Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1900

Regulamentul (CE) nr. 1900/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3922/91 al Consiliului privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile

OJ L 377, 27.12.2006, p. 176–177 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 210 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 35 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1900/oj

07/Volumul 17

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

210


32006R1900


L 377/176

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1900/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2006

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3922/91 al Consiliului privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 (2) prevede cerințe tehnice și proceduri administrative comune aplicabile transportului comercial cu aeronave. Aceste cerințe și proceduri armonizate se aplică tuturor aeronavelor folosite de transportatorii comunitari, fie că sunt înregistrați într-un stat membru sau într-o țară terță.

(2)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (3).

(3)

Comisia ar trebui, în special, împuternicită să stabilească condițiile în care, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 3922/91, cerințele tehnice și procedurile administrative comune prevăzute în anexa III la regulamentul menționat anterior pot fi modificate sau completate sau în care un stat membru poate fi scutit de la aplicarea acestora. Întrucât aceste măsuri au un domeniu de aplicare general și sunt destinate să modifice elemente neesențiale din regulamentul menționat anterior sau să-l completeze prin adăugarea de elemente neesențiale noi, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(4)

Atunci când, din motive imperative de urgență în ceea ce privește menținerea unui nivel suficient de siguranță a navigației aeriene, termenele aplicabile în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să fie în măsură să folosească procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea anumitor măsuri.

(5)

Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În acest caz, Comisia notifică decizia tuturor statelor membre care vor avea dreptul de a aplica măsura respectivă. Dispozițiile relevante ale anexei III pot fi, de asemenea, modificate în conformitate cu articolul 11 astfel încât să reflecte măsura respectivă.”;

(b)

la alineatul (4), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În acest caz, Comisia notifică decizia tuturor statelor membre care vor avea dreptul de a aplica măsura respectivă. Dispozițiile relevante ale anexei III pot fi, de asemenea, modificate în conformitate cu articolul 11 astfel încât să reflecte măsura respectivă.”;

2.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale din prezentul regulament prin completarea acestuia, care sunt impuse de progresul științific și tehnic și care modifică cerințele tehnice și procedurile administrative comune enumerate în anexa III, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 12 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate urma procedura de urgență prevăzută la articolul 12 alineatul (4).”;

(b)

la alineatul (2), cuvintele „la articolul 12” sunt înlocuite de cuvintele „la articolul 12 alineatul (3).”

3.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța navigației aeriene (denumit în continuare «Comitetul»).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din aceeași decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din aceeași decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din aceeași decizie.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  Avizul Parlamentului European din 30 noiembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006.

(2)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1899/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 377, 27.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).


Top