EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0548

Decizia Consiliului din 11 mai 2004 privind poziția Comunității asupra unui acord privind relațiile monetare cu Principatul Andorra

OJ L 142M , 30.5.2006, p. 123–125 (MT)
OJ L 244, 16.7.2004, p. 47–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 116 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 116 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/548/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

116


32004D0548


L 244/47

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 11 mai 2004

privind poziția Comunității asupra unui acord privind relațiile monetare cu Principatul Andorra

(2004/548/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 111 alineatul (3),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro (1), începând cu 1 ianuarie 1999 euro a înlocuit moneda fiecărui stat membru participant.

(2)

Începând cu această dată, Comunitatea este competentă în ceea ce privește chestiunile monetare și de regim valutar în statele membre care adoptă moneda euro.

(3)

Consiliul are responsabilitatea de a stabili aranjamentele de negociere și de a încheia acordurile privind chestiunile monetare și de regim valutar.

(4)

Comunitatea a încheiat acorduri monetare cu Monaco (2), Vatican (3) și San Marino (4). Aceste țări au încheiat anterior acorduri monetare cu Franța sau cu Italia, înainte de introducerea monedei euro.

(5)

Principatul Andorra (denumit în continuare „Andorra”) nu are o monedă oficială și nu a încheiat acorduri monetare cu nici un stat membru sau cu o țară terță. Bancnotele și monedele spaniole și franceze au circulat inițial de facto în Andorra, fiind înlocuite apoi de bancnotele și monedele euro, începând cu 1 ianuarie 2002.

(6)

La 15 iulie 2003, Andorra a solicitat, în mod oficial, încheierea unui acord monetar cu Comunitatea.

(7)

Având în vedere relațiile economice strânse dintre Andorra și Comunitate, un acord între Comunitate și Andorra ar trebui să includă dispoziții privind bancnotele și monedele euro, statutul juridic al euro în Andorra, precum și accesul la sistemele de plată din zona euro. Dat fiind că euro este deja folosit în Andorra, ar trebui să se convină adoptarea de către Andorra a monedei euro ca monedă oficială și atribuirea cursului legal bancnotelor și monedelor euro emise de Sistemul European a Băncilor Centrale și de statele membre care au adoptat euro.

(8)

Adoptarea monedei euro ca monedă oficială de către Andorra nu conferă acesteia dreptul de a emite bancnote sau monede, exprimate fie în euro, fie în altă monedă, și nici dreptul de a emite substitute monetare, cu excepția cazului în care acordul monetar conține dispoziții explicite în acest sens. În prezent, Andorra emite monede de colecție exprimate în dinari, urmând a fi examinată posibilitatea continuării acestei practici.

(9)

Este important ca Andorra să vegheze ca normele comunitare privind bancnotele și monedele exprimate în euro să fie aplicabile pe teritoriul său. Bancnotele și monedele euro necesită o protecție adecvată contra fraudei și contrafacerii. De asemenea, este important ca Andorra să ia toate măsurile necesare și să coopereze cu Comunitatea în domeniul respectiv.

(10)

Andorra trebuie să se angajeze să pună în aplicare toate măsurile adecvate care fac parte din reglementările comunitare din domeniul bancar și financiar, inclusiv prevenirea spălării banilor, prevenirea fraudei și a contrafacerii altor mijloace de plată decât numerarul, precum și cerințele de raportare statistică. Aplicarea măsurilor în cauză contribuie, inter alia, la stabilirea unor condiții comparabile și echitabile între instituțiile financiare situate în zona euro și cele situate în Andorra.

(11)

Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale pot efectua toate tipurile de tranzacții bancare cu instituțiile financiare situate în țări terțe. În condiții adecvate, BCE și băncile centrale naționale pot permite accesul instituțiilor financiare din țările terțe la sistemele lor de plată. Acordul dintre Comunitate și Andorra nu trebuie să impună obligații BCE sau băncilor centrale naționale.

(12)

Comisia trebuie să fie autorizată să desfășoare negocieri cu Andorra. Țările vecine cu Andorra, Spania și Franța, ar trebui să fie asociate deplin acestor negocieri, iar BCE ar trebui să fie asociată pe deplin în domeniul său de competență.

(13)

Prezenta decizie reglementează numai acordul care urmează să fie stabilit între Andorra și Comunitate privind chestiuni monetare, fiind excluse alte chestiuni care trebuie să facă obiectul unor acorduri separate. Andorra a fost invitată să accepte măsuri echivalente în anumite domenii, în special în ceea ce privește impozitarea veniturilor din economii. Ținând seama de progresele realizate în ceea ce privește negocierile și de parafarea acordului privind impozitarea economiilor și pe baza recomandării Comisiei, Consiliul examinează îndeplinirea condițiilor necesare în vederea deschiderii negocierilor privind acordul monetar.

(14)

Comisia ar trebui să prezinte un proiect de acord Comitetului economic și financiar în vederea emiterii unui aviz. Proiectul de acord ar trebui prezentat, de asemenea, Consiliului, în cazul în care Spania și Franța sau BCE sau Comitetul economic și financiar consideră că acest lucru este necesar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comisia informează Andorra cu privire la disponibilitatea Comunității de a încheia în cel mai scurt timp un acord privind chestiunile monetare și propune negocieri în acest sens.

Articolul 2

Poziția ce va fi adoptată de Comunitate în negocierile cu Andorra, în vederea unui acord privind chestiunile menționate în continuare, se bazează pe principiile prevăzute la articolele 3-6.

Articolul 3

(1)   Andorra este autorizată să utilizeze euro ca monedă oficială.

(2)   Andorra este autorizată să atribuie statutul de mijloc legal de plată bancnotelor și monedelor euro.

Articolul 4

(1)   Andorra se angajează să nu emită bancnote, monede sau substitute monetare de orice tip, cu excepția cazului în care condițiile de emisiune au fost definite de comun acord cu Comunitatea.

(2)   Cu toate acestea, va fi examinată posibilitatea ca Andorra să emită în continuare monede de colecție din aur și argint exprimate în dinar.

Articolul 5

(1)   Andorra se angajează să respecte normele comunitare privind bancnotele și monedele euro.

(2)   Andorra se angajează să coopereze strâns cu Comunitatea în ceea ce privește protecția bancnotelor și monedelor euro împotriva fraudei și contrafacerii și să adopte normele de punere în aplicare a actelor comunitare în acest domeniu.

Articolul 6

(1)   Andorra se angajează să adopte toate măsurile adecvate, prin acțiuni echivalente sau transpuneri directe, pentru punerea în aplicare a legislației comunitare pertinente din domeniul bancar și financiar, în special legislația referitoare la activitatea și la supravegherea instituțiilor în cauză, precum și pentru punerea în aplicare a legislației comunitare pertinente privind prevenirea spălării banilor, prevenirea fraudei și a contrafacerii altor mijloace de plată decât numerarul și a legislației privind cerințele de raportare statistică.

(2)   Instituțiile financiare situate pe teritoriul Andorrei pot avea acces la sistemele de plată și de decontare din zona euro în condițiile adecvate care urmează a fi prevăzute de acordul privind chestiunile monetare și stabilite de comun acord cu BCE.

Articolul 7

În numele Comunității, Comisia desfășoară negocieri cu Andorra privind chestiunile la care se face referire la articolele 3 – 6. Spania și Franța sunt asociate pe deplin la aceste negocieri. BCE este asociată pe deplin la acele negocieri în domeniul său de competență.

Articolul 8

Negocierile referitoare la acordul privind chestiunile monetare se deschid de îndată ce Consiliul, hotărând cu majoritate calificată pe baza unei recomandări a Comisiei, convine că au fost îndeplinite condițiile necesare deschiderii negocierilor în cauză.

Fac parte din aceste condiții parafarea anterioară de către cele două părți a acordului privind impozitarea veniturilor din economii, precum și angajamentul Andorrei de a încheia un astfel de acord înaintea unei date care urmează a fi stabilită împreună cu Comunitatea.

În cazul în care acordul privind impozitarea economiilor nu a fost încheiat de Andorra înaintea datei convenite, negocierile privind acordul monetar se suspendă până la momentul încheierii respectivului acord.

Articolul 9

Comisia prezintă proiectul de acord Comitetului economic și financiar în vederea emiterii unui aviz.

Comisia este autorizată să încheie un acord în numele Comunității, cu excepția cazului în care Spania sau Franța sau BCE sau Comitetul economic și financiar consideră că acordul trebuie prezentat Consiliului.

Articolul 10

Prezenta decizie se adresează Comisiei.

Adoptată la Bruxelles, 11 mai 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

C. McCREEVY


(1)  JO L 139, 11.5.1998, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2596/2000 (JO L 300, 29.11.2000, p. 2).

(2)  JO L 142, 31.5.2002, p. 59.

(3)  JO C 299, 25.10.2001, p. 1. Acord, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia 2003/738/CE a Consiliului (JO L 267, 17.10.2003, p. 27).

(4)  JO C 209, 27.7.2001, p. 1.


Top