Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0215

Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului din 18 februarie 2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare

OJ L 78, 19.3.2008, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 129 P. 3 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/215/oj

19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 78/1


REGULAMENTUL (CE) Nr. 215/2008 AL CONSILIULUI

din 18 februarie 2008

privind regulamentul financiar aplicabil celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1) și revizuit la Luxemburg la 25 iunie 2005 (2) („Acordul ACP-CE”),

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) la Comunitatea Europeană („decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări”) (3), în special articolul 23 paragraful al patrulea,

având în vedere Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de Miniștri al ACP-CE din 2 iunie 2006 de prevedere a cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013 și de modificare a Acordului ACP-CE revizuit (4),

având în vedere Acordul intern încheiat între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutorului comunitar în temeiul cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013, în conformitate cu Acordul ACP-CE și cu privire la acordarea asistenței financiare pentru țările și teritoriile de peste mări, cărora li se aplică partea IV din Tratatul CE (5) („acordul intern”), în special articolul 10 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 617/2007 al Consiliului din 14 mai 2007 privind punerea în aplicare a celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare în cadrul Acordului de parteneriat ACP-CE (6),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Curții de Conturi (7),

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiții,

întrucât:

(1)

Este necesar să se stabilească norme detaliate pentru plata contribuțiilor statelor membre la cel de-al zecelea Fond European de Dezvoltare („FED”), instituit prin acordul intern, precum și pentru acordarea asistenței financiare țărilor și teritoriilor de peste mări („TTPM”) cărora li se aplică partea IV din Tratatul CE.

(2)

Ar trebui stabilite norme pentru tratarea soldurilor rămase din FED anterioare, în special cu privire la măsurile detaliate pentru transferarea lor în cel de-al zecelea FED, precum și normele pentru execuția acestora sau cu privire la consecințele dezangajării lor în legătură cu contribuțiile statelor membre.

(3)

Este necesar să se prevadă condițiile în temeiul cărora Curtea de Conturi trebuie să-și exercite competențele în ceea ce privește FED.

(4)

Este necesar să se prevadă condițiile în temeiul cărora Banca Europeană de Investiții (BEI) gestionează resursele FED.

(5)

Dispozițiile privind verificarea de către Curtea de Conturi a resurselor FED gestionate de BEI ar trebui să fie conforme cu Acordul tripartit încheiat între Curtea de Conturi, BEI și Comisie, prevăzut la articolul 248 alineatul (4) din tratat.

(6)

Este necesar să se asigure executarea corespunzătoare, promptă și eficientă a programelor și a proiectelor finanțate în baza Acordului APC-CE și să se stabilească metode de gestionare transparente și ușor de aplicat, de natură să faciliteze descentralizarea atribuțiilor și a responsabilităților.

(7)

Părțile la Acordul ACP-CE și-au reafirmat angajamentul față de clauzele sociale și etice definite în convențiile corespunzătoare ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

(8)

Este necesar să se stabilească normele detaliate în temeiul cărora ordonatorul de credite delegat ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a asigura execuția corespunzătoare a operațiunilor, în strânsă cooperare cu ordonatorul de credite național.

(9)

Pe cât posibil, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (8), element fundamental al reformei în ceea ce privește gestionarea internă a Comisiei, ar trebui să luat în considerare de prezentul regulament din motive de eficiență și simplificare. Dacă este cazul, în anumite situații ar trebui pus în aplicare, mutatis mutandis, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (9).

(10)

Toate modificările față de Regulamentul financiar din 27 martie 2003 privind cel de-al nouălea Fond European de Dezvoltare (10) ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor reformelor întreprinse de Comisie, ar trebui să îmbunătățească ori să asigure buna gestiune financiară și ar trebui să sporească protecția intereselor financiare ale Comunității împotriva fraudei și a altor activități ilegale și, în acest fel, să consolideze legalitatea și regularitatea operațiunilor financiare.

(11)

Din perspectiva experienței practice acumulate, se dovedesc necesare anumite schimbări în comparație cu regulamentul financiar privind cel de-al nouălea FED, în vederea facilitării execuției FED, precum și a realizării obiectivelor politice pe care se bazează acesta și, de asemenea, în vederea adaptării anumitor cerințe procedurale și documentare. Transparența, în special, trebuie consolidată prin furnizarea de informații cu privire la beneficiarii fondurilor comunitare.

(12)

Principiul unei bune gestiuni financiare ar trebui să presupună un control intern efectiv și eficient în ceea ce privește execuția resurselor FED.

(13)

În ceea ce privește resursele FED, ar trebui să existe posibilitatea ca statele membre să ofere contribuții financiare voluntare, pentru a sprijini realizarea obiectivelor Acordului de parteneriat ACP-CE care nu intră în sfera aranjamentelor de cofinanțare, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 617/2007.

(14)

Principiul specificității ar trebui să se aplice resurselor FED.

(15)

În ceea ce privește metodele de execuție a resurselor FED, dispozițiile privind gestionarea centralizată, descentralizată și gestionarea în comun, astfel cum sunt stabilite de regulamentul financiar privind cel de-al nouălea Fond European de Dezvoltare, ar trebui restructurate din motive de claritate, iar unele cerințe ar trebui formulate mai clar. În special, cerințele privind gestionarea în comun, condițiile referitoare la delegarea atribuțiilor și criteriile de recurgere la organismele din sectoarele publice naționale ar trebui simplificate pentru a se facilita utilizarea acestora și pentru a răspunde cerințelor operaționale tot mai mari.

(16)

Interdicția de a delega atribuții de execuție organismelor private ar trebui adaptată în ceea ce privește gestionarea centralizată, deoarece condițiile respectivei interdicții s-au dovedit a fi nejustificat de stricte. Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a recurge la serviciile unei agenții de turism sau ale unei societăți care organizează conferințe, care să se ocupe de rambursarea costurilor participanților la conferințe, cu condiția de a se asigura că nu sunt exercitate puteri discreționare de către societatea privată.

(17)

În ceea ce privește contabilul, trebuie să se precizeze responsabilitatea sa cu privire la certificarea conturilor, pe baza datelor financiare pe care le primește de la ordonatorii de credite. În acest scop, contabilul ar trebui să fie împuternicit să verifice datele primite de la ordonatorul de credite delegat și să-și exprime rezervele, dacă este cazul.

(18)

Ar trebui clarificate condițiile și limitele privind răspunderea financiară a tuturor actorilor financiari și a tuturor persoanelor implicate în execuția FED.

(19)

Ar trebui clarificate și consolidate normele referitoare la recuperarea creanțelor, astfel încât interesele financiare ale Comunităților să fie mai bine protejate. Ar trebui precizate, în special, condițiile în care se plătesc dobânzi de întârziere către FED.

(20)

Ar trebui să se prevadă termene în ceea ce privește valabilitatea creanțelor financiare. Spre deosebire de multe dintre statele sale membre, Comunitatea nu dispune de un termen după scurgerea căruia creanțele financiare se sting, după expirarea unei anumite perioade. De asemenea, acțiunea Comunității nu este supusă unui termen atunci când urmărește recuperarea creanțelor sale de la terți. Introducerea unor astfel de termene ar trebui să corespundă principiului bunei gestiuni financiare.

(21)

În conformitate cu regulamentul financiar general și cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (11), este necesară clarificarea normelor privind excluderea de la procedura de achiziții publice. Ar trebui să se facă o distincție clară între excluderea obligatorie și excluderea în temeiul unei sancțiuni administrative. În plus, din motive de securitate juridică și de proporționalitate, ar trebui prevăzut un termen maxim de excludere. Se poate prevedea o excepție de la normele privind excluderea în legătură cu achiziția de bunuri în condiții deosebit de avantajoase fie de la un furnizor care renunță definitiv la activitatea sa comercială, fie de la administratori sau lichidatori în cadrul unei proceduri de faliment, printr-o înțelegere cu creditorii sau printr-o procedură similară prevăzută în legislația națională.

(22)

Este oportun ca, în contextul FED, să se permită utilizarea bazei centrale de date privind candidații ori ofertanții aflați în situațiile de excludere stabilite în temeiul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(23)

În ceea ce privește granturile, la articolul 103 ar trebui aduse unele clarificări, în special cu privire la domeniul de aplicare al acestora. Pentru a îmbunătăți gestionarea granturilor și pentru a simplifica procedurile, ar trebui să existe posibilitatea de a se acorda granturi, fie prin decizia instituției, fie prin acorduri scrise încheiate cu beneficiarii și, de asemenea, să fie autorizate atât plata unor sume globale, cât și plata unor sume forfetare, în plus față de metoda tradițională de rambursare a costurilor efectiv suportate. În fine, cerințele în materie de controale și garanții ar trebui să fie mai bine adaptate la riscurile financiare implicate.

(24)

Dispoziția conform căreia granturile ar trebui acordate pe baza unor cereri de propuneri și-a dovedit utilitatea. Cu toate acestea, experiența a arătat că, în anumite situații, acțiunea este de așa natură încât nu oferă altă opțiune pentru selectarea beneficiarilor. Prin urmare, ar trebui să se prevadă în mod expres că există și astfel de situații excepționale.

(25)

În cazul în care granturile sunt acordate pentru cheltuieli de funcționare, dispoziția conform căreia acordul necesar nu poate fi semnat după mai mult de patru luni de la începutul exercițiului financiar al beneficiarului s-a dovedit nejustificat de rigidă. Prin urmare, termenul respectiv ar trebui stabilit la 6 luni.

(26)

Având în vedere că granturile ar trebui să fie acordate în continuare pe baza unor criterii de selecție și de atribuire, nu este necesar ca aceste criterii să fie evaluate în toate cazurile de un comitet. Ar trebui permise mijloace mai flexibile de evaluare a criteriilor de selecție.

(27)

Din motive de claritate, ar trebui simplificată dispoziția privind cerințele referitoare la achiziții pe care ar trebui să le aplice beneficiarii granturilor. În plus, ar trebui să se prevadă în mod expres cazul în care punerea în aplicare a unei acțiuni necesită acordarea de asistență financiară unor terți,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CUPRINS

PARTEA ÎNTÂI –

DISPOZIȚII PRINCIPALE

TITLUL I –

OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE

TITLUL II –

PRINCIPII FINANCIARE

CAPITOLUL 1

PRINCIPIUL EXACTITĂȚII FINANCIARE

CAPITOLUL 2

PRINCIPIUL UNITĂȚII DE CONT

CAPITOLUL 3

PRINCIPIUL SPECIFICITĂȚII

CAPITOLUL 4

PRINCIPIUL BUNEI GESTIUNI FINANCIARE

CAPITOLUL 5

PRINCIPIUL TRANSPARENȚEI

TITLUL III –

RESURSE ȘI CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE

CAPITOLUL 1

CONSTITUIREA RESURSELOR FED

TITLUL IV –

EXECUȚIA RESURSELOR FED

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL 2

METODE DE EXECUȚIE

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Secţiunea 2

Gestionarea descentralizată

Secţiunea 3

Gestionarea centralizată

Secţiunea 4

Gestionarea în comun cu organizaţii internaţionale

CAPITOLUL 3

ACTORII FINANCIARI

Secţiunea 1

Principiul separării atribuţiilor

Secţiunea 2

Ordonatorul de credite

Secţiunea 3

Contabilul

Secţiunea 4

Agentul de plată

Secţiunea 5

Administratorul de plăţi

CAPITOLUL 4

RĂSPUNDEREA ACTORILOR FINANCIARI

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Secţiunea 2

Norme aplicabile ordonatorilor de credite

Secţiunea 3

Norme aplicabile contabililor şi administratorilor de plăţi

CAPITOLUL 5

OPERAŢIUNI DE VENITURI

Secţiunea 1

Punerea la dispoziţie a resurselor FED

Secţiunea 2

Estimarea creanţelor

Secţiunea 3

Constatarea creanţelor

Secţiunea 4

Ordonanţarea recuperărilor

Secţiunea 5

Recuperarea

CAPITOLUL 6

OPERAȚIUNI DE CHELTUIELI

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Secţiunea 2

Angajarea cheltuielilor

Secţiunea 3

Angajarea cheltuielilor în cadrul gestionării centralizate sau efectuate în comun

Secţiunea 4

Angajarea cheltuielilor în cadrul gestionării descentralizate

Secţiunea 5

Lichidarea cheltuielilor

Secţiunea 6

Ordonanţarea cheltuielilor

Secţiunea 7

Plata cheltuielilor

Secţiunea 8

Termenele-limită pentru operaţiunile de cheltuieli

CAPITOLUL 7

SISTEMELE INFORMATICE

CAPITOLUL 8

AUDITORUL INTERN

TITLUL V –

ACHIZIȚIILE PUBLICE

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Secţiunea 1

Domeniul de aplicare şi principiile de atribuire

Secţiunea 2

Publicare

CAPITOLUL 2

PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE

TITLUL VI –

CONTRACTE ÎN REGIE PROPRIE ȘI CONTRACTE INDIRECTE DESCENTRALIZATE

TITLUL VII –

GRANTURI

CAPITOLUL 1

DOMENIUL DE APLICARE ȘI FORMA GRANTURILOR

CAPITOLUL 2

PRINCIPII

CAPITOLUL 3

PROCEDURA DE ATRIBUIRE

CAPITOLUL 4

PLATA ȘI CONTROLUL

CAPITOLUL 5

PUNEREA ÎN APLICARE

TITLUL VIII –

PREZENTAREA CONTURILOR ȘI CONTABILITATEA

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA CONTURILOR

CAPITOLUL 2

INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA RESURSELOR FED

CAPITOLUL 3

CONTABILITATEA

TITLUL IX –

AUDITUL EXTERN ȘI DESCĂRCAREA DE GESTIUNE

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL 2

AUDITUL EXTERN

CAPITOLUL 3

DESCĂRCAREA DE GESTIUNE

PARTEA A DOUA –

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND RESURSELE FED GESTIONATE DE BEI

PARTEA A TREIA –

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

TITLUL I –

DISPOZIȚII TRANZITORII

CAPITOLUL 1

TRANSFERUL SOLDURILOR RĂMASE DIN FONDURILE EUROPENE DE DEZVOLTARE ANTERIOARE

CAPITOLUL 2

SOLDURI RĂMASE DIN FONDURILE EUROPENE DE DEZVOLTARE ANTERIOARE

CAPITOLUL 3

NORME APLICABILE EXECUŢIEI FONDURILOR EUROPENE DE DEZVOLTARE ANTERIOARE

CAPITOLUL 4

PERIOADA DE TRANZIȚIE

TITLUL II –

DISPOZIȚII FINALE

PARTEA ÎNTÂI

DISPOZIŢII PRINCIPALE

TITLUL I

OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește normele privind instituirea și execuția financiară a resurselor celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare (FED), precum și prezentarea și auditul conturilor.

Articolul 2

(1)   Comisia își asumă competențele Comunității, definite la articolul 57 din Acordul ACP-CE și în decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări.

În acest sens, Comisia efectuează execuția financiară a operațiunilor derulate cu resurse FED alocate sub formă de ajutoare nerambursabile, cu excluderea subvențiilor la dobândă, și efectuează plăți în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   În sensul aplicării prezentului regulament, Comisia acționează pe propria răspundere și în limitele resurselor alocate.

Articolul 3

Acționând în numele Comunității, Banca Europeană de Investiții (BEI) gestionează facilitatea pentru investiții, precum și subvențiile la dobândă și execută operațiunile aferente, în conformitate cu normele stabilite în partea a doua. În acest context, BEI acționează în numele și pe riscul Comunității.

BEI desfășoară execuția financiară a operațiunilor efectuate prin intermediul unor împrumuturi din resurse proprii combinate, după caz, cu subvenții la dobândă trase din resursele FED pentru granturi.

Articolul 4

Dispozițiile prezentei părți și ale părții a treia se aplică exclusiv execuției financiare a resurselor FED gestionate de Comisie. Dispozițiile respective nu pot fi interpretate ca generând vreo obligație pentru Comisie în privința execuției financiare a resurselor FED gestionate de BEI.

Articolul 5

(1)   Cu excepția cazului în care se prevede altfel, trimiterile din prezentul regulament la statele ACP se consideră a fi, de asemenea, trimiteri la organismele sau reprezentanții acestora prevăzuți la articolele 13 și 14 din anexa IV la Acordul ACP-CE, pe care îi pot mandata în mod corespunzător să-și exercite atribuțiile în temeiul acordului menționat.

(2)   Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

TITLUL II

PRINCIPII FINANCIARE

Articolul 6

Resursele FED se stabilesc și se execută în conformitate cu următoarele principii, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament:

(a)

exactitatea financiară;

(b)

unitatea de cont;

(c)

specificitatea;

(d)

buna gestiune financiară;

(e)

transparența.

CAPITOLUL 1

Principiul exactităţii financiare

Articolul 7

(1)   Nu se încasează nici un venit și nu se efectuează nici o cheltuială dacă nu sunt prevăzute de o alocare financiară a FED.

(2)   Nu se poate angaja sau autoriza o cheltuială dacă aceasta depășește alocările FED.

(3)   Dobânda produsă de fondurile care sunt proprietatea FED se înregistrează ca venit al FED.

Articolul 8

(1)   Dobânda generată de plățile de prefinanțare se alocă programului sau acțiunii în cauză și se deduce din plata soldului sumelor datorate beneficiarului.

(2)   Nu se plătește dobândă Comunităților în următoarele cazuri:

(a)

prefinanțarea nu reprezintă o sumă substanțială;

(b)

prefinanțarea este plătită în temeiul unui contract de achiziții în sensul articolului 91;

(c)

sunt plătite sume în avans membrilor instituțiilor și personalului, în conformitate cu Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalţi agenți ai Comunităților Europene („Statutul funcționarilor”);

(d)

prefinanțarea este plătită în cadrul gestionării în comun, prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera (c);

(3)   Articolele 3, 4 și 4a din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a alineatelor (1) și (2).

CAPITOLUL 2

Principiul unităţii de cont

Articolul 9

(1)   Resursele FED sunt constituite și se execută în euro și conturile se prezintă de asemenea în euro.

Cu toate acestea, în scopul gestionării trezoreriei, astfel cum este prevăzut la articolul 39, contabilul poate derula operațiuni în euro sau în alte devize.

(2)   Articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a alineatului (1).

CAPITOLUL 3

Principiul specificităţii

Articolul 10

Resursele FED se afectează unor scopuri precise, în conformitate cu principalele instrumente de cooperare, astfel cum sunt descrise în Protocolul financiar la Acordul ACP-CE și în decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări.

În ceea ce privește statele ACP, instrumentele menționate sunt stabilite în Protocolul financiar prevăzut în anexa Ib la Acordul ACP-CE. Afectarea resurselor se întemeiază, de asemenea, pe dispozițiile din acordul intern și ia în considerare resursele alocate cheltuielilor de asistență aferente programării și execuției, în conformitate cu articolul 6 din acordul respectiv.

În ceea ce privește TTPM, instrumentele respective sunt prevăzute de anexa II A bis la decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări. La afectarea resurselor respective se va ține seama, de asemenea, de rezerva nealocată prevăzută la articolul 3 alineatul (4) din anexa menționată și de resursele prevăzute pentru studii sau pentru măsuri de asistență tehnică, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (c).

CAPITOLUL 4

Principiul bunei gestiuni financiare

Articolul 11

(1)   Resursele FED se utilizează în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, și anume în conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității.

(2)   În conformitate cu principiul economiei, resursele utilizate pentru îndeplinirea activităților se alocă în timp util, având cuantumul și calitatea corespunzătoare și cel mai bun preț.

Principiul eficienței se referă la realizarea celui mai bun raport dintre resursele utilizate și rezultatele obținute.

Principiul eficacității se referă la îndeplinirea obiectivelor specifice stabilite și obținerea rezultatelor dorite.

(3)   Este necesară stabilirea unor obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și precizate în timp. Realizarea acestor obiective se monitorizează prin indicatori de performanță.

Articolul 12

Pentru a îmbunătăți procesul decizional, în special pentru a justifica și a preciza modul de calcul al contribuțiilor care trebuie plătite de către statele membre, prevăzut la articolul 57, sunt necesare următoarele evaluări:

(a)

înainte de utilizarea resurselor FED se efectuează o evaluare ex ante a operațiunii care urmează a fi efectuate;

(b)

operațiunea face obiectul unei evaluări ex post pentru a se asigura că rezultatele dorite justifică mijloacele utilizate.

Articolul 13

(1)   În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, resursele FED se execută pe baza unui control intern efectiv și eficient, corespunzător fiecărui mod de gestionare.

(2)   În sensul execuției resurselor FED, controlul intern este definit drept un proces aplicabil la toate nivelurile de gestionare și are rolul de a oferi o garanție rezonabilă cu privire la îndeplinirea următoarelor obiective:

(a)

eficacitatea, eficiența și economia operațiunilor;

(b)

fiabilitatea raportărilor;

(c)

protecția activelor și a informațiilor;

(d)

prevenirea și detectarea fraudelor și a neregulilor;

(e)

buna gestionare a riscurilor legate de legalitatea și regularitatea tranzacțiilor aferente, avându-se în vedere caracterul multianual al programelor, precum și natura plăților respective.

CAPITOLUL 5

Principiul transparenţei

Articolul 14

(1)   Resursele FED se stabilesc și se execută, iar conturile se prezintă în conformitate cu principiul transparenței.

(2)   În conformitate cu articolul 7 din acordul intern, estimarea anuală a angajamentelor și a plăților, precum și conturile FED prevăzute la articolul 118 din prezentul regulament se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Comisia furnizează, într-o manieră corespunzătoare, informațiile privind beneficiarii fondurilor provenite din FED pe care le deține, atunci când resursele FED sunt executate în mod centralizat și direct de către departamentele sale, precum și informații privind beneficiarii fondurilor, astfel cum au fost transmise de entitățile cărora le-a fost delegată execuția financiară, în temeiul altor moduri de gestionare.

Aceste informații se furnizează cu respectarea cerințelor de confidențialitate, în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (12), precum și în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 45/2001/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (13), precum și cu respectarea cerințelor de securitate, ținându-se seama de particularitățile fiecărui mod de gestionare la care se referă articolul 20.

TITLUL III

RESURSE ȘI CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE

CAPITOLUL 1

Constituirea resurselor FED

Articolul 15

Resursele FED sunt constituite din sumele prevăzute la articolul 1 din acordul intern.

Articolul 16

(1)   Comisia poate administra contribuțiile financiare ale statelor membre și ale altor țări donatoare, în numele acestora, inclusiv, în ambele cazuri, contribuțiile agențiilor publice și parastatale ale acestora sau contribuțiile organizațiilor internaționale la unele proiecte sau programe finanțate de FED, în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 617/2007.

(2)   Comisia poate administra, de asemenea, contribuțiile financiare voluntare ale statelor membre în conformitate cu articolul 9 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 617/2007 și cu orice alte norme specifice prevăzute în acordurile bilaterale relevante privind contribuțiile.

(3)   Resursele suplimentare, astfel cum sunt definite la alineatele (1) și (2) de mai sus, se administrează în conformitate cu aceleași norme ca și resursele FED.

TITLUL IV

EXECUȚIA RESURSELOR FED

CAPITOLUL 1

Dispoziţii generale

Articolul 17

În cadrul propriilor departamente, Comisia poate să-și delege competențele de execuție a resurselor FED, în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul regulament și în normele sale interne, precum și în cadrul limitelor stabilite de Comisie în actul de delegare. Entitățile astfel împuternicite pot acționa numai în limitele competențelor care le-au fost delegate în mod expres.

Articolul 18

(1)   Se interzice tuturor actorilor financiari și oricărei alte persoane implicate în execuția, gestiunea, auditul sau controlul resurselor FED de a lua orice măsură care ar putea genera un conflict între interesele lor și interesele Comunității. În cazul în care apare un conflict de interese, persoana în cauză se abține de la o astfel de acțiune și sesizează autoritatea competentă.

(2)   Există un conflict de interese atunci când exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau a funcțiilor altei persoane, astfel cum se prevede la alineatul (1), este compromisă din motive ce țin de familie, viață personală, afinități politice sau naționale, interese economice sau de orice altă natură, comune cu ale beneficiarului.

(3)   Articolul 34 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a alineatelor (1) și (2).

Articolul 19

În sensul prezentului titlu, termenul „personal” se referă la persoanele cărora li se aplică Statutul funcționarilor.

CAPITOLUL 2

Metode de execuţie

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 20

(1)   Comisia execută resursele FED în conformitate cu dispozițiile cuprinse în articolele 21-29, prin aplicarea uneia dintre metodele următoare:

(a)

gestionare descentralizată;

(b)

gestionare centralizată;

(c)

gestionare în comun cu organizațiile internaționale.

(2)   Capitolul 2 „Metode de execuție” din partea I, titlul IV din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a prezentului capitol.

Secțiunea 2

Gestionarea descentralizată

Articolul 21

Ca regulă generală, Comisia efectuează execuția financiară a resurselor FED prin aplicarea uneia din următoarele metode:

(a)

prin gestionare descentralizată împreună cu statele ACP, în conformitate cu condițiile prevăzute în Acordul ACP-CE și cu aplicarea unei repartizări a atribuțiilor, prevăzută la articolul 57 din acordul menționat și la articolele 34, 35 și 36 din anexa IV la acesta;

(b)

prin gestionare descentralizată împreună cu TTPM, în conformitate cu condițiile prevăzute în decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări și în măsurile de punere în aplicare a deciziei menționate.

Articolul 22

(1)   În contextul gestiunii descentralizate, Comisia realizează execuția financiară a resurselor FED în conformitate cu normele detaliate prevăzute la alineatele (2), (3) și (4). După cum se prevede și în cazul gestionării centralizate, Comisia poate delega sarcinile restante organismelor menționate la articolul 25 alineatele (2)-(5).

(2)   Statele ACP sau TTPM beneficiare:

(a)

efectuează verificări periodice pentru a se asigura că acțiunile finanțate din resursele FED au fost executate corect;

(b)

adoptă măsurile corespunzătoare pentru prevenirea neregulilor și a fraudelor și, dacă este cazul, intentează o acțiune în justiție pentru recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit.

(3)   Pentru a asigura că fondurile sunt utilizate în conformitate cu normele aplicabile și în limitele competențelor care i-au fost conferite, Comisia aplică proceduri de închidere a conturilor sau mecanisme de corecție financiară care îi permit descărcarea de obligații în conformitate cu Acordul ACP-CE, în special în temeiul articolului 34 alineatul (1) din anexa IV și în conformitate cu decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, în special cu articolele 20 și 32.

(4)   Țările și teritoriile partenere cărora le sunt delegate atribuții de execuție asigură, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3), publicarea anuală ex post a listei beneficiarilor de fonduri provenite din FED.

Articolul 23

Execuția de către statele ACP și TTPM a operațiunilor finanțate din resursele FED face obiectul verificării de către Comisie.

Verificarea poate fi exercitată prin aprobare prealabilă, prin verificări ex post sau prin procedură combinată, în conformitate cu dispozițiile din Acordul ACP-CE, din decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări și din măsurile de punere în aplicare a deciziei respective.

Articolul 24

În funcție de gradul de descentralizare prevăzut în Acordul ACP-CE, decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări și măsurile de punere în aplicare a deciziei respective, Comisia face eforturi pentru a încuraja statele ACP beneficiare, precum și țările și teritoriile de peste mări să adere, atunci când își exercită competențele care le-au fost conferite în temeiul Acordului ACP-CE și al deciziei de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, la principiul bunei gestiuni financiare prevăzut la articolul 11, în special în ceea ce privește aplicarea progresivă a următoarelor criterii:

(a)

proceduri transparente de achiziții publice și de acordare a granturilor, care să fie nediscriminatorii și să elimine orice conflict de interese;

(b)

un sistem eficace și eficient de control intern pentru execuția operațiunilor, care presupune separarea efectivă a atribuțiilor ordonatorului de credite și, respectiv, ale contabilului sau a funcțiilor echivalente;

(c)

un sistem contabil care să permită utilizarea corectă a resurselor FED care trebuie verificate și utilizarea fondurilor care se reflectă în conturile FED;

(d)

un audit extern independent, exercitat de o instituție națională de audit extern independent;

(e)

în cazul contractelor în regie proprie prevăzute la articolul 101 alineatul (1), dispoziții corespunzătoare pentru gestiunea și controlul conturilor locale de avans și pentru stabilirea atribuțiilor administratorului conturilor de avans și ale contabilului la nivel local.

În sensul aplicării primului paragraf, Comisia, în acord cu statele ACP și TTPM beneficiare, introduce dispoziții corespunzătoare în acordurile de finanțare menționate la articolul 70 alineatul (3).

Secțiunea 3

Gestionarea centralizată

Articolul 25

(1)   Atunci când Comisia execută resursele FED pe bază centralizată, atribuțiile de execuție se îndeplinesc fie direct de către departamentele sale, fie indirect, în conformitate cu alineatele (2)-(4) din prezentul articol și cu articolele 26-29.

Execuția indirectă, în conformitate cu alineatele (2)-(4) din prezentul articol și cu articolele 27-29, se aplică, de asemenea, în cazul delegării sarcinilor restante către organismele menționate la alineatul (3) din prezentul articol, în cazul gestiunii descentralizate.

(2)   Comisia nu poate delega unor terți competențele de execuție pe care le exercită în temeiul Acordului ACP-CE sau al deciziei de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, în cazul în care aceste competențe presupun o marjă discreționară amplă care implică opțiuni politice. Atribuțiile de execuție delegate se definesc cu precizie și exercitarea acestora este supravegheată cu atenție.

Delegarea atribuțiilor de execuție financiară sunt conforme cu principiul bunei gestiuni financiare și asigură respectarea vizibilității acțiunii comunitare. Atribuțiile de execuție astfel delegate nu pot da naștere la conflicte de interese.

(3)   În cadrul limitelor stabilite la alineatul (2), Comisia poate delega atribuții de autoritate publică, în special atribuții de execuție financiară:

(a)

agențiilor executive instituite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (14);

(b)

organismelor naționale din sectorul public sau organismelor de drept privat care îndeplinesc un serviciu public care oferă garanții financiare adecvate pentru punerea în aplicare a sarcinilor încredințate.

Comisia poate utiliza resursele FED pentru a plăti o compensație financiară acestor organisme pentru cheltuielile administrative suportate.

Comisia informează anual Consiliul cu privire la cazurile, agențiile și organismele implicate. Comisia prezintă o motivație corespunzătoare privind recurgerea la agențiile naționale.

(4)   Execuția resurselor FED corespunzătoare de către o agenție menționată la alineatul (3) litera (a) se efectuează de către directorul agenției respective.

(5)   În cazul în care agențiile și organismele menționate la alineatul (3) îndeplinesc atribuții de execuție, acestea efectuează verificări periodice pentru a se asigura că acțiunile ce urmează a primi finanțare din resursele FED au fost executate corect.

Agențiile și organismele respective iau măsurile adecvate pentru prevenirea neregulilor și a fraudelor și, dacă este cazul, intentează acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit sau cărora li s-a dat o utilizare greșită.

Articolul 26

Atunci când execută resursele FED prin gestionare centralizată indirectă, Comisia obține mai întâi dovezi privind existența și funcționarea corespunzătoare la nivelul entităților cărora le încredințează execuția a:

(a)

unor proceduri transparente de achiziții publice și de acordare a granturilor, care să fie nediscriminatorii și să elimine orice conflict de interese și care sunt conforme cu titlurile V și VII;

(b)

unui sistem eficace și eficient de control intern pentru execuția operațiunilor, care presupune separarea efectivă a atribuțiilor ordonatorului de credite și, respectiv, ale contabilului sau a funcțiilor echivalente;

(c)

unui sistem contabil care să permită utilizarea corectă a resurselor FED care trebuie verificate și utilizarea fondurilor care trebuie să se reflecte în conturile FED;

(d)

unui audit extern independent;

(e)

accesului public la informații, la nivelul prevăzut de regulamentele Comunității;

(f)

publicării anuale ex post a listei beneficiarilor de fonduri FED, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3).

Comisia poate recunoaște echivalența sistemelor de audit, contabilitate, achiziții publice și de acordare a granturilor ale agențiilor și organismelor menționate la articolul 25 alineatul (3) cu propriile sisteme, ținând seama de standardele acceptate pe plan internațional.

Articolul 27

(1)   Comisia asigură supravegherea, evaluarea și controlul executării atribuțiilor încredințate. Comisia ține seama de echivalența sistemelor de control la efectuarea controalelor, pe baza propriilor sisteme de control.

(2)   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) dispune, în privința organismelor cărora le sunt delegate aceste sarcini, de aceleași competențe ca și în privința departamentelor Comisiei. Organismele în cauză adoptă măsurile necesare pentru a ajuta OLAF să desfășoare investigații interne. Orice act al acestor organisme întreprins pentru execuția resurselor FED, în special orice decizie sau orice contract încheiat de acestea, trebuie să prevadă în mod expres aceleași controale ca și cele prevăzute la articolul 70 alineatul (4).

Articolul 28

Comisia nu poate încredința măsuri de execuție a fondurilor din resursele FED, cum ar fi plata și recuperarea, unor entități sau organisme externe de drept privat, cu excepția celor menționate la articolul 25 alineatul (3) primul paragraf litera (b) sau în cazurile exprese în care plățile ce urmează a fi efectuate către beneficiarii stabiliți de Comisie sunt supuse condițiilor și sumelor stabilite de Comisie și nu implică exercitarea unei puteri discreționare de către entitatea sau organismul plătitor.

Atribuțiile care pot fi încredințate prin contract entităților sau organismelor externe de drept privat, altele decât cele menționate la articolul 25 alineatul (3) primul paragraf litera (b), sunt atribuții de expertiză tehnică, precum și atribuții administrative, de pregătire sau auxiliare care nu presupun nici exercitarea unor prerogative de autoritate publică, nici exercitarea unor competențe discreționare de apreciere.

Secțiunea 4

Gestionarea în comun cu organizații internaționale

Articolul 29

(1)   Atunci când Comisia execută resursele FED prin gestionare în comun, unele sarcini de execuție sunt încredințate organizațiilor internaționale, în următoarele situații:

(a)

atunci când Comisia și organizația internațională respectivă sunt angajate printr-un acord-cadru pe termen lung care stabilește măsurile administrative și financiare de cooperare;

(b)

atunci când Comisia și organizația internațională întocmesc un proiect sau program comun;

(c)

atunci când fondurile mai multor donatori sunt reunite și nu sunt afectate unor posturi sau categorii de cheltuieli specifice, cu alte cuvinte, în cazul unor acțiuni cu mai mulți donatori.

În derularea procedurilor contabile, de audit, de control intern și de achiziții, organizațiile respective aplică standarde care oferă garanții echivalente cu standardele acceptate pe plan internațional.

(2)   Execuția operațiilor finanțate din resursele FED de către organismele internaționale face obiectul verificării de către Comisie. Verificarea se efectuează cu aprobare prealabilă, prin verificări ex post sau prin procedură combinată.

(3)   Acordurile individuale încheiate cu organizațiile internaționale pentru alocarea finanțării conțin dispoziții detaliate privind îndeplinirea atribuțiilor încredințate acestor organizații internaționale.

(4)   Organizațiile internaționale cărora le sunt delegate atribuții de aplicare asigură, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3), publicarea anuală ex post a listei cu beneficiarii fondurilor provenite din FED.

CAPITOLUL 3

Actorii financiari

Articolul 30

Comisia alocă fiecărui actor financiar resursele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale, precum și un plan în care sunt prevăzute atribuțiile, drepturile și obligațiile acestuia.

Secțiunea 1

Principiul separării atribuțiilor

Articolul 31

Atribuțiile ordonatorului de credite și, respectiv, ale contabilului sunt separate și reciproc incompatibile.

Secțiunea 2

Ordonatorul de credite

Articolul 32

(1)   În contextul execuției financiare a operațiunilor menționate la articolul 2, Comisia îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite.

(2)   Comisia stabilește personalul cu nivelul corespunzător, căruia îi deleagă atribuțiile de ordonator de credite, sfera competențelor delegate și posibilitatea ca personalul căruia îi sunt delegate competențele să le subdelege.

(3)   Competențele ordonatorului de credite se deleagă și subdeleagă numai personalului angajat.

(4)   Ordonatorii de credite delegați ori subdelegați pot acționa numai în limitele stabilite de instrumentul de delegare sau subdelegare. Ordonatorul de credite delegat ori subdelegat responsabil poate fi sprijinit în îndeplinirea atribuțiilor sale de unul sau mai mulți membri ai personalului împuterniciți, sub răspunderea sa, să îndeplinească anumite operațiuni necesare pentru execuția resurselor FED și prezentarea conturilor.

Articolul 33

Ordonatorul de credite are următoarele răspunderi:

(a)

să execute venitul și cheltuielile în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;

(b)

să garanteze că se respectă cerințele de legalitate și regularitate.

Articolul 34

(1)   Pentru execuția cheltuielilor, ordonatorii de credite delegați și subdelegați încheie angajamente financiare și, dacă este cazul, angajamente juridice, lichidează cheltuielile și ordonă plățile și întreprind etapele preliminare execuției resurselor FED.

(2)   Execuția veniturilor presupune întocmirea estimărilor creanțelor, stabilirea creanțelor de recuperat și emiterea ordinelor de recuperare. Execuția presupune, dacă este cazul, renunțarea la creanțele constatate.

Articolul 35

În afara cazurilor în care gestionarea este centralizată sau realizată în comun cu organizațiile internaționale, operațiunile legate de execuția programelor sau a proiectelor se derulează de către ordonatorul de credite național sau regional, astfel cum se prevede la articolul 35 din anexa IV la Acordul ACP-CE și în măsurile de punere în aplicare a deciziei de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, în strânsă cooperare cu Comisia, în conformitate cu articolele 34, 35 și 36 din anexa IV la Acordul ACP-CE.

Articolul 36

(1)   Atunci când ordonatorul de credite delegat constată existența unor probleme în derularea procedurilor legate de execuția resurselor FED, acesta, împreună cu ordonatorul de credite național sau regional, recurg la toate contactele necesare în vederea remedierii situației și iau toate măsurile care se impun.

În cazurile în care ordonatorul de credite național sau regional nu îndeplinește sau nu poate îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Acordului ACP-CE, ordonatorul de credite delegat poate să-i țină locul temporar și, în acest caz, Comisia poate primi din resursele alocate statului ACP în cauză o compensație financiară pentru activitatea administrativă suplimentară pe care a preluat-o.

(2)   Orice măsură luată de ordonatorul de credite delegat în temeiul alineatului (1) este luată în numele și pe seama ordonatorului de credite național sau regional în cauză.

Articolul 37

(1)   Ordonatorul de credite delegat stabilește, în conformitate cu standardele minime adoptate de Comisie și ținând seama de riscurile asociate mediului de gestionare și naturii acțiunilor finanțate, de structura organizatorică și procedurile de control și de gestiune internă optime pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin, inclusiv, dacă este cazul, verificări ex post.

(2)   Înainte de autorizarea unei operațiuni, aspectele operaționale și financiare se verifică de către membrii personalului, alții decât cei care au inițiat operațiunea respectivă. Inițierea și verificarea ex ante și ex post a operațiunii respective constituie funcții separate.

(3)   Întregul personal care răspunde de controlul execuției operațiunilor financiare trebuie să aibă competențele profesionale necesare. Personalul respectă un cod de conduită profesională stabilit de Comisie.

(4)   Membrul personalului cu atribuții de gestiune financiară și control al operațiunilor, care consideră că decizia pe care trebuie să o pună în aplicare ori să o accepte la solicitarea șefului ierarhic nu este reglementară sau se abate de la principiul bunei gestiuni financiare, sau contravine normelor profesionale pe care trebuie să le respecte, informează în scris ordonatorul de credite delegat și, dacă acesta din urmă nu ia măsuri, comitetul menționat la articolul 54 alineatul (3).

În caz de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală care poate vătăma interesele Comunității, acesta informează autoritățile și organismele desemnate în legislația aplicabilă.

Articolul 38

Ordonatorul de credite delegat raportează Comisiei cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sub forma unui raport anual de activitate, însoțit de informații financiare și de gestiune, pentru a confirma că informațiile din raport prezintă o imagine fidelă și onestă, în afara cazului în care se menționează altfel în orice rezerve formulate în legătură cu anumite domenii de venituri și cheltuieli.

Raportul arată rezultatele operațiunilor prin raportare la obiectivele stabilite, riscurile asociate operațiunilor, modul de utilizare a resurselor alocate, eficiența și eficacitatea sistemului de control intern. Auditorul intern ia notă de raportul anual și de orice alte informații furnizate. Până la 15 iunie în fiecare an, Comisia trimite Parlamentului European și Consiliului un rezumat al raportului anual de activitate pentru anul anterior.

Secţiunea 3

Contabilul

Articolul 39

(1)   Comisia numește un contabil cu următoarele atribuții:

(a)

să efectueze cu corectitudine plățile, colectarea veniturilor și recuperarea creanțelor stabilite;

(b)

să pregătească și să prezinte conturile în conformitate cu titlul VIII;

(c)

să înregistreze în conturi:

(i)

fondurile alocate prevăzute la articolul 15, cu excepția celor pentru facilitatea pentru investiții, precum și subvențiile la dobândă;

(ii)

angajamentele prevăzute la articolul 70;

(iii)

plățile, veniturile și sumele datorate;

(d)

să prevadă, în conformitate cu titlul VIII, normele și metodele contabile și planul de conturi;

(e)

să prevadă și să certifice sistemele contabile și, dacă este cazul, să certifice sistemele prevăzute de ordonatorul de credite delegat pentru a furniza sau a motiva informațiile contabile;

(f)

să gestioneze trezoreria.

Contabilul este împuternicit să verifice respectarea criteriilor de certificare menționate la primul paragraf litera (e).

(2)   Contabilul obține de la ordonatorul de credite delegat și de la BEI, care le garantează, fiecare separat, fiabilitatea, toate informațiile necesare întocmirii conturilor, oferind o imagine fidelă a execuției financiare a resurselor FED.

Articolul 40

(1)   Înainte de adoptarea conturilor de către Comisie, contabilul le avizează, prin aceasta certificând faptul că are o garanție rezonabilă conform căreia conturile oferă o imagine fidelă și corectă a situației financiare a FED.

În acest scop, contabilul se asigură de următoarele:

(a)

conturile au fost întocmite în conformitate cu normele contabile, cu metodele și sistemele contabile stabilite sub directa sa răspundere, astfel cum se prevede în prezentul regulament în legătură cu conturile FED;

(b)

în conturi sunt înregistrate toate veniturile și cheltuielile.

Ordonatorul de credite delegat transmite toate informațiile necesare contabilului pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

Ordonatorul de credite are deplina răspundere a utilizării corespunzătoare a fondurilor pe care le administrează, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor pe care este obligat să le verifice.

Articolul 41

Contabilul este împuternicit să verifice informațiile primite și, de asemenea, să efectueze orice verificări pe care le consideră necesare la avizarea conturilor. Contabilul poate formula rezerve, dacă este cazul, furnizând în același timp explicații precise privind natura și domeniul de aplicare a rezervelor.

Articolul 42

În cazul în care prezentul regulament nu conține dispoziții contrare, contabilul este singurul împuternicit să administreze numerarul și echivalentele de numerar. El răspunde de păstrarea acestora.

Articolul 43

În cazul în care prezentul regulament nu conține dispoziții contrare, contabilul este singurul competent să delege personalului din subordine, atunci când își îndeplinește atribuțiile, anumite sarcini.

Instrumentul de delegare prevede sarcinile încredințate personalului delegat.

Secţiunea 4

Agentul de plată

Articolul 44

(1)   În vederea efectuării plăților prevăzute la articolul 37 alineatele (1) și (4) din anexa IV la Acordul ACP-CE sau în măsurile de aplicare a deciziei de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, contabilul deschide conturi, dacă este cazul, la instituțiile financiare din statele ACP, precum și din țările și teritoriile de peste mări, pentru plățile în monedele naționale ale statelor ACP sau în monedele TTPM, dar și la instituțiile financiare din statele membre, pentru plăți în euro sau în alte devize.

(2)   Instituțiile financiare respective, care acționează ca agenți de plată, execută plăți în conformitate cu dispozițiile primite de la contabil.

(3)   În conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din anexa IV la Acordul ACP-CE, depozitele în conturile instituțiilor financiare din statele ACP, precum și din TTPM nu sunt purtătoare de dobândă, iar acestea din urmă nu primesc nici o compensație financiară pentru serviciile lor.

În conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din acordul intern, depozitele în conturile instituțiilor financiare din statele membre sunt purtătoare de dobândă. Dobânda respectivă se înregistrează în unul dintre conturile prevăzute la articolul menționat.

Articolul 45

Relațiile dintre Comisie și agenții plătitori prevăzute la articolul 37 din anexa IV la Acordul ACP-CE sau în măsurile de aplicare a deciziei de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări se stabilesc pe bază de contract. După ce au fost semnate, copiile contractelor respective se trimit la Curtea de Conturi, spre informare.

Articolul 46

(1)   Comisia virează din conturile speciale deschise în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) sumele necesare pentru alimentarea conturilor deschise în numele său, în conformitate cu articolul 44. Aceste viramente se efectuează pe baza lichidităților necesare pentru proiecte și programe.

(2)   Comisia se asigură că orice retrageri din conturile speciale menționate la articolul 59 alineatul (3) primul paragraf sunt efectuate în așa fel încât să se mențină repartizarea activelor sale în conturile respective într-un mod care să corespundă proporțiilor contribuțiilor statelor membre la FED.

Articolul 47

Semnăturile personalului Comisiei împuternicit să deruleze operațiunile privind conturile FED se depun la băncile implicate atunci când sunt deschise conturile sau, în cazul personalului autorizat ulterior, la desemnarea acestuia.

Secţiunea 5

Administratorul de plăţi

Articolul 48

(1)   Pentru efectuarea plăților prevăzute la articolul 44, contabilul numește un administrator de plăți care să execute plățile la nivel local prin intermediul contului agentului plătitor.

(2)   Administratorii de plăți sunt selectați dintre funcționari sau, în cazul în care este necesar și numai în cazuri motivate corespunzător, dintre alți membri ai personalului.

Articolul 49

(1)   Numirea administratorului de plăți face obiectul unei decizii a contabilului, pe baza unei propuneri bine motivate a ordonatorului de credite competent. Decizia respectivă prevede responsabilitățile și obligațiile administratorului de plăți și ale ordonatorului de credite.

În decizie se prevăd cel puțin:

(a)

frecvența cu care se vor prezenta documentele justificative, precum și procedura de prezentare a acestora;

(b)

procedura care trebuie urmată pentru alimentarea contului agentului plătitor;

(c)

perioada de valabilitate a autorizației acordate administratorului de plăți de către contabil;

(d)

identitatea administratorului de plăți numit.

De asemenea, modificarea deciziei menționate în primul paragraf se supune deciziei contabilului la propunerea bine motivată a ordonatorului de credite competent.

(2)   După ce a primit instrucțiuni din partea contabilului, administratorul de plăți poate executa plățile autorizate în mod corespunzător către părțile terțe, în limitele soldului restant pozitiv al contului bancar al agentului de plată.

Articolul 50

Alimentarea conturilor bancare locale

Contabilul alimentează conturile agentului de plată și monitorizează conturile respective din punctul de vedere al deschiderii conturilor bancare, delegarea de semnături și controlul la fața locului și al conturilor centralizate.

Conturile agentului de plată pot fi alimentate direct din venituri locale diverse provenite din:

(a)

diferite rambursări;

(b)

ordine de recuperare a unor sume.

CAPITOLUL 4

Răspunderea actorilor financiari

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 51

(1)   Fără a aduce atingere unei măsuri disciplinare, ordonatorilor de credite delegați și subdelegați li se poate retrage oricând delegarea sau subdelegarea fie temporar, fie definitiv, de către autoritatea care i-a numit.

(2)   Fără a aduce atingere unei măsuri disciplinare, contabilul poate fi suspendat temporar sau definitiv din funcție, în orice moment, de către Comisie.

(3)   Fără a aduce atingere unei măsuri disciplinare, administratorii de plăți pot fi suspendați temporar sau definitiv din funcție, în orice moment, de către autoritatea care i-a numit.

Articolul 52

(1)   Dispozițiile acestui capitol nu aduc atingere răspunderii penale pe care actorii financiari prevăzuți la articolul 51 ar putea să o suporte, în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu dispozițiile în vigoare privind protecția intereselor financiare ale Comunităților și combaterea corupției, în cazul în care sunt implicați membri ai personalului sau funcționari din statele membre.

(2)   Fiecare ordonator de credite, contabil sau administrator de plăți răspunde disciplinar și plătește despăgubiri, conform dispozițiilor din statutul funcționarilor, fără a aduce atingere articolelor 53-56 din prezentul regulament.

În cazul unei fraude, act de corupție sau al oricărei alte activități ilegale de natură să aducă atingere intereselor Comunității, se sesizează autoritățile sau organismele competente.

Secţiunea 2

Norme aplicabile ordonatorilor de credite

Articolul 53

Obligația ordonatorului de credite de a plăti despăgubiri, conform dispozițiilor prevăzute la articolul 52 alineatul (2), revine acestuia în special în cazul în care:

(a)

ordonatorul de credite, fie intenționat, fie din neglijență gravă, stabilește creanțele care trebuie recuperate sau emite ordine de recuperare, angajează cheltuieli ori semnează un ordin de plată fără să respecte prezentul regulament;

(b)

ordonatorul de credite, fie intenționat, fie din neglijență gravă, omite să întocmească un document care atestă o creanță de încasat, omite să emită un ordin de recuperare a creanței ori îl emite cu întârziere, ori emite cu întârziere un ordin de plată, prin aceasta punând Comisia în situația de a putea fi chemată în judecată de către terți.

Articolul 54

(1)   Atunci când un ordonator de credite delegat ori subdelegat consideră că o decizie pe care avea obligația să o ia, în baza atribuțiilor care îi revin, este neregulamentară ori contravine principiilor bunei gestiuni financiare, acesta informează în scris autoritatea care l-a delegat. În cazul în care ordonatorul de credite delegat ori subdelegat primește ulterior de la autoritatea care l-a delegat o instrucțiune scrisă, bine motivată, de a lua decizia respectivă, ordonatorul de credite nu poate fi considerat răspunzător.

(2)   În eventualitatea subdelegării în cadrul serviciilor sale, ordonatorul de credite delegat răspunde în continuare de eficiența și eficacitatea sistemelor de gestiune internă și control intern instituite, precum și de selectarea ordonatorului de credite subdelegat.

(3)   Grupul specializat în domeniul neregulilor financiare, înființat de Comisie în temeiul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002, are competența de a stabili, în ceea ce privește FED, dacă s-a produs sau nu o neregulă financiară și care sunt consecințele acesteia, dacă există. În ceea ce privește administrarea resurselor FED de către Comisie, comitetul menționat este notificat cu privire la cazurile respective, conform dispozițiilor de la articolul 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

În funcție de avizul comitetului, Comisia decide dacă să inițieze procedura privind răspunderea disciplinară sau plata despăgubirilor. În cazul în care comitetul constată existența unor probleme de sistem, acesta trimite ordonatorului de credite delegat un raport însoțit de recomandări, în afara cazului în care acesta din urmă este persoana implicată, precum și auditorului intern.

Secţiunea 3

Norme aplicabile contabililor şi administratorilor de plăţi

Articolul 55

Contabilul este pasibil de acțiune disciplinară și de plata unei despăgubiri, în conformitate cu dispozițiile și cu procedura prevăzute în Statutul funcționarilor. Administratorul de plăți poate fi răspunzător, în special, în cazul în care a comis una dintre formele de abatere profesională menționate mai jos:

(a)

a pierdut sau a deteriorat fonduri, active și documente aflate în păstrarea sa;

(b)

modifică în mod eronat conuri bancare sau conturi poștale curente;

(c)

recuperează sau plătește sume care nu sunt conforme cu ordinele de recuperare sau de plată aferente;

(d)

nu a încasat sumele exigibile.

Articolul 56

Administratorul de plăți este pasibil de acțiune disciplinară și de plata unei despăgubiri, în conformitate cu dispozițiile și cu procedurile prevăzute în Statutul funcționarilor. Administratorul de plăți poate fi răspunzător, în special, în cazul în care a comis una dintre formele de abatere profesională menționate mai jos:

(a)

a pierdut sau a deteriorat fonduri, active și documente aflate în păstrarea sa;

(b)

nu poate dovedi cu documente justificative corespunzătoare plățile efectuate;

(c)

a efectuat plăți către persoane care nu aveau dreptul la aceste plăți;

(d)

nu a încasat sumele exigibile.

CAPITOLUL 5

Operaţiuni de venituri

Secţiunea 1

Punerea la dispoziţie a resurselor FED

Articolul 57

(1)   În conformitate cu articolul 7 din acordul intern, plafonul valorii anuale a contribuțiilor pe anul n + 2 și valoarea anuală a contribuției pe anul n + 1 se calculează conform procedurii prevăzute la alineatele (2)-(7) din prezentul articol. Contribuțiile anuale se plătesc în trei tranșe. Acestea se calculează conform procedurii prevăzute la alineatele (2)-(7).

(2)   Comisia prezintă o propunere până la data de 15 octombrie a anului n, cuprinzând:

plafonul corespunzător valorii anuale a contribuției pe anul n + 2;

valoarea anuală a contribuției pe anul n + 1;

valoarea primei tranșe a contribuției pe anul n + 1.

Consiliul decide asupra acestei propuneri până la data de 15 noiembrie a anului n.

Statele membre plătesc prima tranșă a contribuției pe anul n + 1 cel târziu până la data de 21 ianuarie a anului n + 1.

(3)   Comisia prezintă o propunere până la data de 15 iunie a anului n + 1, cuprinzând:

valoarea celei de-a doua tranșe a contribuției pe anul n + 1;

valoarea anuală a contribuției pe anul n + 1 revizuită în funcție de nevoile reale, în cazul în care, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din acordul intern, valoarea anuală nu corespunde nevoilor reale.

Consiliul hotărăște asupra acestei propuneri în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la prezentarea propunerii de către Comisie.

Statele membre plătesc contribuțiile datorate în cadrul celei de-a doua tranșe în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data la care le-a fost notificată decizia Consiliului.

(4)   Până la data de 15 iunie a anului n + 1, Comisia, ținând seama de prognozele BEI în ceea ce privește gestionarea și funcționarea facilității pentru investiții, inclusiv a subvențiilor la dobândă, întocmește și transmite Consiliului o situație a angajamentelor, a plăților și a valorii totale a solicitărilor de contribuții care urmează să fie efectuate în anii n + 1 și n + 2. Aceste valori pentru anii n + 1 și n + 2 se bazează pe capacitatea de a asigura în mod efectiv nivelul propus de resurse.

(5)   Comisia prezintă o propunere până la data de 10 octombrie a anului n + 1, cuprinzând:

suma celei de-a treia tranșe a contribuției pe anul n + 1;

valoarea anuală a contribuției pe anul n + 1 revizuită în funcție de nevoile reale, în cazul în care, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din acordul intern, valoarea anuală nu corespunde nevoilor reale.

Consiliul hotărăște asupra acestei propuneri în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la prezentarea propunerii de către Comisie.

Statele membre plătesc contribuțiile datorate în cadrul celei de-a treia tranșe în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data la care le-a fost notificată decizia Consiliului.

(6)   Suma tranșelor corespunzătoare unui anumit an nu poate depăși valoarea anuală a contribuției calculate pentru anul respectiv. Valoarea anuală a contribuției nu poate depăși plafonul calculat pentru anul respectiv. Plafonul nu poate fi mărit decât în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din acordul intern. Posibila mărire a plafonului este inclusă în propunerile prevăzute la alineatele (2)-(5) din prezentul articol.

(7)   Plafonul valorii anuale a contribuției pentru anul n + 2, valoarea anuală a contribuției pentru anul n + 1 și tranșele contribuțiilor conțin indicații, în conformitate cu articolele 1-5, referitoare la:

(a)

suma gestionată de către Comisie; și

(b)

suma gestionată de către BEI, inclusiv subvențiile la dobândă.

Articolul 58

(1)   Tranșele care urmează a fi plătite de fiecare stat membru, prevăzute la articolul 57, se stabilesc în așa fel încât să fie proporționale cu contribuțiile fiecărui stat la FED, astfel cum sunt stabilite la articolul 1 alineatul (2) din acordul intern.

(2)   Solicitările de contribuții utilizează mai întâi, succesiv, sumele stabilite pentru FED anterioare.

Articolul 59

(1)   Contribuțiile financiare ale statelor membre se exprimă în euro.

(2)   Fiecare stat membru plătește în euro suma reprezentând contribuția sa.

(3)   În ceea ce privește suma datorată Comisiei în temeiul articolului 57 alineatul (7) litera (a), contribuțiile financiare se virează de către fiecare stat membru într-un cont special denumit „Comisia Comunităților Europene – Fondul European de Dezvoltare”, deschis la banca emitentă a statului membru respectiv sau la instituția financiară desemnată de acesta. Sumele reprezentând aceste contribuții rămân în conturile speciale până când trebuie efectuate plățile prevăzute la articolul 37 din anexa IV la Acordul ACP-CE sau în măsurile de punere în aplicare a deciziei de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări.

În ceea ce privește suma datorată BEI în conformitate cu articolul 57 alineatul (7) litera (b) din prezentul regulament, contribuțiile financiare se virează de către fiecare stat membru, în conformitate cu articolul 146.

Atunci când este necesar, Comisia acordă asistența tehnică necesară pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului menționate la articolul 57.

Articolul 60

(1)   În cazul în care o tranșă din contribuțiile exigibile în temeiul prezentului articol nu este plătită până la termenul stabilit la articolul 57 alineatele (2)-(5), statul membru respectiv plătește o dobândă pentru suma neplătită.

(2)   Dobânda pentru suma neplătită se calculează la un nivel superior cu două puncte procentuale ratei dobânzii aplicate de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare a lunii în care suma devine scadentă, astfel cum este publicat în seria C din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Dobânda este majorată cu un sfert de punct procentual pentru fiecare lună de întârziere.

Dobânda se plătește pentru întreaga perioadă de întârziere și se calculează din prima zi calendaristică de la data-limită pentru plata tranșei respective.

(3)   În ceea ce privește suma datorată Comisiei în temeiul articolului 57 alineatul (7) litera (a) din prezentul regulament, dobânzile de întârziere se virează în unul dintre conturile prevăzute la articolul 1 alineatul (6) din acordul intern.

În ceea ce privește suma datorată BEI în temeiul articolului 57 alineatul (7) litera (b) din prezentul regulament, dobânzile de întârziere se virează facilității pentru investiții.

Articolul 61

La expirarea protocolului financiar prevăzut în anexa Ib la Acordul ACP-CE, partea din contribuțiile pe care statele membre, în temeiul articolului 57, au în continuare obligația de a o plăţi este solicitată de Comisie, în funcție de cerințe, în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 2

Estimarea creanţelor

Articolul 62

(1)   O primă estimare a creanțelor se efectuează de către ordonatorul de credite competent, în conformitate cu orice măsură ori situație care ar putea avea drept rezultat o sumă sau modificarea unei sume datorată FED.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), nu se efectuează nici o estimare a creanței înainte ca statele membre să pună la dispoziția Comisiei sumele care reprezintă contribuțiile lor la FED, astfel cum sunt stabilite la articolele 57 și 58 din prezentul regulament. Ordonatorul de credite competent emite un ordin de recuperare pentru aceste sume.

(3)   Articolul 77 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a alineatului (1).

Secţiunea 3

Constatarea creanţelor

Articolul 63

(1)   Constatarea unei creanțe este actul prin care ordonatorul de credite delegat sau subdelegat:

(a)

verifică dacă există creanța;

(b)

constată sau verifică dacă există creanța și valoarea acesteia;

(c)

verifică în ce condiții este exigibilă creanța.

(2)   Resursele FED puse la dispoziția Comisiei și orice creanță constatată ca fiind certă, cu valoare fixă și exigibilă, se constată printr-un ordin de recuperare către contabil, urmat de o notă de debit trimisă debitorului, ambele întocmite de ordonatorul de credite competent.

(3)   Sumele plătite nejustificat se recuperează.

(4)   Articolul 86 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, cu privire la condițiile în care sunt datorate FED dobânzi de întârziere.

Secţiunea 4

Ordonanţarea recuperărilor

Articolul 64

(1)   Ordonanțarea recuperării este actul prin care ordonatorul de credite delegat ori subdelegat competent dă dispoziții contabilului, prin emiterea unui ordin de recuperare, de a recupera o creanță constatată.

(2)   Fără a aduce atingere responsabilităților statelor ACP sau TTPM, Comisia poate constata că are de încasat o creanță de la alte persoane decât statele respective, pe baza unei decizii care se pune în aplicare în aceleași condiții ca și cele prevăzute la articolul 256 din tratat.

(3)   Articolele 81 și 84 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a alineatelor (1) și (2).

Secţiunea 5

Recuperarea

Articolul 65

(1)   Contabilul pune în aplicare ordinele de recuperare a creanțelor constatate în mod corespunzător de către ordonatorul de credite competent. Contabilul depune toate eforturile pentru a asigura că FED își încasează veniturile și asigură că drepturile acestuia sunt respectate.

(2)   Contabilul recuperează sumele prin compensarea lor cu creanțele echivalente pe care FED sau Comunitatea le are de recuperat de la orice debitor care, la rândul său, are o creanță certă, cu valoare fixă și exigibilă asupra FED sau asupra Comunității.

(3)   În ceea ce privește contractele în regie proprie și contractele indirecte descentralizate prevăzute în titlul VI, în cazul în care s-a solicitat ordonatorului național de credite, însă nu s-a reușit recuperarea la termenele stabilite a creanțelor din FED, ordonatorul de credite competent ia măsurile necesare pentru a obține rambursarea sumelor exigibile, inclusiv, dacă este cazul, suspendarea utilizării acelui tip de contract în legătură cu statul sau TTPM în cauză.

(4)   În cazul în care ordonatorul de credite delegat intenționează să renunțe total sau parțial la recuperarea unei creanțe constatate, acesta se asigură că renunțarea este regulamentară și se conformează principiilor bunei gestiuni financiare și proporționalității. Decizia de renunțare se motivează. Ordonatorul de credite poate delega decizia numai în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei.

(5)   Ordonatorul de credite poate anula sau ajusta o creanță constatată.

(6)   Drepturile financiare ale FED față de terți și drepturile financiare ale terților față de FED sunt limitate la o perioadă de cinci ani.

(7)   Articolele 82-85 și 87-89 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a alineatelor (1)-(6).

CAPITOLUL 6

Operaţiuni de cheltuieli

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 66

Fiecare cheltuială se angajează, se lichidează, se ordonanțează și se plătește.

Secţiunea 2

Angajarea cheltuielilor

Articolul 67

Angajarea cheltuielilor este precedată de o decizie de finanțare adoptată de Comisie ori de autoritățile cărora Comisia le-a delegat competențe.

Articolul 68

(1)   Angajamentul financiar al Comisiei este operațiunea de rezervare a fondurilor necesare pentru acoperirea plăților ulterioare în vederea respectării unui angajament juridic.

(2)   Angajamentul juridic din partea Comisiei este actul prin care ordonatorul de credite competent se angajează față de terți, care atrage după sine o obligație financiară în sarcina FED.

(3)   Angajamentul financiar și angajamentul juridic se adoptă de către același ordonator de credite. Se poate renunța la această regulă în următoarele situații:

(a)

cheltuieli administrative suportate de Comisie în sensul articolului 69 alineatul (3), în legătură cu care angajamentele financiare au fost împărțite în conformitate cu articolul 69 alineatul (2);

(b)

angajamentele globale rezultate din acordurile financiare, în temeiul articolului 70 alineatul (3).

Articolul 69

(1)   Angajamentul financiar al Comisiei este individual atunci când se cunosc beneficiarul și valoarea cheltuielii.

Angajamentul financiar al Comisiei este global atunci când nu se cunoaște încă cel puțin unul dintre elementele necesare pentru identificarea angajamentului individual.

(2)   Angajamentele financiare pentru cheltuielile administrative ale Comisiei pot fi divizate pe mai mulți ani în tranșe anuale. Angajamentele juridice corespunzătoare prevăd această divizare.

(3)   Următoarele sunt considerate cheltuieli administrative în sensul articolului 68 alineatul (3) litera (a) și al alineatului (2) al prezentului articolul:

(a)

cheltuieli pentru resurse umane, altele decât personalul statutar;

(b)

cheltuieli de formare;

(c)

cheltuieli pentru misiuni;

(d)

cheltuieli de reprezentare;

(e)

cheltuieli pentru reuniuni;

(f)

cheltuieli legate de interpreții și/sau traducătorii independenți;

(g)

cheltuieli legate de schimbul de funcționari;

(h)

costul chiriilor periodice ale bunurilor mobile și imobile;

(i)

costul asigurărilor diverse;

(j)

costul curățeniei și al întreținerii;

(k)

costurile legate de utilizarea serviciilor de telecomunicații;

(l)

costul apei, al gazului și al electricității;

(m)

cheltuieli pentru publicații periodice.

Articolul 70

(1)   Ordonatorul de credite competent încheie un angajament financiar înainte de asumarea unui angajament juridic, care angajează Comisia, cu terțe părți.

(2)   Deciziile de finanțare adoptate de Comisie, în conformitate cu Acordul ACP-CE sau cu decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, care o autorizează pe aceasta să acorde ajutor financiar din FED, dau naștere la angajamente financiare din partea Comisiei.

(3)   Constituie angajamente juridice ale Comisiei următoarele:

(a)

un acord de finanțare între Comisie, care acționează în numele Comunității, și statele ACP sau TTPM beneficiare sau organismele desemnate de acestea;

(b)

un contract sau acord de subvenționare între Comisie și organisme naționale sau internaționale din sectorul public sau persoane fizice ori juridice responsabile de îndeplinirea acestor acțiuni.

(4)   Fiecare acord de finanțare, contract sau acord de subvenționare prevede în mod expres exercitarea de către Comisie, OLAF și Curtea de Conturi a competențelor de control ale acestora, asupra documentelor și la fața locului, cu privire la toți contractanții și subcontractanții care au beneficiat de finanțare din resursele FED.

Articolul 71

La adoptarea unui angajament financiar, ordonatorul de credite competent se asigură că au fost îndeplinite următoarele:

(a)

cheltuiala a fost înregistrată în postul contabil corect;

(b)

fondurile sunt disponibile;

(c)

cheltuiala este conformă cu dispozițiile în materie, în special din Acordul ACP-CE, decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, acordul intern, prezentul regulament, precum și cu toate actele adoptate în aplicarea acestor dispoziții;

(d)

se respectă principiul bunei gestiuni financiare.

Articolul 72

La înregistrarea unui angajament juridic, ordonatorul de credite se asigură că au fost îndeplinite următoarele:

(a)

angajamentul este acoperit de angajamentul financiar corespunzător;

(b)

cheltuielile sunt reglementare și conforme cu dispozițiile aplicabile, în special cu cele din Acordul ACP-CE, decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, acordul intern, prezentul regulament, precum și din toate actele adoptate în aplicarea acestor dispoziții;

(c)

se respectă principiul bunei gestiuni financiare.

Secţiunea 3

Angajarea cheltuielilor în cadrul gestionării centralizate sau efectuate în comun

Articolul 73

În cazul în care resursele FED sunt gestionate de Comisie în mod centralizat sau în comun, angajarea cheltuielilor face obiectul dispozițiilor prezentei secțiuni.

Articolul 74

(1)   Angajamentele juridice aferente angajamentelor financiare individuale se încheie de către Comisie cel târziu până la data de 31 decembrie a anului N, acesta din urmă fiind anul în care a fost adoptat angajamentul financiar individual al Comisiei, sub rezerva articolului 68 alineatul (3).

(2)   Ca regulă generală, angajamentele financiare globale acoperă costul total al angajamentelor juridice individuale corespunzătoare, încheiate de către Comisie până la data de 31 decembrie a anului N + 1, anul N fiind anul în care a fost adoptat angajamentul financiar global al Comisiei, sub rezerva articolului 68 alineatul (3).

Cu toate acestea, atunci când sunt puse în aplicare angajamentele globale prevăzute la articolul 70 alineatul (3) litera (a), Comisia încheie contractele și acordurile individuale aferente în cel mult trei ani de la data încheierii acordului financiar.

Contractele și acordurile individuale cu privire la audit și evaluare pot fi încheiate ulterior. De asemenea, ulterior se pot încheia acte adiționale la contractele deja încheiate.

La finele perioadei menționate la alineatul (1), precum și la primul și al doilea paragraf din prezentul alineat, ordonatorul de credite competent dezangajează suma din soldul neutilizat din angajamentele financiare respective.

Articolul 75

(1)   Valoarea fiecărui angajament juridic legal adoptat de Comisie în urma unui angajament global se înregistrează, înainte de semnare, de către ordonatorul de credite competent, în conturile FED și se contabilizează la angajamentul financiar global.

(2)   Angajamentele juridice încheiate pentru acțiuni care depășesc un exercițiu financiar și angajamentele financiare corespunzătoare au un termen de punere în aplicare stabilit în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cu excepția cheltuielilor administrative prevăzute la articolul 69 alineatul (3).

Părțile din aceste angajamente care nu au fost executate în termen de șase luni de la această dată se dezangajează, iar alocările corespunzătoare se anulează.

Suma reprezentând un angajament financiar aferent unui angajament juridic pentru care nu s-a efectuat nici o plată în decurs de trei ani de la data semnării angajamentului juridic se dezangajează, iar alocările aferente se anulează.

(3)   Alineatul (2) se aplică fără a aduce atingere deciziilor pe care Consiliul le poate adopta în temeiul articolelor 96 și 97 din Acordul ACP-CE.

Articolul 76

Încheierea unui proiect și eliberarea fondurilor angajate în conformitate cu articolele 73, 74 și 75 se efectuează atunci când se încheie angajamentele juridice asumate de Comisie în temeiul proiectului respectiv în legătură cu terțe părți, iar plățile și recuperările aferente au fost înregistrate în conturile FED.

Secţiunea 4

Angajarea cheltuielilor în cadrul gestionării descentralizate

Articolul 77

Atunci când resursele FED sunt gestionate în mod descentralizat, la angajarea cheltuielilor de către Comisie se aplică dispozițiile prezentei secțiuni.

Articolul 78

(1)   Acordurile de finanțare cu statele ACP sau TTPM beneficiare se încheie până la data de 31 decembrie a anului N + 1, N fiind anul în care s-a adoptat angajamentul financiar al Comisiei.

Atunci când acordurile de finanțare nu sunt încheiate până la termenul prevăzut la primul paragraf, alocările corespunzătoare se anulează.

(2)   Comisia are obligația de a efectua plata din resursele FED atunci când ordonatorul de credite competent semnează contractele, acordurile de subvenționare și devizele de programe, în conformitate cu dispozițiile articolului 101 alineatul (3).

Ordonatorul de credite competent înregistrează în conturile FED, înainte de semnare pentru avizare, valoarea fiecărui angajament juridic individual pe care l-a avizat în temeiul unui angajament global. Ordonatorul de credite contabilizează această valoare în angajamentul financiar global.

(3)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere deciziilor pe care Consiliul le poate adopta în temeiul articolelor 96 și 97 din Acordul ACP-CE.

Articolul 79

În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare la care se referă articolul 11 și în conformitate cu competențele sale, Comisia se asigură dacă sunt îndeplinite următoarele:

(a)

angajamentele juridice de aplicare a acordurilor financiare prevăzute la articolul 78 alineatul (1) se încheie în cel mult trei ani de la încheierea acordului financiar aferent. Ulterior se pot încheia contracte și acorduri individuale de audit și evaluare, precum și acte adiționale la contractele deja încheiate;

(b)

suma reprezentând un angajament financiar individual corespunzător unui angajament juridic de aplicare a acordului financiar prevăzut la articolul 78 alineatul (1) pentru care nu s-a efectuat nici o plată în decurs de trei ani de la semnarea angajamentului juridic se dezangajează.

La finele unui termen stabilit în acordurile financiare pentru încheierea angajamentelor juridice menționate la primul paragraf litera (a), ordonatorul de credite competent dezangajează soldul neutilizat din angajamentul financiar aferent.

Angajamentele juridice prevăzute la primul paragraf litera (b) sunt contracte, acordurile de subvenționare, devize de programe încheiate de un stat ACP ori de o țară sau de un teritoriu de peste mări sau de autoritățile acestora sau contracte și acorduri de subvenționare încheiate de Comisie, care acționează în numele și în contul lor. În sensul aplicării prezentului paragraf, Comisia, de comun acord cu statele ACP și TTPM beneficiare, include dispoziții relevante în acordurile de finanțare prevăzute la articolul 78 alineatul (1).

Articolul 80

Încheierea unui proiect și dezangajarea fondurilor angajate în conformitate cu articolele 78 și 79 se efectuează de către statul ACP sau TTPM sau de către autoritățile acestora și/sau de către Comisie, care acționează în numele și în contul lor, în legătură cu proiectul respectiv și în ceea ce privește părțile terțe, după încheierea angajamentelor juridice și după înregistrarea în conturile FED a plăților și a colectărilor aferente.

Secţiunea 5

Lichidarea cheltuielilor

Articolul 81

(1)   Lichidarea cheltuielilor este actul prin care ordonatorul de credite competent:

(a)

verifică existența drepturilor creditorului;

(b)

stabilește sau verifică dacă creanța este reală, precum și valoarea acesteia;

(c)

verifică în ce condiții creanța este exigibilă.

(2)   Articolele 97-101 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, în cazul lichidării cheltuielilor.

Secţiunea 6

Ordonanţarea cheltuielilor

Articolul 82

(1)   Ordonanțarea cheltuielilor este actul prin care ordonatorul de credite competent, după ce a verificat dacă fondurile sunt disponibile și a emis un ordin de plată, dă dispoziții contabilului să achite suma reprezentând cheltuiala pe care a lichidat-o.

(2)   În cazul în care se efectuează plăți periodice în legătură cu serviciile furnizate, inclusiv servicii de închiriere sau livrare de bunuri și sub rezerva analizei de risc, ordonatorul de credite poate dispune aplicarea unui sistem de debitare directă.

(3)   Articolele 102 și 103 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a prezentului articol.

Secţiunea 7

Plata cheltuielilor

Articolul 83

(1)   Plata se efectuează la furnizarea dovezii că acțiunea în cauză este conformă cu actul de bază sau cu contractul. Plata acoperă una sau mai multe dintre următoarele operații:

(a)

plata întregii sume datorate;

(b)

plata sumelor datorate în oricare dintre următoarele modalități:

(i)

prefinanțare, care poate fi divizată în mai multe plăți;

(ii)

una sau mai multe plăți intermediare;

(iii)

plata soldului sumelor datorate.

(2)   În contabilitate se face distincția între diferitele tipuri de plăți menționate la alineatul (1), în momentul efectuării acestora.

(3)   Articolele 104 și 105 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică mutatis mutandis.

Articolul 84

Contabilul efectuează plata cheltuielii în limitele fondurilor disponibile.

Articolul 85

Plățile se efectuează prin conturile bancare menționate la articolul 44. Normele de deschidere, administrare și utilizare a acestor conturi se stabilesc de către contabil.

Aceste norme prevăd, în special, semnarea în comun pe ordinele de transfer și cu privire la toate plățile bancare de către doi funcționari împuterniciți în mod corespunzător de către contabil.

Articolul 86

Pentru plățile efectuate de administratorul de plăți, ordonatorul de credite competent se asigură că verificările sunt efectuate înainte de executarea plăților.

Secţiunea 8

Termenele-limită pentru operaţiunile de cheltuieli

Articolul 87

(1)   Lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor se finalizează în cel mult 90 de zile de la data la care plata devine scadentă. Ordonatorul de credite național sau regional ordonanțează cheltuiala și notifică ordonatorul de credite competent al Comisiei, în cel mult 45 de zile înainte de expirarea termenului.

(2)   Creditorii plătiți cu întârziere au dreptul să primească dobândă pentru întârziere, în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

(3)   Creanțele privind întârzierea plăților pentru care este responsabilă Comisia în conformitate cu articolul 37 din anexa IV la Acordul ACP-CE sunt suportate de către Comisie din contul sau din conturile prevăzute la articolul 1 alineatul (6) din acordul intern.

CAPITOLUL 7

Sistemele informatice

Articolul 88

(1)   În cazul în care operațiunile de venituri și cheltuieli sunt gestionate prin intermediul unor sisteme informatizate, documentele pot fi semnate printr-o metodă informatizată sau electronică.

(2)   Articolele 107 și 108 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a prezentului articol.

CAPITOLUL 8

Auditorul intern

Articolul 89

Auditorul intern al FED este auditorul intern al Comisiei. Acesta/aceasta își îndeplinește obligațiile în conformitate cu standardele internaționale în materie. Auditorul intern răspunde în fața Comisiei de verificarea bunei funcționări a sistemelor și procedurilor de execuție a resurselor FED administrate de Comisie în temeiul articolului 2. Auditorul intern nu poate fi nici ordonator de credite, nici contabil.

Articolul 90

(1)   Auditorul intern consiliază Comisia cu privire la administrarea riscurilor, prin emiterea de avize independente referitoare la calitatea sistemelor de gestionare și control și prin formularea de recomandări pentru îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a operațiunilor și de promovare a bunei gestiuni financiare.

Acesta/aceasta răspunde, în special, de următoarele:

(a)

să evalueze adecvarea și eficacitatea sistemelor de gestiune internă, precum și a performanței departamentelor în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor, a programelor și a acțiunilor în raport cu riscurile asociate acestora;

(b)

să evalueze eficiența și eficacitatea sistemelor de control și audit intern aplicabile fiecărei operațiuni în care sunt utilizate resursele FED.

(2)   Auditorul intern beneficiază de acces deplin și nelimitat la toate informațiile pe care le solicită pentru îndeplinirea sarcinilor sale, dacă este cazul la fața locului, inclusiv în statele membre și în țări terțe.

(3)   Auditorul intern raportează Comisiei cu privire la constatările și recomandările sale. Comisia se asigură că se iau măsuri pe baza recomandărilor rezultate din audituri. Auditorul intern prezintă Comisiei, de asemenea, un raport de audit intern anual, în care menționează numărul și tipul de audituri efectuate, recomandările făcute și măsurile luate pe baza acestor recomandări.

(4)   În fiecare an, Comisia transmite autorității responsabile de descărcarea de gestiune un raport care prezintă numărul și tipul de audituri interne efectuate, recomandările făcute și acțiunile întreprinse pe baza acestor recomandări.

(5)   Articolele 109-115 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a prezentului articol.

TITLUL V

ACHIZIȚIILE PUBLICE

CAPITOLUL 1

Dispoziţii generale

Secţiunea 1

Domeniul de aplicare şi principiile de atribuire

Articolul 91

(1)   Contractele de achiziții publice sunt contracte cu titlu oneros încheiate în scris între unul sau mai mulți agenți economici și una sau mai multe autorități contractante în sensul articolului 92 pentru a obține, în schimbul unui preț plătit în întregime sau parțial din resursele FED, furnizarea de bunuri mobile sau imobile, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

Contractele sunt:

(a)

contracte de furnizare de bunuri;

(b)

contracte de lucrări;

(c)

contracte de prestare de servicii.

(2)   Contractele-cadru sunt contractele încheiate între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți agenți economici, în scopul de a stabili condițiile contractuale privind contractele care urmează a fi atribuite pe o perioadă dată, în special în ceea ce privește prețul și, dacă este cazul, cantitatea avută în vedere. Acestea sunt reglementate de dispozițiile prezentului titlu în ceea ce privește procedura de atribuire, inclusiv publicitatea.

Articolul 92

(1)   În sensul prezentului titlu, autoritățile contractante sunt următoarele:

(a)

statele sau organismele ACP beneficiare, mandatate în mod corespunzător de aceste state, inclusiv organismele autorităților regionale sau reprezentanții acestora;

(b)

Comisia, în cazul contractelor atribuite în contul acesteia;

(c)

Comisia, în numele și în contul unuia sau mai multor state ACP beneficiare;

(d)

un organism național sau internațional din sectorul public sau persoane fizice ori juridice care au semnat un acord de finanțare sau un acord de subvenționare cu una sau mai multe țări ACP sau cu Comisia pentru punerea în aplicare a unui program sau a unui proiect.

(2)   Procedurile de achiziții publice se stabilesc în acordurile de finanțare prevăzute la articolul 70 alineatul (3).

Secţiunea 2

Publicare

Articolul 93

În limitele competențelor care îi sunt conferite prin Acordul ACP-CE și în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa IV la acesta, Comisia ia măsurile necesare pentru a publica procedurile internaționale de licitație în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe Internet.

CAPITOLUL 2

Procedurile de achiziţii publice

Articolul 94

(1)   Condițiile de participare și procedurile de atribuire a contractelor referitoare la operațiunile finanțate de FED pentru sprijinirea statelor ACP sunt cele definite în anexa IV la Acordul ACP-CE.

Procedurile de atribuire a contractelor referitoare la operațiunile finanțate de FED pentru sprijinirea TTPM se definesc în măsurile de punere în aplicare a deciziei de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări.

(2)   Atunci când Comisia acționează în calitate de autoritate contractantă pentru punerea în aplicare a ajutorului umanitar sau a ajutorului de urgență în cadrul Acordului ACP-CE sau a deciziei de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, aceasta este obligată să respecte normele comunitare relevante privind achizițiile publice.

Articolul 95

Documentele referitoare la cererea de oferte furnizează o descriere completă, clară și precisă a obiectului contractului și prevede criterii de excludere, de selecție și de atribuire aplicabile contractului.

Articolul 96

(1)   Candidații sau ofertanții sunt excluși de la participarea la procedurile de achiziții publice, în cazul în care:

(a)

sunt în stare de faliment sau de lichidare ori de sechestru, au încheiat o înțelegere cu creditorii, și-au suspendat activitățile economice ori fac obiectul unor proceduri de acest tip ori se află într-o situație analogă determinată printr-o procedură similară prevăzută de legislațiile sau reglementările naționale;

(b)

au suferit o condamnare pentru încălcarea normelor profesionale, pronunțată printr-o hotărâre cu autoritate de lucru judecat;

(c)

au fost găsiți vinovați de comiterea unei abateri profesionale grave dovedite prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

(d)

nu și-au îndeplinit obligațiile legate de plata contribuțiilor la asigurările sociale sau de plata impozitelor, în conformitate cu dispozițiile legale ale țării în care sunt stabiliți sau cu dispozițiile din țara autorității contractante sau cu dispozițiile țării în care se va executa contractul;

(e)

au făcut obiectul unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat pronunțate pentru fraudă, corupție, asociere la organizații criminale sau orice altă activitate ilegală care prejudiciază interesele financiare ale Comunităților;

(f)

fac obiectul unei sancțiuni administrative, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 99.

Primul paragraf literele (a)-(d) nu se aplică în cazul achiziției de bunuri în condiții deosebit de avantajoase de la un furnizor care își încetează activitatea economică sau de la administratori ori lichidatori în cadrul procedurii de faliment, prin intermediul unei înțelegeri cu creditorii sau printr-o procedură similară în temeiul legislației naționale.

(2)   Candidații sau ofertanții atestă că nu se află într-una dintre situațiile prevăzute la alineatul (1). Cu toate acestea, autoritatea contractantă poate să nu pretindă această atestare în cazul contractelor cu valoare foarte mică.

În sensul unei aplicări corecte a alineatului (1), candidatul sau ofertantul trebuie, atunci când i se cere de către autoritatea contractantă:

(a)

în cazul în care candidatul sau ofertantul sunt o entitate juridică, să ofere informații cu privire la dreptul de proprietate sau la administrare, control și competență de a reprezenta entitatea juridică;

(b)

dacă se are în vedere o subcontractare, să ateste că subcontractantul nu se află într-una dintre situațiile prevăzute la alineatul (1).

(3)   Articolul 133 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, la punerea în aplicare a prezentului articol.

Articolul 97

Un contract nu se acordă candidaților sau ofertanților care, în timpul procedurilor de atribuire a contractului:

(a)

fac obiectul unui conflict de interese;

(b)

se fac vinovați de fals atunci când furnizează informațiile cerute de autoritatea contractantă drept condiție de participare la procedura de achiziții publice ori nu furnizează aceste informații;

(c)

se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute la articolul 96 alineatul (1) în legătură cu această procedură de achiziții.

Articolul 98

În limitele competențelor conferite prin Acordul ACP-CE, Comisia ia măsuri pentru a utiliza baza de date centrală creată în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, în care se află informații cu privire la candidații și ofertanții care, în conformitate cu normele stabilite în anexa IV la Acordul ACP-CE, se află într-o situație care îi exclude de la participarea la procedurile de atribuire a contractelor aferente operațiunilor finanțate de FED.

Articolul 99

(1)   Sub rezerva anexei IV la Acordul ACP-CE, autoritatea contractantă poate impune sancțiuni administrative sau financiare cu privire la următoarele:

(a)

candidații sau ofertanții aflați în situațiile prevăzute la articolul 97 litera (b);

(b)

contractanții sunt considerați a-și fi încălcat în mod grav obligațiile asumate prin contractele prevăzute de FED.

Cu toate acestea, în toate cazurile, autoritatea contractantă trebuie să dea, mai întâi, persoanei în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

(2)   Sancțiunile prevăzute la alineatul (1) sunt proporționale cu importanța contractului și cu gravitatea abaterii și pot să fie:

(a)

excluderea candidatului sau a contractantului ori a ofertantului de la contractele sau granturile finanțate de FED pentru o perioadă maximă de zece ani; și/sau

(b)

plata sancțiunilor financiare de către candidat sau ofertant sau contractant până la cumularea valorii contractului respectiv.

(3)   Articolul 134b din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, contractelor finanțate din resursele FED.

TITLUL VI

CONTRACTE ÎN REGIE PROPRIE ȘI CONTRACTE INDIRECTE DESCENTRALIZATE

Articolul 100

Prezentul titlu reglementează contractele în regie proprie și pe cele indirecte descentralizate prevăzute la articolul 24 din anexa IV la acordul ACP-CE. Acesta se aplică, mutatis mutandis, cooperării financiare cu TTPM.

Articolul 101

(1)   În cazul contractelor în regie proprie, proiectele și programele se pun în aplicare direct prin departamentele publice ale statelor ACP implicate.

Comunitatea contribuie la cheltuielile departamentelor respective prin furnizarea echipamentelor și/sau a materialelor de care au nevoie și/sau a resurselor pentru recrutarea personalului suplimentar necesar, cum ar fi experți din statele ACP implicate sau din alte state ACP. Participarea Comunității acoperă numai cheltuielile rezultate din măsurile suplimentare și cheltuielile temporare aferente execuției, care sunt strict limitate la cerințele proiectului în cauză.

Gestiunea financiară a unui proiect pus în aplicare în regie proprie, în conformitate cu primul și al doilea paragraf, se execută prin intermediul conturilor locale de avans de către administratorul conturilor de avans și de contabilul local, numit de ordonatorul național sau regional, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite competent al Comisiei.

(2)   În cazul contractelor indirecte descentralizate, autoritatea contractantă în sensul articolului 92 alineatul (1) litera (a) încredințează sarcinile referitoare la executarea proiectelor sau a programelor unor organisme de drept public din statele ACP implicate sau organismelor de drept privat, distincte din punct de vedere juridic de statele ACP respective.

În astfel de cazuri, organismul interesat își asumă responsabilitatea gestionării și a executării programului sau proiectului în locul ordonatorului de credite național sau regional. Sarcinile astfel delegate pot include competența de a încheia contracte, de a le gestiona și de a supraveghea lucrările în numele sau în beneficiul statelor ACP în cauză.

(3)   Contractele în regie proprie și contractele indirecte descentralizate se execută pe baza unui program de măsuri și pe baza unei estimări a costurilor acestora (denumit în continuare „deviz de program”). Devizul de program este un document care stabilește programul de măsuri, resursele umane și materialele necesare, bugetul corespunzător, precum și măsuri tehnice și administrative detaliate de punere în aplicare pentru executarea descentralizată a unui proiect într-o perioadă de timp determinată, pe baza contractului în regie proprie și, eventual, prin achiziții publice și atribuirea unor granturi specifice.

Fiecare deviz de program se întocmește de către administratorul conturilor de avans și contabilul local menționat la alineatul (1) paragraful al treilea, în cazul contractelor în regie proprie, sau de către organismul menționat la alineatul (2), în cazul contractelor indirecte descentralizate. Ulterior, programul se aprobă de către ordonatorul național sau regional de credite și de către ordonatorul de credite competent al Comisiei, înainte să înceapă activitățile prevăzute.

(4)   În contextul executării devizelor de programe menționate la alineatul (3), procedurile de achiziții și de atribuire a granturilor sunt conforme cu dispozițiile prevăzute în titlurile V, respectiv VII.

(5)   Acordurile de finanțare prevăzute la articolul 70 alineatul (3) trebuie să prevadă executarea contractelor în regie proprie sau a contractelor indirecte descentralizate.

Articolul 102

În cazul contractelor indirecte descentralizate, autoritatea contractantă menționată la articolul 92 alineatul (1) litera (a) încheie un acord de delegare atunci când încredințează sarcini de punere în aplicare unui organism de drept public din statul ACP respectiv sau de drept privat, cu o misiune de serviciu public. Atunci când aceste sarcini sunt delegate unui organism de drept privat, autoritatea contractantă încheie un contract de servicii. Comisia se asigură că în acordul de delegare sau în contractul de servicii se prevăd:

(a)

dispoziții corespunzătoare privind verificarea modului în care au fost utilizate resursele FED de către Comisie, OLAF, ordonatorul de credite național sau regional, Curtea de Conturi și organismele de audit naționale din statele ACP în cauză;

(b)

o definiție clară și o delimitare precisă a competențelor delegate organismului în cauză și a competențelor care îi revin în continuare ordonatorului de credite național sau regional;

(c)

procedurile de urmat în exercitarea competențelor delegate, precum selectarea operațiunilor care urmează a beneficia de finanțare, atribuirea contractelor sau supravegherea lucrărilor;

(d)

posibilitatea unui control ex post și sancțiuni financiare atunci când acordarea de fonduri sau atribuirea contractelor de către organismul în cauză nu corespunde procedurilor stabilite la litera (c);

(e)

un sistem de control intern efectiv și eficient pentru gestionarea operațiunilor, care să includă separarea atribuțiilor ordonatorului de credite și ale contabilului;

(f)

un sistem contabil care să permită utilizarea corectă a resurselor FED ce vor face obiectul verificărilor, precum și utilizarea fondurilor care se vor regăsi în conturile FED.

TITLUL VII

GRANTURI

CAPITOLUL 1

Domeniul de aplicare şi forma granturilor

Articolul 103

(1)   Granturile sunt contribuții financiare directe, sub formă de donații din resursele FED, în vederea finanțării:

(a)

unei acțiuni destinate să ajute la atingerea unui obiectiv al Acordului ACP-CE sau al deciziei de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări ori al unui program sau proiect adoptat în conformitate cu respectivul acord sau cu respectiva decizie;

(b)

sau funcționării unui organism care urmărește un asemenea obiectiv.

Acestea se prevăd fie într-un acord scris, fie într-o decizie a Comisiei, notificată solicitantului a cărui cerere este aprobată.

(2)   Nu constituie granturi, în sensul prezentului titlu:

(a)

acordurile de finanțare menționate la articolul 70 alineatul (3) litera (a);

(b)

contractele publice menționate la titlul V sau contractele în regie proprie, prevăzute în titlul VI;

(c)

împrumuturile, garanțiile, contribuțiile, contractele, subvențiile la dobândă sau orice altă operațiune financiară gestionată de către BEI;

(d)

asistența bugetară directă sau indirectă ori ajutorul pentru reducerea datoriei sau susținerea veniturilor din export în eventualitatea unor fluctuații pe termen scurt;

(e)

plățile efectuate către organismele cărora Comisia le-a delegat competențe, conform dispozițiilor de la articolele 25-28 sau în cadrul gestionării în comun prevăzute la articolul 29.

(3)   Articolele 160-184a (titlul VI „Subvenții”) și articolul 253 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se aplică, mutatis mutandis, prezentului titlu.

Articolul 104

(1)   Granturile pot avea oricare dintre următoarele forme:

(a)

rambursarea unei anumite părți din costurile eligibile suportate efectiv;

(b)

sume forfetare;

(c)

finanțare forfetară;

(d)

o combinație a formelor prevăzute la literele (a), (b) și (c);

(2)   Granturile nu depășesc un plafon global exprimat ca valoare absolută.

CAPITOLUL 2

Principii

Articolul 105

(1)   Granturile se supun principiilor transparenței și egalității de tratament.

Acestea nu pot fi cumulative sau acordate retroactiv și trebuie să implice cofinanțarea.

Sub nicio formă nu pot fi depășite costurile totale combinate eligibile pentru finanțare, astfel cum se prevede în acordul de subvenționare.

(2)   Granturile nu pot avea ca obiectiv sau efect producerea unui profit pentru beneficiar.

Alineatul (2) nu se aplică următoarelor:

(a)

burse de studii, de cercetare sau de formare profesională acordate persoanelor fizice;

(b)

premii acordate în urma concursurilor;

(c)

acțiuni al căror obiectiv este consolidarea capacității financiare a unui beneficiar sau crearea unui venit.

Articolul 106

(1)   Granturile se supun unui program de lucru anual, care se publică la începutul anului.

Programul de lucru anual se pune în aplicare prin publicarea cererilor de propuneri, în afara unor cazuri excepționale de urgență, bine motivate, sau atunci când caracteristicile beneficiarului sau ale acțiunii nu oferă altă variantă pentru o acțiune dată sau în cazul în care beneficiarul este prevăzut în Acordul ACP-CE și în decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări ca beneficiar al unui grant.

Primul paragraf nu se aplică ajutorului pentru gestionarea situațiilor de criză și operațiunilor de ajutor umanitar.

(2)   Toate granturile acordate în cursul unui exercițiu financiar se publică anual, cu respectarea condițiilor referitoare la confidențialitate și securitate.

Articolul 107

(1)   Fiecare acțiune poate atrage după sine acordarea unui singur grant din resursele FED către unul și același beneficiar.

(2)   Un beneficiar poate primi un singur grant pentru funcționare din resursele FED în decursul unui exercițiu financiar.

Solicitantul informează imediat ordonatorii de credite cu privire la orice solicitări multiple și granturi multiple pentru aceeași acțiune sau pentru același program de lucru.

Resursele FED nu pot finanța în nici un caz aceleași costuri de două ori.

Articolul 108

(1)   Un grant poate fi acordat pentru o acțiune deja începută numai în cazul în care solicitantul poate demonstra necesitatea de a începe acțiunea înainte de acordarea grantului.

În astfel de cazuri, cheltuielile eligibile pentru finanțare nu pot fi efectuate înainte de data prezentării cererii de grant, în afara unor cazuri excepționale bine motivate sau în cazul în care cheltuielile sunt necesare pentru buna utilizare a ajutorului de gestionare a crizei sau a operațiunilor de ajutor umanitar, astfel cum se prevede în Acordul ACP-CE sau în decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări.

Nu se poate acorda un grant în mod retroactiv pentru acțiuni deja finalizate.

(2)   Grantul de funcționare se acordă în decurs de șase luni de la începutul anului bugetar al beneficiarului. Cheltuielile eligibile pentru finanțare nu pot fi suportate înainte de depunerea cererii de grant sau înainte de începerea anului bugetar al beneficiarului.

Articolul 109

Grantul nu poate finanța costurile totale ale acțiunii, în afara cazului în care acest lucru este esențial pentru derularea acțiunii.

Grantul nu poate finanța toate cheltuielile de funcționare ale organismului beneficiar.

CAPITOLUL 3

Procedura de atribuire

Articolul 110

(1)   Cererile de grant se prezintă în scris.

(2)   Cererile de grant sunt eligibile dacă sunt prezentate de următoarele persoane:

(a)

persoane juridice; cererile de grant pot fi eligibile dacă sunt prezentate de entități fără personalitate juridică în temeiul legislației naționale, cu condiția ca reprezentanții acestora să aibă capacitatea de a-și asuma obligații juridice în numele lor, precum și răspunderea financiară;

(b)

persoane fizice, în măsura în care acest lucru se impune ca urmare a naturii sau a particularităților acțiunii sau ale obiectivului urmărit de solicitant.

(3)   Granturile nu pot fi acordate solicitanților care, la data procedurii de acordare a granturilor, se află în una dintre situațiile de excludere menționate la articolul 96 alineatul (1) și la articolul 97, precum și la articolul 99 alineatul (2) litera (a).

Solicitanții trebuie să ateste că nu se află într-una dintre situațiile prevăzute la primul paragraf. Cu toate acestea, ordonatorul de credite poate să nu ceară această atestare în cazul granturilor cu valoare foarte mică.

(4)   Ordonatorul de credite poate impune solicitantului sancțiuni administrative și financiare care să fie eficiente, proporționale și disuasive.

Astfel de sancțiuni pot fi impuse, de asemenea, beneficiarilor care, la data prezentării cererii sau pe parcursul executării grantului, au făcut declarații false atunci când au furnizat informațiile cerute de ordonatorul de credite ori nu furnizează aceste informații.

Se aplică articolul 99, mutatis mutandis.

Articolul 111

(1)   Criteriile de selecție sunt de așa natură încât să facă posibilă evaluarea capacității solicitantului de a finaliza acțiunea propusă sau programul de lucru propus.

(2)   Criteriile de atribuire anunțate în prealabil în cererile de propuneri sunt de așa natură încât să permită evaluarea calității propunerilor prezentate din perspectiva obiectivelor și a priorităților stabilite.

Articolul 112

(1)   Propunerile se evaluează pe baza unor criterii de selecție și de atribuire anunțate în prealabil, pentru stabilirea propunerilor care pot beneficia de finanțare.

(2)   Ordonatorul de credite competent, pe baza evaluării menționate la alineatul (1), întocmește lista beneficiarilor și a sumelor aprobate.

(3)   Ordonatorul de credite competent informează în scris solicitanții cu privire la decizia referitoare la cererea acestora. În cazul în care grantul solicitat nu este acordat, ordonatorul de credite comunică motivele pentru care a respins cererea, cu trimitere, în special, la criteriile de selecție și de atribuire anunțate anterior.

CAPITOLUL 4

Plata şi controlul

Articolul 113

Frecvența plăților se stabilește în funcție de riscurile financiare implicate, de durata și de stadiul de derulare a acțiunii sau de costurile asumate de beneficiar.

Articolul 114

În cazul în care consideră că este necesar și proporțional, ordonatorul de credite competent poate să solicite beneficiarului să depună o garanție prealabilă pentru a limita riscurile financiare legate de plata prefinanțării.

Articolul 115

(1)   Valoarea grantului nu devine definitivă decât după acceptarea de către Comisie a rapoartelor și conturilor finale, fără a aduce atingere verificărilor ulterioare efectuate de către Comisie.

(2)   În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile, grantul se suspendă, se reduce sau se suprimă, după ce i s-a dat beneficiarului posibilitatea de a-și formula observațiile.

CAPITOLUL 5

Punerea în aplicare

Articolul 116

(1)   În cazul în care punerea în aplicare a acțiunilor necesită atribuirea contractelor de achiziții de către beneficiar, acordurile de subvenționare prevăzute la articolul 103 alineatul (1) prevăd proceduri conforme cu normele Comunității referitoare la achiziții, aplicabile în relațiile de cooperare cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

(2)   În cazul în care punerea în aplicare a acțiunii necesită acordarea de sprijin financiar unor terțe părți, beneficiarul unui grant poate acorda acest sprijin cu condiția respectării următoarelor condiții:

(a)

sprijinul financiar nu este obiectivul principal al acțiunii;

(b)

condițiile pentru acordarea sprijinului sunt strict definite în decizia de subvenționare sau în acordul dintre beneficiar și Comisie, fără marjă de apreciere;

(c)

sumele reprezentând sprijinul financiar sunt reduse.

(3)   Fiecare decizie sau acord de subvenționare prevede în mod expres exercitarea de către Comisie, OLAF și Curtea de Conturi a competențelor în materie de control al documentelor și la fața locului, cu privire la toți contractanții și subcontractanții care au beneficiat de asistență financiară din resursele FED.

Articolul 117

În cadrul gestiunii descentralizate prevăzute la articolele 21-24, Comisia va depune eforturi pentru a încuraja gestionarea de către statele ACP și TTPM beneficiare, având drept obiectiv aplicarea dispozițiilor echivalente cu cele prevăzute în prezentul titlu.

TITLUL VIII

PREZENTAREA CONTURILOR ȘI CONTABILITATEA

CAPITOLUL 1

Prezentarea conturilor

Articolul 118

(1)   Comisia elaborează, cel târziu până la 31 iulie în fiecare an, conturile FED care descriu situația financiară a fondului la data de 31 decembrie a anului precedent. Conturile FED includ:

(a)

rapoartele financiare prevăzute la articolul 122;

(b)

rapoartele privind execuția financiară prevăzută la articolul 123;

(c)

rapoartele financiare și informațiile furnizate de BEI în conformitate cu articolul 149 alineatul (2).

(2)   La conturile FED se atașează un raport privind gestiunea financiară anuală, în care se prezintă o descriere precisă privind:

(a)

îndeplinirea obiectivelor aferente exercițiului financiar, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;

(b)

situația financiară și evenimentele care au avut o influență semnificativă asupra activităților desfășurate în cursul exercițiului financiar.

Articolul 119

Conturile sunt în conformitate cu normele, sunt exacte și cuprinzătoare. Acestea oferă o imagine reală și corectă privind:

(a)

rapoartele financiare, activele și pasivele, spezele și veniturile, drepturile și obligațiile care nu sunt prezentate ca active și pasive și fluxul de numerar;

(b)

rapoartele privind execuția financiară, operațiunile de venituri și cheltuieli din resursele FED.

Articolul 120

Rapoartele financiare prevăzute la articolul 122 se întocmesc în conformitate cu principiile contabile general acceptate, și anume:

(a)

continuitatea activităților;

(b)

prudența;

(c)

consecvența metodelor contabile;

(d)

comparabilitatea informațiilor;

(e)

relevanța;

(f)

necompensarea;

(g)

prioritatea conținutului asupra formei;

(h)

contabilitatea de angajamente.

Articolul 121

(1)   În conformitate cu principiul contabilității de angajamente, rapoartele financiare prevăzute la articolul 122 prezintă spezele și veniturile aferente exercițiului financiar, indiferent de ziua plății sau a încasării.

(2)   Valoarea activelor și a pasivelor se stabilește în conformitate cu normele de evaluare prevăzute la articolul 129.

Articolul 122

(1)   Rapoartele financiare se întocmesc de către contabil și se prezintă în milioane de euro. Acestea cuprind:

(a)

bilanțul, care reprezintă activele și pasivele, precum și situația financiară și situația economică a FED la data de 31 decembrie a anului precedent; bilanțul se prezintă în conformitate cu structura prevăzută în directivele Parlamentului European și ale Consiliului privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți, dar avându-se în vedere natura aparte a activităților FED;

(b)

tabelul fluxurilor de numerar în care se arată încasările și plățile efectuate în cursul anului, situația finală a trezoreriei și o declarație privind modificarea de capital în exercițiul financiar precedent;

(c)

un tabel al creanțelor FED în care se arată:

(i)

creanțele de recuperat la începutul exercițiului financiar;

(ii)

creanțele constatate în cursul exercițiului financiar;

(iii)

sumele recuperate în cursul exercițiului financiar;

(iv)

anularea creanțelor constatate;

(v)

creanțele care rămân de recuperat la sfârșitul exercițiului financiar.

(2)   Anexa la rapoartele financiare completează și detaliază informațiile prezentate în rapoartele prevăzute la alineatul (1) și oferă toate informațiile suplimentare cerute de practica internațională contabilă, atunci când astfel de informații sunt relevante pentru activitățile FED.

Articolul 123

(1)   Rapoartele privind execuția financiară se întocmesc de către ordonatorul de credite competent, în colaborare cu contabilul, și se prezintă în milioane de euro. Acestea cuprind:

(a)

contul rezultatului financiar, reprezentând toate operațiunile financiare pe anul respectiv, pe venituri și cheltuieli;

(b)

anexa la contul rezultatului financiar, care completează și detaliază informațiile prezentate în respectivul cont.

(2)   Contul rezultatului financiar conține următoarele tabele:

(a)

un tabel care descrie schimbările din exercițiul financiar precedent în ceea ce privește alocările prevăzute în anexă;

(b)

un tabel care prezintă, defalcat pe fiecare alocare în parte, totalul angajamentelor, al fondurilor alocate și al plăților efectuate în cursul exercițiului financiar, precum și valoarea totală cumulată de la deschiderea FED;

(c)

tabele care prezintă, defalcat pe fiecare alocare în parte, țară, teritoriu, regiune sau subregiune, angajamentele totale, fondurile alocate și plățile efectuate în cursul exercițiului financiar, precum și valoarea totală cumulată de la deschiderea FED.

Articolul 124

Contabilul trimite conturile provizorii Curții de Conturi până la data de 31 martie a exercițiului financiar următor.

Până la data de 30 aprilie a exercițiului financiar următor, contabilul trimite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi raportul prevăzut la articolul 118 alineatul (2) privind gestiunea financiară din cursul anului.

Articolul 125

(1)   Până la 15 iunie, Curtea de Conturi își formulează observațiile cu privire la conturile provizorii în ceea ce privește partea din resursele FED pentru care Comisia asigură gestiunea financiară, în temeiul articolului 2, astfel încât Comisia să poată efectua corecțiile pe care le consideră necesare pentru întocmirea conturilor finale.

(2)   Contabilul întocmește conturile finale la care atașează o notă în care declară că a întocmit conturile în conformitate cu titlul VIII și cu principiile, normele și metodele contabile prevăzute în anexa la rapoartele financiare.

(3)   Comisia aprobă conturile finale și le trimite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi până la data de 31 iulie a exercițiului financiar următor.

(4)   Conturile finale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene împreună cu declarația de certificare a fiabilității conturilor emisă de Curtea de Conturi pentru partea din resursele FED pentru care Comisia asigură gestiunea financiară în temeiul articolului 2, până la data de 15 noiembrie a exercițiului financiar următor.

CAPITOLUL 2

Informaţii privind execuţia resurselor FED

Articolul 126

(1)   Comisia și BEI monitorizează, fiecare în măsura în care este interesată, utilizarea asistenței FED de către statele ACP, TTPM sau oricare alt beneficiar, precum și execuția proiectelor finanțate de FED, având în vedere, în special, obiectivele prevăzute la articolele 55 și 56 din Acordul ACP-CE și în dispozițiile corespunzătoare din decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări.

(2)   BEI informează periodic Comisia cu privire la execuția proiectelor finanțate din resursele FED pe care le administrează, în conformitate cu procedurile stabilite în orientările operaționale ale facilității pentru investiții.

(3)   Comisia și BEI furnizează Comitetului FED informații privind utilizarea operațională a resurselor FED prin alocările naționale și regionale prevăzute în anexă. Aceste informații acoperă, de asemenea, proiectele și programele finanțate din facilitatea pentru investiții. Comisia trimite aceste informații Curții de Conturi, în conformitate cu articolul 11 alineatele (5) și (7) din acordul intern.

CAPITOLUL 3

Contabilitatea

Articolul 127

(1)   Sistemul contabil este sistemul care permite organizarea informațiilor financiare astfel încât cifrele să poată fi introduse, clasate și înregistrate.

(2)   Contabilitatea este alcătuită dintr-o contabilitate generală și dintr-o contabilitate financiară. Aceste contabilități sunt ținute în euro pe baza anului calendaristic.

(3)   Cifrele din contabilitatea generală și din cea financiară se stabilesc la încheierea exercițiului financiar, în vederea elaborării conturilor menționate în capitolul 1.

(4)   Fără a aduce atingere alineatelor (2) și (3), ordonatorul de credite delegat poate ține contabilitatea analitică.

Articolul 128

Contabilul este responsabil de monitorizarea și introducerea în contabilitate a plăților efectuate de statele membre și a altor venituri.

Articolul 129

(1)   Contabilul adoptă normele și metodele contabile aplicabile. Contabilul întocmește și, după consultarea ordonatorului de credite delegat, adoptă planul de conturi care urmează a fi aplicat operațiunilor FED.

Procedând astfel, contabilul se ghidează după normele contabile acceptate pe plan internațional pentru sectorul public. Cu toate acestea, contabilul se poate abate de la ele atunci când acest lucru este motivat de caracteristicile activităților FED.

(2)   Înregistrările contabile se efectuează pe baza planului de conturi, prin utilizarea unei nomenclaturi care face o distincție clară între contabilitatea generală și contabilitatea financiară. Planul de conturi se trimite Curții de Conturi.

Articolul 130

Contabilitatea generală înregistrează, în ordine cronologică, prin utilizarea metodei în partidă dublă, toate evenimentele și operațiunile care au impact asupra situației economice și financiare, precum și asupra activelor și pasivelor FED, și care compun bilanțul FED.

Articolul 131

(1)   Mișcările din conturi și soldurile se înscriu în registrele contabile.

(2)   Toate înregistrările contabile, inclusiv corecțiile contabile, se bazează pe documentele justificative la care fac trimitere.

(3)   Sistemul contabil trebuie să permită urmărirea tuturor înregistrărilor contabile.

Articolul 132

După încheierea exercițiului financiar și până la data prezentării conturilor, contabilul efectuează orice corecții care, fără să implice plăți sau încasări aferente exercițiului respectiv, sunt necesare pentru o prezentare fidelă și corectă a conturilor care să fie conforme cu normele.

Articolul 133

(1)   Contabilitatea financiară oferă o înregistrare detaliată a execuției financiare a resurselor FED.

Aceasta prezintă toate:

(a)

alocările;

(b)

angajamentele;

(c)

plățile, creanțele constatate și operațiunile de recuperare pentru exercițiul financiar, în totalitate și fără corecții reciproce.

(2)   Atunci când angajamentele, plățile și creanțele sunt exprimate în monede naționale, sistemul contabil permite, dacă este necesar, înregistrarea acestora în monede naționale, precum și în euro.

(3)   Angajamentele definite la articolul 70 se înregistrează în euro pentru valoarea deciziilor de finanțare luate de către Comisie.

Angajamentele stabilite la articolul 78 alineatul (2) se înregistrează în euro la echivalentul valorii contractelor, acordurilor de subvenționare și devizelor de programe. Această valoare include, dacă este cazul:

(a)

provizion pentru plata cheltuielilor rambursabile la prezentarea documentelor justificative;

(b)

provizion pentru revizuirea prețurilor și pentru cheltuieli neprevăzute, stabilite în contractele finanțate de FED;

(c)

provizion financiar pentru fluctuațiile cursului de schimb.

(4)   Toate înregistrările contabile privind îndeplinirea unui angajament se păstrează timp de cinci ani de la data deciziei de descărcare de gestiune pentru execuția financiară a resurselor FED, menționată la articolul 142, cu privire la exercițiul financiar în cursul căruia angajamentul a fost încheiat, în scopuri contabile.

TITLUL IX

AUDITUL EXTERN ȘI DESCĂRCAREA DE GESTIUNE

CAPITOLUL 1

Dispoziţii generale

Articolul 134

Operațiunile finanțate din resursele FED gestionate de BEI în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament se supun procedurilor de audit și descărcare de gestiune stabilite în statutul BEI pentru toate operațiunile sale. Normele de auditare de către Curtea de Conturi sunt prevăzute în Acordul tripartit. Acestea sunt convenite de către BEI, Comisie și Curtea de Conturi în acordul în vigoare sau, eventual, într-un nou acord ori în orice alt acord care îl poate înlocui.

În ceea ce privește operațiunile finanțate din resursele FED gestionate de Comisie în conformitate cu articolul 2, Curtea de Conturi își exercită competențele în conformitate cu prezentul titlu.

CAPITOLUL 2

Auditul extern

Articolul 135

(1)   Comisia informează Curtea de Conturi, cât mai curând posibil, cu privire la toate deciziile și normele adoptate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Curtea de Conturi este informată cu privire la numirea ordonatorilor de credite, a auditorilor interni, a contabililor și a administratorilor de plăți, precum și cu privire la deciziile de delegare, în conformitate cu articolele 17, 39, 43, 48 și 89.

Articolul 136

(1)   În ceea ce privește cooperarea cu statele ACP, atunci când verifică dacă toate veniturile au fost primite și toate cheltuielile au fost efectuate în deplină legalitate și în mod corespunzător, Curtea de Conturi ține seama de dispozițiile din Tratatul CE, din Acordul ACP-CE, din acordul intern, din prezentul regulament și din toate celelalte acte adoptate în temeiul acestor instrumente.

În ceea ce privește cooperarea cu TTPM, atunci când verifică dacă toate veniturile au fost primite și toate cheltuielile au fost efectuate în deplină legalitate și în mod corespunzător, Curtea de Conturi ține seama de dispozițiile din Tratatul CE, din decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, din acordul intern, din prezentul regulament și din toate celelalte acte în vigoare.

(2)   Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Curtea de Conturi are competența de a consulta, pe baza procedurii prevăzute la articolul 138 alineatele (4) și (5), toate documentele și informațiile referitoare la gestiunea financiară a departamentelor sau organismelor cu privire la operațiunile finanțate sau cofinanțate din resursele FED. Aceasta are competența de a investiga orice funcționar care răspunde de o operațiune de venituri sau cheltuieli și să aplice în cazul departamentelor sau al organismelor sus-menționate oricare dintre procedurile de auditare corespunzătoare.

Pentru a obține toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Curtea de Conturi poate participa, la cererea sa, la operațiunile de audit desfășurate în cadrul execuției financiare de către Comisie sau în numele acesteia.

La cererea Curții de Conturi, Comisia autorizează instituțiile financiare care dețin depozite FED să permită Curții de Conturi să se asigure că datele externe corespund situației contabile.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Curtea de Conturi notifică atât Comisia, cât și autoritățile care intră sub incidența acestui regulament cu privire la numele membrilor personalului său care sunt împuterniciți să le auditeze.

Articolul 137

Curtea de Conturi se asigură că toate titlurile de valoare și fondurile din depozite sau în numerar sunt verificate pe baza certificatelor semnate de depozitari sau pe baza actelor referitoare la lichiditățile sau titlurile de valoare deținute. Curtea de Conturi poate să efectueze ea însăși astfel de controale.

Articolul 138

(1)   Comisia, organismele care administrează veniturile sau cheltuielile în numele FED și beneficiarii finali ai plăților din resursele FED pun la dispoziția Curții de Conturi toate facilitățile și îi furnizează toate informațiile pe care Curtea de Conturi le consideră necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. Acestea pun la dispoziția Curții de Conturi toate documentele privind atribuirea și executarea contractelor și toate conturile de numerar sau materiale, toate înregistrările contabile sau documentele justificative, precum și documentele administrative aferente, toate documentele referitoare la venituri și cheltuieli, toate inventarele, toate organigramele departamentelor pe care Curtea de Conturi le consideră necesare pentru auditarea raportului privind rezultatul execuției financiare pe baza documentelor sau la fața locului și, în același scop, toate documentele și datele create ori stocate pe un suport magnetic.

Primul paragraf se aplică, de asemenea, persoanelor fizice sau juridice care primesc plăți din resursele FED.

(2)   Funcționarii ale căror operațiuni sunt verificate de Curtea de Conturi:

(a)

prezintă înregistrările de lichidități, orice alt numerar, titluri de valoare și materiale de orice tip, precum și documentele justificative referitoare la gestionarea fondurilor care le-au fost încredințate, orice registre, evidențe și alte documente referitoare la acestea;

(b)

prezintă corespondența sau orice alt document necesar pentru executarea în totalitate a auditului menționat la alineatul (1). Informațiile furnizate în conformitate cu prima teză a prezentei litere pot fi cerute numai de Curtea de Conturi.

(3)   Curtea de Conturi este împuternicită să auditeze documentele legate de veniturile și cheltuielile FED pe care le dețin departamentele competente ale Comisiei.

(4)   Sarcina de a stabili că veniturile au fost încasate și cheltuielile efectuate corect și în deplină legalitate și că s-a asigurat o bună gestiune financiară se extinde la utilizarea resurselor FED primite sub formă de granturi de către organismele din afara Comisiei.

(5)   Finanțarea din resursele FED alocată beneficiarilor din afara Comisiei face obiectul auditului de către Curtea de Conturi cu privire la utilizarea dată finanțării, pe baza acordului scris al beneficiarilor sau, în lipsa acordului acestora, al contractanților sau al subcontractanților.

(6)   Utilizarea sistemelor informatice integrate nu pot avea ca efect reducerea accesului Curții de Conturi la documentele justificative.

(7)   Autoritățile naționale de audit ale statelor ACP sunt încurajate să ia parte la lucrările Curții de Conturi.

Articolul 139

(1)   Raportul anual al Curții de Conturi se supune reglementărilor prezentului articol.

(2)   Curtea de Conturi transmite Comisiei, până la 15 iunie, orice observații care, în opinia sa, sunt de așa natură încât trebuie să apară în raportul anual. Observațiile respective trebuie să rămână confidențiale. Comisia transmite răspunsul Curții de Conturi până la 15 octombrie.

(3)   Raportul anual conține o evaluare din perspectiva bunei gestiuni financiare.

(4)   Curtea de Conturi poate adăuga orice raport de sinteză sau observații generale pe care leconsideră pertinente.

(5)   Curtea de Conturi ia toate măsurile necesare pentru a asigura că răspunsurile Comisiei la observațiile sale se publică imediat după observațiile la care se referă.

(6)   Curtea de Conturi transmite autorităților competente să dea descărcare de gestiune, precum și Comisiei, până la 15 noiembrie, raportul său anual împreună cu răspunsurile Comisiei și asigură publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 140

(1)   Curtea de Conturi informează Comisia cu privire la toate observațiile care, în opinia sa, ar trebui să se regăsească într-un raport special. Observațiile respective trebuie să rămână confidențiale.

Comisia are la dispoziție două luni și jumătate pentru a informa Curtea de Conturi cu privire la orice comentarii pe care dorește să le formuleze cu privire la observațiile în cauză.

Curtea de Conturi adoptă versiunea definitivă a raportului special în cauză în luna următoare.

(2)   Rapoartele speciale menționate la alineatul (1), împreună cu răspunsurile Comisiei se transmit fără întârziere Parlamentului European și Consiliului, fiecare urmând să decidă, dacă este cazul împreună cu Comisia, cu privire la măsurile care urmează a fi luate în consecință.

În cazul în care Curtea de Conturi decide să publice oricare dintre rapoartele speciale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, la acestea se atașează răspunsurile Comisiei.

(3)   La cererea uneia dintre celelalte instituții, Curtea de Conturi poate să emită avize referitoare la chestiunile legate de FED.

Articolul 141

Concomitent cu raportul anual menționat la articolul 139, Curtea de Conturi transmite Parlamentului European și Consiliului o declarație de certificare privind fiabilitatea conturilor, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor care stau la baza acestora.

CAPITOLUL 3

Descărcarea de gestiune

Articolul 142

(1)   Înainte de data de 15 mai a anului N + 2, Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, hotărând cu majoritate calificată, acordă descărcare de gestiune Comisiei pentru execuția financiară în privința resurselor FED pe anul N, pe care le gestionează în conformitate cu articolul 2.

(2)   În cazul în care data prevăzută la alineatul (1) nu poate fi respectată, Parlamentul European și Consiliul informează Comisia cu privire la motivele amânării.

(3)   În cazul în care Parlamentul European amână decizia prin care acordă descărcare de gestiune, Comisia depune toate eforturile pentru a lua măsuri, în cel mai scurt timp, pentru eliminarea obstacolelor sau pentru a facilita eliminarea obstacolelor la această decizie.

Articolul 143

(1)   Decizia de descărcare de gestiune se referă la conturile prevăzute la articolul 118, cu excepția părții din aceste conturi furnizate de BEI în conformitate cu articolul 149 alineatul (2).

(2)   Pentru a acorda descărcarea de gestiune, Parlamentul European verifică, după ce Consiliul a făcut același lucru, conturile prevăzute la articolul 118. De asemenea, Parlamentul European verifică raportul anual întocmit de Curtea de Conturi și răspunsurile Comisiei, orice rapoarte speciale cu relevanță ale Curții de Conturi referitoare la exercițiul financiar în cauză și declarația de certificare a Curții de Conturi privind fiabilitatea conturilor, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor care stau la baza acestora.

(3)   La cererea Parlamentului European, Comisia îi prezintă acestuia orice informații necesare pentru controlul utilizării resurselor FED gestionate de Comisie în conformitate cu articolul 2 pentru anul în cauză.

Accesul la informațiile confidențiale și tratarea acestora se efectuează cu respectarea drepturilor fundamentale, a protecției secretului de afaceri, a dispozițiilor care reglementează procedurile judiciare și disciplinare, precum și a intereselor Comunității.

Articolul 144

(1)   Comisia ia măsurile care se impun pentru a acționa în conformitate cu observațiile care însoțesc decizia de descărcare de gestiune emisă de Parlamentul European și în conformitate cu comentariile care însoțesc recomandarea de descărcare de gestiune adoptată de Consiliu.

(2)   La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia raportează cu privire la măsurile adoptate pe baza acestor observații și comentarii și, în special, a instrucțiunilor date departamentelor sale care răspund de execuția financiară a resurselor FED. Raportul respectiv se transmite, de asemenea, Curții de Conturi.

(3)   Decizia privind descărcarea de gestiune se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

PARTEA A DOUA

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND RESURSELE FED GESTIONATE DE BEI

Articolul 145

În fiecare an, înainte de 1 septembrie, BEI trimite Comisiei estimările sale privind angajamentele și plățile, necesare pentru întocmirea comunicării menționate la articolul 7 alineatul (1) din acordul intern, în legătură cu operațiunile facilității pentru investiții, inclusiv subvențiile la dobândă, în conformitate cu acordul intern.

Atunci când consideră necesar, BEI trimite Comisiei estimări actualizate ale angajamentelor și plăților. Modalitățile se stabilesc în acordul de gestiune prevăzut la articolul 152.

Articolul 146

(1)   Contribuțiile prevăzute la articolul 58 și adoptate de către Consiliu se plătesc fără taxe pentru beneficiar de către statele membre către BEI, într-un cont special deschis de către BEI în numele facilității pentru investiții, în conformitate cu normele detaliate stabilite în acordul de gestiune prevăzut la articolul 152.

(2)   Cu excepția cazului în care Consiliul decide altfel cu privire la remunerarea BEI în conformitate cu articolul 5 din acordul intern, veniturile încasate de bancă prin soldul creditor al conturilor speciale menționate la alineatul (1) din prezentul articol suplimentează facilitatea pentru investiții și sunt luate în considerare la solicitările de contribuții prevăzute la articolul 57.

(3)   Orice drepturi rezultate din operațiunile efectuate de BEI prin utilizarea resurselor FED, în special drepturile ce decurg din calitatea de creditor sau proprietar, sunt conferite statelor membre.

(4)   BEI gestionează sumele din trezorerie prevăzute la alineatul (1) în conformitate cu normele stabilite în acordul de gestiune prevăzut la articolul 152.

(5)   Facilitatea de investiții se gestionează în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul ACP-CE, decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări și acordul intern.

Articolul 147

BEI este remunerată cu o indemnizație integrală pentru administrarea operațiunilor din facilitatea pentru investiții. Consiliul decide cu privire la resursele și mecanismele de remunerare a băncii, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din acordul intern. Măsurile de punere în aplicare a deciziei respective se introduc în acordul de gestiune prevăzut de articolul 152.

Articolul 148

BEI informează cu regularitate Comisia cu privire la operațiunile efectuate în cadrul facilității pentru investiții, inclusiv subvențiile la dobândă, cu privire la utilizarea fiecărei solicitări de contribuții plătite către BEI și, în special, cu privire la valoarea trimestrială totală a angajamentelor, a contractelor și a plăților, în conformitate cu normele detaliate stabilite în acordul de gestiune prevăzut la articolul 152.

Articolul 149

(1)   BEI ține contabilitatea facilității pentru investiții, inclusiv a subvențiilor la dobândă, finanțate de FED, pentru a avea o evidență a întregului circuit al fondurilor, de la primire la plata lor, apoi la veniturile pe care le generează și la eventualele recuperări ulterioare. BEI întocmește normele și metodele contabile relevante în conformitate cu standardele contabile internaționale și informează Comisia și statele membre în consecință.

(2)   În fiecare an, BEI trimite Consiliului și Comisiei un raport privind execuția operațiunilor finanțate din resursele FED aflate în gestiunea sa, inclusiv rapoartele financiare întocmite în conformitate cu normele și metodele menționate la alineatul (1), precum și informațiile prevăzute la articolul 123 alineatul (2).

Aceste documente se prezintă sub formă de proiect până la 28 februarie cel târziu și în forma lor finală până la data de 30 iunie a exercițiului financiar următor, astfel încât să poată fi utilizate de Comisie la pregătirea conturilor menționate la articolul 118 din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din acordul intern. Raportul privind gestiunea financiară a resurselor administrate de către BEI se prezintă Comisiei până la data de 31 martie a exercițiului financiar următor.

Articolul 150

Normele proprii ale BEI se aplică în cazul contractelor finanțate de resursele FED pe care le administrează.

Articolul 151

În cazul în care programele sau proiectele sunt cofinanțate de către statele membre sau de către organismele lor de punere în aplicare și corespund priorităților stabilite în strategiile de cooperare pe țară prevăzute în regulamentul de punere în aplicare menționat la articolul 10 alineatul (1) paragraful al doilea din acordul intern și la articolul 20 din decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări, BEI poate încredința statelor membre sau organismelor acestora de punere în aplicare responsabilitatea gestionării ajutorului comunitar.

Articolul 152

Normele de aplicare a prezentei părți fac obiectul unui acord de gestiune între Comisie, care acționează în numele Comunității, și BEI.

PARTEA A TREIA

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

TITLUL I

DISPOZIȚII TRANZITORII

CAPITOLUL 1

Transferul soldurilor rămase din fondurile europene de dezvoltare anterioare

Articolul 153

Transferurile către al zecelea FED ale soldurilor rămase din resursele constituite în temeiul acordurilor interne referitoare la fondurile europene de dezvoltare numerele 7 (15), 8 (16) și 9 (17) (denumite în continuare „FED anterioare”) se efectuează în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (b), articolul 1 alineatul (3) și alineatul (4) din acordul intern.

Articolul 154

Soldurile veniturilor rezultate din dobânda la resursele FED anterioare se transferă celui de-al zecelea FED și se alocă pentru aceleași scopuri ca și venitul prevăzut la articolul 1 alineatul (6) din acordul intern. Același lucru este valabil pentru veniturile diverse ale FED anterioare care includ, de exemplu, dobânda de penalizare pentru întârziere percepută în cazul întârzierii la plata contribuțiilor la aceste FED de către statele membre, precum și dobânda generată de resursele FED gestionate de BEI.

CAPITOLUL 2

Solduri rămase din fondurile europene de dezvoltare anterioare

Articolul 155

Sumele rezultatele din proiectele celui de-al nouălea FED ori din FED anterioare și care nu au fost angajate în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din acordul intern sau cele dezangajate diminuează partea din contribuțiile statelor membre prevăzută la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din acordul intern, în cazul în care Consiliul nu decide altfel, în unanimitate, în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din acordul intern.

Efectul asupra contribuției fiecărui stat membru se calculează proporțional cu contribuția fiecărui stat membru la cel de-al nouălea FED. Efectul se calculează anual și pentru prima dată în anul următor analizei din 2010 a performanței, prevăzută în anexa 1b la Acordul ACP-CE.

CAPITOLUL 3

Norme aplicabile execuţiei fondurilor europene de dezvoltare anterioare

Articolul 156

Dispozițiile celui de-al zecelea FED referitoare la actorii financiari, operațiunile cu venituri, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, sistemele informatice, prezentarea conturilor și contabilitatea, precum și auditul extern și descărcarea de gestiune se aplică, de asemenea, operațiunilor finanțate din FED anterioare.

CAPITOLUL 4

Perioada de tranziţie

Articolul 157

Procedura privind contribuțiile statelor membre, stabilită la articolele 57-61, se aplică pentru prima dată contribuțiilor din anul N + 2, cu condiția ca cel de-al zecelea FED să intre în vigoare între data de 1 octombrie a anului N și data de 30 septembrie a anului N + 1.

Articolul 158

Baza de date centrală menționată la articolul 98 se constituie până la 1 ianuarie 2009.

TITLUL II

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 159

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică pentru aceeași perioadă ca și cea prevăzută pentru acordul intern.

Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

D. RUPEL


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287, 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 314, 30.11.2001, p. 1. Decizie modificată prin Decizia 2007/249/CE a Consiliului (JO L 109, 26.4.2007, p. 33).

(4)  JO L 247, 9.9.2006, p. 22.

(5)  JO L 247, 9.9.2006, p. 32.

(6)  JO L 152, 13.6.2007, p. 1.

(7)  JO C 23, 28.1.2008, p. 2.

(8)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

(9)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 (JO L 111, 28.4.2007, p. 13).

(10)  JO L 83, 1.4.2003, p. 1.

(11)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1422/2007 al Comisiei (JO L 317, 5.12.2007, p. 34).

(12)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(13)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(14)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(15)  JO L 229, 17.8.1991, p. 288.

(16)  JO L 156, 29.5.1998, p. 108.

(17)  JO L 83, 1.4.2003, p. 1.


Top