EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1222

Regulamentul (CE) nr. 1222/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 privind elaborarea și transmiterea datelor referitoare la datoria publică trimestrială

OJ L 233, 2.7.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 1–7 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 114 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 114 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 135 - 136

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1222/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

114


32004R1222


L 233/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1222/2004 AL CONSILIULUI

din 28 iunie 2004

privind elaborarea și transmiterea datelor referitoare la datoria publică trimestrială

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 104 alineatul (14) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura deficitului excesiv anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene (3) conține definiția datoriei publice exigibile la sfârșitul anului, relevantă în sensul procedurii deficitului excesiv și stabilește un calendar pentru raportarea către Comisie a datoriei publice anuale și a altor date anuale privind administrațiile publice.

(2)

Furnizarea trimestrială a datelor publice, inclusiv a datelor privind datoria publică, are o importanță primordială pentru analiza economică și pentru monitorizarea corespunzătoare a situației bugetare din statele membre. Regulamentul (CE) nr. 264/2000 al Comisiei din 3 februarie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt ale finanțelor publice (4), Regulamentul (CE) nr. 1221/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare pentru administrația publică (5) și Regulamentul (CE) nr. 501/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind conturile trimestriale financiare pentru administrația publică (6) reglementează elaborarea și transmiterea datelor trimestriale privind conturile financiare și nefinanciare ale administrațiilor publice, dar nu se extind și asupra datoriei publice.

(3)

Din motive de claritate și dat fiind rolul special al Regulamentului 3605/93 în aplicarea procedurii deficitului excesiv, ar trebui ca elaborarea și transmiterea datelor trimestriale privind datoria publică să facă obiectul unui act legislativ autonom.

(4)

Datoria publică trimestrială ar trebui să fie definită într-un mod care să asigure consecvența cu definiția datoriei publice exigibile la sfârșitul anului, prevăzută de Regulamentul 3605/93. Această coerență trebuie să fie menținută în cazul în care Consiliul modifică Regulamentul 3605/93 sau Comisia introduce în acest regulament noi trimiteri la sistemul european al conturilor (SEC 95) instituit de Regulamentul (CE) nr. 2223/96 din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale în Comunitate (7).

(5)

Regulamentele (CE) nr. 264/2000, nr. 1221/2002 și nr. 501/2004 prevăd că datele trimestriale privind conturile financiare și nefinanciare ale administrațiilor publice se transmit în termen de trei luni de la sfârșitul trimestrului de referință. Acest termen de transmitere este adecvat și pentru datele trimestriale privind datoria publică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament:

 

„Public” înseamnă sectorul administrațiilor publice definit în sistemul european al conturilor naționale și regionale (denumit în continuare SEC 95), adoptat de Regulamentul (CE) nr. 2223/96. Codurile din paranteze se referă la SEC 95.

 

„Datoria publică trimestrială” înseamnă datoria totală brută la valoarea nominală exigibilă la sfârșitul fiecărui trimestru înregistrată de sectorul administrațiilor publice (S.13), cu excepția acelor pasive ale căror active financiare corespondente sunt deținute de sectorul administrațiilor publice (S.13).

 

Datoria publică trimestrială constă din angajamentele de plată ale administrațiilor publice în următoarele categorii: numerar și depozite (AF.2); valori mobiliare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (AF.33) și credite (AF.4), astfel cum sunt definite în SEC 95.

 

Valoarea nominală a unui angajament exigibil la sfârșitul fiecărui trimestru este valoarea sa la vedere.

 

Valoarea nominală unui angajament indexat corespunde valorii sale nominale ajustate cu variația valorii principalului rezultată din indexare, constatată la sfârșitul fiecărui trimestru.

 

Pasivele exprimate într-o valută sau schimbate în temeiul unor contracte dintr-o valută într-una sau mai multe valute se convertesc în alte valute la cursul de schimb convenit în contractele respective și se convertesc în moneda națională pe baza cursului de schimb reprezentativ al pieței, valabil în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru.

 

Pasivele exprimate în moneda națională și schimbate în temeiul unor contracte într-o valută se convertesc într-o valută la cursul de schimb convenit în contractele respective și se convertesc în moneda națională pe baza cursului de schimb reprezentativ al pieței, valabil în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru.

 

Pasivele exprimate într-o valută și schimbate în temeiul unor contracte în moneda națională se convertesc în moneda națională pe baza cursului de schimb convenit în contractele respective.

Articolul 2

Calendar

(1)   Statele membre elaborează și transmit Comisiei date privind datoria publică trimestrială în termen de trei luni de la sfârșitul trimestrului de referință.

Orice revizuire a datelor pentru trimestrele anterioare se transmite în același timp.

(2)   Prima transmitere a datelor privind datoria publică trimestrială are loc până la 31 decembrie 2004.

(3)   Comisia poate acorda o derogare, pe o perioadă care nu depășește un an, privind prima transmitere a datelor trimestriale, în măsura în care sistemele statistice naționale necesită adaptări majore.

Articolul 3

Date retrospective

Datele retrospective începând cu primul trimestru din 2000 se transmit până la 31 decembrie 2004. După caz, aceste date pot fi furnizate pe baza principiului celor mai bune estimări.

Articolul 4

Modificări

(1)   În cazul în care Consiliul decide modificarea Regulamentului (CE) nr. 3605/93 în conformitate cu normele privind competența și cu procedurile prevăzute în tratat, Consiliul modifică simultan articolul 1 din prezentul regulament, astfel încât să se mențină coerența definițiilor conținute în respectivul regulament.

(2)   În cazul în care Comisia introduce noi trimiteri la SEC 95 în articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 3605/93, în conformitate cu articolul 7 din regulamentul respectiv, Comisia introduce simultan aceleași noi trimiteri în articolul 1 din prezentul regulament, astfel încât să se mențină coerența definițiilor conținute în respectivul regulament.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 28 iunie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

M. CULLEN


(1)  Aviz emis la 30 martie 2004 (nepublicat înca în Jurnalul Oficial).

(2)  Aviz emis la 19 aprilie 2004.

(3)  JO L 332, 31.12.1993, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 351/2002 (JO L 55, 26.2.2002, p. 23).

(4)  JO L 29, 4.2.2000, p. 4.

(5)  JO L 179, 9.7.2002, p. 1.

(6)  JO L 81, 19.3.2004, p. 1.

(7)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).


Top