EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R2658

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

OJ L 256, 7.9.1987, p. 1–675 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 3 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


31987R2658


L 256/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2658/87 AL CONSILIULUI

din 23 iulie 1987

privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 28, 43, 113 și 235,

având în vedere Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Comunitatea Economică Europeană are la bază o uniune vamală care implică folosirea unui Tarif Vamal Comun;

întrucât colectarea și schimbul de date privind statistica de comerț exterior a Comunității se pot realiza cel mai bine prin utilizarea unei Nomenclaturi Combinate care să înlocuiască nomenclaturile actuale ale Tarifului Vamal Comun și ale Nimexe, pentru a respecta simultan cerințele tarifare și statistice;

întrucât Comunitatea este semnatară a Convenției internaționale privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, denumit „sistem armonizat”, care are rolul de a înlocui Convenția din 15 decembrie 1950 privind Nomenclatura pentru clasificarea mărfurilor în tarifele vamale;

întrucât, prin urmare, Nomenclatura Combinată menționată anterior trebuie stabilită pe baza Sistemului Armonizat;

întrucât este necesar să li se permită statelor membre să creeze subdiviziuni statistice naționale;

întrucât anumite măsuri comunitare specifice nu pot fi luate în considerare în cadrul Nomenclaturii Combinate; întrucât, prin urmare, este necesar să se creeze subdiviziuni comunitare suplimentare care să fie incluse într-un tarif integrat al Comunităților Europene (TARIC); întrucât gestionarea eficientă a TARIC impune o actualizare imediată prin intermediul unui sistem adecvat; întrucât, prin urmare, este necesară împuternicirea Comisiei pentru a gestiona TARIC;

întrucât Spania și Portugalia nu pot să utilizeze schema TARIC în același mod ca și celelalte state membre datorită măsurilor tranzitorii în domeniul tarifar prevăzute de actul de aderare; întrucât este necesar, prin urmare, ca aceste două state membre să fie autorizate să nu aplice TARIC pe perioada de aplicare a acestor măsuri tranzitorii;

întrucât este necesar ca statele membre să poată insera, plecând de la subpozițiile TARIC, subdiviziuni suplimentare pentru a respecta cerințele naționale; întrucât aceste subdiviziuni trebuie identificate cu numere de cod adecvate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2793/86 al Comisiei din 22 iulie 1986 de stabilire a codurilor care trebuie utilizate în formularele prevăzute de Regulamentele (CEE) nr. 678/85, (CEE) nr. 1900/85 și (CEE) nr. 227/77 (4);

întrucât este esențial ca Nomenclatura Combinată și orice altă nomenclatură care se bazează integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni, să se aplice uniform de către toate statele membre; întrucât dispozițiile în acest sens trebuie să poată fi adoptate la nivel comunitar; de asemenea, întrucât dispozițiile comunitare care asigură aplicarea uniformă a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun inclus în Decizia 86/98/CECO (5) se aplică pentru produsele care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului;

întrucât pregătirea și aplicarea acestor dispoziții necesită o cooperare strânsă între statele membre și Comisie; întrucât aceste dispoziții trebuie puse în aplicare rapid, ținând seama de consecințele economice grave pe care le-ar putea avea orice întârziere;

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate, este necesar să fie sprijinită Comisia de către un comitet responsabil cu toate problemele referitoare la nomenclatura menționată anterior, la TARIC și la orice altă nomenclatură bazată pe Nomenclatura Combinată; întrucât acest comitet trebuie să poată fi operațional în cel mai scurt timp posibil înainte de data aplicării Nomenclaturii Combinate;

întrucât, pentru a defini domeniul de aplicare al Nomenclaturii Combinate, este necesar să se prevadă dispoziții preliminare, note complementare ale secțiunilor sau ale capitolelor și note complementare de subsol adecvate;

întrucât nu fac parte din Tariful Vamal Comun doar ratele drepturilor convenționale și autonome și alte taxe aferente stabilite în anexa I la prezentul regulament pe baza Nomenclaturii Combinate, ci și măsurile tarifare incluse în TARIC și în alte reglementări comunitare;

întrucât, în momentul stabilirii ratelor drepturilor convenționale, este necesar să se țină seama de negocierile din cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT);

întrucât trecerea de la vechea nomenclatură la Nomenclatura Combinată poate ridica dificultăți la nivelul aplicării regulilor de origine aferente anumitor regimuri preferențiale, în special în cazul în care țara terță în cauză nu adoptă Sistemul Armonizat; întrucât, în aceste condiții, este necesar să se prevadă măsuri adecvate pentru a preîntâmpina aceste dificultăți;

întrucât, deși nomenclatura și ratele drepturilor vamale aferente produselor care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului nu fac parte din Tariful Vamal Comun, este necesar să se includă în prezentul regulament rate convenționale pentru aceste produse, cu titlu orientativ;

întrucât, în urma stabilirii Nomenclaturii Combinate, numeroase acte comunitare, în special în domeniul politicii agricole comune, trebuie să fie adaptate pentru a ține seama de utilizarea nomenclaturii menționate; întrucât aceste adaptări nu necesită în general nici o modificare de substanță; întrucât, în scopul simplificării, este indicat să i se permită Comisiei să adopte direct modificările tehnice necesare pentru actele respective;

întrucât intrarea în vigoare a prezentului regulament implică abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 950/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind Tariful Vamal Comun (6) și a Regulamentului (CEE) nr. 97/69 al Consiliului din 16 ianuarie 1969 privind măsurile care trebuie luate pentru aplicarea uniformă a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun (7), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2055/84 (8),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se instituie o nomenclatură a mărfurilor, denumită în continuare „Nomenclatură Combinată” sau sub formă prescurtată „NC”, care respectă, în același timp, atât cerințele Tarifului Vamal Comun, cât și statistica de comerț exterior a Comunității.

(2)   Nomenclatura Combinată cuprinde:

(a)

nomenclatura Sistemului Armonizat;

(b)

subdiviziunile comunitare ale acestei nomenclaturi, denumite „subpoziții NC” în cazul în care se specifică ratele corespunzătoare ale drepturilor;

(c)

dispozițiile preliminare, notele complementare ale secțiunilor sau ale capitolelor și notele de subsol referitoare la subpozițiile NC.

(3)   Nomenclatura Combinată este inclusă în anexa I.

În anexa menționată anterior, sunt prevăzute ratele drepturilor autonome și convenționale ale Tarifului Vamal Comun și unitățile statistice suplimentare, precum și celelate informații necesare.

Articolul 2

Comisia instituie un tarif integrat, al Comunităților Europene, denumit în continuare „TARIC”, bazat pe Nomenclatura Combinată. Acesta include:

(a)

subdiviziuni comunitare suplimentare, denumite „subpoziții TARIC”, care sunt necesare pentru descrierea mărfurilor care fac obiectul măsurilor comunitare specifice enumerate în anexa II;

(b)

ratele drepturilor vamale și alte taxe aplicabile;

(c)

numerele de cod prevăzute la articolul 3 alineatele (3) și (4);

(d)

orice alte informații necesare pentru punerea în aplicare sau gestionarea măsurilor comunitare în cauză.

Articolul 3

(1)   Fiecare subpoziție NC are un cod numeric compus din opt cifre:

(a)

primele șase cifre reprezintă codurile numerice corespunzătoare pozițiilor și subpozițiilor din nomenclatura Sistemului Armonizat;

(b)

cea de-a șaptea și a opta cifră identifică subpozițiile NC. În cazul în care o poziție sau o subpoziție a Sistemului Armonizat nu este subdivizată în scopuri comunitare, cifrele a șaptea și a opta sunt „00”.

(2)   Cea de-a noua cifră este rezervată utilizării de către statele membre, pentru subdiviziuni statistice naționale care trebuie inserate în conformitate cu articolul 5 alineatul (3).

(3)   Subpozițiile TARIC se identifică prin cea de-a zecea și cea de-a unsprezecea cifră care, împreună cu numerele de cod menționate la alineatul (1), formează numerele de cod TARIC. În absența subdiviziunilor comunitare, cifrele a zecea și a unsprezecea sunt „00”.

(4)   În mod excepțional, se poate utiliza un cod adițional TARIC de patru cifre pentru aplicarea de măsuri comunitare specifice, care nu sunt codificate sau care nu sunt codificate integral, la nivelul cifrelor a zecea și a unsprezecea.

Articolul 4

(1)   Nomenclatura Combinată, împreună cu ratele drepturilor și alte taxe aferente, precum și măsurile tarifare cuprinse în TARIC sau în alte reglementări comunitare constituie Tariful Vamal Comun prevăzut la articolul 9 din tratat, care se aplică importului de mărfuri în Comunitate.

(2)   Nomenclatura Combinată, inclusiv codurile numerice aferente și, după caz, unitățile statistice suplimentare pe care le menționează, se aplică de către Comunitate și de către statele membre în cazul statisticii de comerț exterior a Comunității.

Articolul 5

(1)   TARIC se utilizează de către Comunitate și de către statele membre pentru aplicarea măsurilor comunitare referitoare la importuri și, în cazul în care este necesar, la exporturi și la comerțul între statele membre.

(2)   Numerele de cod TARIC se aplică tuturor importurilor de mărfuri reglementate de subpozițiile corespondente. Ele se aplică, în cazul în care este necesar, exporturilor și comerțului între statele membre.

(3)   Statele membre pot introduce, plecând de la subpozițiile NC, subdiviziuni care urmează a fi folosite în scopuri naționale statistice și, plecând de la subpozițiile TARIC, subdiviziuni care urmează a fi folosite în alte scopuri naționale.

Acestor subdiviziuni le sunt atribuite coduri numerice care le identifică, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2793/86.

(4)   Statele membre care adoptă subdiviziuni în alte scopuri naționale decât cele statistice, pot, după ce informează Comisia, să amâne utilizarea subpozițiilor TARIC și a cifrelor a zecea și a unsprezecea corespunzătoare până la 31 decembrie 1989.

Articolul 6

Comisia asigură gestionarea și publicarea TARIC. Ea adoptă, în special, dispozițiile necesare pentru:

(a)

a integra în TARIC măsurile enumerate în anexa II;

(b)

a atribui numărul de cod TARIC;

(c)

a actualiza TARIC;

(d)

a comunica de îndată statelor membre modificările referitoare la subpozițiile TARIC și la codurile numerice.

Articolul 7

(1)   Comisia este sprijinită de un Comitet pentru Nomenclatura tarifară și statistică, numit „Comitet pentru nomenclatură” și denumit în continuare „comitet”, alcătuit din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de reprezentantul Comisiei.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 8

Comitetul poate analiza orice chestiune care îi este prezentată de președintele său, fie la inițiativa acestuia, fie la cererea unui reprezentant al unui stat membru:

(a)

referitoare la Nomenclatura Combinată;

(b)

referitoare la nomenclatura TARIC și orice altă nomenclatură care se bazează integral sau în parte pe Nomenclatura Combinată sau care îi adaugă acesteia eventuale subdiviziuni și care se stabilește prin dispoziții comunitare specifice în vederea aplicării măsurilor tarifare sau a altor măsuri în cadrul schimburilor de mărfuri.

Articolul 9

(1)   Măsurile legate de problemele menționate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura definită la articolul 10:

(a)

aplicarea Nomenclaturii Combinate și a TARIC privind, în special:

clasificarea mărfurilor în nomenclaturile prevăzute la articolul 8;

notele explicative;

(b)

modificări ale Nomenclaturii Combinate pentru a ține seama de schimbările cerințelor legate de statistică sau politică comercială;

(c)

modificări ale anexei II;

(d)

modificări ale Nomenclaturii Combinate și ajustări ale drepturilor în conformitate cu deciziile adoptate de Consiliu sau Comisie;

(e)

modificări ale Nomenclaturii Combinate destinate să o adapteze pentru a ține seama de evoluția tehnologică sau comercială sau în scopul alinierii sau clarificării textelor;

(f)

modificări ale Nomenclaturii Combinate care rezultă din modificări ale nomenclaturii Sistemului Armonizat;

(g)

chestiuni legate de aplicarea, funcționarea și gestionarea Sistemului Armonizat care urmează a fi discutate în cadrul Consiliului de Cooperare Vamală.

(2)   Dispozițiile adoptate în temeiul alineatului (1) nu modifică:

tarifele drepturilor vamale;

prelevările agricole, restituirile sau alte sume aplicabile în cadrul politicii agricole comune sau în acela al regimurilor specifice aplicabile anumitor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole;

restricțiile cantitative stabilite în conformitate cu dispozițiile comunitare;

nomenclaturile adoptate în cadrul politicii agricole comune.

(3)   În cazul în care este necesar, modificările aduse subpozițiilor NC se includ de îndată ca subpoziții TARIC. Ele se includ în NC doar în condițiile prevăzute la articolul 12.

Articolul 10

(1)   Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect de măsuri care urmează a fi adoptate. Comitetul emite un aviz privind proiectul într-un termen pe care îl poate stabili președintele, în funcție de urgența chestiunii. Avizul este emis cu o majoritate prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru adoptarea deciziilor pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre în cadrul comitetului se ponderează în conformitate cu articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(2)   Comisia adoptă măsurile, care se aplică de îndată. Cu toate acestea, în cazul în care aceste măsuri nu sunt conforme cu avizul comitetului, ele se comunică imediat de către Comisie Consiliului. În această situație, Comisia amână cu trei luni de la data acestei comunicări aplicarea măsurilor pe care le-a hotărât.

(3)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o hotărâre diferită în termenul menționat la alineatul (2).

Articolul 11

(1)   În cazul în care dispozițiile comunitare prevăd condiții referitoare la admisibilitatea mărfurilor pentru a beneficia de un regim tarifar preferențial la import, având în vedere natura sau utilizarea lor finală, condițiile menționate anterior se pot stabili în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10.

(2)   În sensul alineatului (1), prin „regim tarifar preferențial” se înțelege orice reducere sau suspendare, chiar în cadrul unui contingent tarifar, a unui drept vamal sau a unei taxe cu efect echivalent sau a unei prelevări agricole sau a altei impuneri la import prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor specifice aplicabile anumitor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole.

Articolul 12

Comisia adoptă în fiecare an un regulament care include o versiune completă a Nomenclaturii Combinate, împreună cu ratele autonome sau convenționale ale drepturilor aferente din Tariful Vamal Comun, astfel cum rezultă din măsurile adoptate de Consiliu sau de Comisie. Regulamentul respectiv se publică până la 31 octombrie în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene și se aplică de la 1 ianuarie anul următor.

Articolul 13

Spania și Republica Portugalia sunt autorizate să nu aplice TARIC până la sfârșitul perioadelor de aplicare a măsurilor tranzitorii în domeniul tarifar prevăzute de Actul de aderare.

Articolul 14

În cazul în care se acordă o preferință tarifară pe baza regulilor de origine bazate pe nomenclatura Consiliului de Cooperare Vamală, în vigoare la 31 ianuarie 1987, aceste reguli rămân aplicabile, în conformitate cu actele comunitare în vigoare la acea dată.

Articolul 15

(1)   Codurile și descrierile mărfurilor stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate le înlocuiesc pe cele stabilite pe baza nomenclaturilor Tarifului Vamal Comun și ale Nimexe, fără a aduce atingere acordurilor internaționale încheiate de Comunitate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, precum și măsurilor luate în vederea punerii în aplicare a acestora, care se referă la nomenclaturile menționate anterior.

Actele comunitare care includ Nomenclatura tarifară sau statistică se modifică în consecință de către Comisie.

(2)   Trimiterile la Nimexe în diferite acte comunitare în vigoare se interpretează ca trimiteri la Nomenclatura Combinată.

Articolul 16

Regulamentele (CEE) nr. 950/68 și (CEE) nr. 97/69 se abrogă.

Articolul 17

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolele 1-5 și 12-16 nu se aplică decât de la 1 ianuarie 1988.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 1987.

Pentru Consiliu

Președintele

K. E. TYGESEN


(1)  JO C 154, 12.6.1987, p. 6.

(2)  JO C 190, 20.7.1987.

(3)  Aviz emis la 1 iulie 1987 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 263, 15.9.1986, p. 74.

(5)  JO L 81, 26.3.1986, p. 29.

(6)  JO L 172, 22.7.1968, p. 1.

(7)  JO L 14, 21.1.1969, p. 1.

(8)  JO L 191, 19.7.1984, p. 1.


Top