Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0034

Directiva 2003/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de efectuare a celei de-a douăzeci și treia modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau substanțe toxice pentru reproducere – c/m/r)

OJ L 156, 25.6.2003, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 182 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 182 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/34/oj

13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

182


32003L0034


L 156/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/34/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 mai 2003

de efectuare a celei de-a douăzeci și treia modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau substanțe toxice pentru reproducere – c/m/r)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 95 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 17 martie 2003,

întrucât:

(1)

Articolul 14 din tratat prevede stabilirea unui spațiu fără frontiere interne, în care se asigură libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor.

(2)

La 29 martie 1996, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Decizia nr. 646/96/CE de adoptare a unui plan de acțiune pentru combaterea cancerului în cadrul acțiunilor din domeniul sănătății publice (1996-2000) (4).

(3)

Pentru îmbunătățirea protecției sănătății și a siguranței consumatorilor, substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, precum și preparatele care le conțin, nu ar trebui introduse pe piață pentru uzul publicului larg. Comisia ar trebui să înainteze cât de curând posibil o propunere de interzicere a utilizării produselor care conțin aceste substanțe, în cazurile în care există dovezi științifice că acestea sunt degajate de produsele în cauză, ducând la expunere și la riscuri pentru publicul larg.

(4)

Directiva 94/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 pentru efectuarea celei de-a paisprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE (5) instituie, sub forma unui apendice cu privire la punctele 29, 30 și 31 din anexa I la Directiva 76/769/CEE (6), o listă a substanțelor clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoria 1 sau 2. Aceste substanțe și preparatele care le conțin nu ar trebui introduse pe piață pentru uzul publicului larg.

(5)

Directiva 94/60/CE prevede înaintarea de către Comisie Parlamentului European și Consiliului a unei propuneri de extindere a acestei liste în termen de cel mult șase luni de la publicarea unei adaptări la progresul tehnic a anexei I la Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (7), care cuprinde substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoria 1 sau 2.

(6)

Directiva 98/98/CE a Comisiei din 15 decembrie 1998 pentru efectuarea celei de-a douăzeci și cincea adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului (8) și, în special, anexa I cuprinde 20 de substanțe recent clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoria 1 sau 2, iar Directiva 2000/32/CE a Comisiei din 19 mai 2000 pentru efectuarea celei de-a douăzeci și șasea adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului (9) și, în special, anexa I cuprinde două substanțe recent clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoria 1 sau 2. Aceste substanțe ar trebui adăugate la punctele 29, 30 și 31 din apendicele la anexa I la Directiva 76/769/CEE.

(7)

Riscurile și avantajele substanțelor nou clasificate au fost luate în considerare.

(8)

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere legislației comunitare care stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor enunțate în Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (10) și directivele speciale întemeiate pe aceasta și, îndeosebi, Directiva 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni (11),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Substanțele enumerate în anexă se adaugă la substanțele enumerate la punctele 29, 30 și 31 din apendicele la anexa I la Directiva 76/769/CEE.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 15 iulie 2004, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste măsuri începând cu 15 ianuarie 2005.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 mai 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

G. DRYS


(1)  JO C 213 E, 31.7.2001, p. 263.

(2)  JO C 311, 7.11.2001, p. 7.

(3)  Avizul Parlamentului European din 5 februarie 2002 (JO C 284 E, 21.11.2002, p. 88), Poziția comună a Consiliului din 3 iunie 2002 (JO C 197 E, 20.8.2002, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 10 octombrie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 27 martie 2003 și Decizia Consiliului din 8 aprilie 2003.

(4)  JO L 95, 16.4.1996, p. 9, abrogată de Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 271, 9.10.2002, p. 1).

(5)  JO L 365, 31.12.1994, p. 1.

(6)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 42, 15.2.2003, p. 45).

(7)  JO 196, 16.8.1967, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/59/CE a Comisiei (JO L 225, 21.8.2001, p. 1).

(8)  JO L 355, 30.12.1998, p. 1. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2000/368/CE a Comisiei (JO L 136, 8.6.2000, p. 108).

(9)  JO L 136, 8.6.2000, p. 1.

(10)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(11)  JO L 196, 26.7.1990, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/38/CE a Consiliului (JO L 138, 1.6.1999, p. 66).


ANEXĂ

Punctul 29 –   Cancerigene din categoria 2

Substanțe

Număr de index

Număr CE

Număr CAS

Diclorură de cobalt

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

Sulfat de cobalt

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

Fluorură de cadmiu

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

Crisen

601-048-00-0

205-923-4

218-01-9

Benzo[a]piren

601-049-00-6

205-892-7

192-97-2

2,2′-Bioxiran; 1,2:3,4-diepoxibutan

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

2,3-Epoxipropan-1-ol; glicidol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

2,4-Dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen [2]; dinitrotoluen, grad tehnic

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

2,6-Dinitrotoluen

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

Hidrazin-tri-nitrometan

609-053-00-X

414-850-9

Azobenzen

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

Colorant azoic pe bază de o-dianisidină; coloranți pe bază de 4,4′-diarilazo-3,3′-dimetoxi bifenil, cu excepția celor menționați în altă parte în anexa I la Directiva 67/548/CEE

611-029-00-9

Coloranți pe bază de o-toluidină; coloranți pe bază de 4,4′-diarilazo-3,3′-dimetil bifenil, cu excepția celor menționați în altă parte în anexa I la Directiva 67/548/CEE

611-030-00-4

1,4,5,8-Tetraamino antrachinonă; C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

219-603-7

2475-45-8


Punctul 30 –   Mutagene din categoria 2

Substanțe

Număr de index

Număr CE

Număr CAS

Fluorură de cadmiu

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

Clorură de cadmiu

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

2,2′-Bioxiran; 1,2:3,4-diepoxibutan

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5


Punctul 31 –   Toxice pentru reproducere din categoria 2

Substanțe

Număr de index

Număr CE

Număr CAS

Fluorură de cadmiu

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

Clorură de cadmiu

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

2,3-Epoxipropan-1-ol; glicidol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

2-Metoxipropanol

603-106-00-0

216-455-5

1589-47-5

4,4′-izobutiletiliden difenol; 2,2-bis(4′-hidroxifenil)-4-metilpentan

604-024-00-8

401-720-1

6807-17-6

Acetat de 2-metoxipropil

607-251-00-0

274-724-2

70657-70-4

Tridemorf (ISO); 2,6-dimetil-4-tridecilmorfolină

613-020-00-5

246-347-3

24602-86-6

Cicloheximidă

613-140-00-8

200-636-0

66-81-9


Top