Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0041

Decizia Consiliului din 24 ianuarie 2006 privind acordarea unui ajutor macrofinanciar Georgiei

OJ L 25, 28.1.2006, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M , 12.12.2008, p. 773–779 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 198 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 198 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 70 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/41(1)/oj

11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

198


32006D0041


L 025/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 ianuarie 2006

privind acordarea unui ajutor macrofinanciar Georgiei

(2006/41/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Decizia 97/787/CE (2) a Consiliului prevede acordarea unei asistențe financiare excepționale Armeniei și Georgiei sub formă de credite pe termen lung și granturi.

(2)

Decizia 2000/244/CE a Consiliului prevede acordarea unei asistențe financiare excepționale Tadjikistanului și prelungește termenul de punere în aplicare a ajutorului pentru Armenia și Georgia până în 2004.

(3)

În cazul Georgiei, obiectivele ajutorului nu au fost pe deplin atinse din cauza unui mediu nesatisfăcător din punct de vedere al politicii economice, care a predominat în mare parte a perioadei de punere în aplicare.

(4)

Ca urmare, numai o sumă de 31,5 milioane EUR din totalul de 65 milioane EUR din granturile atribuite a fost angajată și plătită în cadrul asistenței financiare excepționale.

(5)

Eforturile autorităților din Georgia pentru promovarea stabilității economice și a reformelor structurale sunt susținute de Fondul Monetar Internațional (FMI) prin intermediul unui acord de trei ani încheiat în cadrul Facilității de creștere și de reducere a sărăciei, care a fost aprobată la 4 iunie 2004 și se referă la 98 milioane de drepturi speciale de tragere (DST). Ca urmare, creditorii Clubului de la Paris au restructurat datoria publică bilaterală a Georgiei, la 21 iulie 2004, pe baza condițiilor de la Houston.

(6)

Noul guvern georgian a primit, de asemenea, un sprijin considerabil din partea comunității internaționale în cadrul Conferinței donatorilor, care a avut loc la Bruxelles la 16 iunie 2004.

(7)

Banca Mondială a aprobat în iunie 2004 un împrumut pentru sprijinirea reformei (Reform Support Credit) de 24 milioane USD și va continua acordarea asistenței Georgiei în cadrul unei noi strategii de parteneriat cu țara respectivă prin intermediul unor operațiuni de sprijin în vederea reducerii sărăciei.

(8)

Autoritățile georgiene și-au făcut cunoscută intenția de a continua rambursarea anticipată a datoriilor lor față de Comunitate în vederea ameliorării sustenabilității datoriei lor.

(9)

Relațiile UE-Georgia se dezvoltă în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, concepută pentru consolidarea integrării economice și se consideră oportun ca programul de reformă economică a guvernului să fie susținut de Comunitate.

(10)

Punerea la dispoziție a unei sume echivalente cu fracțiunea asistenței financiare excepționale care nu a fost plătită ar permite sprijinirea eforturilor de reformă economică a țării și ar contribui la reducerea datoriei sale externe. Aceasta ar constitui deci o contribuție corespunzătoare a Comunității la punerea în aplicare a strategiilor de creștere și de reducere a sărăciei în Georgia.

(11)

În vederea asigurării unei protecții eficiente a intereselor financiare ale Comunității legate de prezentul ajutor macrofinanciar, este necesar ca Georgia să ia măsuri corespunzătoare de prevenire și de luptă împotriva fraudei, corupției, și a altor ilegalități în legătură cu acest ajutor și să se prevadă, pe de altă parte, controale din partea Comisiei și audituri din partea Curții de Conturi.

(12)

Serviciile Comisiei, cu concursul experților externi mandatați în mod corespunzător, au realizat în octombrie 2004 o evaluare operațională a circuitelor financiare și a procedurilor administrative ale Ministerului de Finanțe și ale Băncii Centrale din Georgia, în scopul verificării existenței unui cadru care să asigure o gestionare financiară corectă.

(13)

Decontarea prezentului ajutor nu aduce atingere prerogativelor autorității bugetare.

(14)

Comisia a consultat Comitetul Economic și Financiar înainte de a-și prezenta propunerea.

(15)

Tratatul nu prevede, pentru adoptarea prezentei decizii, alte competențe decât cele de la articolul 308,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Comunitatea pune la dispoziția Georgiei o asistență macrofinanciară sub formă de granturi în valoare de 33,5 milioane EUR în vederea sprijinirii reformelor economice și ajutorării țării în ameliorarea sustenabilității datoriei sale.

(2)   Prezenta asistență macrofinanciară a Comunității este administrată de către Comisie în consultare cu Comitetul Economic și Financiar și în conformitate cu normele compatibile cu acordurile încheiate între FMI și Georgia.

(3)   Asistența macrofinanciară a Comunității este pusă la dispoziție pe doi ani, din prima zi de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. Cu toate acestea, în cazul în care circumstanțele o cer, Comisia poate să decidă, în urma consultării Comitetului Economic și Financiar, prelungirea perioadei de punere la dispoziție cu maxim un an.

Articolul 2

(1)   Comisia este împuternicită să adopte împreună cu autoritățile georgiene, în urma consultării Comitetului Economic și Financiar, condițiile de politică economică și financiare pentru prezentul ajutor. Aceste condiții, încorporate într-un memorandum de înțelegere, trebuie să fie compatibile cu acordurile încheiate între FMI și Georgia.

(2)   În timpul punerii în aplicare a ajutorului Comunității, Comisia controlează calitatea circuitelor financiare, a procedurilor administrative și a mecanismelor de control intern și extern relevante pentru prezenta asistență macrofinanciară.

(3)   Comisia verifică periodic că politicile economice ale guvernului sunt compatibile cu obiectivele prezentei asistențe financiare și condițiile financiare și de politică economică agreate sunt respectate.

Articolul 3

(1)   Suma grantului este pusă la dispoziția Georgiei în cel puțin două tranșe, plătite atunci când poziția debitoare netă față de Comunitatea fost, ca regulă, redusă cu cel puțin o sumă similară.

(2)   Prima tranșă a grantului se eliberează pe baza unei puneri în aplicare satisfăcătoare a programului economic susținut de FMI în cadrul Facilității de creștere și de reducere a sărăciei.

A doua tranșă și eventualele tranșe suplimentare sunt eliberate pe baza punerii în aplicare satisfăcătoare a programului economic susținut de FMI și a tuturor celorlalte măsuri astfel cum au fost definite în memorandumul de înțelegere prevăzut la articolul 2 alineatul (1), aceste alte tranșe neputând fi plătite la mai puțin de trei luni de la data eliberării tranșei precedente.

(3)   Fondul este vărsat la Banca Națională a Georgiei. Destinatarul final al fondului este Ministerul de Finanțe al Georgiei.

Articolul 4

Prezentul ajutor se pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3) și cu normele sale de aplicare. Memorandumul de înțelegere prevăzut la articolul 2 alineatul (1) trebuie, în mod special, să garanteze luarea de măsuri corespunzătoare de către Georgia pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricărei ilegalități legate de prezentul ajutor. În plus, această înțelegere trebuie să autorizeze realizarea unor controale de către Comisie și Oficiul European Antifraudă (OLAF), inclusiv sub formă de verificări și inspecții la fața locului, și a unor audituri de către Curtea de Conturi, realizate, după caz, la fața locului.

Articolul 5

Cel puțin o dată pe an înainte de luna septembrie, Comisia adresează Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzând o evaluare a punerii în aplicare a prezentei decizii în cursul anului precedent.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 ianuarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

K.-H. GRASSER


(1)  Avizul adoptat la 15.12.2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 322, 25.11.1997, p. 37. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2000/244/CE (JO L 77, 28.3.2000, p. 11).

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.


Top