Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2172

Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind normele de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de bovine vii în greutate de peste 160 kg originare din Elveția prevăzut de acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la comerțul cu produse agricole

OJ L 346, 29.12.2005, p. 10–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 395–400 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 104 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 104 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2013; abrogat prin 32012R1223 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2172/oj

03/Volumul 68

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

104


32005R2172


L 346/10

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2172/2005 AL COMISIEI

din 23 decembrie 2005

privind normele de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de bovine vii în greutate de peste 160 kg originare din Elveția prevăzut de acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la comerțul cu produse agricole

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1), în special articolul 32 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În urma aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană au convenit să adapteze concesiile tarifare în cadrul acordului încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la comerțul cu produse agricole (2) (denumit în continuare „acordul”). Adaptarea acestor concesii tarifare prevede, prin Decizia nr. 3/2005 a Comitetului mixt privind agricultura (3) de modificare a anexelor 1 și 2, deschiderea unui contingent tarifar comunitar fără plata drepturilor de import de 4 600 de capete de bovine vii în greutate de peste 160 de kg și originare din Elveția. Este necesar să se adopte modalitățile de deschidere și de gestionare a acestui contingent tarifar pe o bază multianuală.

(2)

Pentru repartizarea contingentului tarifar și ținând seama de produsele respective, este necesar să se aplice metoda examinării simultane prevăzute la articolul 32 alineatul (2) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999.

(3)

Pentru a beneficia de acest contingent tarifar, animalele vii trebuie să fie originare din Elveția, în conformitate cu regulile prevăzute la articolul 4 din acord.

(4)

Pentru a se evita specula, cantitățile disponibile în cadrul contingentului ar trebui puse la dispoziția comercianților care pot demonstra comercializarea efectivă a unor cantități semnificative cu țările terțe. Din acest punct de vedere și pentru a asigura o bună gestionare, este necesar sa se ceară comercianților respectivi să fi importat minim 50de animale în cursul anului care precedă perioada contingentară anuală respectivă, dat fiind că un lot de 50 de animale poate fi considerat o încărcătură normală. Experiența a demonstrat că achiziția unui lot constituie cerința minimă pentru a putea considera o tranzacție ca reală și viabilă.

(5)

Deoarece aceste criterii fac obiectul controalelor, este necesar ca cererile să fie prezentate în statul membru în al cărui registru de taxă pe valoarea adăugată (TVA) este înscris importatorul.

(6)

De asemenea, pentru a evita specula este necesar să se interzică accesul la contingent importatorilor care nu mai exercită nicio activitate în sectorul comerțului cu bovine vii la data de 1 ianuarie care precedă începutul perioadei contingentare anuale respective. De asemenea, este necesar să se fixeze o garanție referitoare la drepturile de import, să se elimine posibilitatea transmiterii certificatelor de import și să se limiteze, pentru un comerciant, eliberarea certificatelor de import la cantitatea pentru care i-au fost atribuite drepturi de import.

(7)

Pentru a asigura egalitatea accesului la contingent, garantându-se, în același timp, un număr de animale rentabile din punct de vedere comercial la fiecare cerere, este necesar să se stabilescă limite maxime și minime pentru numărul de animale vizat de fiecare cerere.

(8)

Este necesar să se prevadă ca drepturile de import să fie atribuite după o perioadă de reflecție și, după caz, prin aplicarea unui coeficient de atribuire fix.

(9)

În temeiul articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999, este necesar ca regimul să fie gestionat cu ajutorul certificatelor de import. În acest sens, este necesar să se stabilească modalitățile de prezentare a cererilor, precum și informațiile care trebuie să figureze pe cereri și certificate, după caz în completare sau prin derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de certificate de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4) și ale Regulamentului (CE) nr. 1445/95 al Comisiei din 26 iunie 1995 privind normele de aplicare a regimului certificatelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/80 (5).

(10)

Pentru a-i obliga pe operatori să solicite certificate de import pentru toate drepturile de import atribuite, este necesar să se prevadă că, în ceea ce privește garanția referitoare la drepturile de import, această cerere constituie o cerință principală în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanții pentru produsele agricole (6).

(11)

Experiența demonstrează că, pentru a asigura o bună gestionare a contingentului, este, de asemenea, necesar ca titularii certificatelor să fie într-adevăr importatori. Prin urmare, este necesar ca acești importatori să participe activ la achiziția, transportul și importul animalelor respective. În consecință, furnizarea de dovezi atestând aceste activități trebuie să constituie, de asemenea, o cerință principală în ceea ce privește garanția referitoare la certificat.

(12)

Pentru a garanta un control statistic riguros al animalelor importate în baza contingentului, este necesar să nu se aplice toleranța prevăzută la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Un contingent tarifar comunitar cu scutire de drepturi este deschis pe o bază multianuală pentru perioadele cuprinse între 1 ianuarie și 31 decembrie în vederea importului a 4 600 de capete de bovine vii originare din Elveția și în greutate de peste 160 de kg, care se încadrează la codurile NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 sau 0102 90 79.

Acest contingent tarifar are numărul de ordine 09.4203.

(2)   Regulile de origine aplicabile produselor prevăzute la alineatul (1) sunt cele prevăzute la articolul 4 din acord.

Articolul 2

(1)   Pentru a beneficia de contingentul prevăzut la articolul 1, solicitantul trebuie să fie o persoană fizică sau juridică și, la momentul prezentării cererii, trebuie să dovedească, într-o modalitate satisfăcătoare pentru autoritățile competente din statul membru respectiv, că a importat, în cursul celor 12 luni care precedă termenul fixat pentru cererile prevăzute la articolul 3 alineatul (3), cel puțin 50 de animale care se încadrează la codurile NC 0102 10 și 0102 90.

Solicitantul trebuie să fie înscris în registrul național de TVA.

(2)   Dovada importurilor se face exclusiv cu ajutorul documentului vamal de punere în liberă circulație vizat în mod corespunzător de autoritățile vamale și care face referire la solicitantul certificatului.

Statele membre pot accepta copii ale documentului prevăzut la primul paragraf cu condiția ca acestea să fie certificate în mod corespunzător de autoritatea competentă. În cazul în care aceste copii sunt acceptate, se face o mențiune în notificarea statului membru prevăzută la articolul 3 alineatul (5) pentru fiecare dintre solicitanții în cauză.

(3)   Comercianții care, la data de 1 ianuarie ce precedă perioada contingentară anuală respectivă, și-au încetat activitatea cu țările terțe în sectorul cărnii de vită și mânzat nu pot beneficia de nicio atribuire.

(4)   O societate rezultată în urma fuziunii unor întreprinderi care dețin fiecare importuri de referință conforme cu cantitatea minimă prevăzută la alineatul (1) își pot întemeia cererea pe aceste importuri de referință.

Articolul 3

(1)   O cerere de drepturi de import nu poate fi prezentată decât în statul membru în al cărui registru național de TVA este înscris importatorul.

(2)   Cererile de drepturi de import trebuie să se refere la cel puțin 50 de animale și nu pot avea în vedere mai mult de 5 % din cantitatea disponibilă.

În cazul în care o cerere depășește procentul prevăzut la primul paragraf, aceasta nu se ia în considerare decât în limita acestui procent.

(3)   Cererile de drepturi de import trebuie prezentate înainte de ora 13, ora Bruxelles-ului, în ziua de 1 decembrie care precedă perioada contingentară anuală respectivă.

Cu toate acestea, pentru perioada contingentară care începe de la intrarea în vigoare a prezentului regulament până la 31 decembrie 2006, cererile de drepturi de import trebuie prezentate înainte de ora 13:00, ora Bruxelles-ului, în a zecea zi lucrătoare de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)   O parte interesată nu poate prezenta decât o singură cerere referitoare la contingentul prevăzut la articolul 1 alineatul (1). În cazul în care o parte interesată prezintă mai mult de o cerere, toate cererile sale sunt considerate inadmisibile.

(5)   După verificarea documentelor prezentate, Comisiei îi sunt notificate de către statele membre, până în a zecea zi lucrătoare de la sfârșitul perioadei de depunere a cererilor, lista solicitanților, adresa acestora, precum și cantitățile solicitate.

Orice notificare, inclusiv comunicarea „nimic”, se efectuează prin fax sau prin poșta electronică, cu ajutorul formularului din anexa I la prezentul regulament, în cazul în care cererile sunt efectiv depuse.

Articolul 4

(1)   În urma notificării prevăzute la articolul 3 alineatul (5), Comisia hotărăște în cel mai scurt timp în ce măsură poate da curs acestei cereri.

(2)   În ceea ce privește cererile prevăzute la articolul 3, în cazul în care cantitățile la care se referă cererile depășesc cantitățile disponibile, Comisia stabilește un coeficient unic de atribuire care urmează să se aplice cantităților solicitate.

În cazul în care aplicarea coeficientului de atribuire prevăzut la primul paragraf conduce la o cantitate mai mică de 50 de capete pe cerere, atribuirea se efectuează prin tragere la sorți din lotul de 50 de capete, de către statele membre respective. În cazul în care există o cantitate restantă mai mică de 50 de capete, această cantitate reprezintă un singur lot.

Articolul 5

(1)   Garanția referitoare la drepturile de import este fixată la 3 EUR pe cap. Aceasta trebuie depusă la autoritatea competentă împreună cu cererea de drepturi de import.

(2)   Pentru cantitatea atribuită trebuie solicitate certificate de import. Această obligație este o cerință principală în sensul articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.

(3)   În cazul în care aplicarea coeficientului de atribuire prevăzut la articolul 4 alineatul (2) are ca rezultat atribuirea unei cantități de drepturi de import mai mică decât cantitatea solicitată, o parte proporțională din garanția constituită este eliberată imediat.

Articolul 6

(1)   Importul cantităților atribuite este condiționat de prezentarea unuia sau mai multor certificate de import.

(2)   Cererile de certificate nu pot fi prezentate decât în statul membru unde comerciantul și-a depus cererea de drepturi de import în cadrul contingentului și a obținut drepturile solicitate.

Fiecare certificat de import eliberat are ca rezultat o reducere corespunzătoare a drepturilor de import obținute.

(3)   Certificatele de import sunt eliberate la cerere și pe numele comerciantului care a obținut drepturi de import.

(4)   Cererea de certificat și certificatul cuprind următoarele mențiuni:

(a)

la rubrica 8, țara de origine;

(b)

la rubrica 16, unul sau mai multe dintre următoarele coduri NC:

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 sau 0102 90 79;

(c)

la rubrica 20, numărul de ordine al contingentului (09.4203) și cel puțin una din mențiunile enumerate în anexa II.

Certificatul obligă la importul din țara indicată la rubrica 8.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, certificatele de import eliberate în temeiul prezentului regulament nu sunt transmisibile și nu pot da dreptul la beneficiul unui contingent tarifar decât dacă menționează aceleași nume și adrese ca cele din declarațiile vamale de punere în liberă circulație care le însoțesc.

(2)   Niciun certificat nu este valabil după data de 31 decembrie a perioadei contingentare anuale în cauză.

(3)   Acordarea unui certificat de import este condiționată de constituirea unei garanții de 20 de EUR pe cap, alcătuită din următoarele elemente:

(a)

garanția de 3 EUR prevăzută la articolul 5 alineatul (1) și

(b)

suma de 17 EUR pe care solicitantul o depune împreună cu cererea de certificat.

(4)   Certificatele emise sunt valabile în întreaga Comunitate.

(5)   În conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, dreptul din tariful vamal comun aplicabil la data acceptării declarației de punere în liberă circulație se percepe în întregime pentru toate cantitățile importate care le depășesc pe cele indicate pe certificatul de import.

(6)   Prin derogare de la dispozițiile titlului III secțiunea 4 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, garanția nu poate fi eliberată atât timp cât nu s-a făcut dovada că titularul certificatului și-a asumat responsabilitatea comercială și logistică a achiziției, transportului și efectuării formalităților vamale în vederea punerii în liberă circulație a animalelor respective. Această dovadă constă cel puțin din:

(a)

originalul facturii comerciale sau o copie certificată corespondentă întocmită în numele titularului certificatului de către vânzător sau reprezentantul acestuia, ambele fiind întocmite în țara terță exportatoare, precum și dovada plății de către titularul certificatului sau a deschiderii de către acesta a unui acreditiv documentar irevocabil în favoarea vânzătorului;

(b)

documentul de transport, întocmit în numele titularului certificatului, pentru animalele respective;

(c)

dovada că mărfurile au fost declarate în vederea punerii lor în liberă circulație și din care să rezulte faptul că titularul certificatului este destinatarul, menționând numele și adresa acestuia.

Articolul 8

Dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1291/2000 și (CE) nr. 1445/95 se aplică sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2005.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 114, 30.4.2002, p. 132.

(3)  JO L 346, 29.12.2005, p. 33.

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1856/2005 (JO L 297, 15.11.2005, p. 7).

(5)  JO L 143, 27.6.1995, p. 35. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1118/2004 (JO L 217, 17.6.2004, p. 10).

(6)  JO L 205, 3.8.1985, p. 5. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 673/2004 (JO L 105, 14.4.2004, p. 17).


ANEXA I

Fax: (32-2) 292 17 34

Poșta electronică: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2172/2005

Image


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 6 alineatul (4) litera (c)

:

În limba spaniolă

:

Reglamento (CE) no 2172/2005

:

În limba cehă

:

Nařízení (ES) č. 2172/2005

:

În limba daneză

:

Forordning (EF) nr. 2172/2005

:

În limba germană

:

Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

:

În limba estoniană

:

Määrus (EÜ) nr 2172/2005

:

În limba greacă

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

:

În limba engleză

:

Regulation (EC) No 2172/2005

:

În limba franceză

:

Règlement (CE) no 2172/2005

:

În limba italiană

:

Regolamento (CE) n. 2172/2005

:

În limba letonă

:

Regula (EK) Nr. 2172/2005

:

În limba lituaniană

:

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

:

În limba ungară

:

2172/2005/EK rendelet

:

În limba malteză

:

Regolament (KE) Nru 2172/2005

:

În limba olandeză

:

Verordening (EG) nr. 2172/2005

:

În limba poloneză

:

Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

:

În limba portugheză

:

Regulamento (CE) no 2172/2005

:

În limba slovacă

:

Nariadenie (ES) č. 2172/2005

:

În limba slovenă

:

Uredba (ES) št. 2172/2005

:

În limba finlandeză

:

Asetus (EY) N:o 2172/2005

:

În limba suedeză

:

Förordning (EG) nr. 2172/2005


Top