Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988D0355

Decizia Consiliului din 7 iunie 1988 privind acceptarea, în numele Comunității, a anexei B.2 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

OJ L 161, 28.6.1988, p. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 014 P. 81 - 89
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 014 P. 81 - 89
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 9 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 9 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 9 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 9 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 9 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 9 - 17
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 9 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 9 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 9 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 60 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 60 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 143 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/355/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

60


31988D0355


L 161/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 iunie 1988

privind acceptarea, în numele Comunității, a anexei B.2 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

(88/355/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 28, 43 și 235,

având în vedere propunerea Consiliului,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât, prin Decizia 75/199/CEE (2) Comunitatea a încheiat Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale;

întrucât acceptarea anexelor la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale contribuie efectiv la facilitarea și dezvoltarea comerțului internațional;

întrucât anexa B.2 referitoare la admiterea cu scutire de drepturi de import și taxe a mărfurilor declarate pentru import definitiv poate fi acceptată de Comunitate;

întrucât acceptarea trebuie totuși însoțită de anumite rezerve care să țină seama de cerințele specifice ale uniunii vamale și de stadiul prezent la care s-a ajuns în armonizarea legislației vamale,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta este acceptată în numele Comunității anexa B.2 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale referitoare la scutirea de drepturi de import și taxe a mărfurilor declarate pentru import definitiv, cu o rezervă de ordin general și rezerve cu privire la normele 3, 21, 28 și 34 și practicile recomandate 10, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 32, 33 și 35.

Textul anexei B.2, împreună cu rezervele, este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana abilitată să îl informeze pe Secretarul General al Consiliului de cooperare vamală cu privire la acceptarea de către Comunitate a anexei menționate la articolul 1, cu rezervele prevăzute la acest articol.

Adoptată la Luxemburg, 7 iunie 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BANGEMANN


(1)  JO C 167, 27.8.1968.

(2)  JO L 100, 21.4.1975, p. 1.


ANEXA B.2

ANEXĂ PRIVIND SCUTIREA DE DREPTURI DE IMPORT ȘI TAXE A MĂRFURILOR DECLARATE PENTRU IMPORT DEFINITIV

INTRODUCERE

Majoritatea țărilor resimt necesitatea admiterii cu scutire de drepturi de import și taxe a unor mărfuri vămuite pentru import definitiv, indiferent de încadrarea tarifară normală sau de obligația fiscală obișnuită, cu condiția ca ele să fie importate în împrejurările și scopurile menționate. Această scutire poate fi prevăzută în tariful vamal sau în acte cu putere de lege ori norme administrative separate.

Scutirea se poate acorda pe motive filantropice sau umanitare ori se poate întemeia pe considerente de echitate. Se poate avea în vedere încurajarea dezvoltării educației, a științei și culturii, încurajarea unor relații internaționale armonioase sau poate satisface necesități pur administrative, pentru a evita cheltuieli disproporționate față de sumele încasate. În unele cazuri, la acordarea scutirii se poate ține cont și de considerente economice.

Scutirea prevăzută în prezenta anexă este definitivă atâta timp cât mărfurile sunt pentru import definitiv și nu au fost plasate sub un regim vamal care să permită numai scutirea condiționată de drepturi de import și taxe.

Totuși, deși scutirea este definitivă, de obicei trebuie îndeplinite anumite condiții și facilitarea poate face obiectul, cel puțin pentru o perioadă, al unor constrângeri: folosirea doar în scopurile aprobate, interzicerea comercializării etc.

Scutirea poate fi aplicată atât pentru drepturi de import, cât și pentru taxe la import sau, în anumite cazuri, doar pentru drepturile vamale.

Prezenta anexă nu conține o listă exhaustivă a diferitelor scutiri acordate de toate țările. Nu se referă, inter alia, la mărfurile reimportate în aceeași stare, mărfurile consumate pe vapoare, avioane și trenuri internaționale sau la bunurile din bagajele călătorilor. Nu se referă nici la regimul tarifar preferențial acordat fie unilateral, fie prin acorduri bilaterale și multilaterale.

DEFINIȚII

În sensul prezentei anexe:

(a)

„scutire de drepturi de import și taxe” reprezintă vămuirea mărfurilor pentru import definitiv cu scutire de plata drepturilor de import și a taxelor, independent de încadrarea lor tarifară normală sau de obligația fiscală obișnuită, cu condiția ca ele să fie importate în împrejurările și în scopurile specificate;

(b)

„import definitiv” reprezintă regimul vamal care prevede că mărfurile importate pot rămâne permanent pe teritoriul vamal. Acest regim implică plata tuturor drepturilor de import și a taxelor care pot fi impuse și îndeplinirea tuturor formalităților vamale necesare;

(c)

„drepturi de import și taxe” reprezintă drepturile vamale și toate celelalte drepturi, taxe, redevențe sau alte impuneri care se colectează la sau au legătură cu importul de mărfuri, dar nu includ încasări sau speze care sunt limitate ca sumă la costul aproximativ al serviciilor prestate;

(d)

„drepturi vamale” reprezintă drepturile prevăzute în tariful vamal, în care se încadrează mărfurile care intră pe teritoriul vamal;

(e)

„garanție” reprezintă acea asigurare satisfăcătoare depusă la autoritățile vamale că o obligație vamală va fi îndeplinită;

(f)

„persoană” reprezintă atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, cu condiția ca din context să nu reiasă alt sens.

PRINCIPII

1.

Normă

Admiterea cu scutire de plata drepturilor de import și a taxelor a mărfurilor declarate pentru import definitiv este reglementată de dispozițiile prezentei anexe.

2.

Normă

Legislația națională prevede împrejurările și enumeră cazurile de admitere cu scutire de drepturi de import și a taxelor și stabilește cerințele pentru ca această scutire să poată fi acordată.

3.

Normă

Scutirea de drepturi de import și a taxelor este autorizată nu numai pentru mărfurile importate direct din străinătate, ci și pentru cele plasate sub un alt regim vamal.

4.

Practică recomandată

Cu excepția situației când un document internațional prevede reciprocitate, scutirea de drepturi de import și a taxelor trebuie acordată, indiferent de țara de origine a mărfurilor sau de țara din care acestea au fost expediate.

FORMALITĂȚI

(a)   Aprobarea preliminară

5.

Normă

Legislația națională precizează cazurile în care este necesară o aprobare preliminară pentru scutirea de plata drepturilor de import și a taxelor și desemnează autoritățile abilitate să acorde această aprobare.

6.

Practică recomandată

Cazurile în care este necesară o aprobare preliminară pentru admiterea cu scutire de plata drepturilor de import și a taxelor ar trebui să fie cât mai puține.

(b)   Declarația

7.

Normă

Legislația națională precizează condițiile în care mărfurile pentru care se aplică scutirea de plata drepturilor de import și a taxelor sunt aduse la biroul vamal competent și în care se depune o declarație vamală.

8.

Practică recomandată

Când este necesară o declarație vamală, formularul utilizat trebuie să fie cel folosit în mod normal la declararea mărfurilor pentru import definitiv.

(c)   Garanția

9.

Normă

Forma sub care se constituie garanția, dacă este cazul, în scopul scutirii de drepturi de import și taxe este precizată în legislația națională sau se hotărăște de către autoritățile vamale în conformitate cu legislația națională.

10.

Practică recomandată

Atunci când se solicită constituirea unei garanții pentru a asigura respectarea condițiilor prevăzute pentru admiterea cu scutire de plata drepturilor de import și a taxelor, un simplu angajament scris ar trebui să fie suficient pentru autoritățile vamale.

11.

Practică recomandată

În cazuri speciale, când garanția este solicitată sub forma unui depozit bancar sau trebuie depusă o cauțiune, suma trebuie să fie cât de mică posibil și nu trebuie să depășească suma drepturilor de import și a taxelor care s-ar fi cuvenit dacă nu era acordată scutirea.

12.

Normă

În cazurile în care garanția a fost depusă, aceasta va fi returnată imediat după ce vama este satisfăcută de îndeplinirea corespunzătoare a condițiilor prevăzute pentru acordarea scutirii de drepturi de import și taxe în decursul oricăreia dintre perioadele menționate.

DOMENIUL DE APLICARE

Cazuri reglementate de documentele internaționale

13.

Practică recomandată

Scutirea de plata drepturilor de import și a taxelor sau doar de drepturile vamale, după caz, ar trebui acordată pentru mărfurile menționate în următoarele documente internaționale și în condițiile prevăzute de ele:

(a)

mărfurile prevăzute în anexele la Acordul Unesco privind importul de materiale culturale, științifice și educaționale (New York, 22 noiembrie 1950) și la Protocolul la acord (Nairobi, 26 noiembrie 1976), precum și în Acordul Unesco privind facilitarea circulației internaționale a materialelor audio-vizuale cu caracter cultural, științific și educațional (Beirut, 1948);

(b)

echipamentele sau materialele menționate în practicile recomandate 4.39 și 4.41 din anexa 9 (ediția a șaptea) a Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 7 decembrie 1944);

(c)

mostrele comerciale cu valoare neglijabilă și materialele publicitare menționate în Convenția internațională de facilitare a importului de mostre comerciale și de materiale publicitare (Geneva, 7 noiembrie 1952);

(d)

documentele turistice publicitare și materialele menționate în Protocolul suplimentar al Convenției privind facilitățile vamale pentru turism, referitoare la importul de documente și materiale turistice publicitare (New York, 4 iunie 1954);

(e)

produsele menționate la articolele 6 și 7 ale Convenției vamale privind facilitățile la importul mărfurilor pentru expunere sau folosire la expoziții, târguri, întruniri sau alte manifestări similare (Bruxelles, 8 iunie 1961);

(f)

mărfurile importate sub privilegiu consular sau diplomatic conform Convențiilor de la Viena privind relații diplomatice (18 aprilie 1961) și consulare (24 aprilie 1963).

Părțile contractante sunt invitate să ia în considerare posibilitatea aderării la documentele internaționale de mai sus.

Mostre fără valoare comercială

14.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și de interdicții sau restricții economice se acordă pentru mostrele fără valoare comercială [mostre cu valoare neglijabilă în sensul consacrat prin Convenția internațională de facilitare a importului de mostre comerciale și materiale publicitare (Geneva, 7 noiembrie 1952)].

15.

Practică recomandată

Ar trebui să fie considerate mostre fără valoare comercială următoarele:

(a)

materiile prime și produsele la dimensiuni care nu folosesc decât pentru scopuri demonstrative;

(b)

articolele din materiale neprețioase lipite pe cartele sau prezentate ca mostre comerciale, cu condiția să nu existe mai mult de una din fiecare dimensiune și sortiment;

(c)

materiile prime și produsele sau articolele din astfel de materiale sau produse, aduse în stare de neîntrebuințat în alte scopuri decât cele demonstrative, prin tăiere, perforare, marcare de neșters sau prin alte metode;

(d)

produsele care nu pot fi considerate mostre fără valoare comercială în conformitate cu alineatele (a)-(c) și care constau în:

(i)

mărfuri neconsumabile cu o valoare individuală care nu depășește 5 USD și cu condiția să nu fie mai mult de o mostră din același sortiment sau de aceeași calitate;

(ii)

mărfuri consumabile cu o valoare individuală care nu depășește 5 USD, chiar dacă constau în întregime sau parțial din mostre ale aceluiași sortiment sau de aceeași calitate, cu condiția ca modul și cantitatea în care se găsesc să excludă posibilitatea folosirii lor altfel decât ca mostre.

Substanțe terapeutice de uz uman pentru stabilirea grupelor sanguine și reactivi de analiză a țesuturilor

16.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să fie acordată pentru următoarele substanțe, când acestea sunt destinate instituțiilor sau laboratoarelor aprobate de autoritățile competente:

(a)

substanțe terapeutice de origine umană; sânge uman și derivații săi (sânge, plasmă uscată, albumină, gamaglobulină, fibrinogen); organe umane;

(b)

reactivi de determinare a grupei sanguine, de origine umană, animală, vegetală sau de alte origini;

(c)

reactivi de analiză a țesuturilor, de origine umană, animală, vegetală sau de alte origini.

Articole transportabile importate prin schimbarea domiciliului

17.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă pentru articole transportabile aparținând unei persoane fizice sau membrilor familiei, importate datorită schimbării domiciliului acestora în țara importatoare.

18.

Practică recomandată

Potrivit normei 17, expresia „articole transportabile” ar trebui să includă, în special:

(a)

mobilier și articole pentru decorațiuni interioare;

(b)

aparate de uz casnic și echipament audio-video;

(c)

efecte personale;

(d)

mijloace de transport pentru uz particular, de exemplu vehicule cu motor și remorci ale acestora, biciclete, motociclete, rulote, bărci de agrement și aparate ușoare de zbor;

(e)

provizii de uz gospodăresc stocate în mod curent;

(f)

piese de colecție;

(g)

animale de casă sau cai de călărie și

(h)

echipamente necesare pentru ocupația, meseria sau profesia persoanelor care își schimbă domiciliul, altele decât utilajele sau echipamentele agricole, comerciale sau industriale.

Notă

În unele țări, scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă pentru importul de utilaje sau instalații agricole, comerciale sau industriale de către persoane fizice în condițiile transferului întreprinderii lor în țara în care se face importul.

19.

Practică recomandată

Scutirea prevăzută în norma 17 nu ar trebui să facă obiectul unor condiții mai restrictive decât cele ce urmează:

(a)

articolele să corespundă ca sortiment, număr și valoare împrejurărilor cazului respectiv;

(b)

în cazul persoanelor care se întorc în țara importatoare, să fi existat o perioadă corespunzătoare de rezidență în străinătate. Această perioadă nu trebuie stabilită la mai mult de un an;

(c)

cu excepția proviziilor de uz gospodăresc, articolele transportabile să fi fost în posesia importatorului sau a membrilor familiei sale și să fi fost folosite în străinătate o perioadă de timp rezonabilă. Această perioadă nu trebuie stabilită la mai mult de șase luni, cu excepția articolelor supuse unor drepturi de import și taxe de valoare ridicată, situație în care perioada nu trebuie să depășească un an;

(d)

cu excepția proviziilor de uz gospodăresc, articolele transportabile scutite vor fi în continuare în apartenența sau posesia și uzul importatorului sau membrilor familiei acestuia o perioadă rezonabilă de timp după import. Această perioadă nu trebuie stabilită la mai mult de șase luni, cu excepția situației în care articolele au fost supuse unor drepturi de import și taxe de valoare ridicată, în care caz perioada nu trebuie să depășească un an;

(e)

articolele transportabile să fie importate în decursul unei perioade adecvate începând de la data la care importatorul își stabilește domiciliul în țara importatoare. Această perioadă nu trebuie să fie mai mică de șase luni;

(f)

orice băuturi alcoolice și articole pe bază de tutun să nu depășească cantitățile prevăzute în legislația națională;

(g)

importatorul să furnizeze o listă (inventar) a tuturor articolelor care se importă.

Mobilier și articole de uz casnic pentru decorarea reședinței secundare

20.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru mobilier și articole de uz casnic importate în scopul decorării unei reședințe secundare de către o persoană al cărei domiciliu stabil este într-o altă țară, în condițiile prevăzute de legislația națională.

Notă

Scutirea se acordă în mod normal ținând cont de următoarele condiții:

(a)

mobilierul și articolele de uz casnic trebuie:

1.

să fi fost folosite de persoana respectivă o perioadă rezonabilă de timp;

2.

să fie importate pentru a mobila reședința secundară și să fie pentru uzul personal al unei persoane private și a membrilor familiei sale care locuiesc cu aceasta pe timpul șederii în reședința secundară;

3.

să fie adecvate, ca sortiment și cantitate, mobilării reședinței secundare în cauză;

4.

să fie deținute de persoana interesată o perioadă de timp potrivită;

(b)

scutirea poate fi acordată o singură dată pentru una și aceeași reședință secundară;

(c)

reședința secundară trebuie să fie deținută de persoana respectivă sau să fi fost închiriată de către aceasta pentru o perioadă rezonabilă de timp.

Trusouri și cadouri de nuntă

21.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă pentru trusou și cadouri de nuntă pentru o persoană locuind în străinătate, care se stabilește în țara importatoare ca urmare a sau în vederea căsătoriei cu o persoană care locuiește deja în acea țară.

22.

Normă

Trusourile și cadourile de nuntă includ:

(a)

lenjerie și îmbrăcăminte, nouă sau veche, pentru folosința personală a persoanei respective sau pentru folosința în gospodăria sa;

(b)

orice articol oferit de regulă cu ocazia căsătoriei.

23.

Practică recomandată

Scutirea prevăzută în norma 21 nu ar trebui să facă obiectul unor condiții mai restrictive decât cele ce urmează:

(a)

persoana respectivă să fi trăit în străinătate o perioadă de timp corespunzătoare. Această perioadă nu trebuie stabilită la mai mult de un an;

(b)

mărfurile să fie importate nu mai devreme de trei luni înainte de data programată a nunții și nu mai târziu de șase luni după căsătorie;

(c)

persoana căreia i s-a acordat scutirea să dețină sau să aibă în continuare în posesie mărfurile importate ca trusou și cadouri de nuntă pentru o perioadă de timp rezonabilă după import. De regulă, această perioadă nu trebuie stabilită la mai mult de un an;

(d)

mărfurile să fie destinate folosinței comune a cuplului;

(e)

orice băutură alcoolică și articol pe bază de tutun să nu depășească cantitățile prevăzute în legislația națională;

(f)

o listă (inventar) a mărfurilor importate să fie furnizată împreună cu orice document însoțitor solicitat de autoritățile vamale.

Obiecte personale și articole educaționale pentru persoanele care urmează școli

24.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții și restricții economice se acordă pentru efectele personale și articole educaționale folosite de persoane locuind în mod normal în străinătate, care sunt înscrise ca elevi sau studenți la cursuri de zi ale unei școli în țara importatoare.

25.

Practică recomandată

Scutirea prevăzută în norma 24 nu ar trebui să facă obiectul unor condiții mai restrictive decât cele ce urmează:

(a)

mărfurile să fie destinate folosinței personale a persoanei respective;

(b)

o listă (inventar) a mărfurilor importate să fie furnizată împreună cu orice alt document însoțitor solicitat de autoritățile vamale.

Obiecte obținute prin moștenire

26.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă pentru obiecte moștenite de către o persoană care, la momentul decesului defunctului, are principala reședință în țara importatoare, cu condiția ca astfel de obiecte să fi fost obiecte de uz personal al defunctului.

27.

Practică recomandată

Scutirea prevăzută în norma 26 nu ar trebui să facă obiectul unor condiții mai restrictive decât cele ce urmează:

(a)

defunctul să fi locuit în străinătate la momentul decesului;

(b)

obiectele să fie importate în decursul unui an de la data la care persoana respectivă a devenit îndrituită să dispună de ele;

(c)

cu excepția cazului proviziilor de uz gospodăresc, persoana căreia i s-a acordat scutirea să păstreze proprietatea sau posesia asupra bunurilor moștenite pentru o perioadă rezonabilă de timp după importare. De regulă, această perioadă nu trebuie să fie stabilită la mai mult de un an;

(d)

orice băutură alcoolică sau articol pe bază de tutun să nu depășească cantitățile prevăzute în legislația națională;

(e)

o listă (inventar) a mărfurilor importate să fie furnizată împreună cu orice alt document însoțitor solicitat de către autoritățile vamale.

Cadouri personale

28.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă pentru cadouri personale (cu excepția alcoolului, băuturilor alcoolice și articolelor din tutun) a căror valoare globală determinată pe baza prețurilor de vânzare cu amănuntul din țara de expediere nu depășește 25 USD. Dacă sunt expediate mai multe transporturi în același timp de același expeditor la același destinatar, valoarea globală este considerată a fi valoarea totală a tuturor acestor transporturi.

Notă

Un cadou este considerat personal dacă:

(a)

este trimis unei persoane particulare de către sau în numele unei alte persoane particulare care locuiește în străinătate;

(b)

este ocazional și

(c)

constă numai în bunuri pentru uzul personal al destinatarului sau familiei acestuia, iar natura și cantitatea bunurilor importate indică în mod evident că transportul nu este de natură comercială.

Mărfuri trimise organizațiilor caritabile sau filantropice

29.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru articole de strictă necesitate (cum ar fi produse alimentare, medicamente, confecții sau pături), trimise cu titlu de cadou unei organizații autorizate pentru distribuirea gratuită către persoane nevoiașe, de către organizația respectivă sau sub controlul ei.

Premii

30.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru:

(a)

decorații oferite de guverne străine persoanelor care locuiesc în țara importatoare;

(b)

obiecte de artă, trofee, medalii și articole similare oferite în străinătate, fie ca premii în cadrul unei competiții, fie ca recompensă pentru acte de curaj sau sacrificiu personal persoanelor locuind în țara importatoare sau obiecte, cum ar fi cele donate de autorități sau organizații nonprofit din străinătate în vederea prezentării în aceleași scopuri în țara importatoare de către persoanele care locuiesc în acea țară, în condițiile prezentării oricărui document însoțitor solicitat de autoritățile vamale.

Materiale de construcții, întreținere sau ornamentare a cimitirelor militare; sicrie, urne funerare și articole funerare ornamentale

31.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru:

(a)

mărfuri care sunt importate de organizații aprobate de către autoritățile competente ale țării importatoare și care sunt necesare pentru construcția, întreținerea sau ornamentarea cimitirelor militare;

(b)

sicrie conținând trupuri neînsuflețite și urne conținând cenușa unor persoane decedate, ca și florile, coroanele și alte obiecte ornamentale care le însoțesc;

(c)

florile, coroanele și alte obiecte ornamentale aduse de persoane care participă la funeralii sau de către rudele îndoliate în scopul decorării de morminte în țara importatoare.

Documente și diverse articole fără valoare comercială

32.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru transporturile constând din următoarele obiecte care sunt în mod clar, prin cantitate sau natură, fără valoare comercială:

(a)

publicații ale guvernelor străine și publicații ale organizațiilor oficiale internaționale;

(b)

formulare imprimate emise de guverne străine;

(c)

buletine de vot pentru resortisanți străini;

(d)

documente expediate gratuit deservind servicii publice ale țării importatoare;

(e)

obiecte prezentate ca probe sau cu destinații similare pentru tribunale sau alte instituții oficiale din țara importatoare;

(f)

circulare tipărite privind semnături adresate serviciilor publice sau băncilor din țara importatoare;

(g)

hârtii de valoare în monedă străină, carnete de cec și cecuri de călătorie emise de bănci cu sediul în străinătate;

(h)

rapoarte, declarații și note întocmite de companii cu sediul în străinătate;

(ij)

suporturi de informații, cum ar fi cartele codate, înregistrări audio, benzi magnetice, microfișe, microfilme și discuri magnetice, pentru schimbul internațional de informații;

(k)

publicații ale camerelor de comerț din străinătate în țara importatoare;

(l)

planuri, desene tehnice, desene copiate în calc, specificații și alte documente importate doar în vederea lansării de comenzi în străinătate sau a participării la concursuri sau licitații în țara importatoare;

(m)

documente privind mărcile comerciale, brevetele, schițe sau cereri de brevet înaintate instituțiilor din țara importatoare din domeniul protecției drepturilor de autor sau al protecției proprietății comerciale sau industriale;

(n)

formulare tipărite și bilete expediate de societăți de turism și transport situate în străinătate către reprezentanțele și agențiile lor din țara importatoare;

(o)

formulare imprimate și bilete, conosamente, scrisori de trăsură și alte documente comerciale care au fost prelucrate;

(p)

fotografii de presă și negative ale fotografiilor de presă trimise agențiilor de presă străine sau editurilor unor ziare sau periodice.

Obiecte religioase

33.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru obiectele de cult religios, cu condiția respectării caracteristicilor prevăzute în legislația națională.

Produse importate pentru testare

34.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă mărfurilor importate pentru testare, cu condiția ca acele cantități importate să nu depășească strictul necesar pentru testare și ca:

(a)

ele să fie produse care se consumă în totalitate în timpul testării;

(b)

dacă nu se folosesc în totalitate, acestea să fie reexportate, distruse sau declarate fără valoare comercială sub control oficial, fără a implica vreo cheltuială din venit.

Produse și materiale pentru protejarea mărfurilor în timpul transportării

35.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru materialele de ambalaj (paie, hârtie, fibră de sticlă, rumeguș etc.) și pentru diverse produse, cum ar fi sfoara, hârtia și cartonul, care au fost întrebuințate pentru a fixa și proteja mărfurile pe timpul transportării.

Nutrețuri și altă hrană pentru animale ce urmează a fi transportate

36.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru nutrețuri și altă hrană ce însoțește animalele importate și care vor fi consumate în timpul transportului.

INFORMAȚII PRIVIND SCUTIREA

37.

Normă

Autoritățile vamale se asigură că toate informațiile relevante privind scutirea de drepturi de import și taxe pot fi puse imediat la dispoziția oricărei persoane interesate.


Comentarii și rezerve ce urmează a fi introduse de Comunitate cu privire la anexa B.2 la Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

1.   Rezervă de ordin general (notă de ordin general)

„Legislația comunitară reglementează în general dispozițiile prezentei anexe. Totuși, statele membre formulează, dacă este necesar, propriile lor rezerve, în măsura în care legislația Comunității le lasă posibilitatea de a-și menține în anumite cazuri dispozițiile naționale.”

2.   Norma 3

„Dreptul comunitar oferă posibilitatea excluderii de la scutire a acelor mărfuri declarate pentru libera circulație după ce au fost plasate sub un alt regim vamal. Această excludere a fost aplicată doar în ceea ce privește plasarea în libera circulație a transporturilor de valoare neglijabilă.”

3.   Practica recomandată 10

„În anumite cazuri, scutirea poate fi acordată dacă persoana interesată se angajează să respecte anumite condiții (de exemplu aceea de a se instala în Comunitate sau aceea de a furniza documente însoțitoare pentru cererea sa de scutire). Acest angajament este însoțit de o garanție, a cărei formă și valoare vor fi stabilite de autoritățile competente.”

4.   Practica recomandată 16

„Importarea substanțelor respective, în cadrul unei operațiuni comerciale, este exclusă de la scutire.”

5.   Practica recomandată 18

„Legislația comunitară exclude de la scutire următoarele articole:

(a)

produse alcoolice;

(b)

tutun sau produse pe bază de tutun;

(c)

mijloace de transport comerciale;

(d)

articole utilizabile în practicarea unei meserii sau profesii, cu excepția instrumentelor portabile folosite pentru artele aplicate sau activitățile liberale.”

6.   Practica recomandată 19

„Perioada de timp în care beneficiarul trebuie să păstreze proprietatea sau posesia bunurilor respective se stabilește la 12 luni.”

7.   Practica recomandată 20

„Legislația comunitară nu prevede scutirea de taxa pe valoare adăugată a bunurilor importate pentru mobilarea reședințe secundare, bunuri importate din țări care nu fac parte din Comunitatea Europeană.”

8.   Norma 21

„Scutirea de taxa pe valoare adăugată1 este aplicabilă cadourilor cu o valoare unitară care nu depășește 200 ECU.

Statele membre pot acorda totuși o scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru o valoare mai mare de 200 ECU, cu condiția ca valoarea fiecărui cadou exceptat să nu depășească 1 000 ECU. Scutirea de drepturi de import se aplică în cazul cadourilor când valoarea fiecăruia nu depășește 1 000 ECU.”

(A se vedea și rezerva la practica recomandată 23.)

9.   Practica recomandată 23

„Legislația comunitară nu prevede scutire pentru produse alcoolice, tutun sau produse pe bază de tutun.

Cu excepția împrejurărilor excepționale, scutirea se acordă numai pentru mărfurile introduse în liberă circulație:

nu mai devreme de două luni înainte de data fixată pentru căsătorie (în acest caz scutirea este condiționată de depunerea garanției adecvate, a cărei formă și valoare sunt hotărâte de autoritățile competente) și

nu mai târziu de patru luni după data căsătoriei.”

10.   Practica recomandată 27

„Legislația comunitară exclude de la scutire următoarele articole:

(a)

produse alcoolice;

(b)

tutun sau produse pe bază de tutun;

(c)

mijloace de transport comerciale;

(d)

articole utilizabile în exercitarea unei meserii sau profesii, altele decât instrumente portabile pentru științele umaniste sau activitățile liberale, care erau necesare în exercitarea profesiunii de către defunct;

(e)

stocuri de materii prime sau produse finite ori semifinite;

(f)

animale vii sau stocuri de produse agricole care depășesc cantitățile normale pentru consumul obișnuit al unei familii.”

11.   Norma 28

„Legislația comunitară prevede scutire pentru mărfuri a căror valoare totală nu depășește 45 ECU, transportate în mici tranșe de natură necomercială, trimise fără plată de o persoană particulară unei alte persoane particulare care locuiește în teritoriul vamal comunitar.

În afara restricțiilor cantitative aplicate tutunului, alcoolului și băuturilor alcoolice, legislația comunitară prevede următoarele cantități maxime pentru importurile de cafea, ceai, parfumuri și apă de colonie ce beneficiază de scutire:

(a)

cafea:

500 de grame

sau extracte și esențe din cafea:

200 de grame

(b)

ceai:

100 de grame

sau extracte și esențe din ceai:

40 de grame

(c)

parfumuri:

50 de grame

sau ape de colonie:

0,25 litri”

12.   Practica recomandată 29

„Mărfurile menționate în procedura recomandată sunt scutite de drepturi de import în măsura în care aceasta nu dă naștere la abuzuri sau denaturări importante ale concurenței.

Legislația comunitară prevede ca următoarele produse să fie excluse de la scutirea de drepturi și taxe de import:

(a)

produse alcoolice;

(b)

tutun și articole pe bază de tutun;

(c)

cafea și ceai;

(d)

autovehicule, altele decât ambulanțele.”

13.   Practica recomandată 32

„Pentru activitățile prevăzute la literele (a) și (b), legislația comunitară prevede că scutirea se aplică la documente adresate sau distribuite gratuit.

Legislația comunitară nu se referă la operațiunile avute în vedere la literele (g) și (k) din prezenta practică recomandată.

Importurile menționate la litera (ij) sunt permise de legislația comunitară în măsura în care admiterea lor cu scutire vamală nu dă naștere la abuzuri sau denaturări importante ale concurenței și aceste produse sunt folosite pentru transmiterea de informații gratuit către destinatar.”

14.   Practica recomandată 33

„Legislația comunitară nu cuprinde scutirea reglementată de prezenta practică recomandată.”

15.   Norma 34

„Produsele prevăzute de această normă beneficiază de scutire doar dacă examinarea, analiza sau testele respective nu constituie prin natura lor activități promoționale.”

16.   Practica recomandată 35

„Legislația comunitară prevede scutirea avută în vedere de prezenta practică recomandată în măsura în care materialele respective nu sunt în mod obișnuit reutilizabile și cu condiția ca valoarea lor să fie inclusă în baza impozabilă a mărfurilor transportate.”


Top