Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0033

Decizia Comisiei din 20 ianuarie 2006 de constituire a grupului consultativ la nivel înalt privind integrarea socială a minorităților etnice și participarea lor deplină pe piața forței de muncă

OJ L 21, 25.1.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 93–94 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 98 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 98 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/33(1)/oj

01/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

98


32006D0033


L 021/20

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 20 ianuarie 2006

de constituire a grupului consultativ la nivel înalt privind integrarea socială a minorităților etnice și participarea lor deplină pe piața forței de muncă

(2006/33/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 13 din Tratatul de instituire a Comunității Europene conferă Comunității competența de a acționa în mod corespunzător privind combaterea discriminării bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, invaliditate, vârstă sau orientare sexuală.

(2)

Comisia, în conformitate cu comunicarea sa denumită „Nediscriminare și egalitate de șanse pentru toți” (1) adoptată la 1 iunie 2005, care evidențiază necesitatea Uniunii Europene de a dezvolta o abordare coerentă și eficace care să permită integrarea socială a minorităților etnice și participarea lor deplină pe piața forței de muncă, dorește să recurgă la competența unor specialiști reuniți într-un grup consultativ.

(3)

Grupul ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei abordări coerente și eficiente care să permită integrarea socială a minorităților etnice dezavantajate și participarea lor deplină pe piața forței de muncă.

(4)

Grupul ar trebui să includă experți care provin din societatea civilă, din domeniul cercetării, al întreprinderilor, din cadrul autorităților naționale și locale, precum și al minorităților etnice și al altor părți interesate. Ar trebui să fie echilibrat, în special în ceea ce privește originea geografică, sexul, originea etnică și domeniul de activitate și competență,

DECIDE:

Articolul 1

Comisia constituie prin prezenta grupul consultativ la nivel înalt privind integrarea socială a minorităților etnice și participarea lor deplină pe piața forței de muncă, denumit în continuare „grupul”.

Articolul 2

Misiune

Grupul are ca atribuții:

să analizeze modul în care se poate realiza o mai bună integrare socială a minorităților etnice și participarea lor deplină pe piața forței de muncă în cadrul Uniunii Europene;

să prezinte, înainte de sfârșitul anului 2007, „Anul european al egalității de șanse pentru toți”, un raport care să conțină recomandări privind politicile ce urmează a fi puse în aplicare în acest sens.

Grupul se bazează pe bunele practici din domeniul respectiv și se concentrează, în special, asupra următoarelor probleme:

situația socio-economică a minorităților etnice din Uniunea Europeană de astăzi;

situațiile și nevoile diferite ale grupurilor minoritare, inclusiv ale migranților recenți, minorităților etnice consacrate, minorităților naționale, rromilor și apatrizilor;

impactul discriminării multiple și influența factorilor cum ar fi vârsta, sexul, invaliditatea și religia, precum și impactul izolării geografice și nivelul de educație;

contribuția politicilor și programelor Uniunii Europene la integrarea socială a minorităților etnice și participarea lor deplină pe piața forței de muncă;

impactul evoluțiilor viitoare, inclusiv noile valuri posibile de aderare la Uniunea Europeană (România, Bulgaria, Turcia, Balcanii Occidentali).

Președintele grupului poate preciza Comisiei cazurile în care este recomandabil să consulte grupul asupra unei chestiuni specifice.

Articolul 3

Componența. Numirea în funcție

(1)   Membrii grupului sunt numiți de Comisie dintre specialiștii care au competențe în domeniile menționate la articolul 2.

(2)   Grupul este format din cel mult 10 membri.

(3)   Se aplică următoarele dispoziții:

membrii sunt numiți în funcție de competența personală și li se solicită să consilieze Comisia independent de orice influență exterioară;

membrii grupului rămân în funcție până la data înlocuirii sau până la încheierea mandatului;

membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie eficient la lucrările grupului, cei care demisionează sau nu respectă condițiile prevăzute la prima sau a doua liniuță din prezentul articol sau la articolul 287 din Tratatul de instituire a Comunității Europene pot fi înlocuiți pentru restul mandatului;

membrii semnează în fiecare an un angajament prin care se obligă să acționeze în interes public și o declarație care indică absența oricărui interes care ar putea să le submineze obiectivitatea;

numele membrilor numiți individual sunt publicate pe site-ul de internet al DG Ocuparea forței de muncă, probleme sociale și egalitate de șanse și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C. Numele membrilor sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (2) privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Articolul 4

Funcționare

(1)   Comisia numește președintele grupului.

(2)   Reprezentantul Comisiei poate solicita participarea la dezbaterile grupului a unor experți sau observatori cu competență specifică într-un anumit subiect de pe ordinea de zi, atunci când este util și/sau necesar.

(3)   Informațiile obținute în cadrul participării la dezbaterile grupului nu pot fi divulgate atunci când Comisia constată că privesc chestiuni confidențiale.

(4)   Grupul se reunește, de obicei, la sediul Comisiei, în conformitate cu procedurile și calendarul stabilit de aceasta. Comisia asigură servicii de secretariat. La întâlnirile respective pot participa și alți funcționari ai Comisiei interesați de procedurile respective.

(5)   Grupul își adoptă regulamentul de procedură pe baza regulamentului standard de procedură adoptat de Comisie (3).

(6)   Comisia poate publica pe internet, în limba de origine a documentului în cauză, orice rezumat, concluzie, concluzie parțială sau document de lucru al grupului.

Articolul 5

Cheltuielile pentru reuniuni

Comisia rambursează cheltuielile de deplasare și, după caz, de ședere ale membrilor, experților și observatorilor efectuate pentru activitățile grupului în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei. Membrii nu sunt remunerați pentru sarcinile îndeplinite.

Cheltuielile pentru reuniuni se rambursează în limita fondurilor alocate departamentelor în cauză în conformitate cu procedura anuală de alocare a resurselor.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie produce efecte de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică până la 31 decembrie 2007. Comisia decide cu privire la o eventuală prelungire înainte de data menționată.

Adoptată la Bruxelles, 20 ianuarie 2006.

Pentru Comisie

Vladimír ŠPIDLA

Membru al Comisiei


(1)  COM(2005) 224 final.

(2)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO C 38, 6.2.2001, p. 3.


Top