EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2103

Regulamentul (CE) nr. 2103/2005 al Consiliului din 12 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3605/93 cu privire la calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv

OJ L 337, 22.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 243–248 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 166 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 166 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2103/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

166


32005R2103


L 337/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2103/2005 AL CONSILIULUI

din 12 decembrie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3605/93 cu privire la calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 104 alineatul (14) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

întrucât:

(1)

Comisia trebuie să furnizeze datele statistice care urmează să fie utilizate pentru aplicarea Protocolului privind procedura deficitului excesiv anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene. Comisia nu compilează direct aceste date ci se bazează pe datele elaborate și raportate de autoritățile naționale în temeiul articolului 3 din protocolul respectiv.

(2)

În acest context, rolul Comisiei, ca autoritate statistică, este exercitat în mod expres de către Eurostat, în numele Comisiei. În calitate de serviciu al Comisiei răspunzător de îndeplinirea sarcinilor care îi revin Comisiei cu privire la producerea statisticilor comunitare, Eurostat trebuie să își exercite atribuțiile în conformitate cu principiile imparțialității, fiabilității, relevanței, eficienței costurilor, confidențialității statistice și transparenței, după cum se prevede în Decizia 97/281/CE a Comisiei din 21 aprilie 1997 privind rolul Eurostat cu privire la producerea statisticilor comunitare (3). Punerea în aplicare de către autoritățile statistice naționale și comunitare a recomandării Comisiei din 25 mai 2005 privind independența, integritatea și răspunderea autorităților statistice naționale și comunitare ar trebui să consolideze principiul independenței profesionale, adecvarea resurselor și calitatea datelor statistice.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura deficitului excesiv anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (4) cuprinde definițiile pertinente în scopul aplicării procedurii deficitului excesiv și stabilește calendarul raportării către Comisie a cifrelor anuale ale deficitului public și ale datoriei publice și a altor date anuale ale administrațiilor publice. În formularea sa actuală, regulamentul nu cuprinde dispoziții privind evaluarea calității datelor raportate de statele membre sau furnizarea de date de către Comisie.

(4)

Ca urmare a propunerii Comisiei, Consiliul (ECOFIN) adoptă la 18 februarie 2003 un Cod al celor mai bune practici privind elaborarea și raportarea datelor în contextul procedurii deficitului excesiv, într-o tentativă de clarificare și eficientizare a procedurilor, atât la nivelul statelor membre cât și la nivelul Comisiei, cu privire la elaborarea și raportarea Sistemului European de Conturi 1995 (SEC 95) (5), a conturilor publice, în special a datelor privind deficitul public și datoria publică, în contextul procedurii deficitului excesiv.

(5)

Revizuirea termenelor de raportare a datelor în contextul procedurii deficitului excesiv ar trebui să asigure o coerență deplină cu termenele programului de transmitere a SEC (6) privind veniturile și cheltuielile publice, bilanțurile financiare, tranzacțiile financiare și datoria trimestrială și anuală. Scopul revizuirii termenelor de raportare este acela de a simplifica și eficientiza obligațiile de raportare ale statelor membre, revizuirea implicând o modificare în viitor a programului de transmitere a SEC 95, realizabilă printr-un regulament al Comisiei.

(6)

Credibilitatea supravegherii bugetare depinde în mod esențial de statistici bugetare fiabile. Este extrem de important ca datele raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 3605/93 și care sunt furnizate de către Comisie Consiliului în conformitate cu protocolul să fie de o calitate superioară.

(7)

Este necesar să se prevadă măsuri de îmbunătățire a calității datelor efective privind finanțele publice raportate în contextul procedurii deficitului excesiv, care să se bazeze pe cele mai bune practici existente și care ar permite Consiliului și Comisiei să își exercite atribuțiile în conformitate cu Tratatul. Elementele-cheie ale evaluării calității sunt stabilite în Declarația de Calitate a Sistemului Statistic European, adoptată de Comitetul pentru programul statistic în septembrie 2001.

(8)

În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul 5 din tratat, măsurile stabilite prin prezentul regulament, necesare pentru atingerea obiectivului de întărire a monitorizării statistice a calității datelor raportate în contextul procedurii deficitului excesiv, nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(9)

Elaborarea statisticilor bugetare este reglementată de principiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (7), în special principiile imparțialității, fiabilității, relevanței și transparenței.

(10)

Eurostat răspunde, în numele Comisiei, de evaluarea calității datelor și de furnizarea datelor destinate utilizării în contextul procedurii deficitului excesiv, în conformitate cu Decizia 97/281/CE a Comisiei.

(11)

Între Comisie și autoritățile statistice ale statelor membre ar trebui să se instituie un dialog permanent pentru asigurarea calității atât a datelor efective raportate de statele membre cât și a conturilor sectoarelor publice aferente elaborate în conformitate cu SEC 95. În acest scop, Comisia poate efectua periodic vizite de dialog, precum și eventuale vizite metodologice, intensificând prin aceasta monitorizarea datelor raportate și asigurând în permanență calitatea datelor. Statele membre trebuie să asigure Comisiei accesul prompt la informații. Vizitele de dialog ar trebui să devină o regulă. Vizitele metodologice ar trebui să fie efectuate numai în cazul în care Comisia (Eurostat) identifică riscuri substanțiale sau probleme potențiale legate de calitatea datelor, în special în ce privește metodele, conceptele și clasificările aplicate datelor, pe care statele membre sunt obligate să le raporteze. Aceste eventuale vizite metodologice se vor baza pe schimbul de informații între toate forurile relevante, în special Comitetul Economic și Financiar.

(12)

Comisiei trebuie să i se furnizeze inventarii detaliate ale metodelor, procedurilor și surselor utilizate pentru elaborarea datelor efective privind deficitul și datoria și a conturilor sectoarelor publice aferente, întocmite în conformitate cu SEC 95, care să fie actualizate și făcute publice de către statele membre.

(13)

Comisia (Eurostat) trebuie să ia decizii prompte privind contabilizarea corectă a unei tranzacții în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului, în eventualitatea existenței unor îndoieli privind contabilizarea corectă a unei tranzacții publice sau în cazuri care sunt fie complexe, fie de interes general.

(14)

Normele care reglementează furnizarea datelor de către Comisie (Eurostat) trebuie să fie clarificate în ceea ce privește termenul de transmitere, precum și rezervele și modificările eventuale.

(15)

Sfera de aplicare a raportării trebuie să fie pusă de acord cu datele raportate în mod curent de către statele membre. La un nivel mai general, Regulamentul (CE) nr. 3605/93 trebuie să fie actualizat pe baza experienței dobândite ca urmare a aplicării codului celor mai bune practici.

(16)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 3605/93 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 3605/93 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

(1)   Cifrele nivelului planificat al deficitului public și al datoriei publice sunt cifrele stabilite de statele membre pentru anul curent. Ele reprezintă previziunile oficiale cele mai recente, luând în considerare deciziile bugetare cele mai recente, precum și evoluțiile și perspectivele economice. Ele ar trebui să fie produse într-un timp cât mai scurt posibil, înainte de termenul de raportare.

(2)   Cifrele nivelului real al deficitului public și al datoriei publice sunt rezultatele estimate, provizorii, semidefinitive sau definitive pentru anul precedent. Datele planificate împreună cu datele efective trebuie să constituie o serie cronologică coerentă în ceea ce privește definițiile și conceptele.”;

2.

La articolul 4, alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Începând din anul 1994, statele membre raportează Comisiei, de două ori pe an, prima dată înainte de 1 aprilie a anului curent (anul n) și a doua oară înainte de 1 octombrie a anului n, deficitele lor publice, precum și nivelurile datoriei publice planificate și efective.

Statele membre informează Comisia care sunt autoritățile naționale răspunzătoare de raportarea procedurii privind deficitele excesive.

(2)   Înainte de data de 1 aprilie a anului n, statele membre:

raportează Comisiei deficitul lor public planificat pe anul n, o estimare actualizată a deficitului public real pe anul n-1, precum și deficitele publice efective pe anii n-2, n-3 și n-4;

furnizează simultan Comisiei datele planificate pe anul n și datele efective pe anii n-1, n-2, n-3 și n-4 ale deficitelor bugetare ale conturilor publice corespunzătoare în conformitate cu definiția cea mai uzitată pe plan național și cu cifrele care explică tranziția între deficitul bugetar al conturilor publice și deficitul public pentru subsectorul S.1311;

furnizează simultan Comisiei datele efective pe anii n-1, n-2, n-3 și n-4 din fondurile lor de rulment corespunzătoare, precum și cifrele care explică tranziția între fondurile de rulment pentru fiecare subsector al administrației publice și deficitul public pentru subsectoarele S.1312, S.1313 și S.1314;

raportează Comisiei nivelul planificat al datoriei lor publice la sfârșitul anului n și nivelurile datoriei lor publice efective la sfârșitul anilor n-1, n-2, n-3 și n-4;

furnizează simultan Comisiei, pentru anii n-1, n-2, n-3 și n-4, cifrele care explică contribuția deficitului lor public și a altor factori relevanți la variația nivelului datoriei lor publice pe subsectoare.

(3)   Înainte de data de 1 octombrie a anului n, statele membre raportează Comisiei următoarele:

deficitul public planificat actualizat pentru anul n și deficitele publice efective pentru anii n-1, n-2, n-3 și n-4, cu respectarea cerințelor prevăzute la alineatul (2) a doua și a treia liniuță;

nivelul planificat actualizat al datoriei publice la sfârșitul anului n și nivelurile datoriei publice efective la sfârșitul anilor n-1, n-2, n-3 și n-4, cu respectarea cerințelor prevăzute la alineatul (2) a cincea liniuță.”;

3.

Articolele 7 și 8 se înlocuiesc cu următoarele texte:

„Articolul 7

(1)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice revizuire majoră a cifrelor efective și planificate deja raportate privind deficitul și datoria publică, de îndată ce aceasta devine disponibilă.

(2)   Revizuirile majore ale cifrelor efective ale deficitului și datoriei trebuie să fie documentate adecvat. În orice caz, revizuirile care au drept rezultat depășirea valorilor de referință specificate în protocolul pertinent anexat la tratat sau revizuirile care indică faptul că datele unui stat membru nu mai depășesc valorile de referință se raportează și se documentează în mod corespunzător.

Articolul 8

Statele membre fac publice datele privind deficitul real și datoria, precum și alte date pe anii anteriori raportate Comisiei în conformitate cu articolele 4, 5, 6 și 7.”;

4.

După articolul 8, se introduc următoarele secțiuni:

„SECȚIUNEA 2a

CALITATEA DATELOR

Articolul 8a

(1)   Comisia (Eurostat) evaluează periodic atât calitatea datelor efective raportate de statele membre, cât și pe cea a datelor care stau la baza conturilor sectoarelor publice, elaborate în conformitate cu SEC 95 (denumite în continuare conturi publice). Calitatea datelor efective înseamnă respectarea normelor contabile, date statistice complete, fiabile, prezentate la timp și coerente. Evaluarea se va axa pe domeniile specificate în inventarele statelor membre, cum ar fi delimitarea sectorului public, clasificarea tranzacțiilor și angajamentelor publice și data înregistrării.

(2)   Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat), cât mai rapid posibil, informațiile statistice relevante solicitate pentru evaluarea calității datelor, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică din Regulamentul (CE) nr. 322/77.

«Informațiile statistice» menționate la primul paragraf ar trebui să se limiteze la informațiile strict necesare controlului respectării normelor SEC. În special, informațiile statistice reprezintă:

datele din conturile naționale;

inventarele;

tabelele de notificare a procedurii deficitului excesiv;

chestionarele suplimentare și clarificările privind notificările.

Formatul chestionarelor este stabilit de către Comisie (Eurostat), după consultarea Comitetului pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți (denumit în continuare CMFB) instituit prin Decizia 91/115/CEE a Consiliului (8).

(3)   Comisia (Eurostat) raportează periodic Parlamentului European și Consiliului cu privire la calitatea datelor efective raportate de statele membre. Raportul include evaluarea globală a datelor efective raportate de statele membreîn ceea ce privește respectarea normelor contabile, a completitudinii, fiabilității, actualității și coerenței datelor.

Articolul 8b

(1)   Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) un inventar detaliat al metodelor, procedurilor și surselor utilizate pentru elaborarea datelor efective privind deficitul și datoria și a conturilor publice pe baza cărora sunt stabilite aceste date.

(2)   Inventarele se întocmesc în conformitate cu orientările adoptate de Comisie (Eurostat) după consultarea CMFB.

(3)   Inventarele se actualizează în urma revizuirilor metodelor, procedurilor și surselor adoptate de statele membre pentru elaborarea datelor lor statistice.

(4)   Statele membre își fac publice inventarele.

(5)   Aspectele menționate la alineatele (1), (2) și (3) pot fi abordate în cadrul vizitelor menționate la articolul 8d.

Articolul 8c

(1)   În eventualitatea unor îndoieli privind aplicarea corectă a normelor contabile SEC 95, statul membru respectiv solicită clarificări din partea Comisiei (Eurostat). Comisia (Eurostat) examinează problema cu promptitudine și comunică clarificările respective statului membru în cauză și, dacă este cazul, CMFB.

(2)   În ceea ce privește cazurile fie complexe, fie de interes general în concepția Comisiei sau a statului membru în cauză, Comisia (Eurostat) ia o decizie după consultarea CMFB. Comisia (Eurostat) face deciziile publice, împreună cu avizul CMFB, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică din Regulamentul (CE) nr. 322/97.

Articolul 8d

Comisia (Eurostat) asigură un dialog permanent cu autoritățile statistice ale statelor membre. În acest scop, Comisia (Eurostat) va efectua vizite periodice în toate statele membre, precum și eventuale vizite metodologice. Vizitele metodologice ar trebui să aibă loc numai în cazul identificării unor riscuri considerabile sau a unor probleme potențiale privind calitatea datelor, în special în ce privește metodele, conceptele și clasificările aplicate datelor, pe care statele membre au obligația de a le raporta.

Vizitele de dialog sunt destinate analizării datelor raportate, examinării aspectelor metodologice, discutării proceselor și surselor statistice descrise în inventare, precum și evaluării respectării normelor contabile. Vizitele de dialog ar trebui să fie utilizate pentru identificarea riscurilor sau a unor probleme potențiale privind calitatea datelor raportate. Vizitele metodologice sunt destinate monitorizării proceselor și a conturilor publice care justifică datele efective raportate și stabilirii unor concluzii detaliate privind calitatea datelor raportate, în conformitate cu articolul 8a alineatul (1). Vizitele metodologice nu ar trebui să depășească domeniul pur statistic. Acest aspect ar trebui să se reflecte în componența delegațiilor menționate la articolul 8e.

Atunci când organizează vizite de dialog și metodologice, Comisia (Eurostat) transmite constatările sale provizorii statelor membre în cauză, care pot formula observații.

Articolul 8e

(1)   Atunci când efectuează vizite metodologice în statele membre, Comisia (Eurostat) poate solicita asistența experților în conturi naționale, propuși de alte state membre pe bază de voluntariat, precum și a funcționarilor din alte servicii ale Comisiei.

Lista experților în conturi naționale a căror asistență poate fi solicitată de Comisie se stabilește pe baza propunerilor trimise Comisiei de către autoritățile naționale răspunzătoare de raportarea deficitului excesiv.

(2)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a facilita desfășurarea vizitelor metodologice. Aceste vizite ar trebui să se limiteze la autoritățile naționale implicate în raportarea procedurii deficitului excesiv. Cu toate acestea, statele membre se asigură că serviciile lor, implicate direct sau indirect în producerea conturilor publice și a datelor privind datoria publică, precum și, după caz, autoritățile naționale răspunzătoare de controlul conturilor publice, furnizează funcționarilor Comisiei sau altor experți menționați la alineatul (1) asistența necesară îndeplinirii sarcinilor acestora, inclusiv punerea la dispoziție a documentelor disponibile pentru justificarea datelor efective raportate privind deficitul și datoria, precum și conturile publice pe baza cărora sunt stabilite aceste date. Datele confidențiale ale sistemului statistic național pot fi transmise numai Comisiei (Eurostat).

Fără a aduce atingere obligației generale a statelor membre de adoptare a tuturor măsurilor necesare facilitării vizitelor metodologice, interlocutorii Eurostat în cadrul vizitelor metodologice menționate la primul paragraf sunt, în fiecare stat membru, serviciile răspunzătoare de raportarea procedurii deficitului excesiv.

(3)   Comisia (Eurostat) se asigură că funcționarii și experții participanți la aceste vizite îndeplinesc toate garanțiile privind competența tehnică, independența profesională și respectarea confidențialității.

Articolul 8f

Comisia (Eurostat) raportează Comitetului economic și financiar constatările vizitelor de dialog și metodologice, inclusiv eventualele observații formulate pe marginea acestor constatări de statul membru respectiv. Aceste rapoarte, împreună cu eventualele observații formulate de statul membru respectiv, sunt făcute publice, după transmiterea lor prealabilă către Comitetul economic și financiar, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică din Regulamentul (CE) nr. 322/97.

SECȚIUNEA 2b

FURNIZAREA DE DATE DE CĂTRE COMISIE

Articolul 8g

(1)   Comisia (Eurostat) furnizează datele efective privind deficitul public și datoria publică pentru aplicarea protocolului privind procedura deficitului excesiv în termen de trei săptămâni de la termenele de raportare menționate la articolul 4 alineatul (1) sau după revizuirile menționate la articolul 7 alineatul (1). Această furnizare de date se efectuează prin publicare.

(2)   Atunci când un stat membru nu și-a raportat propriile date, Comisia (Eurostat) nu întârzie furnizarea datelor efective privind deficitul și datoria publică ale statelor membre.

Articolul 8h

(1)   Comisia (Eurostat) își poate exprima rezerva cu privire la calitatea datelor efective raportate de statele membre. În cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului economic și financiar, rezerva pe care intenționează să o exprime și să o facă publică. În cazul în care problema este rezolvată după publicarea datelor și a rezervei, retragerea la rezerva față de aceste date se face publică de îndată.

(2)   Comisia (Eurostat) poate modifica datele efective raportate de statele membre și furniza date modificate, precum și o justificare a modificării, atunci este evident că datele efective raportate de statele membre nu respectă cerințele articolului 8a alineatul (1). În cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului economic și financiar, datele modificate și justificarea modificării respective.

SECȚIUNEA 2c

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 8i

(1)   Statele membre se asigură că datele efective raportate Comisiei sunt furnizate în conformitate cu principiile stabilite la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 322/97. În această privință, răspunderea autorităților statistice naționale constă în asigurarea conformității datelor raportate cu articolele 1 și 2, precum și cu normele contabile SEC 95 pe baza cărora sunt stabilite aceste date.

(2)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că funcționarii răspunzători de raportarea datelor efective către Comisie și a conturilor publice pe baza cărora sunt stabilite aceste date acționează în conformitate cu principiile menționate la articolul 10 al Regulamentului (CE) nr. 322/97.

Articolul 8j

În eventualitatea unei revizuiri a SEC 95 sau a unei modificări a metodologiei acestuia, decise de Parlamentul European și de Consiliu sau de Comisie în conformitate cu normele de competență și procedura stabilite în tratat și prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96, Comisia introduce trimiteri noi la SEC 95, la articolele 1, 2 și 4.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

J. STRAW


(1)  Aviz emis la 23 iunie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 116, 18.5.2005, p. 11.

(3)  JO L 112, 29.4.1997, p. 56.

(4)  JO L 332, 31.12.1993, p. 7. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 351/2002 al Comisiei (JO L 55, 26.2.2002, p. 23).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(6)  

Regulamentul (CE) nr. 264/2000 al Comisiei din 3 februarie 2000 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului cu privire la statisticile finanțelor publice pe termen scurt (JO L 29, 4.2.2000, p. 4).

Regulamentul (CE) nr. 1221/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 iunie 2002 privind conturile nefinanciare trimestriale ale administrațiilor publice (JO L 179, 9.7.2002, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 501/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind conturile financiare trimestriale ale administrațiilor publice (JO L 81, 19.3.2004, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1222/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 privind elaborarea și transmiterea datelor privind datoria publică trimestrială (JO L 233, 2.7.2004, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1500/2000 al Comisiei din 10 iulie 2000 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind veniturile și cheltuielile administrațiilor publice (JO L 172, 12.7.2000, p. 3).

Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului (JO L 310, 30.11.1996, p. 1).

(7)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

(8)  JO L 59, 6.3.1991, p. 19.”


Top