EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2182

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro

OJ L 373, 21.12.2004, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 287–292 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 124 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 124 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 72 - 77

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2182/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

124


32004R2182


L 373/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2182/2004 AL CONSILIULUI

din 6 decembrie 2004

privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire al Comunității Europene, în special articolul 123 alineatul (4) a treia teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

întrucât:

(1)

La 1 ianuarie 1999, euro a devenit moneda oficială a statelor membre participante în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 974/1998 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (2) și a țărilor terțe care au încheiat un acord cu Comunitatea privind introducerea euro, și anume Monaco, San Marino și Vatican.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 975/1998 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro care urmează să fie puse în circulație (3) a definit caracteristicile de bază ale monedelor euro. În urma introducerii lor în ianuarie 2002, monedele euro circulă pe întreg teritoriul zonei euro ca singurul mijloc legal de plată pe suport metalic.

(3)

Recomandarea 2002/664/CE a Comisiei din 19 august 2002 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (4) recomandă evitarea anumitor caracteristici vizuale în vânzarea și producția, depozitarea, importul și distribuirea în vederea vânzării sau în alte scopuri comerciale a medaliilor și jetoanelor a căror mărime este apropiată de cea a monedelor euro.

(4)

Comunicarea Comisiei din 23 iulie 1997 privind utilizarea simbolului euro a stabilit simbolul „€” și a solicitat tuturor utilizatorilor monedei să utilizeze simbolul pentru descrierea sumelor monetare exprimate în euro.

(5)

Comunicarea Comisiei din 22 octombrie 2001 privind protecția prin drepturi de autor a desenului feței comune a monedelor euro (5) a definit dispozițiile aplicabile reproducerii desenului feței comune a monedelor euro.

(6)

Caracteristicile vizuale ale monedelor euro au fost publicate de Comisie la 28 decembrie 2001 (6).

(7)

Cetățenii pot fi determinați să creadă că medaliile și jetoanele care conțin termenii „euro” sau „euro cent”, simbolul euro sau un desen similar celui care apare pe fața comună sau pe oricare dintre fețele naționale ale monedelor euro, sunt mijloace legale de plată în oricare din statele membre care au adoptat moneda euro sau într-o țară terță participantă.

(8)

Există un risc în creștere ca medaliile și jetoanele care au proprietăți metalice și de mărime similare celor ale monedelor euro să poată fi utilizate în scopuri ilegale în locul monedelor euro.

(9)

Prin urmare, este oportun ca medaliile și jetoanele care au caracteristici vizuale, proprietăți metalice și de mărime similare celor ale monedelor euro să nu fie vândute, produse, importate sau distribuite în vederea vânzării sau în alte scopuri comerciale.

(10)

Fiecare stat membru trebuie să introducă sancțiuni aplicabile în caz de încălcări în vederea obținerii unei protecții echivalente a euro în raport cu medaliile și jetoanele similare în întreaga Comunitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„euro” înseamnă moneda oficială a statelor membre participante, definită la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 974/1998 și a acelor țări terțe participante care au încheiat un acord cu Comunitatea privind introducerea monedei euro (denumite în continuare „țări terțe participante”);

(b)

„simbol euro” înseamnă simbolul „€” de reprezentare a euro, indicat și descris în anexa I;

(c)

„medalii și jetoane” înseamnă acele obiecte metalice, altele decât formele destinate baterii de monedă, care au aspectul exterior și/sau proprietățile tehnice ale unei monede, dar nu sunt emise în temeiul unor dispoziții legislative interne sau ale unei țări terțe participante sau în temeiul altor dispoziții legislative străine, și care nu sunt, prin urmare, mijloace legale de plată și nici însemne monetare;

(d)

„aur”, „argint” și „platină” înseamnă aliaje care conțin aur, argint și platină a căror puritate în greutate exprimată în miimi este de cel puțin 375, 500 și respectiv 850. Această definiție nu privește și convențiile de marcare aplicabile în statele membre;

(e)

„Centrul Tehnic și Științific European” (denumit în continuare „CTSE”) înseamnă entitatea instituită de Decizia Comisiei din 29 octombrie 2004;

(f)

„banda de referință” are sensul stabilit la punctul 1 din anexa II.

Articolul 2

Dispoziții pentru protejare

Sub rezerva articolelor 3 și 4, producția și vânzarea de medalii și jetoane, precum și importul și distribuirea în vederea vânzării sau în alte scopuri comerciale sunt interzise în următoarele situații:

(a)

atunci când termenul „euro” sau „euro cent” sau simbolul euro apare pe suprafața lor sau

(b)

atunci când mărimea lor este în interiorul bandei de referință sau

(c)

atunci când orice desen care apare pe suprafața medaliilor și jetoanelor este similar cu orice desen național exterior sau cu reversul comun al monedelor euro sau este identic ori similar cu desenul de pe muchia monedei de doi euro.

Articolul 3

Exceptări

(1)   Medaliile și jetoanele care conțin termenul „euro” sau „euro cent” sau simbolul euro fără o valoare nominală asociată nu sunt interzise atunci când mărimea lor este în afara bandei de referință.

(2)   Medaliile și jetoanele a căror mărime sunt în interiorul bandei de referință nu sunt interzise atunci când:

(a)

au în centru o gaură perforată mai mare de 6 milimetri sau atunci când forma lor este cea a unui poligon cu cel mult 6 laturi, doar în cazul în care condiția de la litera (c) punctul (ii) este respectată sau

(b)

sunt realizate din aur, argint sau platină sau

(c)

îndeplinesc următoarele condiții:

(i)

combinațiile de diametre și înălțimi ale muchiei medaliilor și jetoanelor se află constant în afara intervalelor definite în fiecare caz specificat la punctul 2 din anexa II și

(ii)

combinațiile de diametre și proprietăți metalice ale medaliilor și jetoanelor se află constant în afara limitelor definite în fiecare caz specificat la punctul 3 din anexa II.

Articolul 4

Derogări prin autorizare

(1)   Comisia poate acorda derogări specifice pentru utilizarea termenului „euro” sau „euro cent” sau a simbolului euro în condiții controlate de utilizare în cazurile în care nu există nici un risc de confuzie. În aceste cazuri, agentul economic în cauză dintr-un stat membru trebuie să fie clar identificabil pe suprafața medaliei sau a jetonului, iar mențiunea „Nu este mijloc legal de plată” trebuie să fie imprimată pe una dintre fețele medaliei sau a jetonului.

(2)   Comisia este competentă să declare dacă un design este „similar” în sensul articolului 2 litera (c).

Articolul 5

Medalii și jetoane existente

Medaliile și jetoanele emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolele 2, 3 și 4 pot fi utilizate în continuare până la sfârșitul anului 2009, cu excepția cazului în care pot fi utilizate în locul monedelor euro. Medaliile și jetoanele respective se înregistrează, după caz, în conformitate cu procedurile aplicabile în statele membre și se comunică CTSE.

Articolul 6

Sancțiuni

(1)   Statele membre prevăd normele privind sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor din prezentul regulament și iau toate măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și să aibă caracter de descurajare.

(2)   Statele membre adoptă până la 1 iulie 2005 actele cu putere de lege și actele administrative necesare aplicării prezentului articol. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 7

Aplicabilitate

Prezentul regulament se aplică în statele membre participante, astfel cum sunt definite de Regulamentul (CE) nr. 974/98.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptat la Bruxelles, 6 decembrie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

H. HOOGERVORST


(1)  JO C 134, 12.5.2004. p. 11.

(2)  JO L 139, 11.5.1998, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2596/2000 (JO L 300, 29.11.2000, p. 2).

(3)  JO L 139, 11.5.1998, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 423/1999 (JO L 52, 27.2.1999, p. 2).

(4)  JO L 225, 22.8.2002, p. 34.

(5)  JO C 318, 13.11.2001, p. 3.

(6)  JO C 373, 28.12.2001, p. 1.


ANEXA I

Image


ANEXA II

1.   Definiția bandei de referință menționate la articolul 1

(a)

Banda de referință pentru mărimea medaliilor și jetoanelor este setul de combinații între valorile diametrului și valorile înălțimii muchiei incluse în intervalele de referință pentru diametru și respectiv intervalele de referință pentru înălțimea muchiei.

(b)

Intervalele de referință pentru diametru sunt între 19,00 milimetri și 28,00 milimetri.

(c)

Intervalele de referință pentru înălțimea muchiei sunt incluse între 7,00 % și 12,00 % din fiecare valoare din cadrul intervalelor de referință pentru diametru.

2.   Intervalele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (i)

Intervalele definite

 

Diametru

(mm)

Înălțimea muchiei

(mm)

1.

19,45 – 20,05

1,63 – 2,23

2.

21,95 – 22,55

1,84 – 2,44

3.

22,95 – 23, 55

2,03 – 2,63

4.

23, 95 – 24,55

2,08 – 2,68

5.

25,45 – 26,05

1,90 – 2,50

3.   Intervalele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (ii)

 

Diametru (mm)

Proprietăți metalice

1.

19,00 – 21,94

Conductivitate electrică între 14,00 și 18,00 % IACS

2.

21,95 – 24,55

Conductivitate electrică între:

14,00 și 18,00 % IACS sau

4,50 și 6,50 % IACS, cu excepția cazului în care medalia sau jetonul sunt făcute dintr-un aliaj unic, iar momentul său magnetic este situat în afara limitei de 1,0 - 7,0 μVs.cm

3.

24,56 – 26,05

Conductivitate electrică între:

15,00 și 18,00 % IACS sau

13,00 și 15,00 % IACS, cu excepția cazului în care medalia sau jetonul sunt făcute dintr-un aliaj unic, iar momentul său magnetic este situat în afara limitei de 1,0 - 7,0 μVs.cm

4.

26,06 – 28,00

Conductivitate electrică între 13,00 și 15,00 % IACS, cu excepția cazului în care medalia sau jetonul sunt făcute dintr-un aliaj unic, iar momentul său magnetic este situat în afara limitei de 1,0 - 7,0 μVs.cm

4.   Reprezentare grafică

Următorul grafic ilustrează, într-un mod sugestiv, definițiile conținute în prezenta anexă:

Image


Top