Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0003

Directiva 2003/3/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2003 referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea „colorantului albastru” (a douăsprezecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului)Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 4, 9.1.2003, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 61 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 61 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 61 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 61 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 61 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 61 - 64
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 61 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 61 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 61 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 49 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 49 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/3/oj

13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

49


32003L0003


L 004/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/3/CE A COMISIEI

din 6 ianuarie 2003

referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea „colorantului albastru” (a douăsprezecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/2/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2003 referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea arsenicului (a zecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului) (2), în special articolul 2a al acelei dintâi, introdus prin Directiva 89/678/CEE a Consiliului (3),

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 76/769/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/61/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), anumiți coloranți azoici nu pot fi utilizați în unele articole din material textil sau din piele, iar aceste articole nu pot fi introduse pe piață decât dacă sunt conforme cu cerințele stabilite prin această directivă.

(2)

Riscurile pentru sănătate și pentru mediu ale „colorantului albastru nr. de index 611-070-00-2” au fost evaluate în conformitate cu Directiva 93/67/CEE a Comisiei din 20 iulie 1993 de stabilire a principiilor de evaluare a riscurilor pentru om și pentru mediu prezentate de substanțele notificate în conformitate cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului (5). Această evaluare a arătat necesitatea reducerii riscurilor colorantului albastru pentru mediu, deoarece acesta are o toxicitate acvatică mare, nu este ușor degradabil și se răspândește în mediu prin apele reziduale.

(3)

Pentru protecția mediului, introducerea pe piață și utilizarea colorantului albastru ar trebui interzise pentru vopsirea articolelor din material textil sau din piele. Colorantul albastru ar trebui, prin urmare, adăugat substanțelor enumerate în anexa I la Directiva 76/769/CEE.

(4)

Restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea colorantului albastru prevăzute de prezenta directivă țin seama de cele mai recente cunoștințe și tehnici privind alternativele adecvate.

(5)

Prezenta directivă ar trebui aplicată fără a aduce atingere legislației comunitare care stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor, în special Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (6) și Directivei 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (7), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/38/CE (8).

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului cu substanțe și preparate periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 76/769/CEE se adaptează la progresul tehnic în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Statele membre aplică aceste dispoziții de la 30 iunie 2004.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 ianuarie 2003.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

(2)  JO L 4, 9.1.2003, p. 9.

(3)  JO L 398, 30.12.1989, p. 24.

(4)  JO L 243, 11.9.2002, p. 15.

(5)  JO L 227, 8.9.1993, p. 9.

(6)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(7)  JO L 196, 26.7.1990, p. 1.

(8)  JO L 138, 1.6.1999, p. 66.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 76/769/CEE, punctul 43 se înlocuiește cu următorul text:

„43. Coloranții azoici

1.   Coloranții azoici care, prin scindarea reductivă a uneia sau mai multor grupe azo, pot degaja una sau mai multe amine aromatice enumerate în apendice, în concentrații detectabile, de exemplu de peste 30 ppm în articolele finite sau în părțile vopsite ale acestora, conform metodei de testare stabilite în conformitate cu articolul 2 litera (a) din prezenta directivă, nu pot fi utilizați în articolele din material textil sau din piele care pot intra în contact direct sau prelungit cu pielea sau cu cavitatea bucală, cum ar fi:

îmbrăcămintea, lenjeria de pat, prosoapele, meșele, perucile, pălăriile, scutecele și alte obiecte de igienă, sacii de dormit,

încălțămintea, mănușile, brățările, gențile, poșetele/portmoneele, servietele, tapițeria pentru scaune, punguțele purtate în jurul gâtului,

jucăriile din material textil sau din piele și jucăriile îmbrăcate cu haine din material textil sau din piele,

firele și țesăturile destinate utilizării de către consumatorul final.

2.   De asemenea, articolele din material textil și din piele menționate la punctul 1 nu pot fi introduse pe piață decât dacă sunt în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul respectiv.

Prin derogare, până la 1 ianuarie 2005, această dispoziție nu se aplică articolelor din material textil realizate din fibre reciclate, dacă aminele sunt degajate prin reziduurile provenite din vopsirea anterioară a acelorași fibre și dacă aminele enumerate sunt degajate în concentrații mai mici de 70 ppm.

3.   Coloranții azoici, enumerați în «Lista coloranților azoici» adăugată la apendice, nu pot fi introduși pe piață sau utilizați pentru vopsirea articolelor din material textil sau din piele ca substanță sau component al preparatelor în concentrații mai mari de 0,1 % din masă.

4.   Până la 11 septembrie 2005 cel târziu, Comisia revizuiește, ținând seama de cele mai recente descoperiri științifice, dispozițiile privind coloranții azoici.”

La apendice se adaugă următorul punct:

„Punctul 43 Coloranții azoici

Lista aminelor aromatice

 

Numărul CAS

Numărul de index

Numărul CE

Substanțe

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

bifenil-4-ilamină

4-aminobifenil

xenilamin

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidin

3

95-69-2

 

202-441-6

4-clor-o-toluidină

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naftilamină

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluen

4-amino-2',3-dimetilazobenzen

4-o-tolilazo-o-toluidină

6

99-55-8

 

202-765-8

5-nitro-o-toluidină

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-cloroanilină

8

615-05-4

 

210-406-1

4-metoxi-m-fenilendiamină

9

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4′-metilendianilină

4,4′-diaminodifenilmetan

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3′-diclorbenzidină

3,3′-diclorbifenil-4,4′-ilen diamină

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3′-dimetoxibenzidină

o-dianisidină

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3′-dimetilbenzidină

4,4′-di-o-toluidină

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4′-metilen di-o-toluidină

14

120-71-8

 

204-419-1

6-metoxi-m-toluidină

p-crezidină

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4′-metilen-bis-(2-clor-anilină)

2,2′-diclor-4,4′-metilen-dianilină

16

101-80-4

 

202-977-0

4,4′-oxidianilină

17

139-65-1

 

205-370-9

4,4′-tiodianilină

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidină

2-aminotoluen

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-metil-m-fenilendiamină

20

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-trimetilanilină

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidină

2-metoxianilină

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzen


Lista coloranților azoici

 

Numărul CAS

Numărul de index

Numărul CE

Substanțe

1

Nealocat

Componentul 1:

 

Nr. CAS: 118685-33-9

 

C39H23ClCrN7O12S.2Na

Componentul 2:

 

C46H30CrN10O20S2.3Na

611-070-00-2

405-665-4

Un amestec de: disodiu (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-oxidofenilazo)-2-naftolato)cromat(1-);

trisodiu bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenilazo)-1-naftolato)cromat(1-)”


Top