Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0025

Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole și forestiere și de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului

OJ L 173, 12.7.2000, p. 1–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 365 - 398
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 365 - 398
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 365 - 398
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 365 - 398
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 365 - 398
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 365 - 398
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 365 - 398
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 365 - 398
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 365 - 398
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 223 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 223 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 006 P. 17 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogat prin 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/25/oj

13/Volumul 29

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

223


32000L0025


L 173/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2000/25/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 22 mai 2000

privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole și forestiere și de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN și CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Pentru a garanta buna funcționare a pieței interne, Directiva 74/150/CEE a Consiliului din 4 martie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (4) și cele douăzeci și două de directive individuale adoptate între 1974 și 1989 au armonizat specificațiile tehnice în acest domeniu.

(2)

Pentru a asigura o mai bună protecție a mediului, este necesar să se adauge alte măsuri, în special privind emisiile fizico-chimice, la măsurile deja luate prin Directiva 77/537/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanți de la motoarele diesel cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roți (5) (opacitatea gazelor de eșapament). Prezenta directivă stabilește, făcând trimitere la dispozițiile Directivei 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe mașinile fără destinație rutieră (6), valorile limită ale emisiilor de poluanți gazoși și de pulberi care trebuie să se aplice în etape succesive, precum și procedura de testare pentru motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe tractoare agricole sau forestiere. Pentru respectarea dispozițiilor prezentei directive se poate deopotrivă accepta conformitatea cu dispozițiile Directivei 88/77/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1987 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele diesel utilizate la vehicule (7).

(3)

Pentru a facilita accesul pe piețele țărilor terțe, este necesar să se stabilească echivalența între cerințele prezentei directive pentru prima etapă și cerințele Regulamentului nr. 96 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind omologarea de tip a motoarelor cu aprindere prin comprimare care urmează să fie instalate pe tractoarele agricole și forestiere în ceea ce privește emisiile poluante.

(4)

Pentru a permite mediului din spațiul european să beneficieze în cel mai avantajos mod de prezentele dispoziții și, în același timp, pentru a asigura unitatea pieței, este necesar să se adopte standarde foarte stricte cu caracter obligatoriu la termene eșalonate. Orice reducere ulterioară a valorilor limită și orice modificare a procedurii de testare nu se pot hotărî decât pe baza unor studii și a unor cercetări care trebuie efectuate cu privire la posibilitățile tehnice existente sau potențiale și pe baza analizei raportului cost/eficacitate pentru a permite o producție la scară industrială a tractoarelor agricole sau forestiere care să respecte aceste limite stricte.

(5)

Progresul tehnic atrage necesitatea unei adaptări rapide a cerințelor tehnice enumerate în anexele la prezenta directivă. Comisia trebuie să alinieze fără întârziere valorile limită și datele menționate de prezenta directivă la modificările viitoare aduse Directivei 97/68/CE. În toate cazurile în care Parlamentul European și Consiliul conferă Comisiei competențe pentru punerea în aplicare a normelor stabilite în sectorul tractoarelor agricole sau forestiere, este indicat să se instituie o procedură de consultare prealabilă care să prevadă întrunirea Comisiei și a statelor membre în cadrul unui comitet.

(6)

Cerințele prezentei directive vin în completarea celor din Directiva 77/537/CEE, menționată la punctul 2.8.1 din anexa II la Directiva 74/150/CEE. Trebuie, din acest moment, să se modifice Directiva 74/150/CEE pentru a se adăuga un nou punct 2.8.2 în anexa II care să reglementeze chestiunea tratată de prezenta directivă în comun cu DI (directiva individuală) de referință.

(7)

Obiectivul de a reduce nivelul emisiilor poluante provenite de la tractoarele agricole sau forestiere sau buna funcționare a pieței interne pentru vehiculele în cauză nu pot fi realizate în mod eficient individual de către statele membre și pot fi deci realizate mai bine prin apropierea legislațiilor statelor membre privind măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către aceste vehicule. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu depășesc ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele tratatului,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei directive:

„tractor agricol sau forestier” (denumit în continuare „tractor”) înseamnă orice vehicul astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 74/150/CEE;

„motor” înseamnă orice motor cu combustie internă destinat propulsiei tractoarelor, în conformitate cu definiția din anexa I;

„omologarea de tip a unui tip sau a unei categorii de motoare ca unitate tehnică independentă în ceea ce privește emisiile poluante” înseamnă actul prin care un stat membru atestă că un tip sau o categorie de motoare destinate să fie instalate la tractoare îndeplinește cerințele tehnice ale prezentei directive;

„omologarea de tip a unui tip de tractor în ceea ce privește emisiile poluante” înseamnă actul prin care un stat membru atestă că un tip de tractor, echipat cu un motor, îndeplinește cerințele tehnice ale prezentei directive;

„categorie de motoare” înseamnă două sau mai multe tipuri de motoare de concepție similară și care, prin urmare, ar putea prezenta caracteristici comparabile din punctul de vedere al emisiilor poluante.

Articolul 2

Procedura de omologare de tip

Procedura de acordare a omologării de tip pentru un tip sau o categorie de motoare în ceea ce privește emisiile poluante și de acordare a omologării de tip pentru un tip de tractor în ceea ce privește emisiile poluante, precum și condițiile pentru introducerea nerestricționată pe piață a respectivelor motoare și tractoare sunt cele stabilite prin Directiva 74/150/CEE.

Articolul 3

Obligații

(1)   Sub rezerva articolului 5, orice tip sau orice categorie de motoare trebuie să fie conform cu cerințele din anexa I.

(2)   Orice tip de tractor trebuie să fie conform cu cerințele din anexa II. În această privință, este recunoscută omologarea tipurilor sau a categoriilor de motoare care au fost omologate în conformitate cu anexa I sau conformitatea cu cerințele menționate în anexa III.

Articolul 4

Calendar

(1)   După 30 septembrie 2000, statele membre nu pot:

refuza acordarea omologării CE de tip sau a omologării naționale a unui tip au a unei categorii de motoare,

refuza vânzarea, punerea în circulație sau utilizarea unui motor nou,

refuza, pentru un tip de tractor, acordarea omologării CE de tip sau a omologării naționale de tip și nici

interzice folosirea, vânzarea sau punerea în circulație a tipurilor de tractoare

din motive legate de emisiile poluante, dacă emisiile poluante provenite de la motoarele respective sau de la cele cu care sunt echipate tractoarele în cauză corespund cerințelor prezentei directivă.

(2)   Statele membre nu pot acorda omologarea CE de tip sau omologarea națională de tip pentru un tip sau o categorie de motoare sau un tip de tractor ale căror emisii poluante provenite de la motor nu corespund cerințelor prezentei directive:

(a)

în cursul etapei I

după 31 decembrie 2000, pentru motoarele din categoriile B și C [gama de putere astfel cum este definită la articolul 9 alineatul (2) din Directiva 97/68/CE];

(b)

în cursul etapei II

după 31 decembrie 2000, pentru motoarele din categoriile D și E [gama de putere astfel cum este definită la articolul 9 alineatul (3) din Directiva 97/68/CE];

după 31 decembrie 2001, pentru motoarele din categoria F [gama de putere astfel cum este definită la articolul 9 alineatul (3) din Directiva 97/68/CE];

după 31 decembrie 2002, pentru motoarele din categoria G [gama de putere astfel cum este definită la articolul 9 alineatul (3) din Directiva 97/68/CE].

(3)   Statele membre interzic punerea în circulație a motoarelor și a tractoarelor ale căror emisii poluante produse de motoare nu corespund cerințelor prezentei directive:

după 30 iunie 2001, pentru motoarele din categoriile A, B și C;

după 31 decembrie 2001, pentru motoarele din categoriile D și E;

după 31 decembrie 2002, pentru motoarele din categoria F;

după 31 decembrie 2003, pentru motoarele din categoria G.

Pentru tractoarele dotate cu motoare din categoriile E sau F, datele menționate anterior se amână, totuși, cu șase luni.

(4)   Cerințele de la alineatul (3) nu se aplică motoarelor care trebuie să fie montate pe tipuri de tractoare destinate exportului în țări terțe și care trebuie să înlocuiască motoarele tractoarelor în folosință.

(5)   Statele membre pot amâna datele menționate la alineatul (3) cu o durată de doi ani în ceea ce privește motoarele a căror dată de producție este anterioară datei indicate. Statele respective pot acorda alte derogări în condițiile stabilite la articolul 10 din Directiva 97/68/CE.

Articolul 5

Recunoașterea echivalențelor și conformitatea

Autoritățile statelor membre care acordă omologarea CE de tip pentru un tip sau o categorie de motoare recunosc omologările acordate în conformitate cu dispozițiile anexei III și mărcile de omologare corespunzătoare ca fiind conforme cu prezenta directivă.

Articolul 6

Revizia valorilor limită ale emisiilor

De îndată ce dispozițiile menționate la articolul 19 din Directiva 97/68/CE vor fi adoptate de către Parlamentul European și Consiliu, Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din Directiva 74/150/CEE, va adapta fără întârziere valorile limită și datele menționate de prezenta directivă la cele care vor fi fost adoptate în urma deciziilor luate în sensul articolului 19 menționat anterior.

Articolul 7

Adaptări tehnice

Modificările care sunt necesare pentru a adapta cerințele din anexe la progresul tehnic se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din Directiva 74/150/CEE.

Articolul 8

Modificarea Directivei 74/150/CEE

În anexa II la Directiva 74/150/CEE se inserează următorul punct 2.8.2.: „2.8.2. Emisia de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoare: DI”.

Articolul 9

Transpunerea în legislația internă

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de 29 septembrie 2000. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste acte de la 31 decembrie 2000.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 mai 2000.

Pentru Parlamentul European

Președintele

N. FONTAINE

Pentru Consiliu

Președintele

J. GAMA


(1)  JO C 303, 2.10.1998, p. 9.

(2)  JO C 101, 12.4.1999, p. 13.

(3)  Avizul Parlamentului European din 5 mai 1999 (JO C 279, 1.10.1999, p. 209), Poziția comună a Consiliului din 29 noiembrie 1999 (JO C 17, 20.1.2000, p. 13) și Decizia Parlamentului European din 12 aprilie 2000 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 84, 28.3.1974, p. 10, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/54/CE (JO L 277, 10.10.1997, p. 24).

(5)  JO L 220, 29.8.1977, p. 38, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/54/CE.

(6)  JO L 59, 27.2.1998, p. 1.

(7)  JO L 36, 9.2.1988, p. 33, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/1/CE (JO L 40, 17.2.1996, p. 1).


LISTA ANEXELOR

ANEXA I

Cerințe pentru omologarea CE a unui tip sau a unei categorii de motoare de tractoare considerate ca unitate tehnică independentă în ceea ce privește emisiile poluante

Apendicele 1:

Fișa de informații privind omologarea CE a unui tip de motor prototip folosit pentru un tractor ca unitate tehnică independentă, în ceea ce privește emisiile poluante

Apendicele 2:

Certificatul de omologare CE de tip pentru o unitate tehnică independentă

Apendicele 3:

Marcarea motoarelor

Apendicele 4:

Numerotarea

Apendicele 5:

Marca de omologare CE de tip

ANEXA II

Cerințe pentru omologarea CE a unui tip de tractor dotat cu motor cu aprindere prin comprimare în ceea ce privește emisiile poluante

Apendicele 1:

Fișa de informații

Apendicele 2:

Certificatul de omologare CE de tip

ANEXA III

Recunoașterea altor tipuri de omologare de tip

ANEXA I

CERINȚE PENTRU OMOLOGAREA CE A UNUI TIP SAU A UNEI CATEGORII DE MOTOARE DE TRACTOARE CONSIDERATE CA UNITATE TEHNICĂ INDEPENDENTĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EMISIILE POLUANTE

0.   GENERALITĂȚI

Cu excepția unei indicații contrare din prezenta directivă, se aplică definițiile, simbolurile și abrevierile corespunzătoare menționate de Directiva 97/68/CE.

1.   DEFINIȚII

Se înțelege prin:

„tip de motor de tractoare în ceea ce privește emisiile poluante”: motoarele cu aprindere prin comprimare între care nu există diferențe esențiale în ceea ce privește caracteristicile definite în apendice 1 din prezenta anexă;

„emisii poluante”: poluanții gazoși (monoxid de carbon, hidrocarburi și oxizi de azot) și pulberile poluante.

2.   CERERE DE OMOLOGARE CE A UNUI TIP SAU A UNEI CATEGORII DE MOTOARE CA UNITATE TEHNICĂ INDEPENDENTĂ

2.1.

Cererea de omologare a unui tip sau a unei categorii de motoare în ceea ce privește emisiile poluante este înaintată de către producător sau de către mandatarul acestuia.

2.2.

Aceasta este însoțită de fișa de informații completată în triplu exemplar și al cărei model este furnizat în apendicele 1 la prezenta anexă.

2.3.

Serviciului tehnic responsabil cu efectuarea testărilor de omologare i se pune la dispoziție un motor care are caracteristicile unui „tip de motor” sau ale unei „categorii de motoare” descrise în apendicele 1 la prezenta anexă.

2.4.

În cazul unei cereri privind omologarea unei categorii de motoare, dacă autoritatea competentă în materie de omologări estimează că, în ceea ce privește motorul prototip selecționat, cererea nu este în întregime reprezentativă pentru categoria de motoare descrisă în anexa II apendicele 2 la Directiva 97/68/CE, se pun la dispoziție un motor prototip de înlocuire și, eventual, un motor prototip suplimentar pe care îl selecționează această autoritate competentă în vederea omologării în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 97/68/CE.

3.   SPECIFICAȚII ȘI TESTĂRI

Se aplică dispozițiile din anexa I partea 4, anexele III, IV și V la Directiva 97/68/CE.

4.   OMOLOGAREA UNEI UNITĂȚI TEHNICE INDEPENDENTE

Se eliberează un certificat de omologare CE de tip în conformitate cu modelul indicat în apendice 2 la prezenta anexă.

5.   MARCAREA MOTORULUI

Marcarea motorului se realizează în conformitate cu cerințele din apendicele 3 la prezenta anexă. Numărul de identificare trebuie să respecte cerințele din apendicele 4 și 5 la prezenta anexă.

6.   CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

Fără a aduce atingere cerințelor articolului 8 din Directiva 74/150/CEE, conformitatea producției trebuie verificată în conformitate cu dispozițiilor părții 5 din anexa I la Directiva 97/68/CE.

7.   NOTIFICAREA ACORDĂRII OMOLOGĂRII DE TIP

Decizia de omologare de tip, de extindere, de refuz sau retragere a omologării de tip sau de oprire definitivă a producției pentru un tip de motor în temeiul anexei I sau un tip de tractor în temeiul anexei II trebuie comunicată statelor membre în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 74/150/CEE.

8.   CATEGORIA DE MOTOARE

8.1.   Parametrii care definesc categoria de motoare

Categoria de motoare se poate defini prin parametri de construcție de bază care trebuie să fie comuni tuturor motoarelor aparținând aceleiași categorii. În anumite cazuri este posibilă interacțiunea parametrilor. Aceste efecte trebuie deopotrivă să se ia în considerare pentru a garanta că numai motoarele care posedă caracteristici similare în ceea ce privește emisiile de gaze de eșapament se încadrează într-o categorie de motoare.

Pentru ca motoarele să fie încadrate în aceeași categorie de motoare, acestea trebuie să aibă în comun parametrii de bază enumerați în lista următoare:

8.1.1.

Ciclu de ardere: 2 timpi/4 timpi (1)

8.1.2.

Agent de răcire: aer/apă/ulei (1)

8.1.3.

Cilindree unitară:

motoare cuprinse într-un interval de 15 %;

numărul de cilindri al motoarelor dotate cu dispozitive de post-tratare.

8.1.4.

Metoda de aspirare a aerului atmosferic: cu aspirație naturală/supraalimentat (1)

8.1.5.

Tipul și conceperea camerei de ardere:

antecameră de ardere;

cameră de turbulență;

cameră cu circuit deschis.

8.1.6.

Configurația, dimensiunile și numărul supapelor și ale orificiilor:

capul cilindrului;

peretele cilindrului;

carterul motorului.

8.1.7.

Sistem de alimentare cu carburant:

injector cu pompă;

pompă în linie;

pompă cu distribuitor;

element unic;

injector de unitate.

8.1.8.

Recircularea gazelor de eșapament

8.1.9.

Injecția/emulsia apei (1)

8.1.10.

Injecția aerului

8.1.11.

Sistem de răcire a încărcăturii de aer

8.1.12.

Catalizator de oxidare

8.1.13.

Catalizator de reducere

8.1.14.

Reactor termic

8.1.15.

Filtru pentru particule

8.2.   Selectarea motorului prototip

8.2.1.

Motorul prototip al categoriei trebuie să fie selectat folosind ca prim criteriu cea mai mare valoare de alimentare per timp a motorului la turația maximă declarată. În cazul în care nu se pot distinge două sau mai multe motoare prin această metodă, selectarea motorului prototip trebuie să ia drept criteriu secundar cea mai mare valoare de alimentare per timp a motorului la turație nominală. În anumite cazuri, autoritatea competentă în materie de omologare poate să considere că cea mai bună metodă de determinare a nivelului cel mai ridicat de emisii pentru o categorie dată este testarea unui al doilea motor. De aceea, autoritatea în cauză poate alege un motor suplimentar pentru a efectua testări, bazându-se pe caracteristicile care arată că acesta ar putea fi cel cu nivelul cel mai ridicat de emisii de gaze de eșapament dintre toate motoarele din categoria respectivă.

8.2.2.

În cazul în care motoarele dintr-o categorie posedă alte caracteristici variabile care ar putea fi considerate ca având repercusiuni asupra emisiilor de gaze de eșapament, respectivele caracteristici ar trebui deopotrivă să fie definite și să fie luate în considerare cu ocazia alegerii motorului prototip.


(1)  A se tăia când nu este cazul.

ANEXA II

CERINȚE PENTRU OMOLOGAREA CE A UNUI TIP DE TRACTOR DOTAT CU UN MOTOR CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EMISIILE POLUANTE

0.   GENERALITĂȚI

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta directivă, se aplică definițiile, simbolurile și abrevierile care figurează în Directiva 97/68/CE.

1.   DEFINIȚII

se înțelege prin:

„tip de tractor în ceea ce privește emisiile poluante”: tractoarele care nu prezintă diferențe esențiale între ele privind caracteristicile definite în apendicele 1 la prezenta anexă;

„emisii poluante”: poluanții gazoși (monoxid de carbon, hidrocarburi și oxid de azot) și pulberile.

2.   CERERE DE OMOLOGARE CE DE TIP PENTRU UN TIP DE TRACTOR

2.1   Cerere de omologare CE de tip pentru un tip de tractor în ceea ce privește motorul acestuia

2.1.1.

Cererea de omologare CE de tip pentru un tip de tractor în ceea ce privește emisiile poluante este înaintată de către producător sau de mandatarul acestuia.

2.1.2.

Cererea este însoțită de fișa de informații completată în triplu exemplar și al cărei model este prezentat în apendicele 1 la prezenta anexă.

2.1.3.

Motorul tractorului conform caracteristicilor „tipului de motor” sau ale „motorului prototip” descrise în apendicele 1 la prezenta anexă este prezentat serviciului tehnic responsabil cu testările de omologare.

2.2   Cerere de omologare CE de tip pentru un tip de tractor dotat cu un motor omologat

2.2.1.

Cererea de omologare CE de tip pentru un tip de tractor în ceea ce privește emisiile poluante este înaintată de către producător sau de către mandatarul acestuia.

2.2.2.

Cererea este însoțită de fișa de informații completată în triplu exemplar și al cărei model este prezentat în apendicele 1 la prezenta anexă și de o copie a certificatului de omologare CE de tip pentru motorul sau categoria de motoare, după caz, pentru unitatea tehnică independentă care este instalată pe tipul de tractor.

3.   CERINȚE ȘI TESTĂRI

3.1.   Generalități

Se aplică dispozițiile din anexa I partea 4, anexele III, IV și V la Directiva 97/68/CE.

3.2.   Motoare instalate pe vehicul

Instalarea motorului pe vehicul corespunde caracteristicilor următoare privind omologarea motorului:

3.2.1.

Depresiunea la admisie nu trebuie să o depășească pe cea specificată pentru motorul omologat.

3.2.2.

Contrapresiunea în sistemul de eșapament nu trebuie să o depășească pe cea specificată pentru motorul omologat.

3.3.   Elementele tractorului care pot influența emisiile poluante trebuie proiectate, construite și montate în așa fel încât să îndeplinească, în condițiile normale de utilizare a tractorului și în ciuda vibrațiilor la care acesta poate fi supus, cerințele tehnice ale prezentei directive.

4.   OMOLOGARE

Pentru orice tractor dotat cu un motor pentru care s-a eliberat un certificat de omologare în conformitate cu anexa I sau cu dispozițiile menționate de anexa III se eliberează un certificat de omologare în conformitate cu apendicele 2 la prezenta anexă.

5.   MARCAJUL MOTORULUI

Marcarea motorului trebuie să se efectueze în conformitate cu cerințele apendicelui 3 la anexa I. Numărul de identificare al omologării CE de tip trebuie să respecte cerințele din apendicele 4 și 5 la anexa I.

6.   CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 8 din Directiva 74/150/CEE, conformitatea producției trebuie să se verifice în conformitate cu dispozițiile părții 5 anexa I la Directiva 97/68/CE.

ANEXA III

RECUNOAȘTEREA ALTOR TIPURI DE OMOLOGARE DE TIP

În etapa I, următoarele certificate de omologare de tip sunt recunoscute ca echivalente pentru motoarele din categoriile B și C, astfel cum sunt definite în Directiva 97/68/CE:

1.1.

Certificatele de omologare de tip eliberate în conformitate cu Directiva 97/68/CE.

1.2.

Certificatele de omologare de tip eliberate în conformitate cu Directiva 88/77/CEE, ce respectă cerințele prevăzute pentru etapa A sau B privind articolul 2 și punctul 6.2.1 din anexa I la Directiva 88/77/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/542/CEE, sau din seria de modificări corrigenda I/2 la Regulamentul nr. 49.02 al CEE-ONU.

1.3.

Certificatele de omologare de tip eliberate în conformitate cu Regulamentul nr. 96 al CEE-ONU.

2.   Pentru etapa II, următoarele certificate de omologare de tip sunt recunoscute ca echivalente:

Certificatele de omologare eliberate în conformitate cu Directiva 97/68/CEE, etapa II, pentru motoarele din categoriile D, E, F și G.


Top