EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2169

Regulamentul (CE) nr. 2169/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 privind introducerea monedei euro

OJ L 346, 29.12.2005, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 172 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 172 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2169/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

172


32005R2169


L 346/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2169/2005 AL CONSILIULUI

din 21 decembrie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 privind introducerea monedei euro

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 123 alineatul (4) teza a treia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro (3) prevede ca euro să înlocuiască monedele statelor membre care au îndeplinit condițiile necesare pentru adoptarea monedei unice în momentul în care Comunitatea a intrat în cea de-a treia etapă a Uniunii economice și monetare. Regulamentul respectiv cuprinde, de asemenea, normele care se aplică unităților monetare naționale ale acestor state membre în perioada de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2001, precum și normele referitoare la bancnote și monezi.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2596/2000 al Consiliului a modificat Regulamentul (CE) nr. 974/98 astfel încât să prevadă înlocuirea monedei naționale a Greciei cu euro.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 974/98 stabilește un calendar al tranziției la euro în statele membre care participă la zona euro. Pentru a asigura claritatea și certitudinea în ce privește normele care reglementează introducerea euro în alte state membre este necesar să fie stabilite dispozițiile generale care să prevadă modul de stabilire în viitor a diferitelor perioade de tranziție la euro.

(4)

Este necesar să se stabilească o listă a statelor membre participante, care să poată fi extinsă atunci când alte state membre adoptă euro ca monedă unică.

(5)

Pentru a pregăti trecerea fără dificultăți la euro, Regulamentul (CE) nr. 974/98 prevede o perioadă de tranziție între momentul înlocuirii cu euro a monedelor statelor membre participante și cel al introducerii bancnotelor și monezilor euro. Perioada de tranziție ar trebui să dureze cel mult trei ani, însă ar trebui să fie cât mai scurtă.

(6)

Perioada de tranziție poate fi redusă la zero și în acest caz data adoptării euro și data schimbării monetare coincid, în cazul în care un stat membru consideră că o perioadă de tranziție mai lungă nu este necesară. În acest caz, bancnotele și monedele euro vor deveni mijloc legal de plată în statul membru respectiv, începând cu data adoptării euro. Cu toate acestea, statul membru respectiv ar trebui să aibă posibilitatea de a beneficia de o perioadă de „retragere treptată” de un an, în cursul căreia să fie în continuare posibilă trimiterea la unitatea monetară națională în noile instrumente juridice. Aceasta le-ar oferi actorilor economici din statul membru respectiv un timp suplimentar de adaptare la introducerea euro și în consecință ar facilita tranziția.

(7)

Publicul larg ar trebui să aibă posibilitatea de a schimba gratuit în euro bancnotele și monezile denominate în unitățile monedei naționale, în cursul perioadei de dublă circulație, sub rezerva anumitor plafoane.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 974/98 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 974/98 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

În sensul prezentului regulament:

(a)

«state membre participante» înseamnă statele membre enumerate în tabelul din anexă;

(b)

«instrumente juridice» înseamnă dispoziții legislative și cu putere de lege, acte administrative, hotărâri judecătorești, contracte, acte juridice unilaterale, instrumente de plată, altele decât bancnote și monezi, precum și alte instrumente cu efect juridic;

(c)

«curs de schimb» înseamnă cursul de schimb stabilit irevocabil pe care Consiliul îl adoptă pentru moneda fiecărui stat membru participant în conformitate cu articolul 123 alineatul (4) prima teză din tratat sau cu alineatul (5) din articolul menționat;

(d)

«data de adoptare a euro» înseamnă fie data la care statul membru respectiv intră în a treia etapă în conformitate cu articolul 121 alineatul (3) din tratat, fie data la care intră în vigoare abrogarea derogării de care beneficiază statul membru respectiv în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat, după caz;

(e)

«data schimbării monetare» înseamnă data la care bancnotele și monezile euro dobândesc statutul de mijloc legal de plată într-un stat membru participant dat;

(f)

«unitate euro» înseamnă unitatea monetară menționată la articolul 2 teza a doua;

(g)

«unități monetare naționale» înseamnă unitățile monetare ale unui stat participant, astfel cum sunt definite în ziua anterioară datei adoptării euro în statul membru respectiv;

(h)

«perioadă de tranziție» înseamnă o perioadă de cel mult trei ani care începe la ora 00.00 din data adoptării euro și se încheie la ora 00.00 din data schimbării monetare;

(i)

«perioadă de retragere treptată» înseamnă o perioadă de cel mult un an care începe la data adoptării euro, care nu se poate aplica decât statelor membre în care data adoptării euro și data schimbării monetare coincid;

(j)

«redenominare» înseamnă schimbarea unității în care este exprimat cuantumul creanțelor din unitatea monetară națională în unitatea euro dar care nu are ca efect modificarea condițiilor creanțelor, aceasta fiind de competența legislației interne relevante;

(k)

«instituții de credit» înseamnă instituțiile de credit definite la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind activitatea și funcționarea instituțiilor de credit (4). În sensul prezentului regulament, instituțiile enumerate la articolul 2 alineatul (3) din directiva menționată, cu excepția oficiilor de cecuri poștale, nu sunt considerate instituții de credit.

2.

Se inserează următorul articol:

„Articolul 1a

Data adoptării euro, data schimbării monetare și perioada de retragere treptată, dacă aceasta din urmă este aplicabilă, sunt prevăzute pentru fiecare stat membru în anexă.”.

3.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

În vigoare de la datele respective de adoptare a euro, moneda statelor membre participante este euro. Unitatea monetară este euro. Un euro se divide într-o sută de cenți.”.

4.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Bancnotele și monezile denominate într-o unitate monetară națională își păstrează statutul de mijloc legal de plată în limitele lor teritoriale din ziua dinaintea datei de adoptare a euro în statul membru participant respectiv.”.

5.

Se inserează următorul articol:

„Articolul 9a

Într-un stat membru în care se aplică perioada de «retragere treptată» sunt valabile dispozițiile care urmează. În instrumentele juridice create în cursul perioadei de retragere treptată și care urmează să fie executate în statul membru respectiv se poate face în continuare trimitere la unitatea monetară națională. Aceste trimiteri se interpretează ca trimiteri la unitatea euro potrivit cursurilor de schimb respective. Fără a aduce atingere articolului 15, actele executate în temeiul acestor instrumente juridice se execută numai în unitatea euro. Se aplică normele de rotunjire stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1103/97.

Statul membru în cauză limitează aplicarea primului paragraf la anumite tipuri de instrumente juridice sau la instrumente juridice adoptate în anumite domenii.

Statul membru în cauză poate scurta perioada.”.

6.

Articolele 10 și 11 se înlocuiesc cu următoarele texte:

„Articolul 10

BCE și băncile centrale ale statelor membre participante pun în circulație bancnotele denominate în euro în statele membre participante, cu aplicare de la datele respective de schimbare a monedei.

Fără a aduce atingere articolului 15, aceste bancnote denominate în euro sunt singurele bancnote care au statutul de mijloc legal de plată în statele membre participante.

Articolul 11

Începând cu data respectivă a schimbării monetare, statele membre participante emit monezi denominate în euro sau în cenți, care sunt conforme cu valorile unitare și specificațiile tehnice pe care Consiliul le poate stabili în conformitate cu articolul 106 alineatul (2) teza a doua din tratat. Fără a aduce atingere articolului 15 și dispozițiilor oricărui acord în temeiul articolului 111 alineatul (3) din tratat privind chestiunile monetare, aceste monezi sunt singurele monezi care au statutul de mijloc legal de plată în statele membre participante. Cu excepția autorității emitente și a persoanelor special desemnate în legislația internă a statului membru emitent, niciuna din părți nu este obligată să accepte mai mult de cincizeci de monezi în cadrul unei singure plăți.”.

7.

Articolele 13 și 14 se înlocuiesc cu următoarele texte:

„Articolul 13

Articolele 10, 11, 14, 15 și 16 se aplică în fiecare stat membru participant începând cu data respectivă a schimbării monetare.

Articolul 14

În cazul în care în cadrul instrumentelor juridice existente în ziua care precede data schimbării monetare se fac trimiteri la unitățile monetare naționale, trimiterile respective se interpretează ca trimiteri la unitatea euro, potrivit cursurilor de schimb respective. Se aplică normele de rotunjire stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1103/97.”.

8.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatele (1) și (2), cuvintele „după încheierea perioadei de tranziție” se înlocuiesc cu cuvintele „începând cu data schimbării monetare respective.”;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„(3)   În cursul perioadei menționate la alineatul (1), instituțiile de credit din statele membre participante care adoptă euro după 1 ianuarie 2002 schimbă bancnotele și monezile clienților denominate în unitatea monetară națională a statului membru respectiv în bancnote și monezi în euro, gratuit, până la plafonul care poate fi stabilit de legislația internă. Instituțiile de credit pot solicita o notificare prealabilă, în cazul în care suma de schimbat depășește plafonul stabilit de legislația internă sau, în lipsa unor asemenea dispoziții, pot stabili ele însele suma corespunzătoare pe gospodărie.

Instituțiile de credit menționate la primul paragraf schimbă bancnotele și monezile denominate în unitatea monetară națională a statului membru respectiv deținute de alte persoane decât clienții lor, gratuit și până la plafonul stabilit de legislația internă sau de ele însele, în lipsa unor asemenea dispoziții.

Legislația internă poate limita obligația prevăzută de cele două paragrafe anterioare la tipuri specifice de instituții de credit. De asemenea, legislația internă poate extinde această obligație la alte persoane.”.

9.

Textul care apare în anexa la prezentul regulament se adaugă ca anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene, sub rezerva protocoalelor 25 și 26 la tratat și a articolului 122 alineatul (1) din tratat.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

B. BRADSHAW


(1)  Aviz emis la 1 decembrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 316, 13.12.2005, p. 25.

(3)  JO L 139, 11.5.1998, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2596/2000 al Consiliului (JO L 300, 29.11.2000, p. 2).

(4)  JO L 126, 26.5.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 79, 24.3.2005, p. 9).”.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Stat membru

Data adoptării euro

Data schimbării monetare

Statul membru cu o perioadă de «retragere treptată»

Belgia

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Germania

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Grecia

1 ianuarie 2001

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Spania

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Franța

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Irlanda

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Italia

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Luxemburg

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Țările de Jos

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Austria

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Portugalia

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil

Finlanda

1 ianuarie 1999

1 ianuarie 2002

nedisponibil”


Top