Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2076

Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a dispozițiilor tranzitorii de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de modificare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 338, 22.12.2005, p. 83–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 156–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 59 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 59 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogat prin 32009R1162 . Latest consolidated version: 01/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2076/oj

03/Volumul 68

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

59


32005R2076


L 338/83

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2076/2005 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2005

de stabilire a dispozițiilor tranzitorii de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de modificare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1), în special articolul 9,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (2), în special articolul 16,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (3), în special articolul 63 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2006, a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 va determina modificări considerabile ale normelor și procedurilor care ar trebui urmate de către operatorii din sectorul alimentar și autoritățile competente ale statelor membre. Aplicarea, de la 1 ianuarie 2006, a unora dintre măsurile adoptate va implica, în anumite cazuri, unele dificultăți de ordin practic. În consecință, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție care să permită aplicarea integrală, fără dificultăți, a noilor norme și proceduri.

(2)

Durata perioadei de tranziție ar trebui stabilită ținând seama de prima reexaminare a noului cadru de reglementare din domeniul igienei, care ar trebui să aibă loc în primii patru ani de la punerea în aplicare a cadrului respectiv.

(3)

În consecință, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pe parcursul căreia anumite cerințe prevăzute de regulamentele menționate anterior să poată fi puse treptat în aplicare. Pentru a garanta uniformitatea abordării, respectiva perioadă de tranziție ar trebui să dureze, în principiu, patru ani, dar ar putea fi scurtată, în cazul în care acest lucru se dovedește oportun. De asemenea, ar trebui să se prevadă posibilitatea reexaminării fiecărei dispoziții a respectivului regim tranzitoriu în lumina experienței dobândite.

(4)

Dispoziția tranzitorie de bază constă în autorizarea continuării introducerii pe piață a bunurilor produse înainte de punerea în aplicare a noilor norme. Dispoziția respectivă trebuie să se aplice pe întreaga durată a perioadei de tranziție, cu excepția cazului în care durata de viață a produsului este mai scurtă decât perioada menționată anterior.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 exclude din domeniul său de aplicare furnizarea directă de către producător a unor cantități mici de carne de pasăre și lagomorfe pentru consumatorul final sau comerțul cu amănuntul local care furnizează carnea respectivă direct consumatorului final, sub formă de carne proaspătă. De asemenea, Directiva 71/118/CEE a Consiliului din 15 februarie 1971 privind problemele de sănătate care afectează comerțul cu carne proaspătă de pasăre (5) și Directiva 91/495/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 privind problemele de sănătate animală și publică referitoare la producția și introducerea pe piață a cărnii de iepure și a cărnii de vânat de crescătorie (6) autorizează statele membre să facă derogare de la respectarea cerințelor generale, fără a limita posibilitatea de derogare numai la cazul cărnii proaspete. Este necesar să se mențină posibilitatea respectivă pe toată durata perioadei de tranziție.

(6)

Omologarea unităților, în special a celor care, în conformitate cu vechile norme, nu necesitau omologare, dar care erau autorizate să își comercializeze producția numai pe piața națională, constituie o creștere importantă a activității autorităților competente. În consecință, ar trebui adoptată o dispoziție tranzitorie care să permită unităților respective să își comercializeze produsele pe piața națională până la obținerea omologării.

(7)

Dispoziția tranzitorie privind utilizarea condiționării și ambalajelor și echipamentelor de marcare menționate la punctul 6 din secțiunea I a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 trebuie revizuită astfel încât să înăsprească normele anterioare privind utilizarea echipamentului de marcare, ținând seama în mod corespunzător de așteptările operatorilor din sectorul alimentar în ceea ce privește toleranța în materie de utilizare a materialului de marcare achiziționat înainte de punerea în aplicare a noului cadru. În consecință, este necesară suprimarea dispozițiilor corespunzătoare ale regulamentului menționat anterior și adoptarea unei noi dispoziții prin prezentul regulament. Ținând seama de riscul de abuz inerent al unei dispoziții tranzitorii de acest tip, trebuie limitată durata acesteia și este necesar să se asigure că vechiul echipament de marcare care nu este conform noilor norme este retras cât mai urgent posibil și până la sfârșitul perioadei de tranziție. În consecință, este necesară adaptarea anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

(8)

Condițiile de sănătate privind importul alimentelor de origine animală nu vor fi în întregime armonizate în cazul anumitor tipuri de produse și, în consecință, ar trebui precizate condițiile de import pentru produsele respective pe durata perioadei de tranziție.

(9)

Comunicarea de informații privind lanțul alimentar constituie o nouă obligație a operatorilor din sectorul alimentar. Trebuie prevăzută o perioadă de tranziție pentru punerea în aplicare completă a cerințelor în materie de informații privind lanțul alimentar. Ar trebui facilitată, în special, buna circulație a informațiilor de la unitate la abator printr-o dispoziție tranzitorie care să nu mai prevadă obligația de a furniza informațiile cu 24 de ore înainte de sosirea animalelor la abator.

(10)

Secțiunea III a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede obligația medicului veterinar oficial sau a medicului veterinar desemnat de a semna certificatul care însoțește ungulatele nedomestice de crescătorie de la unitate la abator. Directiva 91/495/CEE prevede obligația serviciului veterinar de a semna certificatul. Este necesară menținerea dispoziției respective pe durata perioadei de tranziție.

(11)

Certificatul prevăzut în capitolul X partea B din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 este mai detaliat decât certificatul prevăzut anterior. Pe durata perioadei de tranziție ar trebui adoptat modelul de certificat prevăzut în anexa III la Directiva 91/495/CEE.

(12)

Secțiunea V a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede că materiile prime utilizate pentru obținerea cărnii măcinate trebuie să respecte anumite criterii și definește cerințele privind etichetarea. Trebuie evaluate criteriile de compoziție a cărnii tocate, în special conținutul de grăsime și raportul țesut conjunctiv/proteine din carne. Până la sosirea rezultatelor evaluării respective, este oportună menținerea criteriilor actuale prevăzute de Directiva 94/65/CE a Consiliului din 14 decembrie 1994 de stabilire a cerințelor aplicabile producției și introducerii pe piață a cărnii tocate și a preparatelor din carne (7).

(13)

Fără a aduce atingere principiului general definit la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, în conformitate cu care operatorii din sectorul alimentar, în cazul în care criteriile de igienă o impun, nu utilizează alte substanțe decât apa potabilă, în capitolul VII al anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și în partea II din capitolul I, precum și în capitolele III și IV ale secțiunii VIII a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 sunt prevăzute dispoziții care autorizează utilizarea apei curate pentru manipularea peștilor, în special în cazul manipulării peștilor la bordul navelor. Întrucât utilizarea apei curate nu constituie un risc pentru sănătatea publică în măsura în care corespunde definiției prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și pentru a permite unităților terestre care manipulează produse pescărești să se adapteze treptat, trebuie extinsă sfera de aplicare a dispozițiilor corespunzătoare ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 la unitățile respective pe durata perioadei de tranziție.

(14)

Punctul 1 litera (a) din partea III a capitolului II din secțiunea IX a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede că operatorii din sectorul alimentar care produc produse lactate trebuie să se asigure că, imediat înainte de prelucrare, conținutul de germeni al laptelui de vacă crud nu depășește o anumită valoare limită. Respectarea limitei respective este extrem de importantă pentru siguranța alimentelor în cazul în care laptele trebuie tratat termic și nu a fost prelucrat într-un interval de timp prevăzut. Cu titlu tranzitoriu, verificarea respectării respectivului criteriu imediat înainte de prelucrare trebuie limitată la cazurile menționate anterior.

(15)

Secțiunea X a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 definește normele de igienă specifice privind ouăle și produsele din ouă. În conformitate cu punctul 2 din capitolul I, ouăle trebuie depozitate și transportate la o temperatură, de preferință constantă, care este cea mai potrivită pentru a asigura o conservare optimă a calităților acestora în ceea ce privește igiena. Întrucât, până la 1 ianuarie 2006, statele membre erau autorizate să aplice, pe teritoriul lor, standarde de temperatură controlată instalațiilor de depozitare a ouălor și să le transporte de la o unitate la alta, este necesar să se precizeze că standardele respective se pot aplica în continuare cu titlu tranzitoriu în cazul în care sunt autorizate încă de autoritatea competentă. Operatorii vor putea dispune în acest fel de o perioadă în care să își adapteze activitățile și procedurile la noile standarde de temperatură impuse eventual de autoritatea competentă.

(16)

În conformitate cu punctul 1 din partea II a capitolului II din secțiunea X a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, ouăle crăpate pot fi utilizate pentru fabricarea produselor din ouă în anumite condiții. Cu titlu tranzitoriu, este necesară extinderea posibilității respective și la alte unități care produc ouă lichide, în cazul în care îndeplinesc aceleași condiții.

(17)

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 prevede că personalul din abatoare abilitat de autoritatea competentă să efectueze sarcinile auxiliarilor oficiali trebuie să fie calificat și să primească aceeași formare ca și auxiliarii oficiali. Pe parcursul perioadei de tranziție, este necesar să se acorde timp autorității competente pentru a planifica și organiza formarea complementară și calificarea personalului din abatoare care participă la controalele oficiale și, în consecință, să se limiteze cerința de formare a personalului respectiv la sarcinile specifice pe care este abilitat să le efectueze.

(18)

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede acreditarea laboratoarelor care efectuează analiza eșantioanelor prelevate în cadrul controalelor oficiale. Laboratoarele care nu trebuia să fie acreditate în conformitate cu legislația anterioară ar putea avea nevoie de o perioadă de timp suplimentară pentru obținerea unei acreditări complete, ținând seama de complexitatea și dificultatea procedurii. Ar trebui să se acorde laboratoarelor respective un termen suplimentar pentru a le permite să ia măsurile care se impun pentru obținerea acreditării.

(19)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚIE GENERALĂ

Articolul 1

Perioada de tranziție

În sensul prezentului regulament, se stabilește o perioadă de tranziție de patru ani care se încheie la 31 decembrie 2009 (denumită în continuare „perioadă de tranziție”).

Dispozițiile tranzitorii prevăzute de prezentul regulament se aplică în timpul perioadei de tranziție, cu excepția cazului unei mențiuni contrare prevăzute la articolele 5 și 8.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII TRANZITORII PRIVIND APLICAREA REGULAMENTULUI (CE) NR. 853/2004

Articolul 2

Stocuri de produse alimentare de origine animală

(1)   Fără a aduce atingere legislației comunitare în vigoare, în special Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (8), stocurile de produse alimentare de origine animală fabricate înainte de 1 ianuarie 2006 pot fi introduse pe piață cu condiția ca produsele respective să poarte, după caz, mărcile comerciale prevăzute de actele cu putere de lege menționate la articolul 2 din Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9).

(2)   Produsele menționate la alineatul (1) pentru care operatorul din sectorul alimentar a definit o durată de viață mai lungă decât perioada de tranziție pot rămâne pe piață până la expirarea valabilității lor.

Articolul 3

Furnizarea directă a unor cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe

Prin derogare de la articolul 1 alineatul (3) litera (d) și fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, dispozițiile regulamentului menționat anterior nu se aplică în cazul aprovizionării directe de către producător cu cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate în unitate a consumatorului final sau a comerțului cu amănuntul local care furnizează carnea respectivă direct consumatorului final.

Articolul 4

Introducerea pe piața națională a produselor alimentare de origine animală până la omologarea unităților

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, operatorii din sectorul alimentar care erau autorizați înainte de 1 ianuarie 2006 să introducă produse alimentare de origine animală pe piața națională sunt autorizați să introducă în continuare pe piața națională produsele respective în cazul în care acestea poartă o marcă comercială națională care nu poate fi confundată cu mărcile comerciale definite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 până când, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, autoritatea competentă omologhează unitățile care manipulează produsele respective.

Produsele alimentare de origine animală care poartă mărcile naționale respective nu pot fi comercializate decât pe teritoriul național al statului membru în care sunt produse.

Articolul 5

Ambalaje și etichete care poartă mărci de sănătate sau de identificare preimprimate

Operatorii din sectorul alimentar pot continua să utilizeze, până la 31 decembrie 2007, stocurile de ambalaje și etichete care poartă mărci de sănătate sau de identificare preimprimate pe care le-au achiziționat înainte de 1 ianuarie 2006.

Articolul 6

Echipament de marcare

Operatorii din sectorul alimentar și autoritățile competente pot continua să utilizeze echipamentul de marcare de care dispuneau la 31 decembrie 2005 până la înlocuirea acestuia sau, cel târziu, până la sfârșitul perioadei de tranziție, cu condiția ca numărul de omologare al unității în cauză să rămână același.

Atunci când se înlocuiește echipamentul, autoritatea competentă urmărește ca acesta să fie retras pentru a nu mai putea fi utilizat ulterior.

Articolul 7

Condiții de sănătate privind importul

(1)   Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 nu se aplică în cazul importurilor de produse alimentare de origine animală pentru care nu s-au stabilit condiții de sănătate armonizate, inclusiv listele de țări terțe, de regiuni ale țărilor terțe și de unități din care sunt autorizate importuri.

Până la o armonizare a legislației comunitare referitoare la importurile produselor respective, acestea trebuie să respecte condițiile de sănătate la import din statul membru în cauză.

(2)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, operatorii din sectorul alimentar care importă produse alimentare care conțin și produse de origine vegetală și produse de origine animală transformate sunt scutiți e de obligația prevăzută la articolul respectiv.

Până la efectuarea unei analize a riscurilor care să permită stabilirea normelor armonizate referitoare la condițiile de sănătate la import și la modalitățile de control al respectivelor produse alimentare, importurile trebuie să respecte, după caz, normele comunitare armonizate aflate în vigoare înainte de 1 ianuarie 2006 sau, în celelalte cazuri, normele naționale puse în aplicare de statele membre înainte de data menționată anterior.

Articolul 8

Informații privind lanțul alimentar

(1)   Prin derogare de la cerințele prevăzute în secțiunea III a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, statele membre pun treptat în aplicare cerințele respective în diferitele sectoare, cu excepția sectorului avicol în care acestea se aplică imediat, astfel încât în sectorul porcin din fiecare stat membru să se aplice cerințele în materie de informații privind lanțul alimentar înainte de sfârșitul celui de-al doilea an de tranziție, iar în sectorul ecvideelor și al vițeilor destinați sacrificării înainte de sfârșitul celui de-al treilea an.

Statele membre care aplică respectiva dispoziție tranzitorie trebuie să informeze Comisia cu privire la punerea în aplicare a acesteia la sfârșitul fiecărui an.

(2)   Prin derogare de la cerințele prevăzute la punctul 2 din secțiunea III a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 privind transmiterea informațiilor referitoare la lanțul alimentar operatorilor de abatoare cu cel puțin 24 de ore înainte de sosirea animalelor, autoritatea competentă poate autoriza trimiterea informațiilor respective către operatorul din abator odată cu expedierea animalelor din toate speciile la care se referă informațiile respective și numai în cazul în care procedura respectivă nu aduce atingere obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 853/2004.

Cu toate acestea, orice informație privind lanțul alimentar a cărei cunoaștere poate perturba serios activitatea abatorului va fi comunicată operatorului acestuia cu suficient timp înainte de sosirea animalelor la abator.

Articolul 9

Carne de ungulate nedomestice de crescătorie

Prin derogare de la cerințele prevăzute la punctul 3 litera (j) din secțiunea III a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, certificatul prevăzut la articolul 16 care atestă că rezultatul inspecției ante mortem este favorabil este eliberat și semnat de către serviciul veterinar.

Articolul 10

Criterii de compoziție și cerințe privind etichetarea aplicabile cărnii tocate

(1)   Prin derogare de la cerințele prevăzute în capitolul II punctul 1 din secțiunea V a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, operatorul din sectorul alimentar trebuie să verifice materiile prime care intră în unitate pentru a se asigura că produsul final corespunde descrierii din tabelul următor.

Tabel: Criterii de compoziție controlate pe baza unei medii zilnice

 

Conținutul de grăsimi

Raportul țesut conjunctiv/proteine din carne

carne tocată slabă

≤ 7 %

≤ 12

carne tocată de vită

≤ 20 %

≤ 15

carne tocată conținând și carne de porc

≤ 30 %

≤ 18

carne tocată provenind din alte specii

≤ 25 %

≤ 15

(2)   Prin derogare de la cerințele prevăzute în capitolul IV al secțiunii V a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, etichetarea trebuie să poarte, de asemenea, mențiunile următoare:

„procent de grăsimi mai mic de …”;

„raport țesut conjunctiv/proteine din carne mai mic de …”

(3)   Statele membre pot autoriza introducerea pe piața națională a cărnii tocate care nu îndeplinește respectivele criterii prin aplicarea unei mărci comerciale naționale care nu poate fi confundată cu mărcile comerciale definite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 11

Utilizarea apei curate

(1)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și din capitolul III A punctul 1 din secțiunea VIII a anexei III la regulamentul menționat anterior, gheața utilizată pentru refrigerarea produselor pescărești proaspete poate fi obținută din apă curată în unitățile terestre.

(2)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și din capitolul III A punctele 2 și 3 din secțiunea VIII a anexei III la regulamentul menționat anterior, operatorii din sectorul alimentar care manipulează produse pescărești în unități, inclusiv nave, sunt autorizați să folosească apă curată.

(3)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și din capitolul IV punctul 1 din secțiunea VIII a anexei III la regulamentul menționat anterior, operatorii din sectorul alimentar sunt autorizați să folosească în unități terestre apă curată pentru răcirea crustaceelor și moluștelor după fierberea acestora.

Articolul 12

Lapte crud și produse lactate

Prin derogare de la cerința prevăzută în capitolul II punctul III 1 litera (a) din secțiunea IX a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, valoarea limită a conținutului de germeni din laptele de vacă crud nu trebuie respectată decât în cazul în care laptele urmează să fie tratat termic și nu a fost supus unui astfel de tratament în termenul prevăzut în procedurile bazate pe principiile HACCP puse în aplicare de operatorii din sectorul alimentar.

Articolul 13

Ouă și produse din ouă

(1)   Statele membre care, până la 1 ianuarie 2006, puneau în aplicare pe teritoriul lor cerințe de temperatură în cazul instalațiilor de depozitare a ouălor și vehiculelor de transport al ouălor între respectivele instalații de depozitare pot continua să pună în aplicare cerințele menționate anterior.

(2)   Operatorii din sectorul alimentar sunt autorizați să utilizeze ouă crăpate pentru fabricarea ouălor lichide într-o unitate omologată în acest sens, cu condiția ca acestea să fi fost livrate direct de unitatea de producție sau de un centru de ambalare și cu condiția să fie sparte cât mai rapid posibil.

CAPITOLUL III

DISPOZIțII TRANZITORII DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 854/2004

Articolul 14

Formarea personalului din abatoare care participă la controalele oficiale

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (6) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 și de la capitolul III A litera (a) din secțiunea III a anexei I la regulamentul menționat anterior, personalul din abatoare abilitat de autoritatea competentă să efectueze activități specifice auxiliarilor oficiali primește aceeași formare ca și auxiliarii oficiali numai în ceea ce privește activitățile specifice pe care este abilitat să le efectueze și nu are obligația să fi reușit la același examen prevăzut pentru auxiliarii oficiali.

Înainte de a autoriza personalul din abator să efectueze activitățile specifice auxiliarilor oficiali, autoritatea competentă urmărește ca formarea respectivă să fie satisfăcătoare.

Autoritatea competentă verifică dacă formarea complementară și organizarea necesară pentru a permite personalului din abatoare să se califice prin susținerea examenului destinat auxiliarilor oficiali sunt efectuate cât mai rapid posibil și, cel târziu, până la sfârșitul perioadei de tranziție.

Articolul 15

Certificarea unităților care utilizează personal care participă la controalele oficiale în abatoare

Prin derogare de la al doilea paragraf din capitolul III punctul A litera (a) din secțiunea III a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004, o unitate care dorește să recurgă la personalul intern care participă la controalele oficiale este scutit, pe durata perioadei de tranziție, de obligația de a deține o certificare internațională, cu condiția să facă dovada faptului că a demarat și continuă un demers de certificare în conformitate cu standardele internaționale, ca de exemplu standardele EN ISO corespunzătoare privind managementul calității sau siguranța produselor alimentare.

Articolul 16

Modelul de certificat pentru carnea de ungulate nedomestice de crescătorie

Prin derogare de la capitolul VII punctul A 4 din secțiunea IV a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004, pentru efectuarea transportului de la unitate la abator de ungulate nedomestice de crescătorie poate fi utilizat modelul de certificat prevăzut în anexa III la Directiva 91/495/CEE.

Articolul 17

Condiții de sănătate la import

Capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 nu se aplică în cazul importurilor de produse alimentare de origine animală pentru care nu au fost armonizate condițiile de sănătate la import, condiții care includ stabilirea listelor de țări terțe, de regiuni ale țărilor terțe și de unități din care sunt autorizate importuri. Până la armonizarea legislației comunitare referitoare la importurile produselor respective, acestea trebuie să respecte condițiile de sănătate la import din statul membru în cauză.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII TRANZITORII DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 882/2004

Articolul 18

Acreditarea laboratoarelor

Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, autoritatea competentă poate desemna un laborator neacreditat, cu condiția ca acesta:

(a)

să facă dovada faptului că a demarat și continuă demersul pentru obținerea acreditării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

(b)

să ofere autorității competente garanții satisfăcătoare că sistemele de control al calității pentru analizele pe care le efectuează în vederea controalelor oficiale vor fi puse în aplicare până la 1 ianuarie 2006.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 19

Reexaminare

Dispozițiile tranzitorii și condițiile aferente acestora prevăzute de prezentul regulament pot fi reexaminate oricând, având în vedere experiența dobândită în contextul punerii în aplicare a dispozițiilor respective și a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004.

Articolul 20

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 853/2004

Se elimină al treilea paragraf din secțiunea I punctul B 6 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 21

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 854/2004

Se elimină a doua teză a punctului 6 din secțiunea I a capitolului III din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2005.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55, rectificat de JO L 226, 25.6.2004, p. 22.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206, rectificat de JO L 226, 25.6.2004, p. 83.

(3)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1, rectificat de JO L 191, 28.5.2004, p. 1.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1, rectificat de JO L 226, 25.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 55, 8.3.1971, p. 23.

(6)  JO L 268, 24.9.1991, p. 41.

(7)  JO L 368, 31.12.1994, p. 10.

(8)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(9)  JO L 157, 30.4.2004, p. 33, rectificat de JO L 195, 2.6.2004, p. 12.


Top