EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1889

Regulamentul (CE) nr. 1889/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 448/98 al Consiliului de completare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 privind alocarea de servicii de intermediere financiară măsurate indirect (SIFMI) în cadrul Sistemului european de conturi naționale și regionale (SEC)Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 286, 24.10.2002, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 184
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 184
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 19 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 19 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 90 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1889/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

19


32002R1889


L 286/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1889/2002 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2002

privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 448/98 al Consiliului de completare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 privind alocarea de servicii de intermediere financiară măsurate indirect (SIFMI) în cadrul Sistemului european de conturi naționale și regionale (SEC)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire al Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 448/98 al Consiliului din 16 februarie 1988 de completare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 privind alocarea de servicii de intermediere financiară măsurate indirect (SIFMI) în cadrul Sistemului european de conturi naționale și regionale (SEC) (1) și în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale al Comunității (2), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 359/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3), (denumit în continuare „SEC 95”) include cadrul de referință pentru standardele, definițiile, clasificările și normele contabile comune privind întocmirea conturilor în statele membre, luând în considerare cerințele statistice ale Comunității Europene, în vederea obținerii unor rezultate comparabile între statele membre.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 448/98, prin anexa I, modifică anexa A la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 în vederea introducerii în metodologia SEC 95 a principiului de alocare SIFMI și de stabilire a metodelor experimentale de alocare SIFMI testate de statele membre din 1995 până în 2001, perioada de testare fiind suficient de lungă pentru a evalua dacă alocarea a dat rezultate mai fiabile decât alocarea zero actuală, în vederea evaluării corecte a activității economice vizate.

(3)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 448/98, la 21 iunie 2002 Comisia a prezentat un raport final Parlamentului European și Consiliului, conținând analiza cantitativă și calitativă a implicațiilor metodelor experimentale de alocare și calculare a SIFMI. Raportul final concluzionează că rezultatele perioadei de testare au fost pozitive, dat fiind că s-a recunoscut pe scară largă faptul că alocarea SIFMI conduce la îmbunătățiri semnificative în metodologia SEC 95 și la o comparare mai exactă a nivelului produsului intern brut (PIB) în Uniunea Europeană.

(4)

Dat fiind că rezultatele raportului final de evaluare privind fiabilitatea rezultatelor obținute în perioada de testare au fost pozitive, metoda care va fi folosită pentru alocarea SIFMI trebuie adoptată înainte de 31 decembrie 2002, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 448/98.

(5)

În raportul final prezentat Parlamentului European și Consiliului, Comisia consideră că ar mai trebui încă doi ani pentru ca statele membre să poată îmbunătăți în continuare sursele și metodele folosite pentru alocarea SIFMI.

(6)

A fost consultat Comitetul pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanța de plăți (CMFB), constituit prin Decizia 91/115/CEE a Consiliului (4), astfel cum a fost modificată prin Decizia 96/174/CE (5).

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic (CPS),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Statele membre efectuează următoarele calcule și alocări în conformitate cu metodologia detaliată descrisă în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 448/98 al Consiliului:

(a)

calcularea și alocarea SIFMI între sectoarele utilizatoare, pe baza ratei de referință definite ca „metoda 1” la punctul 1 litera (b) din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 448/98 al Consiliului;

(b)

calcularea și alocarea de SIFMI importate și exportate (inclusiv servicii de intermediere financiară măsurate indirect între intermediari financiari rezidenți și intermediari financiari nerezidenți), pe baza ratei de referință definite ca rată de referință „externă” la punctul 1 litera (b) din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 448/98 al Consiliului;

(c)

alocarea de servicii de intermediere financiară măsurate indirect între industriile utilizatoare, pe baza stocurilor de împrumuturi și depozite pentru fiecare industrie sau, dacă informația menționată nu este fiabilă, pe baza rezultatului fiecărei industrii;

(d)

calcularea SIFMI la prețuri constante, pe baza formulei prevăzute la punctul 3 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 448/98 al Consiliului.

(2)   Statele membre transmit Comisiei rezultatele calculelor efectuate în temeiul prezentului articol, incluzându-le în tabelele menționate la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2223/96 (Programul de transmitere a datelor din conturile naționale), inclusiv calculele retroactive începând cu anul 1995.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2002.

Pentru Comisie

Pedro SOLBES MIRA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 58, 27.2.1998, p. 1.

(2)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

(3)  JO L 58, 28.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 59, 6.3.1991, p. 19.

(5)  JO L 51, 1.3.1996, p. 48.


Top