Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0265

Decizia Comisiei din 31 martie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la o suspiciune de influență aviară în Elveția [notificată cu numărul C(2006) 1107]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 95, 4.4.2006, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 557–559 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 150 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 150 - 152

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/265/oj

03/Volumul 71

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

150


32006D0265


L 095/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 31 martie 2006

privind anumite măsuri de protecție referitoare la o suspiciune de influență aviară în Elveția

[notificată cu numărul C(2006) 1107]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/265/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (1), în special articolul 18 alineatele (1), (3) și (6),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor sanitar-veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (2), în special articolul 22 alineatele (1), (5) și (6),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (3), în special articolul 18,

întrucât:

(1)

Influența aviară este o boală virală infecțioasă a păsărilor de curte și a altor păsări, care determină o mortalitate și perturbări susceptibile de a lua rapid proporții epizootice de natură să compromită grav sănătatea animală și sănătatea publică și să scadă serios rentabilitatea aviculturii. Există riscul pătrunderii agentului patogen ca urmare a schimburilor internaționale cu păsări de curte vii și produse de pasăre.

(2)

Elveția a notificat Comisiei izolarea unei tulpini a virusului H5 al influenței aviare de la un caz clinic la o specie sălbatică. Tabloul clinic permite suspectarea influenței aviare, în așteptarea stabilirii tipului de neuraminidază (N) și a indicelui de patogenicitate.

(3)

Prin urmare, ținând seama de riscul prezentat pentru sănătatea animală de pătrunderea bolii în Comunitate, trebuie suspendate fără întârziere importurile din Elveția de păsări de curte, de ratite, de vânat cu pene de crescătorie și de vânat cu pene sălbatic viu, de păsări vii altele decât păsările de curte și de ouă destinate incubației de la aceste specii.

(4)

Trebuie suspendate, printre altele, importurile în Comunitate de carne proaspătă de vânat cu pene sălbatic, precum și importurile de carne tocată, de preparate din carne, de carne separată mecanic și de produse din carne obținute din speciile menționate anterior sau care conțin carne de la aceste specii, provenite din Elveția.

(5)

Trebuie să se autorizeze în continuare anumite produse derivate din păsări de curte sacrificate înainte de 1 februarie 2006, ținându-se seama de perioada de incubație a bolii.

(6)

Decizia 2005/432/CE a Comisiei din 3 iunie 2005 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică, precum și a modelelor de certificate pentru importul de produse din carne destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a deciziilor 97/41/CE, 97/221/CE și 97/222/CE (4) stabilește lista de țări terțe din care statele membre pot autoriza importul de produse din carne, precum și regimurile de tratament considerate eficiente pentru inactivarea agenților patogeni respectivi. Pentru a limita riscul de transmitere a bolii prin intermediul acestor produse, trebuie aplicat un tratament adecvat în funcție de situația sanitar-veterinară a țării de origine și a speciilor de la care provine carnea. Prin urmare, pare adecvat să se autorizeze în continuare importurile din Elveția de produse din carne de vânat cu pene sălbatic, tratate la o temperatură de cel puțin 70 °C.

(7)

Trebuie să se țină seama de acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile de produse agricole, denumit în continuare „acordul” (5).

(8)

În urma notificării conform căreia s-a izolat o tulpină a virusului H5 al influenței aviare de la un caz clinic la o specie sălbatică, au avut loc consultări între serviciile competente ale Comisiei și autoritățile elvețiene în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din anexa 11 la acord. Pentru a găsi soluții adecvate în conformitate cu această dispoziție, Elveția și-a notificat intenția de a aplica măsuri echivalente celor adoptate în Comunitate în conformitate cu Decizia 2006/115/CE a Comisiei din 17 februarie 2006 privind anumite măsuri de protecție în legătură cu influența aviară la păsările sălbatice din Comunitate și de abrogare a Deciziilor 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE și 2006/105/CE (6) și cu Decizia 2006/135/CE a Comisiei din 22 februarie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară la păsările de curte din Comunitate (7).

(9)

Elveția și-a notificat intenția de a comunica fără întârziere Comisiei orice schimbare a situației actuale a sănătății animalelor din Elveția, inclusiv, în special orice focar nou de influență aviară care ar putea apărea, precum și zonele în cauză. Comisia trebuie să notifice de îndată aceste zone statelor membre.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Statele membre suspendă importurile sau introducerea în Comunitate a următoarelor produse din partea teritoriului elvețian prevăzut în anexă:

păsări de curte, ratite, vânat cu pene de crescătorie și vânat cu pene sălbatic viu, păsări vii altele decât păsările de curte, după cum sunt definite la articolul 1 a treia liniuță din Decizia 2000/666/CE, inclusiv păsările care își însoțesc proprietarul (păsări de companie) și ouă destinate incubației de la aceste specii;

carne proaspătă de vânat cu pene sălbatic;

carne tocată, preparate din carne, carne separată mecanic și produse din carne obținute din carne de vânat cu pene sălbatic sau care conțin carne de vânat cu pene sălbatic;

alimente crude pentru animale de companie și materii prime neprelucrate pentru alimente destinate animalelor care conțin părți de vânat cu pene sălbatic și

trofee de vânătoare neprelucrate de la orice pasăre.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre autorizează importul produselor prevăzute la alineatul (1) a doua, a treia și a patra liniuță, care sunt obținute din păsări sacrificate înainte de 1 februarie 2006.

(3)   În funcție de specia sau de speciile în cauză, certificatele sanitar-veterinare/documentele comerciale care însoțesc loturile de produse prevăzute la alineatul (2) trebuie să includă următoarea mențiune:

„Carne proaspătă de vânat cu pene sălbatic/carne tocată, preparate din carne, carne separată mecanic sau produse din carne obținute din carne de vânat cu pene sălbatic sau care conțin carne de vânat cu pene sălbatic/alimente crude pentru animale de companie și materii prime neprelucrate pentru alimente destinate animalelor, care conțin părți de vânat cu pene sălbatic (8), obținute din păsări sacrificate înainte de 1 februarie 2006 și în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Decizia 2006/265/CE a Comisiei.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre autorizează importul de produse din carne obținute din carne de vânat cu pene sălbatic sau care conțin carne de vânat cu pene sălbatic, în cazul în care carnea speciilor menționate anterior a fost supusă cel puțin unuia din tratamentele specifice prevăzute la partea 4 literele B, C și D din anexa II la Decizia 2005/432/CE.

Articolul 2

Statele membre iau de îndată măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii și fac publice aceste măsuri. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică până la 31 mai 2006.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 martie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 165, 30.4.2004, p. 1; versiune rectificată în JO L 191, 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 18/2006 al Comisiei (JO L 4, 7.1.2006, p. 3).

(4)  JO L 151, 14.6.2005, p. 3.

(5)  JO L 114, 30.4.2002, p. 132.

(6)  JO L 48, 18.2.2006, p. 28.

(7)  JO L 52, 23.2.2006, p. 41.

(8)  Tăiați mențiunile necorespunzătoare.”


ANEXĂ

Partea teritoriului elvețian prevăzută la articolul 1 alineatul (1):

Țară – Cod ISO

Denumirea țării

Partea teritoriului

CH

Elveția

În Elveția: toate zonele teritoriului Elveției pentru care autoritățile elvețiene au aplicat în mod oficial restricții echivalente celor prevăzute la Decizia 2006/115/CE a Comisiei și la Decizia 2006/135/CE a Comisiei.


Top