Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0596

Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra

OJ L 188, 18.7.2009, p. 14–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 185 - 263

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrogare implicită prin 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/596/oj

18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 596/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 iunie 2009

de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control

Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolul 55, articolul 71 alineatul (1), articolul 80 alineatul (2), articolul 95, articolul 152 alineatul (4) literele (a) și (b), articolul 175 alineatul (1) și articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4) a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (5), care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare, destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(2)

În conformitate cu Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) privind Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să fie aplicabilă actelor deja în vigoare adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, acestea trebuie să fie ajustate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(3)

Deoarece modificările făcute în acest scop actelor în cauză sunt de natură tehnică și privesc numai procedura comitetului și, prin urmare, în cazul directivelor, nu necesită transpunere din partea statelor membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Actele din lista prevăzută în anexă se adaptează, în conformitate cu respectiva anexă, la Decizia 1999/468/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE.

Articolul 2

Trimiterile la dispozițiile actelor prevăzute în anexă se interpretează ca trimiteri la dispozițiile respective, astfel cum sunt adaptate de prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

Š. FÜLE


(1)  JO C 224, 30.8.2008, p. 35.

(2)  JO C 117, 14.5.2008, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 16 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 28 mai 2009.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200, 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


ANEXĂ

1.   ÎNTREPRINDERI

1.1.   Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră  (1)

În ceea ce privește Directiva 97/68/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să determine condițiile în care ar trebui adoptate modificările care sunt necesare în lumina adaptării la progresul tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale respectivei directive, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 97/68/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (2), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia modifică anexa VIII. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).”

2.

La articolul 7a, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia adaptează anexa VII pentru a integra informațiile suplimentare și specifice care pot fi necesare în ceea ce privește certificatul de omologare de tip pentru motoarele care trebuie instalate pe navele de navigație interioară. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).”

3.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Comisia adoptă orice modificări necesare pentru a adapta la progresul tehnic anexele, cu excepția cerințelor menționate în anexa I secțiunea 1, secțiunile 2.1-2.8 și secțiunea 4.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).”

4.

Articolul 14a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14a

Comisia analizează dificultățile tehnice care pot fi întâmpinate în ceea ce privește respectarea cerințelor din etapa II pentru anumite utilizări ale motoarelor, în special a echipamentelor mobile în care sunt instalate motoare din clasele SH:2 și SH:3. În cazul în care din studiile efectuate de Comisie reiese că, din motive tehnice, pentru anumite echipamente mobile, în special cele echipate cu motoare portabile multipoziționale de uz profesional, nu se pot respecta cerințele respective până la termenele stabilite, aceasta prezintă până la 31 decembrie 2003 pentru echipamentele în cauză un raport însoțit de propuneri adecvate de prelungire a perioadei menționate la articolul 9a alineatul (7) și/sau derogări suplimentare, de cel mult cinci ani, exceptând circumstanțele excepționale. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).”

5.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

6.

În anexa I punctul 4.1.2.7, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia definește zona de control în care se aplică procentul care nu poate fi depășit, precum și condițiile de funcționare ale motoarelor excluse. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).”

7.

În anexa III punctul 1.3.2, ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Înaintea introducerii secvenței de încercare compuse rece/fierbinte, Comisia modifică simbolurile (anexa I secțiunea 2.18), secvența de încercare (anexa III) și ecuațiile de calcul (apendicele 3 la anexa III). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).”

1.2.   Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro  (2)

În ceea ce privește Directiva 98/79/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte măsuri speciale de monitorizare a sănătății și să modifice anexa II. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 98/79/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea unor interdicții, restricții sau cerințe speciale pentru anumite produse.

Prin urmare, Directiva 98/79/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 6 alineatul (2) din Directiva 90/385/CEE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (3), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.

La articolul 10, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că notificările menționate la alineatele (1) și (3) sunt înregistrate de îndată în baza de date descrisă la articolul 12.

Procedurile pentru punerea în aplicare a prezentului articol, în special cele referitoare la notificare și la conceptul de modificare semnificativă, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 7 alineatul (2).”

3.

La articolul 11, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   La cerere, statele membre informează celelalte state membre cu privire la detaliile menționate la alineatele (1)-(4). Procedurile pentru punerea în aplicare a prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 7 alineatul (2).”

4.

La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Procedurile pentru punerea în aplicare a prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 7 alineatul (2).”

5.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Atunci când un stat membru consideră că, în ceea ce privește un anumit produs sau grup de produse, pentru a asigura protecția sănătății și siguranței și/sau pentru a se asigura că sunt respectate cerințele de sănătate publică, în temeiul articolului 36 din tratat, disponibilitatea acestor produse ar trebui interzisă, restricționată sau condiționată de anumite cerințe, poate lua orice măsuri tranzitorii necesare și justificate. Acesta informează apoi Comisia și toate celelalte state membre, justificându-și decizia. Comisia consultă părțile interesate și statele membre și, atunci când măsurile naționale sunt justificate, adoptă măsurile comunitare necesare.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 7 alineatul (4).”

6.

La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când un stat membru consideră că este necesară:

(a)

modificarea sau extinderea listei dispozitivelor din anexa II; sau

(b)

stabilirea conformității unui dispozitiv sau a unei categorii de dispozitive, prin derogare de la dispozițiile articolului 9, aplicând una sau mai multe dintre procedurile menționate la articolul 9,

acesta înaintează Comisiei o cerere justificată corespunzător și îi solicită luarea măsurilor necesare.

Atunci când măsurile respective se referă la aspecte menționate la litera (a), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, acestea se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3).

Atunci când măsurile respective se referă la aspecte menționate la litera (b), acestea se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 7 alineatul (2).”

1.3.   Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora  (4)

În ceea ce privește Directiva 1999/5/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte o decizie care să specifice, pentru aparatele din anumite categorii de echipamente sau aparatele de anumite tipuri, ce cerințe suplimentare se aplică, să stabilească data de la care se aplică anumite cerințe esențiale suplimentare pentru anumite clase de echipamente sau pentru aparatele de un anumit tip, inclusiv, după caz, o perioadă de tranziție, și să decidă cu privire la forma identificatorului de categorii de echipamente care trebuie aplicat pe anumite tipuri de echipamente herțiene. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 1999/5/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 1999/5/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia poate decide ca aparatele din anumite categorii de echipamente sau aparatele de un anumit tip să fie construite astfel încât:

(a)

să se integreze prin rețele altor aparate și să poată fi racordate la interfețe de tip corespunzător în întreaga Comunitate; și/sau

(b)

să nu dăuneze rețelei sau funcționării acesteia și nici să nu utilizeze în mod defectuos resursele rețelei, provocând astfel o deteriorare inacceptabilă a serviciului; și/sau

(c)

să prezinte garanții pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a vieții private a utilizatorilor și a abonaților; și/sau

(d)

să fie compatibile cu anumite funcții care să împiedice frauda; și/sau

(e)

să fie compatibile cu anumite funcții care să asigure accesul la serviciile de urgență; și/sau

(f)

să fie compatibile cu anumite funcții, pentru a facilita utilizarea lor de către persoanele cu handicap.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15a.”

2.

Articolul 5 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care standardele armonizate prezintă lacune față de cerințele principale, după consultarea comitetului și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14, Comisia poate publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene recomandări privind interpretarea standardelor armonizate sau privind condițiile în care respectarea acelor standarde generează o prezumție de conformitate. După consultarea comitetului și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14, Comisia poate retrage standardele armonizate prin publicarea unui aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

3.

La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   La adoptarea unei decizii privind aplicarea cerințelor esențiale prevăzute la articolul 3 alineatul (3), Comisia stabilește data aplicării acestor cerințe.

În cazul în care se stabilește că o categorie de echipamente trebuie să respecte anumite cerințe esențiale prevăzute la articolul 3 alineatul (3), orice aparat din categoria respectivă de echipamente care este introdus pe piață pentru prima dată anterior datei aplicării stabilite de Comisie poate rămâne pe piață o perioadă rezonabilă, care urmează a fi stabilită de către Comisie.

Măsurile menționate la primul și la al doilea paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15a.”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 15a

Procedura de reglementare cu control

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.

În anexa VII, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Identificatorul categoriei de echipamente se prezintă sub forma decisă de Comisie.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15a.”

1.4.   Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane  (5)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 141/2000, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte definiții pentru „produs medicamentos similar” și „superioritate clinică”. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 141/2000, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 141/2000 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 10 alineatul (2), dispozițiile necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1) al acestui articol sub forma unui regulament de punere în aplicare.”

2.

La articolul 5, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   Agenția înaintează de îndată Comisiei avizul final al comitetului, iar aceasta adoptă o decizie în termen de 30 de zile de la primirea avizului. Atunci când, în circumstanțe excepționale, proiectul de decizie nu este conform cu avizul comitetului, decizia este adoptată în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 10a alineatul (2). Decizia este notificată sponsorului și comunicată agenției și autorităților competente ale statelor membre.”

3.

La articolul 8, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia adoptă definiții pentru «produs medicamentos similar» și «superioritate clinică» sub forma unui regulament de punere în aplicare.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10a alineatul (3).”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 10a

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru produse medicamentoase de uz uman, menționat la articolul 121 alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (6).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (7), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

1.5.   Directiva 2001/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman  (8)

În ceea ce privește Directiva 2001/20/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte principiile referitoare la bunele practici clinice și norme detaliate conforme acestor principii, să stabilească cerințe specifice și să adapteze anumite dispoziții. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2001/20/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2001/20/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia adoptă principiile privind bunele practici clinice și normele detaliate conforme acestor principii și, după caz, revizuiește aceste principii și norme detaliate pentru a ține seama de progresul științific și tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (3).

Comisia publică aceste principii și norme detaliate.”

2.

La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre iau toate măsurile adecvate pentru a se asigura că fabricarea sau importul de produse medicamentoase experimentale este condiționat de deținerea unei autorizații.

Comisia stabilește cerințele minime pe care solicitantul autorizației și, ulterior, deținătorul acesteia trebuie să le îndeplinească pentru a obține autorizația.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (3).”

3.

Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

Comisia adaptează prezenta directivă pentru a ține seama de progresul științific și tehnic.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (3).”

4.

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru medicamente de uz uman, menționat la articolul 121 alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (9).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

1.6.   Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare  (10)

În ceea ce privește Directiva 2001/82/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze anumite dispoziții și anexe și să prevadă condiții specifice de aplicare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2001/82/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2001/82/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prin derogare de la articolul 11, Comisia stabilește o listă a substanțelor esențiale pentru tratarea ecvideelor și pentru care perioada de retragere de pe piață nu poate fi mai mică de șase luni în conformitate cu mecanismele de control prevăzute de Deciziile 93/623/CEE și 2000/68/CE.

Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

2.

La articolul 11 alineatul (2), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, Comisia poate modifica aceste perioade de retragere specifice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

3.

La articolul 13 alineatul (1), paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, perioada de zece ani prevăzută la paragraful al doilea se prelungește la 13 ani în cazul produselor medicamentoase veterinare pentru pești sau albine sau alte specii desemnate de Comisie.

Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

4.

La articolul 17 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adapta literele (b) și (c) de la primul paragraf în cazul în care acest lucru pare justificat în lumina noilor dovezi științifice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

5.

La articolul 39 alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adoptă aceste dispoziții sub forma unui regulament de punere în aplicare. Regulamentul respectiv, o măsură destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

6.

La articolul 50a, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia adoptă orice modificări care pot fi necesare în vederea adaptării dispozițiilor alineatului (1) pentru a ține seama de progresul științific și tehnic.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

7.

La articolul 51, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Principiile și orientările aferente bunei practici de fabricare a produselor medicamentoase veterinare menționate la articolul 50 litera (f) se adoptă de către Comisie sub forma unei directive adresate statelor membre. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

8.

La articolul 67, litera (aa) se înlocuiește cu următorul text:

„(aa)

produse medicamentoase veterinare pentru animale de la care se obțin produse alimentare.

Cu toate acestea, statele membre pot acorda exceptări de la respectarea acestei cerințe în conformitate cu anumite criterii stabilite de Comisie. Stabilirea criteriilor respective, reprezentând o măsură destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).

Statele membre pot continua să aplice dispoziții naționale:

(i)

până la data aplicării deciziei adoptate în conformitate cu primul paragraf; sau

(ii)

până la 1 ianuarie 2007, în cazul în care nu a fost adoptată nicio astfel de decizie până la 31 decembrie 2006;”.

9.

La articolul 68, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia adoptă orice modificări ale listei substanțelor menționate la alineatul (1).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

10.

La articolul 75, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia poate modifica alineatul (5) luând în considerare experiența dobândită în urma funcționării acesteia.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

11.

Articolul 79 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 79

Comisia adoptă orice modificări care pot fi necesare în vederea adaptării articolelor 72-78 pentru a ține seama de progresul științific și tehnic.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

12.

Articolul 88 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 88

Comisia adoptă orice modificări necesare în vederea adaptării anexei I pentru a ține seama de progresul tehnic.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

13.

Articolul 89 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Regulamentul de procedură al comitetului permanent se publică.”

1.7.   Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE  (11)

În ceea ce privește Directiva 2006/42/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să determine condițiile de actualizare a listei indicative a componentelor de siguranță și a măsurilor privind restricția introducerii pe piață a unor echipamente tehnice care pot fi periculoase. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2006/42/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2006/42/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Măsuri specifice

(1)   Comisia poate lua orice măsură adecvată în ceea ce privește:

(a)

actualizarea listei indicative a componentelor de siguranță din anexa V, menționată la articolul 2 litera (c);

(b)

restricția introducerii pe piață a echipamentelor tehnice menționate la articolul 9.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).

(2)   Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 22 alineatul (2), poate lua orice măsură corespunzătoare privind aplicarea practică a prezentei directive, inclusiv măsuri necesare pentru a asigura cooperarea statelor membre cu Comisia și între ele, în conformitate cu dispozițiile articolului 19 alineatul (1).”

2.

La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazurile menționate la alineatul (1), Comisia consultă statele membre și alte părți interesate, indicând măsurile pe care intenționează să le ia pentru a asigura, la nivel comunitar, un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței persoanelor.

Aceasta adoptă măsurile necesare, ținând seama în mod corespunzător de rezultatele consultării menționate anterior.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).”

3.

Articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (4) se elimină.

2.   MEDIU

2.1.   Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)  (12)

În ceea ce privește Directiva 96/59/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească metodele de referință pentru măsurare pentru a determina conținutul de PCB al materialelor contaminate și standardele tehnice pentru celelalte metode de eliminare a PCB-urilor și, dacă este necesar, să stabilească, numai în sensul articolului 9 alineatul (1) literele (b) și (c), alți înlocuitori mai puțin periculoși ai PCB-urilor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 96/59/CE prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 96/59/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   În conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 10a alineatul (2), Comisia pune la dispoziție o listă cu denumirea de producție a condensatorilor, rezistorilor și a bobinelor de inducție care conțin PCB-uri.

(2)   Comisia:

(a)

stabilește metodele de referință de măsurare pentru a determina conținutul de PCB al materialelor contaminate. Măsurătorile efectuate înainte de stabilirea metodelor de referință rămân valabile;

(b)

stabilește, dacă este necesar, numai în sensul articolului 9 alineatul (1) literele (b) și (c), alți înlocuitori mai puțin periculoși ai PCB-urilor.

Comisia poate stabili standarde tehnice pentru celelalte metode de eliminare a PCB-urilor menționate la articolul 8 alineatul (2) a doua teză.

Măsurile menționate la primul și la al doilea paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10a alineatul (3).”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 10a

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 18 din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.2.   Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman  (14)

În ceea ce privește Directiva 98/83/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze anexele II și III la progresul tehnic și științific și să stabilească anumite detalii privind controlul în anexa II. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 98/83/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 98/83/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Pot fi elaborate orientări comunitare privind controlul prevăzut la prezentul articol în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 12 alineatul (2).”

2.

La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia modifică cel puțin din cinci în cinci ani anexele II și III pentru a efectua adaptările necesare la progresul științific și tehnic.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

3.

La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Formatele și informațiile minime pentru rapoartele prevăzute la alineatul (2) se stabilesc luând în special în considerare măsurile menționate la articolul 3 alineatul (2), articolul 5 alineatele (2) și (3), articolul 7 alineatul (2), articolul 8, articolul 9 alineatele (6) și (7) și articolul 15 alineatul (1) și, în cazul în care este necesar, se modifică în conformitate cu procedura de gestionare prevăzută la articolul 12 alineatul (2).”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Odată cu primul raport privind această directivă, menționat la alineatul (2), statele membre elaborează și un raport privind măsurile pe care le-au luat sau intenționează să le ia pentru a-și îndeplini obligațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (3) și în anexa I partea B nota 10, raport pe care trebuie să îl transmită Comisiei. După caz, se înaintează în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 12 alineatul (2) o propunere privind formatul raportului menționat anterior.”

5.

La articolul 15, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Cererea respectivă este analizată în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 12 alineatul (2).”

6.

În anexa I partea C nota 10, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Comisia adoptă măsurile prevăzute în nota 8 privind frecvența controlului și în nota 9 privind frecvența controlului, metodele de control și cele mai relevante locații pentru punctele de control în anexa II. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

La elaborarea acestor măsuri, Comisia ține seama, inter alia, de dispozițiile relevante ale legislației în vigoare sau de programele de control relevante, inclusiv de rezultatele controalelor efectuate în cadrul acestor programe.”

7.

În anexa II tabelul A, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Controlul de audit

Scopul controlului de audit este de a furniza informațiile necesare pentru a determina dacă sunt respectați toți parametrii valorici prevăzuți de prezenta directivă. Toți parametrii stabiliți conform articolului 5 alineatele (2) și (3) trebuie să facă obiectul controlului de audit, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente pot stabili că, pe parcursul unei perioade de timp fixate de ele, nu există probabilitatea ca un anumit parametru să fie prezent într-o anumită rezervă de apă în concentrații care ar putea compromite respectarea parametrilor valorici corespunzători. Prezentul punct nu se aplică parametrilor de radioactivitate care, în temeiul notelor 8, 9 și 10 din anexa I partea C, sunt controlați în conformitate cu cerințele de control adoptate de Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

8.

În anexa III punctul 1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele principii pentru metodele de calcul al parametrilor microbiologici sunt prezentate fie ca referință ori de câte ori se indică o metodă CEN/ISO, fie orientativ, până la eventuala adoptare în viitor de către Comisie a unor metode internaționale CEN/ISO suplimentare pentru parametrii în cauză. Statele membre pot folosi metode alternative, cu condiția respectării dispozițiilor articolului 7 alineatul (5).

Măsurile respective privind metode internaționale CEN/ISO suplimentare, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

2.3.   Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon  (15)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice anexa VI, să stabilească și să reducă nivelul calculat al bromurii de metil pe care producătorii sau importatorii pot să o introducă pe piață sau să o utilizeze în scopuri proprii pentru operațiuni de carantină și tratamente de preexpediție, să stabilească un mecanism pentru alocarea de cote din nivelurile calculate ale bromurii de metil pentru fiecare producător și importator, să adopte, în cazul în care este necesar, modificări și, după caz, perioadele în care să aibă loc eliminarea treptată a utilizărilor critice ale halonilor enumerate în anexa VII, să decidă dacă să adapteze termenul pentru interzicerea utilizării hidroclorofluorocarburilor, să modifice lista și datele aferente controlului utilizării hidroclorofluorocarburilor, să modifice lista articolelor legate de cererea de licență de import și anexa IV, să modifice lista produselor care conțin substanțe reglementate și lista codurilor din Nomenclatura combinată, prevăzută în anexa V, să devanseze data interzicerii exportului de halon recuperat, reciclat și regenerat pentru utilizări critice și să modifice cerințele privind raportarea. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 2037/2000, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, a 16-a liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

«agent de prelucrare» reprezintă substanțele reglementate utilizate ca agenți de prelucrare chimică în acele aplicații enumerate în anexa VI, în instalațiile existente la 1 septembrie 1997 și în cazul cărora emisiile sunt neglijabile. Comisia elaborează, ținând seama de aceste criterii și în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 18 alineatul (2), o listă a întreprinderilor în cadrul cărora este permisă utilizarea substanțelor reglementate ca agenți de prelucrare, stabilind nivelurile maxime ale emisiilor pentru fiecare dintre întreprinderile în cauză.

În lumina noilor informații sau a evoluțiilor tehnice, inclusiv a revizuirii prevăzute de Decizia X/14 adoptată la reuniunea părților la protocol, Comisia poate:

(a)

modifica lista întreprinderilor menționate anterior, în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 18 alineatul (2);

(b)

modifica anexa VI. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) punctul (iii) paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia ia măsuri pentru a reduce nivelul calculat al bromurii de metil pe care importatorii sau producătorii îl pot introduce pe piață sau utiliza pentru scopuri proprii pentru operațiuni de carantină și tratamente de preexpediție în lumina disponibilității tehnice și economice a unor substanțe sau tehnologii alternative și a evoluțiilor relevante la nivel internațional în cadrul protocolului. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(b)

la alineatul (3), punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

Comisia poate modifica mecanismul de alocare a cotelor fiecărui producător și importator din nivelurile calculate prevăzute la literele (d)-(f), aplicabile pe perioada 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2003 și, ulterior, pentru perioade de câte 12 luni.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(c)

la alineatul (4), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

„(iv)

Alineatul (1) litera (c) nu se aplică introducerii pe piață și utilizării halonilor care au fost recuperați, reciclați sau regenerați până la 31 decembrie 2002 în sisteme de protecție contra incendiilor existente sau introducerii pe piață și utilizării halonilor pentru utilizările critice prevăzute în anexa VII. Comisiei îi sunt notificate în fiecare an de către autoritățile competente ale statelor membre cantitățile de haloni pentru utilizări critice, măsurile luate pentru reducerea emisiilor acestora și o estimare a acestor emisii, precum și activitățile curente de identificare și utilizare a unor alternative adecvate.

Comisia revizuiește anual utilizările critice enumerate în anexa VII și, dacă este necesar, adoptă modificări și, după caz, perioade în care să aibă loc eliminarea treptată, ținând seama de disponibilitatea unor alternative sau tehnologii viabile din punct de vedere tehnic și economic care sunt acceptabile din punctul de vedere al mediului și sănătății.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

3.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (c) punctul (v), paragraful al cincilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului rezultatele respectivei revizuiri. După caz, aceasta decide dacă să adapteze data de 1 ianuarie 2015. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia poate modifica, luând în considerare experiența dobândită în urma punerii în aplicare a prezentului regulament sau pentru a ține seama de progresul tehnic, lista și datele prevăzute la alineatul (1), dar nu poate în nici un caz prelungi perioadele prevăzute în acesta, fără a aduce atingere exceptărilor prevăzute la alineatul (7).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

4.

La articolul 6, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia poate modifica lista articolelor menționate la alineatul (3) și în anexa IV.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

5.

La articolul 9, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În anexa V este prevăzută o listă a produselor care conțin substanțe reglementate și a unor coduri din Nomenclatura combinată, cu titlu orientativ pentru autoritățile vamale ale statelor membre. Comisia poate adăuga sau elimina articole din listă sau poate modifica lista pentru a ține seama de listele elaborate de părți.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

6.

La articolul 11 alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

halon recuperat, reciclat și regenerat depozitat pentru utilizări critice în instalațiile autorizate sau operate de autoritatea competentă pentru utilizările critice enumerate în anexa VII până la 31 decembrie 2009 și produse și echipamente care conțin halon pentru utilizările critice enumerate în anexa VII. Ca urmare a revizuirii efectuate de către Comisie până la 1 ianuarie 2005 a exporturilor de halon recuperat, reciclat și regenerat pentru utilizări critice, Comisia poate interzice astfel de exporturi înainte de 31 decembrie 2009. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

7.

La articolul 18, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

8.

La articolul 19, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia poate modifica cerințele privind raportarea prevăzute la alineatele (1)-(4) pentru a respecta angajamentele asumate în cadrul protocolului sau pentru a îmbunătăți aplicarea practică a cerințelor privind raportarea.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

2.4.   Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți  (16)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 166/2006, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte măsurile menționate la articolul 8 alineatul (3), să adapteze anexa II sau III la prezentul regulament la progresul științific sau tehnic și să adapteze anexele II și III la prezentul regulament ca urmare a adoptării de către Reuniunea părților la Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferului de poluanți a oricărei modificări la anexele la respectivul protocol. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 166/2006 și să completeze Regulamentul (CE) nr. 166/2006, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 166/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când Comisia stabilește că nu există date privind emisiile din surse difuze, se iau măsuri de inițiere a raportării privind emisiile provenite de la poluanți relevanți din una sau mai multe surse difuze, utilizând, după caz, metode omologate la nivel internațional.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3).”

2.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Modificări la anexe

Comisia efectuează orice modificări necesare la anexe în vederea:

(a)

adaptării anexei II sau III la progresul științific sau tehnic;

(b)

adaptării anexelor II și III ca urmare a adoptării de către Reuniunea părților la protocol a oricărei modificări la anexele la protocol.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3).”

3.

La articolul 19 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.5.   Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat  (17)

În ceea ce privește Directiva 2006/7/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze, luând în considerare progresul științific și tehnic, metodele de analiză pentru parametrii și regulile de prelevare prevăzute în anexa I și, respectiv, în anexa V și să specifice standardul EN/ISO privind echivalența metodelor microbiologice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2006/7/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2006/7/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Adaptări tehnice și măsuri de punere în aplicare

(1)   În conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 16 alineatul (2), Comisia stabilește:

(a)

norme pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatul (1), a articolului 12 alineatul (1) litera (a) și a articolului 12 alineatul (4);

(b)

orientări pentru o metodă comună de evaluare a probelor individuale.

(2)   Comisia adoptă următoarele măsuri:

(a)

specificația standardului EN/ISO privind echivalența metodelor microbiologice, în sensul articolului 3 alineatul (9);

(b)

orice modificări necesare pentru a adapta metodele de analiză pentru parametrii prevăzuți în anexa I, luând în considerare progresul științific și tehnic;

(c)

orice modificări necesare pentru a adapta anexa V luând în considerare progresul științific și tehnic.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (3).

(3)   Comisia prezintă un proiect cu măsurile care trebuie adoptate în conformitate cu alineatul (1) litera (a), în ceea ce privește articolul 12 alineatul (1) litera (a), până la 24 martie 2010. Aceasta consultă în prealabil reprezentanții statelor membre, autoritățile regionale și locale, organizațiile turistice și consumatorii pertinenți, precum și celelalte părți interesate. După adoptarea normelor pertinente, Comisia le publică prin intermediul internetului.”

2.

La articolul 16, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.6.   Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive  (18)

În ceea ce privește Directiva 2006/21/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte dispozițiile necesare pentru punerea în aplicare a articolului 13 alineatul (6), să completeze cerințele tehnice pentru caracterizarea deșeurilor prevăzută în anexa II, să interpreteze definiția de la articolul 3 punctul 3, să definească criteriile pentru clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III, să stabilească standarde armonizate pentru metodele de eșantionare și de analiză și să adapteze anexele la progresul științific și tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2006/21/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2006/21/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

(1)   Comisia adoptă următoarele, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 23 alineatul (2):

(a)

dispoziții necesare pentru armonizarea și transmiterea regulată a informațiilor menționate la articolul 7 alineatul (5) și la articolul 12 alineatul (6);

(b)

ghiduri tehnice privind constituirea garanției financiare în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2);

(c)

ghiduri tehnice privind inspecții, în conformitate cu articolul 17.

(2)   Comisia adoptă, acordând prioritate literelor (b), (c) și (d), dispozițiile necesare pentru:

(a)

punerea în aplicare a articolului 13 alineatul (6), inclusiv a cerințelor tehnice privind definiția cianurii disociabilă în mediu slab acid și a metodei de măsurare a acesteia;

(b)

completarea cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor prevăzută în anexa II;

(c)

interpretarea definiției de la articolul 3 punctul 3;

(d)

definirea criteriilor pentru clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III;

(e)

stabilirea unor eventuale standarde armonizate de prelevare de probe și de analiză necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).

(3)   Comisia efectuează modificările necesare ale anexelor în vederea adaptării acestora la progresul științific și tehnic. Modificările respective vizează atingerea unui nivel ridicat de protecție a mediului.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).”

2.

La articolul 23, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.   EUROSTAT

3.1.   Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum  (19)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 2494/95, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte norme care să fie respectate pentru a se asigura comparabilitatea indicilor armonizați ai prețurilor de consum (IAPC) și pentru a se menține și îmbunătăți fiabilitatea și relevanța acestora. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 2494/95, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2494/95 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, cuvintele „la articolul 14” se înlocuiesc cu „la articolul 14 alineatul (2)”.

2.

La articolul 4, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia (Eurostat) adoptă norme care trebuie respectate pentru a se asigura comparabilitatea IAPC-urilor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

3.

La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia adoptă măsurile de punere în aplicare pentru prezentul regulament necesare pentru a asigura comparabilitatea IAPC-urilor și pentru a menține și îmbunătăți fiabilitatea și relevanța acestora. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3). Comisia solicită BCE un aviz cu privire la măsurile pe care intenționează să le prezinte Comitetului.”

4.

La articolul 8 alineatul (3), cuvintele „la articolul 14” se înlocuiesc cu „la articolul 14 alineatul (2)”.

5.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Elaborarea rezultatelor

Statele membre prelucrează datele colectate în vederea elaborării IAPC-ului, care este un indice de tip Laspeyres acoperind categoriile clasificării internaționale COICOP (clasificarea consumului individual după scop) (20), care se adaptează de către Comisie pentru a stabili IAPC comparabili. Comisia stabilește metodele, procedurile și formulele care să asigure îndeplinirea condițiilor de comparabilitate. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).

6.

La articolul 11, cuvintele „la articolul 14” se înlocuiesc cu „la articolul 14 alineatul (2)”.

7.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (21), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (22), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

8.

La articolul 15, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„În aceste rapoarte, Comisia își exprimă opinia cu privire la funcționarea procedurilor descrise la articolul 14 și propune orice modificări pe care le consideră adecvate.”

3.2.   Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate  (23)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 577/98, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adauge variabile suplimentare, să adapteze definițiile, regulile de control și codificare a variabilelor și să stabilească lista variabilelor structurale, mărimea minimă a eșantionului, precum și periodicitatea colectării informațiilor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 577/98, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 577/98 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 paragraful al cincilea a treia liniuță, cuvintele „la articolul 8” se înlocuiesc cu „la articolul 8 alineatul (2)”.

2.

La articolul 4, alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Un ansamblu suplimentar de variabile, denumit în continuare «modul ad hoc», poate completa informațiile prevăzute la alineatul (1).

Comisia adoptă anual un program multianual de module ad hoc.

Respectivul program precizează, pentru fiecare modul ad hoc, tema, perioada de referință, mărimea eșantionului (egală sau mai mică decât cea prevăzută la articolul 3), precum și termenul de transmitere a rezultatelor (care poate fi diferit de cel prevăzut la articolul 6).

Lista statelor membre și a regiunilor vizate, precum și lista detaliată a informațiilor care trebuie colectate în cadrul unui modul ad hoc se adoptă cu cel puțin 12 luni înainte de începerea perioadei de referință prevăzute pentru modulul respectiv.

Mărimea unui modul ad hoc este limitată la 11 variabile.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (3).

(3)   Definițiile, regulile privind controlul, codificarea variabilelor, adaptarea listei de variabile ale anchetei, necesară ca urmare a evoluției tehnicilor și conceptelor, precum și o listă a principiilor pentru formularea de întrebări privind situația ocupării locurilor de muncă se adoptă de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (3).

(4)   La propunerea Comisiei, este posibil să fie identificată între caracteristicile anchetei menționate la alineatul (1) o listă de variabile, denumite în continuare «variabile structurale», care trebuie colectate numai ca medii anuale raportate la 52 de săptămâni, și nu ca medii trimestriale. Lista variabilelor structurale, mărimea minimă a eșantionului, precum și periodicitatea colectării se stabilesc de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (3). Spania, Finlanda și Regatul Unit pot colecta variabilele structurale raportându-se la un singur trimestru pe o perioadă tranzitorie care expiră la sfârșitul anului 2007.”

3.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (24).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (25), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

3.3.   Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt  (26)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1165/98, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să aprobe și pună în aplicare sistemele europene de eșantionare, să adapteze anexele și să stabilească măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament, inclusiv măsurile destinate să țină seama de evoluțiile economice și tehnice privind culegerea și prelucrarea statistică a datelor și transmiterea variabilelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1165/98, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1165/98 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

participarea la sistemele europene de eșantionare coordonate de Eurostat în vederea elaborării unor estimări europene.

Detalii privind sistemele menționate la primul paragraf se specifică în anexe. Comisia adoptă măsuri pentru aprobarea și punerea în aplicare a acestora. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

Sistemele europene de eșantionare sunt instituite atunci când sistemele naționale de eșantionare nu îndeplinesc cerințele europene. De asemenea, statele membre pot opta să participe la sisteme europene de eșantionare, în cazul în care acestea creează posibilitatea unor reduceri substanțiale ale costului sistemului statistic sau ale sarcinii impuse întreprinderilor prin eforturile depuse pentru respectarea cerințelor europene. Participarea la un sistem european de eșantionare trebuie să satisfacă condițiile unui stat membru privind furnizarea variabilei respective în conformitate cu obiectivul sistemului respectiv. Sistemele europene de eșantionare pot avea în vedere condițiile, nivelul de detaliere și termenele de transmitere a datelor.”

2.

La articolul 16 alineatul (1), cuvintele „la articolul 18” se înlocuiesc cu „la articolul 18 alineatul (2)”.

3.

Articolele 17 și 18 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 17

Măsuri de punere în aplicare

Comisia stabilește măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament, inclusiv măsurile destinate să țină seama de evoluțiile economice și tehnice privind colectarea și prelucrarea statistică a datelor și transmiterea variabilelor. Atunci când adoptă aceste măsuri, Comisia ia în considerare principiul conform căruia beneficiile măsurii trebuie să fie mai mari decât costurile acesteia și principiul conform căruia nu pot fi implicate resurse suplimentare considerabile fie pentru statele membre, fie pentru întreprinderi, comparativ cu dispozițiile inițiale ale prezentului regulament. Măsurile de executare a prezentului regulament includ, în special:

(a)

utilizarea anumitor unități (articolul 2);

(b)

actualizarea listei variabilelor (articolul 3);

(c)

definițiile și formele adecvate ale variabilelor transmise (articolul 3);

(d)

instituirea unor sisteme europene de eșantionare (articolul 4);

(e)

frecvența compilării statisticilor (articolul 5);

(f)

nivelurile defalcării și agregării care trebuie aplicate variabilelor (articolul 6);

(g)

termenele de transmitere (articolul 8);

(h)

criteriile de evaluare a calității (articolul 10);

(i)

perioadele de tranziție [articolul 13 alineatul (1)];

(j)

derogările acordate în cursul perioadelor de tranziție [articolul 13 alineatul (2)];

(k)

instituirea de studii-pilot (articolul 16);

(l)

primul an de bază care trebuie utilizat pentru perioadele de timp conform NACE Rev. 2;

(m)

pentru perioadele de timp anterioare anului 2009 trebuie transmise în conformitate cu NACE Rev. 2 nivelul de detaliu, forma, prima perioadă de referință și perioada de referință.

Măsurile menționate la literele (j) și (k) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).

Măsurile menționate la literele (a)-(i), (l) și (m) destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

Articolul 18

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (27).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (28), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

4.

Anexa A („Industrie”) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) („Domeniul de aplicare”) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Domeniul de aplicare

Prezenta anexă se aplică tuturor activităților enumerate în secțiunile B-E din NACE Rev. 2 sau, după caz, tuturor produselor enumerate în secțiunile B-E din CPA. Nu se cer informații pentru 37, 38.1, 38.2 și 39 din NACE Rev. 2. Comisia poate revizui lista activităților. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(b)

la litera (b) („Unitatea de observare”), punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Comisia poate decide utilizarea altor unități de observare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(c)

litera (c) („Lista variabilelor”) se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul 2, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia stabilește condițiile de asigurare a calității necesare a datelor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(ii)

punctele 3 și 4 se înlocuiesc cu următorul text:

„3.

De la începutul primei perioade de referință, informațiile privind noile comenzi (nr. 130, 131 și 132) pot fi aproximate printr-un indicator principal alternativ, care poate fi calculat din datele anchetei conjuncturale. Această aproximare este permisă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului. Perioada menționată anterior se prelungește cu până la cinci ani, cu excepția cazului în care Comisia decide altfel. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

4.

De la începutul primei perioade de referință, informațiile privind persoanele angajate (nr. 210) pot fi aproximate la numărul salariaților (nr. 211). Această aproximare este permisă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului. Perioada menționată anterior se prelungește cu până la cinci ani, cu excepția cazului în care Comisia decide altfel. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(iii)

la punctul 8, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate revizui lista activităților. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(iv)

la punctul 10, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate revizui lista activităților. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(d)

la litera (d) („Formatul”), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

În plus, variabila «producție» (nr. 110) și variabila «ore lucrate» (nr. 220) trebuie transmise într-o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.

Atunci când și alte variabile sunt afectate de variabila «zile lucrătoare», statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă care să fie adaptată în funcție de numărul de zile lucrătoare. Comisia poate modifica lista variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(e)

la litera (f), („Gradul de detaliere”), punctele 8 și 9 se înlocuiesc cu următorul text:

„8.

Pentru variabila «prețul la import» (nr. 340), Comisia poate stabili condițiile de aplicare a unui sistem de eșantionare european definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

9.

Variabilele privind piețele externe (nr. 122, 132 și 312) trebuie transmise făcând o distincție între zona euro și zona non-euro. Distincția trebuie făcută pentru întreaga industrie, definită în NACE Rev. 2 secțiunile B-E, pentru principalele sectoare industriale, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune (2 cifre) din NACE Rev. 2. Pentru variabila 122 nu sunt necesare informații privind NACE Rev. 2 D și E. În afară de aceasta, variabila «prețul la import» (nr. 340) trebuie transmisă făcând o distincție între zona euro și zona non-euro. Distincția trebuie făcută pentru întreaga industrie, definită în CPA secțiunile B-E, pentru principalele sectoare industriale, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune (2 cifre) din CPA. Pentru a face o distincție între zona euro și zona non-euro, Comisia poate stabili condițiile de aplicare a sistemelor de eșantionare europene definite la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3). Sistemul de eșantionare european poate limita domeniul de aplicare al variabilei «prețul la import» la importul de produse din țări care nu fac parte din zona euro. Nu este necesar să se facă o distincție între zona euro și zona non-euro pentru variabilele 122, 132, 312 și 340 de către acele state membre care nu au adoptat moneda euro.”;

(f)

la litera (j), („Perioada de tranziție”), toate trimiterile la articolul 18 se înlocuiesc cu trimiteri la articolul 18 alineatul (2).

5.

Anexa B („Construcții”) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b) („Unitatea de observare”), punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Comisia poate decide utilizarea altor unități de observare. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(b)

litera (c) („Lista variabilelor”) se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

De la începutul primei perioade de referință, informațiile privind persoanele angajate (nr. 210) pot fi aproximate la numărul salariaților (nr. 211). Această aproximare este permisă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului. Perioada respectivă se prelungește cu până la cinci ani, cu excepția cazului în care Comisia decide altfel. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(ii)

la punctul 6, ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia decide până la 11 august 2008 dacă să invoce articolul 17 litera (b) pentru a înlocui variabila «costurile construcțiilor» cu variabila «prețul de producție» începând cu anul de bază 2010. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(c)

la litera (d) („Formatul”), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

În plus, variabilele privind producția (nr. 110, 115 și 116) și variabila «ore lucrate» (nr. 220) trebuie transmise în formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă care să fie adaptată în funcție de numărul de zile lucrătoare. Comisia poate modifica lista variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(d)

la litera (j), („Perioada de tranziție”), toate trimiterile la articolul 18 se înlocuiesc cu trimiteri la articolul 18 alineatul (2).

6.

Anexa C („Comerțul cu amănuntul și reparațiile”) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b) („Unitatea de observare”), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Comisia poate decide utilizarea altor unități de observare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(b)

litera (c) („Lista variabilelor”) se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

De la începutul primei perioade de referință, informațiile privind persoanele angajate (nr. 210) pot fi aproximate la numărul salariaților (nr. 211). Această aproximare este permisă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului. Perioada menționată anterior se prelungește cu până la cinci ani, cu excepția cazului în care Comisia decide altfel. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(ii)

la punctul 4, ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia decide până la 11 august 2008 dacă să invoce articolul 17 litera (b) pentru a include variabilele «ore lucrate» (nr. 220) și «salarii brute» (nr. 230) începând cu anul de bază 2010. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(c)

la litera (d) („Formatul”), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Variabilele «cifra de afaceri» (nr. 120) și «volumul vânzărilor» (nr. 123) trebuie de asemenea transmise sub o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia poate modifica lista variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(d)

la litera (g) („Termenele de transmitere a datelor”), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Variabilele «cifra de afaceri» (nr. 120) și «deflatorul vânzărilor»/«volumul vânzărilor» (nr. 330/123) se transmit în termen de o lună în gradul de detaliere menționat în prezenta anexă litera (f) punctul 3. Statele membre pot alege să transmită variabilele «cifra de afaceri» și «deflatorul vânzărilor»/«volumul vânzărilor», nr. 120 și 330/123, în conformitate cu alocarea prevăzută de un sistem de eșantionare european, definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Condițiile privind alocarea se stabilesc de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(e)

la litera (j), („Perioada de tranziție”), toate trimiterile la articolul 18 se înlocuiesc cu trimiteri la articolul 18 alineatul (2).

7.

Anexa D („Alte servicii”) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b) („Unitatea de observare”), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Comisia poate decide utilizarea altor unități de observare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(b)

litera (c) („Lista variabilelor”) se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

De la începutul primei perioade de referință, informațiile privind persoanele angajate (nr. 210) pot fi aproximate la numărul salariaților (nr. 211). Această aproximare este permisă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului. Perioada menționată anterior se prelungește cu până la cinci ani, cu excepția cazului în care Comisia decide altfel. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(ii)

la punctul 4, ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia decide până la 11 august 2008 dacă să invoce articolul 17 litera (b) pentru a include variabilele «ore lucrate» (nr. 220) și «salarii brute» (nr. 230) începând cu anul de bază 2010. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(c)

la litera (d) („Formatul”), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Variabila «cifra de afaceri» (nr. 120) trebuie de asemenea transmisă într-o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia poate modifica lista variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(d)

la litera (e) („Perioada de referință”), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia decide până la 11 august 2008 dacă să invoce articolul 17 litera (e) referitor la o revizuire a frecvenței compilării variabilei «cifra de afaceri». Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(e)

la litera (f) („Gradul de detaliere”), punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

Comisia poate modifica lista activităților și grupărilor până la 11 august 2008. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”;

(f)

la literele (i) („Prima perioadă de referință”) și (j), („Perioada de tranziție”), toate trimiterile la articolul 18 se înlocuiesc cu trimiteri la articolul 18 alineatul (2).

3.4.   Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă  (29)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 530/1999, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze definiția și defalcarea informațiilor care trebuie furnizate, precum și să stabilească criteriile de evaluare a calității. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 530/98, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 530/1999 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 11 și 12 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 11

Măsuri de punere în aplicare

Măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament, inclusiv măsurile destinate să țină seama de schimbările economice și tehnice, se adoptă de către Comisie pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință:

(i)

definiția și defalcarea informațiilor care trebuie furnizate (articolul 6);

(ii)

forma tehnică adecvată pentru transmiterea rezultatelor (articolul 9);

(iii)

criteriile de evaluare a calității (articolul 10);

(iv)

derogările, în cazuri justificate corespunzător, respectiv pentru anii 2004 și 2006 [articolul 13 alineatul (2)].

Măsurile menționate la punctele (ii) și (iv) se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2).

Măsurile menționate la punctele (i) și (iii), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Articolul 12

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (30).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (31), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.

La articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru anii 2004 și 2006, derogările de la articolele 3 și 6 pot fi decise dacă sistemul statistic necesită adaptări majore, în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 12 alineatul (2).”

3.5.   Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind indicele costului forței de muncă  (32)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 450/2003, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze definițiile și să modifice specificațiile tehnice, să integreze noi secțiuni în anchetă, să adapteze defalcarea indicilor pe activități economice, să definească criteriile de calitate, să elaboreze studii de fezabilitate și să adopte deciziile în funcție de rezultatele acestora, precum și să determine metodologia care trebuie aplicată pentru înlănțuirea indicelui. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 450/2003 printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 450/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate adopta măsuri pentru a redefini specificația tehnică a indicelui și reviziile structurii de ponderare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

2.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia decide cu privire la integrarea activităților economice definite la secțiunile O-S din NACE Rev. 2 în domeniul de aplicare a prezentului regulament, ținând seama de studiile de fezabilitate menționate la articolul 10. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

3.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Subdivizarea variabilelor

(1)   Datele sunt distribuite pe activitățile economice definite de secțiunile NACE Rev. 2 și pe celelalte subdiviziuni definite de Comisie, fără să depășească nivelul diviziunilor NACE Rev. 2 (nivel de 2 cifre) sau al grupărilor de diviziuni, ținând seama de contribuțiile la ocuparea totală a forței de muncă și la costurile forței de muncă la nivel comunitar și național. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Indicii costului forței de muncă sunt prevăzuți separat pentru cele trei categorii de cost al forței de muncă enumerate mai jos:

(a)

costurile totale ale forței de muncă;

(b)

salarii și plăți, definite prin trimitere la punctul D.11 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1726/1999;

(c)

contribuții sociale ale angajatorilor plus impozitele plătite de angajator din care se deduc subvențiile primite de către angajator, definite ca sumă a punctelor D.12 și D.4, din care se scade articolul D.5 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1726/1999.

(2)   Se furnizează un indice care să estimeze costurile totale ale forței de muncă, din care se scad primele, definite la articolul D.11112 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1726/1999, indicele respectiv fiind defalcat pe activitățile economice definite de Comisie și bazându-se pe clasificarea NACE Rev. 2, ținând seama de viabilitatea studiilor definite la articolul 10. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

4.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Calitate

(1)   Datele curente și retrospective transmise îndeplinesc criterii de calitate distincte definite de Comisie. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

(2)   Începând cu 2003, statele membre prezintă Comisiei rapoarte anuale privind calitatea. Comisia definește conținutul acestor rapoarte. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

5.

Articolele 11 și 12 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 11

Măsuri de punere în aplicare

Comisia adoptă măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament, în special cele care permit luarea în considerare a variațiilor economice și tehnice:

(a)

definiția, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), a subdiviziunilor care trebuie integrate în structura fixă;

(b)

specificația tehnică a indicelui (articolul 2);

(c)

integrarea secțiunilor O-S din NACE Rev. 2 (articolul 3);

(d)

defalcarea indicilor pe activități economice (articolul 4);

(e)

formatul utilizat pentru transmiterea rezultatelor și procedurile de ajustare care trebuie aplicate (articolul 6);

(f)

criteriile de calitate distincte pentru datele curente și retrospective transmise și conținutul rapoartelor privind calitatea (articolul 8);

(g)

perioada de tranziție (articolul 9);

(h)

elaborarea de studii de fezabilitate și deciziile adoptate în funcție de rezultatele acestor studii (articolul 10); și

(i)

metodologia care trebuie aplicată pentru înlănțuirea indicelui (anexă).

Măsurile menționate la literele (e), (g) și (h) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2).

Măsurile menționate la literele (a), (b), (c), (d), (f) și (i), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Articolul 12

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (33).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

6.

Punctul 3 din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Metodologia de înlănțuire a indicelui va fi definită de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

3.6.   Regulamentul (CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 septembrie 2005 privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi  (34)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1552/2005, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze definițiile și metodele de eșantionare, să definească datele specifice care trebuie colectate, precum și cerințele de calitate privind datele și transmiterea acestora. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1552/2005, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1552/2005 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Dată fiind distribuția specifică, pe mărime, a întreprinderilor la nivel național și evoluția necesităților în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse, statele membre pot extinde definiția unității statistice pe teritoriul lor. De asemenea, Comisia poate decide extinderea acestei definiții atunci când această măsură este de natură să îmbunătățească semnificativ reprezentativitatea și calitatea rezultatului anchetei în statele membre respective. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

2.

La articolul 7, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Metoda de eșantionare și cerințele referitoare la precizie, mărimile eșantionului necesare pentru a răspunde cerințelor respective, precum și specificațiile detaliate din NACE Rev. 2 și categoriile de mărime în funcție de care pot fi defalcate rezultatele se stabilesc de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

3.

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Datele specifice care trebuie colectate pentru întreprinderile care desfășoară activități de formare și pentru cele care nu desfășoară astfel de activități, precum și diferitele tipuri de formare profesională sunt definite de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

4.

La articolul 9, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cerințele de calitate privind datele care trebuie colectate și transmise pentru statisticile comunitare referitor la formarea profesională în întreprinderi, structura rapoartelor menționate la alineatul (2), precum și toate măsurile necesare evaluării și îmbunătățirii calității datelor se stabilesc de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

5.

La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia stabilește primul an de referință pentru care trebuie colectate datele. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

6.

Articolele 13 și 14 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 13

Măsuri de punere în aplicare

Comisia adoptă măsurile necesare pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice privind colectarea, transmiterea și prelucrarea datelor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).

Alte măsuri de punere în aplicare a prezentului regulament, inclusiv cele privind formatul tehnic adecvat și norma de schimb pentru transmiterea datelor pe cale electronică, se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 14 alineatul (2).

Articolul 14

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (35).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

4.   PIAȚA INTERNĂ

4.1.   Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV)  (36)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 2195/2002, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să actualizeze structura și codurile CPV și să efectueze adaptări tehnice ale tuturor anexelor la respectivul regulament pentru a putea pune la dispoziția utilizatorilor un instrument adaptat nevoilor lor și evoluției pieței. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 2195/2002, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea de modificări de natură pur tehnică.

Prin urmare, articolele 2 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 2

Comisia adoptă măsurile necesare pentru revizuirea CPV. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 3 alineatul (2). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 3 alineatul (3).

Articolul 3

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin Decizia 71/306/CEE a Consiliului (37).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

4.2.   Directiva 2004/17/CΕ a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale  (38)

În ceea ce privește Directiva 2004/17/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să efectueze adaptări de natură tehnică ale unor prevederi din directivă și din anexele la acesta, în funcție de progresul tehnic sau de evoluțiile înregistrate în statele membre, și să revizuiască pragurile de aplicare a dispozitivului. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/17/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Din motive de eficiență și ținând seama de termenele impuse care rezultă din modalitățile de calcul și de publicare prevăzute, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control ar trebui să fie scurtate pentru revizuirea anumitor plafoane.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica, pentru adoptarea unor modificări de natură pur tehnică, procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/17/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 68 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 68

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin Decizia 71/306/CEE a Consiliului (39).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și alineatul (4) literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la patru, două și, respectiv, șase săptămâni.

(5)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.

Articolul 69 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia verifică din doi în doi ani, începând cu 30 aprilie 2004, pragurile stabilite la articolul 16 și, în cazul în care este necesar, le revizuiește în ceea ce privește al doilea paragraf. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 68 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 68 alineatul (5).”;

(b)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu ocazia revizuirii prevăzute la alineatul (1), Comisia aliniază pragurile prevăzute la articolul 61 (concursuri de proiecte) la pragul revizuit aplicabil contractelor de servicii. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 68 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 68 alineatul (5).”

3.

Articolul 70 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 70

Modificări

(1)   Comisia poate modifica, în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 68 alineatul (2):

(a)

modalitățile de transmitere și de publicare a datelor menționate în anexa XX din motive privind progresul tehnic sau de ordin administrativ;

(b)

modalitățile de elaborare, de transmitere, de primire, de traducere, de colectare și de distribuție a anunțurilor menționate la articolele 41, 42, 43 și 63;

(c)

în vederea simplificării prevăzute la articolul 67 alineatul (3), modalitățile de aplicare, de elaborare, de transmitere, de primire, de traducere, de colectare și de distribuție a rapoartelor statistice prevăzute la articolul 67 alineatele (1) și (2).

(2)   Comisia poate modifica următoarele elemente:

(a)

listele entităților contractante din anexele I-X, astfel încât acestea să îndeplinească criteriile enunțate la articolele 2-7;

(b)

procedurile privind trimiteri specifice în anunțuri la anumite poziții din nomenclatura CPV;

(c)

numerele de referință ale nomenclaturii din anexa XVII, în măsura în care acest lucru nu modifică domeniul de aplicare material al directivei, și modalitățile de efectuare a trimiterii în anunțuri la anumite poziții ale acestei nomenclaturi în cadrul categoriilor de servicii enumerate în anexele respective;

(d)

numerele de referință ale nomenclaturii din anexa XII, în măsura în care acest lucru nu modifică domeniul de aplicare material al directivei, și modalitățile de efectuare a trimiterii în anunțuri la anumite poziții ale acestei nomenclaturi;

(e)

anexa XI;

(f)

detaliile și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de primire electronică, menționate în anexa XXIV literele (a), (f) și (g);

(g)

procedurile tehnice aferente metodelor de calcul menționate la articolul 69 alineatul (1) paragraful al doilea și alineatul (2) paragraful al doilea.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 68 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 68 alineatul (5).”

4.3.   Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii  (40)

În ceea ce privește Directiva 2004/18/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să efectueze adaptări de natură tehnică ale unor prevederi din directivă și din anexele la aceasta, în funcție de progresul tehnic sau de evoluțiile înregistrate în statele membre, și să revizuiască plafoanele de aplicare a dispozitivului. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/18/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Din motive de eficiență și ținând seama de termenele impuse care rezultă din modalitățile de calcul și de publicare prevăzute, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control ar trebui să fie scurtate pentru revizuirea anumitor praguri.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica, pentru adoptarea de modificări de natură pur tehnică, procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/18/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 77 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 77

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin Decizia 71/306/CEE a Consiliului (41).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie. Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și alineatul (4) literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la patru, două și, respectiv, șase săptămâni.

(5)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.

Articolul 78 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia verifică din doi în doi ani, începând cu 30 aprilie 2004, pragurile stabilite la articolul 7 și, în cazul în care este necesar, le revizuiește. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 77 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 77 alineatul (5).”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cu ocazia revizuirii prevăzute la alineatul (1), Comisia aliniază următoarele praguri:

(a)

pragurile prevăzute la articolul 8 primul paragraf litera (a), la articolul 56 și la articolul 63 alineatul (1) primul paragraf pentru pragul revizuit aplicabil contractelor de achiziții publice de lucrări;

(b)

pragurile prevăzute la articolul 67 alineatul (1) litera (a) pentru pragul revizuit aplicabil contractelor de achiziții publice de servicii atribuite de autoritățile contractante menționate în anexa IV;

(c)

pragurile prevăzute la articolul 8 primul paragraf litera (b) și la articolul 67 alineatul (1) literele (b) și (c) pentru pragul revizuit aplicabil contractelor de achiziții publice de servicii atribuite de autoritățile contractante, altele decât cele menționate în anexa IV.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 77 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 77 alineatul (5).”

3.

Articolul 79 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 79

Modificări

(1)   Comisia poate modifica, în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 77 alineatul (2):

(a)

modalitățile de elaborare, de transmitere, de primire, de traducere, de colectare și de distribuție a anunțurilor menționate la articolele 35, 58, 64 și 69, precum și a rapoartelor statistice prevăzute la articolul 35 alineatul (4) paragraful al patrulea și la articolele 75 și 76;

(b)

modalitățile de transmitere și de publicare a datelor menționate în anexa VIII din motive privind progresul tehnic sau de ordin administrativ.

(2)   Comisia poate modifica următoarele elemente:

(a)

procedurile tehnice aferente metodelor de calcul menționate la articolul 78 alineatul (1) paragraful al doilea și alineatul (3);

(b)

procedurile privind trimiteri specifice în anunțuri la anumite poziții din nomenclatura CPV;

(c)

listele organismelor și categoriilor de organisme de drept public menționate în anexa III, atunci când o astfel de modificare se dovedește necesară pe baza notificărilor efectuate de statele membre;

(d)

listele autorităților guvernamentale centrale menționate în anexa IV ca urmare a adaptărilor care sunt necesare în conformitate cu acordul;

(e)

numerele de referință ale nomenclaturii prevăzute în anexa I, în măsura în care acest lucru nu modifică domeniul de aplicare material al prezentei directive, și procedurile de efectuare a trimiterii în anunțuri la anumite poziții ale acestei nomenclaturi;

(f)

numerele de referință ale nomenclaturii prevăzute în anexa II, în măsura în care acest lucru nu modifică domeniul de aplicare material al prezentei directive, și procedurile de efectuare a trimiterii în anunțuri la anumite poziții ale acestei nomenclaturi în cadrul categoriilor de servicii enumerate în anexa respectivă;

(g)

detaliile și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de primire pe cale electronică, menționate în anexa X literele (a), (f) și (g).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 77 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 77 alineatul (5).”

5.   SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

5.1.   Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente  (42)

În ceea ce privește Regulamentul (CEE) nr. 315/93, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească toleranțele maxime pentru anumiți contaminanți. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CEE) nr. 315/93 prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Orice întârziere în stabilirea toleranțelor maxime pentru anumiți contaminanți ar putea reprezenta o amenințare la adresa sănătății umane sau animale. Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea acestor toleranțe.

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 315/93 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru a proteja sănătatea publică și în temeiul alineatului (1), Comisia poate stabili, atunci când este necesar, toleranțele maxime pentru anumiți contaminanți. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 8 alineatul (4).”

2.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia examinează în cel mai scurt termen motivele statului membru menționat în alineatul (1) în cadrul Comitetului permanent pentru produsele alimentare instituit prin Decizia 69/414/CEE a Consiliului (43), emite imediat un aviz și ia măsurile care se impun pentru confirmarea, modificarea sau abrogarea măsurilor naționale în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 8 alineatul (2).

3.

La articolul 5 alineatul (3) paragraful al patrulea, cuvintele „articolul 8” se înlocuiesc cu „articolul 8 alineatul (2)”.

4.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (44), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.2.   Directiva 93/74/CEE a Consiliului din 13 septembrie 1993 privind furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale  (45)

În ceea ce privește Directiva 93/74/CEE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte dispoziții generale privind aplicarea indicațiilor din lista destinațiilor și să adopte modificări în funcție de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice, la lista destinațiilor și la dispozițiile generale privind aplicarea indicațiilor din lista destinațiilor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 93/74/CEE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale au un rol important în alimentația animalelor de casă, precum și în creșterea animalelor pentru producție. Compoziția și modul de preparare ale acestor furaje trebuie să fie studiate în mod special pentru a răspunde nevoilor nutriționale ale categoriilor de animale de casă sau pentru producție al căror proces de digestie, de absorbție sau al căror metabolism riscă să fie perturbat pentru scurt timp sau este perturbat temporar sau ireversibil. Din acest motiv, este necesar să se furnizeze utilizatorului acestor furaje, fără întârziere, toate informațiile exacte și semnificative care să îi permită să efectueze o alegere adecvată. Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea unor dispoziții generale privind aplicarea indicațiilor menționate în lista destinațiilor și pentru adoptarea, în funcție de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice, a unor modificări ale listei destinațiilor și ale dispozițiilor generale privind aplicarea indicațiilor menționate în lista destinațiilor.

Prin urmare, Directiva 93/74/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Comisia adoptă:

(a)

o listă a destinațiilor, în conformitate cu anexa, până la 30 iunie 1994, conform procedurii de reglementare menționate la articolul 9 alineatul (2). Această listă include:

indicațiile menționate la articolul 5 punctul 1 literele (b), (c), (d) și (e); precum și

după caz, indicațiile menționate la articolul 5 punctul 2 și la articolul 5 punctul 4 paragraful al doilea;

(b)

dispoziții generale privind aplicarea indicațiilor menționate la litera (a), inclusiv toleranțele aplicabile;

(c)

modificări ale măsurilor adoptate în conformitate cu literele (a) și (b) în funcție de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

Măsurile prevăzute la literele (b) și (c), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 9 alineatul (4).”

2.

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia inițiază în cel mai scurt timp procedura de reglementare prevăzută la articolul 9 alineatul (2) în vederea adoptării măsurilor care se impun pentru confirmarea, modificarea sau abrogarea măsurilor naționale.”

3.

La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.3.   Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor substanțe și reziduuri ale acestora în animale vii și în produse  (46)

În ceea ce privește Directiva 96/23/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte modificări ale anexelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 96/23/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 96/23/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Planul trebuie să respecte nivelurile și frecvențele prelevării de probe prevăzute în anexa IV. Cu toate acestea, la cererea unui stat membru, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (2), Comisia poate adapta, pentru statele membre în cauză, cerințele minime privind controlul prevăzute în anexa IV, cu condiția să se stabilească în mod clar că astfel de adaptări sporesc eficiența globală a planului în ceea ce privește statul membru în cauză și nu reduc în niciun fel capacitatea acestuia de a identifica reziduuri ale substanțelor enumerate în anexa I sau cazuri de tratamente ilegale cu aceste substanțe.

(2)   Reexaminarea grupurilor de reziduuri care trebuie verificate în conformitate cu anexa II și stabilirea nivelurilor și frecvențelor prelevării de probe de la animalele și produsele menționate la articolul 3 și care nu au fost încă prevăzute în anexa IV se efectuează de către Comisie și cu prima ocazie, în termen de 18 luni de la adoptarea prezentei directive. În acest sens, se ține seama de experiența dobândită în cadrul măsurilor naționale existente și de informațiile transmise Comisiei conform cerințelor existente ale Comunității prin care astfel de grupuri de produse fac obiectul unor monitorizări în vederea identificării reziduurilor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (4).”

2.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), paragrafele al doilea și al treilea se înlocuiesc cu următorul text:

„Odată ce Comisia stabilește conformitatea acestora, aceasta înaintează planurile spre aprobare în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (3).

Pentru a ține seama de modificarea situației într-un anumit stat membru sau într-o regiune a unui stat membru, de rezultatele anchetelor naționale sau de investigațiile efectuate în cadrul articolelor 16 și 17, Comisia poate decide, la cererea statului membru în cauză sau din proprie inițiativă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (2), să aprobe o modificare sau o completare a unui plan aprobat anterior în temeiul alineatului (2).”;

(b)

la alineatul (2), paragraful al cincilea se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când statele membre prezintă observații sau când Comisia consideră că actualizarea nu este conformă sau este insuficientă, Comisia înaintează planurile actualizate Comitetului permanent veterinar, care trebuie să acționeze în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (3).”

3.

La articolul 14 alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Se elaborează o listă a acestor laboratoare desemnate, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (3).”

4.

La articolul 15 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia specifică normele de prelevare de probe oficiale și metodele de rutină și de referință care trebuie utilizate pentru analiza unor astfel de eșantioane oficiale. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (4).”

5.

La articolul 20 alineatul (2), paragraful al șaselea se înlocuiește cu următorul text:

„În lumina avizului experților, pot fi luate măsuri adecvate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (2).”

6.

La articolul 21, alineatul (1) al doilea paragraf și alineatul (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„Statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru a ține seama de rezultatele acestor verificări și notifică măsurile luate Comisiei. Atunci când consideră că măsurile luate sunt insuficiente, Comisia ia măsurile adecvate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (2), după ce a consultat statul membru în cauză și ținând seama de măsurile necesare pentru a proteja sănătatea publică.

(2)   Normele generale de punere în aplicare a prezentului articol, în special în ceea ce privește frecvența și metoda de efectuare a verificărilor menționate la alineatul (1) primul paragraf (inclusiv cooperarea cu autoritățile competente) se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (3).”

7.

Articolul 29 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia aprobă planul respectiv conform procedurii de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (3). În temeiul aceleiași proceduri, pot fi admise garanții alternative celor ce rezultă din aplicarea prezentei directive.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când nu sunt respectate cerințele de la alineatul (1), includerea unei țări terțe pe listele țărilor terțe prevăzute de dreptul comunitar sau ca urmare a beneficierii de pe urma prelistării poate fi suspendată în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (3), la cererea unui stat membru sau de către Comisie, din proprie inițiativă.”

8.

La articolul 30 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Dacă, în cazurile care implică țări terțe care au încheiat acorduri de echivalență cu Comunitatea, Comisia concluzionează, după ce a efectuat o anchetă pe lângă autoritățile competente ale țărilor terțe în cauză, că acestea nu și-au îndeplinit obligațiile și nu au respectat garanțiile date prin planurile menționate la articolul 29 alineatul (1), aceasta nu mai permite țării respective, în temeiul procedurii de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (2), să beneficieze de acordurile menționate anterior pentru animalele și produsele în cauză până la remedierea deficiențelor de către țara terță în cauză. Suspendarea se revocă în temeiul aceleiași proceduri.”

9.

Articolul 32 se elimină.

10.

Articolele 33, 34 și 35 se înlocuiesc după cum urmează:

„Articolul 33

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală instituit prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (47).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (48), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la cincisprezece zile.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 34

Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (2), anexele I, III, IV și V pot fi modificate sau completate de către Comisie. În special, respectivele anexe pot fi modificate, în vederea evaluării riscurilor legate de următorii factori:

posibila toxicitate a reziduurilor din produsele alimentare de origine animală;

posibilitatea prezenței unor reziduuri în produsele alimentare de origine animală.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (4).

Articolul 35

Comisia poate adopta măsurile tranzitorii necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor speciale stabilite de prezenta directivă.

Măsurile tranzitorii cu in domeniu general de aplicare, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale și, în special, specificații suplimentare privind cerințele prevăzute de prezenta directivă, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (4).

Alte măsuri tranzitorii pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (2).

5.4.   Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi  (49)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 258/97, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte normele privind protecția datelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să completeze Regulamentul (CE) nr. 258/97 cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 258/97 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (3), cuvintele „la articolul 13” se înlocuiesc cu „la articolul 13 alineatul (2)”.

2.

La articolul 3 alineatul (4) paragraful al doilea, cuvintele „la articolul 13” se înlocuiesc cu „la articolul 13 alineatul (2)”.

3.

La articolul 4 alineatul (5), cuvintele „la articolul 13” se înlocuiesc cu „la articolul 13 alineatul (2)”.

4.

La articolul 7 alineatul (1), cuvintele „la articolul 13” se înlocuiesc cu „la articolul 13 alineatul (2)”.

5.

La articolul 8 alineatul (3), cuvintele „la articolul 13” se înlocuiesc cu „la articolul 13 alineatul (2)”.

6.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Comisia adoptă normele privind protecția datelor furnizate de solicitant. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).”

7.

La articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia examinează motivele menționate la alineatul (1) cât de curând posibil în cadrul Comitetului permanent pentru produse alimentare. Acesta ia măsurile corespunzătoare menite să confirme, să modifice sau să abroge măsurile naționale conform procedurii de reglementare prevăzute la articolul 13 alineatul (2). Statul membru care a adoptat decizia prevăzută la alineatul (1) o poate menține până la intrarea în vigoare a măsurilor respective.”

8.

La articolul 13, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.5.   Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei rețele de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile în Comunitate  (50)

În ceea ce privește Decizia nr. 2119/98/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească bolile transmisibile și criteriile de selectare a acestor boli care trebuie să fie acoperite de rețeaua comunitară, precum și metodele de supraveghere epidemiologică și microbiologică. Deoarece măsurile respective au un domeniu de aplicare general și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Deciziei nr. 2119/98/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când apare o situație de urgență în ceea ce privește apariția unei boli transmisibile grave sau noi evoluții în privința acesteia, sistemul de supraveghere epidemiologică ar trebui declanșat cât mai repede, pentru a asigura protecția populației și a sănătății publice. Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea unor decizii care să stabilească bolile transmisibile, criteriile de selectare a acestor boli și metodele de supraveghere epidemiologică și microbiologică, precum și pentru a aduce modificări la anexa la Decizia nr. 2119/98/CE care conține lista categoriilor de boli transmisibile.

Prin urmare, Decizia nr. 2119/98/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

termenii introductivi se înlocuiesc cu următorul text:

„Pentru ca rețeaua comunitară să funcționeze eficient în ceea ce privește supravegherea epidemiologică și pentru a obține informații uniforme în acest cadru, Comisia adoptă:”;

(b)

se adaugă paragrafele următoare:

„Măsurile menționate la literele (a), (b) și (e), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei decizii, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 7 alineatul (4).

Măsurile menționate la literele (c), (d), (f), (g) și (h) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 7 alineatul (2).”

2.

La articolul 6, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Procedurile privind informațiile și consultarea menționate la alineatele (1), (2) și (3) și procedurile privind coordonarea menționată la alineatele (1) și (4) se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 7 alineatul (2).”

3.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Comisia poate modifica sau completa anexa. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 7 alineatul (4).”

5.6.   Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora  (51)

În ceea ce privește Directiva 2000/13/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte anumite măsuri necesare pentru punerea în aplicare a acesteia. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2000/13/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru modificarea listelor anumitor categorii de ingrediente.

Prin urmare, Directiva 2000/13/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia adoptă dispozițiile comunitare menționate la alineatele (1) și (2). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”

2.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3a) paragraful al doilea, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

în ceea ce privește celelalte produse, fiind vorba de măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”;

(b)

la alineatul (6), paragraful al doilea se modifică după cum urmează:

(i)

prima liniuță se înlocuiește după cum urmează:

„—

ingredientele care aparțin uneia dintre categoriile enumerate în anexa I și care sunt componentele unui alt produs alimentar pot fi desemnate numai prin denumirea acestei categorii.

Comisia poate adopta modificări ale listei de categorii care figurează în anexa I. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).

Cu toate acestea, indicația «amidon» care figurează în anexa I trebuie întotdeauna să fie completată prin indicarea originii sale vegetale specifice, atunci când acest ingredient poate să conțină gluten;”;

(ii)

a doua liniuță se înlocuiește după cum urmează:

„—

ingredientele care aparțin uneia dintre categoriile enumerate în anexa II sunt desemnate în mod obligatoriu prin numele categoriei respective urmate de numele lor specific sau de numărul lor CE; în cazul unui ingredient care aparține mai multor categorii, se indică cea care corespunde funcției sale principale în cazul produsului alimentar în cauză.

Modificările care trebuie aduse anexei II în funcție de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice, fiind măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 20 alineatul (4).

Cu toate acestea, denumirea «amidon modificat» din anexa II trebuie întotdeauna completată cu indicația originii sale vegetale specifice, atunci când acest ingredient poate conține gluten;”;

(c)

la alineatul (7), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adoptă dispozițiile comunitare menționate în prezentul alineat. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”;

(d)

la alineatul (11), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere paragrafului al doilea, anexa IIIa poate fi modificată de către Comisie, după primirea avizului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, adoptat în baza articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (52). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 20 alineatul (4).

3.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

în cazurile stabilite de Comisie; stabilirea acestor cazuri, măsură destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, este efectuată în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”;

(b)

la alineatul (3), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

în cazurile stabilite de Comisie; stabilirea acestor cazuri, măsură destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”;

(c)

la alineatul (4), a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adoptă aceste dispoziții comunitare. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”

4.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (4), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate completa această enumerare. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia adoptă dispozițiile comunitare menționate la alineatul (1) paragraful al doilea, la alineatul (2) literele (b) și (d) și la alineatul (5) paragraful al doilea. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”

5.

La articolul 11 alineatul (2), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adoptă dispozițiile comunitare menționate la prezentul alineat. Măsura, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”

6.

La articolul 12, al doilea alineat se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru celelalte băuturi care conțin mai mult de 1,2 % în volum, acestea sunt stabilite de Comisie.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”

7.

La articolul 16, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre veghează la interzicerea pe teritoriul lor a comerțului cu produsele alimentare pentru care mențiunile prevăzute la articolul 3 și articolul 4 alineatul (2) nu figurează într-o limbă înțeleasă ușor de consumator, cu excepția cazului în care informarea consumatorului este asigurată efectiv prin alte măsuri, care sunt stabilite pentru una sau mai multe mențiuni de etichetare. Stabilirea menționată anterior, fiind o măsură destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”

8.

Articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Atunci când care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

9.

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Comisia adoptă măsuri tranzitorii dacă acestea se dovedesc necesare pentru a facilita aplicarea prezentei directive.

Măsurile temporare cu un domeniu general de aplicare, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, inclusiv cele care o completează cu noi elemente neesențiale, în special specificații suplimentare privind cerințele prevăzute de dispozițiile prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).

Alte măsuri temporare pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 20 alineatul (2).”

5.7.   Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun  (53)

În ceea ce privește Directiva 2001/37/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte norme privind utilizarea fotografiilor color sau a ilustrațiilor pe produsele din tutun și să adapteze la progresul științifice și tehnic dispozițiile privind metodele de măsurare, precum și avertismentele privind sănătatea. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2001/37/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2001/37/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia adoptă normele privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustrații în vederea ilustrării și explicării consecințelor fumatului asupra sănătății, pentru a se asigura faptul că nu se aduce atingere dispozițiilor privind piața internă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

2.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Adaptări

(1)   Comisia decide adaptarea la progresul științific și tehnic a metodelor de măsurare prevăzute la articolul 4 și a definițiilor conexe. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).

(2)   Comisia decide adaptarea la progresul științific și tehnic a avertismentelor privind sănătatea care trebuie să figureze pe pachetele individuale de produse de tutun, astfel cum se prevede în anexa I, și frecvența rotației avertismentelor privind sănătatea. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).

(3)   Comisia adaptează la progresul științific și tehnic, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 alineatul (2), marcarea produselor din tutun în vederea identificării și urmăririi acestora.”

3.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.8.   Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor  (54)

În ceea ce privește Directiva 2001/95/CE, Comisia ar trebui în special să fie împuternicită să stabilească și să adapteze principalele norme și proceduri de notificare a riscurilor grave pe care le prezintă produsele. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2001/95/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Din motive de eficacitate și în special datorită faptului că adecvarea principalelor norme și proceduri de notificare a riscurilor grave pe care le prezintă produsele este o condiție prealabilă a funcționării corecte a sistemului de avertizare rapidă, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control ar trebui să fie scurtate.

Prin urmare, Directiva 2001/95/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Comisia stabilește cerințele destinate să asigure faptul că produsele care respectă aceste standarde îndeplinesc cerințele generale privind siguranța. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (4);”.

2.

La articolul 5 alineatul (3), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adaptează cerințele specifice privind obligația de a furniza informații prevăzută în anexa I. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (5).”

3.

La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Procedurile detaliate privind RAPEX sunt prevăzute în anexa II. Acestea sunt adaptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (5).”

4.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la 15 zile.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(5)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și alineatul (4) literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la două luni, respectiv o lună și două luni.”

5.9.   Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare  (55)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 178/2002, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte dispozițiile privind numărul și denumirea grupurilor științifice, reguli de procedură pentru înaintarea unei cereri de aviz pe lângă autoritate și criterii pentru introducerea unei instituții pe lista organismelor competente desemnate de statele membre. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 178/2002, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 28 alineatul (4), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„La cererea autorității, Comisia poate adapta, în funcție de evoluția tehnică și științifică, numărul și denumirea grupurilor științifice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

2.

La articolul 29, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia adoptă normele de aplicare a prezentului articol, după consultarea autorității. Aceste norme precizează, în special:

(a)

procedura aplicată de autoritate în ceea ce privește cererile care îi sunt înaintate;

(b)

orientările care reglementează evaluarea științifică a substanțelor, produselor sau procedurilor pe care dreptul comunitar le supune unui sistem de autorizare prealabilă sau de înscriere pe o listă pozitivă, în special atunci când legislația prevede sau permite ca solicitantul să înainteze un dosar în acest sens.

Măsura menționată la litera (a), destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).

Orientările specificate la litera (b) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 58 alineatul (2).”

3.

La articolul 36, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia adoptă, după consultarea autorității, normele de stabilire a criteriilor care reglementează introducerea unei instituții pe lista organismelor competente desemnate de statele membre, normele de stabilire a unor cerințe de calitate armonizate și dispozițiile financiare care reglementează ajutorul financiar. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).

Alte norme de punere în aplicare destinate aplicării alineatelor (1) și (2) se stabilesc de către Comisie după consultarea autorității, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 58 alineatul (2).”

4.

La articolul 58, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.10.   Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman  (56)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte norme privind eliminarea, prelucrarea, importul/exportul și transformarea subproduselor corespunzătoare materialelor de categoria 1, 2 și 3 de origine animală, precum și normele privind introducerea pe piață a subproduselor de origine animală care provin de pe teritorii care fac obiectul unor restricții privind sănătatea animalelor, a fertilizatorilor organici și a amelioratorilor de sol; să determine condițiile de import din țările terțe a hranei pentru animalele de companie și a materiilor prime pentru producția de hrană pentru animalele de companie, precum și să definească cerințe de igienă specifice sau alternative prevăzute în anexe. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență, prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE, pentru adoptarea normelor privind introducerea pe piață a subproduselor de origine animală sau a produselor derivate din acestea care provin de pe teritorii care fac obiectul unor restricții privind sănătatea animalelor, pentru adoptarea unor norme alternative pentru situațiile specifice privind introducerea pe piață a subproduselor de origine animală sau a produselor derivate din acestea care provin de pe teritorii care fac obiectul unor restricții privind sănătatea animalelor și pentru modificarea anexelor.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cu toate acestea, statele membre pot reglementa în cadrul legislației naționale importul și introducerea pe piață a unor produse care nu sunt menționate în anexele VII și VIII, până la adoptarea unei decizii de către Comisie. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3). Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la utilizarea acestei posibilități.”

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

în lumina evoluțiilor înregistrate în domeniul cunoștințelor științifice, eliminate prin alte mijloace decât cele aprobate de Comisie după consultarea comitetului științific adecvat. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3). Aceste mijloace pot fie să le completeze, fie să le înlocuiască pe cele prevăzute la literele (a)-(d) din prezentul alineat.”;

(b)

la alineatul (4), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Materiile prime de categoria 1 se importă sau exportă numai în conformitate cu prezentul regulament sau cu normele prevăzute de Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

3.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (c), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

în cazul în care rezultă material proteinic, folosit ca îngrășământ organic sau ca ameliorator de sol în conformitate cu cerințele, dacă acestea există, prevăzute de Comisie după consultarea comitetului științific competent. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3);”;

(ii)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

în cazul materiilor prime provenite din pești, însilozate sau transformate în compost în conformitate cu normele adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3);”;

(iii)

la litera (e), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

transformate într-o instalație de biogaz sau compostate în conformitate cu normele prevăzute de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3);”;

(iv)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

eliminate prin alte mijloace sau folosite în alte moduri, în conformitate cu normele prevăzute de către Comisie, după consultarea comitetului științific competent. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3). Aceste mijloace sau moduri pot fie să le completeze, fie să le înlocuiască pe cele prevăzute la literele (a)-(f) din prezentul alineat.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Materiile prime de categoria 2 nu se introduc pe piață sau exportă decât în conformitate cu prezentul regulament sau cu normele prevăzute de Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

4.

La articolul 6 alineatul (2), literele (g), (h) și (i) se înlocuiesc cu următorul text:

„(g)

în cazul deșeurilor de catering menționate la alineatul (1) litera (l), transformate într-o instalație de biogaz sau transformate în compost în conformitate cu normele prevăzute de către Comisie sau, până la adoptarea unor astfel de norme, în conformitate cu legislația națională. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3);

(h)

în cazul materiilor provenite din pești, însilozate sau transformate în compost în conformitate cu normele prevăzute de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3); sau

(i)

eliminate prin alte mijloace sau folosite în alte moduri, în conformitate cu normele prevăzute de către Comisie, după consultarea comitetului științific adecvat. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3). Aceste mijloace sau moduri pot fie să le completeze, fie să le înlocuiască pe cele prevăzute la literele (a)-(h).”

5.

La articolul 12, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia poate modifica cerințele de la alineatele (2) și (3) luând în considerare evoluția cunoștințelor științifice, după consultarea comitetului științific adecvat. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

6.

La articolul 16, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

sunt conforme cu cerințele prevăzute în anexele VII și VIII sau cu normele care trebuie prevăzute de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 33 alineatul (4).”;

(b)

la paragraful al doilea, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„În situații specifice pot fi prevăzute condiții alternative celor stabilite în primul paragraf, prin decizii adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 33 alineatul (4).”

7.

La articolul 20, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre se asigură că îngrășămintele organice și amelioratorii de sol obținuți din produse prelucrate, alții decât cei obținuți din gunoi de grajd și din conținutul tubului digestiv, sunt introduși pe piață sau exportați numai în cazul în care îndeplinesc cerințele, dacă acestea există, prevăzute de Comisie după consultarea comitetului științific competent. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

8.

La articolul 22, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia stabilește norme privind măsurile de control. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).

Alte norme de punere în aplicare a prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 33 alineatul (2).

Derogările de la alineatul (1) litera (a) pot fi acordate cu privire la pești și animale cu blană după consultarea comitetului științific competent. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

9.

Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

În plus, statele membre pot autoriza folosirea, sub supravegherea autorităților competente, a materiilor prime de categoria 1 menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) pentru hrănirea speciilor de păsări necrofage pe cale de dispariție sau protejate, în conformitate cu normele prevăzute de către Comisie, după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia poate adopta norme privind măsurile de verificare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

10.

La articolul 25, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia poate stabili normele privind frecvența verificărilor și metodele de referință pentru analizele microbiologice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).

Orice alte modalități detaliate de punere în aplicare a prezentului articol pot fi stabilite în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (2).”

11.

La articolul 26, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia poate stabili normele privind frecvența verificărilor și metodele de referință pentru analizele microbiologice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).

Orice alte modalități detaliate de punere în aplicare a prezentului articol pot fi stabilite în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (2).”

12.

La articolul 28, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, importul din țări terțe de hrană pentru animale de companie și de materii prime pentru producția de hrană pentru animale de companie, provenite de la animale care au fost tratate cu anumite substanțe interzise în conformitate cu Directiva 96/22/CE, este permis numai în cazul în care materiile prime în cauză sunt marcate permanent și în condițiile specifice prevăzute de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

13.

La articolul 32, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   După consultarea comitetului științific competent cu privire la orice chestiune care ar putea afecta sănătatea animalelor sau a oamenilor, anexele pot fi modificate sau completate și pot fi adoptate de către Comisie orice măsuri tranzitorii adecvate.

Măsurile tranzitorii și măsurile de modificare sau de completare a anexelor, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, în special specificațiile suplimentare privind cerințele prevăzute de dispozițiile prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 33 alineatul (4).

Alte măsuri tranzitorii pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 33 alineatul (2).”

14.

Articolul 33 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 33

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la 15 zile.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

15.

În anexa III capitolul II partea B, punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„11.

Apele reziduale trebuie tratate pentru a se asigura faptul că, în măsura posibilului, nu rămân agenți patogeni. Comisia poate stabili cerințe specifice privind tratarea apelor reziduale din instalațiile intermediare de categoria 1 și 2. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

16.

Anexa V se modifică după cum urmează:

(a)

în capitolul II, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„(4)

Apele reziduale provenite din sectorul murdar trebuie tratate pentru a se asigura faptul că, în măsura posibilului, nu rămân agenți patogeni. Comisia poate stabili cerințe specifice privind tratarea apelor reziduale din instalațiile de prelucrare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”;

(b)

în capitolul V, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„(5)

Comisia poate stabili procedurile de validare bazate pe metodele de testare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

17.

Anexa VI se modifică după cum urmează:

(a)

în capitolul I partea C, punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

Produsele prelucrate derivate din materiile prime de categoria 1 sau 2, cu excepția produselor lichide destinate instalațiilor de biogaz sau de compost, trebuie să fie marcate permanent, dacă este posibil din punct de vedere tehnic prin miros, folosind un sistem aprobat de către autoritatea competentă. Comisia poate aplica normele privind această marcare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”;

(b)

în capitolul III, la punctul 2, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

într-un proces continuu la 140 °C și 2 bari (2 000 hPa) timp de opt minute sau în condiții echivalente stabilite de către Comisie; măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

18.

Anexa VII se modifică după cum urmează:

(a)

în capitolul II partea C, la punctul 13, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

să fie reprelucrat într-o instalație de prelucrare aprobată în temeiul prezentului regulament sau decontaminat printr-un tratament autorizat de către autoritatea competentă. Comisia poate întocmi o listă a tratamentelor permise. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3). Transportul nu poate fi eliberat înainte de a fi tratat, testat pentru verificarea prezenței salmonelei de către autoritatea competentă în conformitate cu capitolul I punctul 10 și înainte de obținerea unui rezultat negativ.”;

(b)

capitolul V se modifică după cum urmează:

(i)

în partea A, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Laptele crud și colostrul trebuie să fie produse în condiții care să ofere garanții adecvate privind sănătatea animalelor. Comisia poate stabili aceste condiții. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”;

(ii)

în partea B, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

În cazul în care se identifică riscul introducerii unei boli exotice sau orice alt risc pentru sănătatea animalelor, Comisia poate stabili condiții suplimentare pentru protecția sănătății animalelor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”;

(c)

în capitolul VI partea B punctul 3, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

un proces de producție echivalent aprobat de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”;

(d)

în capitolul VII partea A, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Fosfatul dicalcic trebuie să fie produs printr-un proces care:

(a)

să asigure faptul că materialul osos de categoria 3 este zdrobit în particule fine, degresat cu apă fierbinte și tratat cu acid clorhidric diluat (cu o concentrație minimă de 4 % și cu un pH mai mic de 1,5) timp de cel puțin două zile;

(b)

după aplicarea procedurii prevăzute la litera (a), se aplică un tratament cu soluție fosforică obținute cu oxid de calciu, rezultând un precipitat de fosfat dicalcic cu un pH de 4-7; și

(c)

în final, constă în deshidratarea cu aer a acestui precipitat de fosfat dicalcic la o temperatură la intrare de 65-325 °C și o temperatură finală între 30 și 65 °C; sau

printr-un proces echivalent aprobat de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”;

(e)

în capitolul VIII partea A, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Fosfatul tricalcic trebuie să fie produs printr-un proces care să asigure:

(a)

că tot materialul osos de categoria 3 este zdrobit în particule fine și degresat în contracurent cu apă fierbinte (așchii de os mai mici de 14 mm);

(b)

fierbere continuă în aburi timp de 30 de minute, la o temperatură de 145 °C și o presiune de 4 bari;

(c)

separarea masei proteinice din hidroxiapatit (fosfatul tricalcic) prin centrifugare; și

(d)

granularea fosfatului tricalcic după uscare în pat fluidizat cu aer la 200 °C; sau

printr-un proces de producție echivalent aprobat de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

19.

Anexa VIII se modifică după cum urmează:

(a)

în capitolul VI partea A, la punctul 2, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

conservate printr-un proces, altul decât tăbăcirea, specificat de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”;

(b)

în capitolul VII partea A punctul 4 litera (a), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

conservate printr-un proces, altul decât tăbăcirea, aprobat de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 33 alineatul (3).”

5.11.   Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine  (57)

În ceea ce privește Directiva 2002/98/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic și științific cerințele tehnice prevăzute în anexele I-IV. Deoarece măsurile respective au un domeniu de aplicare general și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/98/CE, prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

În cazul în care evoluțiile în domeniul științei și tehnicii indică faptul că donatorilor ar trebui să li se furnizeze sau să li se solicite informații suplimentare pentru ca, de exemplu, să fie excluși acei donatori care prezintă un risc pentru sănătatea altora, ar trebui efectuată fără întârziere o adaptare. De asemenea, în cazul în care progresul științific sugerează noi criterii de eligibilitate privind adecvarea donatorilor de sânge și plasmă, ar trebui adăugate de îndată pe listă noi criterii de excludere. Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adaptarea la progresul științific și tehnic a cerințelor tehnice privind informațiile care trebuie furnizate sau solicitate donatorilor, precum și cerințele referitoare la adecvarea donatorilor de sânge și plasmă, prevăzute în anexele I-IV.

Prin urmare, Directiva 2002/98/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 28

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.

Articolul 29 se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Adaptarea la progresul tehnic și științific a cerințelor tehnice prevăzute în anexele I-IV este decisă de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 28 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 28 alineatul (4) în ceea ce privește cerințele tehnice prevăzute în anexele III și IV.”;

(b)

în paragraful al doilea, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia decide cu privire la următoarele cerințe tehnice și adaptarea lor la progresul tehnic și științific:”;

(c)

se adaugă următoarele paragrafe:

„Cerințele tehnice menționate la paragraful al doilea literele (a)-(i), fiind măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 28 alineatul (3).

Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 28 alineatul (4) în ceea ce privește cerințele tehnice menționate la paragraful al doilea literele (b), (c), (d), (e), (f) și (g).”

5.12.   Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor  (58)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească, luând în considerare evoluția științei sau progresele tehnologice, categorii de aditivi pentru hrana animalelor și grupe funcționale suplimentare, să adopte modificările care trebuie aduse anexei III și condițiilor generale din anexa IV pentru a ține seama de progresele tehnologice și de evoluțiile științifice și să adopte modificări ale anexei II. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1831/2003, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   După caz, Comisia poate adapta, luând în considerare evoluția științei sau progresele tehnologice, condițiile generale stabilite în anexa IV. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).”

2.

La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   După caz, Comisia stabilește, luând în considerare evoluția științei sau progresele tehnologice, categorii de aditivi pentru hrana animalelor și grupe funcționale suplimentare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).”

3.

La articolul 7 alineatul (5), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„După consultarea autorității, Comisia poate stabili alte norme de punere în aplicare a prezentului articol.

Comisia stabilește normele care permit adoptarea unor dispoziții simplificate privind autorizarea aditivilor care au făcut obiectul unei autorizări în vederea utilizării în produsele alimentare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).

Alte norme de punere în aplicare se pot adopta în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 22 alineatul (2). Aceste norme ar trebui, după caz, să stabilească o distincție între cerințele privind aditivii utilizați pentru hrana animalelor de la care se obțin produse alimentare și cele care se aplică altor animale, mai ales animalelor de companie.”

4.

La articolul 16, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia poate adopta modificările care trebuie aduse anexei III pentru a ține seama de progresele tehnologice și de evoluțiile științifice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).”

5.

La articolul 21, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Se adoptă norme de punere în aplicare a anexei II în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 22 alineatul (2).

Anexa II poate fi modificată de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).”

6.

La articolul 22, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.13.   Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare  (59)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 2065/2003, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adoptă modificări ale anexelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 2065/2003, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   După caz, Comisia adoptă, după ce a solicitat asistența științifică și tehnică a autorității, criteriile de calitate pentru metodele de analiză validate propuse în conformitate cu anexa II punctul 4, inclusiv substanțele ce urmează a fi măsurate.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3).”

2.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Modificări

(1)   Modificările aduse anexelor se adoptă de către Comisie, după ce a solicitat asistența științifică și/sau tehnică a autorității. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3).

(2)   Modificările la lista menționată la articolul 6 alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (2), după ce a solicitat asistența științifică și/sau tehnică a autorității.”

3.

La articolul 19, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.14.   Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară  (60)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte obiective comunitare pentru reducerea prevalenței zoonozelor și agenților zoonotici, metode de control specifice și norme specifice privind criteriile de evaluare a metodelor de testare și să stabilească responsabilitățile și sarcinile laboratoarelor de referință și normele de punere în aplicare a controalelor comunitare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 2160/2003, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia stabilește obiectivele și orice modificări ale acestora. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”;

(b)

la alineatul (6), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Comisia poate modifica anexa I în scopurile enumerate la litera (b), după luarea în considerare în special a criteriilor enumerate la litera (c). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3);”;

(c)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Comisia poate modifica sau completa anexa III. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

2.

La articolul 5, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia poate modifica sau completa cerințele și normele minime de eșantionare prevăzute în anexa II, după luarea în considerare în special a criteriilor enumerate la articolul 4 alineatul (6) litera (c). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

3.

La articolul 8, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele introductive se înlocuiesc cu următorul text:

„La inițiativa Comisiei sau la cererea unui stat membru:”;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

4.

La articolul 9, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6), Comisia poate să prevadă norme specifice privind stabilirea, de către statele membre, a criteriilor menționate la articolul 5 alineatul (5) și la alineatul (2) din prezentul articol. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

5.

Articolul 10 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Statul membru de destinație finală poate fi autorizat, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 14 alineatul (2), să solicite pe o perioadă de tranziție ca rezultatele testelor menționate la alineatul (4) din prezentul articol să îndeplinească aceleași criterii ca cele prevăzute în programul său național, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5). Comisia poate retrage autorizația și, fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6), poate stabili norme specifice privind aceste criterii. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

6.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia stabilește responsabilitățile și sarcinile laboratoarelor de referință comunitare, în special în ceea ce privește coordonarea activităților lor cu cele ale laboratoarelor de referință naționale. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate stabili anumite responsabilități și sarcini ale laboratoarelor de referință naționale, în special în ceea ce privește coordonarea activităților lor cu cele ale laboratoarelor relevante din statele membre desemnate în temeiul articolului 12 alineatul (1) litera (a). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

7.

La articolul 12 alineatul (3), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când este necesar, Comisia poate aproba alte metode de testare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

8.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Măsuri de executare și tranzitorii

Comisia poate adopta măsuri tranzitorii sau de punere în aplicare, inclusiv modificările necesare ale certificatelor de sănătate relevante. Măsurile tranzitorii cu un domeniu general de aplicare, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, inclusiv cele care îl completează prin adăugarea unor noi elemente neesențiale, în special specificații suplimentare privind cerințele prevăzute de dispozițiile prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).

Alte măsuri tranzitorii sau de punere în aplicare pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 14 alineatul (2).”

9.

La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

10.

La articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Modalitățile practice de punere în aplicare a prezentului articol, în special cele care reglementează procedura de cooperare cu autoritățile naționale competente, sunt stabilite în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 14 alineatul (2).”

5.15.   Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane  (61)

În ceea ce privește Directiva 2004/23/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească cerințele privind trasabilitatea țesuturilor și celulelor și procedurile aferente privind punerea în aplicare, precum și anumite cerințe tehnice privind, inter alia, un sistem de acreditare a băncilor de țesuturi și donarea, obținerea, testarea, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuția țesuturilor și a celulelor umane. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/23/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

În cazul în care evoluțiile științifice și tehnice privind criteriile de selecție și testele de laborator pentru donatori aduc noi dovezi cu privire la boli transmisibile prin donare, dreptul comunitar ar trebui adaptat cu promptitudine. Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență, prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE, pentru adoptarea deciziilor privind criteriile de selectare a donatorilor de țesuturi și/sau celule și testele de laborator necesare pentru donatori.

Prin urmare, Directiva 2004/23/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia adoptă cerințele privind trasabilitatea pentru țesuturi și celule, precum și pentru produsele și materialele care intră în contact cu aceste țesuturi și celule și care le afectează calitatea sau securitatea. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 29 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia stabilește procedurile de asigurare a trasabilității la nivel comunitar. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 29 alineatul (3).”

2.

La articolul 9, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Procedurile de verificare a respectării standardelor de calitate și de securitate echivalente menționate la alineatul (1) se stabilesc de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 29 alineatul (3).”

3.

Articolul 28 se modifică după cum urmează:

(a)

partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele cerințe tehnice și adaptarea lor la progresul tehnic și științific sunt decise de către Comisie:”;

(b)

se adaugă următoarele paragrafe:

„Cerințele tehnice menționate la literele (a)-(i), fiind măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 29 alineatul (3).

Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 29 alineatul (4) în ceea ce privește cerințele tehnice menționate la literele (d) și (e) din prezentul articol.”

4.

Articolul 29 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.16.   Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor  (62)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 882/2004, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte măsurile de aplicare privind metodele de prelevare de probe și de analiză, să definească condițiile în care sunt efectuate tratamentele speciale, să actualizeze ratele minime ale taxelor eventual percepute, să definească circumstanțele în care este necesară o certificare oficială, să modifice și să actualizeze lista laboratoarelor comunitare de referință, sa stabilească criteriile de determinare a riscurilor pe care le prezintă produsele exportate către Comunitate, precum și condițiile de import specifice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 882/2004, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11, alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele introductive se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia poate adopta următoarele măsuri de punere în aplicare:”;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4).”

2.

La articolul 20, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Autoritatea competentă se asigură că tratamentele speciale sunt efectuate în unități aflate sub controlul său sau al unui alt stat membru și în conformitate cu condițiile definite de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4). În absența unor astfel de condiții, tratamentele speciale se efectuează în conformitate cu legislația națională.”

3.

La articolul 27 alineatul (3), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Ratele prevăzute în anexa IV secțiunea B și în anexa V secțiunea B se actualizează de către Comisie cel puțin la fiecare doi ani, în special pentru a ține seama de inflație. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4).”

4.

La articolul 30, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele introductive se înlocuiesc cu următorul text:

„Fără a se aduce atingere cerințelor privind certificarea oficială impuse din motive de sănătate a animalelor sau de bunăstare a animalelor, Comisia poate impune următoarele cerințe:”;

(b)

se adaugă următoarele paragrafe:

„Măsurile menționate la litera (a), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4).

Măsurile menționate la literele (b)-(g) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 62 alineatul (3).”

5.

Articolul 32 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia poate include în anexa VII alte laboratoare de referință comunitare competente în domeniile menționate la articolul 1. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4). Anexa VII poate fi actualizată în conformitate cu aceeași procedură.”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Pentru laboratoarele de referință comunitare, Comisia poate stabili responsabilități și atribuții suplimentare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4).”

6.

La articolul 33, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Pentru laboratoarele de referință naționale, Comisia poate stabili responsabilități și atribuții suplimentare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4).”

7.

La articolul 46 alineatul (3), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia stabilește criteriile de determinare a riscurilor în vederea evaluării riscurilor menționate la litera (a). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4).”

8.

La articolul 48, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care dreptul comunitar, în special Regulamentul (CE) nr. 854/2004, nu prevede condițiile și procedurile detaliate care trebuie respectate la importul de bunuri din țări terțe sau din regiuni ale țărilor terțe, acestea se stabilesc, dacă este necesar, de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4).”

9.

La articolul 62, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

10.

Articolul 63 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 63

Măsuri tranzitorii și de punere în aplicare

(1)   Măsurile tranzitorii cu un domeniu general de aplicare, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, în special:

orice modificare adusă standardelor menționate la articolul 12 alineatul (2);

definirea produselor destinate hranei animalelor care trebuie considerate ca fiind hrană pentru animale de origine animală în sensul prezentului regulament;

și specificațiile suplimentare privind cerințele prevăzute de dispozițiile prezentei directive se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4).

Alte măsuri tranzitorii și de punere în aplicare necesare pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului regulament pot fi stabilite în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 62 alineatul (3). Această dispoziție se aplică, în special:

delegării atribuțiilor de control organismelor de control menționate la articolul 5, în cazul în care aceste organisme de control își desfășurau deja activitatea înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament;

cazurilor de neconformitate cu legislația menționate la articolul 28, care generează cheltuieli determinate de controalele oficiale suplimentare;

cheltuielilor suportate în temeiul articolului 54;

normelor privind analizele microbiologice, fizice și/sau chimice efectuate cu ocazia controalelor oficiale, în special în cazul în care există suspiciuni privind existența unui risc, precum și supravegherea siguranței produselor importate din țări terțe.

(2)   Pentru a ține seama de specificitatea Regulamentelor (CEE) nr. 2092/91, (CEE) nr. 2081/92 și (CEE) nr. 2082/92, se pot prevedea, prin măsuri specifice ce urmează a fi adoptate de către Comisie, derogările de la normele prevăzute de prezentul regulament și adaptările necesare ale acestor norme. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4).”

11.

Articolul 64 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 64

Modificarea anexelor și a trimiterilor la standarde europene

Următoarele măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului act, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 62 alineatul (4):

1.

anexele la prezentul regulament se pot actualiza, cu excepția anexei I, a anexei IV și a anexei V, fără a se aduce atingere articolului 27 alineatul (3), în special pentru a ține seama de schimbările administrative și de progresele științifice și/sau tehnologice;

2.

trimiterile la standardele europene menționate de prezentul regulament se pot actualiza în cazul în care CEN modifică aceste trimiteri.”

5.17.   Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare  (63)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte măsuri specifice pentru grupurile de materiale și obiecte, o autorizație comunitară pentru o substanță, precum și modificarea, suspendarea sau revocarea acestei autorizații. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1935/2004, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Pentru a consolida competitivitatea și inovarea industriei europene, materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare ar trebui comercializate cât mai repede posibil odată ce s-a stabilit siguranța acestora. Din motive de eficiență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control ar trebui scurtate în vederea adoptării unei liste a substanțelor autorizate să fie utilizate la fabricarea materialelor și obiectelor; unei (unor) liste a (ale) substanțelor autorizate încorporate în materialele și articolele inteligente care intră în contact cu produsele alimentare, unei (unor) liste a (ale) materialelor și articolelor inteligente și, atunci când este necesar, condițiile speciale de utilizare a acestor substanțe și/sau materialelor și articolelor în care sunt încorporate; criteriile de puritate; condițiile speciale de utilizare a anumitor substanțe și/sau materiale și articolelor în care sunt utilizate; limitele specifice privind migrarea anumitor constituenți sau grupuri de constituenți în sau pe produsele alimentare; modificarea directivelor specifice existente privind materialele și obiectele; autorizații comunitare, precum și modificarea, suspendarea sau revocarea acestora.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea unor măsuri specifice privind modificarea, suspendarea sau revocarea autorizațiilor comunitare.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adopta sau modifica măsuri specifice referitoare la grupurile de materiale și obiecte enumerate în anexa I și, după caz, combinații ale acestor materiale și obiecte sau materiale și obiecte reciclate utilizate la fabricarea materialelor și obiectelor respective.”;

(b)

la alineatul (1) se adaugă următoarele paragrafe:

„Comisia adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 23 alineatul (2) măsurile specifice menționate la litera (m).

Măsurile specifice menționate la literele (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) și (n), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).

Măsurile specifice menționate la literele (a)-(e), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (4).”;

(c)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia poate modifica directivele specifice existente privind materialele și obiectele. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (4).”

2.

La articolul 11, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia adoptă autorizația comunitară sub forma unei măsuri specifice, astfel cum se menționează la alineatul (1). Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (4).”

3.

La articolul 12, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia adoptă o măsură specifică finală privind modificarea, suspendarea sau revocarea autorizației. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 23 alineatul (5).”

4.

Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

Comisia adoptă modificările la anexele I și II. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).”

5.

Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

se adaugă următoarele alineate:

„(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și alineatul (4) literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la două luni, respectiv o lună și două luni.

(5)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.   ENERGIE ȘI TRANSPORTURI

6.1.   Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime  (64)

În ceea ce privește Directiva 96/98/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte standarde de testare atunci când organizațiile internaționale nu reușesc să le adopte sau refuză să le adopte după un termen rezonabil, să transfere echipamente din anexa A.2 în anexa A.1, precum și să autorizeze, în circumstanțe excepționale, plasarea la bord a unui echipament inovator din punct de vedere tehnic. Comisia ar trebui, de asemenea, să fie împuternicită să aplice, în sensul directivei menționate anterior, modificările ulterioare ale instrumentelor internaționale, să actualizeze anexa A, să adauge posibilitatea de a utiliza anumite module pentru echipamentele enumerate în anexa A.1 și să modifice coloanele modulelor de evaluare a conformității, precum și să includă organizațiile de standardizare în definiția „standardelor de testare” prevăzută la articolul 2. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 96/98/CE, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 96/98/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7, alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5)   În cazul în care organizațiile internaționale, inclusiv OMI, nu reușesc să adopte sau refuză să adopte standarde de testare adecvate pentru un echipament specific după un termen rezonabil, pot fi adoptate standarde care să aibă la bază lucrările organizațiilor europene de standardizare. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

(6)   Atunci când se adoptă sau, după caz, intră în vigoare standardele de testare menționate la alineatul (1) sau (5) pentru un echipament specific, acest echipament poate fi transferat din anexa A.2 în anexa A.1. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

Dispozițiile articolului 5 se aplică acestui echipament de la data transferului respectiv.”

2.

La articolul 13 alineatul (2), prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

măsurile sunt justificate, aceasta informează de îndată în acest sens statul membru care a luat inițiativa și celelalte state membre; atunci când decizia menționată la alineatul (1) se datorează unor neajunsuri inerente ale standardelor de testare, Comisia, după consultarea părților interesate, sesizează comitetul instituit prin articolul 18 alineatul (1), în termen de două luni, în cazul în care statul membru care a luat decizia intenționează să o mențină, și inițiază procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2);”.

3.

La articolul 14, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Se adaugă în anexa A.2 echipamentele menționate la alineatul (1). Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

4.

La articolul 17, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta directivă poate fi modificată în vederea:

(a)

aplicării, în sensul prezentei directive, a modificărilor ulterioare ale instrumentelor internaționale;

(b)

actualizării anexei A, atât prin introducerea unor noi echipamente, cât și prin transferul de echipamente din anexa A.2 în anexa A.1 și invers;

(c)

adăugării posibilității de a utiliza modulele B + C și modulul H pentru echipamentele enumerate în anexa A.1, precum și modificarea coloanelor privind modulele de evaluare a conformității;

(d)

includerii altor organizații de standardizare în definiția «standardelor de testare» din articolul 2.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

5.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (65).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (66), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

6.2.   Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave  (67)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 2099/2002, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice articolul 2 alineatul (2) pentru a include o trimitere la actele comunitare care conferă COSS competențe de executare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 2099/2002, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Instituirea comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare «COSS»).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Competențele COSS

COSS își exercită competențele care i-au fost conferite în temeiul legislației comunitare în vigoare. Articolul 2 alineatul (2) poate fi modificat în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 3 alineatul (3) în vederea includerii unei trimiteri la actele comunitare care conferă COSS competențe de executare și care au intrat în vigoare după adoptarea prezentului regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 3 alineatul (3).”

6.3.   Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviația civilă  (68)

În ceea ce privește Directiva 2003/42/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice anexele pentru a adăuga exemple sau a le înlocui; să faciliteze schimbul de informații și să adopte măsuri pentru difuzarea informațiilor către părțile interesate. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2003/42/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2003/42/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia poate decide modificarea anexelor, în vederea adăugării de exemple sau înlocuirii acestora. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

2.

La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Fără a aduce atingere dreptului publicului de a avea acces la documentele Comisiei, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (69), Comisia adoptă din proprie inițiativă măsurile și condițiile pentru difuzarea către părțile interesate a informațiilor menționate la alineatul (1). Măsurile respective, care pot avea un caracter general sau individual, au la bază necesitatea:

de a oferi persoanelor și organizațiilor informațiile de care au nevoie pentru sporirea siguranței în aviația civilă;

de a limita difuzarea informațiilor la ceea ce este strict necesar pentru utilizatorii lor, astfel încât să se asigure confidențialitatea corespunzătoare a informațiilor în cauză.

Măsurile individuale se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 10 alineatul (2).

Măsurile generale, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).

Decizia de a difuza informații în temeiul prezentului alineat se limitează la ceea ce este strict necesar utilizatorului lor, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 8.

3.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (70).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

6.4.   Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care folosesc aeroporturile comunitare  (71)

În ceea ce privește Directiva 2004/36/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte măsuri pentru difuzarea către părțile interesate a informațiilor obținute prin inspecțiile la sol efectuate în cadrul Programului SAFA al Comunității Europene (CE) și măsuri de modificare a anexelor la directivă, stabilind elementele procedurilor tehnice pentru efectuarea și raportarea inspecțiilor la sol din cadrul SAFA. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/36/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/36/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Fără a aduce atingere dreptului publicului de a avea acces la documentele Comisiei, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, Comisia adoptă din proprie inițiativă măsurile și condițiile pentru difuzarea către părțile interesate a informațiilor menționate la alineatul (1). Măsurile respective, care pot avea un caracter general sau individual, au la bază necesitatea:

de a oferi persoanelor și organizațiilor informațiile de care au nevoie pentru sporirea siguranței în aviația civilă;

de a limita difuzarea informațiilor la ceea ce este strict necesar pentru utilizatorii lor, astfel încât să se asigure confidențialitatea corespunzătoare a informațiilor în cauză.

Măsurile individuale se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 10 alineatul (3).

Măsurile generale, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (4).”

2.

La articolul 8 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatului (1), Comisia poate

(a)

să adopte, în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 10 alineatul (2), orice măsuri corespunzătoare pentru a facilita punerea în aplicare a articolelor 3, 4 și 5, de exemplu:

să definească formatul care trebuie folosit pentru stocarea și difuzarea datelor;

să constituie sau să asiste organismele responsabile cu gestionarea și exploatarea instrumentelor necesare colectării și schimbului de informații;

(b)

să expună în detaliu condițiile pentru realizarea inspecțiilor la platformă, inclusiv a inspecțiilor sistematice și să întocmească lista de informații care trebuie colectate. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (4).”

3.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(5)   De asemenea, Comisia poate consulta comitetul cu privire la orice alt aspect legat de aplicarea prezentei directive.”

4.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Comisia poate modifica anexele la prezenta directivă.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (4).”

6.5.   Regulamentul (CE) nr. 868/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind protecția împotriva subvenționării și practicilor tarifare neloiale ale țărilor nemembre, care cauzează prejudicii operatorilor de transport aerian comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare  (72)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 868/2004, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să elaboreze o metodologie detaliată pentru stabilirea existenței practicilor tarifare neloiale. Metodologia ar trebui să acopere, printre altele, modul în care să fie evaluate în contextul specific al sectorului aviației practicile tarifare concurențiale obișnuite, costurile reale și marjele rezonabile ale profitului. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 868/2004 prin completarea ei, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 868/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia elaborează o metodologie detaliată de stabilire a existenței unor practici tarifare neloiale. Metodologia acoperă, printre altele, modul de evaluare, în contextul specific al sectorului aviației, a practicilor tarifare concurențiale obișnuite, a costurilor reale și a marjelor rezonabile ale profitului. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (4).”

2.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare (73).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

6.6.   Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană  (74)

În ceea ce privește Directiva 2004/54/CE, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să efectueze modificările necesare pentru adaptarea anexelor la progresul științific și tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/54/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/54/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 13, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Până la 30 aprilie 2009, Comisia publică un raport referitor la practica urmată în statele membre. În cazul în care este necesar, Comisia adresează recomandări privind adoptarea unei metodologii comune, armonizate, de analiză a riscurilor în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 17 alineatul (2).”

2.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Adaptarea la progresul tehnic

Comisia adaptează la progresul tehnic anexele la prezenta directivă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (3).”

3.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.7.   Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv  (75)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice criteriile comune pentru impunerea unei interdicții de exploatare unui transportator aerian pentru a ține seama de evoluțiile științifice și tehnice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Din motive de eficiență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control ar trebui scurtate în vederea modificării anexei care prevede criterii comune care trebuie luate în considerare în vederea impunerii unei interdicții de exploatare din motive de siguranță la nivel comunitar.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Criteriile comune de impunere a unei interdicții de exploatare unui transportator aerian, care se bazează pe standardele de siguranță relevante, sunt prevăzute în anexă (și sunt denumite în continuare «criteriile comune»). Comisia poate modifica anexa, în special pentru a ține seama de evoluțiile științifice și tehnice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (4).”

2.

La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când este cazul, Comisia adoptă măsuri de punere în aplicare în vederea stabilirii unor norme detaliate cu privire la procedurile menționate în prezentul capitol. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (4).”

3.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   Comisia este asistată de comitetul menționat la articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 (denumit în continuare «comitetul»).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și alineatul (4) literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE sunt de o lună, respectiv o lună și două luni.

(5)   Comisia poate consulta comitetul cu privire la orice alt aspect privind aplicarea prezentului regulament.”


(1)  JO L 59, 27.2.1998, p. 1.

(2)  JO L 331, 7.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(4)  JO L 91, 7.4.1999, p. 10.

(5)  JO L 18, 22.1.2000, p. 1.

(6)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(8)  JO L 121, 1.5.2001, p. 34.

(9)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67.”

(10)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1.

(11)  JO L 157, 9.6.2006, p. 24.

(12)  JO L 243, 24.9.1996, p. 31.

(13)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.”

(14)  JO L 330, 5.12.1998, p. 32.

(15)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1.

(16)  JO L 33, 4.2.2006, p. 1.

(17)  JO L 64, 4.3.2006, p. 37.

(18)  JO L 102, 11.4.2006, p. 15.

(19)  JO L 257, 27.10.1995, p. 1.

(20)  Publicată de Organizația Națiunilor Unite, seria F nr. 2, revizia 3, tabelul 6.1, modificată de OCDE (DES/NI/86.9), Paris 1986.”

(21)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(22)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(23)  JO L 77, 14.3.1998, p. 3.

(24)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(25)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(26)  JO L 162, 5.6.1998, p. 1.

(27)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(28)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(29)  JO L 63, 12.3.1999, p. 6.

(30)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(31)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(32)  JO L 69, 13.3.2003, p. 1.

(33)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.”

(34)  JO L 255, 30.9.2005, p. 1.

(35)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.”

(36)  JO L 340, 16.12.2002, p. 1.

(37)  JO L 185, 16.8.1971, p. 15.”

(38)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

(39)  JO L 185, 16.8.1971, p. 15.”

(40)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

(41)  JO L 185, 16.8.1971, p. 15.”

(42)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(43)  JO L 291, 19.11.1969, p. 9.”

(44)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”;

(45)  JO L 237, 22.9.1993, p. 23.

(46)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(47)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(48)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(49)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(50)  JO L 268, 3.10.1998, p. 1.

(51)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(52)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.”

(53)  JO L 194, 18.7.2001, p. 26.

(54)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(55)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(56)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

(57)  JO L 33, 8.2.2003, p. 30.

(58)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(59)  JO L 309, 26.11.2003, p. 1.

(60)  JO L 325, 12.12.2003, p. 1.

(61)  JO L 102, 7.4.2004, p. 48.

(62)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(63)  JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

(64)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25.

(65)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.

(66)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(67)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.

(68)  JO L 167, 4.7.2003, p. 23.

(69)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.”

(70)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4.”

(71)  JO L 143, 30.4.2004, p. 76.

(72)  JO L 162, 30.4.2004, p. 1.

(73)  JO L 240, 24.8.1992, p. 8.”

(74)  JO L 167, 30.4.2004, p. 39.

(75)  JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

Index cronologic

1.

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente.

2.

Directiva 93/74/CEE a Consiliului din 13 septembrie 1993 privind furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale.

3.

Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum.

4.

Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor substanțe și reziduuri ale acestora în animale vii și în produse.

5.

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC).

6.

Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime.

7.

Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi.

8.

Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră.

9.

Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate.

10.

Regulamentul (CE) nr. 1165/98 din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt.

11.

Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei rețele de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile în Comunitate.

12.

Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

13.

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman.

14.

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora.

15.

Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă.

16.

Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane.

17.

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora.

18.

Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

19.

Directiva 2001/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman.

20.

Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun.

21.

Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare.

22.

Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor.

23.

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.

24.

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

25.

Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave.

26.

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV).

27.

Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine.

28.

Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind indicele costului forței de muncă.

29.

Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviația civilă.

30.

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor.

31.

Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare.

32.

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară.

33.

Directiva 2004/17/CΕ a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale.

34.

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii.

35.

Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane.

36.

Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care folosesc aeroporturile comunitare.

37.

Regulamentul (CE) nr. 868/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind protecția împotriva subvenționării și practicilor tarifare neloiale ale țărilor nemembre, care cauzează prejudicii operatorilor de transport aerian comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare.

38.

Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană.

39.

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

40.

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

41.

Regulamentul (CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 septembrie 2005 privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi.

42.

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv.

43.

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți.

44.

Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat.

45.

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive.

46.

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice.


Top