise în temeiul titlului VII sau restricții în temeiul titlului VIII), se menționează dispozițiile respective.

15.2.   Evaluarea securității chimice

Se indică dacă furnizorul a efectuat o evaluare a securității chimice pentru substanță sau pentru amestec.

16.    SECȚIUNEA 16: Alte informații

Prezenta secțiune a fișei cu date de securitate descrie informațiile relevante pentru completarea fișei cu date de securitate. Aceasta include alte informații care nu figurează în secțiunile 1-15, inclusiv informații privind revizuirea datelor de securitate, cum ar fi:

(a)

în cazul unei fișe cu date de securitate revizuite, o indicație clară privind locul în care au fost făcute modificări față de versiunea anterioară a fișei cu date de securitate, cu excepția cazului în care o astfel de indicație figurează într-un alt loc al fișei cu date de securitate, fiind explicate, după caz, modificările făcute. Furnizorul unei substanțe sau al unui amestec păstrează explicația modificărilor și o pune la dispoziție, la cerere;

(b)

legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate;

(c)

trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date;

(d)

în cazul amestecurilor, o indicație a metodei de evaluare a informațiilor menționate la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 utilizată în scopul clasificării;

(e)

lista frazelor R, a frazelor de pericol, a frazelor de prudență și/sau a frazelor de securitate relevante. Se scrie textul întreg al oricăror fraze care nu sunt scrise complet la secțiunile 2-15;

(f)

recomandări privind orice formare adecvată pentru lucrători pentru a garanta o protecție optimă a sănătății umane și a mediului.

În cazul în care, în conformitate cu articolul 31 alineatul (10), un furnizor al unui amestec decide să identifice și să informeze cu privire la clasificarea necesară de la 1 iunie 2015, înainte de a o utiliza pentru clasificare și etichetare pe ambalaj, furnizorul în cauză poate include această clasificare în această secțiune.

PARTEA B

Fișa cu date de securitate include următoarele 16 titluri, în conformitate cu articolul 31 alineatul (6), și, în plus, subtitlurile menționate, cu excepția secțiunii 3, unde numai subsecțiunea 3.1 sau 3.2 trebuie inclusă, după caz:

SECȚIUNEA 1:   Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1.

Element de identificare a produsului

1.2.

Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.3.

Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.4.

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

SECȚIUNEA 2:   Identificarea pericolelor

2.1.

Clasificarea substanței sau a amestecului

2.2.

Elemente pentru etichetă

2.3.

Alte pericole

SECȚIUNEA 3:   Compoziție/informații privind componenții

3.1.

Substanțe

3.2.

Amestecuri

SECȚIUNEA 4:   Măsuri de prim ajutor

4.1.

Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.2.

Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

4.3.

Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

SECȚIUNEA 5:   Măsuri de combatere a incendiilor

5.1.

Mijloace de stingere a incendiilor

5.2.

Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3.

Recomandări destinate pompierilor

SECȚIUNEA 6:   Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1.

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.2.

Precauții pentru mediul înconjurător

6.3.

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.4.

Trimiteri către alte secțiuni

SECȚIUNEA 7:   Manipularea și depozitarea

7.1.

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

7.2.

Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.3.

Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

SECȚIUNEA 8:   Controale ale expunerii/protecția personală

8.1.

Parametri de control

8.2.

Controale ale expunerii

SECȚIUNEA 9:   Proprietățile fizice și chimice

9.1.

Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

9.2.

Alte informații

SECȚIUNEA 10:   Stabilitate și reactivitate

10.1.

Reactivitate

10.2.

Stabilitate chimică

10.3.

Posibilitatea de reacții periculoase

10.4.

Condiții de evitat

10.5.

Materiale incompatibile

10.6.

Produși de descompunere periculoși

SECȚIUNEA 11:   Informații toxicologice

11.1.

Informații privind efectele toxicologice

SECȚIUNEA 12:   Informații ecologice

12.1.

Toxicitate

12.2.

Persistență și degradabilitate

12.3.

Potențial de bioacumulare

12.4.

Mobilitate în sol

12.5.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

12.6.

Alte efecte adverse

SECȚIUNEA 13:   Considerații privind eliminarea

13.1.

Metode de tratare a deșeurilor

SECȚIUNEA 14:   Informații referitoare la transport

14.1.

Numărul ONU

14.2.

Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3.

Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4.

Grupul de ambalare

14.5.

Pericole pentru mediul înconjurător

14.6.

Precauții speciale pentru utilizatori

14.7.

Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

SECȚIUNEA 15:   Informații de reglementare

15.1.

Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.2.

Evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16:   Alte informații”


(1)  JO L 39, 15.2.1980, p. 40.

(2)  JO L 188, 9.8.1995, p. 14.

(3)  JO L 399, 30.12.1989, p. 18.

(4)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(5)  Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite, versiune aplicabilă de la 1 ianuarie 2009, ISBN-978-92-1-139131-2.

(6)  Anexa 1 la Apendicele B (Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail) al Convenției privind transporturile internaționale feroviare, versiune intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2009.

(7)  Versiunea revizuită din 1 ianuarie 2007.

(8)  JO L 260, 30.9.2008, p. 1.

(9)  Organizația Maritimă Internațională, ediția din 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(10)  IATA, ediția din 2007-2008.

(11)  MARPOL 73/78 – Ediția consolidată 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(12)  Codul IBC, ediția din 2007, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(13)  Circulara MEPC.2, Clasificarea provizorie a substanțelor lichide, versiunea 14, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2009.

(14)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1.

(15)  JO L 229, 30.4.2004, p. 5.

(16)  JO L 204, 31.7.2008, p. 1.

(17)  JO L 10, 14.1.1997, p. 13.


ANEXA II

„ANEXA II

CERINȚE PENTRU COMPLETAREA FIȘELOR CU DATE DE SECURITATE

PARTEA A

0.1.   Introducere

0.1.1.

Prezenta anexă stabilește cerințele pe care furnizorul trebuie să le îndeplinească pentru completarea unei fișe cu date de securitate care este furnizată pentru o substanță sau un amestec, în conformitate cu articolul 31.

0.1.2.

Informațiile furnizate în fișa cu date de securitate trebuie să fie conforme cu cele din raportul de securitate chimică, în cazul în care este solicitat un astfel de raport. În cazul în care a fost întocmit un raport de securitate chimică, scenariul (scenariile) de expunere relevant(e) se anexează la fișa cu date de securitate.

0.2.   Cerințe generale pentru completarea unei fișe cu date de securitate

0.2.1.

Fișa cu date de securitate permite utilizatorilor să adopte măsurile necesare referitoare la protecția sănătății umane și a securității la locul de muncă, precum și la protecția mediului înconjurător. Persoana care completează fișa cu date de securitate ține cont de faptul că o astfel de fișă trebuie să informeze persoanele care o citesc cu privire la pericolele pe care le prezintă o substanță sau un amestec și să ofere informații privind depozitarea, manipularea și eliminarea în condiții de siguranță a substanței sau a amestecului.

0.2.2.

Informațiile oferite de fișa cu date de securitate îndeplinesc, de asemenea, cerințele prevăzute în Directiva 98/24/CE a Consiliului. Fișele cu date de securitate trebuie, în special, să permită angajatorilor să determine orice prezență a agenților chimici periculoși la locul de muncă și să evalueze eventualele riscuri pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor care apar în urma utilizării acestora.

0.2.3.

Informațiile din fișa cu date de securitate trebuie să fie redactate clar și concis. Fișa cu date de securitate trebuie să fie întocmită de către o persoană competentă care ia în considerare nevoile specifice și cunoștințele utilizatorilor, în măsura în care acestea sunt cunoscute. Furnizorii de substanțe și amestecuri se asigură că persoanele competente respective au beneficiat de o formare adecvată, inclusiv de cursuri de perfecționare.

0.2.4.

Limbajul folosit la redactarea fișei cu date de securitate trebuie să fie simplu, clar și precis, evitându-se jargonul, acronimele și abrevierile. Nu trebuie utilizați termeni precum «poate fi periculos», «fără efecte asupra sănătății», «inofensiv în majoritatea condițiilor de utilizare» sau «inofensiv» sau alți termeni care indică faptul că substanța sau amestecul nu este periculoasă (periculos) sau orice alt termen care nu respectă clasificarea substanței sau a amestecului în cauză.

0.2.5.

Data completării fișei cu date de securitate se menționează pe prima pagină a acesteia. În cazul în care fișa cu date de securitate a fost revizuită și se furnizează adresanților o versiune nouă, revizuită, modificările se evidențiază în secțiunea 16 a fișei cu date de securitate, cu excepția cazului în care acestea au fost specificate într-un alt loc. În cazul respectiv, data întocmirii identificată sub forma «Revizuire: (data)» precum și numărul versiunii, numărul revizuirii, data înlocuirii sau alte indicații privind versiunea care este înlocuită figurează pe prima pagină.

0.3.   Formatul fișei cu date de securitate

0.3.1.

O fișă cu date de securitate nu este un document cu dimensiuni fixe. Dimensiunea fișei cu date de securitate este direct proporțională cu pericolul prezentat de substanța sau amestecul în cauză și cu informațiile disponibile.

0.3.2.

Toate paginile fișei cu date de securitate, inclusiv anexele, sunt numerotate și se indică fie lungimea acesteia (sub forma: «pagina 1 din 3»), fie dacă textul se continuă sau nu pe pagina următoare (sub forma: «continuarea pe pagina următoare» sau «încheierea fișei cum date de securitate»).

0.4.   Conținutul fișei cu date de securitate

Informațiile cerute în prezenta anexă se includ în fișa cu date de securitate, după caz și atunci când sunt disponibile, în subsecțiunile relevante stabilite în partea B. Fișa cu date de securitate nu trebuie să conțină subsecțiuni goale.

0.5.   Alte cerințe de informare

Includerea unor informații suplimentare relevante și disponibile în subsecțiunile relevante se poate dovedi necesară în unele cazuri, având în vedere gama largă de proprietăți ale substanțelor și amestecurilor.

0.6.   Unități

Se utilizează unitățile de măsură stabilite în Directiva 80/181/CEE a Consiliului (1).

0.7.   Cazuri speciale

Fișele cu date de securitate sunt cerute și pentru cazurile speciale enumerate la punctul 1.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru care există derogări privind etichetarea.

1.    SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

Această secțiune stabilește modul în care se identifică substanța sau amestecul și în care se specifică pe fișa cu date de securitate utilizările relevante identificate, numele furnizorului substanței sau al amestecului și informațiile de contact ale furnizorului respectiv, inclusiv date de contact în caz de urgență.

1.1.   Element de identificare a produsului

Elementul de identificare a produsului se furnizează în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 în cazul unei substanțe și cu articolul 18 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 în cazul unui amestec și, astfel cum se prevede pe eticheta redactată în limba oficială (limbile oficiale) a(le) statului membru (statelor membre) în care substanța sau amestecul se introduce pe piață, cu excepția cazului în care statul membru (statele membre) în cauză dispun(e) altfel.

Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, elementul de identificare a produsului este conform cu cel furnizat în scopul înregistrării și se indică, de asemenea, numărul de înregistrare alocat în temeiul articolului 20 alineatul (3) din prezentul regulament.

Fără a aduce atingere obligațiilor care revin utilizatorilor din aval stabilite în articolul 39 din prezentul regulament, partea numărului de înregistrare care se referă la persoana care înregistrează o cerere comună poate fi omisă de un furnizor care este distribuitor sau utilizator final cu condiția ca:

(a)

furnizorul respectiv să își asume responsabilitatea de a transmite, la cerere, numărul complet de înregistrare în scopul aplicării regulamentului sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, să transmită cererea furnizorului său, în conformitate cu litera (b); precum și

(b)

furnizorul respectiv să transmită, la cerere, numărul de înregistrare complet către autoritatea statului membru responsabilă cu aplicarea regulamentului (denumită în continuare «autoritatea responsabilă cu aplicarea») în termen de 7 zile, primit fie direct de la autoritatea responsabilă cu aplicarea sau transmis de destinatar, sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, furnizorul respectiv transmite cererea furnizorului său, la cerere, în termen de 7 zile și informează în același timp autoritatea responsabilă cu aplicarea despre aceasta.

Poate fi furnizată o singură fișă cu date de securitate pentru mai multe substanțe sau amestecuri, în cazul în care informațiile din fișa cu date de securitate respectivă îndeplinesc cerințele prezentei anexe pentru fiecare dintre substanțele sau amestecurile respective.

Alte mijloace de identificare

Se pot furniza alte denumiri sau sinonime prin care substanța sau amestecul sunt etichetate sau cunoscute în mod normal, cum ar fi denumirile alternative, numerele, codurile pentru produse ale întreprinderilor sau alte elemente unice de identificare.

1.2.   Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Se indică cel puțin utilizările relevante identificate pentru destinatarul (destinatarii) substanței sau al (ai) amestecului. Aceasta se face sub forma unei descrieri scurte a destinației pe care substanța sau amestecul trebuie să o aibă, cum ar fi «agent de ignifugare», «antioxidant».

Se precizează, după caz, utilizările pe care furnizorul le contraindică și motivul contraindicațiilor. Nu este necesar ca aceasta să fie o listă completă.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, informațiile din această subsecțiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere din raportul de securitate chimică anexate la fișa cu date de securitate.

1.3.   Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Se identifică furnizorul, dacă acesta este producător, importator, reprezentant unic, utilizator din aval sau distribuitor. Se indică adresa completă și numărul de telefon al furnizorului, precum și adresa de e-mail a unei persoane competente responsabile de fișa cu date de securitate.

În plus, în cazul în care furnizorul nu își are sediul în statul membru în care substanța sau amestecul sunt introduse pe piață și acesta a numit o persoană responsabilă în statul membru respectiv, se specifică adresa completă și numărul de telefon ale persoanei respective.

Pentru solicitanții înregistrării, informațiile trebuie să fie conforme cu informațiile privind identitatea producătorului sau a importatorului specificate în cererea de înregistrare.

În cazul în care a fost desemnat un reprezentant unic, pot fi furnizate și detalii privind producătorul din afara Comunității sau formulatorul.

1.4.   Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Se fac trimiteri către serviciile de informare în caz de urgență. În cazul în care există un organism consultativ oficial în statul membru în care substanța sau amestecul se introduce pe piață [acesta poate fi organismul responsabil cu primirea informațiilor referitoare la sănătate menționate la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008], este suficient să se precizeze numărul de telefon al acestuia. În cazul în care disponibilitatea este limitată din motive precum orele de funcționare sau dacă sunt impuse limite privind anumite tipuri de informații furnizate, acestea sunt precizate în mod clar.

2.    SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie pericolele prezentate de substanța sau amestecul în cauză și informațiile de avertizare adecvate asociate pericolelor respective.

2.1.   Clasificarea substanței sau a amestecului

Se menționează clasificarea substanței sau a amestecului care derivă din aplicarea normelor privind clasificarea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În cazul în care furnizorul a comunicat informații privind substanța în inventarul de clasificare și etichetare, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, clasificarea menționată în fișa cu date de securitate este aceeași cu clasificarea furnizată în notificarea respectivă.

În cazul în care amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, acest fapt se specifică în mod clar.

Informațiile privind substanțele din amestec se precizează la subsecțiunea 3.2.

În cazul în care clasificarea, inclusiv frazele de pericol, nu sunt scrise integral, se face trimitere către secțiunea 16 în care se include textul complet al fiecărei clasificări, inclusiv fiecare frază de pericol.

Cele mai importante efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului, se specifică în conformitate cu secțiunile 9-12 din fișa cu date de securitate, astfel încât să se permită chiar și persoanelor care nu sunt experte să identifice pericolele implicate de substanța sau amestecul în cauză.

2.2.   Elemente pentru etichetă

Pe baza clasificării, se furnizează cel puțin următoarele elemente care trebuie să figureze pe etichetă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: pictogramă (pictograme) de pericol, cuvânt (cuvinte) de avertizare, frază (fraze) de pericol și frază (fraze) de precauție. Pictograma color prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 poate fi înlocuită doar cu o reproducere grafică a pictogramei de pericol complete în alb-negru sau cu o reproducere grafică a simbolului.

Se furnizează elementele pentru etichetă aplicabile în conformitate cu articolul 25 și articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.3.   Alte pericole

Se specifică dacă substanța sau amestecul în cauză îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu anexa XIII.

Se furnizează informații privind alte pericole care nu duc la clasificare, dar care pot contribui la ansamblul de pericole cauzate de substanță sau de amestec, precum formarea de contaminanți ai aerului pe parcursul solidificării sau al prelucrării, formarea de praf, pericolul de explozie a prafului, sensibilizarea încrucișată, asfixierea, înghețul, gust sau miros puternic sau efecte asupra mediului, cum ar fi pericole pentru organismele care trăiesc în sol sau potențialul de a forma ozon fotochimic.

3.    SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie identitatea chimică a componentului (componenților) substanței sau amestecului, inclusiv impuritățile și aditivii de stabilizare, astfel cum se prevede în continuare. Se indică informații referitoare la securitate disponibile și corespunzătoare privind chimia suprafeței.

3.1.   Substanțe

Se specifică identitatea chimică a principalului constituent al substanței prin furnizarea a cel puțin un element de identificare a produsului sau printr-unul dintre celelalte mijloace de identificare menționate la subsecțiunea 1.1.

Identitatea chimică a oricărei impurități, aditiv de stabilizare sau constituent individual în afara constituentului principal, care la rândul său este clasificat și care contribuie la clasificarea substanței, se specifică după cum urmează:

(a)

elementul de identificare a produsului în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(b)

în cazul în care elementul de identificare a produsului nu este disponibil, una dintre celelalte denumiri (denumirea uzuală, denumirea comercială, abrevierea) sau numerele de identificare.

Furnizorii de substanțe pot alege să menționeze, în plus, toți constituenții, inclusiv pe cei neclasificați.

Această subsecțiune poate fi utilizată, de asemenea, pentru a furniza informații privind substanțele multiconstituent.

3.2.   Amestecuri

Elementul de identificare a produsului, concentrația sau intervalele de concentrație și clasificările se precizează cel puțin pentru toate substanțele menționate la punctele 3.2.1 sau 3.2.2. Furnizorii de amestecuri pot alege să menționeze, în plus, toate substanțele din amestec, inclusiv substanțele care nu îndeplinesc criteriile pentru clasificare. Aceste informații trebuie să permită destinatarului identificarea facilă a pericolelor pe care le prezintă substanțele din amestec. Pericolele pe care le prezintă amestecul, ca întreg, se indică la secțiunea 2.

Concentrațiile substanțelor dintr-un amestec sunt descrise sub una dintre formele de mai jos:

(a)

procentele exacte, în ordinea descrescătoare a masei sau volumului, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

(b)

intervalele procentelor, în ordinea descrescătoare a masei sau volumului, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Atunci când se utilizează un interval de procente, pericolele asupra sănătății și a mediului descriu efectele avute de concentrația cea mai ridicată a fiecărui component.

În cazul în care efectele amestecului, ca întreg, sunt disponibile, aceste informații se includ în secțiunea 2.

În cazul în care utilizarea unei denumiri chimice alternative a fost permisă în temeiul articolului 15 din Directiva 1999/45/CE sau al articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se poate folosi denumirea respectivă.

3.2.1.

Pentru un amestec care îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se indică următoarele substanțe, specificând concentrația sau intervalul de concentrație al acestora în amestec:

(a)

substanțe care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, în cazul în care sunt prezente în concentrații egale cu sau mai mari decât cea mai mică dintre:

(ia)

valorile-limită generice stabilite în tabelul 1.1 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(ib)

limitele de concentrație generice precizate în părțile 3-5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și pentru pericolul prin aspirare [secțiunea 3.10 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008] ≥ 10 %.

Lista claselor de pericol, a categoriilor de pericol și a limitelor de concentrație [inclusiv a valorilor-limită din tabelul 1.1 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și limitele de concentrație generice specificate în părțile 3-5 din anexa I la regulamentul respectiv] pentru care o substanță este menționată drept substanță componentă a unui amestec în subsecțiunea 3.2.

1.1.

Clasa și categoria de pericol

Limita de concentrație

%

Toxicitate acută, categoriile 1, 2 și 3

≥ 0,1

Toxicitate acută, categoria 4

≥ 1

Corodarea/iritarea pielii, categoriile 1A, 1B, 1C și 2

≥ 1

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoriile 1 și 2

≥ 1

Sensibilizarea pielii/căilor respiratorii

≥ 0,1

Mutagenitatea celulelor germinative, categoriile 1A și 1B

≥ 0,1

Mutagenitatea celulelor germinative, categoria 2

≥ 1

Carcinogenitate, categoriile 1A, 1B și 2

≥ 0,1

Toxicitate pentru reproducere, categoriile 1A, 1B, 2 și efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării

≥ 0,1

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) – o singură expunere, categoriile 1 și 2

≥ 1

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) – expunere repetată, categoriile 1 și 2

≥ 1

Pericol prin aspirare

≥ 10

Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1

≥ 0,1

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1

≥ 0,1

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoriile 2, 3 și 4

≥ 1

Periculos pentru stratul de ozon

≥ 0,1

(ii)

limitele de concentrație specifice prevăzute în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(iii)

în cazul în care a fost prevăzut un factor de multiplicare în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, valoarea-limită generică din tabelul 1.1 din anexa I la respectivul regulament, ajustată folosind metoda de calcul prevăzută la secțiunea 4.1 din anexa I la respectivul regulament;

(vii)

limitele de concentrație specifice prevăzute în inventarul de clasificare și etichetare stabilit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008;

(viia)

limitele de concentrație prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(viii)

în cazul în care a fost prevăzut un factor de multiplicare în inventarul de clasificare și etichetare stabilit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, valoarea-limită generică din tabelul 1.1 din anexa I la respectivul regulament, ajustată folosind metoda de calcul prevăzută la secțiunea 4.1 din anexa I la respectivul regulament;

(b)

substanțe pentru care există la nivelul Comunității limite ale concentrațiilor admise pentru expunerea la locul de muncă, care nu sunt incluse încă la litera (a);

(c)

substanțele persistente, bioacumulative și toxice sau care sunt foarte persistente și foarte bioacumulative în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII sau substanțele incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1), din alte motive decât pericolele menționate la litera (a), în cazul în care concentrația unei substanțe individuale este egală cu sau mai mare decât 0,1 %.

3.2.2.

Pentru un amestec care nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se indică substanțele prezente într-o concentrație individuală egală cu sau mai mare decât următoarele concentrații, împreună cu concentrația sau intervalul de concentrație al acestora:

(a)

1 % din greutate în amestecuri nongazoase și 0,2 % din volum în amestecuri gazoase pentru:

(i)

substanțele periculoase pentru sănătate sau mediu în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008; sau

(ii)

substanțele pentru care sunt stabilite limite comunitare de expunere la locul de muncă;

(b)

0,1 % din greutate pentru substanțele persistente, bioacumulative și toxice în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII, care sunt foarte persistente și foarte bioacumulative în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII, sau substanțele incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1), din alte motive decât pericolele menționate la litera (a).

3.2.3.

Pentru substanțele indicate în subsecțiunea 3.2, se furnizează clasificarea substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, inclusiv clasa (clasele) de pericol și codul (codurile) categoriei, astfel cum este prevăzut în tabelul 1.1 din anexa VI la regulamentul respectiv, precum și frazele de pericol care sunt alocate în conformitate cu pericolele fizice, pentru sănătatea umană sau mediu aferente. Nu este necesar ca frazele de pericol să fie scrise integral în această secțiune; codurile acestora sunt suficiente. În cazul în care nu sunt scrise integral, se face trimitere către secțiunea 16, în care se include textul complet al fiecărei fraze de pericol relevante. În cazul în care substanța nu întrunește criteriile de clasificare, se prezintă motivul pentru care substanța este menționată la secțiunea 3.2, cum ar fi: «substanță vPvB neclasificată» sau «substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă».

3.2.4.

Pentru substanțele indicate în subsecțiunea 3.2, se menționează denumirea și, dacă este disponibil, numărul de înregistrare, astfel cum este alocat în temeiul articolului 20 alineatul (3) din prezentul regulament.

Fără a aduce atingere obligațiilor care revin utilizatorilor finali stabilite în articolul 39 din prezentul regulament, partea numărului de înregistrare care se referă la persoana care înregistrează o cerere comună poate fi omisă de furnizorul amestecului, cu condiția ca:

(a)

furnizorul respectiv să își asume responsabilitatea de a transmite, la cerere, numărul complet de înregistrare în scopul aplicării regulamentului sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, să transmită cererea furnizorului său, în conformitate cu litera (b); precum și

(b)

furnizorul respectiv să transmită, la cerere, numărul de înregistrare complet către autoritatea statului membru responsabilă cu aplicarea regulamentului (denumită în continuare «autoritatea responsabilă cu aplicarea») în termen de 7 zile, primit fie direct de la autoritatea responsabilă cu aplicarea sau transmis de destinatar, sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, furnizorul respectiv transmite cererea furnizorului său, la cerere, în termen de 7 zile și informează în același timp autoritatea responsabilă cu aplicarea despre aceasta.

Numărul CE, în cazul în care acesta este disponibil, se transmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Numărul CAS, în cazul în care acesta este disponibil, și denumirea IUPAC, în cazul în care aceasta este disponibilă, pot fi transmise de asemenea.

Pentru substanțele indicate în această subsecțiune prin intermediul unei denumiri chimice alternative, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 1999/45/CE sau cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, numărul de înregistrare, numărul CE și alți identificatori chimici preciși nu sunt necesari.

4.    SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie asistența inițială care trebuie acordată astfel încât aceasta să poată fi înțeleasă și acordată de o persoană fără pregătire specializată, fără a utiliza un echipament sofisticat și fără a avea la dispoziție o gamă variată de medicamente. Dacă este necesară asistența medicală, instrucțiunile trebuie să menționeze acest lucru, inclusiv cât de urgent trebuie acordată această asistență.

4.1.   Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.1.1.

Instrucțiunile de prim ajutor se furnizează în funcție de căile de expunere relevante. Subdiviziunile se utilizează pentru a indica procedura pentru fiecare cale de expunere, precum: inhalare, contact cu pielea sau cu ochii și ingerare.

4.1.2.

Se furnizează sfaturi privind:

(a)

necesitatea asistenței medicale imediate și eventualitatea apariției unor efecte întârziate după expunere;

(b)

recomandarea de a muta persoana expusă din zona expunerii către o zonă cu aer proaspăt;

(c)

recomandarea de a scoate hainele și încălțămintea persoanei expuse și modul de manipulare a hainelor și încălțămintei respective; precum și

(d)

recomandarea utilizării unui echipament de protecție personală de către persoanele care acordă primul ajutor.

4.2.   Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Se furnizează informații succinte privind cele mai importante simptome și efecte, atât cele acute, cât și cele întârziate, provocate de expunere.

4.3.   Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

După caz, se furnizează informații privind testele clinice și monitorizarea medicală a efectelor întârziate, detalii specifice privind antidoturile (atunci când acestea sunt cunoscute) și privind contraindicațiile.

Pentru anumite substanțe sau amestecuri poate fi important să se evidențieze faptul că trebuie să fie disponibile la locul de muncă mijloace speciale care să permită acordarea imediată a unui tratament specific.

5.    SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie cerințele pentru combaterea unui incendiu provocat de substanța sau amestecul în cauză sau a unui incendiu care izbucnește în vecinătatea acestora.

5.1.   Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Se furnizează informații privind mijloacele de stingere corespunzătoare.

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Se dau indicații privind eventualele mijloace de stingere care nu sunt adecvate în circumstanțe specifice care implică substanța sau amestecul în cauză.

5.2.   Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Se furnizează informații privind pericolele care pot fi provocate de substanța sau amestecul în cauză, precum produșii de combustie periculoși care se formează atunci când substanța sau amestecul ard, informațiile respective fiind prezentate, de exemplu, sub forma: «în caz de ardere, poate produce vapori toxici de monoxid de carbon» sau «în timpul combustiei produce oxizi de sulf și azot».

5.3.   Recomandări destinate pompierilor

Se furnizează sfaturi privind orice măsuri de protecție care trebuie întreprinse în cursul stingerii incendiilor, cum ar fi: «mențineți containerele reci prin pulverizarea de apă», și privind echipamentul de protecție special destinat pompierilor, precum cizmele, salopeta, mănușile, apărătoarele pentru ochi și față și aparatele de respirat.

6.    SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Această secțiune a fișei cu date de securitate recomandă acțiunile adecvate adoptate ca răspuns la vărsarea, scurgerile sau dispersia substanței sau amestecului, în vederea prevenirii sau a minimizării efectelor adverse avute asupra persoanelor, a bunurilor și a mediului. Se face distincția între acțiunile adoptate ca răspuns la vărsarea unor cantități mici și cele adoptate ca răspuns la vărsarea unor cantități mari, în cazul în care volumul vărsat are un impact semnificativ asupra pericolului. În cazul în care procedurile de izolare și recuperare indică faptul că sunt necesare practici diferite, acestea se precizează în fișa cu date de securitate.

6.1.   Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1.   Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Se furnizează sfaturi cu privire la vărsările și dispersiile accidentale ale substanței sau ale amestecului, precum:

(a)

purtarea unui echipament de protecție adecvat (inclusiv a echipamentului de protecție personală menționat la secțiunea 8 a fișei cu date de securitate) pentru a preveni orice contaminare a pielii, a ochilor și a hainelor personale;

(b)

îndepărtarea surselor de scântei, asigurarea unui nivel suficient de ventilare, controlul prafului; precum și

(c)

proceduri de urgență precum necesitatea de a evacua zona de pericol sau de a consulta un expert.

6.1.2.   Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Se furnizează sfaturi cu privire la materialul adecvat pentru îmbrăcămintea de protecție personală (precum: «adecvat: butilenă»; «neadecvat: PVC»).

6.2.   Precauții pentru mediul înconjurător

Se oferă sfaturi privind precauțiile care trebuie să fie luate față de mediul înconjurător în legătură cu vărsările și dispersiile accidentale ale substanței sau amestecului, precum păstrarea acestora la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane.

6.3.   Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.3.1.

Se oferă sfaturi adecvate privind modul de izolare a unei cantități vărsate. Tehnica adecvată de izolare poate include oricare dintre următoarele:

(a)

îndiguire (bunding), acoperirea canalelor de evacuare;

(b)

proceduri de acoperire (capping procedures).

6.3.2.

Se oferă sfaturi adecvate privind modul de curățare a unei cantități vărsate. Procedurile adecvate de curățare pot include oricare dintre următoarele:

(a)

tehnici de neutralizare;

(b)

tehnici de decontaminare;

(c)

materiale absorbante;

(d)

tehnici de curățare;

(e)

tehnici de aspirare;

(f)

echipament necesar pentru izolare/curățare (inclusiv utilizarea, după caz, de instrumente și echipamente care nu se aprind prin scânteie).

6.3.3.

Se furnizează orice alte informații referitoare la vărsări și dispersii, inclusiv sfaturi privind tehnici inadecvate de izolare sau curățare, de exemplu prin indicații de tipul: «a nu se utiliza niciodată…».

6.4.   Trimiteri către alte secțiuni

Dacă e cazul, se fac trimiteri către secțiunile 8 și 13.

7.    SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Această secțiune a fișei cu date de securitate prezintă sfaturi privind practicile de manipulare în condiții de siguranță. Aceasta subliniază precauțiile care sunt adecvate pentru utilizările identificate menționate la subsecțiunea 1.2 și pentru proprietățile unice ale substanței sau amestecului.

Informațiile furnizate la această secțiune a fișei cu date de securitate se referă la protecția sănătății umane, la securitate și la protecția mediului. Acestea au rolul de a-l ajuta pe angajator să elaboreze proceduri de lucru și măsuri organizatorice adecvate, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/24/CE și articolul 5 din Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, informațiile din această secțiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu informațiile furnizate pentru utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere care evidențiază controlul riscurilor, incluse în raportul de securitate chimică, anexate la fișa cu date de securitate.

În plus față de informațiile prezentate în această secțiune, se pot găsi informații relevante și în secțiunea 8.

7.1.   Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

7.1.1.

Se precizează recomandări pentru a:

(a)

permite manipularea în condiții de securitate a substanței sau a amestecului, precum izolarea și măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf;

(b)

preveni manipularea substanțelor sau a amestecurilor incompatibile; precum și

(c)

reduce gradul de dispersie a substanței sau a amestecului în mediul înconjurător, precum evitarea vărsărilor sau păstrarea distanței față de căile de scurgere.

7.1.2.

Se furnizează sfaturi privind igiena generală la locul de muncă, precum:

(a)

a nu se mânca, bea sau fuma în zonele de lucru;

(b)

a se spăla mâinile după utilizare; precum și

(c)

a se îndepărta îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa.

7.2.   Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Sfaturile oferite trebuie să fie coerente cu proprietățile fizice și chimice descrise la secțiunea 9 a fișei cu date de securitate. Dacă este relevant, se furnizează sfaturi privind cerințele specifice de depozitare, inclusiv:

(a)

cum se gestionează riscurile asociate cu:

(i)

atmosferele explozive;

(ii)

condițiile favorabile coroziunii;

(iii)

pericolele de inflamabilitate;

(iv)

substanțele sau amestecurile incompatibile;

(v)

condițiile favorabile evaporării; precum și

(vi)

sursele potențiale de scântei (inclusiv echipamentul electric);

(b)

cum să se controleze efectele avute de:

(i)

condițiile meteorologice;

(ii)

presiunea ambientală;

(iii)

temperatură;

(iv)

lumina soarelui;

(v)

umiditate; precum și

(vi)

vibrații;

(c)

cum să se mențină integritatea substanței sau a amestecului prin utilizarea:

(i)

stabilizatorilor; precum și

(ii)

a antioxidanților;

(d)

alte sfaturi, printre care:

(i)

cerințe privind ventilația;

(ii)

proiectarea specială a spațiilor de depozitare sau a rezervoarelor (inclusiv ziduri de retenție și ventilație);

(iii)

cantitățile-limită care pot fi depozitate (dacă este cazul); precum și

(iv)

compatibilitățile privind ambalarea.

7.3.   Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Pentru substanțele și amestecurile destinate unei (unor) utilizări finale specifice, recomandările se referă la utilizarea identificată (utilizările identificate) menționată (menționate) la subsecțiunea 1.2, recomandările respective fiind detaliate și funcționale. În cazul în care se atașează un scenariu de expunere, se poate face trimitere la acesta, în caz contrar furnizându-se informațiile cerute la subsecțiunile 7.1 și 7.2. În cazul în care una dintre părțile implicate în lanțul de aprovizionare a efectuat o evaluare a securității chimice pentru amestecul în cauză, este suficient ca fișa cu date de securitate și scenariile de expunere să fie conforme cu raportul de securitate chimică pentru amestecul în cauză în loc de a fi conformă cu rapoartele de securitate chimică pentru fiecare dintre substanțele din amestec. În cazul în care sunt disponibile orientări specifice industriei sau sectorului, se pot face trimiteri detaliate la acestea (inclusiv sursa și data publicării).

8.    SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie limitele de expunere profesională aplicabile și măsurile necesare de gestionare a riscurilor.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, informațiile din această secțiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu informațiile furnizate pentru utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere care evidențiază controlul riscurilor, incluse în raportul de securitate chimică, anexate la fișa cu date de securitate.

8.1.   Parametri de control

8.1.1.

Atunci când acestea sunt disponibile, se enumeră următoarele valori-limită naționale, precum și temeiul juridic al fiecărei valori, aplicabile în prezent în statele membre în care fișa cu date de securitate este furnizată pentru substanța în cauză sau pentru fiecare dintre substanțele din amestec. La enumerarea valorilor-limită de expunere profesională, se utilizează identitatea chimică specificată în secțiunea 3.

8.1.1.1.

valorile-limită naționale de expunere profesională care corespund valorilor-limită comunitare de expunere profesională, în conformitate cu Directiva 98/24/CE, precum și notațiile specificate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia 95/320/CE a Comisiei (2);

8.1.1.2.

valorile-limită naționale de expunere profesională care corespund valorilor-limită comunitare, în conformitate cu Directiva 2004/37/CE, precum și notațiile specificate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia 95/320/CE;

8.1.1.3.

orice alte valori-limită naționale de expunere profesională;

8.1.1.4.

valorile-limită biologice naționale care corespund valorilor-limită biologice comunitare, în conformitate cu Directiva 98/24/CE, precum și notațiile specificate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia 95/320/CE;

8.1.1.5.

orice alte valori-limită biologice naționale.

8.1.2.

Se furnizează informații cu privire la procedurile de monitorizare recomandate în prezent cel puțin pentru substanțele cele mai relevante.

8.1.3.

În cazul în care se formează contaminanți în aer la utilizarea recomandată a substanței sau a amestecului, se precizează și valorile-limită de expunere profesională/biologice aplicabile acestora.

8.1.4.

În cazul în care este necesar un raport de securitate chimică sau un nivel DNEL, astfel cum se menționează la secțiunea 1.4 din anexa I, sau o concentrație PNEC, astfel cum se menționează la secțiunea 3.3 din anexa I, nivelurile DNEL relevante și concentrațiile PNEC pentru substanță se indică pentru scenariile de expunere din raportul de securitate chimică prevăzut în anexa la fișa cu date de securitate.

8.1.5.

În cazul în care este recomandată o abordare de control specific pe intervale de expunere (control banding approach) pentru asigurarea protecției în legătură cu anumite utilizări specifice, se furnizează suficiente detalii pentru a permite o gestionare eficientă a riscurilor. Se precizează în mod clar contextul și limitele recomandării privind controlul specific pe intervale de expunere.

8.2.   Controale ale expunerii

Se furnizează informațiile solicitate în prezenta subsecțiune, cu excepția cazului în care se atașează la fișa cu date de securitate un scenariu de expunere care conține aceste informații.

În cazul în care furnizorul a renunțat la un test în temeiul secțiunii 3 din anexa XI, acesta indică, pentru a justifica renunțarea, condițiile specifice de utilizare pe care s-a bazat.

În cazul în care substanța a fost înregistrată ca intermediar izolat (la locul de producere sau transportat), furnizorul indică faptul că această fișa cu date de securitate este conformă cu condițiile specifice pe care s-a bazat pentru a justifica înregistrarea, în conformitate cu articolele 17 sau 18.

8.2.1.   Controale tehnice corespunzătoare

Descrierea măsurilor adecvate de control al expunerii se referă la utilizarea identificată (utilizările identificate) a(le) substanței sau amestecului, astfel cum se menționează la subsecțiunea 1.2. Aceste informații trebuie să fie suficiente pentru a permite angajatorului să efectueze o evaluare a riscurilor pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor care sunt provocate de prezența substanței sau a amestecului în conformitate cu articolele 4-6 din Directiva 98/24/CE, precum și în conformitate cu articolele 3-5 din Directiva 2004/37/CE, după caz.

Aceste informații vin în completarea celor furnizate deja la secțiunea 7.

8.2.2.   Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală

8.2.2.1.

Informațiile privind utilizarea echipamentului de protecție personală trebuie să fie conforme cu bunele practici de igienă profesională și în concordanță cu alte măsuri de control, inclusiv controalele tehnice, ventilarea și izolarea. După caz, se face trimitere la secțiunea 5 pentru sfaturi specifice privind echipamentul de protecție personală contra incendiilor sau a substanțelor chimice.

8.2.2.2.

Ținând cont de Directiva 89/686/CEE a Consiliului (3) și făcând trimitere la standardele CEN adecvate, se furnizează specificații detaliate privind tipul de echipament care va asigura protecția adecvată, inclusiv:

(a)

Protecția ochilor/feței

Tipul de echipament de protecție a ochilor/feței necesar, precum ochelarii de protecție sau măștile de protecție, se specifică în funcție de pericolul prezentat de substanța sau amestecul în cauză și de potențialul de contact.

(b)

Protecția pielii

(i)

Protecția mâinilor

Se specifică în mod clar tipul de mănuși care trebuie purtate în momentul manipulării substanței sau amestecului în funcție de pericolul prezentat de substanța sau amestecul în cauză și de potențialul de contact și în raport cu cantitatea și durata expunerii cutanate, inclusiv:

tipul de material și grosimea acestuia;

timpul tipic sau minim de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile.

Dacă este necesar, se indică orice măsuri suplimentare de protecție a mâinilor.

(ii)

Altele

Dacă este necesar să fie protejată o parte a corpului alta decât mâinile, se specifică tipul și calitatea echipamentului de protecție necesar, precum: mănuși de protecție, cizme, echipament complet de protecție, în funcție de pericolul asociat substanței sau amestecului și de potențialul de contact.

În cazul în care este necesar, se indică orice alte măsuri suplimentare de protecție a pielii și măsuri de igienă specifice.

(c)

Protecția respirației

Pentru gaze, vapori, ceață sau praf, tipul de echipament de protecție care trebuie utilizat se specifică în funcție de pericol și de potențialul de expunere, inclusiv aparatele de purificare a aerului respirat, specificându-se elementul specific de purificare (cartuș sau canistră), filtrele adecvate și măștile corespunzătoare sau aparatul de respirat autonom.

(d)

Pericole termice

Atunci când se specifică echipamentul de protecție care trebuie purtat pentru materialele care prezintă un pericol termic, se acordă o atenție specială modului în care este fabricat echipamentul de protecție personală.

8.2.3.   Controlul expunerii mediului

Se specifică informațiile necesare angajatorului în vederea îndeplinirii obligațiilor sale în conformitate cu legislația comunitară privind protecția mediului.

În cazul în care este necesar un raport de securitate chimică, pentru scenariile de expunere prezentate în anexa la fișa cu date de securitate se furnizează un rezumat al măsurilor de gestionare a riscurilor care controlează efectiv expunerea mediului la substanță.

9.    SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie datele empirice privind substanța sau amestecul în cauză, după caz. Se aplică articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Informațiile din această secțiune trebuie să fie conforme cu informațiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanței sau amestecului în cauză.

9.1.   Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Următoarele proprietăți se identifică în mod clar, inclusiv, după caz, o trimitere la metodele de testare utilizate și se specifică unitățile adecvate de măsură și/sau condițiile de referință, atunci când acest lucru este adecvat. Dacă este relevant pentru interpretarea valorii numerice, se furnizează și metoda de determinare (de exemplu metoda pentru punctul de aprindere sau metoda recipient închis/recipient deschis):

(a)

aspect:

Se indică starea fizică [solidă (inclusiv, după caz, informații referitoare la securitate disponibile și adecvate privind granulometria și suprafața specifică, în cazul în care nu sunt specificate deja în altă parte în această fișă cu date de securitate), lichidă, gazoasă] și culoarea substanței sau a amestecului în forma în care este furnizat;

(b)

miros:

În cazul în care mirosul este perceptibil, se prezintă o scurtă descriere a acestuia;

(c)

pragul de acceptare a mirosului;

(d)

pH:

pH-ul se indică pentru substanță sau amestec sub forma în care sunt furnizate sau sub formă de soluție apoasă; în acest ultim caz, se indică și concentrația;

(e)

punctul de topire/punctul de înghețare;

(f)

punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere;

(g)

punctul de aprindere;

(h)

viteza de evaporare;

(i)

inflamabilitatea (solid, gaz);

(j)

limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie;

(k)

presiunea de vapori;

(l)

densitatea vaporilor;

(m)

densitatea relativă;

(n)

solubilitatea (solubilitățile);

(o)

coeficientul de partiție: n-octanol/apă;

(p)

temperatura de autoaprindere;

(q)

temperatura de descompunere;

(r)

vâscozitatea;

(s)

proprietăți explozive;

(t)

proprietăți oxidante.

În cazul în care se afirmă că o anumită proprietate nu se aplică sau atunci când informațiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele.

Pentru a permite adoptarea măsurilor de control adecvate, se furnizează toate informațiile relevante privind substanța sau amestecul. Informațiile din această secțiune sunt conforme cu cele furnizate la înregistrare, în cazul în care aceasta este necesară.

În cazul unui amestec, informațiile scrise indică în mod clar căreia dintre substanțele din amestec i se aplică datele, cu excepția cazului în care aceste date se aplică întregului amestec.

9.2.   Alte informații

Se indică alți parametri fizici și chimici necesari, precum miscibilitatea, solubilitatea în grăsime (uleiul – solvent trebuie specificat), conductivitatea sau grupul de gaze. Se indică informații referitoare la securitate disponibile și adecvate privind potențialul redox, potențialul formării de radicali și proprietățile fotocatalitice.

10.    SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie stabilitatea substanței sau amestecului și posibilitatea apariției unor reacții periculoase în anumite condiții de utilizare și la eliberarea în mediul înconjurător, inclusiv, după caz, o trimitere către metodele de testare utilizate. În cazul în care se afirmă că o anumită proprietate nu se aplică sau atunci când informațiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele.

10.1.   Reactivitate

10.1.1.

Se descriu pericolele de reactivitate a substanței sau a amestecului. Se furnizează date privind testele specifice pentru substanța sau amestecul, ca întreg, atunci când aceste date sunt disponibile. Cu toate acestea, informațiile se pot baza și pe date generale pentru clasa sau familia substanței sau a amestecului în cazul în care astfel de date reprezintă în mod adecvat pericolul anticipat pe care îl prezintă substanța sau amestecul în cauză.

10.1.2.

Dacă nu sunt disponibile date pentru amestecuri, se furnizează date privind substanțele din amestec. La determinarea incompatibilității, se ține cont de substanțele, recipientele și contaminanții la care substanța sau amestecul în cauză ar putea fi expuse în timpul transportului, al depozitării și al utilizării.

10.2.   Stabilitate chimică

Se indică dacă substanța sau amestecul sunt stabile sau instabile în condiții ambientale normale, precum și condițiile de temperatură și presiune în care se anticipează că vor avea loc depozitarea și manipularea. Se descriu orice stabilizatori care sunt sau care ar putea fi utilizați pentru menținerea stabilității chimice a substanței sau amestecului. Se indică semnificația, în planul securității, a oricărei modificări a aspectului fizic al substanței sau amestecului.

10.3.   Posibilitatea de reacții periculoase

Dacă este relevant, se declară dacă substanța sau amestecul vor reacționa sau polimeriza, eliberând presiune sau căldură în exces sau creând alte condiții periculoase. Se descriu condițiile în care pot apărea reacții periculoase.

10.4.   Condiții de evitat

Se enumeră condițiile precum temperatura, presiunea, lumina, șocurile, descărcările electrostatice, vibrațiile sau alte presiuni fizice care ar putea crea o situație periculoasă și, după caz, se furnizează o descriere scurtă a măsurilor care urmează a fi luate pentru a gestiona riscurile asociate acestor pericole.

10.5.   Materiale incompatibile

Se menționează familiile de substanțe sau amestecuri sau substanțele specifice precum apa, aerul, acizii, bazele, agenții de oxidare, cu care substanța sau amestecul ar putea reacționa pentru a produce o situație periculoasă (cum ar fi o explozie, o eliberare de materiale toxice sau inflamabile sau degajarea unei călduri excesive) și, după caz, se furnizează o descriere scurtă a măsurilor care urmează a fi luate pentru a gestiona riscurile asociate acestor pericole.

10.6.   Produși de descompunere periculoși

Se enumeră produșii de descompunere periculoși cunoscuți și anticipați în mod rezonabil care sunt produși în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii. Produsele de combustie periculoase se includ în secțiunea 5 a fișei cu date de securitate.

11.    SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Această secțiune a fișei cu date de securitate este destinată utilizării în principal de către personalul medical, de profesioniștii în domeniul sănătății și securității în muncă și de toxicologi. Se furnizează o descriere concisă, dar completă și cuprinzătoare, a diverselor efecte toxicologice (asupra sănătății) și a datelor disponibile utilizate pentru a identifica efectele respective, inclusiv, după caz, informații referitoare la toxicocinetică, metabolism și distribuție. Informațiile din această secțiune trebuie să fie conforme cu informațiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanței sau amestecului în cauză.

11.1.   Informații privind efectele toxicologice

Diferitele clase de pericole relevante, pentru care se furnizează informații, sunt:

(a)

toxicitate acută;

(b)

corodarea/iritarea pielii;

(c)

lezarea gravă/iritarea ochilor;

(d)

sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

(e)

mutagenitatea celulelor germinative;

(f)

cancerogenitatea;

(g)

toxicitatea pentru reproducere;

(h)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică;

(i)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată;

(j)

pericol prin aspirare.

Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, se includ rezumate ale informațiilor obținute în urma aplicării anexelor VII-XI, inclusiv, după caz, o trimitere către metodele de testare utilizate. Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, informațiile includ, de asemenea, și rezultatul comparației dintre datele disponibile și criteriile menționate în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru CMR, categoriile 1A și 1B, în conformitate cu punctul 1.3.1 din anexa I la prezentul regulament.

11.1.1.   Se furnizează informații pentru fiecare clasă de pericole sau diferențiere. Dacă se afirmă că substanța sau amestecul nu este clasificat pentru o anumită clasă de pericole sau diferențiere, fișa cu date de securitate menționează clar dacă acest lucru se datorează lipsei de date, imposibilității tehnice de a obține datele, faptului că datele sunt neconcludente sau că sunt concludente, dar nu sunt suficiente pentru clasificare; în ultimul dintre cazuri, fișa cu date de securitate poartă mențiunea «pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite».

11.1.2.   Datele incluse în această subsecțiune se aplică substanței sau amestecului sub forma în care sunt introduse pe piață. În cazul unui amestec, datele ar trebui să descrie proprietățile toxicologice ale amestecului, ca întreg, cu excepția cazului în care se aplică articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În cazul în care sunt disponibile, se specifică și proprietățile toxicologice relevante ale substanțelor periculoase dintr-un amestec, precum LD50, estimări ale toxicității acute sau LC50.

11.1.3.   În cazul în care există o cantitate substanțială de date privind testele efectuate asupra substanței sau amestecului, ar putea fi necesar să se rezume rezultatele studiilor critice utilizate, de exemplu în funcție de calea de expunere.

11.1.4.   Atunci când nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare pentru o anumită clasă de pericole, se furnizează informații în sprijinul acestei concluzii.

11.1.5.   Informații privind căile probabile de expunere

Se oferă informații privind căile probabile de expunere și efectele substanței sau amestecului pe fiecare cale posibilă de expunere, și anume prin ingerare (înghițire), inhalare sau expunere a pielii/ochilor. În cazul în care nu sunt cunoscute efectele asupra sănătății, acest fapt trebuie menționat.

11.1.6.   Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Se descriu reacțiile adverse potențiale și simptomele asociate expunerii la substanța sau amestecul în cauză, precum și la ingredientele acestora sau la produsele derivate cunoscute. Este necesar să se furnizeze informațiile disponibile privind simptomele determinate de proprietățile fizice, chimice și toxicologice ale substanței sau amestecului în urma expunerii. Se descriu de la primele simptome la expuneri reduse până la consecințele unei expuneri grave, cum ar fi «pot apărea dureri de cap și amețeli, care pot duce la stări de leșin sau pierderea cunoștinței; dozele mari pot cauza coma sau decesul».

11.1.7.   Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

Se furnizează indicații privind efectele întârziate și cele imediate care pot fi așteptate în urma unei expuneri pe termen lung sau scurt. Se furnizează, de asemenea, informații privind efectele toxicității acute și cronice asupra sănătății legate de expunerea umană la substanță sau amestec. Atunci când nu sunt disponibile date privind efectele asupra oamenilor, se rezumă date provenite din studii pe animale și se identifică în mod clar speciile. Trebuie precizat dacă datele toxicologice se bazează pe date provenite din studii efectuate pe oameni sau pe animale.

11.1.8.   Efecte interactive

Se includ informații privind interacțiunile, dacă acestea sunt relevante și disponibile.

11.1.9.   Absența datelor specifice

S-ar putea să nu fie întotdeauna posibilă obținerea informațiilor privind pericolele prezentate de o substanță sau un amestec. În cazurile în care nu sunt disponibile date cu privire la substanța sau amestecul specific, se pot utiliza date privind substanțe sau amestecuri similare cu condiția ca substanța sau amestecul similar relevant să fie identificate. Atunci când nu se utilizează date specifice sau când nu sunt disponibile date, acest lucru trebuie precizat în mod clar.

11.1.10.   Amestecuri

Pentru un efect asupra sănătății dat, dacă un amestec nu a fost testat ca întreg în ceea ce privește efectele acestuia asupra sănătății, se furnizează informații relevante privind substanțele relevante enumerate în secțiunea 3.

11.1.11.   Informații referitoare la amestec în raport cu substanța

11.1.11.1.

Substanțele dintr-un amestec pot interacționa între ele în organism, conducând la rate diferite de absorbție, metabolism și excreție. Ca urmare, efectele toxice pot fi modificate, iar toxicitatea generală a amestecului poate fi diferită de cea a substanțelor care îl compun. Acest lucru se ia în considerare atunci când se furnizează informații toxicologice în această secțiune a fișei cu date de securitate.

11.1.11.2.

Este necesar să se analizeze dacă concentrația fiecărei substanțe este suficientă pentru a contribui la efectele globale ale amestecului asupra sănătății. Informațiile privind efectele toxice se prezintă pentru fiecare substanță, cu excepția următoarelor cazuri:

(a)

în cazul în care informațiile sunt în duplicat, acestea se prezintă o singură dată pentru întregul amestec, precum în cazul în care două substanțe provoacă, fiecare dintre ele, voma și diareea;

(b)

în cazul în care este puțin probabil ca efectele respective să apară în concentrațiile date, precum în cazul în care o substanță ușor iritantă este diluată sub o anumită concentrație într-o soluție noniritantă;

(c)

în cazul în care informațiile privind interacțiunile dintre substanțele dintr-un amestec nu sunt disponibile, nu se fac estimări, ci, în locul acestora, se menționează separat efectele avute de fiecare substanță asupra sănătății.

11.1.12.   Alte informații

Alte informații relevante privind efectele adverse asupra sănătății trebuie să fie incluse chiar și atunci când acestea nu sunt cerute de criteriile de clasificare.

12.    SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie informațiile prezentate în vederea evaluării impactului avut de substanță sau de amestec asupra mediului în cazul în care acestea sunt eliberate în mediul înconjurător. La subsecțiunile 12.1-12.6 din fișa cu date de securitate se prezintă un rezumat al datelor, inclusiv, atunci când sunt disponibile, al datelor privind testele relevante, și se indică în mod clar specia, mediul de testare, unitățile, durata testului și condițiile în care s-a efectuat testarea. Aceste informații pot fi folosite la momentul gestionării vărsărilor și al evaluării practicilor de tratare a deșeurilor, la controlul dispersiilor și în cadrul măsurilor privind dispersiile accidentale și al transportului. În cazul în care se afirmă că o anumită proprietate nu se aplică sau atunci când informațiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele.

Se specifică informații privind bioacumularea, persistența și degradabilitatea, atunci când acestea sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță relevantă din amestec. Se furnizează informații și pentru produșii de transformare periculoși care rezultă în urma degradării substanțelor și a amestecurilor.

Informațiile din această secțiune trebuie să fie conforme cu informațiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanței sau amestecului în cauză.

12.1.   Toxicitate

Informațiile privind toxicitatea care utilizează date din testele efectuate asupra organismelor acvatice și/sau terestre se furnizează atunci când sunt disponibile. Se includ datele disponibile relevante privind toxicitatea acvatică, acută și cronică pentru pești, crustacee, alge și alte plante acvatice. În plus, atunci când sunt disponibile, se includ și date privind toxicitatea pentru microorganismele și macroorganismele din sol și pentru alte organisme relevante din mediul înconjurător, cum ar fi păsări, albine și plante. În cazul în care substanța sau amestecul au efecte inhibitoare asupra activității microorganismelor, trebuie menționat posibilul impact asupra stațiilor de epurare a apelor uzate.

Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, se includ rezumate ale informațiilor obținute în urma aplicării anexelor VII-XI.

12.2.   Persistență și degradabilitate

Persistența și degradabilitatea reprezintă potențialul substanței sau al substanțelor corespunzătoare dintr-un amestec de a se degrada în mediul înconjurător, fie prin biodegradare, fie prin alte procese, cum ar fi oxidarea sau hidroliza. Rezultatele relevante ale testelor pentru evaluarea persistenței și a degradabilității sunt furnizate, atunci când acestea sunt disponibile. În cazul în care se menționează timpi de înjumătățire prin degradare, trebuie să se specifice dacă aceștia se referă la mineralizare sau la degradarea primară. Se menționează, de asemenea, și potențialul substanței sau al anumitor substanțe dintr-un amestec de a se degrada în instalațiile de epurare a apelor uzate

Aceste informații se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță din compoziția amestecului care trebuie enumerată în secțiunea 3 din fișa cu date de securitate.

12.3.   Potențial de bioacumulare

Potențialul de bioacumulare reprezintă potențialul substanței sau al anumitor substanțe dintr-un amestec de a se acumula în masa biotică și, în cele din urmă, de a trece prin lanțul trofic. Se furnizează rezultatele relevante ale testelor pentru evaluarea potențialului de bioacumulare. Acestea includ trimiteri la coeficientul de partiție octanol-apă (Kow) și la factorul de bioconcentrare (BCF), dacă sunt disponibile.

Aceste informații se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță din compoziția amestecului care trebuie enumerată în secțiunea 3 din fișa cu date de securitate.

12.4.   Mobilitate în sol

Mobilitatea în sol reprezintă potențialul substanței sau al componenților dintr-un amestec, atunci când sunt emise în mediul înconjurător, de a ajunge prin intermediul forțelor naturii în apele subterane sau departe de locul emisiei. Se menționează potențialul mobilității în sol, atunci când acesta este disponibil. Informațiile privind mobilitatea pot fi determinate pe baza datelor relevante privind mobilitatea, precum studiile de adsorbție sau studii de levigare, distribuția estimată sau cunoscută în compartimentele de mediu sau tensiunea superficială. De exemplu, valorile Koc pot fi estimate pe baza coeficienților de partiție octanol/apă (Kow). Levigarea și mobilitatea pot fi estimate pe baza modelelor.

Aceste informații se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță din compoziția amestecului care trebuie enumerată în secțiunea 3 din fișa cu date de securitate.

În cazul în care sunt disponibile date experimentale, datele respective au, în general, întâietate față de modele sau estimări.

12.5.   Rezultatele evaluării PBT și vPvB

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, se furnizează rezultatele evaluărilor PBT și vPvB, astfel cum sunt indicate în raportul de securitate chimică.

12.6.   Alte efecte adverse

În cazul în care sunt disponibile, se includ informații cu privire la orice alte efecte adverse asupra mediului, de exemplu evoluția în mediul înconjurător (expunerea), potențialul de formare fotochimică a ozonului, potențialul de epuizare a stratului de ozon, potențialul de a afecta sistemul endocrin și/sau potențialul de încălzire globală.

13.    SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie informațiile necesare pentru gestionarea adecvată a deșeurilor substanței sau amestecului și/sau a recipientului acestora pentru a fi folosite la determinarea opțiunilor de gestionare a deșeurilor care sunt sigure și preferabile pentru mediul înconjurător, în sensul cerințelor conforme cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) pentru statul membru în care se furnizează fișa cu date de securitate. Informațiile relevante pentru securitatea persoanelor care desfășoară activitățile de gestionare a deșeurilor trebuie să completeze informațiile din secțiunea 8.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, iar analiza stadiului de deșeu a fost efectuată, informațiile privind măsurile de gestionare a deșeurilor trebuie să fie conforme cu utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere din raportul de securitate chimică anexate la fișa cu date de securitate.

13.1.   Metode de tratare a deșeurilor

(a)

Recipientele și metodele de tratare a deșeurilor se specifică, inclusiv metodele adecvate de tratare a deșeurilor, atât pentru substanță sau amestec, cât și pentru orice ambalaj contaminat (de exemplu: incinerare, reciclare, depozitare finală).

(b)

Se specifică proprietățile fizico-chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare a deșeurilor.

(c)

Se descurajează eliminarea prin sistemul de canalizare.

(d)

Atunci când este adecvat, se identifică orice precauții speciale pentru orice opțiune de tratare a deșeurilor recomandată.

Se menționează orice dispoziții comunitare relevante privind deșeurile. În absența acestora, se face referire la orice dispoziții naționale sau regionale în vigoare relevante.

14.    SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Această secțiune a fișei cu date de securitate furnizează informații de clasificare de bază pentru transportarea/livrarea substanțelor sau amestecurilor în temeiul secțiunii 1 transport rutier, feroviar, maritim, pe căi navigabile interioare sau aerian. Atunci când nu sunt disponibile informații sau când acestea nu sunt relevante, se menționează acest lucru.

După caz, se furnizează informații privind clasificarea pentru transport pentru fiecare Regulament-tip ONU: Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) (5), Regulamentele privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) (6), Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) (7), toate acestea fiind puse în aplicare prin Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase (8), Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase (IMDG) (9) (cale maritimă) și Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase (ICAO) (10) (calea aerului).

14.1.   Numărul ONU

Se precizează numărul ONU (și anume numărul format din patru cifre de identificare a substanței, amestecului sau articolului precedate de literele «ONU») din Regulamentele-tip ONU.

14.2.   Denumirea corectă ONU pentru expediție

Se furnizează denumirea corectă ONU pentru expediție din Regulamentele-tip ONU, cu excepția cazului în care aceasta figurează drept element de identificare a produsului în subsecțiunea 1.1.

14.3.   Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Se furnizează clasa de pericol pentru transport (și riscurile subsidiare) alocată substanțelor sau amestecurilor în funcție de pericolul predominant pe care îl prezintă în conformitate cu Regulamentele-tip ONU.

14.4.   Grupul de ambalare

Se furnizează numărul alocat grupului de ambalare din Regulamentele-tip ONU, dacă este aplicabil. Numărul grupului de ambalare este alocat anumitor substanțe în conformitate cu gradul de periculozitate al acestora.

14.5.   Pericole pentru mediul înconjurător

Se indică dacă substanța sau amestecul prezintă un pericol pentru mediul înconjurător în conformitate cu criteriile Regulamentelor-tip ONU (astfel cum sunt reflectate în Codul IMDG, ADR, RID și AND) și/sau dacă poluează mediul acvatic marin în conformitate cu Codul IMDG. În cazul în care substanța sau amestecul sunt autorizate sau destinate să fie transportate în containere pe apele continentale, se indică dacă acestea sunt periculoase pentru mediu în containere numai în conformitate cu ADN.

14.6.   Precauții speciale pentru utilizatori

Se furnizează informații privind orice precauții speciale pe care un utilizator ar trebui sau trebuie să le respecte sau să le cunoască în ceea ce privește transportul sau deplasarea în interiorul sau în exteriorul sediului său.

14.7.   Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Această subsecțiune se aplică numai atunci când încărcăturile sunt destinate să fie transportate în vrac, în conformitate cu următoarele instrumente ale Organizației Maritime Internaționale (OMI): Anexa II la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată de Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78) (11) și Codul internațional pentru construirea și echiparea navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac (Codul internațional pentru substanțele chimice transportate în vrac) (Codul IBC) (12).

Se furnizează denumirea produsului (în cazul în care aceasta este diferită de cea furnizată la subsecțiunea 1.1), astfel cum este cerută în documentul de transport și în conformitate cu denumirea utilizată în lista cu denumirile produselor din capitolele 17 sau 18 ale codului IBC sau în cea mai recentă ediție a Circularei Comitetului OMI pentru protecția mediului marin (MEPC).2 (13). Se indică tipul de ambarcațiune necesar și categoria de poluare.

15.    SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie celelalte informații de reglementare privind substanța sau amestecul care nu figurează deja în fișa cu date de securitate [cum ar fi dacă substanța sau amestecul fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (14), al Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (15) sau al Regulamentului (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (16)].

15.1.   Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Se furnizează informații privind dispozițiile comunitare relevante în domeniul securității, sănătății și al mediului [de exemplu, categoria Seveso/denumirea substanțelor în anexa I la Directiva 96/82/CE a Consiliului (17)] sau informațiile naționale privind statutul de reglementare a substanței sau amestecului (inclusiv a substanțelor din amestec), inclusiv recomandările privind măsurile care ar trebui întreprinse de destinatar ca urmare a acestor dispoziții. În cazul în care este relevant, se menționează legile naționale din statele membre relevante care pun în aplicare dispozițiile respective, precum și orice alte măsuri naționale care pot fi relevante.

În cazul în care substanța sau amestecul pentru care s-a întocmit această fișă cu date de securitate fac obiectul unor dispoziții specifice privind protecția sănătății umane sau a mediului la nivel comunitar (de exemplu, autorizații emise în temeiul titlului VII sau restricții în temeiul titlului VIII), se menționează dispozițiile respective.

15.2.   Evaluarea securității chimice

Se indică dacă furnizorul a efectuat o evaluare a securității chimice pentru substanță sau pentru amestec.

16.    SECȚIUNEA 16: Alte informații

Prezenta secțiune a fișei cu date de securitate descrie informațiile relevante pentru completarea fișei cu date de securitate. Aceasta include alte informații care nu figurează în secțiunile 1-15, inclusiv informații privind revizuirea datelor de securitate, cum ar fi:

(a)

în cazul unei fișe cu date de securitate revizuite, o indicație clară privind locul în care au fost făcute modificări față de versiunea anterioară a fișei cu date de securitate, cu excepția cazului în care o astfel de indicație figurează într-un alt loc al fișei cu date de securitate, fiind explicate, după caz, modificările făcute. Furnizorul unei substanțe sau al unui amestec păstrează explicația modificărilor și o pune la dispoziție, la cerere;

(b)

legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate;

(c)

trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date;

(d)

în cazul amestecurilor, o indicație a metodei de evaluare a informațiilor menționate la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 utilizată în scopul clasificării;

(e)

lista frazelor de pericol și/sau a frazelor de prudență relevante. Se scrie textul întreg al oricăror fraze care nu sunt scrise complet la secțiunile 2-15;

(f)

recomandări privind orice formare adecvată pentru lucrători pentru a garanta o protecție optimă a sănătății umane și a mediului.

PARTEA B

Fișa cu date de securitate include următoarele 16 titluri, în conformitate cu articolul 31 alineatul (6), și, în plus, subtitlurile menționate, cu excepția secțiunii 3, unde numai subsecțiunea 3.1 sau 3.2 trebuie inclusă, după caz:

SECȚIUNEA 1:   Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1.

Element de identificare a produsului

1.2.

Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.3.

Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.4.

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

SECȚIUNEA 2:   Identificarea pericolelor

2.1.

Clasificarea substanței sau a amestecului

2.2.

Elemente pentru etichetă

2.3.

Alte pericole

SECȚIUNEA 3:   Compoziție/informații privind componenții

3.1.

Substanțe

3.2.

Amestecuri

SECȚIUNEA 4:   Măsuri de prim ajutor

4.1.

Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.2.

Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

4.3.

Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

SECȚIUNEA 5:   Măsuri de combatere a incendiilor

5.1.

Mijloace de stingere a incendiilor

5.2.

Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3.

Recomandări destinate pompierilor

SECȚIUNEA 6:   Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1.

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.2.

Precauții pentru mediul înconjurător

6.3.

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.4.

Trimiteri către alte secțiuni

SECȚIUNEA 7:   Manipularea și depozitarea

7.1.

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

7.2.

Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.3.

Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

SECȚIUNEA 8:   Controale ale expunerii/protecția personală

8.1.

Parametri de control

8.2.

Controale ale expunerii

SECȚIUNEA 9:   Proprietățile fizice și chimice

9.1.

Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

9.2.

Alte informații

SECȚIUNEA 10:   Stabilitate și reactivitate

10.1.

Reactivitate

10.2.

Stabilitate chimică

10.3.

Posibilitatea de reacții periculoase

10.4.

Condiții de evitat

10.5.

Materiale incompatibile

10.6.

Produși de descompunere periculoși

SECȚIUNEA 11:   Informații toxicologice

11.1.

Informații privind efectele toxicologice

SECȚIUNEA 12:   Informații ecologice

12.1.

Toxicitate

12.2.

Persistență și degradabilitate

12.3.

Potențial de bioacumulare

12.4.

Mobilitate în sol

12.5.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

12.6.

Alte efecte adverse

SECȚIUNEA 13:   Considerații privind eliminarea

13.1.

Metode de tratare a deșeurilor

SECȚIUNEA 14:   Informații referitoare la transport

14.1.

Numărul ONU

14.2.

Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3.

Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4.

Grupul de ambalare

14.5.

Pericole pentru mediul înconjurător

14.6.

Precauții speciale pentru utilizatori

14.7.

Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

SECȚIUNEA 15:   Informații de reglementare

15.1.

Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.2.

Evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16:   Alte informații”


(1)  JO L 39, 15.2.1980, p. 40.

(2)  JO L 188, 9.8.1995, p. 14.

(3)  JO L 399, 30.12.1989, p. 18.

(4)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(5)  Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite, versiune aplicabilă de la 1 ianuarie 2009, ISBN-978-92-1-139131-2.

(6)  Anexa 1 la Apendicele B (Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail) al Convenției privind transporturile internaționale feroviare, versiune intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2009.

(7)  Versiunea revizuită din 1 ianuarie 2007.

(8)  JO L 260, 30.9.2008, p. 1.

(9)  Organizația Maritimă Internațională, ediția din 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(10)  IATA, ediția din 2007-2008.

(11)  MARPOL 73/78 – Ediția consolidată 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(12)  Codul IBC, ediția din 2007, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(13)  Circulara MEPC.2, Clasificarea provizorie a substanțelor lichide, versiunea 14, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2009.

(14)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1.

(15)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

(16)  JO L 204, 31.7.2008, p. 1.

(17)  JO L 10, 14.1.1997, p. 13.


Top