Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988D0356

Decizia Consiliului din 7 iunie 1988 privind acceptarea, în numele Comunității, a Anexei E.4 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

OJ L 161, 28.6.1988, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 014 P. 90 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 014 P. 90 - 93
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 18 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 18 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 18 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 18 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 18 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 18 - 21
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 18 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 18 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 18 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 69 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 69 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 152 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/356/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

69


31988D0356


L 161/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 iunie 1988

privind acceptarea, în numele Comunității, a Anexei E.4 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

(88/356/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 28, 43, 113 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât Comunitatea a încheiat, prin Decizia 75/199/CEE (2), Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale;

întrucât acceptarea anexelor la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale contribuie efectiv la dezvoltarea și simplificarea schimbului internațional de mărfuri;

întrucât anexa E.4 privind regimul de drawback poate fi acceptată de comunitate;

întrucât acceptarea ar trebui însoțită de anumite rezerve ce au în vedere cerințele specifice ale uniunii vamale și ale stadiului actual de armonizare a legislației vamale,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa E.4 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale referitoare la regimul de drawback este acceptată în numele Comunității, cu o rezervă de ordin general și o rezervă referitoare la norma 5.

Textul anexei E.4, împreună cu rezervele, este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana abilitată să îl informeze pe Secretarul General al Consiliului de cooperare vamală despre acceptarea de către Comunitate a anexei menționate la articolul 1, cu rezervele menționate la articolul 1.

Adoptată la Luxemburg, 7 iunie 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BANGEMANN


(1)  JO C 167, 27.6.1988.

(2)  JO L 100, 21.4.1975, p. 1.


ANEXA E.4

ANEXĂ PRIVIND REGIMUL DE DRAWBACK

INTRODUCERE

Atunci când materialelor importate cărora li s-au aplicat drepturile și taxele la import fac obiectul unei prelucrări sau transformări (sau, în unele cazuri, reparații) și sunt ulterior exportate, ele pot fi deseori oferite spre vânzare pe piețe străine la prețuri mai competitive, dacă drepturile și taxele la import sunt rambursate la export. Regimul de drawback prevede facilități pentru o asemenea rambursare.

Totuși, întrucât aceste rambursări ar putea încuraja importul de mărfuri străine pentru care sunt disponibile echivalente autohtone, pot fi considerate necesare unele restricții la acordarea unor asemenea rambursări pentru anumite categorii de mărfuri sau anumite operațiuni de prelucrare sau de transformare. Limita până la care se poate acorda drawback-ul este precizată, în funcție de necesități, de fiecare țară în parte.

Prezenta anexă nu reglementează numai acordarea drawback-ului în cazul în care mărfurile au fost supuse transformării, prelucrării sau reparării, ci și posibilitatea de a acorda drawback-ul în cazul în care mărfurile au fost importate și sunt ulterior reexportate în aceeași stare. Anexa nu reglementează însă rambursarea din motive de echitate, de exemplu când mărfurile sunt returnate furnizorului deoarece nu sunt în conformitate cu condițiile contractuale. Anexa nu reglementează nici rambursarea la export a drepturilor și taxelor, cu excepția drepturilor și taxelor la import.

DEFINIȚII

În sensul prezentei anexe:

(a)

„regim de drawback” reprezintă regimul vamal sub care, atunci când se exportă mărfuri, este asigurată rambursarea (totală sau parțială) a drepturilor și taxelor la import pentru mărfuri sau pentru materiale conținute de acestea sau utilizate în procesul de producție;

(b)

drawback” reprezintă suma drepturilor și taxelor la import rambursate prin plasarea în regimul de drawback;

(c)

„drepturi și taxe la import” reprezintă drepturile și toate celelalte drepturi, taxe, redevențe sau alte impuneri, care sunt colectate la sau în legătură cu importul mărfurilor, dar nu include redevențele și impunerile care sunt limitate ca sumă la costul aproximativ al serviciilor prestate.

PRINCIPIU

1.   Normă

Prevederile referitoare la drawback sunt reglementate prin dispozițiile prezentei anexe.

DOMENIUL DE APLICARE

2.   Normă

Cazurile în care poate fi solicitat drawback-ul și condițiile în care este plătit sunt precizate în legislația națională.

Nota 1

Cazurile în care se poate solicita drawback-ul pot fi precizate pentru anumite mărfuri sau clase de mărfuri sau pentru anumite utilizări ale mărfurilor. Drawback-ul poate fi restricționat la anumite categorii de drepturi și taxe la import sau la cazuri în care mărfurile au suferit transformări, prelucrări sau reparații, sau li s-au dat alte utilizări autorizate. Drawback-ul pentru bunurile consumate în producția mărfurilor exportate nu se extinde, de obicei, doar la produșii auxiliari ai prelucrării, cum ar fi lubrifianții, ci se poate aplica deșeurilor sau pierderilor rezultate din respectiva prelucrare.

Nota 2

Sub regimul de drawback nu se acordă rambursări în cazurile în care drepturile și taxele la import au fost sau urmează a fi returnate potrivit altor dispoziții.

3.   Practică recomandată

Regimul de drawback ar trebui aplicat și în cazurile în care mărfurile sau materialele care au fost supuse drepturilor și taxelor la import au fost înlocuite cu mărfuri echivalente sau materiale utilizate la prelucrarea sau producerea mărfurilor exportate.

CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE

4.   Normă

Părțile interesate trebuie să păstreze registre sau inventare financiar-contabile care permit verificarea validității solicitării de drawback.

5.   Normă

Atunci când se știe sau se anticipează că la momentul importului definitiv al mărfurilor se va solicita drawback-ul, i se poate cere declarantului să își declare intențiile, în scopul înlesnirii unei solicitări ulterioare; totuși, plata pentru drawback nu se refuză numai pe motivul că o asemenea declarație nu a fost făcută, nici nu se solicită exportul datorită unei asemenea declarații.

Notă

Vama poate cere ca mărfurile pentru care se va solicita drawback-ul să fie separate de alte mărfuri sau să fie transformate sau prelucrate sub supraveghere vamală.

DURATA STAȚIONĂRII MĂRFURILOR PE TERITORIUL VAMAL

6.   Normă

Atunci când se stabilește un termen-limită pentru exportarea mărfurilor, după care nu se mai acordă drawback-ul, la stabilirea acestei limite se ține seama de natura transformării sau prelucrării la care poate fi supusă marfa și de factorii comerciali sau de altă natură.

7.   Normă

Atunci când se stabilește un termen-limită pentru exportarea mărfurilor, acesta poate fi extins, la cerere, dacă autoritățile vamale consideră că motivele sunt întemeiate.

DECLARAȚIA PRIVIND EXPORTUL ȘI SOLICITAREA DE DRAWBACK

8.   Normă

Declarația de export referitoare la drawback, împreună cu documentele însoțitoare se depune la un birou vamal competent.

9.   Practică recomandată

La cererea exportatorului și din motive considerate întemeiate, autoritățile vamale ar trebui să permită, pe cât posibil, ca mărfurile pentru export să fie controlate în incinte particulare, cheltuielile rezultate din acest control fiind suportate de exportator.

Este posibil ca autoritățile vamale să solicite prezentarea mărfurilor pentru control în incinte particulare.

10.   Practică recomandată

Atunci când se verifică evidențele exportatorului cu privire la exportul mărfurilor în regim de drawback, ar trebui să se renunțe, în mod normal, la prezentarea la control a mărfurilor pentru export.

11.   Normă

Solicitarea de drawback trebuie să conțină (sau să ofere prin intermediul documentelor însoțitoare) dovezile necesare pentru a demonstra că au fost îndeplinite condițiile stabilite privind plata pentru drawback.

Notă

Detaliile ce pot fi solicitate de autoritățile vamale privind plata pentru drawback includ următoarele:

(a)

solicitantul;

(b)

vămuirea inițială a mărfurilor în vederea importului definitiv (de exemplu numărul și data declarației de mărfuri pentru import definitiv);

(c)

drepturile și taxele la import plătite;

(d)

natura sau încadrarea tarifară și cantitatea mărfurilor;

(e)

utilizarea, prelucrarea sau transformarea la care au fost supuse mărfurile;

(f)

detalii privind exportul.

12.   Practică recomandată

Atunci când se stabilește un termen-limită după care nu mai sunt acceptate solicitări de drawback, ar trebui prevăzute posibilități de prelungire a acestuia din motive comerciale sau de altă natură, considerate de autoritățile vamale ca fiind întemeiate.

PLATA PENTRU DRAWBACK

13.   Normă

Drawback-ul va fi plătit cât mai repede posibil după verificarea solicitării.

14.   Practică recomandată

Drawback-ul ar trebui, de asemenea, să fie plătit la depunerea mărfurilor într-un antrepozit vamal, cu condiția ca acestea să fie exportate ulterior.

15.   Practică recomandată

În cazul în care li se solicită acest lucru, autoritățile vamale ar trebui să efectueze plata pentru drawback periodic pentru mărfurile exportate pe parcursul unei perioade specificate.

INFORMAȚII PRIVIND REGIMUL DE DRAWBACK

16.   Normă

Autoritățile vamale se asigură ca toate informațiile relevante privind regimul de drawback să fie puse cu promptitudine la dispoziția persoanelor interesate.


Comentarii și rezerve ce vor fi introduse de Comunitate cu privire la anexa E.4 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

1.   Rezervă de ordin general (notă de ordin general)

Legislația comunitară reglementează în general dispozițiile prezentei anexe. Totuși, în domeniile care nu sunt reglementate de legislația comunitară, statele membre introduc, dacă este necesar, propriile lor rezerve.

2.   Norma 5

Declarația pentru acordarea liberului de vamă în vederea liberei circulații a mărfurilor trebuie să conțină anumite detalii privind utilizarea măsurilor de scutire și a sistemului de drawback în cazul regimului de perfecționare activă a mărfurilor. În plus, folosirea acestui sistem presupune emiterea unei autorizații de perfecționare activă sau, în anumite cazuri, solicitarea acesteia înainte de acordarea liberului de vamă în vederea liberei circulații.


Top