EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0634

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/634 al Comisiei din 15 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/404 în privința dispozițiilor tranzitorii, a rubricilor referitoare la Regatul Unit și la dependențele Guernsey, Insula Man și Jersey ale Coroanei Britanice, precum și a listei țărilor terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a produselor lactate care trebuie supuse unui tratament specific de diminuare a riscurilor împotriva febrei aftoase (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/2663

OJ L 132, 19.4.2021, p. 108–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/634/oj

19.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/108


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/634 AL COMISIEI

din 15 aprilie 2021

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/404 în privința dispozițiilor tranzitorii, a rubricilor referitoare la Regatul Unit și la dependențele Guernsey, Insula Man și Jersey ale Coroanei Britanice, precum și a listei țărilor terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a produselor lactate care trebuie supuse unui tratament specific de diminuare a riscurilor împotriva febrei aftoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 230 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește, printre altele, cerințele de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale, material germinativ și produse de origine animală, și se aplică de la 21 aprilie 2021. Una dintre aceste cerințe de sănătate animală este ca transporturile respective să provină dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu, sau dintr-o zonă sau un compartiment din acestea, în conformitate cu articolul 230 alineatul (1) din regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (2) completează Regulamentul (UE) 2016/429 în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite specii și categorii de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală din țări terțe sau teritorii sau din zone sau compartimente din acestea în cazul animalelor de acvacultură. Articolul 3 primul paragraf litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 prevede că transporturile de animale, de material germinativ și de produse de origine animală care intră în domeniul său de aplicare pot intra în Uniune numai dacă provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu, sau dintr-o zonă sau compartiment din acestea, enumerate pentru specia de animale, materialul germinativ și produsele de origine animală respective în conformitate cu cerințele de sănătate animală prevăzute în regulamentul delegat respectiv.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei (3) stabilește listele cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea – sau, în cazul animalelor de acvacultură, compartimentele din acestea – din care se permite introducerea în Uniune a respectivelor specii și categorii de animale și a respectivelor categorii de material germinativ și de produse de origine animală care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) 2020/692.

(4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 prevede dispoziții tranzitorii referitoare la intrarea în Uniune a transporturilor de animale, material germinativ și produse de origine animală din țări terțe, teritorii sau zone din acestea, autorizate pentru intrarea în Uniune în conformitate cu acte ale Comisiei care încetează să se aplice de la 21 aprilie 2021, însoțite de certificatul corespunzător emis în conformitate cu respectivele acte ale Comisiei. În dispozițiile tranzitorii respective trebuie clarificat faptul că trimiterile la dispozițiile actelor abrogate din cadrul certificatului se interpretează ca trimiteri la dispozițiile de înlocuire corespunzătoare și se citesc, după caz, în conformitate cu tabelele de corespondență.

(5)

Regatul Unit și dependențele Guernsey, Insula Man și Jersey ale Coroanei Britanice trebuie să fie incluse în anexele II-XVII și în anexele XIX, XXI și XXII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404, fără a aduce atingere aplicării legislației Uniunii în cazul Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în coroborare cu anexa 2 la protocolul respectiv.

(6)

Perioada de tranziție prevăzută în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice s-a încheiat la 31 decembrie 2020. Materialul germinativ provenit de la bovine, ovine, caprine, porcine și ecvine, care a fost colectat sau produs, prelucrat și depozitat în Regatul Unit înainte de 1 ianuarie 2021 și este destinat intrării în Uniune începând cu 21 aprilie 2021, trebuie să fie însoțit de certificate bazate pe modelele de certificate pentru transporturile de material germinativ efectuate pe teritoriul Uniunii, stabilite în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/403 al Comisiei (4). Prin urmare, această condiție specifică trebuie să fie menționată în coloana relevantă a listelor țărilor terțe, teritoriilor sau zonelor din acestea din care se permite intrarea în Uniune a materialului germinativ provenit de la bovine, ovine, caprine, porcine și ecvine.

(7)

Anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 stabilește lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea autorizate, începând cu 21 aprilie 2021, pentru introducerea în Uniune a produselor lactate, cu condiția ca respectivele produse lactate să fi fost supuse unui tratament specific de atenuare a riscurilor împotriva febrei aftoase. Lista prevăzută în anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 trebuie să reflecte lista din coloana C a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 605/2010 al Comisiei (5), aplicabil până la 20 aprilie 2021. Prin urmare, anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 trebuie modificată pentru a include următoarele țări: Mexic, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Rusia și Singapore.

(8)

Pentru a evita orice ambiguitate între cerințele de sănătate publică și animală pentru intrarea în Uniune a anumitor animale acvatice vii destinate consumului uman, condițiile specifice prevăzute în partea 3 a anexei XXI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404, referitoare la utilizarea modelului de certificat oficial MOL-HC prevăzut la capitolul 31 al anexei III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei (6), trebuie modificate pentru a clarifica faptul că transporturile de animale acvatice vii destinate consumului uman care sunt conforme cu secțiunea VII, capitolul V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și cu criteriile stabilite în capitolul I punctele 1.17 și 1.25 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei (8) pot intra în Uniune numai dacă sunt însoțite de un certificat întocmit în conformitate cu modelul respectiv de certificat oficial.

(9)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 trebuie să fie modificat în consecință.

(10)

Din motive de securitate juridică, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în regim de urgență.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/404 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Dispoziții tranzitorii

(1)   Transporturile de animale, material germinativ și produse de origine animală din țări terțe, teritorii sau părți din acestea, autorizate pentru intrarea în Uniune în conformitate cu următoarele acte și însoțite de certificatul corespunzător eliberat în conformitate cu aceste acte, sunt autorizate pentru intrarea în Uniune până la 20 octombrie 2021, cu condiția ca certificatul să fi fost semnat de persoana autorizată să îl semneze în conformitate cu respectivele acte înainte de 21 august 2021:

Regulamentul (CE) nr. 798/2008;

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008;

Regulamentul (UE) nr. 206/2010;

Regulamentul (UE) nr. 605/2010;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 139/2013;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659;

Decizia 2006/168/CE;

Decizia 2007/777/CE;

Decizia 2008/636/CE;

Decizia 2010/472/UE;

Decizia 2011/630/UE;

Decizia de punere în aplicare 2012/137/UE;

Decizia (UE) 2019/294.

(2)   Trimiterile la dispozițiile actelor abrogate din certificatului menționat la alineatul (1) se interpretează ca trimiteri la dispozițiile de înlocuire corespunzătoare și se citesc, după caz, în conformitate cu tabelele de corespondență.”

2.

Anexele I-XIX și anexele XXI și XXII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea din care introducerea în Uniune de animale, material germinativ și produse de origine animală este autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 114, 31.3.2021, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/403 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate animală și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune și circulația între statele membre a transporturilor de anumite categorii de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea, certificarea oficială privind astfel de certificate și de abrogare a Deciziei 2010/470/UE (JO L 113, 31.3.2021, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud, a produselor lactate, a colostrului și a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman (JO L 175, 10.7.2010, p. 1)

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate animală, modelele de certificate oficiale și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune și circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de anumite categorii de animale și mărfuri, certificarea oficială privind astfel de certificate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 599/2004, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 636/2014 și (UE) 2019/628, a Directivei 98/68/CE și a Deciziilor 2000/572/CE, 2003/779/CE și 2007/240/CE (JO L 442, 30.12.2020, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).


ANEXĂ

Anexele I-XIX și anexele XXI și XXII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I se adaugă următorul punct:

„(12)

În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, coroborat cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul anexelor II-XXII, trimiterile la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.”

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Chile, se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-1

Bovine

Animale pentru creștere în continuare1

BOV-X

 

BRU, EBL

 

 

 

Ovine și caprine

Animale pentru creștere în continuare1 și destinate sacrificării

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Porcine

Animale pentru creștere în continuare1 și destinate sacrificării

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Camelide

Animale pentru creștere în continuare1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Cervide

Animale pentru creștere în continuare1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Alte ungulate

Animale pentru creștere în continuare1

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GB-2

Bovine

Animale pentru creștere în continuare1

BOV-X

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Ovine și caprine

Animale pentru creștere în continuare1 și destinate sacrificării

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Porcine

Animale pentru creștere în continuare1 și destinate sacrificării

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Camelide

Animale pentru creștere în continuare1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Cervide

Animale pentru creștere în continuare1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Alte ungulate

Animale pentru creștere în continuare1

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Bovine

Animale pentru creștere în continuare1

BOV-X

 

 

 

 

 

Ovine și caprine

Animale pentru creștere în continuare1

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

 

Porcine

Animale pentru creștere în continuare1

SUI-X

 

ADV

 

 

 

Alte ungulate

Animale pentru creștere în continuare1

RUM, RHINO, HIPPO”

 

 

 

 

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Groenlanda, se introduce următoarea rubrică:

IM

Insula Man

IM-0

Bovine

Animale pentru creștere în continuare1 și destinate sacrificării

BOV-X,

BOV-Y

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Ovine și caprine

Animale pentru creștere în continuare1 și destinate sacrificării

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU”

 

 

 

(c)

în partea 1, după rubrica referitoare la Islanda, se introduce următoarea rubrică:

JE

Jersey

JE-0

Bovine

Animale pentru creștere în continuare1 și destinate sacrificării

BOV-X,

BOV-Y

 

EBL”

 

 

 

(d)

partea 2 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA 2

Descrierile zonelor țărilor terțe sau ale teritoriilor menționate în coloana 2 a tabelului din partea 1

Denumirea țării terțe sau a teritoriului

Codul zonei

Descrierea zonei

Regatul Unit

GB-1

Anglia și Țara Galilor

GB-2

Scoția”

3.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Insulele Falkland, se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GG

Guernsey

GG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO”

 

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Israel, se introduce următoarea rubrică:

IM

Insula Man

IM-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO”

 

 

(c)

în partea 1, după rubrica referitoare la Islanda, se introduce următoarea rubrică:

JE

Jersey

JE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, ‘CONFINED-HIPPO”

 

 

4.

Anexa IV se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Insulele Falkland, se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

A

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării; ecvidee destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

A

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”

 

 

 

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Israel, se introduce următoarea rubrică:

IM

Insula Man

IM-0

A

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”

 

 

 

 

(c)

în partea 1, după rubrica referitoare la Islanda, se introduce următoarea rubrică:

JE

Jersey

JE-0

A

Cai înregistrați; ecvidee înregistrate; alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”

 

 

 

 

5.

Anexa V se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Chile, se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

Ouă fără microorganisme patogene specificate

SPF

 

 

 

 

GB-1

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N

 

 

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N

 

 

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N

 

 

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N

 

 

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N

 

 

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N

 

 

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

27.1.2021

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

27.1.2021

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

27.1.2021

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

27.1.2021

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

27.1.2021

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

27.1.2021

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

27.1.2021

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

27.1.2021

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

27.1.2021

 

GB-2.14

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P2

 

8.2.2021

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P2

 

8.2.2021

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P2

 

8.2.2021

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P2

 

8.2.2021

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P2

 

8.2.2021

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P2

 

8.2.2021

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P2

 

8.2.2021

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P2

 

8.2.2021

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P2

 

8.2.2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N

 

 

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N”

 

 

 

(b)

în partea 2, după descrierile zonelor Canadei, se introduc următoarele descrieri:

„Regatul Unit

GB-1

Întregul teritoriu al Regatului Unit, cu excepția zonei GB-2

GB-2

Teritoriul Regatului Unit care corespunde următoarelor zone:

GB-2.1

Comitatul North Yorkshire:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N54.30 și W1.47 în sistemul WGS84

GB-2.2

Comitatul North Yorkshire:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N54.29 și W1.45 în sistemul WGS84

GB-2.3

Comitatul Norfolk:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.49 și E0.95 în sistemul WGS84

GB-2.4

Comitatul Norfolk:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.72 și E0.15 în sistemul WGS84

GB-2.5

Comitatul Derbyshire:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.93 și W1.57 în sistemul WGS84

GB-2.6

Comitatul North Yorkshire:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N54.37 și W2.16 în sistemul WGS84

GB-2.7

Insulele Orkney:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N59.28 și W2.44 în sistemul WGS84

GB-2.8

Comitatul Dorset:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N51.06 și W2.27 în sistemul WGS84

GB-2.9

Comitatul Norfolk:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.52 și E0.96 în sistemul WGS84

GB-2.10

Comitatul Norfolk:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.52 și E0.95 în sistemul WGS84

GB-2.11

Comitatul Norfolk:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10,4 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.53 și E0.66 în sistemul WGS84

GB-2.12

Comitatul Devon:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N50.70 și W3.36 în sistemul WGS84

GB-2.13

Aproape de Amlwch, Insula Anglesey, Țara Galilor:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N53.38 și W4.30 în sistemul WGS84

GB-2.14

Aproape de Redcar, Redcar and Cleveland, Anglia:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N54.57 și W1.07 în sistemul WGS84”

6.

În anexa VI partea 1, după rubrica referitoare la Chile se introduce următoarea rubrică:

GB

Regatul Unit

GB-0

Păsări captive

PĂSĂRI CAPTIVE

 

 

 

 

 

Ouă de incubație de păsări captive

HE-CAPTIVE-BIRDS”

 

 

 

 

 

7.

Anexa VII se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Costa Rica se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE”

 

 

 

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Israel se introduc următoarele rubrici:

IM

Insula Man

IM-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Albine-matcă și bondari

QUE, BBEE”

 

 

 

 

8.

Anexa VIII se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Insulele Feroe se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

DOCAFE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

DOCAFE”

 

 

 

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Israel se introduce următoarea rubrică:

IM

Insula Man

IM-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

DOCAFE”

 

 

 

 

(c)

în partea 1, după rubrica referitoare la Islanda se introduce următoarea rubrică:

JE

Jersey

JE-0

Câini, pisici și dihori domestici pentru scopuri comerciale

DOCAFE”

 

 

 

 

9.

Anexa IX se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Chile se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021”

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Islanda se introduc următoarele rubrici:

IM

Insula Man

IM-0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Material seminal

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021”

 

(c)

partea 3 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

Modelele de certificate care trebuie utilizate pentru intrarea în Uniune a materialului seminal, a ovocitelor și a embrionilor din zona menționată în coloana 2 a tabelului din partea 1, colectate sau produse, prelucrate și stocate anterior datei de 1 ianuarie 2021, sunt stabilite în capitolele 24, 25, 27, 28 și 29 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/403 al Comisiei  (*1)

10.

Anexa X se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Chile se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021”

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Groenlanda se introduce următoarea rubrică:

IM

Insula Man

IM-0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021”

 

(c)

în partea 1, după rubrica referitoare la Islanda se introduce următoarea rubrică:

JE

Jersey

JE-0

Material seminal

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021”

 

(d)

partea 3 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

Modelele de certificate care trebuie utilizate pentru intrarea în Uniune a materialului seminal, a ovocitelor și a embrionilor din zona menționată în coloana 2 a tabelului din partea 1, colectate sau produse, prelucrate și stocate anterior datei de 1 ianuarie 2021, sunt stabilite în capitolele 31 și 32 și în capitolele 34-37 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/403”

11.

Anexa XI se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Elveția se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

Material seminal

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Material seminal

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

IM

Insula Man

IM-0

Material seminal

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Material seminal

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021”

 

(b)

partea 3 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 5 a tabelului din partea 1

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

Modelele de certificate care trebuie utilizate pentru intrarea în Uniune a materialului seminal, a ovocitelor și a embrionilor din zona menționată în coloana 2 a tabelului din partea 1, colectate sau produse, prelucrate și stocate anterior datei de 1 ianuarie 2021, sunt stabilite în capitolul 39 și în capitolele 41-44 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/403”

12.

Anexa XII se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Elveția se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021”

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Israel se introduce următoarea rubrică:

IM

Insula Man

IM-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021”

 

(c)

în partea 1, după rubrica referitoare la Islanda se introduce următoarea rubrică:

JE

Jersey

JE-0

Cai înregistrați

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ecvidee înregistrate

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Alte ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

Material seminal

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

 

Ovocite și embrioni

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021”

 

(d)

partea 3 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA 3

Condiții specifice menționate în coloana 6 a tabelului din partea 1

Perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2021

Modelele de certificate care trebuie utilizate pentru intrarea în Uniune a materialului seminal, a ovocitelor și a embrionilor din zona menționată în coloana 2 a tabelului din partea 1, colectate sau produse, prelucrate și stocate anterior datei de 1 ianuarie 2021, sunt stabilite în capitolele 46, 47 și 48 și în capitolele 50-54 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/403”

13.

Anexa XIII se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Insulele Falkland se introduce următoarea rubrică:

GB

Regatul Unit

GB-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Porcine

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat de crescătorie

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulate vânat sălbatic

RUW, SUW”

 

 

 

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Honduras se introduce următoarea rubrică:

IM

Insula Man

IM-0

Bovine

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovine și caprine

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Porcine

POR, SUI-MSM”

 

 

 

 

14.

Anexa XIV se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la China se introduce următoarea rubrică:

GB

Regatul Unit

GB-1

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N

 

 

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N

 

 

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021”

GB-2.13

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

27.1.2021

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

27.1.2021

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

27.1.2021

 

GB-2.14

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P2

 

8.2.2021

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P2

 

8.2.2021

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P2

 

8.2.2021

 

(b)

în partea 2, după descrierile zonelor din China se introduc următoarele descrieri:

„Regatul Unit

GB-1

Întregul teritoriu al Regatului Unit, cu excepția zonei GB-2

GB-2

Zonele din Regatul Unit descrise la rubrica GB-2 din anexa V partea 2”

15.

Anexa XV se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1 secțiunea A, după rubrica referitoare la Etiopia se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

A

A

A

A

A

A

A

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

MPNT**

MPST

 

GB-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT**

MPST

 

GB-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT**

MPST”

 

GG

Guernsey

GG-0

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

 

 

(b)

în partea 1 secțiunea A, după rubrica referitoare la Israel se introduce următoarea rubrică:

IM

Insula Man

IM-0

Nu sunt autorizate

A

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

MPNT**

MPST”

 

(c)

în partea 1 secțiunea A, după rubrica referitoare la India se introduce următoarea rubrică:

JE

Jersey

JE-0

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate

Nu sunt autorizate”

 

 

(d)

în partea 2, după descrierile zonelor din China se introduc următoarele descrieri:

„Regatul Unit

GB-1

Întregul teritoriu al Regatului Unit, cu excepția zonei GB-2

GB-2

Zonele din Regatul Unit descrise la rubrica GB-2 din anexa V partea 2”

16.

Anexa XVI se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Columbia se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

Ungulate și păsări de curte

CAS

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Ungulate și păsări de curte

CAS

 

 

IM

Insula Man

IM-0

Ungulate și păsări de curte

CAS”

 

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la India se introduce următoarea rubrică:

JE

Jersey

JE-0

Ungulate și păsări de curte

CAS”

 

 

17.

Anexa XVII se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Chile se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

Ungulate

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

GG

Guernsey

GE-0

Ungulate

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT”

 

 

 

 

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Groenlanda se introduce următoarea rubrică:

JE

Jersey

JE-0

Ungulate

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT”

 

 

 

 

18.

În anexa XVIII partea 1, după rubrica referitoare la Mauritius se introduc următoarele rubrici:

MX

Mexic

MX-0

Ungulate

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NA

Namibia

NA-0

Ungulate

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NI

Nicaragua

NI-0

Ungulate

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PA

Panama

PA-0

Ungulate

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PY

Paraguay

PY-0

Ungulate

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

RU

Rusia

RU-0

Ungulate

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

SG

Singapore

SG-0

Ungulate

DAIRY-PRODUCTS-ST”

 

19.

În anexa XIX partea 1, după rubrica referitoare la China se introduce următoarea rubrică:

GB

Regatul Unit

GB-0

Ouă

E

 

 

 

 

Produse din ouă

EP”

 

 

 

 

20.

Anexa XXI se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Insulele Cook se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

Toate speciile listate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

GG

Guernsey

GG-0

Toate speciile listate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B”

(b)

în partea 1, după rubrica referitoare la Israel se introduc următoarele rubrici:

IM

Insula Man

IM-0

Toate speciile de pești listate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

JE

Jersey

JE-0

Toate speciile listate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B”

(c)

în partea 3, condiția specifică „B” se înlocuiește cu următorul text:

B

Animalele acvatice și produsele de origine animală derivate din animale acvatice, altele decât animalele acvatice vii cărora li se aplică partea II.2.4 din modelul de certificat oficial MOL-HC, trebuie să provină dintr-o țară, teritoriu, zonă sau compartiment enumerate în prezenta anexă, partea 1, coloana 2. În toate cazurile, această dispoziție se aplică fără a aduce atingere Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/405 al Comisiei  (*2)

Prezentul certificat oficial poate fi utilizat numai pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale acvatice vii destinate consumului uman care respectă cerințele enunțate în secțiunea VII a capitolului V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului  (*3) și criteriile prevăzute la punctele 1.17 și 1.25 de la capitolul I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei  (*4)

21.

Anexa XXII se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, după rubrica referitoare la Belarus se introduc următoarele rubrici:

GB

Regatul Unit

GB-0

 

Animale și material germinativ care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) 2020/692 al Comisiei  (*5)

Modelele de certificate pentru circulația în interiorul Uniunii

Dintr-un stat membru către alte state membre prin Regatul Unit sau dependențele Coroanei Britanice

 

 

GG

Guernsey

GG-0

 

Animale și material germinativ care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) 2020/692

Modelele de certificate pentru circulația în interiorul Uniunii

Dintr-un stat membru către alte state membre prin Regatul Unit sau dependențele Coroanei Britanice

 

 

IM

Insula Man

IM-0

 

Animale și material germinativ care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) 2020/692

Modelele de certificate pentru circulația în interiorul Uniunii

Dintr-un stat membru către alte state membre prin Regatul Unit sau dependențele Coroanei Britanice

 

 

JE

Jersey

JE-0

 

Animale și material germinativ care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) 2020/692

Modelele de certificate pentru circulația în interiorul Uniunii

Dintr-un stat membru către alte state membre prin Regatul Unit sau dependențele Coroanei Britanice

 

 

(b)

în partea 3, după rubrica „Din Rusia către Rusia”, se introduce următoarea condiție specifică:

Dintr-un stat membru către alte state membre prin Regatul Unit sau dependențele Coroanei Britanice

Transporturile de animale și de material germinativ care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) 2020/692 și care sunt originare dintr-un stat membru și intră în Uniune după tranzitarea Regatului Unit sau a dependentelor Coroanei Britanice primesc permisiunea de a intra în Uniune cu condiția de a fi însoțite de un certificat în conformitate cu modelele de certificate prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2236 al Comisiei  (*6) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/403 pentru circulația animalelor și a materialului germinativ în interiorul Uniunii.


(*1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/403 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate animală și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune și circulația între statele membre a transporturilor de anumite categorii de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea, certificarea oficială privind astfel de certificate și de abrogare a Deciziei 2010/470/UE (JO L 113, 31.3.2021, p. 1).”

(*2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/405 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe sau regiunile din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a anumitor animale și mărfuri destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 114, 31.3.2021, p. 118).

(*3)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(*4)  Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).”

(*5)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).”

(*6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2236 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate animală pentru intrarea în Uniune și circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de animale acvatice și de anumite produse de origine animală derivate din animale acvatice, certificarea oficială privind astfel de certificate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1251/2008 (JO L 442, 30.12.2020, p. 410).”


Top