Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0035

Decizia Consiliului din 23 ianuarie 2006 privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Turciei

OJ L 22, 26.1.2006, p. 34–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 74–90 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 145 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 145 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2008; abrogat prin 32008D0157

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/35(1)/oj

11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

145


32006D0035


L 022/34

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2006

privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Turciei

(2006/35/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 390/2001 al Consiliului din 26 februarie 2001 privind asistența pentru Turcia în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea unui parteneriat pentru aderare (1), în special articolul 2,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 390/2001 prevede ca, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, Consiliul să adopte principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderare, așa cum va fi el prezentat Turciei, precum și adaptările semnificative care i se vor aduce ulterior.

(2)

Pe baza acestora, Consiliul a adoptat în 2001 și 2003 (2) un parteneriat pentru aderarea Turciei.

(3)

Recomandarea Comisiei din 2004 cu privire la Turcia a subliniat faptul că Uniunea Europeană ar trebui să continue să monitorizeze procesul de reformă politică și că în 2005 ar trebui propus un parteneriat pentru aderare revizuit.

(4)

În decembrie 2004, Consiliul European a stabilit că Uniunea Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate de reformele politice pe baza unui parteneriat pentru aderare care să stabilească prioritățile pentru procesul de reformă.

(5)

La 3 octombrie 2005, statele membre au demarat negocieri cu Turcia cu privire la aderarea acesteia la Uniunea Europeană. Cursul acestor negocieri va fi determinat de progresele înregistrate de Turcia în ceea ce privește pregătirile pentru aderare, progres evaluat, inter alia, ținând seama de aplicarea Parteneriatului pentru aderare, care va fi revizuit periodic.

(6)

În sensul pregătirilor pentru aderare, Turcia trebuie să elaboreze un plan care să conțină un calendar și măsuri specifice pentru abordarea priorităților acestui parteneriat pentru aderare,

DECIDE:

Articolul 1

Principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile din Parteneriatul pentru aderarea Turciei sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie, care face parte integrantă din aceasta.

Articolul 2

Punerea în aplicare a Parteneriatului pentru aderare se examinează și se monitorizează în cadrul organismelor constituite în temeiul Acordului de asociere, precum și de către Consiliu pe baza rapoartelor anuale prezentate de către Comisie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 ianuarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PRÖLL


(1)  JO L 58, 28.2.2001, p. 1.

(2)  Decizia 2001/235/CE (JO L 85, 24.3.2001, p. 13) și Decizia 2003/398/CE (JO L 145, 12.6.2003, p. 40).


ANEXĂ

TURCIA: PARTENERIATUL PENTRU ADERARE DIN 2005

1.   INTRODUCERE

Consiliul European, reunit la Luxemburg în decembrie 1997, a hotărât că Parteneriatul pentru aderare ar constitui axa esențială a strategiei de preaderare consolidate prin mobilizarea, într-un cadru unic, a tuturor formelor de asistență acordată țărilor candidate. În acest mod, Comunitatea poate să își orienteze ajutorul către nevoile specifice ale fiecărui stat candidat pentru a-l sprijini în depășirea problemelor deosebite cu care se confruntă în perspectiva aderării.

Primul parteneriat pentru aderarea Turciei a fost adoptat de Consiliu în martie 2001. Documentul de strategie al Comisiei privind extinderea din octombrie 2002 prevede propunerea de către Comisie a unei versiuni revizuite a Parteneriatului pentru aderarea Turciei. Ulterior, în martie 2003, Comisia prezentat un parteneriat pentru aderare revizuit, care a fost adoptat de Consiliu în luna mai a aceluiași an. În recomandarea sa din octombrie 2004, Comisia a propus ca, în vederea garantării durabilității și a ireversibilității procesului de reformă politică, Uniunea Europeană să continue să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate de reformele politice. În special, Comisia a propus adoptarea unui parteneriat pentru aderare revizuit în 2005.

Turcia trebuie să elaboreze un plan care să conțină un calendar și măsuri specifice preconizate pentru abordarea priorităților Parteneriatului pentru aderare.

Parteneriatul pentru aderare revizuit constituie baza unei serii de instrumente politice care vor fi utilizate pentru a ajuta statul candidat în pregătirile pentru aderare. În special, Parteneriatul pentru aderare revizuit va constitui baza viitoarelor reforme politice, servind drept etalon pentru evaluarea progreselor viitoare.

2.   PRINCIPII

Principalele priorități identificate pentru Turcia se referă la capacitatea acesteia de a satisface criteriile definite de Consiliul European de la Copenhaga din 1993 și cerințele cadrului de negociere adoptat de Consiliu la 3 octombrie 2005.

3.   PRIORITĂȚI

Prioritățile enumerate în prezentul parteneriat pentru aderare au fost selectate pe baza faptului că este realist să se preconizeze că Turcia le poate realiza sau poate face progrese semnificative în privința lor în următorii câțiva ani. Se face o distincție între prioritățile pe termen scurt, care ar trebui să fie aduse la îndeplinire în decursul unui an sau doi, și prioritățile pe termen mediu, care ar trebui să fie aduse la îndeplinire în decursul a trei-patru ani. Prioritățile privesc atât legislația, cât și punerea în aplicare a acesteia.

Parteneriatul pentru aderare revizuit indică domeniile prioritare pentru pregătirile pentru aderare ale Turciei. În ultimă instanță, totuși, Turcia va trebui să abordeze toate aspectele identificate în raportul intermediar de activitate, inclusiv consolidarea procesului de reformă politică pentru a garanta ireversibilitatea acestuia și pentru a garanta aplicarea uniformă a reformei pe teritoriul întregii țări și la toate nivelurile administrației. Este important, de asemenea, ca Turcia să respecte angajamentele privind armonizarea legislativă și punerea în aplicare a acquis-ului, asumate în cadrul acordului de asociere, al uniunii vamale și al deciziilor relevante ale Consiliului de Asociere CE-Turcia privind, în special, regimul comercial al produselor agricole.

3.1.   PRIORITĂȚI PE TERMEN SCURT

Dialog politic extins și criterii politice

Democrație și statul de drept

Administrația publică

Urmărirea reformei administrației publice și a politicii privind personalul, pentru a asigura o mai mare eficacitate, responsabilitate și transparență.

Garantarea unei administrații locale eficiente, transparente și participative, în special prin aplicarea legislației adoptate recent.

Instituirea unui sistem de tip ombudsman pe deplin funcțional.

Relațiile dintre societatea civilă și armată

Continuarea alinierii controlului exercitat de societatea civilă asupra armatei la practicile statelor membre ale UE. Garantarea exercitării depline a funcțiilor de supraveghere ale autorităților civile, în special în ceea ce privește formularea unei strategii de siguranță națională și punerea acesteia în aplicare. Adoptarea de măsuri necesare în vederea creării unei mai mari responsabilități și transparențe în soluționarea problemelor de siguranță.

Aplicarea unui control parlamentar deplin asupra politicii militare și de apărare și a tuturor cheltuielilor conexe, inclusiv prin audit extern.

Eliminarea tuturor competențelor tribunalelor militare de a judeca civili.

Sistemul judiciar

Garantarea unei interpretări consecvente de către toate autoritățile judiciare a dispozițiilor legale, inclusiv a noului cod penal, privind drepturile omului și libertățile fundamentale, în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului și cu jurisprudența corespunzătoare.

Asigurarea independenței puterii judecătorești, în special cu privire la Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor și la numirea noilor judecători și procurori.

Asigurarea faptului că procuratura și apărarea dispun în egală măsură de instrumente în cadrul procedurilor penale, inclusiv în ceea ce privește dispunerea sălilor de judecată.

Continuarea formării judecătorilor și a procurorilor în domeniul aplicării Convenției europene a drepturilor omului și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

Întărirea eficacității puterii judecătorești, în special prin consolidarea capacității instituționale a acesteia și adoptarea unui nou cod de procedură civilă.

Procedarea la crearea instanțelor judecătorești de apel intermediare regionale.

Politica anticorupție

Asumarea unui angajament deplin la toate nivelurile față de lupta împotriva corupției, inclusiv prin consolidarea tuturor instituțiilor implicate, precum și prin coordonarea acestora.

Asigurarea aplicării Regulamentului privind principiile de conduită etică a funcționarilor publici și extinderea dispozițiilor acestuia la funcționarii aleși prin vot, magistrați, cadrele universitare și personalul militar.

Limitarea dimensiunilor imunității parlamentare în conformitate cu practicile europene.

Drepturile omului și protecția minorităților

Respectarea legislației internaționale privind drepturile omului

Promovarea drepturilor omului cu sprijinul activ al unei instituții naționale pentru drepturile omului, care să fie independentă și să dispună de resurse adecvate, în conformitate cu principiile relevante ale ONU. Monitorizarea cazurilor privind încălcarea drepturilor omului, inclusiv a datelor statistice pertinente.

Continuarea formării agențiilor de aplicare a legii în problemele privind drepturile omului și tehnicile moderne de anchetă, în special în ceea ce privește lupta împotriva torturii și a relelor tratamente.

Ratificarea protocoalelor opționale la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Respectarea Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv executarea deplină a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind dreptul la un nou proces, în conformitate cu hotărârile relevante ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

Garantarea, în plan legislativ și în practică, a exercitării depline, de către toate persoanele, fără discriminare și indiferent de limbă, opinii politice, rasă, sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, a libertăților fundamentale și a drepturilor omului.

Ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenția europeană a drepturilor omului privind interdicția generală de discriminare de către autoritățile publice.

Drepturi civile și politice

Împiedicarea torturii și a relelor tratamente

Garantarea punerii în aplicare a măsurilor adoptate în contextul politicii „toleranță zero” împotriva torturii și a relelor tratamente, în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului și cu recomandările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii.

Intensificarea luptei împotriva impunității. Garantarea efectuării de către procurori a unor anchete oportune și eficace asupra cazurilor prezumate, care să conducă la identificarea și pedepsirea autorilor de către instanțele judecătorești.

Garantarea aplicării Protocolului de la Istanbul pe întregul teritoriu al țării, în special prin perfecționarea expertizei medicale.

Ratificarea Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva torturii, care prevede constituirea unui sistem de monitorizare independentă a locurilor de detenție.

Accesul la justiție

Consolidarea oportunităților pentru o apărare eficientă, cum ar fi accesul la asistență juridică și la servicii de interpretare calificată.

Garantarea faptului că cetățenii sunt conștienți că au și că își pot exercita dreptul de a avea acces privat la un avocat și de a-și anunța rudele din primul moment al reținerii lor în arest.

Libertatea de exprimare, asociere și întrunire pașnică

Asigurarea exercitării libertății de exprimare, inclusiv libertatea presei, în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Remedierea continuă a situației persoanelor urmărite penal sau condamnate pentru exprimarea pașnică de opinii.

Punerea în aplicare a tuturor reformelor privind libertatea de asociere și întrunire pașnică în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența corespunzătoare. Aplicarea măsurilor de prevenire a utilizării excesive a forței de către forțele de siguranță.

Alinierea dispozițiilor relevante care se aplică partidelor politice la practicile europene.

Alinierea finanțării și a auditării partidelor politice la practicile europene.

Facilitarea și încurajarea dezvoltării interne a societății civile turce și a implicării acesteia în elaborarea politicilor publice.

Facilitarea și încurajarea comunicării deschise și a cooperării dintre toate sectoarele societății civile turce și partenerii europeni.

Libertatea religiei

Adoptarea unei legi care să abordeze în mod exhaustiv dificultățile cu care se confruntă minoritățile religioase și comunitățile nemusulmane în conformitate cu normele europene relevante. Suspendarea vânzării sau a confiscării proprietăților care aparțin sau au aparținut fundațiilor comunitare religioase nemusulmane de către autoritățile competente până la adoptarea legii menționate anterior.

Adoptarea și punerea în aplicare a dispozițiilor privind exercitarea libertății de gândire, de conștiință și de religie de către orice persoană și comunitate religioasă, în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului și luând în considerare recomandările relevante ale Comisiei Consiliului Europei împotriva rasismului și a intoleranței.

Stabilirea condițiilor de funcționare a tuturor comunităților religioase, în conformitate cu practica din statele membre ale Uniunii Europene. Aceasta cuprinde protecția juridică și judiciară (inter alia, prin accesul la dobândirea personalității juridice) a comunităților, a membrilor și a bunurilor acestora, învățământul, numirea și formarea clerului, precum și exercitarea drepturilor de proprietate în conformitate cu Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului.

Drepturi economice și sociale

Drepturile femeilor

Aplicarea legislației privind drepturile femeilor, în special codul civil, noul cod penal și legislația privind protecția familiei.

Continuarea adoptării de măsuri împotriva violenței împotriva femeilor, inclusiv împotriva ilegalităților comise în numele onoarei. Asigurarea formării specializate pentru judecători și procurori, instituțiile de aplicare a legii, municipalități și alte instituții responsabile și constituirea de adăposturi pentru femeile amenințate să devină victime ale violenței, în toate localitățile mari, în conformitate cu legislația în vigoare.

Continuarea promovării rolului femeilor în societate, inclusiv educarea și participarea acestora pe piața muncii și în viața politică și socială, și sprijinirea dezvoltării organizațiilor de femei pentru îndeplinirea acestor obiective.

Drepturile copiiilor

Promovarea protecției drepturilor copiiilor în conformitate cu normele Uniunii Europene și cu normele internaționale.

Continuarea eforturilor depuse pentru soluționarea problemei pe care o reprezintă copiii străzii.

Drepturile sindicale

Garantarea respectării depline a tuturor drepturilor sindicatelor, în conformitate cu normele UE și cu convențiile OIM relevante, în special în ceea ce privește dreptul la organizare, la grevă și la negocieri colective.

Consolidarea dialogului social și facilitarea și încurajarea cooperării cu partenerii din UE.

Drepturile minorităților, drepturile culturale și protecția minorităților

Asigurarea diversității culturale și promovarea respectului și a protecției minorităților în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului și cu principiile stabilite în Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților naționale, precum și în conformitate cu cele mai bune practici ale statelor membre.

Garantarea protecției juridice a minorităților, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor la proprietate în conformitate cu Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului.

Garantarea accesului efectiv la radiodifuziune/televiziune în alte limbi decât turca. Eliminarea obstacolelor rămase, în special cu privire la companiile de difuziune private locale și regionale.

Adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a sprijini predarea altor limbi decât turca.

Situația în est și sud-est

Eliminarea sistemului de supraveghere a satelor din sud-est. Curățarea zonei de mine terestre.

Elaborarea unei strategii globale de reducere a disparităților regionale care vizează, în special, îmbunătățirea situației în regiunea de sud-est, pentru a spori posibilitățile economice, sociale și culturale disponibile tuturor cetățenilor turci, inclusiv celor de origine kurdă.

Adoptarea de măsuri care să faciliteze întoarcerea persoanelor strămutate intern în localitățile lor de origine, în conformitate cu recomandările reprezentantului special al secretarului general al ONU pentru persoanele strămutate.

Garantarea compensării echitabile și imediate a persoanelor care au suferit pierderi și prejudicii ca urmare a situației de securitate din sud-est.

Aspecte regionale și obligații internaționale

Cipru

Garantarea sprijinului continuu față de eforturile de a găsi o soluție globală la problema cipriotă în cadrul ONU și în conformitate cu principiile pe care se întemeiază Uniunea, contribuind în același timp la un climat mai bun pentru găsirea unei soluții comune.

Aplicarea integrală a Protocolului de adaptare a Acordului de la Ankara la aderarea celor 10 noi state membre, inclusiv Cipru (1).

Adoptarea, în cel mai scurt timp posibil, a unor măsuri concrete pentru normalizarea relațiilor bilaterale dintre Turcia și toate statele membre ale UE, inclusiv Republica Cipru (1).

Soluționarea pașnică a conflictelor frontaliere

Continuarea eforturilor de soluționare a tuturor conflictelor frontaliere încă existente, în conformitate cu principiul soluționării pașnice a conflictelor din Carta Organizației Națiunilor Unite, inclusiv, în cazul în care este necesar, făcând apel la jurisdicția Curții de Justiție Internaționale.

Angajarea neechivocă de bune relații cu țările vecine; rezolvarea eventualelor surse de neînțelegeri cu țările vecine; abținerea de la orice acțiune care ar putea afecta procesul de soluționare pașnică a diferendelor frontaliere.

Obligații asumate în cadrul Acordului de asociere

Garantarea punerii în aplicare a angajamentelor asumate în conformitate cu Acordul de asociere, inclusiv uniunea vamală.

Ridicarea restricțiilor din comerțul cu carne de vită, bovine vii și produse derivate.

Criterii economice

Continuarea punerii în aplicare a actualului program de reformă structurală convenit cu FMI și Banca Mondială, asigurând, în special, controlul cheltuielilor publice.

Finalizarea punerii în aplicare a reformei din sectorul financiar, în special alinierea regulamentelor prudențiale și de transparență la standardele internaționale, precum și supravegherea acestora.

Salvgardarea independenței autorităților de reglementare a pieței.

Accelerarea privatizării întreprinderilor de stat, în special a băncilor de stat, luând în considerare componenta socială.

Continuarea liberalizării pieței și a reformelor prețurilor, în special în sectoarele energiei și agriculturii, cu un accent deosebit asupra tutunului și a zahărului.

Continuarea dialogului economic cu Uniunea Europeană, în special în cadrul procedurilor de supraveghere fiscală pentru perioada de preaderare, punând accentul pe măsurile corespunzătoare care vizează crearea unui climat macroeconomic stabil și previzibil și pe punerea în aplicare a reformelor structurale.

Punerea în aplicare a măsurilor pentru abordarea problemei economiei informale.

Îmbunătățirea eforturilor de formare profesională, în special pentru populația mai tânără.

Ameliorarea dezechilibrelor de pe piața muncii.

Îmbunătățirea climatului de afaceri și, în special, a funcționării instanțelor comerciale. În acest sens, îmbunătățirea funcționării instanțelor comerciale, acordându-se o atenție deosebită independenței sistemului judiciar și utilizării corespunzătoare a sistemului martorilor experți.

Continuarea reformei în sectorul agricol.

Asigurarea îmbunătățirii nivelului general al educației și sănătății, acordând o atenție deosebită tinerei generații și regiunilor defavorizate.

Facilitarea și promovarea investițiilor străine directe.

Capacitatea de asumare a obligațiilor care decurg din aderare

Libera circulație a mărfurilor

Finalizarea eliminării barierelor tehnice și administrative din calea comerțului. Asigurarea de controale eficiente în interiorul pieței și libera circulație a mărfurilor.

Finalizarea identificării măsurilor contrare articolelor 28-30 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și eliminarea acestora. În special, eliminarea tuturor licențelor de import ilegale, neautomate și aplicarea principiilor de recunoaștere reciprocă în zonele nearmonizate.

Eliminarea tuturor restricțiilor din calea liberei circulații a mărfurilor datorate discriminării împotriva transportatorilor din statele membre pe motive legate de naționalitatea acestora sau de acostările anterioare.

Garantarea punerii în aplicare a certificării, a evaluării conformității și a marcajelor CE, în conformitate cu directivele „abordare nouă” și „abordare globală”; consolidarea structurilor existente de supraveghere a pieței și de evaluare a conformității, prin furnizarea de echipamente și prin formare profesională și crearea unei infrastructuri administrative compatibile.

Dezvoltarea unei infrastructuri de metrologie legală eficientă și facilitarea unei aplicări extinse a metrologiei industriale.

Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

Definirea unei metodologii și a unei foi de parcurs pentru analizarea legislației naționale pentru a identifica potențialele obstacole din calea dispozițiilor din Tratatul CE cu privire la dreptul de stabilire și la libertatea de a presta servicii.

Definirea și demararea punerii în aplicare a unei foi de parcurs pentru alinierea la acquis în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, inclusiv instituirea capacității administrative necesare.

Definirea unei foi de parcurs pentru transpunerea acquis-ului referitor la serviciile poștale.

Libera circulație a capitalului

Eliminarea tuturor restricțiilor care afectează investițiile străine provenite din Uniunea Europeană în toate sectoarele economice.

Achiziții publice

Accelerarea alinierii la acquis a legislației referitoare la achizițiile publice, în special cu privire la concesiile din sectorul utilitar și în raport cu procedurile de revizuire.

Sporirea capacității autorității responsabile cu achizițiile publice de a pune în aplicare noua lege privind achizițiile publice.

Legislația privind proprietatea intelectuală

Îmbunătățirea aplicării legislației privind drepturile de proprietate intelectuală prin consolidarea capacității administrative și a coordonării, inclusiv cu privire la instituțiile de aplicare a legii și la sistemul judiciar. Abordarea, în special, a falsificării mărcilor comerciale, mai ales în ceea ce privește piesele de rezervă ale autoturismelor și produsele de lux, precum și a pirateriei, în special în ceea ce privește cărțile și alte mijloace de informare.

Convenirea asupra unei soluții reciproc acceptabile împreună cu UE cu privire la produsele generice din sectorul farmaceutic.

Concurență

Alinierea la acquis în ceea ce privește ajutoarele de stat, inclusiv în sectoarele sensibile precum siderurgia, crearea unei autorități naționale de monitorizare a ajutoarelor de stat și garantarea unui control strict al ajutoarelor de stat.

Garantarea transparenței și a schimbului continuu de informații în sectorul concurenței și al ajutoarelor de stat.

Finalizarea alinierii dispozițiilor de aplicare în domeniul antitrust.

Servicii financiare

Adoptarea măsurilor de aplicare necesare în conformitate cu noul drept bancar. Asigurarea unui progres consecvent către punerea în aplicare a foii de parcurs pentru noul cadru de cerințe de capital pentru instituțiile de credit și societățile de investiții.

Consolidarea normelor prudențiale și supraveghere în sectorul financiar nebancar, inclusiv prin raționalizarea structurilor de supraveghere, în cazul în care este necesar.

Societatea informațională și mijloacele de informare

Asigurarea punerii în aplicare a legislației privind tarifele și licențele.

Adoptarea și aplicarea unei legislații aliniate cu privire la comunicațiile electronice, în special în sectorul legislației privind tarifele și acordarea licențelor, liniile închiriate, accesul și interconectarea, preselectarea și selectarea transportatorilor și portabilitatea numerelor. Consolidarea capacităților și a independenței autorităților de reglementare a televiziunii/radiodifuziunii.

Continuarea alinierii legislației în sectorul politicii audiovizualului, în special cu privire la Directiva „Televiziune fără frontiere”.

Agricultură și dezvoltare rurală

Adoptarea măsurilor legislative necesare și constituirea de structuri administrative corespunzătoare pentru utilizarea instrumentelor UE referitoare la dezvoltarea rurală.

Siguranța alimentelor, politica veterinară și fitosanitară

Continuarea alinierii sistemului de identificare a animalelor și înregistrare a bovinelor la cerințele UE și demararea acțiunilor în vederea identificării oilor și a caprelor și a înregistrării deplasărilor acestora.

Adoptarea unei strategii de eradicare a principalelor boli ale animalelor.

Pregătirea unui program pentru modernizarea unităților de prelucrare a alimentelor în vederea respectării normelor UE de igienă și sănătate publică.

Punerea în aplicare a programelor de control al reziduurilor și al zoonozelor.

Pescuit

Alinierea la acquis a legislației privind gestionarea, controlul, comercializarea și adaptarea structurală a pescuitului. Consolidarea capacității administrative.

Transportul

Eliminarea tuturor restricțiilor existente cu privire la navele care navighează sub pavilion cipriot și la navele care servesc comerțului cipriot, precum și a acordurilor din aviație care discriminează transportatorii statelor membre pe baza naționalității acestora.

Continuarea alinierii la acquis-ul privind transporturile pentru toate categoriile de transport.

Consolidarea administrației maritime, în special cea a controlului navelor de către statul de pavilion, și îmbunătățirea urgentă a registrelor de securitate ale flotei turcești pentru îndepărtarea acesteia de pe lista neagră a statelor de pavilion cuprinsă în Memorandumul de înțelegere de la Paris.

Adoptarea unui program de adaptare a parcului turc rutier la standardele UE.

Energie

Garantarea independenței și a funcționării eficiente a autorității de reglementare cu privire la electricitate, gaze naturale și energie nucleară.

Garantarea creării unei piețe competitive interne a energiei, în conformitate cu directivele privind electricitatea și gazul.

Sprijinirea creării unui piețe a energiei regionale integrate progresiv în cadrul unei piețe energetice europene extinse. Eliminarea restricțiilor din comerțul transfrontalier și din accesul terților.

Dezvoltarea unei strategii energetice pentru a facilita aplicarea cadrului juridic în conformitate cu acquis-ul.

Demararea alinierii la acquis-ul privind eficiența energiei și sursele de energie regenerabile și dezvoltarea capacității administrative din aceste sectoare.

Fiscalitate

Continuarea alinierii accizelor și a taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește ratele aplicate, natura operațiunilor scutite și structura impozitelor, precum și eliminarea măsurilor fiscale care pot determina tratamente discriminatorii.

Continuarea alinierii la acquis-ul din sectorul impozitării directe, inclusiv la dispozițiile privind schimbul de informații cu statele membre ale UE pentru a facilita respectarea măsurilor împotriva fraudelor și a evaziunii fiscale.

Asumarea angajamentului față de principiile Codului de conduită pentru impozitarea întreprinderilor și garantarea conformității legislației viitoare cu principiile Codului de conduită pentru impozitarea întreprinderilor.

Intensificarea eforturilor întreprinse pentru modernizarea și consolidarea administrației fiscale în vederea îmbunătățirii respectării legislației de către contribuabili, precum și a colectării impozitelor directe, a taxei pe valoarea adăugată, a veniturilor din taxele vamale și a altor taxe indirecte. Crearea de instrumente eficiente pentru combaterea fraudei.

Demararea pregătirilor pentru dezvoltarea sistemelor informatice necesare, astfel încât acestea să permită schimbul de date electronice cu UE și cu statele membre.

Statistică

Încheierea procedurilor pentru adoptarea și aplicarea unei noi legi statistice în conformitate cu standardele UE. Asigurarea unei formări adecvate a personalului și îmbunătățirea capacității administrative.

Consolidarea strategiei de dezvoltare a statisticilor, în special în domeniile prioritare precum: statistici demografice și statistici privind piața muncii, statistici regionale, statistici comerciale (inclusiv registrul comerțului) și statistici agricole.

Adoptarea clasificărilor actuale și introducerea de unități statistice relevante în registrul comerțului.

Îmbunătățirea metodologiei aplicate pentru conturile naționale, în conformitate cu Sistemul european de conturi economice integrate (SEC 95).

Politică socială și ocuparea forței de muncă

Elaborarea unui program anual de finanțare a investițiilor, bazat pe o estimare realistă a costurilor alinierii și a resurselor disponibile din sectorul public și din cel privat.

Crearea de condiții pentru un dialog social eficient, inter alia, prin eliminarea dispozițiilor restrictive cu privire la activitățile sindicatelor și garantarea respectului pentru drepturile sindicale.

Susținerea eforturilor depuse de către partenerii sociali în domeniul consolidării capacităților, în special în perspectiva participării lor viitoare la elaborarea și punerea în aplicare a politicii sociale și a ocupării forței de muncă, în special printr-un dialog social autonom.

Continuarea eforturilor desfășurate în lupta împotriva muncii copiilor.

Consolidarea capacităților tuturor instituțiilor care participă la transpunerea acquis-ului în domeniu.

Politica industrială și a întreprinderilor

Adoptarea Programului național de restructurare a sectorului siderurgic, care urmărește asigurarea viabilității sectorului și respectarea normelor UE cu privire la ajutoarele de stat.

Dezvoltarea și punerea în aplicare a unei strategii de încurajare a investițiilor străine în Turcia, inclusiv soluționarea disputelor.

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale

Continuarea dezvoltării cadrului strategic pentru coeziune economică și socială, prin care se urmărește reducerea disparităților regionale.

Instituirea cadrului legislativ și administrativ necesar pentru absorbirea fondurilor de preaderare la Uniunea Europeană.

Justiție, libertate și securitate

Continuarea dezvoltării și a consolidării instituțiilor însărcinate cu asigurarea respectării legii și alinierea statutului și funcționării acestora la standardele europene, inclusiv prin dezvoltarea unei cooperări interinstituționale. Adoptarea unui cod deontologic al polițiștilor. Instituirea unui sistem independent și eficient de reclamații care să asigure o mai mare responsabilitate asumată de poliție și jandarmerie. Dezvoltarea utilizării tehnicilor investigative moderne și a strategiilor de prevenire a infracțiunilor. Adoptarea de măsuri pentru formarea și dezvoltarea capacității poliției judiciare.

Continuarea eforturilor de aplicare a Planului național de acțiune privind migrația și azilul, pentru a combate migrația ilegală și pentru a încheia de urgență un acord de readmisie cu UE.

Adoptarea și demararea aplicării Planului național de acțiune cu privire la gestionarea frontierelor, în special prin adoptarea de măsuri pentru instituirea unui corp civil profesionist de pază a frontierelor și prin deminarea frontierei.

Adoptarea și punerea în aplicare a unei strategii naționale privind crima organizată. Intensificarea luptei împotriva crimei organizate, a drogurilor, a traficului de persoane, a fraudei, a corupției și a spălării de bani.

Dezvoltarea și începerea punerii în aplicare a unei strategii naționale de luptă împotriva drogurilor, în conformitate cu strategia și cu planul de acțiune antidrog al UE.

Adoptarea unei legi cu privire la protecția datelor personale în conformitate cu acquis-ul și crearea unei autorități de supraveghere independente.

Desemnarea unui serviciu cu competențe pentru a proteja moneda euro împotriva falsificării.

Știință și cercetare

Demararea elaborării și aplicării unei strategii de cercetare integrate.

Educație și cultură

Facilitarea funcționării unei agenții naționale pentru consolidarea participării la programele Socrates, Leonardo da Vinci și Youth (Tineret). Promovarea participării la programul Culture 2000.

Mediu

Adoptarea unui program revizuit de transpunere și aplicare a acquis-ului. Elaborarea unui plan de finanțare a investițiilor.

Continuarea transpunerii și a punerii în aplicare a acquis-ului privind legislația-cadru, convențiile internaționale privind mediul, legislația privind protecția naturii, calitatea apei, prevenirea și controlul integrat al poluării, precum și gestionarea deșeurilor. Punerea în aplicare și asigurarea respectării directivei modificate privind impactul asupra mediului.

Continuarea integrării cerințelor ecologice în celelalte politici sectoriale.

Elaborarea unui plan de consolidare a capacității administrative, aplicarea și executarea legislației cu privire la protecția mediului.

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere privind apa, în conformitate cu directiva-cadru privind apa și cu convențiile internaționale privind apa la care Comunitatea Europeană este parte.

Sănătate și protecția consumatorului

Continuarea alinierii la acquis.

Continuarea dezvoltării structurilor instituționale în vederea unei puneri în aplicare eficace, în special în ceea ce privește supravegherea pieței.

Continuarea dezvoltării sistemelor de notificare a produselor periculoase la nivel național și exploatarea posibilităților de schimb al acestor notificări la nivel internațional prin sistemul TRAPEX sau prin alte sisteme relevante.

Uniune vamală

Adoptarea unui nou cod vamal pentru a continua alinierea normelor vamale la acquis-ul în materie, inclusiv reguli de origine preferențială.

Alinierea la acquis a legislației cu privire la zonele libere și aplicarea acesteia, în special cu privire la controalele vamale și auditul fiscal.

Continuarea consolidării capacității administrative și operaționale a administrației vamale și alinierea procedurilor interne la normele UE.

Demararea pregătirilor pentru dezvoltarea sistemelor informatice necesare, astfel încât acestea să permită schimbul de date electronice cu UE și cu statele membre ale acesteia, începând cu domeniul tranzitului și cel al tarifelor.

Relații externe și politica externă, de securitate și de apărare

Încheierea alinierii la politica comercială comună a Comunității Europene, prin alinierea la regimurile preferențiale din Comunitatea Europeană, inclusiv noul sistem de preferințe generalizate al CE.

Continuarea eforturilor de a încheia acorduri de liber schimb cu țări terțe.

Alinierea progresivă a politicilor privind țările terțe și pozițiile în cadrul organizațiilor internaționale față de cele ale UE și ale statelor membre, în special în ceea ce privește apartenența tuturor țărilor membre ale UE la organizații și acorduri relevante, precum Wassenaar.

Control financiar

Garantarea aplicării oportune a Legii privind gestionarea și controlul financiar public.

Adoptarea unei noi legislații care să asigure reforma funcției auditului extern în conformitate cu normele Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit și în conformitate cu legea privind gestionarea și controlul financiar public, pentru a asigura independența Curții de Conturi.

Instituirea unor proceduri eficiente de tratare a neregulilor și a cazurilor de fraudă presupusă privind asistența de preaderare, în special pentru comunicarea efectivă a neregulilor către Comisie.

Consolidarea și aplicarea sistemului pentru gestionarea fondurilor comunitare de preaderare și adaptarea acestuia la evoluția instrumentelor de preaderare.

Instituirea structurilor administrative necesare pentru protecția eficientă și echivalentă a fondurilor UE și pentru cooperarea cu Oficiul antifraudă al Comisiei Europene (OLAF).

3.2.   PRIORITĂȚI PE TERMEN MEDIU

Criterii economice

Încheierea aplicării programului de privatizare.

Încheierea reformei sectorului agricol.

Garantarea viabilității sistemelor de pensie și de securitate socială.

Continuarea îmbunătățirii nivelului general al educației și al sănătății, acordând o atenție deosebită tinerei generații și regiunilor defavorizate.

Capacitatea de a-și asuma obligațiile care decurg din statutul de stat membru

Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

Eliminarea restricțiilor cu privire la dreptul de stabilire și la libertatea de a presta servicii transfrontaliere.

Începerea alinierii la acquis în domeniul serviciilor poștale. Demararea liberalizării serviciilor poștale și crearea unei autorități de reglementare naționale.

Realizarea alinierii substanțiale la acquis în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale.

Achizițiile publice

Garantarea aplicării eficiente a normelor privind achizițiile publice de către autoritățile și entitățile contractante de la toate nivelurile, inclusiv prin dezvoltarea și aplicarea unor instrumente operaționale, furnizarea programelor de formare și consolidarea capacității administrative a autorităților și a entităților contractante.

Promovarea utilizării mijloacelor electronice în procedurile de achiziții publice.

Adoptarea unei strategii naționale globale pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice al Turciei, inclusiv utilizarea de mijloace electronice la toate nivelurile procedurii de achiziții publice.

Legislația privind proprietatea intelectuală

Finalizarea alinierii și a aplicării legislației privind drepturile de proprietate intelectuală prin consolidarea structurilor și a mecanismelor de aplicare, inclusiv a instituțiilor de aplicare a legii și a sistemului judiciar.

Serviciile financiare

Înregistrarea unui progres substanțial către aplicarea noului cadru de cerințe de capital, în conformitate cu foaia de parcurs detaliată a Autorității de Reglementare și Supraveghere Bancară (BRSA).

Înregistrarea unui progres substanțial către alinierea legislației la acquis în sectorul financiar nebancar.

Dreptul societăților

Încheierea alinierii la acquis.

Adoptarea unui cadru general de raportare financiară în conformitate cu standardele UE, recurgând în cea mai mare măsură la scutirile prevăzute în acquis.

Consolidarea cerințelor de divulgare. În special, adoptarea unei cerințe generale ca întreprinderile să depună declarațiile de entitate juridică auditată și să depună situațiile financiare consolidate pentru a fi accesibile publicului larg.

Consolidarea capacității tuturor autorităților relevante de monitorizare și asigurare a aplicării normelor de raportare financiară.

Concurență

Consolidarea asigurării aplicării legislației antitrust și a celei din sectorul ajutoarelor de stat, acordându-se o atenție specială monopolurilor și întreprinderilor cu drepturi speciale și exclusive.

Adoptarea de măsuri pentru restructurarea sectorului siderurgic în cadrul unui program sectorial global convenit.

Sporirea conștientizării normelor antitrust și cu privire la ajutoarele de stat în rândul tuturor participanților de pe piață și a persoanelor care acordă ajutoare.

Societatea informațională și mijloacele de informare

Finalizarea transpunerii acquis-ului din domeniul telecomunicațiilor și pregătirea pentru liberalizarea deplină a piețelor.

Încheierea alinierii legislației în domeniul audiovizualului și consolidarea competențelor autorității independente de reglementare în domeniul radioului și televiziunii.

Agricultura și dezvoltarea rurală

Continuarea eforturilor de instituire a unui sistem integrat de administrare și control, în special cu privire la sistemul de identificare a parcelelor.

Siguranța alimentelor, politica veterinară și fitosanitară

Alinierea legislației veterinare, alimentare și fitosanitare.

Constituirea capacității administrative necesare pentru aplicarea legislației veterinare, fitosanitare și alimentare.

Instituirea unui sistem de identificare și înregistrare a animalelor pentru oi și capre, în conformitate cu cerințele UE.

Îmbunătățirea unităților de prelucrare agroalimentară, astfel încât acestea să poată respecta normele și legislația Uniunii Europene privind securitatea alimentară. Modernizarea fermelor de lapte.

Aplicarea sistemelor de control al securității alimentare.

Instituirea unui sistem de colectare a cadavrelor și tratarea subproduselor de origine animală.

Aplicarea planurilor de eradicare a principalelor boli.

Alinierea sistemului de înregistrare a soiurilor de plante la cerințele UE.

Continuarea alinierii cerințelor cu privire la reziduurile de pesticide la dispozițiile UE.

Pescuit

Finalizarea instituirii unor structuri administrative și echipamente corespunzătoare la nivel central și regional care să poată asigura aplicarea politicii comune în domeniul pescuitului.

Politica transporturilor

Finalizarea alinierii legislative și administrative pentru toate modurile de transport. Pentru transportul rutier, orientarea în special către accesul la piață, siguranța rutieră, inspecții tehnice auto, controale în trafic, precum și respectarea normelor sociale, fiscale și tehnice. Transportul maritim ar trebui să includă securitatea maritimă.

Asigurarea aplicării și a respectării legislației în domeniul transportului rutier, maritim și aerian (în special cu privire la securitatea aeriană și gestionarea traficului aerian). În acest sens, îmbunătățirea aplicării capacității instituțiilor conexe pentru toate aspectele aviației civile, ale transportului rutier și ale căilor ferate.

Încheierea restructurării societății naționale de căi ferate și deschiderea pieței feroviare, în conformitate cu cerințele acquis-ului.

Punerea în aplicare a unui program de adaptare tehnică la standardele comunitare ale flotei turce de transport maritim și rutier.

Energie

Încheierea alinierii la acquis a legislației naționale.

Continuarea consolidării structurilor administrative și de reglementare.

Restructurarea întreprinderilor producătoare de energie și deschiderea piețelor energiei în conformitate cu acquis-ul.

Asigurarea unui nivel de securitate nucleară ridicat. La crearea unei capacități de producție de energie nucleară, în special consolidarea capacității, a independenței și a resurselor autorității de reglementare în timp util înainte de demararea emiterii licențelor. Asigurarea efectuării evaluărilor impactului asupra mediului, în deplină conformitate cu Directiva privind evaluările impactului asupra mediului.

Fiscalitate

Progrese substanțiale în procesul de aliniere la acquis-ul fiscal, în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată (TVA), accizele și impozitarea directă, inclusiv Codul de conduită pentru impozitarea întreprinderilor.

Continuarea consolidării și a modernizării administrației fiscale, inclusiv a sectorului tehnologiei informației, pentru îmbunătățirea colectării impozitelor. Continuarea pregătirilor pentru dezvoltarea sistemelor informatice necesare, astfel încât acestea să permită schimbul de date electronice cu UE și cu statele membre.

Politica economică și monetară

Finalizarea alinierii legislației la acquis-ul privind interzicerea acordării pentru sectorul public a unui acces privilegiat la instituțiile financiare, precum și interzicerea finanțării directe a sectorului public.

Statistică

Alinierea registrului comerțului la standardele Uniunii Europene.

Alinierea în continuare a statisticilor macroeconomice la acquis, în special în ceea ce privește estimarea produsului intern brut (PIB), indicii armonizați ai prețurilor la consum, indicatorii pe termen scurt, balanța de plăți și statisticile sociale.

Consolidarea rolului de coordonare al Institutului Național de Statistică pentru a îmbunătăți culegerea și prelucrarea datelor care provin din birouri guvernamentale diferite.

Intensificarea utilizării surselor administrative pentru culegerea de date.

Încheierea armonizării statisticilor financiare cu cerințele SEC (Sistemul european de conturi economice integrate) 95.

Politică socială și ocuparea forței de muncă

Finalizarea transpunerii acquis-ului și consolidarea structurilor administrative și de asigurare a aplicării acestuia, inclusiv a inspectoratelor de muncă.

Asigurarea punerii în aplicare și a respectării acquis-ului în domeniul politicii sociale și al politicii de ocupare a forței de muncă.

Elaborarea unei strategii naționale pentru ocuparea forței de muncă în perspectiva unei participări la strategia europeană, în special prin pregătirea și punerea în aplicare a unei analize comune a politicii de ocupare a forței de muncă, și crearea unei capacități de monitorizare a pieței forței de muncă și a situației sociale.

Definirea unei strategii naționale în domeniul incluziunii sociale și strângerea informațiilor necesare, în conformitate cu practica Uniunii Europene.

Continuarea consolidării protecției sociale, în special prin consolidarea reformei sistemului de securitate socială și a sistemului de pensii, în vederea asigurării viabilității lor financiare, îmbunătățind în același timp nivelul de protecție socială.

Politica industrială și a întreprinderilor

Continuarea simplificării mediului de afaceri pentru IMM-uri și alinierea la definiția IMM folosită în UE.

Rețele transeuropene

Aplicarea proiectelor prioritare identificate în cadrul Evaluării necesităților de infrastructură a transporturilor și în conformitate cu orientările comunitare referitoare la rețelele transeuropene în domeniul transporturilor.

Promovarea punerii în aplicare în Turcia a proiectelor identificate ca proiecte de interes comun în orientările Comunității Europene privind rețelele transeuropene în domeniul energiei.

Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

Continuarea consolidării capacității administrative pentru aplicarea politicii regionale, atât la nivel central, cât și la nivel regional.

Elaborarea de proceduri bugetare multianuale care prevăd criterii de prioritate pentru investiția publică în regiuni.

Justiție, libertate și securitate

Alinierea statutului și a funcționării jandarmeriei la standarde europene.

Continuarea alinierii la acquis a legislației și a practicilor aplicabile vizelor.

Continuarea alinierii la acquis în domeniul dreptului de azil, prin eliminarea rezervei geografice la Convenția de la Geneva; consolidarea sistemului de examinare și de decizie în domeniul cererilor de azil și introducerea unor măsuri de susținere socială și integrare pentru refugiați.

În domeniul drogurilor, continuarea consolidării punctului focal național.

Continuarea dezvoltării capacității serviciului vamal, inclusiv prin încheierea de acorduri de cooperare vamală și introducerea de unități de supraveghere mobile.

În domeniul protecției datelor, asigurarea aplicării acquis-ului prin crearea unei autorități de supraveghere independente.

Adoptarea și punerea în aplicare a acquis-ului și a celor mai bune practici aplicabile migrației, astfel încât să se evite migrația ilegală.

Continuarea alinierii la acquis și la cele mai bune practici, în conformitate cu planul național de acțiune privind administrarea frontierelor, pentru pregătirea punerii în aplicare integrale a acquis-ului Schengen.

Adoptarea și aplicarea acquis-ului în domeniul corupției, al luptei împotriva drogurilor, a crimei organizate, a spălării de bani, al cooperării judiciare în materie penală și civilă, al protejării monedei euro prin dreptul penal și al intereselor financiare ale Comunității.

Educație și cultură

Alinierea la politicile UE pentru protejarea diversității culturale, inclusiv în lumina Convenției UNESCO privind diversitatea culturală.

Mediu

Continuarea alinierii la acquis și consolidarea capacităților instituționale, administrative și de control în vederea garantării protecției mediului, inclusiv culegerea de date.

Integrarea principiilor de dezvoltare durabilă în definirea și punerea în aplicare a politicilor sectoriale.

Asigurarea transpunerii depline și a aplicării progresive și asigurarea aplicării directivei privind evaluarea strategică a incidentelor asupra mediului, astfel cum a fost modificată.

Adoptarea și punerea în aplicare a unui plan național de gestionare a deșeurilor.

Uniune vamală

Încheierea alinierii legislației vamale, în special în ceea ce privește gestionarea contingentelor tarifare, zonele libere, bunurile și tehnicile cu dublă utilizare, precursorii, precum și mărfurile contrafăcute și piratate.

Continuarea eforturilor de modernizare a controalelor și a operațiunilor vamale și asigurarea dotării tuturor birourilor vamale cu o infrastructură IT.

Continuarea pregătirilor pentru interconectivitatea sistemelor informatice cu cele ale UE.

Control financiar

Consolidarea capacității actuale de gestionare și control a tuturor instituțiilor implicate în gestionarea de fonduri comunitare de preaderare în conformitate cu DIS.

Pregătirea tuturor instituțiilor implicate în gestionarea de fonduri comunitare de preaderare pentru acreditare în conformitate cu Sistemul de implemetare descentralizată extinsă (EDIS).

Pregătirea pentru desemnarea unui serviciu antifraudă independent din punct de vedere operațional.

Consolidarea capacității structurilor administrative create pentru protejarea intereselor financiare ale CE.

4.   PROGRAMARE

Asistența financiară pentru prioritățile definite în Parteneriatul pentru aderare se acordă prin intermediul deciziilor de finanțare anuale adoptate de către Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2500/2001 al Consiliului din 17 decembrie 2001 privind asistența financiară de preaderare în favoarea Turciei (2) (pentru programul pe 2006) și Regulamentul pentru Instrumentul de asistență de preaderare (IPA), o dată ce acesta a fost adoptat (pentru programele pe 2007-2013). Aceste decizii de finanțare vor fi urmate de semnarea unui acord de finanțare cu Turcia.

5.   CONDIȚIONARE

Turcia va putea beneficia de asistența comunitară acordată pentru finanțarea proiectelor prin intermediul instrumentelor de preaderare în funcție de respectarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor Comunitatea Europeană-Turcia, inclusiv Decizia privind Uniunea vamală 1/95 și alte decizii, și de continuarea măsurilor concrete menite să ducă la îndeplinirea deplină a criteriilor de la Copenhaga și în special la respectarea priorităților specifice din prezentul parteneriat pentru aderare revizuit. Nerespectarea acestor condiții generale ar putea determina Consiliul să decidă întreruperea asistenței financiare în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2500/2001. De asemenea, sunt introduse condiții speciale în diferitele programe individuale anuale.

6.   MONITORIZARE

Punerea în aplicare a Parteneriatului pentru aderare se analizează în cadrul mecanismelor constituite în temeiul Acordului de asociere, precum și pe baza raportului de monitorizare al Comisiei.

Analiza punerii în aplicare a priorităților Parteneriatului pentru aderare, precum și a progreselor realizate în ceea ce privește armonizarea legislativă, punerea în aplicare a legislațiilor și asigurarea respectării ei poate fi încredințată subcomitetelor instituite prin acordul de asociere. Comitetul de asociere examinează evoluția globală a procesului, progresele realizate și problemele întâlnite în îndeplinirea priorităților din Parteneriatul pentru aderare, precum și probleme specifice pe care i le prezintă subcomitetele.

Monitorizarea programului de asistență financiară de preaderare este asigurată de către Turcia împreună cu Comisia Europeană prin intermediul unui comitet mixt de monitorizare. În scopul garantării eficacității acestei monitorizări, proiectele finanțate în cadrul fiecărui acord de finanțare trebuie să prevadă indicatori verificabili și cuantificabili ai realizărilor. Monitorizarea pe baza acestor indicatori ajută Comisia, Comitetul de gestionare Phare (și succesorul acestuia în conformitate cu IPA) și Turcia să reorienteze ulterior programele, după caz, precum și să elaboreze altele noi.

Comitetul de gestionare Phare asigură compatibilitatea acțiunilor finanțate în cadrul programului de preaderare atât între ele, cât și cu Parteneriatul pentru aderare, astfel cum se prevede prin Regulamentul (CE) nr. 2500/2001.

Parteneriatul pentru aderare va continua să fie modificat, în măsura în care este necesar, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 622/98 al Consiliului din 16 martie 1998 privind asistența în favoarea statelor candidate în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea de parteneriate pentru aderare (3).


(1)  A se vedea și Declarația Comunității Europene și a statelor sale membre din 21 septembrie 2005.

(2)  JO L 342, 27.12.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2112/2005 (JO L 344, 27.12.2005, p. 23).

(3)  JO L 85, 20.3.1998, p. 1.


Top