EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1210

Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96

OJ L 169, 8.7.2003, p. 6–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 260 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 45 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 45 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 134 - 151

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1210/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

45


32003R1210


L 169/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1210/2003 AL CONSILIULUI

din 7 iulie 2003

privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună 2003/495/PESC privind Irakul și de abrogare a pozițiilor comune 1996/741/PESC și 2002/599/PESC (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Ca urmare a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 661 (1990) și a rezoluțiilor relevante ulterioare, în special Rezoluția 986 (1995), Consiliul a impus un embargo total asupra schimburilor comerciale cu Irakul. Acest embargo este, în prezent, stabilit în Regulamentul (CE) nr. 2465/96 al Consiliului din 17 decembrie 1996 privind întreruperea relațiilor economice și financiare dintre Comunitatea Europeană și Irak (2).

(2)

În Rezoluția sa 1483 (2003) din 22 mai 2003, Consiliul de Securitate a hotărât că, cu anumite excepții, interdicțiile cu privire la schimburile comerciale cu Irakul și la furnizarea de resurse economice și financiare Irakului nu se mai aplică.

(3)

Cu excepția unei interdicții asupra exporturilor de arme și materiale conexe către Irak, rezoluția prevede că restricțiile totale privind schimburile comerciale trebuie abrogate și înlocuite cu restricții specifice aplicabile încasărilor din toate vânzările la export de petrol, produse petroliere și gaze naturale din Irak, precum și schimburilor comerciale cu bunuri care fac parte din patrimoniul cultural al Irakului cu obiectivul de a facilita restituirea, în bună stare, a tuturor acestor bunuri.

(4)

Rezoluția prevede, de asemenea, că anumite fonduri și resurse economice, în special cele aparținând fostului președinte irakian, Saddam Hussein, și înalților funcționari din regimul său, trebuie înghețate, sub rezerva efectuării unui inventar al acestora de către Comitetul Consiliului de Securitate instituit în temeiul punctului 6 din Rezoluția 661 (1990) și că fondurile în cauză trebuie transferate ulterior în Fondul de Dezvoltare pentru Irak.

(5)

Pentru a permite statelor membre să efectueze transferul fondurilor, resurselor economice înghețate și veniturilor generate de resursele economice înghețate către Fondul de Dezvoltare pentru Irak, trebuie să se prevadă dezghețarea fondurilor și resurselor economice în cauză.

(6)

Rezoluția dispune că întreaga cantitate de petrol, produse petroliere și gaze naturale exportate de Irak, precum și plățile pentru mărfurile în cauză, trebuie să fie scutite de la a face obiectul unor acțiuni în justiție, sechestre, sechestre asigurătoare sau al altor metode de executare silită de către creanțierii Irakului. Această măsură temporară este necesară pentru a promova reconstrucția economică a Irakului și restructurarea datoriilor sale, acest lucru contribuind la înlăturarea amenințărilor la adresa păcii și securității internaționale pe care o constituie situația actuală din Irak, în interesul comun al comunității internaționale, în special al Comunității și al statelor sale membre.

(7)

Poziția comună 2003/495/PESC prevede o modificare a regimului comunitar actual în vederea alinierii acestuia la Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1483 (2003).

(8)

Aceste măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, în special pentru a se evita denaturarea concurenței, sunt necesare reglementări comunitare pentru a pune în aplicare deciziile relevante ale Consiliului de Securitate în ceea ce privește teritoriul Comunității. În sensul prezentului regulament, se consideră că teritoriul Comunității include teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile stabilite de tratat.

(9)

Pentru a crea o certitudine juridică maximă în cadrul Comunității, trebuie să se publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice sau juridice, grupurile sau entitățile identificate de autoritățile ONU ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate și se impune stabilirea unei proceduri de modificare a acestor liste de către Comunitate.

(10)

Din motive de urgență, Comisia trebuie să fie împuternicită să modifice anexele la prezentul regulament care prevăd lista bunurilor culturale, listele persoanelor, organismelor și entităților ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate, precum și lista autorităților competente.

(11)

Autoritățile competente ale statelor membre trebuie, dacă este necesar, să fie abilitate să asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(12)

Comisia și statele membre trebuie să se informeze reciproc cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament și trebuie să colaboreze cu Comitetul instituit de Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 661 (1990), în special furnizându-i acestuia informații.

(13)

Statele membre trebuie să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile pentru încălcări ale dispozițiilor din prezentul regulament și să se asigure că acestea sunt aplicate. Sancțiunile în cauză ar trebui să fie eficiente, proporționale și de descurajare.

(14)

Întrucât măsurile privind toate schimburile comerciale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2465/96 se înlocuiesc cu restricțiile specifice privind schimburile comerciale din prezentul regulament, iar prezentul regulament impune măsuri de înghețare care trebuie să fie aplicate imediat de către agenții economici, este necesar să se asigure că sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament pot fi aplicate de îndată ce acesta intră în vigoare.

(15)

Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 2465/96 trebuie abrogat în întregime.

(16)

Regulamentul (CEE) nr. 3541/92 din 7 decembrie 1992 de interzicere a îndeplinirii solicitărilor irakiene privind contractele și operațiunile a căror executare a fost afectată de Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 661 (1990) și rezoluțiile conexe (3) trebuie să rămână în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă: Comitetul Consiliului de Securitate al ONU care a fost instituit în temeiul punctului 6 din Rezoluția 661 (1990);

2.

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile economice de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la:

(a)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(b)

depozite la instituții financiare și alte entități, solduri în conturi, creanțe și titluri de creanță;

(c)

titluri de valoare și instrumente de debit tranzacționate public sau privat, inclusiv acțiuni și părți sociale, certificate de titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, certificate de opțiuni, titluri de valoare negarantate și contracte pe instrumente derivate;

(d)

dobânzi, dividende și alte venituri sau creșteri valori generate de active;

(e)

credite, drepturi de compensare, garanții, garanții de execuție sau alte angajamente financiare;

(f)

scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;

(g)

documente care atestă participarea la fonduri sau resurse financiare;

(h)

orice alte instrumente de finanțare a exporturilor;

3.

„resurse economice” înseamnă active de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar care pot fi utilizate pentru a obține fonduri, mărfuri sau servicii;

4.

„a îngheța fondurile” înseamnă a preveni orice mișcare, transfer, modificare, utilizare sau tranzacționare a fondurilor în orice mod care poate conduce la o modificare a volumului, cuantumului, localizării, proprietății, posesiei, caracterului, destinației lor sau la orice altă modificare care poate permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;

5.

„a îngheța resursele economice” înseamnă a preveni utilizarea acestora în vederea obținerii de fonduri, mărfuri sau servicii în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, prin vânzare, închiriere sau ipotecare;

6.

„Fondul de Dezvoltare pentru Irak” înseamnă Fondul de Dezvoltare pentru Irak deținut de Banca Centrală a Irakului.

Articolul 2

Începând cu 22 mai 2003, toate veniturile din toate exporturile de petrol, produse petroliere și gaze naturale din Irak, în conformitate cu lista din Anexa I, se depun în Fondul de Dezvoltare pentru Irak în condițiile prevăzute în Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1483 (2003), în special punctele 20 și 21 din rezoluția în cauză, până în momentul constituirii unui guvern reprezentativ al Irakului, recunoscut la nivel internațional.

Articolul 3

(1)   Se interzic următoarele:

(a)

importul sau introducerea pe teritoriul Comunității;

(b)

exportul sau scoaterea de pe teritoriul Comunității și

(c)

comercializarea unor bunuri culturale irakiene și a altor bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară sau religioasă, inclusiv a bunurilor enumerate în anexa II, dacă acestea au fost luate ilegal de pe amplasamente din Irak, în special dacă:

(i)

bunurile fac parte integrantă fie din colecțiile publice menționate în inventarele muzeelor, arhivelor sau fondurilor de conservare a bibliotecilor irakiene, fie din inventarele instituțiilor religioase irakiene sau

(ii)

există suspiciuni rezonabile că bunurile au fost scoase din Irak fără consimțământul proprietarului lor legitim sau prin încălcarea legislației și reglementărilor irakiene.

(2)   Aceste interdicții nu se aplică dacă se demonstrează că:

(a)

bunurile culturale au fost exportate din Irak înainte de 6 august 1990 sau

(b)

bunurile culturale sunt restituite instituțiilor irakiene în conformitate cu obiectivul de restituire în siguranță stabilit la punctul 7 din Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1483 (2003).

Articolul 4

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice aflate în afara Irakului la 22 mai 2003 sau după această dată și aparținând guvernului irakian anterior sau oricăror organisme publice, corporații, inclusiv companii de drept privat la care autoritățile publice au o participare majoritară, și agenții ale Republicii, identificate de Comitetul de sancțiuni și enumerate în anexa III.

(2)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în proprietatea sau sunt deținute de următoarele persoane, identificate de Comitetul de sancțiuni și enumerate în anexa IV:

(a)

fostul președinte Saddam Hussein;

(b)

înalți funcționari din regimul acestuia;

(c)

membrii apropiați ai familiilor acestora;

(d)

persoane juridice, organisme sau entități deținute sau controlate direct sau indirect de persoanele menționate la literele (a), (b) și (c) sau de către orice persoană fizică sau juridică care acționează în numele sau sub îndrumarea acestora.

(3)   Fondurile nu trebuie puse, direct sau indirect, la dispoziția sau utilizate în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unui organism sau al unei entități enumerate în anexele III și IV.

(4)   Resursele economice nu trebuie puse, direct sau indirect, la dispoziția sau utilizate în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unui organism sau al unei entități enumerate în anexele III și IV, astfel încât să le permită persoanei, grupului sau entității în cauză să obțină fonduri, mărfuri sau servicii.

Articolul 5

(1)   Creditarea conturilor înghețate este permisă cu condiția ca orice sume suplimentare să fie înghețate.

(2)   Prezentul regulament nu impune înghețarea unui transfer de fonduri către un beneficiar din Comunitate efectuat de sau prin intermediul unei bănci irakiene care îndeplinește condițiile prevăzute în articolul 4 alineatul (1), dacă transferul constituie o plată pentru mărfuri sau servicii comandate de clienți ai băncii în cauză. Prezentul regulament nu limitează valabilitatea și utilizarea garanțiilor și scrisorilor de credit emise de bănci irakiene care îndeplinesc condițiile din articolul 4 alineatul (1), la cererea clienților lor, în vederea achitării mărfurilor sau serviciilor pe care clienții în cauză le-au comandat în Comunitate.

Articolul 6

Fondurile, resursele economice și veniturile generate de resursele economice înghețate în temeiul articolului 4 sunt dezghețate numai în vederea transferării lor în Fondul de Dezvoltare pentru Irak deschis la Banca Centrală a Irakului, în condițiile prevăzute de Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1483 (2003).

Articolul 7

(1)   Este interzisă participarea, conștientă și intenționată, la activități al căror subiect sau efect este, direct sau indirect, ocolirea articolului 4 sau promovarea operațiunilor menționate în articolele 2 și 3.

(2)   Orice informație conform căreia prevederile prezentului regulament sunt sau au fost ocolite se notifică autorităților competente ale statelor membre, menționate în anexa V, și direct sau prin intermediul autorităților competente în cauză, Comisiei.

Articolul 8

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidențialitatea și secretul profesional și prevederilor din articolul 284 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează imediat orice informație care poate facilita aducerea la îndeplinire a prezentului regulament, precum conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 4, autorităților competente menționate în anexa V din statul membru în care se află sau în care își au reședința și, direct sau prin intermediul autorităților competente în cauză, Comisiei;

(b)

cooperează cu autoritățile competente enumerate în anexa V pentru verificarea oricăror astfel de informații.

(2)   Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol este utilizată numai în scopurile pentru care a fost furnizată sau primită.

(3)   Orice informații suplimentare primite direct de către Comisie sunt puse la dispoziția autorităților competente ale statelor membre în cauză.

Articolul 9

Înghețarea fondurilor și resurselor economice, efectuată cu bună credință în conformitate cu prezentul regulament, nu antrenează răspunderea, de orice fel, a persoanei fizice sau juridice sau a entității care o pune în aplicare sau a directorilor sau angajaților săi, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice au fost înghețate din neglijență.

Articolul 10

(1)   Următoarele nu pot face obiectul unor acțiuni în justiție, sechestre, sechestre asigurătoare sau al altor metode de executare silită:

(a)

petrolul, produsele petroliere și gazele naturale originare din Irak, până în momentul în care proprietatea asupra mărfurilor în cauză este transmisă unui achizitor;

(b)

veniturile și obligațiile rezultate din vânzarea de petrol, produse petroliere și gaze naturale originare din Irak, inclusiv plățile pentru astfel de mărfuri depuse în Fondul de Dezvoltare pentru Irak, deschis la Banca Centrală a Irakului;

(c)

fondurile și resursele economice înghețate în temeiul articolului 4;

(d)

Fondul de Dezvoltare pentru Irak deschis la Banca Centrală a Irakului.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), veniturile și obligațiile rezultate din vânzarea de petrol, produse petroliere și gaze naturale originare din Irak, și Fondul de Dezvoltare pentru Irak pot face obiectul unor cereri de despăgubiri făcute pe baza răspunderii Irakului pentru daune cauzate de orice accident ecologic care are loc după 22 mai 2003.

Articolul 11

Comisia este împuternicită:

(a)

să modifice anexa II dacă este necesar;

(b)

să modifice sau să completeze anexele III și IV pe baza determinărilor făcute fie de Consiliul de Securitate al ONU, fie de Comitetul de sancțiuni și

(c)

să modifice anexa V pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 12

Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor ce revin statelor membre în conformitate cu Carta ONU, Comisia menține toate contactele necesare cu Comitetul de sancțiuni în vederea punerii eficiente în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 13

Comisia și statele membre se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament. Acestea își furnizează reciproc informațiile relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile primite în conformitate cu articolul 8 și informațiile privind încălcări ale dispozițiilor prezentului regulament, privind problemele de punere în aplicare și hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

Articolul 14

Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere oricăror drepturi conferite sau oricărei obligații impuse de un acord internațional sau de un contract încheiat sau de o licență sau permis acordat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 15

(1)   Statele membre adoptă reglementările și sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor din prezentul regulament și toate măsurile necesare pentru a asigura punerea lor în aplicare. Sancțiunile adoptate trebuie să fie eficiente, proporționate și de descurajare.

(2)   Până la adoptarea, în cazul în care este necesar, a unor dispoziții legale în acest scop, sancțiunile impuse pentru cazurile în care sunt încălcate dispozițiile din prezentul regulament sunt, în cazurile în care sunt relevante, sancțiunile prevăzute de statele membre pentru punerea în aplicare a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2465/96.

(3)   Fiecare stat membru este responsabil pentru acționarea în instanță a oricărei persoane fizice sau juridice, a oricărui grup sau a oricărei entități aflate sub jurisdicția sa, în cazurile de încălcare a oricăreia dintre măsurile restrictive impuse de prezentul regulament unei astfel de persoane sau entități sau unui astfel de grup.

Articolul 16

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Comunității, inclusiv în spațiul său aerian;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau al oricărui vas aflat sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane aflate altundeva, dacă persoana în cauză este resortisantă a unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărui grup sau oricărei entități care este înregistrată sau constituită conform legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărui grup sau oricărei entități care desfășoară activități economice în Comunitate.

Articolul 17

Regulamentul (CE) nr. 2465/96 se abrogă.

Articolul 18

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Cu excepția articolelor 4 și 6, se aplică de la 23 mai 2003.

(3)   Articolul 10 de aplică până la 31 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

F. FRATTINI


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 72.

(2)  JO L 337, 27.12.1996, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 208/2003 al Comisiei (JO L 28, 4.2.2003, p. 26).

(3)  JO L 361, 10.12.1992, p. 1.


ANEXA I

Lista mărfurilor menționate în articolul 2

Cod NC

Descrierea produsului

2709 00

Uleiuri brute din petrol sau uleiuri brute obținute din minerale bituminoase

2710

Uleiuri din petrol sau uleiuri obținute din minerale bituminoase, altele decât brute; preparate nedenumite și necuprinse în altă parte conținând în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau uleiuri obținute din minerale bituminoase, aceste uleiuri constituind elementele de bază pentru preparate

2711

Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase

2712 10

Vaselina

2712 20 00

Parafina conținând în greutate mai puțin de 0,75 % ulei

ex 2712 90

„Ozocherită”, „ceară din praf de cărbune”

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din uleiuri obținute din minerale bituminoase

2714

Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice

2715 00 00

Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, „cutbacks”)

2901

Hidrocarburi aciclice

2902 11 00

Ciclohexan

2902 20 00

Benzen

2902 30 00

Toluen

2902 41 00

o-Xilen

2902 42 00

m-Xilen

2902 43 00

p-Xilen

2902 44

Amestec de izomeri ai xilenului

2902 50 00

Stiren

2902 60 00

Etilbenzen

2902 70 00

Cumen

2905 11 00

Metanol (alcool metilic)

3403 19 10

Preparate lubrifiante (inclusiv lichide de răcire, preparate pentru degriparea șuruburilor, preparate antirugină sau anticorozive și preparate pentru demulare pe bază de lubrifianți) și preparate conținând, cu rol de constituenți de bază, minimum 70 % în greutate uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase, dar nu cu rol de constituenți de bază

3811 21 00

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante care conțin uleiuri de petrol sau uleiuri obținute din minerale bituminoase

3824 90 10

Sulfonați de petrol, cu excepția sulfonaților de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici tiofenați din uleiuri obținute din minerale bituminoase și sărurile lor


ANEXA II

Lista mărfurilor menționate în articolul 3

ex cod NC

Descrierea produsului

9705 00 00

9706 00 00

1.

Obiecte arheologice vechi de peste 100 de ani care au fost obținute din:

cercetări și descoperiri terestre sau subacvatice

șantiere arheologice

colecții arheologice

9705 00 00

9706 00 00

2.

Elemente care sunt parte integrantă din monumentele artistice, istorice sau religioase care au fost dezmembrate și care au o vechime mai mare de 100 de ani

9701

3.

Tablouri și picturi, altele decât cele incluse în categoria 3A sau 4, executate în întregime manual pe orice suport și cu orice materiale, care au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor

9701

3A.

Acuarele, guașe și pasteluri executate în întregime manual pe orice material, care au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor

6914

9701

4.

Mozaicuri pe orice material, executate în întregime manual, altele decât cele incluse în categoriile 1 sau 2, și desenele pe orice suport executate în întregime manual cu orice materiale, care au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor

Capitolul 49

9702 00 00

8442 50 99

5.

Gravuri, stampe, serigrafii și litografii originale cu plăcile lor și afișele originale respective, care au o vechime mai mare de 50 de ani și care nu aparțin autorilor lor

9703 00 00

6.

Obiectele originale de artă statuară sau de sculptură și copiile produse prin același proces precum originalul, care au o vechime mai mare de 50 de ani și care nu aparțin autorilor lor, exclusiv cele de la categoria 1

3704

3705

3706

4911 91 80

7.

Fotografii, filme și negative ale acestora, care au o vechime mai mare de 50 de ani și care nu aparțin autorilor lor

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

8.

Incunabule și manuscrise, inclusiv hărți și partituri muzicale, singulare sau în colecții, care au o vechime mai mare de 50 de ani și care nu aparțin autorilor lor

9705 00 00

9706 00 00

9.

Cărți cu o vechime mai mare de 100 de ani, singulare sau în colecții

9706 00 00

10.

Hărți tipărite cu o vechime mai mare de 200 de ani

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

11.

Arhive și elemente ale acestora, de orice fel și pe orice suport, care au o vechime mai mare de 50 de ani

9705 00 00

9705 00 00

12.

(a)

Colecții, conform definiției date de Curtea de Justiție în hotărârea sa în cazul 252/84 (1) și specimene din colecții zoologice, botanice, minerale sau anatomice;

(b)

Colecții, conform definiției date de Curtea de Justiție în hotărârea sa în cazul 252/84 de interes istoric, paleontologic, etnografic sau numismatic

9705 00 00

Capitolele 86-89

13.

Mijloace de transport care au o vechime mai mare de 75 de ani

 

14.

Orice alte obiecte antice care nu sunt incluse în categoriile 1-13

 

(a)

cu o vechime între 50 și 100 de ani

Capitolul 95

-

jucării, jocuri

7013

-

sticlărie

7114

-

articole de bijuterie din aur sau argint

Capitolul 94

-

mobilă

Capitolul 90

-

aparate optice, fotografice sau cinematografice

Capitolul 92

-

instrumente muzicale

Capitolul 91

-

ceasuri și orologii și piese de ceasornicărie

Capitolul 44

-

articole din lemn

Capitolul 69

-

ceramică

5805 00 00

-

tapiserie

Capitolul 57

-

carpete

4814

-

tapete

Capitolul 93

-

arme

9706 00 00

(b)

cu o vechime mai mare de 100 de ani


(1)  Piese de colecție în sensul capitolului 97.05 din Tariful Vamal Comun sunt articole care au caracteristicile impuse pentru includerea într-o colecție, adică articolele care sunt relativ rare, nu se utilizează în mod obișnuit pentru destinația lor inițială, fac obiectul unor tranzacții în afara schimburilor comerciale uzuale cu articole de utilitate similară și au o valoare ridicată.


ANEXA III

Lista organismelor publice, corporațiilor și agențiilor și a persoanelor fizice și juridice, organismelor și entităților fostului guvern irakian menționate în articolul 4 alineatele (1), (3) și (4)

p.m.


ANEXA IV

Lista persoanelor fizice și juridice, organismelor și entităților asociate regimului fostului președinte Saddam Hussein menționate în articolul 4 alineatele (2), (3) și (4)

1.   NUME: Saddam Hussein Al-Tikriti

ALIAS: Abu Ali

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 28 aprilie 1937, al-Awja, în apropiere de Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Nominalizat în Rezoluția 1483

2.   NUME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1965 sau 1966, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Al doilea fiu al lui Saddam;

A supervizat Garda Republicană Specială, Organizația Specială de Securitate și Garda Republicană

3.   NUME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1964 sau 1967, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Primul fiu al lui Saddam;

Liderul organizației paramilitare Fedayeen Saddam

4.   NUME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Col Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1957, al-Awja, în apropiere de Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Secretarul președinției și consilier principal al lui Saddam Hussein

5.   NUME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

ALIAS: Al-Kimawi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1943, al-Awja, în apropiere de Tikrit, Irak

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Consilier prezidențial și înalt membru al Consiliului pentru Comandamentul Revoluției

6.   NUME: Izzat Ibrahim al-Duri

ALIAS: Abu Brays

Abu Ahmad

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1942, al-Dur

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Comandant adjunct șef al armatei irakiene;

Secretar adjunct al comandamentului regional al partidului Baas;

Vicepreședinte, Consiliul pentru Comandamentul Revoluției

7.   NUME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1962, al-Awja, în apropiere de Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Nr. 2 în Organizația specială de securitate

8.   NUME: Aziz Salih al-Numan

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1941 sau 1945, An Nasiriyah

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului regional al Partidului Baas;

Fost guvernator al Karbala și An Najaf;

Fost ministru al agriculturii și reformei agrare (1986-1987)

9.   NUME: Muhammad Hamza Zubaidi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1938, Babilon, Babil

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Fost prim-ministru

10.   NUME: Kamal Mustafa Abdallah

ALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1952 sau 4 mai 1955, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Secretar al Gărzii Republicane;

A condus Gărzile Republicane Speciale și a comandat ambele corpuri ale Gărzii Republicane

11.   NUME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1960, Salah al-Din

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Comandant al Gărzii Republicane Speciale

12.   NUME: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1946 sau 1949 sau 1960, Salah al-Din sau al-Awja în apropiere de Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

A condus forțele armate aeriene irakiene;

Director adjunct al Organizației pentru Industrializare Militară

13.   NUME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1950, Mosul

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Șeful Statului Major al Forțelor Armate

14.   NUME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1953, Ramadi

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Șeful Statului Major al Gărzii Republicane

15.   NUME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1954, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director al Directoratului de Securitate Generală

16.   NUME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1950, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director al serviciilor irakiene de spionaj;

Șeful Directoratului de Securitate Generală 1997-1999

17.   NUME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1950, Bayji, Salah al-Din

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Comandantul Forțelor Aeriene

18.   NUME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1941, ar-Rashidiyah, suburbie a Bagdadului

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Vicepreședinte al Biroului militar al Partidului Baas;

Ministrul muncii și al afacerilor sociale (1993-1996)

19.   NUME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1957 sau 14 martie 1942, Mosul sau Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Viceprim-ministru;

Director al Organizației pentru Industrializare Militară

20.   NUME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1938, Mosul

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Vicepreședinte din 1991

21.   NUME: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1956, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director pentru afaceri tribale în Biroul Prezidențial

22.   NUME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 4 mai 1955, al-Samnah, în apropiere de Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director adjunct pentru afaceri tribale în Biroul Prezidențial

23.   NUME: Mizban Khadr Hadi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1938, districtul Mandali, Diyala

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Membru, Comandamentul Regional al Partidului Baas și Consiliul Comandamentului Revoluției din 1991

24.   NUME: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1924, Sulaymaniyah

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Vicepreședinte, Consiliul Comandamentului Revoluției

25.   NUME: Tariq Aziz

ALIAS: Tariq Mikhail Aziz

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1 iulie 1936, Mosul sau Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Viceprim-ministru;

PAȘAPORT: (iulie 1997): Nr. 34409/129

26.   NUME: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1954, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Guvernator al Basrei

27.   NUME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1944, Mosul

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Ministrul apărării

28.   NUME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1934, Diyala

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Viceprim-ministru și ministru al finanțelor

29.   NUME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1953, Bagdad sau Mosul

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Ministru de interne

30.   NUME: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1942, Rawah

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Șeful Statului Major al Forțelor Quds, 2001-2003;

Fost guvernator al Bagdadului și al Ta'mim-ului

31.   NUME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1948

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director, Serviciile secrete militare

32.   NUME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 5 aprilie 1938, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Consilier științific al președinției;

Prim director adjunct, Organizația pentru Industrializare Militară, 1988-1991;

Fost președinte, Departamentul Tehnic pentru Proiecte Speciale;

PAȘAPOARTE:?Nr. 33301/862

Data emiterii: 17 octombrie 1997

Data expirării: 1 octombrie 2005

?M0003264580

Data emiterii: necunoscută

Data expirării: necunoscută

?H0100009

Data emiterii: mai 2001

Data expirării: necunoscută

33.   NUME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1939, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Ministrul petrolului, 1996-2003;

Director, Organizația pentru Industrializare Militară, începutul anilor 1990.

34.   NUME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1953 sau 1958, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director, Directoratul Național de Monitorizare

35.   NUME: Muhammad Mahdi Al-Salih

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1947 sau 1949, al-Anbar Governate

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Ministrul comerțului, 1987-2003;

Directorul Biroului Prezidențial, la mijlocul anilor 1980

36.   NUME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1947, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Consilier prezidențial;

Director al Securității Generale, începutul anilor 1990;

Director al serviciilor secrete irakiene, 1990-1991;

Frate vitreg al lui Saddam Hussein

37.   NUME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1952, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Consilier prezidențial;

Ministru de interne, începutul anilor 1990;

Frate vitreg al lui Saddam Hussein

38.   NUME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1951, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Consilier prezidențial;

Reprezentant permanent la ONU (Geneva), 1989-1998;

Director, Serviciile secrete irakiene, începutul anilor 1980;

Frate vitreg al lui Saddam Hussein

39.   NUME: Huda Salih Mahdi Ammash

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1953, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Membru, Comandamentul Regional al Partidului Baas;

Director, Laboratoarele Biologice, Organizația pentru Industrializare Militară, mijlocul anilor 1990;

Fost director, Biroul pentru Studenți și Tineri, Partidul Baas;

Fost director, Biroul Profesional pentru problemele femeilor

40.   NUME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1947

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Diyala

Comandant adjunct, regiunea sudică, 1998-2000;

Fost purtător de cuvânt al Adunării Naționale

41.   NUME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1942, Districtul Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, At-Tamin;

Ministru de interne, 1995-2001

42.   NUME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1937 sau 1938, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Bagdadul de est

43.   NUME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

ALIAS: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1945, Ar-Ramadi

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Ministrul educației superioare și al cercetării, 1992-1997, 2001-2003;

Ministrul culturii, 1997 – 2001;

Director și director adjunct, Organizația Irakiană pentru Energie Atomică, anii 1980;

PAȘAPORT: 0018061/104, data emiterii 12 septembrie 1993

44.   NUME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, al-Basrah

45.   NUME: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, An-Najaf;

Membru, Adunarea Națională Irakiană;

NOTĂ: decedat în 2003

46.   NUME: Saif-al-Din Al-Mashhadani

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1956, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Al-Muthanna

47.   NUME: Fadil Mahmud Gharib

ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1944, Dujail

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Babil;

Președinte, Federația Generală a Sindicatelor Irakiene

48.   NUME: Muhsin Khadr Al-Khafaji

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, al-Qadisyah

49.   NUME: Rashid Taan Kathim

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, al-Anbar

50.   NUME: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1944, Kubaisi, al-Anbar

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Maysan

51.   NUME: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1944, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Wasit

52.   NUME: Adil Abdallah Mahdi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1945, al-Dur

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Dhi-Qar;

Fost președinte al Partidului Baas pentru Diyala și al-Anbar

53.   NUME: Qaid Hussein Al-Awadi

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Ninawa;

Fost guvernator al An-Najaf, circa 1998-2002

54.   NUME: Khamis Sirhan Al-Muhammad

ALIAS: Dr. Fnu Mnu Khamis

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Karbala

55.   NUME: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1944, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Salah Ad-Din;

Fost subsecretar de stat pentru securitate, ministru de externe


ANEXA V

Lista autorităților competente menționate în articolele 7 și 8

BELGIA

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Administration des relations économiques

Politique d'accès aux marchés

Service: Licences

60, Rue Général Leman

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 206 58 11

Fax: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Bestuur economische betrekkingen

Marktordening

Dienst: vergunningen

60, Generaal Lemanstraat

B-1040 Brussel

Tel.: (32-2) 206 58 11

Fax: (32-2) 230 83 22

Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts, 30

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan, 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANEMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Pentru fonduri și active financiare:

Deutsche Bundesbank

Postfach 100 602

D-60006 Frankfurt am Main

Tel.: (49-69) 95661

Fax: (49-69) 5601071

Pentru bunuri culturale irakiene:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

D-51069 Köln

Tel.: (49-221) 6720

Fax: (49-221) 6724500

E-mail: poststelle@zka.bgmv.de

Internet: www.zollkriminalamt.de

GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών

Γενική Γραµµατεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραµµατισµού και Εφαρµογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονοµικών Θεµάτων

Τηλ.: 30210 32 86 021, 32 86 051

Φαζ: 30210 32 86 094, 32 86 059

E-mail: e3c@dos.gr

Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations

General Directorate for Policy Planning and Implementation

Directory for International Economy Issues

Tel.: 30210 32 86 021, 32 86 051

Fax: 30210 32 86 094, 32 86 059

E-mail: e3c@dos.gr

SPANIA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Po de la Castellana 162

E-28046 MADRID

Tel.: (34-91) 349 38 60

Fax: (34-91) 457 28 63

FRANȚA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous direction E

139, rue de Bercy

F-75 572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 87 72 85

Fax: (33-1) 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction des Nations unies et des Organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

37, quai d'Orsay

75700 Paris 07SP

Tél. (33-1) 43174678/5968/5032

Fax: (33-1) 43174691

IRLANDA

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment

Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland

Tel.: (353-1) 6312534

Fax: (353-1) 6312562

ITALIA

Ministero delle Attività Produttive

D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV - UOPAT

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Dirigente:

Tel.: (39-06) 59647534

Fax: (39-06) 59647506

Collaboratori:

Tel.: (39-06) 59933295

Fax: (39-06) 59932430

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la

coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tél. (352) 478-1 sau 478-2350

Fax: (352) 22 20 48

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478-2712

Fax: (352) 47 52 41

ȚĂRILE DE JOS

Coordonare generală a sancțiunilor impuse Irakului

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Departement Politieke Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Nederland

Fax: (31-70) 348 4638

Tel.: (31-70) 348 6211

e-mail: DPZ@minbuza.nl

Specific pentru sancțiuni financiare

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Martken/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Fax: (31-70) 342 7918

Tel.: (31-70) 342 8148

Pentru bunuri culturale irakiene

Inspectie Cultuurbezit

Prins Willem-Alexander Hof 28

2595 BE Den Haag

Tel.: (31-70) 302 8120

Fax: (31-70) 365 1914

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2

Außenwirtschaftsadministration

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1) 71100/8345

Fax: (43-1) 71100/8386

Österreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (43-1) 404 20 0

Fax: (43-1) 404 20 7399

PORTUGALIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcçăo Geral dos Assuntos Multilaterais

Direcçăo de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais

Largo do Rilvas,

P-1399-030 Lisboa

Portugal

e-mail: spm@sg.mne.gov.pt

Tel: (351-21) 3946702

Fax: (351-21) 3946073

FINLANDA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16 05 59 00

Fax: (358-9) 16 05 57 07

SUEDIA

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

S-103 39 Stockholm

Tel.: (46-8) 405 1000

Fax: (46-8) 723 1176

REGATUL UNIT

H M Treasury

International Financial Services Team

1 Horseguards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270 5550

Fax: (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 4768

Fax: (44-207) 601 4309

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Comisia Comunităților Europene

Directoratul General pentru Relații Externe

Directoratul PESC

Unitatea A.2: Aspecte juridice și instituționale pentru relații externe - Sancțiuni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int


Top